02010R0206 — DA — 01.07.2017 — 023.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

▼C1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 206/2010

af 12. marts 2010

om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater

(EØS-relevant tekst)

▼B

(EUT L 073 af 20.3.2010, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 810/2010 af 15. september 2010

  L 243

16

16.9.2010

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 144/2011 af 17. februar 2011

  L 44

7

18.2.2011

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 342/2011 af 8. april 2011

  L 96

10

9.4.2011

 M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 801/2011 af 9. august 2011

  L 205

27

10.8.2011

 M5

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2011 af 3. november 2011

  L 287

32

4.11.2011

 M6

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012

  L 152

1

13.6.2012

 M7

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 546/2012 af 25. juni 2012

  L 165

25

26.6.2012

►M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012

  L 187

18

17.7.2012

 M9

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1036/2012 af 7. november 2012

  L 308

13

8.11.2012

►M10

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012

  L 336

9

8.12.2012

►M11

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 71/2013 af 25. januar 2013

  L 26

7

26.1.2013

►M12

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 102/2013 af 4. februar 2013

  L 34

4

5.2.2013

►M13

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 191/2013 af 5. marts 2013

  L 62

22

6.3.2013

►M14

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 196/2013 af 7. marts 2013

  L 65

13

8.3.2013

 M15

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 482/2013 af 24. maj 2013

  L 139

6

25.5.2013

►M16

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 519/2013 af 21. februar 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M17

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 556/2013 af 14. juni 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M18

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 780/2013 af 14. august 2013

  L 219

1

15.8.2013

 M19

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 854/2013 af 4. september 2013

  L 237

1

5.9.2013

►M20

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1044/2013 af 25. oktober 2013

  L 284

12

26.10.2013

►M21

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1218/2014 af 13. november 2014

  L 329

20

14.11.2014

►M22

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/604 af 16. april 2015

  L 100

60

17.4.2015

 M23

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/917 af 15. juni 2015

  L 149

11

16.6.2015

►M24

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/535 af 5. april 2016

  L 89

8

6.4.2016

►M25

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/922 af 10. juni 2016

  L 154

21

11.6.2016

►M26

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1248 af 28. juli 2016

  L 204

112

29.7.2016

►M27

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016

  L 280

13

18.10.2016

►M28

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017

  L 59

3

7.3.2017

►M29

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/731 af 25. april 2017

  L 108

7

26.4.2017


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 146, 11.6.2010, s.  1 (206/2010)

 C2

Berigtigelse, EUT L 049, 24.2.2011, s.  53 (144/2011)

►C3

Berigtigelse, EUT L 029, 5.2.2015, s.  16 (780/2013)

►C4

Berigtigelse, EUT L 146, 3.6.2016, s.  37 (2016/535)
▼B

▼C1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 206/2010

af 12. marts 2010

om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

EMNE, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes der krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til EU af sendinger, der indeholder følgende levende dyr eller fersk kød:

a) hovdyr

b) de i del 2 i bilag IV nævnte dyr

c) fersk kød til konsum, bortset fra tilberedt kød, af hovdyr og dyr af hestefamilien.

2.  Ved denne forordning fastlægges der lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra det er tilladt at indføre de i stk. 1 omhandlede sendinger til EU.

▼M18 —————

▼C1

4.  Denne forordning finder anvendelse, for så vidt andre særlige certifikatudstedelseskrav ikke er fastsat i andre EU-retsakter eller i aftaler indgået af EU med tredjelande.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) »hovdyr«: hovdyr som defineret i artikel 2, litra d), i direktiv 2004/68/EF

b) »fersk kød«: fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

c) »dyr af hestefamilien«: enhovede dyr som defineret i artikel 2, litra b), i Rådets direktiv 90/426/EØF ( 1 )

d) »bedrift«: en landbrugsejendom eller anden officielt kontrolleret landbrugs-, industri- eller erhvervsvirksomhed, herunder zoologiske haver, forlystelsesparker og vildt- og jagtreservater, hvor der sædvanligvis holdes eller opdrættes levende dyr.KAPITEL II

BETINGELSER FOR INDFØRSEL AF LEVENDE DYR TIL EU

Artikel 3

Almindelige betingelser for indførsel af hovdyr til EU

Sendinger af hovdyr må kun indføres til EU, hvis de opfylder følgende betingelser:

a) De kommer fra et tredjeland, et tredjelandsområde eller dele heraf, der er opført i kolonne 1, 2 og 3 i skemaet i bilag I, del 1, og for hvilke(t) der i kolonne 4 i skemaet i bilag I, del 1, er angivet et standardveterinærcertifikat, som skal anvendes for den pågældende sending.

b) De ledsages af det relevante veterinærcertifikat, udfærdiget i overensstemmelse med det pågældende standardveterinærcertifikat i bilag I, del 2, under hensyntagen til de særlige betingelser i kolonne 6 i skemaet i bilag I, del 1, og udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i eksporttredjelandet.

c) De opfylder de krav, der er fastsat i det i litra b) omhandlede veterinærcertifikat, herunder:

i) de i samme certifikat fastsatte supplerende garantier som angivet i kolonne 5 i skemaet i bilag I, del 1

ii) eventuelle supplerende veterinærcertifikatkrav indført af bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til EU's veterinærlovgivning og angivet i certifikatet.

▼M18

Artikel 3a

Betingelser for indførsel af hovdyr, der er bestemt til et godkendt organ, institut eller center

1.  Uanset artikel 3 kan den kompetente myndighed i en medlemsstat tillade indførsel til den pågældende medlemsstats område af sendinger af hovdyr af de arter, som er opført i bilag VI, del 1, tabel 1, 2 og 3, hvis disse sendinger er bestemt til et godkendt organ, institut eller center, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed har foretaget en vurdering af den dyresundhedsrisiko, som hver sending kan medføre for Unionen

b) den pågældende sending kommer fra et tredjeland, tredjelandsområde eller en del heraf, som er opført på en af listerne i:

i) del 1 i bilag I eller del 1 i bilag II til nærværende forordning

ii) beslutning 2004/211/EF ( 2 ), beslutning 2007/777/EF ( 3 ), forordning (EF) nr. 798/2008 ( 4 ), forordning (EF) nr. 119/2009 ( 5 ), forordning (EU) nr. 605/2010 ( 6 )

c) hovdyrene kommer fra et organ, institut eller center i et tredjeland, tredjelandsområde eller en del heraf som omhandlet i litra a), som er opført på en liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 3c

d) hovdyrene har været holdt i karantæne i en vektorbeskyttet facilitet på det i litra c) omhandlede organs, instituts eller centers anlæg i den periode, der er fastsat i de relevante certifikater

e) hovdyrene sendes direkte til et godkendt organ, institut eller center i bestemmelsesmedlemsstaten

f) hovdyrene ledsages af et passende veterinærcertifikat, udfærdiget i overensstemmelse med det relevante standardveterinærcertifikat som omhandlet i bilag VI, tabel 1, 2 og 3, og fastsat i nævnte bilag, del 2

g) hovdyrene opfylder de krav, der er fastsat i det i litra f) omhandlede veterinærcertifikat.

Bestemmelsesmedlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed om den tilladelse, der er udstedt i henhold til stk. 1, inden hovdyrene indføres til bestemmelsesmedlemsstatens område.

2.  I tilfælde hvor ekstraordinære omstændigheder gør det umuligt at opfylde betingelserne i stk. 1, litra c) og d), kan bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed tillade indførsel til bestemmelsesmedlemsstatens område af de hovdyr, der er opført i bilag VI, tabel 1, 2 og 3, fra andre bedrifter, som ikke opfylder betingelserne i de nævnte litra, forudsat at betingelserne i stk. 1, litra a), b) og e)-g), er opfyldt, og at følgende supplerende betingelser er opfyldt:

a) ejeren eller en fysisk person, som repræsenterer ejeren, har tidligere indgivet en ansøgning om tilladelse, og bestemmelsesmedlemsstaten har efter at have foretaget en risikovurdering, som viste, at indførsel af de pågældende hovdyr til bestemmelsesmedlemsstatens område ikke udgør en dyresundhedsrisiko for Unionen, imødekommet en sådan ansøgning

b) hovdyrene har været holdt i karantæne i det tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf, hvorfra de kommer, under offentligt tilsyn, så længe det er nødvendigt for at opfylde de dyresundhedsmæssige betingelser, der er fastsat i det i litra f) omhandlede standardveterinærcertifikat:

i) på et sted, som er godkendt af den kompetente myndighed i det tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf, som dyrene kommer fra

ii) i overensstemmelse med de ordninger, der er fastlagt i tilladelsen, og som skal yde mindst de samme garantier, som sikres ved stk. 1, litra a), b) og e)-g).

Når der indføres hovdyr til Unionen i henhold til stk. 1 skal de holdes i karantæne hos det godkendte organ, institut eller center, som de er bestemt til, i mindst seks måneder fra tidspunktet for indførsel til Unionen, og i denne periode kan de kompetente myndigheder anvende de betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 90/425/EØF.

Den bestemmelsesmedlemsstat, som tillader indførsel af hovdyr i henhold til stk. 1 underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed om en sådan tilladelse, inden hovdyrene indføres til bestemmelsesmedlemsstatens område.

Artikel 3b

Betingelser for indførsel og transit af hovdyr, der er bestemt til et godkendt organ, institut eller center, gennem en medlemsstats område for at nå bestemmelsesmedlemsstaten

Transit af hovdyr som omhandlet i artikel 3a gennem en medlemsstat for at nå bestemmelsesmedlemsstaten tillades kun, hvis transitmedlemsstatens kompetente myndighed har givet tilladelse hertil. Denne tilladelse kan kun gives på grundlag af en risikovurdering udarbejdet af den pågældende kompetente myndighed på baggrund af oplysninger, som er fremsendt af bestemmelsesmedlemsstaten.

Når bestemmelsesmedlemsstaten godkender indførsel af dyr i henhold til betingelserne i artikel 3a, underretter den inden transitforsendelsen Kommissionen og de øvrige medlemsstater i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Artikel 3c

Liste over godkendte organer, institutter og centre i tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf

1.  Hver medlemsstat kan på baggrund af en vurdering af overensstemmelse med betingelserne i stk. 2 udarbejde en liste over organer, institutter og centre, hvorfra det i henhold til artikel 3a, stk. 1, er tilladt at indføre hovdyr til den pågældende medlemsstats område.

2.  Et organ, institut eller center i et tredjeland, tredjelandsområde eller en del heraf kan kun optages på listen som omhandlet i stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) organet, instituttet eller centret opfylder betingelserne i bilag VI, del 3

b) organet, instituttet eller centret er godkendt af den kompetente myndighed i det tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf, hvor det pågældende organ, institut eller center har hjemsted

c) den kompetente myndighed i det pågældende tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf yder passende garantier for, at de betingelser for godkendelse af organer, institutter eller centre, som er fastsat i bilag VI, del 4, er opfyldt.

3.  En medlemsstat kan på den i stk. 1 omhandlede liste optage organer, institutter eller centre i tredjelande, der allerede er optaget på en sådan liste udarbejdet af en anden medlemsstat, uden at foretage en vurdering af overensstemmelse med betingelserne i stk. 2.

4.  Medlemsstaterne ajourfører de i stk. 1 omhandlede lister under hensyntagen især til suspension eller tilbagetrækning af en godkendelse, som den kompetente myndighed i et tredjeland, tredjelandsområde eller en del heraf har udstedt til organer, institutter eller centre, der har hjemsted i dette land, område eller del heraf, og som er opført på disse lister.

5.  Medlemsstaterne offentliggør ved hjælp af internetbaserede informationssider de i stk. 1 omhandlede lister og ajourfører disse internetbaserede informationssider.

6.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen internetadressen for de internetbaserede informationssider.

▼M18

Artikel 4

Betingelser vedrørende samlestederne for visse sendinger af hovdyr

1.  Sendinger af hovdyr, der indeholder levende dyr fra mere end én bedrift, må kun indføres til Unionen, hvis de er samlet på samlesteder, der er godkendt af den kompetente myndighed i det tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf, hvor dyrene kommer fra, i overensstemmelse med kravene i bilag I, del 5.

2.  Sendinger af hovdyr, der indføres til Unionen i henhold til artikel 3a eller artikel 6, må ikke stamme fra mere end én bedrift, og må ikke samles på samlesteder.

▼C1

Artikel 5

Protokoller for standardisering af materialer samt prøveudtagnings- og testprocedurer for hovdyr

Hvor prøveudtagning og test er påkrævet i henhold til de veterinærcertifikater, der er angivet i kolonne 4 i skemaet i bilag I, del 1, for så vidt angår de i del 6 i samme bilag angivne sygdomme, i forbindelse med indførsel til EU af sendinger af hovdyr, foretages de pågældende prøver og test af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller under dennes tilsyn i overensstemmelse med protokollerne for standardisering af materialer og testprocedurer, jf. del 6 i samme bilag.

Artikel 6

Særlige betingelser for visse sendinger af hovdyr, der importeres til Saint-Pierre og Miquelon og indføres til EU

Sendinger af hovdyr af de arter, der er opført i skemaet i bilag I, del 7, som er indført til Saint-Pierre og Miquelon mindre end seks måneder inden datoen for afsendelse fra Saint-Pierre og Miquelon til EU, må kun indføres til EU, såfremt:

a) de opfylder kravene vedrørende ophold og karantæne i kapitel 1 i samme del

b) de er blevet underkastet test i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige testbetingelser, der er fastsat i kapitel 2 i samme del.

Artikel 7

Almindelige betingelser for indførsel til EU af visse arter af bier

1.  Sendinger af bier af de arter, der er opført i skema 1 i bilag IV, del 2, må kun indføres til EU fra tredjelande eller tredjelandsområder:

a) som er opført i del 1 i bilag II

b) hvor amerikansk bipest, lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.) er anmeldelsespligtige i hele det pågældende tredjeland eller tredjelandsområde.

2.  Uanset stk. 1, litra a), kan sendinger af bier indføres til EU fra en del af et tredjeland eller et tredjelandsområde opført i bilag II, del 1, som:

a) en geografisk og epidemiologisk isoleret del af tredjelandet eller tredjelandsområdet

b) er opført i tredje kolonne i skemaet i del 1, afsnit 1, i bilag IV.

Ved anvendelse af denne undtagelse er indførsel til EU af sendinger af bier fra alle andre dele af det pågældende tredjeland eller tredjelandsområde, der ikke er opført i tredje kolonne i skemaet i del 1, afsnit 1, i bilag IV, forbudt.

3.  Sendinger af bier af de arter, der er opført i skema 1 i del 2 i bilag IV, skal bestå af enten:

a) forsendelsesbure til bidronninger (Apis mellifera og Bombus spp.), som hver indeholder én enkelt dronning ledsaget af højst 20 arbejdsbier, eller

b) beholdere med humlebier (Bombus spp.), som hver indeholder en familie på højst 200 voksne humlebier.

4.  Sendinger af bier af de arter, der er opført i skema 1 i del 2 i bilag IV, skal:

a) ledsages af det relevante veterinærcertifikat, udfærdiget i overensstemmelse med det pågældende standardveterinærcertifikat i bilag IV, del 2, og udfyldt og underskrevet af en officiel inspektør i eksporttredjelandet

b) opfylde de veterinærkrav, der er fastsat i det i litra a) omhandlede veterinærcertifikat.

Artikel 8

Almindelige betingelser vedrørende transport af levende dyr til EU

Sendinger af levende dyr må, fra pålæsningen i oprindelsestredjelandet til ankomsten til det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ikke:

a) transporteres sammen med levende dyr, som:

i) ikke er bestemt til indførsel til EU eller

ii) har en lavere sundhedsstatus

▼M18

b) aflæsses eller, hvis der er tale om lufttransport, flyttes til et andet fly i eller transporteres ad vej eller jernbane eller drives til fods gennem et tredjeland, et tredjelandsområde eller dele heraf, som ikke er godkendt til eksport til Unionen af de pågældende dyr.

▼C1

Artikel 9

Tidsbegrænsning for transport til EU af levende dyr

Sendinger af levende dyr må kun indføres til EU, hvis sendingen ankommer til det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, senest 10 dage efter udstedelsen af det relevante veterinærcertifikat.

Ved søtransport forlænges maksimumsvarigheden på 10 dage med en supplerende periode svarende til sørejsens varighed, som attesteret ved en underskrevet erklæring fra skibets kaptajn udfærdiget i overensstemmelse med del 3 i bilag I, idet originalen skal være vedlagt veterinærcertifikatet.

Artikel 10

Særlige betingelser vedrørende sprøjtning af sendinger af levende dyr, der transporteres til EU ad luftvejen

Transporteres sendinger af levende dyr, bortset fra sendinger af bier, ad luftvejen, sprøjtes den kasse eller container, dyrene transporteres i, og området omkring denne med et egnet insektbekæmpelsesmiddel.

Sprøjtningen foretages, umiddelbart inden dørene til luftfartøjet lukkes efter pålæsningen, samt hver gang dørene åbnes efterfølgende i et tredjeland, indtil flyet ankommer til det endelige bestemmelsessted.

Flyets kaptajn attesterer, at sprøjtningen er foretaget, ved at underskrive en erklæring udfærdiget i overensstemmelse med del 4 i bilag I, idet originalen skal være vedlagt veterinærcertifikatet.

Artikel 11

Betingelser, der gælder efter indførsel til EU af visse sendinger af hovdyr

▼M18

1.  Efter deres indførsel til Unionen sendes andre sendinger af hovdyr end dem, der er omhandlet i artikel 3a, straks i et vektorbeskyttet transportmiddel til bestemmelsesbedriften.

Hovdyrene skal forblive på den pågældende bedrift i mindst 30 dage, medmindre de sendes direkte til et slagteri.

▼C1

2.  Sendinger af hovdyr til omgående slagtning, der indføres til EU, sendes straks til bestemmelsesslagteriet, hvor de slagtes senest fem arbejdsdage efter ankomsten til slagteriet.

Artikel 12

Særlige betingelser vedrørende transit gennem tredjelande af visse sendinger af hovdyr

Hvis den særlige betingelse I i bilag I, del 1, finder anvendelse - med det formål at tillade, at sendinger af de i samme betingelse nævnte hovdyr med oprindelse i én medlemsstat og bestemt til en anden medlemsstat føres i transit gennem et tredjeland, et tredjelandsområde eller dele heraf, der er opført i skemaet i bilag I, del 1, men for hvilke(t) der ikke er angivet et standardveterinærcertifikat for sendinger af de pågældende hovdyr i kolonne 4 i samme skema – gælder følgende betingelser:

a) For kvæg til opfedning:

i) De endelige bestemmelsesbedrifter skal være udpeget på forhånd af den kompetente myndighed på det endelige bestemmelsessted.

ii) De levende dyr i sendingen må ikke flyttes fra den endelige bestemmelsesbedrift, bortset fra til omgående slagtning.

iii) Enhver flytning af levende dyr til og fra den endelige bestemmelsesbedrift skal foretages under tilsyn af den kompetente myndighed, så længe dyrene, der udgør sendingen, holdes på bedriften.

b) For hovdyr til omgående slagtning finder artikel 11, stk. 2, anvendelse.

▼M8

Artikel 12a

Dispensation for transit af visse sendinger af levende kvæg til avl og levebrug gennem Litauen

1.  Transit ad vej gennem Litauen af sendinger af levende kvæg til avl og levebrug, der kommer fra det russiske område Kaliningrad og sendes til et bestemmelsessted uden for EU, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Dyrene føres ind i Litauen på grænsekontrolstedet ved Kybartain-vejen og forlader Litauen på grænsekontrolstedet i Medininkai.

b) Dyrene transporteres i containere på vejgående køretøjer, der er plomberet med en plombering med løbenummer på grænsekontrolstedet, hvor sendingen føres ind i EU, ved Kybartai-vejen, af Litauens kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

c) De dokumenter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, tredje led, i Rådets direktiv 91/496/EØF, herunder det behørigt udfyldte veterinærcertifikat, som er i overensstemmelse med standardveterinærcertifikat »BOV-X-TRANSIT-RU«, der er fastsat i del 2 i bilag I til denne forordning, og som ledsager dyrene fra grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen til grænsekontrolstedet i Medininkai, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT FRA DET RUSSISKE OMRÅDE KALININGRAD VIA LITAUEN« af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen.

d) De krav, der er fastsat i artikel 9 i Rådets direktiv 91/496/EF, er opfyldt.

e) Det er i det fælles veterinærdokument til brug ved import som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 ( 7 ), underskrevet af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit gennem Litauen.

f) Dyrene ledsages af et sundhedscertifikat, der muliggør uhindret adgang til Belarus, og et veterinærcertifikat udstedt for dyrenes bestemmelsessted i Rusland.

2.  Sendingen må ikke aflæsses i EU, og den skal transporteres direkte til udgangsgrænsekontrolstedet i Medininkai.

Embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet i Medininkai udfylder del 3 i det fælles veterinærdokument til brug ved import, efter at udgangskontrollen af sendingen har bekræftet, at sendingen er identisk med den, der blev ført ind i Litauen på grænsekontrolstedet ved »Kybartai-vejen«.

3.  I tilfælde af uregelmæssigheder eller en nødsituation under transitten gennemfører transitmedlemsstaten de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, litra b), andet led, i direktiv 90/425/EØF ( 8 ), i det omfang det er nødvendigt.

4.  Den kompetente myndighed i Litauen kontrollerer regelmæssigt, at der er overensstemmelse mellem antallet af sendinger, der henholdsvis føres ind på og forlader EU's område.

▼C1

Artikel 13

Betingelser, der gælder efter indførsel til EU af sendinger af bier som omhandlet i artikel 7

1.  Sendinger af bidronninger som omhandlet i artikel 7, stk. 3, litra a), sendes straks til det udpegede endelige bestemmelsessted, hvor staderne sættes under tilsyn af den kompetente myndighed, og dronningerne flyttes over i nye bure, inden de indsættes til lokale familier.

2.  Bure, arbejdsbier og andet materiale, der har ledsaget bidronningerne fra oprindelsestredjelandet, sendes til et laboratorium udpeget af den kompetente myndighed med henblik på undersøgelse for forekomst af:

a) lille stadebille (Aethina tumida) samt æg eller larver heraf

b) tegn på Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.).

Efter laboratorieundersøgelsen destrueres bure, arbejdsbier og materiale.

3.  Sendinger af humlebier (Bombus spp.) som omhandlet i artikel 7, stk. 3, litra b), sendes straks til det udpegede bestemmelsessted.

De pågældende humlebier kan blive i den beholder, hvori de blev ført ind i EU, indtil udløbet af familiens levetid.

Beholderen og det materiale, der ledsagede humlebierne fra oprindelsestredjelandet, destrueres senest ved udløbet af familiens levetid.

▼M18

Artikel 13a

Betingelser, der gælder efter indførsel af sendinger af hovdyr, der er bestemt til godkendte organer, institutter eller centre

1.  Sendinger af hovdyr, der indføres til Unionen, og som er bestemt til godkendte organer, institutter eller centre, sendes straks til det godkendte organ, institut elle center, som de er bestemt til, i et transportmiddel, der er vektorbeskyttet og konstrueret således, at dyrene ikke kan undslippe, og ekskrementer, urin, strøelse, foder, affald eller andet materiale ikke kan flyde ud eller falde af køretøjet eller containeren under transporten.

2.  Dyrene skal holdes i karantæne i en vektorbeskyttet facilitet på bestemmelsesmedlemsstatens godkendte organs, instituts eller centers anlæg i mindst 30 dage. Efter disse 30 dages karantæne kan dyrene flyttes til et andet godkendt organ, institut eller center.

3.  Dyr, der er indført til et godkendt organ, institut eller center, må kun flyttes til et andet bestemmelsessted end et godkendt organ, institut eller center, hvis:

a) der er forløbet mindst seks måneder efter indførsel til Unionen, og

b) flytningen foretages i henhold til bilag C, punkt 4, i direktiv 92/65/EØF.

4.  Uanset stk. 3 kan dyr forlade et godkendt organ, institut eller center inden udløbet af den i nævnte stykke fastsatte periode på seks måneder, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) dyrene eksporteres til et tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf

b) dyrene transporteres med henblik på den i litra a) omhandlede eksport i et transportmiddel, der er vektorbeskyttet og konstrueret således, at dyrene ikke kan undslippe, og ekskrementer, urin, strøelse, foder, affald eller andet materiale ikke kan flyde ud eller falde af køretøjet eller containeren under transporten.

▼C1KAPITEL III

BETINGELSER FOR INDFØRSEL AF FERSK KØD TIL EU

Artikel 14

Almindelige betingelser for import af fersk kød

Sendinger af fersk kød til konsum må kun importeres til EU, hvis de opfylder følgende betingelser:

a) De kommer fra et tredjeland, et tredjelandsområde eller dele heraf, der er opført i kolonne 1, 2 og 3 i skemaet i bilag II, del 1, og for hvilke(t) der i kolonne 4 i skemaet i bilag II, del 1, er angivet et standardveterinærcertifikat, som skal anvendes for den pågældende sending.

b) De frembydes på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ledsaget af det relevante veterinærcertifikat, udfærdiget i overensstemmelse med det pågældende standardveterinærcertifikat i bilag II, del 2, under hensyntagen til de særlige betingelser i kolonne 6 i skemaet i bilag II, del 1, og udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i eksporttredjelandet.

c) De opfylder de krav, der er fastsat i det i litra b) omhandlede veterinærcertifikat, herunder:

i) de i samme certifikat fastsatte supplerende garantier som angivet i kolonne 5 i skemaet i bilag II, del 1

ii) eventuelle supplerende veterinærcertifikatkrav indført af bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til EU's veterinærlovgivning og angivet i certifikatet.

Artikel 15

Betingelser, der gælder efter import af uflåede kroppe af vildtlevende klovbærende vildt

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 97/78/EF ( 9 ) transporteres sendinger af uflåede kroppe af vildtlevende klovbærende vildt til konsum efter videre behandling straks til bestemmelsesforarbejdningsvirksomheden.

Artikel 16

Transit og oplagring af fersk kød

Indførsel til EU af sendinger af fersk kød, der ikke er bestemt til import til EU, men er bestemt til et tredjeland enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i EU i henhold til artikel 12, stk. 4, og artikel 13 i direktiv 97/78/EF, er kun tilladt, hvis sendingerne opfylder følgende krav:

a) De kommer fra et tredjeland, et tredjelandsområde eller dele heraf, der er opført i kolonne 1, 2 og 3 i skemaet i bilag II, del 1, og for hvilke(t) der i kolonne 4 i skemaet i bilag II, del 1, er angivet et standardveterinærcertifikat, som skal anvendes for den pågældende sending.

b) De opfylder de specifikke dyresundhedsmæssige krav til den pågældende sending som fastsat i det relevante standardveterinærcertifikat, jf. litra a).

c) De er ledsaget af et veterinærcertifikat, udfærdiget i overensstemmelse med standardveterinærcertifikatet i bilag III og udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i eksporttredjelandet.

d) Det er i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 ( 10 ), underskrevet af embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit, herunder oplagring, hvis det er relevant.

Artikel 17

Dispensation for transit gennem Letland, Litauen og Polen

1.  Uanset artikel 16 er transit ad vej eller jernbane gennem EU mellem de i Kommissionens beslutning 2009/821/EF ( 11 ) anførte udpegede grænsekontrolsteder i Letland, Litauen og Polen af sendinger, der kommer fra og er bestemt til Rusland enten direkte eller via et andet tredjeland, tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Sendingen plomberes med en plombering med løbenummer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, af den kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

b) De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, stemples på hver side med »KUN TIL TRANSIT TIL RUSLAND VIA EU« af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU.

c) De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d) Det er i det fælles veterinærdokument til brug ved import, underskrevet af embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.  Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på EU's område.

3.  Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af EU's område, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

▼M17

Artikel 17a

Dispensation for transit gennem Kroatien af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande

1.  Uanset artikel 16 er direkte transit ad landevej gennem Unionen mellem grænsekontrolstedet i Nova Sela og grænsekontrolstedet i Ploče af sendinger, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Sendingen er plomberet med en plombe med løbenummer af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

b) De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet med »KUN TIL TRANSIT TIL TREDJELANDE VIA EU« af embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet.

c) De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, er opfyldt.

d) Embedsdyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet har i det fælles veterinærdokument til brug ved import, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.  Det er ikke tilladt at aflæsse eller oplagre sådanne sendinger, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, på Unionens område.

3.  Den kompetente myndighed foretager regelmæssig audit for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af produkter, der føres ud af Unionen, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

▼C1KAPITEL IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Udfærdigelse af certifikater

De veterinærcertifikater, der kræves i henhold til denne forordning, udfærdiges i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i bilag V.

Dette krav udelukker dog ikke, at der kan anvendes elektroniske certifikater eller andre godkendte systemer, som er harmoniseret på EU-plan.

Artikel 19

Overgangsbestemmelser

▼M1

Sendinger af levende dyr, med undtagelse af bier fra staten Hawaii, og fersk kød til konsum, for hvilke der er udstedt certifikat inden den 30. november 2010 i henhold til beslutning 79/542/EØF og 2003/881/EF, kan i en overgangsperiode fortsat indføres til EU.

▼C1

Artikel 20

Ophævelse

Beslutning 2003/881/EF ophæves.

Artikel 21

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

HOVDYR

▼M8

DEL 1Liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf (1)

Tredjelandets ISO-kode og navn

Områdekode

Beskrivelse af tredjelandet, tredjelandsområdet eller delen heraf

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Standardcertifikat

SG

1

2

3

4

5

6

▼M28 —————

▼M28

CA — Canada

CA-0

Hele landet

POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

 

IVb

IX

V

XIII (6)

▼M8

CH – Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Hele landet

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grønland

GL-0

Hele landet

OVI-X, RUM

 

V

▼M16 —————

▼M8

IS – Island

IS-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegro

ME-0

Hele landet

 

 

I

MK – Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0

Hele landet

 

 

I

▼M22

NZ – New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y,

RUM,

POR-X, POR-Y

OVI-X, OVI-Y

 

III

V

XII

▼M8

PM – Saint-Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbien (5)

RS-0

Hele landet

 

 

I

RU – Rusland

RU-0

Hele landet

 

 

 

RU-1

Hele landet undtagen Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

▼M12

US — USA

US-0

Hele landet

POR-X

D

 

▼M8

(*1)   Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved relevante aftaler mellem EU og tredjelande.

(*2)   Kun for andre levende dyr end dyr af hjortefamilien.

(*3)   Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

(*4)   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(*5)   Ekskl. Kosovo, jf. FN 's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244/99.

(*6)    ►M28  Canada: Den bluetonguefrie periode er mellem 1. november og 15. maj, jf. OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr. ◄

Særlige betingelser (se fodnoterne i de enkelte certifikater):

»I«

:

I forbindelse med transit gennem et tredjelands område af levende dyr til omgående slagtning eller levende kvæg til opfedning, som er afsendt fra en medlemsstat og er bestemt til en anden medlemsstat, og som transporteres i lastvogne plomberet med plombe med løbenummer.

Plombens nummer skal angives i det sundhedscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med standardcertifikatet i bilag F til direktiv 64/432/EØF ( 12 ), når der er tale om levende kvæg til slagtning og opfedning, og i overensstemmelse med standardcertifikat I i bilag E til direktiv 91/68/EØF ( 13 ), når der er tale om får og geder til slagtning.

Plomben skal desuden være intakt ved ankomsten til det udpegede grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligesom plombens nummer skal registreres i EU's integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

Certifikatet skal, inden sendingen kommer i transit i et eller flere tredjelande, stemples ved udgangsstedet i EU af den kompetente veterinærmyndighed, idet følgende angives »KUN TIL TRANSIT MELLEM FORSKELLIGE DELE AF EU GENNEM DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN/MONTENEGRO/SERBIEN ( *1 ) ( *2 )«.

Kvæg til opfedning skal transporteres direkte til den bestemmelsesbedrift, der er udpeget af den kompetente veterinærmyndighed på bestemmelsesstedet. De pågældende dyr må ikke flyttes fra den udpegede bedrift, bortset fra til omgående slagtning.

»II«

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»III«

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»IVa«

:

Område, der har status som officielt frit for enzootisk kvægleukose med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

»IVb«

:

Område med besætninger, der er officielt frie for enzootisk kvægleukose, og som opfylder kravene i bilag D til direktiv 64/432/EØF med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV–X.

»V«

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat OVI-X.

»VI«

:

Geografiske restriktioner.

»VII«

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

»VIII«

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

»IX«

:

Område, der har status som officielt frit for Aujeszkys sygdom med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat POR-X.

»X«

:

Kun til transit gennem Litauen af kvæg til avl og/eller levebrug fra Kaliningrad til andre dele af Rusland.

▼M21

»XI«

:

Bedrifter eller segmenter, der er anerkendt for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 2075/2005.

▼M22

»XII«

:

Område, der har status som et område med officielt tuberkulosefrie kvægbesætninger, som er ligestillede med besætninger, der er anerkendt som tuberkulosefrie ud fra de betingelser, som er fastsat i punkt 1 og 2 i bilag A.I til direktiv 64/432/EØF, med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat BOV-X eller BOV-Y.

▼M28

»XIII«

:

Område, der har status som årstidsbestemt officielt bluetonguefrit med henblik på eksport til Unionen af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X, OVI-X, OVI-Y eller RUM.

▼M8

DEL 2

Standardveterinærcertifikater

Standardcertifikater:

»BOV-X«

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til avl og/eller levebrug efter import.

»BOV-Y«

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til omgående slagtning efter import.

»BOV-X-TRANSIT-RU«

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til transit fra Kaliningrad til andre dele af Rusland via Litauen.

»OVI-X«

:

Standardveterinærcertifikat for tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus) til avl og/eller levebrug efter import.

»OVI-Y«

:

Standardveterinærcertifikat for tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus) til omgående slagtning efter import.

▼M12

»POR-X«

:

Standardveterinærcertifikat for tamsvin (Sus scrofa) til avl og/eller levebrug efter import eller til transit gennem Unionen fra ét tredjeland til et andet.

▼M8

»POR-Y«

:

Standardveterinærcertifikat for tamsvin (Sus scrofa) til omgående slagtning efter import.

»RUM«

:

Standardveterinærcertifikat for dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae.

»SUI«

:

Standardveterinærcertifikat for ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae.

»CAM«

:

Standardveterinærcertifikat for særlig erklæring vedrørende dyr, som importeres fra Saint-Pierre og Miquelon på de betingelser, der er fastsat i del 7 i bilag I.

SG (Supplerende garantier):

▼M28

»A«

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat BOV-X (punkt II.2.1, litra d)), OVI-X (punkt II.2.1, litra d)) eller RUM (punkt II.2.1, litra c)), er blevet undersøgt for bluetongue og epizootisk hæmoragi.

▼M8

»B«

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt standardveterinærcertifikat POR-X (punkt II.2.4 B) eller SUI (punkt II.2.4 B), er blevet undersøgt for smitsomt blæreudslæt hos svin og klassisk svinepest.

»C«

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat POR-X (punkt II.2.4 C) eller SUI (punkt II.2.4 C), er blevet undersøgt for brucellose.

▼M12

»D«

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat POR-X (punkt II.2.1, litra b)), er blevet undersøgt for vesikulær stomatitis.

▼M28

Standardcertifikat BOV-X

image

image

image ►(1) M29  

image

image

image ►(1) M29  

image

▼M22

image

image

►(1) M29  

image

image

►(1) M29  

image

▼M10

Standardcertifikat BOV-X-TRANSIT-RU

image

image

image

▼M28

Standardcertifikat OVI-X

image

image

image

image

image

image

image

Standardcertifikat OVI-Y

image

image

image

image

image

▼M12

Standardcertifikat POR-X

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼C1

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼M28

Standardcertifikat RUM

image

image

image

image

image

image

image

▼C1

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 3

Tillæg vedrørende søtransport af dyr

(Udfyldes og vedhæftes veterinærcertifikatet, hvis hele eller blot en del af transporten til EU's grænse foregår ad søvejen)Erklæring fra skibets kaptajn

Undertegnede kaptajn på (skibets navn …) erklærer, at de dyr, der er nævnt i vedhæftede veterinærcertifikat nr. …, er forblevet om bord på skibet under sejladsen fra …i … (eksportlandet) til … i EU, og at skibet ikke har anløbet andre lokaliteter uden for … (eksportlandet) på vej til EU end: … (havne, skibet har anløbet undervejs). Under sørejsen har dyrene endvidere ikke været i kontakt med andre dyr om bord med lavere sundhedsstatus.

Udfærdiget i … den …

(Ankomsthavn)

(Ankomstdato)

(Stempel)

(Kaptajnens underskrift)

(Navn med blokbogstaver og stillingsbetegnelse)

DEL 4

Tillæg vedrørende lufttransport af dyr

(Udfyldes og vedhæftes veterinærcertifikatet, hvis hele eller blot en del af transporten til EU's grænse foregår ad luftvejen)Erklæring fra flyets kaptajn

Undertegnede kaptajn på (flyets navn: …) erklærer, at den kasse eller container, som dyrene, der er nævnt i vedhæftede veterinærcertifikat nr. …, og området omkring denne er blevet sprøjtet med et insektbekæmpelsesmiddel før afgang.

Udfærdiget i …, den …

(Afgangslufthavn)

(Afgangsdato)

(Stempel)

(Kaptajnens underskrift)

(Navn med blokbogstaver og stillingsbetegnelse)

DEL 5

Betingelser for godkendelse af samlesteder (jf. artikel 4)

For at kunne godkendes skal samlesteder opfylde følgende krav:

I. De skal være under tilsyn af en embedsdyrlæge.

II. Hvert enkelt samlested skal ligge midt i et område på mindst 20 km i diameter, hvor der ifølge officielle undersøgelsesresultater ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge i mindst 30 dage forud for deres ibrugtagning som godkendte samlesteder.

III. De skal inden hver ibrugtagning som godkendte samlesteder rengøres og desinficeres med et desinfektionsmiddel, der i eksportlandet er officielt godkendt som effektivt til at bekæmpe mund- og klovesyge.

IV. De skal under hensyntagen til modtagelseskapaciteten have følgende:

a) faciliteter, der udelukkende anvendes som samlested

b) egnede faciliteter, der er lette at rengøre og desinficere, så dyrene kan af- og pålæsses og opstaldes på en korrekt måde, vandes og fodres og få fornøden pleje

c) egnede inspektions- og isolationsfaciliteter

d) egnet udstyr til rengøring og desinficering af lokaler og lastvogne

e) en egnet oplagringsplads til foder, strøelse og gødning

f) et passende spildevandsanlæg

g) et kontor eller lokale til embedsdyrlægen.

V. Der skal, når de er i drift, være tilstrækkeligt mange dyrlæger til, at alle opgaver, jf. del 5, kan udføres.

VI. De må kun modtage dyr, der er individuelt identificeret, så det kan spores, hvor de kommer fra. Ved dyrenes ankomst skal samlestedets ejer eller ansvarshavende kontrollere, at dyrene er korrekt identificeret og ledsaget af de sundhedsdokumenter eller certifikater, der kræves for de pågældende arter og kategorier.

Samlestedets ejer eller ansvarshavende skal endvidere i et register eller en database anføre følgende oplysninger, der opbevares i mindst tre år: ejerens navn, dyrenes oprindelse, modtagelses- og afsendelsesdato, dyrenes identifikationsnummer eller oprindelsesbesætningens registreringsnummer og det påtænkte bestemmelsessted og transportfirmaets registreringsnummer samt registreringsnummeret på den lastvogn, som leverer eller afhenter dyrene fra samlestedet.

VII. Alle dyr, der passerer samlestedet, skal opfylde de sundhedsbetingelser, der gælder for indførsel til EU af den relevante dyrekategori.

VIII. Dyr, der skal indføres til EU, og som sendes via et samlested, skal senest seks dage efter ankomsten til samlestedet læsses og sendes direkte til eksportlandets grænse:

a) uden at komme i kontakt med andre klovbærende dyr end dyr, der opfylder de sundhedskrav, der er stillet for indførsel til EU af den pågældende dyrekategori

b) opdelt i sendinger, således at ingen sending indeholder både avls- og brugsdyr og dyr til omgående slagtning

c) i transportkøretøjer eller containere, som forinden er rengjort og desinficeret med et desinfektionsmiddel, der i eksportlandet er officielt godkendt som effektivt til at bekæmpe mund- og klovesyge, og som er konstrueret således, at ekskrementer, urin, strøelse eller foder ikke kan flyde ud eller falde af under transporten.

IX. Hvis der ifølge betingelserne for eksport af dyr til EU skal foretages en undersøgelse inden for en bestemt periode før pålæsning, skal denne periode omfatte enhver periode for samling - dog højst seks dage - efter at dyrene er ankommet til et godkendt samlested.

X. Eksporttredjelandet skal udpege de samlesteder, der er godkendt til avls- og brugsdyr, og dem, der er godkendt til slagtedyr, og meddele Kommissionen og medlemsstaternes kompetente centrale myndigheder de pågældende steders navn og adresse. Disse oplysninger skal opdateres regelmæssigt.

XI. Eksporttredjelandet fastsætter proceduren for offentligt tilsyn med godkendte samlesteder og sørger for, at tilsynet rent faktisk finder sted.

XII. Tredjelandets kompetente myndighed skal regelmæssigt tilse de godkendte samlesteder for at kontrollere, at de fortsat opfylder godkendelsesbetingelserne i punkt I-XI.

Hvis tilsynet viser, at disse betingelser ikke længere er opfyldt, skal samlestedets godkendelse suspenderes. Godkendelsen kan kun generhverves, når tredjelandets kompetente myndighed finder, at samlestedet opfylder betingelserne i punkt I-XI fuldstændigt.

DEL 6

Protokoller for standardisering af materialer og testprocedurer

(jf. artikel 5)

Tuberkulose (TBL)

Den enkelte intradermale tuberkulinprøve med bovin tuberkulin foretages i overensstemmelse med bilag B til direktiv 64/432/EØF. Når det gælder dyr af svinefamilien, foretages den enkelte intradermale tuberkulinprøve med aviær tuberkulin i overensstemmelse med bilag B til direktiv 64/432/EØF; dog skal injektionsstedet være den slappe hud ved øreroden.

▼M2

Brucellose (Brucella abortus) (BRL)

Serumagglutinationstesten, komplementbindingstesten, brucella-stødpudeantigentesten, ELISA og fluorescenspolariseringstest (FPA) foretages i overensstemmelse med bilag C til direktiv 64/432/EØF.

▼C1

Brucellose (Brucella melitensis) (BRL)

Test foretages i overensstemmelse med bilag C til direktiv 91/68/EØF.

Enzootisk kvægleukose (EBL)

Agar-gel-immunodiffusionstesten og ELISA foretages i henhold til kapitel II, punkt A og C, i bilag D til direktiv 64/432/EØF.

Bluetongue (BTG)

A.

Den blokerende eller kompetitive ELISA foretages efter følgende protokol:

Den kompetitive ELISA med anvendelse af monoklonalt antistof 3-17-A3 kan påvise antistoffer mod alle kendte serotyper af bluetonguevirus (BTV).

Testprincippet er at afbryde reaktionen mellem BTV-antigen og et gruppespecifikt monoklonalt antistof (3-17-A3) ved tilsætning af testserum. Tilstedeværende antistoffer mod BTV i prøveserummet blokerer reaktionsevnen hos det monoklonale antistof (Mab) og resulterer i en formindskelse af den forventede farveudvikling efter tilsætning af enzymmærket antimuseantistof og kromogen/substrat. Der kan testes sera i en enkelt fortynding på 1:5 (spottestmetode - tillæg 1), eller der kan titreres (serumtitreringsmetode - tillæg 2) til fortyndingsendepunkterne. Hæmningsværdier på over 50 % kan betragtes som positive.

Materialer og reagenser

1. ELISA-mikrotiterplader.

2. Antigen: leveres som et koncentrat, der er udvundet af celler, tilberedes som beskrevet nedenfor og opbevares enten ved – 20 °C eller – 70 °C.

3. Blokerende buffer: phosphatbufferet saltopløsning (PBS) med 0,3 % BTV-negativt serum fra voksent kvæg, 0,1 % (v/v) Tween-20 (leveres som polyoxyethylensorbitanmonolauratsirup) i PBS.

4. Monoklonalt antistof: 3-17-A3 (leveres som hybridom cellekultur-supernatant), rettet mod det gruppespecifikke polypeptid VP7, opbevares ved – 20 °C eller frysetørret og fortyndes i forholdet 1:100 med blokerende buffer inden brug.

5. Konjugat: kanin-antimuseglobulin (adsorberet og elueret), konjugeret med peberrodsperoxidase og opbevaret i mørke ved 4 °C.

6. Kromogen og substrat: orthophenylendiamin (OPD-kromogen) i en endelig koncentration på 0,4 mg/ml i sterilt destilleret vand. Der tilsættes 0,05 % v/v hydrogenperoxid (30 % w/v substrat) umiddelbart inden brug (5 μl H2 O2 pr. 10 ml OPD). (OPD omgås med forsigtighed - brug gummihandsker - mistænkt for at være mutagent).

7. 1 Molar svovlsyre: 26,6 ml syre blandet i 473,4 ml destilleret vand. (Husk: Syre blandes i vand, aldrig vand i syre.)

8. Orbitalryster.

9. ELISA-pladelæser (testen kan aflæses visuelt).

Testformat

Cc: konjugatkontrol (intet serum/intet monoklonalt antistof); C++: stærkt positiv serumkontrol; C+: svagt positiv serumkontrol; C-: negativ serumkontrol; Cm: monoklonal antistofkontrol (intet serum).TILLÆG 1

Spottestfortynding (1:5) (40 sera/plade)

 

Kontroller

Testsera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

H

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40TILLÆG 2

Serumtitrering (10 sera/plade)

 

Kontroller

Testsera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

C

C++

C++

1:20

 

 

 

 

 

 

 

 

1:20

D

C++

C++

1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

1:40

E

C+

C+

1:80

 

 

 

 

 

 

 

 

1:80

F

C+

C+

1:160

 

 

 

 

 

 

 

 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 

 

 

 

 

 

 

 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 

 

 

 

 

 

 

 

1:640

Testprotokol

Konjugatkontrol (Cc)

:

Hul 1A og 1B er blindkontroller bestående af BTV-antigen og konjugat. De kan anvendes som blindprøve for ELISA-læseren.

Mab-kontrol (Cm)

:

Kolonne 1 og 2, række G og H, er den monoklonale antistofkontrol og indeholder BTV-antigen, monoklonalt antistof og konjugat. Disse huller repræsenterer den kraftigste farveudvikling. Gennemsnitsværdien af absorbansaflæsningerne af denne kontrol repræsenterer 0 % hæmning.

Positiv kontrol (C++, C+)

:

Kolonne 1 og 2, række C-D-E-F. Disse huller indeholder BTV-antigen, henholdsvis stærkt og svagt BTV-positivt antiserum, Mab og konjugat.

Negativ kontrol (C-)

:

Hul 2A og 2B er negative kontroller, der indeholder BTV-antigen, BTV-negativt antiserum, Mab og konjugat.

Testsera

:

Med henblik på serologiske undersøgelser i stor skala og hurtig screening kan der testes sera i en enkelt fortynding på 1:5 (tillæg 1). Som et alternativ kan der testes 10 sera i en fortyndingsrække mellem 1:5 og 1:640 (tillæg 2). Dette vil vise noget om antistoftiteren i testseraene.

Procedure

1. BTV-antigen fortyndes til prætitreret fortynding i PBS, der sonikeres et øjeblik for at sprede akkumuleret virus (hvis der ikke findes nogen sonikator, pipetteres der kraftigt), og der tilføres 50 μl til alle huller i ELISA-pladen. Der bankes på pladens sider for at sprede antigenet.

2. Der inkuberes ved 37 °C i 60 minutter på en orbitalryster. Pladerne skylles tre gange, ved at hullerne overhældes med usterilt PBS, tømmes og tørres med absorberende papir.

3. Kontrolhuller: Der tilsættes 100 μl blokerende buffer til Cc-hullerne. Der tilsættes 50 μl positivt og negativt kontrolserum i en fortynding på 1:5 (10 μl serum + 40 μl blokerende buffer) til henholdsvis hul C-, C+ og C++. Der tilsættes 50 μl blokerende buffer til Mab-kontrolhullerne.

Spottitreringsmetode: Der tilsættes en 1:5 fortynding af hvert testserum i blokerende buffer til huller til dobbeltbestemmelse i kolonne 3 til 12 (10 μl serum + 40 μl blokerende buffer),

eller

Serumtitreringsmetode: Der tilberedes en tofoldsfortyndingsrække af hver prøve (mellem 1:5 og 1:640) i blokerende buffer over 8 huller i hver kolonne (3 til 12).

4. Straks efter tilsætningen af prøveseraene fortyndes Mab i blokerende buffer i forholdet 1:100, og der hældes 50 μl i alle pladens huller, undtagen når det gælder blindprøvekontrollen.

5. Der inkuberes ved 37 °C i 60 minutter på en orbitalryster. Der skylles tre gange med PBS og tørres med absorberende papir.

6. Kanin-antimusekoncentrat fortyndes til 1:5 000 i blokerende buffer, og der tilsættes 50 μl til alle pladens huller.

7. Der inkuberes ved 37 °C i 60 minutter på en orbitalryster. Der skylles tre gange med PBS og tørres med absorberende papir.

8. O-phenylendiamindihydrochlorid (OPD) optøs, og umiddelbart inden brug tilsættes 5 μl 30 % hydrogenperoxid pr. 10 ml OPD. Der tilsættes 50 μl til alle pladens huller. Man lader farven udvikle sig i ca. 10 minutter og standser reaktionen med 1 Molar svovlsyre (50 μl pr. hul). Farven skal udvikle sig i Mab-kontrolhullerne og i de huller, der indeholder sera uden antistof mod BTV.

9. Pladerne undersøges og registreres enten visuelt eller ved hjælp af en spektrofotometrisk læser.

Analyse af resultater

Ved hjælp af softwarepakken udprintes absorbansværdierne (OD-værdierne) og den procentvise hæmning (PI) for test- og kontrolsera baseret på gennemsnitsværdien for antigenkontrolhullerne. Dataene udtrykt som OD- og PI-værdier anvendes til bestemmelse af, om testen er udført pålideligt nok. De øvre kontrolgrænser (UCL) og nedre kontrolgrænser (LCL) for Mab-kontrollen (antigen plus Mab ved fravær af testsera) ligger mellem OD-værdierne 0,4 og 1,4. Plader, der ikke opfylder de ovennævnte kriterier, kasseres.

Er der ikke en softwarepakke til rådighed, udprintes OD-værdierne på ELISA-printeren. Den gennemsnitlige OD-værdi for antigenkontrolhullerne beregnes (svarende til 100 %-værdien). OD-værdien = 50 % bestemmes, og det beregnes manuelt, hvor positiv eller negativ hver prøve er.

Procentvis hæmningsværdi (PI) = 100 – (OD for hver testkontrol/gennemsnitlig OD af Cm) x 100.

Hullerne med negativt kontrolserum til dobbeltbestemmelse og blankhullerne til dobbeltbestemmelse skal henholdsvis give PI-værdier mellem + 25 % og – 25 % og mellem + 95 % og + 105 %. Resultater uden for disse grænser er ikke ensbetydende med, at pladen må kasseres, men tyder på, at der er ved at udvikle sig baggrundsfarve. Det stærkt positive og svagt positive kontrolserum skal henholdsvis give PI-værdier mellem + 81 % og + 100 % og mellem + 51 % og 80 %.

Den diagnostiske tærskel for testsera er 50 % (PI 50 % eller OD 50 %). Prøver, der giver PI-værdier >50 %, registreres som negative. Prøver, der giver PI-værdier over og under tærsklen for hullerne til dobbeltbestemmelse, betragtes som tvivlsomme. Sådanne prøver kan gentestes i spottesten og/eller ved titrering. Positive prøver kan også titreres, så der fås en indikation af, hvor positive de er.

Visuel aflæsning: Positive og negative prøver kan let ses med det blotte øje. Svagt positive eller stærkt negative prøver kan det være vanskeligere at aflæse med det blotte øje.

Tilberedning af BTV ELISA-antigen

1. 40-60 roux sammenflydende BHK-21-celler skylles tre gange med serumfrit Eagle's medium, og der inficeres med bluetonguevirus serotype 1 i serumfrit Eagle's medium.

2. Der inkuberes ved 37 °C og undersøges dagligt for cytopatisk effekt (CPE).

3. Når CPE er fuldstændig i 90 % til 100 % af cellelaget i hver roux, indsamles virusset, ved at eventuelle celler, der stadig sidder på glasset, rystes af.

4. Der centrifugeres ved 2 000 -3 000 rpm for at sammenpresse cellerne.

5. Supernatanten fjernes, og cellerne genopslæmmes i ca. 30 ml PBS, som indeholder 1 % »Sarkosyl« og 2 ml phenylmethylsulfonylfluorid (lysisbuffer). Dette kan bevirke, at cellerne danner en gel, og der kan tilsættes mere lysisbuffer for at reducere denne effekt. (NB: Phenylmetylsulfonylfluorid er skadeligt - behandles med største forsigtighed.)

6. Cellerne sprænges i 60 sekunder ved hjælp af en ultralydsonde med en amplitude på 30 micron.

7. Der centrifugeres ved 10 000 rpm i 10 minutter.

8. Supernatanten opbevares ved + 4 °C, og den resterende cellemasse genopslæmmes i 10-20 ml lysisbuffer.

9. Der sonikeres og foretages en klaring, idet supernatanten opbevares på hvert stadium, i alt tre gange.

10. Supernatanterne samles og centrifugeres ved 24 000 rpm (100,000 g) i 120 minutter ved + 4 °C på en 5 ml pude bestående af 40 % saccharose (w/v i PBS) ved hjælp af 30 ml Beckman-centrifugeglas og en SW 28-rotor.

11. Supernatanten fjernes, glassene tømmes helt, og massen genopslæmmes i PBS ved hjælp af sonikering. Antigenet opbevares i alikvoter ved – 20 °C.

Titrering af BTV ELISA-antigen

Bluetongue ELISA-antigen titreres ved hjælp af indirekte ELISA. Tofoldsfortyndinger af antigen titreres over for en konstant fortynding (1:100) af monoklonalt antistof 3-17-A3. Protokollen er som følger:

1. BTV-antigen fortyndet 1:20 i PBS titreres over mikrotiterpladen i en tofoldsfortyndingsrække (50 μl/hul) ved hjælp af en multikanalpipette.

2. Der inkuberes i 1 time ved 37 °C på en orbitalryster.

3. Pladerne skylles tre gange med PBS.

4. Der tilsættes 50 μl monoklonalt antistof 3-17-A3 (fortyndet 1:100) til hvert hul i mikrotiterpladen.

5. Der inkuberes i 1 time ved 37 °C på en orbitalryster.

6. Pladerne skylles tre gange med PBS.

7. Der tilsættes 50 μl kanin-antimuseglobulin konjugeret med peberrodsperoxidase fortyndet til en prætitreret optimal koncentration til hvert hul i mikrotiterpladen.

8. Der inkuberes i 1 time ved 37 °C på en orbitalryster.

9. Der tilsættes substrat og kromogen som tidligere beskrevet. Reaktionen standses efter 10 minutter ved tilsætning af 1 Molar svovlsyre (50 μl/hul).

I den kompetitive test skal det monoklonale antistof være i overskud, og der vælges derfor en antigenfortynding, som ligger på titreringskurven (ikke på den flade del), hvilket giver ca. 0,8 OD efter 10 minutter.

B.

Agar-gel-immunodiffusionstesten foretages efter følgende protokol:

Antigen

Antigen, der udfældes, tilberedes i et cellekultursystem, der tåler, at en referencestamme af bluetonguevirus formerer sig hurtigt. BHK- eller Vero-celler anbefales. Antigen forekommer i supernatantvæsken, når virussets vækst er ophørt, men kræver en 50-100-foldskoncentration for at være effektivt. Dette kan opnås ved hjælp af enhver standardprocedure for proteinkoncentrering. Virus i antigenet kan inaktiveres ved tilsætning af 0,3 % (v/v) betapropiolacton.

Kendt positivt kontrolserum

Ved hjælp af det internationale referenceserum og antigen fremstilles et nationalt standardserum, der standardiseres i det optimale forhold sammenholdt med det internationale referenceserum, frysetørres og anvendes som det kendte kontrolserum i hver enkelt test.

Testserum

Procedure

:

1 % agarose tilberedt i borat eller natriumbarbitolbuffer, pH 8,5 til 9,0, hældes i en petriskål op til mindst 3,0 mm. Der skæres et prøvemønster på syv fugtfri huller på hver 5,0 mm i diameter i agaren. Mønstret består af et centerhul og seks huller, der er anbragt rundt om det i en cirkel med en radius på 3 cm. Centerhullet fyldes med standardantigenet. De ydre huller 2, 4 og 6 fyldes med kendt positivt serum, og hul 1, 3 og 5 fyldes med testsera. Systemet inkuberes i indtil 72 timer ved rumtemperatur i et lukket fugtigt kammer.

Fortolkning

:

Et testserum er positivt, hvis det danner en specifik udfældningslinje med antigenet og danner en ubrudt identitetslinje med kontrolserummet. Et testserum er negativt, hvis det ikke danner en specifik linje med antigenet og det ikke krummer kontrolserummets linje. Petriskålene bør undersøges mod en mørk baggrund ved indirekte belysning.

Epizootisk hæmorrhagi (EHD)

Agar-gel-immunodiffusionstesten foretages efter følgende protokol:

Antigen

Antigen, der udfældes, tilberedes i et cellekultursystem, der tåler, at de(n) pågældende serotype(r) EHD-virus formerer sig hurtigt. BHK- eller Vero-celler anbefales. Antigen forekommer i supernatantvæsken, når virussets vækst er ophørt, men kræver en 50-100-foldskoncentration for at være effektivt. Dette kan opnås ved hjælp af enhver standardprocedure for proteinkoncentrering. Virus i antigenet kan inaktiveres ved tilsætning af 0,3 % (v/v) betapropiolacton.

Kendt positivt kontrolserum

Ved hjælp af det internationale referenceserum og antigen fremstilles et nationalt standardserum, der standardiseres i det optimale forhold sammenholdt med det internationale referenceserum, frysetørres og anvendes som det kendte kontrolserum i hver enkelt test.

Testserum

Procedure

:

1 % agarose tilberedt i borat eller natriumbarbitolbuffer, pH 8,5 til 9,0, hældes i en petriskål op til mindst 3,0 mm. Der skæres et prøvemønster på syv fugtfri huller på hver 5,0 mm i diameter i agaren. Mønstret består af et centerhul og seks huller, der er anbragt rundt om det i en cirkel med en radius på 3 cm. Centerhullet fyldes med standardantigenet. De ydre huller 2, 4 og 6 fyldes med kendt positivt serum, og hul 1, 3 og 5 fyldes med testsera. Systemet inkuberes i indtil 72 timer ved rumtemperatur i et lukket fugtigt kammer.

Fortolkning

:

Et testserum er positivt, hvis det danner en specifik udfældningslinje med antigenet og danner en ubrudt identitetslinje med kontrolserummet. Et testserum er negativt, hvis det ikke danner en specifik linje med antigenet og det ikke krummer kontrolserummets linje. Petriskålene bør undersøges mod en mørk baggrund ved indirekte belysning.

Smitsom bovin rhinotracheitis (IBR)/infektiøs pustular vulvovaginitis (IPV)

A.

Serumneutralisationstesten foretages efter følgende protokol:

Serum

:

Alle sera varmeinaktiveres ved 56 °C i 30 minutter før brugen.

Procedure

:

Den konstante virusvariable serumneutralisationstest udføres i mikrotiterplader under anvendelse af MDBK eller andre følsomme celler. Colorado, Oxford eller en anden referencestamme af virusset benyttes ved 100 TCID50 pr. 0,025 ml; inaktiverede ufortyndede serumprøver blandes med en tilsvarende mængde (0,025 ml) virussuspension. Virus/serumblandingerne inkuberes i 24 timer ved 37 °C i mikrotiterpladerne, før MDBK-cellerne tilsættes. Der benyttes celler i en koncentration, der danner et komplet éncellelag efter 24 timer.

Kontrol

:

i) virusinfektivitetsprøve, ii) serumtoksicitetskontrol. iii) kontrol af endnu ikke podet cellekultur og iv) referenceantisera.

Fortolkning

:

Resultaterne af neutralisationstesten og titeren for det virus, som benyttes ved testen, aflæses efter 3-6 dages inkubation ved 37 °C. Serumtitere betragtes som negative, hvis der ikke sker en neutralisering med en fortynding på 1:2 (ufortyndet serum).

B.

Enhver anden test, der er anerkendt inden for rammerne af beslutning 2004/558/EF ( 14 ).

Mund- og klovesyge (M & K)

A.

Indsamling og testning af prøver af øsofagus/farynks foretages efter følgende protokol:

Reagenser

:

Inden prøven tages, tilberedes et transportmedium. Der fordeles 2 ml i lige så mange beholdere som det antal dyr, der skal prøves. Beholderne skal være frysefaste i tøris eller flydende nitrogen. Der indsamles prøver ved hjælp af en specialkonstrueret spytkollektor eller »probang«. Prøven indsamles ved, at probangskålen føres gennem munden over tungens dorsum og ned i den øvre del af øsofagus. Der gøres forsøg på at bortskrabe overfladeepitelet fra øvre øsofagus og farynks ved bevægelser lateralt og dorsalt. Derefter fjernes probang, helst efter at dyret har svælget. Skålen bør være fuld og indeholde en blanding af slim, spyt, øsofagusvæske og celleaffald. Man må sørge for, at hver prøve indeholder noget synligt cellemateriale. Hårdhændet behandling, der forårsager blødninger, skal undgås. Prøver fra nogle dyr kan være stærkt forurenet med vomindhold. Sådanne prøver kasseres, og dyrets mund skylles med vand eller helst fysiologisk saltvand, inden prøvningen gentages.

Behandling af prøver

:

Hver prøve i probangskålen kvalitetsundersøges, og der tilsættes 2 ml til en tilsvarende mængde transportmedium i en frysefast beholder. Beholderne lukkes tæt, forsegles, desinficeres og mærkes. Prøverne opbevares køligt (+ 4 °C) og undersøges inden 3-4 timer eller anbringes på tøris (– 69 °C) eller i flydende nitrogen og holdes nedfrosne indtil undersøgelsestidspunktet. For hvert dyr desinficeres probang og vaskes i tre hold rent vand.

Testning for M & K-virus

:

Prøverne podes i kulturer af primære bovine thyreoidcellekulturer med brug af mindst tre reagensglas pr. prøve. Andre følsomme celler, såsom primære bovine eller porcine nyreceller, kan bruges, men man skal huske, at de er mindre følsomme over for nogle stammer af M & K-virus. Reagensglassene inkuberes ved 37 °C i en tromle og undersøges dagligt i 48 timer for cytopatisk effekt (CPE). Hvis resultatet er negativt, overføres kulturerne blindt til nye kulturer og undersøges igen i 48 timer. Eventuel CPE's specificitet skal bekræftes.

Anbefalet transportmedium:

1. 0,08 M phosphatbuffer, pH 7,2, med 0,01 % bovint serumalbumin, 0,002 % phenolrødt og antibiotika.

2. Vævsdyrkningsmedium (såsom Eagle's MEM) med 0,04 M HEPES-buffer, 0,01 % bovint serumalbumin og antibiotika, pH 7,2.

3. Der tilsættes antibiotika (pr. ml slutprodukt) til transportmediet, fx penicillin 1 000 IE, neomycinsulphat 100 IE, polymyxin B-sulphat 50 IE, mycostatin 100 IE.

B.

Virusneutralisationstesten foretages efter følgende protokol:

Reagenser

:

Stam-M&KV-antigen tilberedes i cellekulturer eller på kvægtunger og opbevares ved – 70 °C eller derunder eller ved – 20 °C, efter at der er tilsat 50 % glycerol. Dette er stamantigenet. M&KV er stabilt under disse forhold, og titrene varierer meget lidt i en periode på flere måneder.

Procedure

:

Testen foretages i fladbundede mikrotiterplader af vævskulturgrad med brug af følsomme celler såsom IB-RS-2-, BHK-21- eller kalvenyreceller. Sera til testen fortyndes 1:4 i serumfrit cellekulturmedium med tilsætning af 100 IE/ml neomycin eller andre egnede antibiotika. Sera inaktiveres ved 56 °C i 30 minutter, og der anvendes mængder på 0,05 ml til tilberedning af en tofoldsrække i mikrotiterplader med brug af 0,05 ml fortyndingsøser. Prætitreret virus, der også er fortyndet i serumfrit kulturmedium og indeholder 100 TCID50/0,05 ml, tilsættes derefter til hvert hul. Efter inkubation ved 37 °C i 1 time, så neutralisering kan finde sted, tilsættes 0,05 ml suspensionsceller med 0,5-1,0 × 106 celler pr. 1 ml i cellekulturmedium indeholdende serumfrit M & K-antistof til hvert hul, og pladerne forsegles. Pladerne inkuberes ved 37 °C. Encellelag er normalt sammenflydende inden for 24 timer. CPE er normalt tilstrækkeligt fremskreden efter 48 timer til, at der kan foretages en mikroskopisk aflæsning af testen. På dette tidspunkt kan der foretages en endelig mikroskopisk aflæsning, eller pladerne kan fikseres og farves med henblik på en makroskopisk aflæsning, fx ved hjælp af 10 % formaldehyd og 0,05 % methylenblåt.

Kontrol

:

Kontrollen af hver test omfatter homologt antiserum med kendt titer, en cellekontrol, en serumtoksicitetskontrol, en mediekontrol og en virustitrering, som danner grundlag for beregningen af den faktiske mængde virus i testen.

Fortolkning

:

Huller, der viser tegn på CPE, betragtes som inficeret, og neutralisationstitrene udtrykkes som den reciprokke af den endelige fortynding af serum, der er til stede i serum/virusblandingerne ved 50 %-slutpunkterne, der bestemmes efter Spearman-Karber-metoden (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480). Test betragtes som pålidelige, når den faktisk anvendte virusmængde pr. hul i testen er på mellem 101,5 og 102,5 TCID50, og når referenceserumtiteren ligger inden for det dobbelte af den forventede titer vurderet ud fra tidligere titreringer. Når kontrolresultaterne overskrider disse grænser, gentages testene. En slutpunkttiter på 1:11 eller derunder betragtes som negativ.

C.

Påvisningen og kvantificeringen af antistof ved hjælp af ELISA foretages efter følgende protokol:

Reagenser

:

Kaninantiserum mod 146S-antigen af syv typer mund- og klovesygevirus (M&KV) benyttet i en forud fastlagt optimal koncentration i carbonat/bicarbonatbuffer, pH 9,6. Antigener fremstilles af udvalgte virusstammer, der er dyrket på BHK-21 énlagsceller. Der benyttes urensede supernatanter, som prætitreres efter protokollen, men uden serum, således at der fremkommer en fortynding, som efter tilsætning af en tilsvarende mængde PBST (phosphatbufferet salt med 0,05 % Tween-20 og phenolrødt-indikator) giver en absorbansaflæsning på mellem 1,2 og 1,5. Virus kan anvendes inaktiveret. Der benyttes PBST som fortyndingsmiddel. Der tilberedes marsvineantisera, ved at der indpodes 146S-antigen af hver serotype i marsvin. Der fremstilles en forud fastlagt optimal koncentration i PBST med 10 % normalt bovint serum og 5 % normalt kaninserum. Kanin-antimarsvineimmunuglobulin, der er konjugeret med peberrodsperoxidase, anvendes i en forud fastlagt optimal koncentration i PBST med 10 % normalt bovint serum og 5 % normalt kaninserum. Testsera fortyndes i PBST.

Procedure:

1. ELISA-plader belægges med 50 μl antivirale kaninsera natten over i et fugtigt kammer ved rumtemperatur.

2. 50 μl af en ekstra tofoldsrække af hvert testserum begyndende med 1:4 tilberedes i rundbundede flerhulsplader (bæreplader). 50 μl af en konstant dosis antigen tilsættes til hvert hul, og blandingerne henstår natten over ved 4 °C. Tilsætningen af antigenet nedsætter startserumfortyndingen til 1:8.

3. ELISA-pladerne skylles 5 gange med PBST.

4. 50 μl serum/antigenblandinger overføres derefter fra bærepladerne til de kaninserumbelagte ELISA-plader og inkuberes ved 37 °C i 1 time på en orbitalryster.

5. Efter skylning tilsættes 50 μl marsvineantiserum mod det i punkt 4 anvendte antigen til hvert hul. Pladerne inkuberes ved 37 °C i 1 time på en orbitalryster.

6. Pladerne skylles, og 50 μl kanin-antimarsvineimmunoglobulin konjugeret med peberrodsperoxidase tilsættes til hvert hul. Pladerne inkuberes ved 37 °C i 1 time på en orbitalryster.

7. Pladerne skylles, og 50 μl orthophenylendiamin med 0,05 % H2O2 (30 %) w/v tilsættes til hvert hul.

8. Reaktionen standses efter 15 minutter med 1,25 M H2SO4

Pladerne aflæses spektrofotometrisk ved 492 nm på en ELISA-læser, der er forbundet med en mikrodatamat.

Kontrol

:

For hvert anvendt antigen skal 40 huller være serumfri og indeholde antigen fortyndet i PBST. En ekstra tofoldsfortyndingsrække af homologt bovint referenceantiserum. En ekstra tofoldsfortyndingsrække af negativt bovint serum.

Fortolkning

:

Antistoftitere udtrykkes som den endelige fortynding af testserum, der giver 50 % af den gennemsnitlige OD-værdi, der registreres i viruskontrolhullerne uden testserum. Titere over 1:40 betragtes som positive.

Referencer

:

Hamblin C. Barnett ITR og Hedger RS (1986): »A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.« Journal of Immunological Methods, 93, 115-121.11.

Aujeszkys sygdom (AJD)

A.

Serumneutralisationstesten foretages efter følgende protokol:

Serum

:

Alle sera varmeinaktiveres ved 56 °C i 30 minutter før brugen.

Procedure

:

Den konstante virusvariable serumneutralisationstest udføres på mikrotiterplader under anvendelse af Vero eller andre følsomme cellekulturer. Aujeszkys sygdom-virus benyttes ved 100 TCID50 pr. 0,025 ml; inaktiverede ufortyndede serumprøver blandes med en tilsvarende mængde (0,025 ml) virussuspension. Virus/serumblandingerne inkuberes i 2 timer ved 37 °C i mikrotiterpladerne, før de til formålet krævede celler tilsættes. Der benyttes celler i en koncentration, der danner et komplet éncellelag efter 24 timer.

Kontrol

:

i) virusinfektivitetsprøve, ii) serumtoksicitetskontrol. iii) kontrol af endnu ikke podet cellekultur og iv) referenceantisera.

Fortolkning

:

Resultaterne af neutralisationstesten og titeren for det virus, som benyttes ved testen, aflæses efter 3-7 dages inkubation ved 37 °C. Serumtitere under 1:2 (ufortyndet serum) regnes for negative.

B.

Enhver anden test, der er anerkendt inden for rammerne af beslutning 2008/185/EF ( 15 ).

Overførbar gastroenteritis (TGE)

Serumneutralisationstesten foretages efter følgende protokol:

Serum

:

Alle sera varmeinaktiveres ved 56 °C i 30 minutter før brugen.

Procedure

:

Den konstante virusvariable serumneutralisationstest udføres på mikrotiterplader under anvendelse af A72- (hundetumor)celler eller andre følsomme cellekulturer. TGE-virus benyttes ved 100 TCID50 pr. 0,025 ml; inaktiverede ufortyndede serumprøver blandes med en tilsvarende mængde (0,025 ml) virussuspension. Virus/serumblandingerne inkuberes i 30-60 minutter ved 37 °C i mikrotiterpladerne, inden de til formålet krævede celler tilsættes. Der benyttes celler i en koncentration, der danner et komplet éncellelag efter 24 timer. Der tilsættes 0,1 ml cellesuspension til hver celle.

Kontrol

:

i) virusinfektivitetsprøve, ii) serumtoksicitetskontrol. iii) kontrol af endnu ikke podet cellekultur og iv) referenceantisera.

Fortolkning

:

Resultaterne af neutralisationstesten og titeren for det virus, som benyttes ved testen, aflæses efter 3-5 dages inkubation ved 37 °C. Serumtitere under 1:2 (endelig fortynding) betragtes som negative. Hvis ufortyndede serumprøver er toksiske over for vævskulturerne, kan disse sera fortyndes 1:2, inden de benyttes til testen. Dette svarer til 1:4 endelig serumfortynding. Serumtitere under 1:4 (endelig fortynding) betragtes som negative i disse tilfælde.

Smitsomt blæreudslæt hos svin (SVD)

Test for smitsomt blæreudslæt hos svin foretages i henhold til beslutning 2000/428/EF ( 16 ).

Klassisk svinepest (CSF)

Test for klassisk svinepest foretages i henhold til beslutning 2002/106/EF ( 17 ).

Test for klassisk svinepest foretages efter retningslinjerne i det relevante kapitel i OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

Et nationalt laboratorium, der råder over et kvalitetssikringssystem, skal kontrollere evalueringen af den serologiske CSF-tests sensitivitet og specificitet. De test, der anvendes, skal kunne bruges til at påvise en række svagt og stærkt positive referencesera og til at påvise antistoffer i den tidlige sygdomsfase og i rekonvalescensfasen.

▼M12

Vesikulær stomatitis (VS)

Virusneutralisationstesten foretages i overensstemmelse med testprotokollerne for vesikulær stomatitis i kapitel 2.1.19 i OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

Sera, der hindrer cytopatisk effekt (CPE) ved fortyndinger på 1:32 eller derover, anses for at indeholde antistoffer mod vesikulær stomatitis-virus.

▼C1

DEL 7

Dyresundhedsmæssige import- og karantænebetingelser for dyr, der importeres til Saint-Pierre og Miquelon senere end seks måneder inden indførsel til EU

(jf. artikel 6)

Dyrearter, der er omfattetKlassifikation

ORDEN

FAMILIE

SLÆGT OG ART

Artiodactyla

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp. og Vicugna ssp.

KAPITEL 1

Ophold og karantæne

1.

Dyr, der importeres til Saint-Pierre og Miquelon, skal opholde sig på en godkendt karantænestation i mindst 60 dage, inden de afsendes til indførsel til EU. Denne periode kan forlænges som følge af undersøgelseskrav for de enkelte arter. Dyrene skal desuden opfylde følgende krav:

a) Der kan indsættes separate sendinger på karantænestationen. Alle dyr af samme art på karantænestationen skal dog, efter at de er indsat på stationen, betragtes som én gruppe, og der skal henvises til dem som én gruppe. Karantæneperioden begynder således for gruppen som helhed på det tidspunkt, hvor det sidste dyr blev indsat på karantænestationen.

b) På karantænestationen skal de enkelte grupper af dyr holdes i isolation uden direkte eller indirekte kontakt med andre dyr, heller ikke dyr fra andre sendinger, der evt. findes på stationen.

De enkelte sendinger skal holdes på den godkendte karantænestation og beskyttes mod vektorinsekter.

c) Hvis isolationen af en gruppe af dyr brydes i løbet af karantæneperioden og der er kontakt med andre dyr, skal dyrene begynde en ny karantæneperiode af samme længde som den, de oprindeligt skulle holdes i, da de blev indsat på karantænestationen.

d) Dyr, der skal indføres til EU, og som passerer karantænestationen, skal indlades og sendes direkte til EU

i) uden at komme i kontakt med andre dyr end dyr, der opfylder de sundhedskrav, der er stillet for indførsel til EU af den pågældende dyrekategori

ii) opdelt i sendinger, således at ingen sendinger kan komme i kontakt med dyr, der ikke må importeres til EU

iii) i transportkøretøjer eller containere, der først er rengjort og desinficeret med et desinfektionsmiddel, der i Saint-Pierre og Miquelon er officielt godkendt som effektivt til at bekæmpe de sygdomme, der er nævnt i kapitel 2, og som er konstrueret således, at ekskrementer, urin, strøelse eller foder ikke kan flyde ud eller falde af under transporten.

2.

Karantænestationen skal mindst opfylde minimumsnormerne i bilag B til direktiv 91/496/EØF ( 18 ) samt følgende betingelser:

a) Den skal være under tilsyn af en embedsdyrlæge.

b) Den skal ligge midt i et område på mindst 20 km i diameter, hvor der ifølge officielle undersøgelsesresultater ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge i mindst 30 dage forud for dens ibrugtagning som karantænestation.

c) Den skal inden ibrugtagning som karantænestation rengøres og desinficeres med et desinfektionsmiddel, der i Saint-Pierre og Miquelon er officielt godkendt som effektivt til at bekæmpe de sygdomme, der er nævnt i kapitel 2.

d) Den skal under hensyntagen til modtagelseskapaciteten have følgende:

i) faciliteter, der udelukkende anvendes til karantæne af dyr, herunder mulighed for korrekt opstaldning af dyrene

ii) egnede faciliteter,

 der er lette at rengøre og desinficere grundigt

 så dyrene kan af- og pålæsses på en korrekt måde

 så dyrene kan få opfyldt deres behov for vand og foder

 så fornøden dyrlægebehandling let kan gives

iii) egnede inspektions- og isolationsfaciliteter

iv) egnet udstyr til rengøring og desinficering af lokaler og lastvogne

v) en egnet oplagringsplads til foder, strøelse og gødning

vi) et passende spildevandsanlæg

vii) et kontor eller lokale til embedsdyrlægen.

e) Der skal, når den er i drift, være tilstrækkeligt mange dyrlæger til, at alle opgaver kan udføres.

f) Den må kun modtage dyr, der er individuelt identificeret, så det kan spores, hvor de kommer fra. Ved dyrenes ankomst skal karantænestationens ejer eller ansvarshavende kontrollere, at dyrene er korrekt identificeret og ledsaget af de sundhedscertifikater, der kræves for de pågældende arter og kategorier. Karantænestationens ejer eller ansvarshavende skal endvidere i et register eller en database anføre følgende oplysninger, der opbevares i mindst tre år: ejerens navn, oprindelsen for dyrene i sendingen, dato for modtagelse og afsendelse af dyrene i sendingen, identifikationsnummer for dyrene i sendingen samt det påtænkte bestemmelsessted.

g) Den kompetente myndighed fastsætter proceduren for offentligt tilsyn med karantænestationen og sørger for, at tilsynet rent faktisk finder sted. Tilsynet skal omfatte regelmæssige inspektioner for at sikre, at betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt. Er de ikke det, og suspenderes godkendelsen, kan den kun generhverves, når den kompetente myndighed finder, at karantænestationen opfylder betingelserne i litra a) til g) fuldstændigt.

KAPITEL 2

Dyresundhedsundersøgelser

1.   GENERELLE BESTEMMELSER

Dyrene skal underkastes følgende undersøgelser af blodprøver, der - medmindre andet er fastsat - er taget tidligst 21 dage efter starten på isolationsperioden.

Laboratorieundersøgelserne skal foretages af et godkendt laboratorium i EU, og al dokumentation vedrørende laboratorieundersøgelserne og resultaterne heraf, vaccinationer og behandlinger vedlægges sundhedscertifikatet.

For at begrænse håndteringen af dyrene så meget som muligt skal prøveudtagning, undersøgelser og eventuelle vaccinationer grupperes i videst muligt omfang, samtidig med at testprotokollernes minimumstidsintervaller, jf. del 2 i dette kapitel, overholdes.

2.   SÆRLIGE BESTEMMELSER

2.1   CAMELIDAE

2.1.1   Tuberkulose

a)  Test, der skal anvendes: intradermal sammenlignende prøve ved anvendelse af bovin tuberkulin (PPD) og aviær tuberkulin (PPD), som er i overensstemmelse med standarderne for fremstilling af bovin og aviær tuberkulin, jf. punkt 2.1.2 i bilag B til direktiv 64/432/EØF.

Prøven foretages på området bag skulderen (armhulen), jf. den teknik, der er beskrevet i punkt 2.2.4 i bilag B til direktiv 64/432/EØF.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og 42 dage efter den første test.

c)  Fortolkning af testresultater:

Reaktionen anses for

 negativ, hvis hudens tykkelse er forøget med under 2 mm

 positiv, hvis hudens tykkelse er forøget med over 4 mm

 inkonklusiv, hvis hudens tykkelse som reaktion på bovin tuberkulin (PPD) er forøget med 2-4 mm eller mere end 4 mm, men mindre end reaktionen på aviær tuberkulin (PPD).

d)  Mulige foranstaltninger efter test:

Dyr, der reagerer positivt på en intradermal prøve med bovin tuberkulin (PPD), udelukkes fra gruppen, og de øvrige dyr testes igen, mindst 42 dage efter at den første positive test blev foretaget, og den nye test anses da for den første test, jf. litra b).

Hvis mere end ét dyr i gruppen reagerer positivt, skal eksport til EU nægtes for gruppen som helhed.

Hvis et eller flere dyr i samme gruppe reagerer med inkonklusivt resultat, testes hele gruppen igen, mindst 42 dage efter at den første test blev foretaget, og den nye test anses da for den første test, jf. litra b).

2.1.2   Brucellose

a)  Test, der skal anvendes:

i)  Brucella abortus: Rose Bengal-test (RBT) og serumagglutinationsprøve (SAT), jf. henholdsvis punkt 2.5 og 2.6 i bilag C til direktiv 64/432/EØF. Hvis reaktionen er positiv, gennemføres en komplementbindingstest med henblik på bekræftelse, jf. del 6 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010.

ii)  Brucella melitensis: RBT og SAT, jf. henholdsvis punkt 2.5 og 2.6 i bilag C til direktiv 64/432/EØF. Hvis reaktionen er positiv, gennemføres en komplementbindingstest, jf. metoden i bilag C til direktiv 91/68/EØF, med henblik på bekræftelse.

iii)  Brucella ovis: komplementbindingstest, jf. bilag D til direktiv 91/68/EØF.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og 42 dage efter den første test.

c)  Fortolkning af testresultater:

Som positiv reaktion følges definitionen i bilag C til direktiv 64/432/EØF.

d)  Mulige foranstaltninger efter test:

Dyr, der reagerer positivt på en af testene, udelukkes fra gruppen, og de øvrige dyr testes igen, mindst 42 dage efter at den første positive test blev foretaget; den nye test anses for den første test, jf. litra b).

Indførsel til EU må kun tillades for dyr, der har reageret negativt på to på hinanden følgende test, der er gennemført i henhold til litra b).

2.1.3   Bluetongue og epizootisk hæmorrhagi (EHD)

a)  Test, der skal anvendes: agar-gel-immunodiffusionstest (AGID), jf. del 6 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010.

Dyr, der reagerer positivt, testes med en kompetitiv ELISA, jf. del 6 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010, med henblik på at skelne mellem de to sygdomme.

b)  Prøvetidspunkter:

Dyrene skal testes og reagere negativt på to test: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 21 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test:

i) Bluetongue

Hvis et eller flere dyr reagerer positivt på ELISA, jf. del 6 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010, udelukkes det/de positive dyr fra gruppen, og de øvrige dyr i gruppen sættes alle i karantæne i 100 dage at regne fra den dag, hvor de prøver, der gav positive reaktioner, blev udtaget. Gruppen anses kun for fri for bluetongue, hvis embedsdyrlæger ved regelmæssig kontrol i hele karantæneperioden ikke har påvist kliniske sygdomssymptomer, og hvis karantænestationen er forblevet fri for bluetonguevektorer (Culicoides).

Hvis yderligere dyr udviser kliniske symptomer på bluetongue i karantæneperioden, jf. første afsnit, skal indførsel til EU nægtes for alle dyr i gruppen.

ii) Epizootisk hæmorrhagi (EHD)

Hvis der hos et eller flere af de dyr, der har reageret positivt, påvises antistoffer mod EHD-virus ved konfirmatorisk ELISA, anses dyret/dyrene for positivt/positive, og det/de udelukkes fra gruppen, og hele gruppen testes igen mindst 21 dage efter den oprindelige positive diagnose og derefter igen mindst 21 dage efter gentagelsen af testen, begge gange med negativt resultat.

Hvis yderligere dyr reagerer positivt ved en af eller begge de to test, der foretages til gentagelse af testen, skal indførsel til EU nægtes for alle dyr i gruppen.

2.1.4   Mund- og klovesyge (M & K)

a)  Test, der skal anvendes: Diagnosticeringstest (probang og serologi) ved anvendelse af ELISA- og virusneutralisationsmetoder i overensstemmelse med de protokoller, der er beskrevet i del 6 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes og reagere negativt på to test: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis et dyr reagerer positivt på mund- og klovesygevirus, må ingen af dyrene på karantænestationen indføres til EU.

Bemærkning: Påvisning af antistoffer mod strukturelle eller nonstrukturelle proteiner fra mund- og klovesygevirus anses for et resultat af tidligere mund- og klovesygeinfektion uanset vaccinationsstatus.

2.1.5   Kvægpest

a)  Test, der skal anvendes: Kompetitiv ELISA, jf. den seneste udgave af OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, er den foreskrevne test ved international handel og er den test, der bør foretrækkes. Serumneutralisationstest eller andre anerkendte test i overensstemmelse med de protokoller, der er beskrevet i de relevante afsnit af OIE-manualen, kan også anvendes.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis et dyr reagerer positivt på kvægpestvirus, må ingen af dyrene på karantænestationen indføres til EU.

2.1.6   Vesikulær stomatitis

a)  Test, der skal anvendes: ELISA, virusneutralisationstest eller andre anerkendte test i overensstemmelse med de protokoller, der er beskrevet i de relevante afsnit af OIE-manualen.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis et dyr reagerer positivt på vesikulær stomatitis-virus, må ingen af dyrene på karantænestationen indføres til EU.

2.1.7   Rift Valley fever

a)  Test, der skal anvendes: ELISA, virusneutralisationstest eller andre anerkendte test i overensstemmelse med de protokoller, der er beskrevet i de relevante afsnit af OIE-manualen.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis et dyr viser tegn på at have været udsat for Rift Valley fever-agens, må ingen af dyrene på karantænestationen indføres til EU.

2.1.8   Lumpy skin disease

a)  Test, der skal anvendes: Serologi ved anvendelse af ELISA, virusneutralisationstest eller andre anerkendte test i overensstemmelse med de protokoller, der er beskrevet i de relevante afsnit af OIE-manualen.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis et dyr viser tegn på at have været udsat for lumpy skin disease, må ingen af dyrene på karantænestationen indføres til EU.

2.1.9   Krim-Congo hæmorrhagisk feber

a)  Test, der skal anvendes: ELISA, virusneutralisationstest, immunofluorescenstest eller andre anerkendte test.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis et dyr viser tegn på at have været udsat for Krim-Congo hæmorrhagisk feber-agens, må ingen af dyrene på karantænestationen indføres til EU.

2.1.10   Surra (Trypanosoma evansi (T. evansi))

a)  Test, der skal anvendes: Parasitten kan identificeres i koncentrerede blodprøver i overensstemmelse med de protokoller, der er beskrevet i de relevante afsnit af OIE-manualen.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis T. evansi påvises hos et dyr i sendingen, må det pågældende dyr ikke indføres til EU. De øvrige dyr i gruppen underkastes en indvortes og udvortes parasitbehandling med relevante stoffer, der er virksomme mod T. evansi.

2.1.11   Ondartet katarfeber

a)  Test, der skal anvendes: Påvisning af virus-DNA på basis af identifikation ved immunofluorescens eller immunocytokemi ved anvendelse af de protokoller, der er beskrevet i de relevante afsnit af OIE-manualen.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Hvis et dyr viser tegn på at have været udsat for ondartet katarfeber, må ingen af dyrene på karantænestationen indføres til EU.

2.1.12   Rabies

Vaccination: Efter anmodning fra bestemmelsesmedlemsstaten kan der gives rabiesvaccination, og der tages en blodprøve af dyret og gennemføres en serumneutralisationstest for antistoffer.

2.1.13

Enzootisk kvægleukose (kun hvis dyrene er bestemt til en medlemsstat eller et område, der er officielt fri(t) for enzootisk kvægleukose, jf. artikel 2, stk. 2, litra k), i direktiv 64/432/EØF)

a)  Test, der skal anvendes: AGID eller blokerende ELISA i overensstemmelse med de protokoller, der er beskrevet i den seneste udgave af OIE-manualen.

b)  Prøvetidspunkter: Dyrene skal testes to gange: den første senest to dage efter ankomsten til karantænestationen og den anden mindst 42 dage efter den første test.

c)  Mulige foranstaltninger efter test: Dyr, der reagerer positivt på den i litra a) nævnte test, udelukkes fra gruppen af dyr på karantænestationen, og de øvrige dyr testes igen, mindst 21 dage efter at den første positive test blev foretaget; den nye test anses for den første test, jf. litra b).

Kun dyr, der har reageret negativt på to på hinanden følgende test, der er gennemført i henhold til litra b), kan indføres til EU.
BILAG II

FERSK KØD

▼M2

DEL 1Liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf (1)

Tredjelandets ISO-kode og navn

Områdekode

Beskrivelse af tredjelandet, tredjelandsområdet eller delen heraf

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Slutdato (2)

Begyndelsesdato (3)

Standardcertifikat

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albanien

AL-0

Hele landet

 

 

 

 

▼M25

AR — Argentina

AR-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinserne:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (9),

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

en del af Neuquén (undtagen området under AR-2),

en del af Río Negro (undtagen området under AR-2),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco,

Formosa,

Jujuy,

Salta (undtagen området under AR-3).

BOV

RUF

RUW (9)

A

1

 

1. august 2010

AR-2

Provinserne:

Chubut,

Santa Cruz,

Tierra del Fuego,

En del af Neuquén (undtagen: i Confluencia-området øst for provinsvej 17 og i Picun Leufú-området øst for provinsvej 17),

En del af Río Negro (undtagen: i Avellaneda-området nord for provinsvej 7 og øst for provinsvej 250, i Conesa-området øst for provinsvej 2, i El Cuy-området nord for provinsvej 7 fra det sted, hvor denne krydser provinsvej 66, til grænsen til departementet Avellaneda og i San Antonio-området øst for provinsvej 250 og 2).

BOV

OVI

RUW

RUF

 

 

 

1. august 2008

AR-3

En del af Salta: området på 25 km fra grænsen til Bolivia og Paraguay, der strækker sig fra distriktet Santa Catalina i provinsen Jujuy til distriktet Laishi i provinsen Formosa (tidligere stødpudezone med intensiv overvågning)

BOV

RUF

RUW

A

1

 

1. juli 2016

▼M2

AU — Australien

AU-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

▼M28

BA — Bosnien-Hercegovina (10)

BA-0

Hele landet

BOV

 

 

 

 

▼M2

BH — Bahrain

BH-0

Hele landet

 

 

 

 

▼M25

BR — Brasilien

BR-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

BR-1

Staten Minas Gerais,

Staten Espírito Santo,

Staten Goiás,

Staten Mato Grosso,

Staten Rio Grande Do Sul,

Staten Mato Grosso Do Sul (undtagen: områder i BR-4).

BOV

A og H

1

 

1. december 2008

BR-2

Staten Santa Catarina

BOV

A og H

1

 

31. januar 2008

BR-3

Staterne Paraná og São Paulo

BOV

A og H

1

 

1. august 2008

BR-4

Dele af staten Mato Grosso Do Sul: Området på 15 km fra de ydre grænser i kommunerne Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã, og Mundo Novo og området i kommunerne Corumbá og Ladário (tidligere stødpudezone med intensiv overvågning)

BOV

A og H

1

 

1. juli 2016

▼M26

BW — Botswana

BW-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 3c, 4b, 5, 8, 9 og 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. maj 2011

26. juni 2012

BW-2

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 10, 11, 13 og 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. marts 2002

BW-3

Veterinær sygdomsbekæmpelseszone 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. oktober 2008

20. januar 2009

BW-4

Veterinær sygdomsbekæmpelseszone 4a, undtagen den 10 km brede stødpudezone med intensiv overvågning langs grænsen til zonen med vaccination mod mund- og klovesyge og områderne med vildtforvaltning

BOV

F

1

28. maj 2013

18. februar 2011

BW-5

De veterinære sygdomsbekæmpelseszoner 6a og 6b

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. maj 2013

18. august 2016

▼M2

BY — Belarus

BY-0

Hele landet

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH — Schweiz

CH-0

Hele landet

*

 

 

 

 

CL — Chile

CL-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Kina

CN-0

Hele landet

 

 

 

 

CO — Colombia

CO-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algeriet

DZ-0

Hele landet

 

 

 

 

ET — Etiopien

ET-0

Hele landet

 

 

 

 

FK — Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Grønland

GL-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Hele landet

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

▼M16 —————

▼M22

IL — Israel (6)

IL-0

Hele landet

 

 

 

 

▼M2

IN — Indien

IN-0

Hele landet

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

▼M14

JP — Japan

JP

Hele landet

BOV

 

 

 

28. marts 2013

▼M2

KE — Kenya

KE-0

Hele landet

 

 

 

 

MA — Marokko

MA-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Hele landet

 

 

 

 

▼M28

MK — den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (4)

MK-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

▼M2

MU — Mauritius

MU-0

Hele landet

 

 

 

 

MX — Mexico

MX-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Syd for de afspærringer, der strækker sig fra Palgrave Point i vest til Gam i øst

BOV, OVI, RUF, RUW

F og J

1

 

 

NC — Ny Kaledonien

NC-0

Hele landet

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Hele landet

 

 

 

 

NZ — New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Hele landet

BOV, EQU

 

 

 

 

▼M22

PY — Paraguay

PY-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

PY-0

Hele landet

BOV,

A

1

 

17. april 2015

▼M2

RS — Serbien (5)

RS-0

Hele landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Rusland

RU-0

Hele landet

 

 

 

 

RU-1

Regionen Murmansk og Jamal-Nenetske autonome okrug

RUF

 

 

 

 

▼M24

SG — Singapore (7)

SG-0

Hele landet

NZ-TRANSIT-SG (8)

 

 

 

 

▼M2

SV — El Salvador

SV-0

Hele landet

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Området vest for de »red line«-afspærringer, der strækker sig nordpå fra Usuto-floden til grænsen til Sydafrika vest for Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

De veterinære områder for overvågning af og vaccination mod mund- og klovesyge, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 51/2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4. august 2003

TH — Thailand

TH-0

Hele landet

 

 

 

 

TN — Tunesien

TN-0

Hele landet

 

 

 

 

TR — Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

 

 

 

TR-1

Provinserne Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat og Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ukraine

UA-0

Hele landet

 

 

 

 

US — USA

US-0

Hele landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

▼M11

UY — Uruguay

UY-0

Hele landet

EQU

 

 

 

 

BOV

A og J

1

 

1. november 2001

OVI

A

1

 

 

▼M3

ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Hele landet undtagen:

— den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga province og Northern province, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal og i grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad

— distriktet Camperdown i provinsen KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11.2.2011

 

▼M2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Hele landet

 

 

 

 

(1)   Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EU-aftaler med tredjelande.

(2)   Kød fra dyr, som er slagtet på eller før den dato, der er angivet i kolonne 7, kan importeres til EU i 90 dage fra denne dato. Sendinger, der fragtes med skib på åbent hav, og som der er udstedt certifikat for før den i kolonne 7 angivne dato, kan importeres til EU i 40 dage fra denne dato. (Bemærk: Er der ingen dato i kolonne 7, er der ingen tidsmæssige restriktioner).

(3)   Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8, må importeres til EU (er der ingen dato i kolonne 8, er der ingen tidsmæssige restriktioner).

(4)   Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom. Ekskl.

(5)   Kosovo, som p.t. er under international administration i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(6)   I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(7)   Kun fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, som er ledsaget af det relevante standardveterinærcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i New Zealand, som er bestemt for Unionen, og som aflæsses, med eller uden oplagring, og genpålæsses i et godkendt center under transit gennem Singapore.

(8)   Ved indførsel til Unionen bør sendingerne være ledsaget af både dette relevante standardveterinærcertifikat udstedt i Traces af den kompetente myndighed i Singapore og det relevante standardveterinærcertifikat til brug ved import af fersk kød udstedt af den kompetente myndighed; sidstnævnte kan vedhæftes i Traces af den kompetente myndighed i Singapore.

(9)   For »RUW«: Undtagen følgende departementer i provinsen Corrientes: departementerne Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme og San Luís del Palmar.

(10)   Kun sendinger af fersk kød af tamkvæg via Bulgarien til Tyrkiet.

* = Krav i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

— = Der er ikke fastsat certifikater, og det er forbudt at importere fersk kød (undtagen af de arter, der er anført i linjen for hele landet).

»1«  Restriktioner vedrørende kategori:

Spiselige slagtebiprodukter må ikke indføres til EU (undtagen mellemgulv og tyggemuskler fra kvæg).

▼M1

DEL 2

Standardveterinærcertifikater

Standardcertifikater:

»BOV«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, herunder hakket kød, fra tamkvæg (bl.a. Bison- og Bubalus-arter og krydsninger deraf)

»OVI«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, herunder hakket kød, fra tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus)

»POR«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, herunder hakket kød, fra tamsvin (Sus scrofa)

»EQU«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, undtagen hakket kød, fra tamdyr af hestefamilien (Equus caballus, Equus asinus og krydsninger deraf)

»RUF«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, fra opdrættede, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

»RUW«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, fra vildtlevende, ikke domesticerede dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae

»SUF«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, fra opdrættede, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae eller Tapiridae

»SUW«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, fra vildtlevende, ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae eller Tapiridae

»EQW«

:

Standardveterinærcertifikat for fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, fra vildtlevende dyr af hestefamilien tilhørende underslægten Hippotigris (zebra).

▼M24

»NZ-TRANSIT-SG«

:

Standardveterinærcertifikat kun til brug ved transit gennem Singapore med aflæsning, eventuel oplagring og genpålæsning af fersk kød med oprindelse i New Zealand, med hensyn til hvilket New Zealand er godkendt til indførsel til Unionen, og som er godkendt til indførsel til og bestemt for Unionen.

▼M1

SG (supplerende garantier)

»A«

:

Garantier for modning, pH-måling og udbening af fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat BOV (punkt II.2.6), OVI (punkt II.2.6), RUF (punkt II.2.7) eller RUW (punkt II.2.4).

»C«

:

Garantier for, at de kroppe, som det ferske kød, for hvilket der er udstedt et standardveterinærcertifikat SUW (punkt II.2.3.B), kommer fra, er blevet laboratorietestet for klassisk svinepest.

»D«

:

Garantier vedrørende fodring med køkkenaffald på bedrifter af dyr, hvorfra det ferske kød, for hvilket der er udstedt et standardveterinærcertifikat POR (punkt II.2.3, litra d)), kommer.

»E«

:

Garantier for, at de dyr, som det ferske kød, for hvilket der er udstedt et standardcertifikat BOV (punkt II.2.4, litra d), kommer fra, er blevet undersøgt for tuberkulose.

»F«

:

Garantier for modning og udbening af fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat BOV (punkt II.2.6), OVI (punkt II.2.6), RUF (punkt II.2.6) eller RUW (punkt II.2.7).

»G«

:

Garantier for, 1) at spiselige slagtebiprodukter og rygmarv ikke er omfattet, og 2) at dyr af hjortefamilien er blevet undersøgt for chronic wasting disease og kommer fra områder, som er frie for chronic wasting disease, jf. standardveterinærcertifikat RUF (punkt II.1.7) og RUW (punkt II.1.8).

»H«

:

Supplerende garantier, der kræves vedrørende Brasilien med hensyn til vaccinationsprogrammer. Da staten Santa Catarina i Brasilien ikke vaccinerer mod mund- og klovesyge, gælder henvisningen til et vaccinationsprogram imidlertid ikke for kød fra dyr, der har oprindelse og er slagtet i den pågældende stat.

»J«

:

Garantier for flytning af kvæg, får og geder fra bedrifter til slagteriet, hvilket gør det muligt at lade disse dyr passere et samlested (herunder markeder), inden de transporteres direkte til slagtning.

▼M21

»K«

:

Bedrifter eller segmenter, der er anerkendt for anvendelse af kontrollerede opstaldningsforhold i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 2075/2005.

▼M1

Standardcertifikat BOV

image image ►(1) M29   image
►(1) M29   image image
►(1) M13   image
►(3) M13  
►(3) M29  
►(3) M29  

Standardcertifikat OVI

image image ►(1) M29   image
►(1) M29   image
►(1) M13   image
►(2) M13  
►(2) M29  

▼C1

image

image

►(1) M21  

image

►(1) M13  

image

►(2) M13  

►(2) M21  

image

image

►(1) M27  

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

►(1) M13  

image

►(1) M13  

image

image

image

image

image

image

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

image

image

image

▼M24

image

image

►(1) C4  

image

▼C1
BILAG III

image

image

image
BILAG IV

DYR, JF. ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA b)

DEL 1

Lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf

AFSNIT 1

Dele af tredjelande som omhandlet i artikel 7, stk. 2

▼M1Land/område

Områdekode/kode for delen af landet

Beskrivelse af området/delen af landet

US – USA

US-A

Staten Hawaii (1)

(1)   Suspenderet fra den 5. maj 2010.

▼C1

DEL 2

Skemaer over dyr og de relevante standardveterinærcertifikaterSkema 1

 

»QUE«:

Standardveterinærcertifikat for sendinger af bidronninger og humlebidronninger (Apis mellifera og Bombus spp.)

»BEE«:

Standardveterinærcertifikat for sendinger af familier af humlebier (Bombus spp.)

Orden

Familie

Slægt/art

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

▼M20

Standardcertifikat QUE

image

image

▼C1

image

image
BILAG V

Forklarende bemærkninger til udfyldelsen af veterinærcertifikaterne

(jf. artikel 18)

a) Eksporttredjelandet udsteder veterinærcertifikater baseret på standardcertifikaterne i del 2 i bilag I, II og IV og bilag III og med samme layout som standardcertifikatet vedrørende de(t) pågældende levende dyr/ferske kød.

Certifikaterne skal i den nummerorden, der er fulgt i standardcertifikatet, indeholde de erklæringer, der kræves for det pågældende tredjeland, og eventuelt de supplerende garantier, der kræves for eksporttredjelandet eller en del af det.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger supplerende certifikatudstedelseskrav opfyldt for de(t) pågældende levende dyr/ferske kød, skal der i det originale veterinærcertifikat indsættes erklæringer til attestering af, at disse krav er opfyldt.

b) Hvis det i standardcertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af certifikatudstederen eller helt slettes fra certifikatet.

c) Der udstedes et enkelt separat certifikat for levende dyr/fersk kød, der eksporteres fra et eller flere områder i samme eksportland, der er nævnt i kolonne 2 og 3 i del 1 i bilag I, II eller IV, og sendes til samme destination med samme godsvogn, lastvogn, fly eller skib.

d) Originaleksemplaret af hvert certifikat skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

e) Veterinærcertifikatet skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at certifikatet udfærdiges på det officielle sprog i en anden medlemsstat, eventuelt vedlagt en officiel oversættelse.

f) Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir med henblik på identifikation af enkeltdyr i sendingen (rubrik I.28 i standardveterinærcertifikatet), skal disse ark også betragtes som en del af det originale certifikat, og hvert af disse ark forsynes med certifikatudstederens underskrift og stempel.

g) Hvis certifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra f) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

h) Det originale certifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen eller en anden udpeget officiel inspektør, såfremt dette er påkrævet i henhold til standardveterinærcertifikatet. For levende dyr skal certifikatet udfyldes og underskrives højst 24 timer før, sendingen læsses til indførsel til EU. Eksporttredjelandets kompetente myndigheder sørger for, at der følges samme regler for udfærdigelse af certifikater som dem, der er fastsat i direktiv 96/93/EF ( 19 ).

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

i) Certifikatets referencenummer, jf. rubrik I.2 og II.a, udstedes af den kompetente myndighed.

▼M18
BILAG VI

DEL 1Tabel 1

 

»RUM-A«: Standardveterinærcertifikat for dyr af de nedenfor anførte arter, som kommer fra og er bestemt til et godkendt organ, institut eller center.

Orden

Familie

Slægt/art

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (inkl. Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (inkl. anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (inkl. Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (inkl. Nemorhaedus og Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (inkl. Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.Tabel 2

 

»SUI-A«: Standardveterinærcertifikat for dyr af de nedenfor anførte arter, som kommer fra og er bestemt til et godkendt organ, institut eller center.

Orden

Familie

Slægt/art

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.Tabel 3

 

»TRE-A«: Standardveterinærcertifikat for dyr af de nedenfor anførte arter, som kommer fra og er bestemt til et godkendt organ, institut eller center.

Orden

Familie

Slægt/art

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp. og Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

DEL 2

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

►(1) C3  

image

image

DEL 3

Krav til organer, institutter eller centre i tredjelande

Organet, instituttet eller centret i et tredjeland skal opfylde følgende betingelser:

a) Det skal være klart afgrænset og adskilt fra sine omgivelser.

b) Det skal have passende midler til at indfange, indespærre og isolere dyr og passende karantænefaciliteter og godkendte operative standardprocedurer for dyr af ukendt oprindelse.

c) Det skal have en vektorbeskyttet struktur, som opfylder følgende krav:

i) Den skal have passende fysiske barrierer på ind- og udgangssteder.

ii) For at holde vektorer ude skal den vektorbeskyttede struktur for alle åbninger have trådnet med passende maskestørrelse, der skal imprægneres regelmæssigt med et godkendt insekticid efter fabrikantens anvisninger.

iii) Der skal foretages vektorovervågning og -bekæmpelse i og omkring den vektorbeskyttede struktur.

iv) Der skal træffes foranstaltninger for at begrænse eller fjerne reproduktionssteder for vektorer i nærheden af den vektorbeskyttede struktur.

v) Der skal foreligge operative standardprocedurer, herunder beskrivelser af backup- og alarmsystemer, for driften af den vektorbeskyttede struktur og transport af dyr fra denne struktur til pålæsningsstedet.

d) Det skal i et register anføre følgende ajourførte oplysninger, der opbevares i mindst ti år:

i) antallet af dyr af hver art i deres anlæg og dyrenes identitet (alder, køn, art og individuel identifikation, hvor det er relevant)

ii) antallet af dyr, som ankommer til eller forlader deres anlæg, og dyrenes identitet (alder, køn, art og individuel identifikation, hvor det er relevant), samt oplysninger om dyrenes oprindelsessted eller bestemmelsessted, transportmiddel og sundhedsstatus

iii) resultater af blodprøver og alle andre diagnosticeringsprocedurer, som dyrene har været underkastet i deres anlæg

iv) sygdomstilfælde og den eventuelle behandling deraf

v) resultater af post mortem-undersøgelser af dyr, som er døde i deres anlæg, herunder dødfødte dyr

vi) de iagttagelser, der er gjort i løbet af en eventuel isolations- eller karantæneperiode.

e) Det skal i mindst de sidste tre år have været frit for de sygdomme, der er anført i bilag A til direktiv 92/65/EØF eller nævnt i veterinærcertifikatet for de relevante arter, som er fastlagt i bilag VI, del 2, til denne forordning, hvilket skal være dokumenteret i de i litra d) omhandlede registre og ved resultaterne af de kliniske undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der er foretaget på dyrene i deres anlæg

f) Det skal enten have en ordning med et laboratorium, som er godkendt af den kompetente myndighed, om udførelse af post mortem-undersøgelser eller have et eller flere egnede lokaler, hvor disse undersøgelser kan udføres under tilsyn af den godkendte dyrlæge.

g) Det skal sikre bortskaffelse af kadavere af dyr, som er døde af en sygdom eller aflivet.

h) Det skal kontraktligt eller ved en retsakt sikre, at der tilknyttes en dyrlæge, som er godkendt og kontrolleres af den kompetente myndighed, og som:

i) sørger for, at den fornødne sygdomsovervågning og de fornødne kontrolforanstaltninger gennemføres i organet, på instituttet eller centret. Disse foranstaltninger skal under hensyntagen til sygdomssituationen godkendes af den kompetente myndighed i det/den tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf, hvor organet, instituttet eller centret har hjemsted, og skal mindst omfatte følgende:

 en årlig sygdomsovervågningsplan, herunder passende kontrolforanstaltninger vedrørende zoonoser hos dyrene i anlægget

 klinisk undersøgelse, laboratorieundersøgelse og post mortem-undersøgelse af dyr, der mistænkes for at være ramt af overførbare sygdomme og zoonoser

 vaccinationer af modtagelige dyr mod smitsomme sygdomme og zoonoser

ii) sikrer, at mistænkelige dødsfald eller tilstedeværelse af et symptom, der tyder på, at dyr har pådraget sig en eller flere af de sygdomme, der er anført i bilag A til direktiv 92/65/EØF, eller nævnt i veterinærcertifikatet for de relevante arter, som er fastlagt i bilag VI, del 2, til denne forordning, omgående anmeldes til den kompetente myndighed, når den pågældende sygdom er anmeldelsespligtig i det/den pågældende tredjeland, tredjelandsområde eller del heraf

iii) sikrer, at tilkomne dyr om nødvendigt er blevet holdt i karantæne i overensstemmelse med instrukserne fra den kompetente myndighed

iv) sikrer overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige betingelser, som dyrene skal opfylde for at blive indført til Unionen.

DEL 4

Betingelser for godkendelse af organer, institutter eller centre i tredjelande

1. Kun organer, institutter eller centre, som opfylder kravene i del 3, godkendes.

2. Hvis der stilles krav om beskyttelse mod vektorer, godkendes strukturen udelukkende som vektorbeskyttet, hvis kravene i del 3, litra c), er opfyldt. Det er en forudsætning for udstedelse af godkendelsen, at den kompetente myndighed mindst tre gange i løbet af den påkrævede beskyttelsesperiode (i begyndelsen, i løbet af og i slutningen af denne periode) kontrollerer effektiviteten af de vektorbeskyttende foranstaltninger ved hjælp af en vektorfælde inde i den vektorbeskyttede struktur.

3. De godkendte organer, institutter og centre får tildelt et individuelt godkendelsesnummer.

4. Godkendelsen er kun gyldig, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

En embedsdyrlæge fører tilsyn med anlægget og varetager følgende opgaver:

i) inspicerer organets, instituttets eller centrets anlæg mindst én gang om året

ii) foretager audit af den i del 3, litra h), omhandlede dyrlæge og gennemførelsen af den årlige sygdomsovervågningsplan, der er nævnt i litra h), nr. i), første led

iii) sikrer, at bestemmelserne i del 3 og 4 er opfyldt

iv) kontrollerer:

 overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige betingelser, som dyrene skal opfylde for at blive indført til Unionen

 at der ved de kliniske undersøgelser, post mortem-undersøgelser og laboratorieundersøgelser, der er foretaget på dyrene, ikke er påvist nogen af de sygdomme, der er anført i bilag A til direktiv 92/65/EØF eller nævnt i veterinærcertifikatet for de relevante arter, som er fastlagt i bilag VI, del 2, til denne forordning.

5. Godkendelsen trækkes tilbage, hvis den kompetente myndighed finder, at kravene i del 3 ikke længere er opfyldt.

6. Ved anmeldelse af mistanke om forekomsten af en af de sygdomme, der er anført i bilag A til direktiv 92/65/EØF eller nævnt i veterinærcertifikatet for de relevante arter, som er fastlagt i bilag VI, del 2, til denne forordning, suspenderer den kompetente myndighed godkendelsen af organet, instituttet eller centret, indtil mistanken er officielt afkræftet. Afhængigt af, hvilken sygdom det drejer sig om, og risikoen for overførsel af sygdommen, kan suspensionen vedrøre hele organet, instituttet eller centret eller kun visse dyrekategorier, der er modtagelige for den pågældende sygdom. Den kompetente myndighed sikrer, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at bekræfte eller afkræfte mistanken og til at undgå spredning af sygdommen.

7. Når den sygdom, der er mistanke om, jf. punkt 6, bekræftes, tilbagetrækkes godkendelsen af organet, instituttet eller centret.

8. Hvis godkendelsen af et organ, institut eller center trækkes tilbage, kan det først godkendes igen, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) sygdommen er udryddet og smittekilden er fjernet i det pågældende organs, instituts eller centers anlæg

b) det pågældende organs, instituts eller centers anlæg er blevet rengjort og desinficeret på passende vis

c) det pågældende organ, institut eller center opfylder kravene i del 3, litra a)-d) og f)-h).

9. Den kompetente myndighed, som har godkendt organet, instituttet eller centret, underretter de medlemsstater, der har optaget det pågældende organ, institut eller center på deres lister over godkendte organer, institutter og centre, om suspensionen, tilbagetrækningen eller fornyelsen af godkendelsen.( 1 ) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

( 2 ) EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1.

( 3 ) EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.

( 4 ) EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

( 5 ) EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12.

( 6 ) EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1.

( 7 ) EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11.

( 8 ) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

( 9 ) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

( 10 ) EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11.

( 11 ) EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.

( 12 ) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

( 13 ) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

( *1 ) Det ikke relevante overstreges.

( *2 ) Serbien, ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244/99.

( 14 ) EUT L 249 af 23.7.2004, s. 20.

( 15 ) EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19.

( 16 ) EFT L 167 af 7.7.2000, s. 22.

( 17 ) EFT L 39 af 9.2.2002, s. 71.

( 18 ) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

( 19 ) EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.