02009R0428 — DA — 16.12.2017 — 007.002


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009

af 5. maj 2009

om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

(omarbejdning)

(EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1232/2011 af 16. november 2011

  L 326

26

8.12.2011

 M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 388/2012 af 19. april 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 599/2014 af 16. april 2014

  L 173

79

12.6.2014

 M4

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1382/2014 af 22. oktober 2014

  L 371

1

30.12.2014

 M5

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2420 af 12. oktober 2015

  L 340

1

24.12.2015

 M6

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1969 af 12. september 2016

  L 307

1

15.11.2016

►M7

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2268 af 26. september 2017

  L 334

1

15.12.2017


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 224, 27.8.2009, s.  21 (428/2009)

 C2

Berigtigelse, EUT L 060, 5.3.2016, s.  93 (2015/2420)

 C3

Berigtigelse, EUT L 025, 31.1.2017, s.  36 (2016/1969)

 C4

Berigtigelse, EUT L 012, 17.1.2018, s.  62 (2017/2268)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009

af 5. maj 2009

om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

(omarbejdning)KAPITEL I

FORMÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Ved denne forordning indføres en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1) »produkter med dobbelt anvendelse«: produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, samt alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

2) »udførsel«:

i) en udførselsprocedure, jf. artikel 161 i forordning (EØF) nr. 2913/92 (EF-toldkodeksen)

ii) en genudførsel, jf. artikel 182 i nævnte kodeks, dog ikke produkter i transit, og

iii) overførsel af software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden for Det Europæiske Fællesskab; dette omfatter tilrådighedsstillelse i elektronisk form af sådan software og teknologi for juridiske og fysiske personer og partnerskaber uden for Fællesskabet. Udførsel gælder også for mundtlig overførsel af teknologi, hvis teknologien beskrives pr. telefon

3) »eksportør«: en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab:

i) for hvis regning der foretages udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at produktet skal sendes ud af Fællesskabets toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen udførselskontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, betragtes den person, der har beføjelse til at beslutte, at produktet skal sendes ud af Fællesskabets toldområde, som eksportør

ii) der beslutter at overføre eller stille software eller teknologi til rådighed ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektroniskmedium, til et bestemmelsessted uden for Fællesskabet

Når retten til at disponere over produktet med dobbelt anvendelse ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken udførslen finder sted, indehaves af en person, der har hjemsted uden for Fællesskabet, betragtes den kontrahent, der har hjemsted i Fællesskabet, som eksportør

4) »udførselsangivelse«: den handling, ved hvilken en person i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville angive et produkt med dobbelt anvendelse til toldproceduren for udførsel

5) »mæglervirksomhed«:

 forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter med dobbelt anvendelse fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

 salg eller køb af produkter med dobbelt anvendelse, der befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland

I forbindelse med denne forordning er det kun bestemmelsen om sekundære tjenester, der er undtaget fra denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

6) »mægler«: en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en af Fællesskabets medlemsstater, og som leverer tjenester, der er defineret i artikel 5, fra Fællesskabet på et tredjelands område

7) »transit«: transport af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, som indføres i og passerer gennem Fællesskabets toldområde med et bestemmelsessted uden for Fællesskabet

8) »individuel udførselstilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en enkelt slutbruger eller modtager i et tredjeland, og som gælder for et eller flere produkter med dobbelt anvendelse

▼M1

9) »generel EU-udførselstilladelse«: en udførselstilladelse, der udstedes til alle eksportører, som overholder betingelserne og kravene i forbindelse med anvendelsen i bilag IIa-IIf, for udførsel til visse bestemmelseslande

▼B

10) »global udførselstilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere og/eller i et eller flere angivne tredjelande

11) »generel national udførselstilladelse«: en udførselstilladelse, der udstedes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og fastlægges i national lovgivning i overensstemmelse med artikel 9 og bilag IIIc i denne forordning

12) »De Europæiske Fællesskabers toldområde«: område i henhold til artikel 3 i EF-toldkodeksen

13) »ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse«: produkter, der har status af ikke-fællesskabsvarer i henhold til artikel 4, stk. 8, i EF-toldkodeksen.KAPITEL II

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 3

1.  Der kræves tilladelse til udførsel af de produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I.

2.  Der kan i henhold til artikel 4 eller 8 også kræves tilladelse til at udføre visse produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, til alle eller visse bestemmelsessteder.

Artikel 4

1.  Der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben.

2.  Der kræves også tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo ►M1  i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning ◄ vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, og hvis eksportøren af de i stk. 1 omhandlede myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til militær endelig anvendelse. Med henblik på dette stykke forstås ved »militær endelig anvendelse«:

a) inkorporering i militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste

b) anvendelse af fremstillings-, afprøvnings- eller analyseudstyr og komponenter hertil til udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af militære produkter, der er opført på ovennævnte liste

c) anvendelse af ufærdige produkter på et anlæg til fremstilling af militære produkter, der er opført på ovennævnte liste.

3.  Der kræves ligeledes tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis de i stk. 1 omhandlede myndigheder har meddelt eksportøren, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

4.  Hvis en eksportør har kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis er bestemt til en af de i stk. 1-3 nævnte anvendelser, skal han meddele dette til de i stk. 1 omhandlede myndigheder, som afgør, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

5.  En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser.

6.  En medlemsstat, der ved anvendelse af stk. 1-5 kræver tilladelse til udførsel for et produkt med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, underretter om nødvendigt de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom. De øvrige medlemsstater tager behørigt hensyn til disse oplysninger og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder.

7.  Artikel 13, stk. 1 og 2 samt stk. 5-7, finder anvendelse på produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

8.  Denne forordning anfægter ikke medlemsstaternes ret til at træffe nationale foranstaltninger i henhold til artikel 11 i forordning (EØF) nr. 2603/69.

Artikel 5

1.  Der kræves en tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, hvis mægleren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser. Hvis en mægler har kendskab til, at de i bilag I omhandlede produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til et af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han meddele dette til de kompetente myndigheder, som afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan mæglervirksomhed.

2.  En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser og til produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

3.  En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser.

4.  Bestemmelserne i artikel 8, stk. 2-4, finder anvendelse på de nationale foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 2 og 3.

Artikel 6

1.  Transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, kan forbydes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor transitten finder sted, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser. I forbindelse med afgørelser om et sådant forbud tager medlemsstaterne hensyn til de forpligtelser og tilsagn, de har indgået som parter i internationale traktater eller som medlemmer i internationale ikke-spredningsregimer.

2.  Inden en medlemsstat afgør, om den vil forbyde en transit, kan den foreskrive, at dens kompetente myndigheder i individuelle tilfælde kan kræve en tilladelse til specifik transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

3.  En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser og til produkter med dobbelt anvendelse til de i artikel 4, stk. 2, omhandlede militære endelige anvendelser og bestemmelsessteder.

4.  Bestemmelserne i artikel 8, stk. 2-4, finder anvendelse på de i stk. 2 og 3 i denne artikel omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 7

Denne forordning gælder ikke for levering af tjenesteydelser eller overførsel af teknologi, hvis denne levering eller overførsel indebærer grænseoverskridende bevægelse af personer.

Artikel 8

1.  En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om foranstaltninger, som de har vedtaget i henhold til stk. 1, så snart de er vedtaget, og angiver de nøjagtige årsager til disse foranstaltninger.

3.  Medlemsstaterne underretter også straks Kommissionen om eventuelle ændringer af foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1.

4.  Kommissionen offentliggør de foranstaltninger, som der er givet underretning om i henhold til stk. 2 og 3, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.KAPITEL III

UDFØRSELSTILLADELSE OG TILLADELSE TIL MÆGLERVIRKSOMHED

Artikel 9

▼M1

1.  Med denne forordning indføres generelle EU-udførselstilladelser for visse udførsler, jf. bilag IIa-IIf til denne forordning.

De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, kan forbyde eksportøren at anvende disse tilladelser, hvis der er begrundet mistanke om hans evne til at overholde en sådan tilladelse eller en bestemmelse i eksportkontrollovgivningen.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udveksler oplysninger om eksportører, der er frataget retten til at anvende en generel EU-udførselstilladelse, medmindre de fastslår, at eksportøren ikke vil forsøge at udføre produkter med dobbelt anvendelse via en anden medlemsstat. Det system, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4, anvendes til dette formål.

▼M3

For at sikre, at kun transaktioner med lav risiko omfattes af de generelle EU-udførselstilladelser omfattet af bilag IIa-IIf, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a for at slette bestemmelsessteder fra anvendelsesområdet for disse generelle EU-udførselstilladelser, hvis disse bestemmelsessteder bliver genstand for våbenembargoer, som omhandlet i artikel 4, stk. 2.

Når der i tilfælde af sådanne våbenembargoer af særligt hastende årsager kræves sletning af særlige bestemmelsessteder fra anvendelsesområdet for de generelle EU-udførselstilladelser, finder proceduren i artikel 23b anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til nærværende stykke.

▼B

2.  For al anden udførsel, som der kræves tilladelse til i henhold til denne forordning, udstedes en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted. Med forbehold af begrænsningerne i stk. 4 kan tilladelsen være en individuel, global eller generel tilladelse.

Alle tilladelserne er gyldige i hele Fællesskabet.

Eksportører skal give de kompetente myndigheder alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give de nationale kompetente myndigheder fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt. Tilladelsen kan, hvis det er hensigtsmæssigt, være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse.

3.  Medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national lov eller praksis.

4.  Generelle nationale udførselstilladelser:

▼M1

a) omfatter ikke produkter, der er opført på listen i bilag IIg

▼B

b) fastlægges i medfør af national lov eller praksis. De kan anvendes af alle eksportører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den medlemsstat, der udsteder disse tilladelser, hvis de opfylder kravene i denne forordning og i den supplerende nationale lovgivning. De udstedes i overensstemmelse med angivelserne i bilag IIIc. De udstedes i overensstemmelse med national lov og praksis

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver generel national udførselstilladelse, de har udstedt eller ændret. Kommissionen offentliggør disse underretninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende

c) må ikke anvendes, hvis eksportøren af sine myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de anvendelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1 og 3, eller i artikel 4, stk. 2, i et land, der er genstand for en våbenembargo ►M1  i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning ◄ vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af OSCE eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller hvis eksportøren har kendskab til, at produkterne er bestemt til de ovennævnte anvendelser.

5.  I deres respektive nationale lovgivninger opretholder eller indfører medlemsstaterne mulighed for at udstede en global udførselstilladelse.

6.  Medlemsstaterne giver Kommissionen en liste over de myndigheder, der har beføjelse til:

a) at udstede udførselstilladelser for produkter med dobbelt anvendelse

b) at beslutte at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse i henhold til denne forordning.

Kommissionen offentliggør listen over disse myndigheder i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

1.  Tilladelser til mæglervirksomhed i henhold til denne forordning udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor mægleren er hjemmehørende eller har hjemsted. Disse tilladelser udstedes for en bestemt mængde af specifikke produkter, der transporteres mellem to eller flere tredjelande. Placeringen af produkterne i oprindelsestredjelandet, slutbrugeren og dennes nøjagtige placering skal klart angives. Tilladelserne skal være gyldige i hele Fællesskabet.

2.  Mæglerne skal give de kompetente myndigheder alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgning om tilladelse i henhold til denne forordning til mæglervirksomhed, navnlig detaljer om placeringen af produkterne med dobbelt anvendelse i oprindelsestredjelandet, en klar beskrivelse af produkterne og den pågældende mængde, tredjeparter, der er involveret i transaktionen, bestemmelsestredjelandet, slutbrugeren i dette land og dennes nøjagtige placering.

3.  Medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om tilladelser til mæglervirksomhed inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national lov eller praksis.

4.  Medlemsstaterne giver Kommissionen en liste over de myndigheder, der har beføjelse til at udstede tilladelser i henhold til denne forordning til mæglervirksomhed. Kommissionen offentliggør listen over disse myndigheder i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

1.  Hvis de produkter med dobbelt anvendelse, for hvilke der er ansøgt om en individuel udførselstilladelse til et bestemmelsessted, der ikke er opført på listen i ►M1  bilag IIa ◄ , eller, i tilfælde af produkter med dobbelt anvendelse opført på listen i bilag IV, til ethvert bestemmelsessted, befinder sig eller vil befinde sig i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor ansøgningen er indgivet, skal dette fremgå af ansøgningen. De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet, skal straks høre de kompetente myndigheder i den eller de pågældende medlemsstater og give dem alle relevante oplysninger. Den eller de medlemsstater, der høres, tilkendegiver inden for en frist på 10 arbejdsdage deres eventuelle indsigelser mod udstedelsen af tilladelsen, som er bindende for den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet.

Såfremt der ikke foreligger noget svar inden for 10 arbejdsdage, anses den eller de medlemsstater, der høres, for ikke at have indvendinger.

I undtagelsestilfælde kan en medlemsstat, der høres, anmode om forlængelse af fristen på 10 dage. Denne forlængelse kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.

2.  Hvis udførsel vil være til skade for en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser, kan denne anmode en anden medlemsstat om ikke at udstede udførselstilladelse, eller hvis der allerede er udstedt en sådan tilladelse, anmode om, at den annulleres, suspenderes, ændres eller tilbagekaldes. En medlemsstat, som modtager en sådan anmodning, indleder straks høringer af ikke-bindende karakter, som skal afsluttes inden for 10 arbejdsdage, af den medlemsstat, der har fremsat anmodningen. Beslutter den medlemsstat, som har modtaget en sådan anmodning, at udstede tilladelsen, bør Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes herom ved hjælp af det i artikel 13, stk. 6, omhandlede elektroniske system

Artikel 12

1.  Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed i henhold til denne forordning, skal de tage hensyn til alle relevante betragtninger, herunder:

a) de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer i relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater

b) deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved ►M1  en afgørelse eller en fælles holdning ◄ vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

c) den nationale udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder hensyn, der er omfattet af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr ( 1 )

d) den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering.

2.  Når medlemsstaterne behandler en ansøgning om en global udførselstilladelse, tager de ud over de i stk. 1 omhandlede kriterier hensyn til, om eksportøren anvender midler og procedurer, der er egnede og står i rimeligt forhold til formålet, for at sikre, at denne forordnings bestemmelser og mål og tilladelsens vilkår og betingelser overholdes.

Artikel 13

1.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med denne forordning afslå at udstede en udførselstilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en udførselstilladelse, de allerede har udstedt. I tilfælde af afslag, annullation, suspension, væsentlig begrænsning eller tilbagekaldelse af en udførselstilladelse eller beslutning om, at den påtænkte udførsel ikke skal tillades, skal de give meddelelse herom til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen og videregive relevante oplysninger til dem. Såfremt en medlemsstats kompetente myndigheder har suspenderet en udførselstilladelse, skal den endelige vurdering meddeles medlemsstaterne og Kommissionen ved suspensionens ophør.

2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemgår på ny afslag, der er meddelt i henhold til stk. 1, inden for tre år efter meddelelsen og tilbagekalder, ændrer eller forlænger dem. Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler snarest muligt resultaterne af gennemgangen til de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen. Afslag, der ikke tilbagekaldes, forbliver gyldige.

3.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler straks medlemsstaterne og Kommissionen deres afgørelse i henhold til artikel 6 om at forbyde transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I. Disse meddelelser indeholder alle relevante oplysninger, herunder om klassificeringen af produktet, dets tekniske parametre, bestemmelseslandet og slutbrugeren.

4.  Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på tilladelser til mæglervirksomhed.

5.  Inden en medlemsstats kompetente myndigheder i henhold til denne forordning udsteder en tilladelse til udførsel eller mæglervirksomhed eller træffer afgørelse om en transit, skal de gennemgå alle gyldige afslag eller afgørelser om at forbyde en transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, som er meddelt i henhold til denne forordning, for at fastslå, om en tilladelse eller transit er blevet afslået af de kompetente myndigheder i en eller flere andre medlemsstater til en i alt væsentligt identisk transaktion (dvs. et produkt med i alt væsentligt identiske parametre eller tekniske egenskaber til samme slutbruger eller modtager). De skal først høre de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, der har meddelt sådanne afslag eller truffet afgørelse om at forbyde transitten som omhandlet i stk. 1 og 3. Hvis medlemsstatens kompetente myndigheder efter den pågældende høring beslutter at udstede en tilladelse eller tillade transitten, meddeler den det til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen og fremlægger alle relevante oplysninger til at forklare afgørelsen.

▼M1

6.  Alle meddelelser i henhold til denne artikel gives ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 19, stk. 4.

▼B

7.  Alle givne oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, stk. 3, 4 og 6, vedrørende disse oplysningers fortrolighed.

Artikel 14

1.  Alle individuelle og globale udførselstilladelser og tilladelser til mæglervirksomhed skal udstedes skriftligt eller ved hjælp af elektroniske medier på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne i bilag IIIa og IIIb i den der angivne rækkefølge.

2.  På anmodning af eksportørerne skal globale udførselstilladelser, der indeholder kvantitative begrænsninger, opdeles.KAPITEL IV

AJOURFØRING AF LISTER OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

Artikel 15

1.  Listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I ajourføres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som medlemsstaterne har accepteret som medlemmer i de internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater.

2.  Bilag IV, der udgør en delmængde af bilag I, ajourføres under hensyn til artikel 30 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, nemlig medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed.

▼M3

3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a vedrørende ajourføring af listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I. Ajourføring af bilag I skal ske i overensstemmelse med stk. 1 i nærværende artikel. Når ajourføringen af bilag I vedrører produkter med dobbelt anvendelse, der også er opført i bilag IIa-IIg eller IV, ændres disse bilag i overensstemmelse hermed.

▼BKAPITEL V

TOLDPROCEDURER

Artikel 16

1.  Ved opfyldelsen af formaliteterne vedrørende udførsel af produkter med dobbelt anvendelse på det toldsted, der er ansvarligt for behandling af udførselsangivelsen, skal eksportøren føre bevis for, at der foreligger behørig udførselstilladelse.

2.  Det kan kræves af eksportøren, at han lader de dokumenter, der forelægges som bevis, oversætte til et officielt sprog i den medlemsstat, hvor udførselsangivelsen indgives.

3.  Ud over de beføjelser, som tilkommer den i medfør af EF-toldkodeksen, kan en medlemsstat desuden i en periode, som ikke overstiger de perioder, der er omhandlet i stk. 4, udsætte udførsel fra sit område eller, hvis det er nødvendigt, på anden måde hindre, at produkter med dobbelt anvendelse, som er opført på listen i bilag I, og som er omfattet af en behørig udførselstilladelse, udføres fra Fællesskabet fra den pågældende medlemsstats område, når den har mistanke om, at:

a) der i forbindelse med tilladelsens udstedelse ikke er taget hensyn til relevante oplysninger, eller

b) omstændighederne har ændret sig væsentligt siden tilladelsens udstedelse.

4.  I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 ovenfor, skal de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som har udstedt udførselstilladelsen, straks høres, således at de kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 13, stk. 1. Hvis disse myndigheder beslutter at opretholde tilladelsen, skal de svare inden for 10 arbejdsdage, hvilket, hvis de anmoder herom, i undtagelsestilfælde kan forlænges til 30 arbejdsdage. I så fald, eller hvis der ikke er modtaget noget svar inden for 10 eller 30 arbejdsdage, alt efter omstændighederne, frigives produkterne med dobbelt anvendelse straks. Den medlemsstat, som har udstedt tilladelsen, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 17

1.  Medlemsstaterne kan bestemme, at toldformaliteterne i forbindelse med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse kun kan opfyldes ved toldsteder, der er bemyndiget hertil.

2.  Når medlemsstaterne anvender muligheden i stk. 1, underretter de Kommissionen om, hvilke toldsteder der har fået denne bemyndigelse. Kommissionen offentliggør sådanne meddelelser i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 18

Artikel 843 og artikel 912a-912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 gælder også for de begrænsninger, der vedrører udførsel og genudførsel fra toldområdet af produkter med dobbelt anvendelse, hvortil der i henhold til denne forordning kræves tilladelse til udførsel.KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 19

1.  Medlemsstaterne træffer i samarbejde med Kommissionen alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, navnlig for at fjerne risikoen for, at eventuelle forskelle i udførselskontrollen af produkter med dobbelt anvendelse kan give anledning til omdirigering af handelen, som kunne skabe vanskeligheder for en eller flere medlemsstater.

2.  Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder med henblik på at øge effektiviteten af Fællesskabets eksportkontrolordning. Disse oplysninger kan omfatte:

a) detaljer vedrørende eksportører, der ved nationale sanktioner er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller ►M1  generelle EU-udførselstilladelser ◄

b) oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.

3.  Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ( 2 ) finder tilsvarende anvendelse, navnlig bestemmelserne om oplysningernes fortrolighed, jf. dog artikel 23 i denne forordning.

▼M1

4.  Kommissionen opretter i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse nedsat i henhold til artikel 23 et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og om nødvendigt med Kommissionen. Europa-Parlamentet informeres om systemets budget, udvikling, foreløbige og endelige etablering og funktionsmåde og netværksudgifter.

▼B

5.  Vejledning til eksportører og mæglere påhviler de medlemsstater, hvor de er hjemmehørende eller har hjemsted. Kommissionen og Rådet kan også komme med vejledning og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning.

6.  Behandlingen af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 3 ) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 4 ).KAPITEL VII

KONTROLFORANSTALTNINGER

Artikel 20

1.  Eksportører af produkter med dobbelt anvendelse skal føre detaljerede registre eller optegnelser vedrørende deres udførsler i overensstemmelse med gældende national lov eller praksis i de pågældende medlemsstater. De pågældende registre eller optegnelser skal navnlig indeholde handelsdokumenter såsom fakturaer, ladningsmanifester og andre transport- og forsendelsesdokumenter, der indeholder tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at identificere følgende:

a) beskrivelsen af produkterne med dobbelt anvendelse

b) mængden af produkterne med dobbelt anvendelse

c) eksportørens og modtagerens navn og adresse

d) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

2.  Mæglere skal føre registre eller optegnelser vedrørende mæglervirksomhed, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 5 for på forlangende at kunne gøre rede for beskrivelsen af de produkter med dobbelt anvendelse, der var genstand for mæglervirksomhed, den periode, hvor produkterne var genstand for sådan mæglervirksomhed, deres bestemmelsessted og de lande, der var genstand for sådan mæglervirksomhed, i overensstemmelse med gældende national lovgivning eller praksis i de pågældende medlemsstater.

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst tre år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden fandt sted. De skal forevises på de kompetente myndigheders forlangende i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted eller mægleren har hjemsted eller er hjemmehørende.

Artikel 21

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at gøre det muligt for deres kompetente myndigheder at:

a) indsamle oplysninger om alle ordrer eller transaktioner vedrørende produkter med dobbelt anvendelse

b) fastslå, om kontrolforanstaltningerne vedrørende udførsel anvendes korrekt, hvilket bl.a. kan indebære adgang til forretningssteder, der anvendes af personer, der er involveret i en udførselstransaktion, eller mæglere, der er involveret i mæglervirksomhed under de omstændigheder, der er redegjort for i artikel 5.KAPITEL VIII

ØVRIGE BESTEMMELSER

Artikel 22

1.  Der kræves tilladelse til overførsel inden for Fællesskabet af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV. Produkter, der er opført på listen i bilag IV, del 2, omfattes ikke af en generel tilladelse.

2.  En medlemsstat kan kræve tilladelse til overførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse fra sit område til en anden medlemsstat, hvis det på tidspunktet for overførslen forholder sig sådan, at

 operatøren er bekendt med, at de pågældende produkters endelige bestemmelsessted ligger uden for Fællesskabet

 udførsel af disse produkter til dette endelige bestemmelsessted er underkastet krav om tilladelse i henhold til artikel 3, 4 eller 8 i den medlemsstat, fra hvilken produkterne skal overføres, og en sådan udførsel direkte fra dens område ikke er tilladt i henhold til en generel tilladelse eller en global tilladelse

 produkterne ikke er bestemt til at undergå nogen bearbejdning eller forarbejdning som defineret i artikel 24 i EF-toldkodeksen i den medlemsstat, som de skal overføres til.

3.  Der skal ansøges om tilladelse til overførsel i den medlemsstat, som produkterne med dobbelt anvendelse skal overføres fra.

4.  I tilfælde, hvor den efterfølgende udførsel af produkterne med dobbelt anvendelse allerede er blevet godkendt efter høringsprocedurerne som omhandlet i artikel 11 af den medlemsstat, som produkterne skal overføres fra, udstedes der straks overførselstilladelse til operatøren, medmindre omstændighederne har ændret sig væsentligt.

5.  En medlemsstat, der vedtager lovgivning med sådanne krav, underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, den har truffet. Kommissionen offentliggør dette i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

6.  Foranstaltninger i henhold til stk. 1 og 2 må ikke medføre kontrol ved Fællesskabets indre grænser, men kun kontrol, der foretages som led i de normale kontrolprocedurer, der anvendes uden forskelsbehandling på hele Fællesskabets område.

7.  Anvendelse af foranstaltningerne i henhold til stk. 1 og 2 må i intet tilfælde medføre, at overførsel fra en medlemsstat til en anden underkastes mere restriktive betingelser end dem, der gælder for udførsel af samme produkter til ikke-medlemsstater.

8.  Dokumenter og optegnelser vedrørende overførsler inden for Fællesskabet af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal opbevares i mindst tre år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor en overførsel fandt sted, og skal forevises på forlangende af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som disse produkter er overført fra.

9.  En medlemsstat kan ifølge national lovgivning ved overførsler inden for Fællesskabet fra medlemsstaten af produkter, der er opført på listen i bilag I under kategori 5, del 2, men som ikke er opført på listen i bilag IV, kræve, at yderligere oplysninger om disse produkter skal afgives til medlemsstatens kompetente myndigheder.

10.  De relevante handelsdokumenter vedrørende overførsler inden for Fællesskabet af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Fællesskabet. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.

Artikel 23

1.  Der oprettes en koordinationsgruppe for produkter med dobbelt anvendelse med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe.

Den undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

2.  Formanden for Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse eller koordinationsgruppen skal, hvis den pågældende eller gruppen finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

▼M1

3.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig beretning om de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse har foretaget; beretningen er omfattet af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter ( 5 ).

▼M3

Artikel 23a

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 2. juli 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 23b

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 23a, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

▼B

Artikel 24

Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

▼M1

Artikel 25

1.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke love, forskrifter og administrative bestemmelser de har vedtaget for at gennemføre denne forordning, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 24. Kommissionen videregiver oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

2.  Hvert tredje år undersøger Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning med en omfattende gennemførelses- og konsekvensanalyse, eventuelt ledsaget af forslag til ændring. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen.

3.  Særlige afsnit i beretningen skal behandle

a) Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse og dens aktiviteter. Oplysninger, som Kommissionen giver om Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelses undersøgelser og høringer, behandles som fortrolige, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001. Under alle omstændigheder betragtes oplysninger som fortrolige, såfremt videregivelsen af dem vil kunne have betydelige negative følger for den, der har afgivet oplysningerne, eller som er ophavsmand til dem

b) gennemførelsen af artikel 19, stk. 4, og oplyse om det stadie, der er nået i oprettelsen af et sikkert og krypteret system til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen

c) gennemførelsen af artikel 15, stk. 1

d) gennemførelsen af artikel 15, stk. 2

e) omfattende oplysninger om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne har truffet i henhold til artikel 24 og meddelt Kommissionen i henhold til nærværende artikels stk. 1.

4.  Senest den 31. december 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om gennemførelsen af denne forordning med særligt fokus på gennemførelsen af bilag IIb, generel EU-udførselstilladelse nr. EU002, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af denne forordning, navnlig med hensyn til spørgsmålet om forsendelser af ringe værdi.

▼M1

Artikel 25a

Med forbehold af bestemmelserne om aftaler om gensidig administrativ bistand eller protokoller om toldspørgsmål, som Unionen har indgået med tredjelande, kan Rådet bemyndige Kommissionen til at føre forhandlinger med tredjelande om aftaler om gensidig anerkendelse af kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse, som er omfattet af denne forordning, og navnlig til at fjerne krav om tilladelse til genudførsel inden for Unionens område. Disse forhandlinger føres efter procedurerne i artikel 207, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab alt efter, hvad der er relevant.

▼B

Artikel 26

Bestemmelserne i denne forordning berører ikke:

 anvendelsen af artikel 296 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

 anvendelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Artikel 27

Forordning (EF) nr. 1334/2000 ophæves med virkning fra den 27. august 2009.

For så vidt angår ansøgninger om udførselstilladelser, der er indgivet før den 27. august 2009, gælder de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1334/2000 dog fortsat.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 28

Denne forordning træder i kraft halvfems dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M7
BILAG I

Liste som omhandlet i artikel 3 i denne forordning

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

Denne liste udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Wassenaararrangementet, Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Australiengruppen og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Noter

Akronymer og forkortelser

Definitioner

Kategori 0

Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Kategori 1

Særlige materialer og tilhørende udstyr

Kategori 2

Materialebehandling

Kategori 3

Elektronik

Kategori 4

Computere

Kategori 5

Telekommunikation og "informationssikkerhed"

Kategori 6

Sensorer og lasere

Kategori 7

Styring af fly og skibe

Kategori 8

Skibsteknologi

Kategori 9

Rumfart og fremdrift

GENERELLE NOTER TIL BILAG I

1. Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: "JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL".

2. Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:   Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3. Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

4. I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

"Teknologi", der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i kategori 1-9.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

NB:   "Teknologi", der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på ''teknologi'' til ''fri offentlig anvendelse'' eller til ''videnskabelig grundforskning'' eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0-9).

Kategori 0-9 omfatter ikke "software", som opfylder et af følgende:

a. Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:

1. Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a. Salg over disken

b. Postordresalg

c. Elektronisk salg eller

d. Telefonsalg og

2. Er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren

NB:   Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5 — del 2 ("Informationssikkerhed")

b. Er til "fri, offentlig anvendelse", eller

c. Den minimalt nødvendige "objektkode", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

NB:   Litra c. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5 — del 2 ("Informationssikkerhed")

GENEREL INFORMATIONSSIKKERHEDSNOTE (GISN)

"Informationssikkerheds"-produkter eller -funktioner bør vurderes efter bestemmelserne i kategori 5, del 2, selv om der er tale om komponenter, "software" eller funktioner, der indgår i andre produkter.

REDAKTIONEL PRAKSIS I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

I overensstemmelse med reglerne i pkt. 6.5 på side 108 i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer (2015-udgaven) for tekster offentliggjort på engelsk i Den Europæiske Unions Tidende:

 anvendes et komma for at adskille det hele tal fra decimalerne

 anføres tal i serier på tre, idet hver serie adskilles med et lille mellemrum. Teksten i dette bilag følger ovenstående praksis.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

Et akronym eller en forkortelse kan, når de anvendes som et defineret udtryk, findes under 'Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag'.Akronym eller forkortelse

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ADC

Analog-til-digital konverter

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

attitude and heading reference systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

atomlagsepitaksi

ALU

aritmetisk logikenhed

ANSI

American National Standards Institute

APP

justeret spidsydeevne

APU

hjælpemotor

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

BJT

Bipolær junction transistor

BPP

beam parameter product

BSC

base station controller

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

ladningskoblet enhed

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CMM

koordinatmålingsmaskine

CMOS

supplerende MOS-anordning

CNTD

styret nuklear, termisk nedbrydning

CPLD

Kompleks programmerbar logisk anordning

CPU

CPU (centralenhed)

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DAC

digital-til-analog konverter

DANL

middelstøjniveau

DBRN

databaseret referencenavigationssystem

DDS

direkte digital synthesizer

DMA

dynamisk mekanisk analyse

DME

distance measuring equipment (afstandsmålingsradar)

DMOSFET

diffunderede metaloxidfelteffekttransistor

DS

retningsbestemt størkning

EB

eksplosiv bro

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBW

tråd til eksplosive broer

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladningsmaskiner)

EEPROMS

electrically erasable programmable read only memory (elektrisk sletbar programmerbar read-only hukommelse)

EFI

tænder med eksplosiv folie

EIRP

effektiv isotropisk udstrålet effekt

ERF

elektroreologisk finbearbejdning

ERP

effektiv udstrålet effekt

ETO

Slukbar emitterthyristor

ETT

Elektrisk styret thyristor

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)

FPGA

gate arrays, der er programmerbare på stedet

FPIC

kontakter, der er programmerbare på stedet

FPLA

logiske arrays, der er programmerbare på stedet

FPO

operation med flydende komma

FWHM

fuld halvværdibredde

GSM

globalt system for mobilkommunikation

GLONASS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)

GNSS

globalt satellitnavigationssystem

GTO

gate turn-off thyristor

HBT

hetero-bipolære transistorer

HEMT

high electron mobility transistors (transistorer med høj elektronmobilitet)

ICAO

International Civil Aviation Organisation

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IED

improviseret eksplosiv anordning

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

IGBT

isoleret gate bipolære transistor

IGTC

integreret brokommuteret thyristor

IHO

Den Internationale Hydrografiske Organisation

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IMU

inertimåleenhed

INS

inertinavigationssystem

IP

internetprotokol

IRS

inertireferencesystem

IRU

inertireferenceenhed

ISA

international standard atmosphere (international standardatmosfære)

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JT

Joule-Thomson

LIDAR

light detection og ranging

LIDT

tærskel for laserinduceret skade

LOA

længde overalt

LRU

line replaceable unit

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MMIC

monolitisk integreret mikrobølgekredsløb

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MOSFET

metaloxidfelteffekttransistor

MPM

mikrobølgeeffektmodul

MRAM

magnetisk random-access memory

MRF

magnetreologisk finbearbejdning

MRF

mindste detaljeopløsning

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilleddannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

MTTF

mean-time-to-failure

NA

blændetal

NDT

non-destructive test (ikkedestruktiv prøvning)

NEQ

netto eksplosiv mængde

OAM

drift, administration eller vedligeholdelse

OSI

sammenkobling af åbne systemer

PAI

polyamidimider

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar)

PCL

passiv kohærent stedbestemmelse

PIN

personidentifikationsnummer

PMR

privat mobilradio

PVD

fysisk dampudfældning

ppm

parts per million (dele pr. million)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

RAP

reaktive atomplasmaer

RF

radiofrekvens

RNC

Radio Network Controller

S-FIL

litografisk step-and-flash-prægning

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SAS

sonar med syntetisk blænde

SC

enkeltkrystal

SCR

styrede ensrettere af silicium

SFDR

dynamikområde uden falske signaler

SHPL

superhøjeffektlaser

SLAR

sidelooking airborne radar ("sidelooking airborne"-radarmode)

SOI

silicon-on-insulator

SPLD

enkel programmerbar logisk anordning

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device (superledende kvante-interferensmaskine)

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

SSS

sidescansonar

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

TVR

transmitting voltage response

UPR

envejs positioneringsrepeterbarhed

UV

ultraviolet

UTS

trækbrudspænding

VJFET

lodret junction felteffekttransistor

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

WLAN

wireless local area network

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i 'enkelt anførselstegn' defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i "dobbelt anførselstegn" defineres som følger:

NB:   Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

"Afstemmelig" (6): En "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser" med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

"Aksial forskydning" (camming) (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindlens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindlens glatplan (Ref.: ISO230/1-1986, par. 5.63).

"Aktive flyvestyresystemer" (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

"Aktiv pixel" (6): Et minimalt (enkelt) element i faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

"Alle disponible kompenseringer" (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine eller målefejl i forbindelse med den pågældende koordinatmålingsmaskine.

"Allokeret af ITU" (3, 5): Allokering af frekvensbånd i henhold til den nuværende udgave af Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement til primære, tilladte og sekundære tjenester.

NB:   Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

"Angle random walk" (7): Den fejludvikling ved vinkelaccelerationsmåling over tid, som skyldes hvid støj i vinkeldrejningshastigheden. (IEEE STD 528-2001).

"APP" (4) er lig med "Justeret spidsydeevne".

"Asymmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

NB:   En almindelig anvendelse af "asymmetriske algoritmer" er nøglestyring.

"Atomreaktor" (0): En komplet reaktor, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende fissionskædereaktion. En "atomreaktor" omfatter alt, hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

"Autentifikation" (5): Verifikation af identiteten af en bruger, proces eller enhed, ofte som forudsætning for at give adgang til ressourcer i et informationssystem. Dette omfatter verifikation af en beskeds eller andre oplysningers oprindelse eller indhold og alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang.

"Automatisk målfølgning" (6): En behandlingsteknik, som automatisk bestemmer og leverer som udgangsværdi en ekstrapoleret værdi af målets sandsynligste position i realtid.

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i "monolitiske integrerede kredsløb". Den kan for en 'familie' af "monolitiske integrerede kredsløb" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende 'familie' eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende 'familie'.

NB 1:   "Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløbs" input/output-tid.

NB 2:   'Familie' består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

a.   Fælles hardware- og softwarearkitektur

b.   Fælles design og procesteknologi og

c.   Fælles basale karakteristika.

"Bias" (accelerometer) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af et accelerometers udgangssignal målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsacceleration eller rotation. "Bias" udtrykkes i g eller i meter pr. sekund i anden (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro-g lig med 1 × 10–6 g).

"Bias" (gyro) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af gyro-udgangssignalet mål under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsrotation eller acceleration. "Bias" udtrykkes normalt i grader pr. time (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

"Bibliotek" (1) (parametrisk teknisk database): En samling teknisk information, hvormed de relevante systemers, det relevante udstyrs eller de relevante komponenters ydelse kan forbedres.

"Billedforbedring" (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

"Billedplansystem" (6,8): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

NB:   En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer, er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

"Biologiske agenser" (1): Patogener eller toksiner, der er udvalgt eller modificeret (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling) med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

"Bladspidskappe" (9): En stationær ring (massiv eller segmenteret), der er fastgjort til indersiden af turbinemotorens beklædning, eller en anordning på den yderste spids af turbinebladet, som primær udgør en gasplombering mellem de stationære og roterende komponenter.

"Blandet" (Commingled) (1): Filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre til at fremstille fiberforstærknings/"matrix"-mix i total fiberform.

"Blår" (1): Et bundt "monofilamenter", der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

"Brug" (GTN, NTN, alle): Drift, installering (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

"Brugertilgængelig programmerbarhed" (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

a. Fysisk ændring i ledningsføring eller forbindelser eller

b. Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

"Brændstofcelle" (8): En elektrokemisk anordning, der konverterer kemisk energi direkte til jævnstrømselektricitet ved forbrug af brændstof fra en ekstern kilde.

"Carbonfiberpreforms" (1): Ordnet arrangement af ikkecoatede eller coatede fibre, der skal danne en ramme om en del, inden "matrix" indføres for at danne en "komposit".

"Circular Error Probable" ("CEP") (7): Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.

"Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

"Civile fly" (1,3,4,7): De "fly", som af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, er opført med typeangivelse i offentliggjorte lister over fly med certificeret luftdygtighed, og som er godkendt til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

NB:   Se også "fly".

"CW-laser" (6): En "laser", som producerer en nominelt konstant udgangsintensitet i over 0,25 sekunder.

"Databaserede referencenavigationssystemer" ("DBRN") (7) Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionelle terrænkort.

"Deformerbare spejle" (6) (også betegnet spejle med adaptiv optik): Spejle med:

a.   En kontinuerlig optisk reflekterende overflade, som deformeres dynamisk ved individuelle momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet, eller

b.   Flere optisk reflekterende elementer, som kan justeres individuelt og dynamisk ved hjælp af momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet.

"Deltagende stat" (7,9): En stat, der deltager i Wassenaararrangementet (jf. www.wassenaar.org).

"Depleteret uran" (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

"Diffusions-bonding" (1,2,9): En faststof samling af mindst to forskellige metalstykker til ét stykke med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke, hvis vigtigste funktion er interdiffusion af atomer over interfacet.

"Digital computer" (4,5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

a. Modtage data

b. Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder

c.  Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres, og

d.  Levere dataoutput.

NB:   Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

"Digital overføringshastighed" (d,e,f): Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB:   Jf. ligeledes "total digital overføringshastighed".

"Direkte hydraulisk presning" (2): En deformationsproces, der bruger en væskefyldt, fleksibel blære i direkte kontakt med arbejdsemnet.

"Drift, administration eller vedligeholdelse" ("OAM") (5): Udførelse af en eller flere af følgende opgaver:

a. Oprettelse eller forvaltning af en eller flere af følgende:

1. Konti eller privilegier for brugere eller administratorer

2. Et produkts indstillinger eller

3. Autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2

b. Overvågning eller forvaltning af et produkts driftstilstand eller ydelse eller

c. Forvaltning af registrerings- eller revisionsdata til støtte for en eller flere af de opgaver, der er beskrevet i litra a eller b.

Note:   "OAM" omfatter ingen af følgende opgaver eller de hertil knyttede nøgleforvaltningsfunktioner:

a.   Tilrådighedsstillelse eller opgradering af en krypteringsfunktion, som ikke er direkte forbundet med oprettelse eller forvaltning af autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2, ovenfor, eller

b.   Udførelse af en krypteringsfunktion i forbindelse med et produkts grænseflade til videresendelse af data (data plane).

"Driftshastighed" (gyro) (7): Den komponent af gyroens udgangssignal, der er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation. Det udtrykkes som en vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001).

"Effektivt gram" (0,1): Et "effektivt gram" af et "specielt fissilt materiale" defineres som følger:

a. For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram

b. For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk

c. For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

"Effektorer" (2): Gribere, 'aktive værktøjsenheder' og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robottens" manipulatorarm.

NB:   'Aktiv værktøjsenhed': En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

"Elektronisk samling" (Electronic assembly) (2,3,4): Et antal elektroniske komponenter (dvs. 'kredsløbselementer', 'diskrete komponenter', integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

NB 1:   'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:   'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbselement' med egne eksterne forbindelser.

"Elektronisk styrbare fasesystemantenner" (5,6): En antenne, som danner en stråle ved hjælp af fasekobling, dvs. at stråleretningen styres af de strålende elementers komplekse fødekoefficienter, og denne stråles retning kan ændres i azimut eller højde, eller begge dele, både ved transmission og modtagelse af et elektrisk signal.

"Energimaterialer" (1): Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at frigive den energi, der er nødvendig for deres påtænkte anvendelse. "Sprængstoffer", "pyrotekniske stoffer" og "drivstoffer" er underklasser af energimaterialer.

"Envejs positioneringsrepeterbarhed" (2): Den mindste af værdierne R↑ og R↓ (frem og tilbage) som defineret ved par. 3.21 i ISO 230-2:2014 eller tilsvarende nationale standarder, for en værktøjsmaskines akse.

"FADEC-systemer" (9): Full Authority Digital Engine Control-systemer — digitale elektroniske kontrolsystemer til gasturbinemotorer, der er i stand til at kontrollere motoren autonomt i hele dens funktionsområde fra beordret motorstart til beordret motorstandsning både under normale forhold og under fejlforhold.

"Fartøjer, der er lettere end luften" (9): Balloner og "luftskibe", der har behov for varm luft eller andre luftarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller hydrogen, for at kunne lette.

"Fast" (5): Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

"Fiber- eller trådmateriale" (0,1,8,9): Omfatter:

a. Kontinuerlige "monofilamenter"

b. Kontinuerlige "garner" og "forgarner"

c. "Tape", væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd

d. Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper

e. Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde

f. Aromatisk polyamidmasse.

"Film-type integreret kredsløb" (3): Et system af 'kredsløbselementer' og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB:   'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Findeling" (Comminution) (1): En proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

"Flight control optical sensor array" (7): Et net af fordelte optiske sensorer med "laser"-stråler, der skal tilvejebringe tidstro flyvekontroldata med henblik på behandling om bord.

"Fly" (1,6,7,9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

NB:   Se også "civile fly".

"Fly-by-light-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede "flyet" under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er optiske signaler.

"Fly-by-wire-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede "flyet" under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er elektriske signaler.

"Flyvelinjeoptimering" (7): En procedure, der minimerer afvigelser fra en firdimensional (rum og tid) ønsket bane, på grundlag af maksimering af ydelse eller effektivitet med henblik på missionsopgaver.

"III/V-forbindelser" (3 6): Polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleevs periodiske klassifikationssystem (gallium-arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid osv.).

"Forgarn" (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle 'strenge'.

NB:   'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt..

"Frekvenshop" (5,6): En form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

"Frekvensmasketrigger" (3) til "signalanalysatorer": En mekanisme, hvor triggerfunktionen kan vælge et frekvensområde, der skal påvirkes (trigges) inden for akkvisitionsbåndbredden og samtidig ignorere andre signaler, der måtte være til stede inden for samme akkvisitionsbåndbredde. En "frekvensmasketrigger" kan indeholde mere end et sæt uafhængige grænser.

"Frekvensskiftetid" (3): Den tid (dvs. forsinkelse), det tager et signal, der kobles fra en specificeret initial udgangsfrekvens, at nå til eller inden for:

a. ± 100 Hz af en specificeret endelig udgangsfrekvens på under 1 GHz eller

b. ± 0,1 ppm af en specificeret endelig udgangsfrekvens på 1 GHz eller derover.

"Frekvenssynthesizer" (3): Enhver form for frekvenskilde uden hensyn til den anvendte metode, der giver flere samtidige eller alternative udgangsfrekvenser fra én eller flere udgange, der styres af, er afledt af eller er afhængig af et mindre antal standard (eller master)-frekvenser.

"Fri, offentlig anvendelse" (GTN, NTN, GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket "fri, offentlig anvendelse" til "teknologi" eller "software", som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse (begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknologi" eller "software" fra at være til "fri, offentlig anvendelse").

"Garn" (1): Et bundt snoede 'strenge'.

NB:   'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Gasatomisering" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter af højst 500 μm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

"Geografisk spredt" (6): Sensorer anses for at være geografisk spredt, når de hver for sig er mere end 1 500 m fra hinanden i nogen retning. Mobile sensorer anses altid for at være "geografisk spredt".

"Gyroer med roterende masse" (7): Gyroer, der anvender en kontinuerligt roterende masse til at måle vinkeldrejning.

"Hovedelement" (4): Et element er, jf. kategori 4, et "hovedelement", når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til ikke forretningsmæssigt forbundne købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

"Hovedlager" (4): Det primære data- eller instruktionslager for hurtig tilgang fra en centralenhed. Det består af en "digital computers" interne lager og enhver hierarkisk udvidelse hertil, som for eksempel cache-lager eller udvidet lager med ikke-sekventiel tilgang.

"Hybridt integreret kredsløb" (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb eller et integreret kredsløb med 'kredsløbselementer' eller 'diskrete komponenter', der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

a. Indeholdende mindst én uindkapslet indretning

b. Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder

c. Udskiftelige som en enhed, og

d. Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB 1:   'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:   'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbselement' med egne eksterne forbindelser.

"Immunotoksin" (1): En konjugation af et cellespecifikt monoklonalt antistof og et "toksin" eller en "underenhed af et toksin", som indvirker selektivt på syge celler.

"Impulskompression" (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

"Impulsvarighed" (6): Varigheden af en "laser"-impuls tiden mellem halveffekt-punkterne på for- og bagkanten af en impuls.

"Impulslaser" (6): En "laser", der har en "impulsvarighed", som er mindre end eller lig med 0,25 sekunder.

"Indvendig foring" (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som for eksempel carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

"Informationssikkerhed" (GSN GISN 5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", "kryptografisk aktivering", 'kryptoanalyse', beskyttelse mod afslørende udstråling og computersikkerhed.

Teknisk note:

'Kryptoanalyse': Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at undgå at blive detekteret af 'overvågningsværktøjer' eller modstå 'beskyttende modforanstaltninger' i en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

a. Udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller

b. Modifikation af et programs eller en proces normale udførelsessti for at give mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner.

Noter:

1.   "Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:

a.   Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering

b.   "Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller

c.   "Software", der er beregnet til at blive installeret af fabrikanter, administratorer eller brugere med henblik på sporing eller inddrivelse af aktiver.

2.   Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

Tekniske noter:

1.   'Overvågningsværktøjer': "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.

2.   'Beskyttende modforanstaltninger': teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser ("sandboxing")

"Instrumenteret rækkevidde" (6): En radars specificerede, entydige skærmrækkevidde.

"Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB:   Jf. ligeledes "Magnetisk gradiometer".

"Isolerede levende kulturer" (1): Udtrykket omfatter levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

"Isolering" (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

"Isostatiske presser" (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

"Justeret spidseffekt" (4): En justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere, og udtrykkes i vægtede teraflops (WT) med enheder af 1012 justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

NB:   Se kategori 4, teknisk note.

"Kemikalier til oprørskontrol" (1): Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

Teknisk note:

Tåregas er et af flere "kemikalier til oprørskontrol".

"Kemisk blanding" (1): Et fast, flydende eller gasholdigt produkt bestående af to eller flere komponenter, mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

"Kemisk laser" (6): En "laser", hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

"Kildekode" (eller "kildesprog") (6,7,9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskineksekverbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

"Kombineret drejebord" (2): Et bord, der gør det muligt at dreje og vippe arbejdsemnet om to ikke-parallelle akser, som samtidigt kan koordineres til "profilstyring".

"Kommunikationskanalcontroller" (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Kompensationssystemer" (6) består af den primære skalære sensor, en eller flere referencesensorer (f.eks. vektormagnetometre) sammen med software, der gør det muligt at nedsætte platformens støj fra det faste legemes rotation.

"Komposit" (1,2,6,8,9): En "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

"Konverteringstid" (3): Den tid det tager, før konverterens output ligger højst en halv bit fra den endelige værdi, ved enhver variation i signalstyrken.

"Kritisk temperatur" (1,3,5): Et bestemt "superledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

"Kryptografi" (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. "Kryptografi" omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere 'hemmelige parametre' (f.eks. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

Note:   "Kryptografi" omfatter ikke 'faste' datakomprimerings- eller kodningsteknikker.

Tekniske noter:

1.   'Hemmelig parameter': En konstant eller nøgle der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

2.   'Fast': Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

"Kryptografisk aktivering" (5): Enhver teknik, der aktiverer eller muliggør brug af kryptering for et produkt ved hjælp af en sikker mekanisme implementeret af produktets producent, og som er unikt knyttet til enten:

1. et enkelt eksemplar af produktet eller

2. en bestemt kunde, for flere eksemplarer af produktet.

Tekniske noter:

1.   Teknikker og mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan implementeres som hardware, "software" eller "teknologi".

2.   Mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan f.eks. være serienummerbaserede licensnøgler eller autentifikationsinstrumenter såsom certifikater med digital signatur.

"Krævet" (GTN, 5,6,7,9): I forbindelse med "teknologi" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet""teknologi" kan være fælles for forskellige produkter.

"Kvantekryptografi" (5): En familie af teknikker til etablering af en delt nøgle til "kryptografi" ved hjælp af måling af de kvantemekaniske egenskaber i et fysisk system (herunder de fysiske egenskaber, der eksplicit styres af kvanteoptik, feltkvanteteori eller kvanteelektrodynamik).

"Laser" (0,1,2,3,5,6,7,8,9): En enhed, der frembringer rumligt og tidsligt kohærent lys via forstærkning ved stimuleret stråling.

NB:  

Jf. ligeledes:

"CW-laser"

"Impulslaser"

"Kemisk laser"

"Superhøjeffekt-laser"

"Transfer-laser".

"Linearitet" (2) (Normalt målt som ulinearitet): Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

"Lokalnet" (LAN) (4,5): Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a. Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige 'dataenheder' at kommunikere direkte med hinanden og

b. Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB:   'Dataenhed': Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Luftskib" (9): Et kraftdrevet luftfartøj, som holdes flyvende af en gasart (sædvanligvis helium, tidligere hydrogen), som er lettere end luft.

"Magnetisk gradiometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere "magnetometre" og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB   Jf. ligeledes "Intrinsisk magnetisk gradiometer".

"Magnetometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

"Matrix" (1, 2, 8, 9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

"Mekanisk legering" (1): En legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og rebonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

"Middeludgangseffekt" (6): Den samlede "laser"-udgangsenergi i joule divideret med den periode, i hvilken en serie af på hinanden følgende impulser udsendes. For en serie af impulser med ensartede intervaller svarer den til den samlede "laser"-udgangsenergi i en enkelt impuls, målt i joule, ganget med "laserens" pulsfrekvens, i Hertz.

"Mikrocomputer-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

NB:   Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

"Mikroprocessor-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

NB 1:   Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

NB 2:   Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et "mikroprocessor-mikrokredsløbs" funktioner.

"Mikroorganismer" (1,2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

"Missiler" (1,3,6,7,9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

"Momentan båndbredde" (3,5,7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

"Monofilament" (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere μm i diameter.

"Monolitisk integreret kredsløb" (3): En kombination af passive eller aktive 'kredsløbselementer' eller begge disse, som:

a. Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt 'chip'

b. Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende og

c.  Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB:   'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Monolitisk integreret mikrobølgekredsløb" ("MMIC") (3,5): Et "monolitisk integreret kredsløb, der opererer ved mikrobølge- eller millimeterbølgefrekvenser.

"Monospektrale billedsensorer" (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

"Multichip integreret kredsløb" (3): To eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er fæstnet til et fælles "substrat".

"Multispektrale billedsensorer" (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end 20 diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

"Måleusikkerhed" (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (ref. ISO 10360-2).

"Naturligt uran" (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

"Network access controller" (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Neural computer" (4): En computerindretning, der er konstrueret eller modificeret til at efterligne en neurons eller neuronsamlings opførsel, dvs. en computerindretning, der kendetegnes ved evnen i dens hardware til at modulere vægt og antal af forbindelserne til en række computerkomponenter, baseret på tidligere data.

"Numerisk styring" (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres, efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382 ).

"Nøjagtighed" (2, 3, 6, 7, 8): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

"Objektkode" (GSN): En maskineksekverbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer ("kildekode" (kildesprog)), der er omdannet af et programmeringssystem.

"Opløsning" (2): Et måleapparats mindste inkrement. Ved digitalinstrumenter: Mindst betydende bit (Ref.: ANSI B-89.1.12).

"Optisk computer" (4): En computer, der er konstrueret eller modificeret til at bruge lys til at repræsentere data, og hvis computer-logikelementer er baseret på direkte koblede optiske enheder.

"Optisk integreret kredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb", der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotoføler eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

"Optisk kobling" (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

"Personligt netværk (5) (PAN)": Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a. Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige eller forbundne 'dataenheder' at kommunikere direkte med hinanden og

b. Er begrænset til kommunikation mellem udstyr i umiddelbar nærhed af en enkelt person eller en device controller (f.eks. et enkelt rum, et kontor, en bil eller områder i nærhed heraf).

Teknisk note:

'Dataenhed': Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Planprofiler med variabel geometri" (7): Brug af klapper eller tabs på bagkanten eller slats eller hængslet næsesektion på forkanten, hvis position kan styres under flyvningen.

"Plasmaforstøvning" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metal eller metal i fast form til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af plasmabrændere i et inaktivt gasmiljø.

"Power management" (7): Ændring af højdemålersignalets transmitterende effekt, således at den modtagne effekt på "flyets" højde altid er på det minimum, der er nødvendigt for at bestemme højden.

"Primær flyvekontrol" (7): En "fly"-stabilitets- eller manøvreringskontrol, der anvender kraftmomentgeneratorer, dvs. aerodynamiske styreflader eller trækkraftvektorisering.

"Produktion" (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier som f.eks.: Produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

"Produktionsfaciliteter" (7,9): "Produktionsudstyr" og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Produktionsudstyr" (1,7,9): Værktøj, skabeloner, opspændingsværktøj, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Profilstyring" (2): To eller flere "numerisk styrede" bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden således at der dannes en ønsket profil (ref. ISO/DIS 2806 – 1980).

"Program" (2,6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk computer.

"Radarfrekvensagilitet" (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

"Radar spredt-spektrum" (6): Enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

"Radial forskydning" (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230/1 1986, par. 5.61).

"Realtidsbåndbredde" (3): For "signalanalysatorer" det bredeste frekvensområde, for hvilket analysatoren løbende kan omdanne tidsdomænedata fuldt ud til frekvensdomænedata uden at forårsage diskontinuitet i analysen af input-data ved hjælp af Fourier transformation eller andre former for diskret transformation, der omdanner alle indkommende tidspunkter uden en reduktion af den målte amplitude på over 3 dB under den faktiske signalamplitude, der skyldes gaps eller vindueseffekter, samtidig med at de omdannede data udlæses eller vises.

"Relativ båndbredde" (3,5): Den "momentane båndbredde" divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

"Repeterbarhed" (7): Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne. (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation)).

"Robot" (2,8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger sensorer, og som har alle følgende egenskaber:

a. Er multifunktionel

b. Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum

c. Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte stepmotorer, og

d. Har "brugertilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB:   Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1.   Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.

2.   Mekanismer med fastsekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.

3.   Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.

4.   Ikkeservostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.

5.   Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

"Roterende atomisering" (1): En proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter af højst 500 μm ved hjælp af centrifugalkraft.

"Rumfartøj" (9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

"Rumfartøjs nyttelast" (9): Udstyr, som er fastgjort til "rumfærgen" og bestemt til at udføre en opgave i rummet (f.eks. kommunikation, observation eller forskning).

"Rumfærge" (9): Udstyr, der fungerer som støtteinfrastruktur for "rumfartøjet" og bærer "rumfartøjets nyttelast".

"Rumkvalificeret" (3,6,7): Konstrueret, fremstillet eller kvalificeret gennem vellykket prøvning til operation i højder på mere end 100 km over jordens overflade.

NB:   En fastlæggelse af at et specifikt emne er "rumkvalificeret" på baggrund af prøvning betyder ikke, at andre emner i samme produktionsperiode eller modelserie er "rumkvalificeret", hvis ikke de er individuelt prøvet.

"Signalanalysatorer" (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

"Signalbehandling" (3,4,5,6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation).

"Skalafaktor" (gyro eller accelerometer) (7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input-output data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

"Smelteekstraktion" (1): En proces til "hurtigstørkning" og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

NB:   "Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Smeltelig" (1): Som kan tværbindes eller polymeriseres yderligere (hærdes) ved hjælp af varme, stråling, katalysatorer osv., eller som kan smeltes uden pyrolyse (forkulning).

"Smeltespinding" (1): En proces til 'hurtigstørkning' af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

NB:   "Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Software" (GSN, alle): Samling af et eller flere "programmer" eller 'mikroprogrammer', der er lejret i et konkret udtryksmedie.

NB:   'Mikroprogram': En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

"Specielt fissilt materiale" (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, "uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233", og materiale, der indeholder disse stoffer.

"Specifikt modul" (0,1,9): Young's modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

"Specifik trækstyrke" (0,1,9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

"Spidseffekt" (6): Den højeste effekt, der kan opnås i "impulsvarigheden".

"Splat Quenching" (1): En proces til 'hurtigstørkning' af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

NB:   Hurtigstørkning: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Spredt spektrum" (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

"Spredt spektrum" radar (6): se "Radar spredt-spektrum".

"Sprængstoffer" (1): Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

"Stabilitet" (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

"Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben" (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft. (Jf. www.opcw.org).

"Strålingsfølsomhed" (6): Strålingsfølsomhed (mA/W) = 0,807 × (bølgelængde i nm) × kvanteefficiens (QE).

Teknisk note:

QE angives som regel som en procentsats; men i denne formel angives QE som et decimaltal, der er mindre end én, f.eks. 78 % som 0,78.

"Styreenhed" (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

"Substrat" (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket 'diskrete komponenter' eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB 1:   'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbselement' med egne eksterne forbindelser.

NB 2:   'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

"Substratblanketter" (3,6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

"Superhøjeffektlaser" ("SHPL") (6): En laser, der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

"Superledende" (1,3,5,6,8): Materialer, dvs. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

NB:   Et materiales "superledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

"Superlegeringer" (2,9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en styrke, der er større end nogen legering i AISI 300-serierne ved temperaturer over 922 K (649 °C) under strenge miljø- og driftsmæssige betingelser.

"Superplastisk formning" (1,2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %) ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

"Symmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

NB:   En almindelig anvendelse af "symmetriske algoritmer" er datafortrolighed.

"Systolisk array computer" (4): En computer, hvor dataflow og modifikation af data kan styres dynamisk på logikportniveau af brugeren.

"Tape" (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede "monofilamenter", 'strenge', "forgarner", "blår" eller "garner" osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

NB:   'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Teknologi" (GTN, NTN, alle): Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt. Informationen har form af 'tekniske data' eller 'teknisk assistance'.

NB 1:   'Teknisk assistance': Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af 'tekniske data'.

NB 2:   'Tekniske data'; Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

"Tidligere separeret" (0,1): Anvendelsen af en proces med det formål at forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

"Tidstro behandling" (6): Et computersystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning fra en ekstern hændelse.

"Tidskonstant" (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lysstimulering, til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

"Toksiner" (1,2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af "mikroorganismer".

"Total digital overføringshastighed" (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB:   Jf. ligeledes "Digital overføringshastighed".

"Total flyvekontrol" (7): En automatiseret kontrol af "fly"-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre "fly".

"Total strømtæthed" (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler osv.).

"Transfer-laser" (6): En "laser", i hvilken lasermediet exciteres ved overførsel af energi gennem kollision mellem et ikke-strålende atom eller molekyle og et strålende atom eller molekyle.

"Tredimensionelt integreret kredsløb" (3): En samling af halvlederskiver eller aktive enhedslag, som er forbundet med hinanden, og som har halvlederforbindelser løbende helt igennem en interposer, et substrat, en skive eller et lag for at skabe forbindelser mellem enhedslagene. En interposer er et interface, der muliggør elektriske forbindelser.

"Ubemandet luftfartøj" ("UAV") (9): Et fly, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

"Udvikling" (GTN, NTN, alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

"UF6-korrosionsbestandigt materiale" (0): Kobber, kobberlegeringer, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel eller derover, og fluorerede kulbrintepolymerer.

"Underenhed af et toksin" (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt "toksin".

"Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,71 %).

"Vaccine" (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

"Vakuumatomisering" (1): En proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500 μm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

"Varm isostatisk densifikation" (2): En proces, ved hvilken støbeemner sættes under tryk ved temperaturer på mere end 375 K (102 °C) i et lukket rum ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger for at reducere eller eliminere indre hulrum i støbeemnet.

"Videnskabelig grundforskning" (GTN, NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

"Vinkelstillingsafvigelse" (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling.

"Vippespindel" (2): En spindel, hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

"Ækvivalent massefylde" (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

KATEGORI 0 - NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0ASystemer, udstyr og komponenter

0A001"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a. "Atomreaktorer"

b. Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor"

c. Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor"

d. Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger

e. Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde både brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor"

f. Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling i en "atomreaktor", og i mængder på over 10 kg

NB:   For trykrør af zirconium henvises til 0A001.e. og for kalandriarør henvises til 0A001.h.

g. Kølepumper eller cirkulationspumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer"

h. 'Atomreaktorers interne dele', der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, kalandriarør, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader

Teknisk note:

I 0A001.h er 'atomreaktorers interne dele' enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i. Varmevekslere:

1. Dampgeneratorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære eller mellemliggende kølekredsløb

2. Andre varmevekslere, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølekredsløb

Note:   0A001.i. lægger ikke eksportkontrol på varmevekslere til reaktorens understøttende systemer, f.eks. nødkølesystem eller kølesystemer for eftervarme.

j. Neutrondetektorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne

k. 'Eksterne termiske skjolde' specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en "atomreaktor" med henblik på en reduktion af varmetab og beskyttelse af indeslutningsbeholderen.

Teknisk note:

I 0A001.k. er 'eksterne termiske skjolde' omfattende strukturer placeret over reaktortanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reducerer temperaturen i selve indeslutningsbeholderen.

0BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" og følgende specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil:

a. Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" som følger:

1. Anlæg til gascentrifugeseparation

2. Anlæg til gasdiffusionsseparation

3. Anlæg til aerodynamisk separation

4. Anlæg til separation ved kemisk udveksling

5. Anlæg til separation ved ionbytning

6. Anlæg til isotopisk separation med atomdamp"laser"

7. Anlæg til isotopisk separation med molekylær"laser"

8. Plasmaudskilleranlæg

9. Elektromagnetisk udskilleranlæg

b. Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

Teknisk note:

I 0B001.b). er 'materialer med højt styrke/densitetsforhold':

1.   Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 MPa

2.   Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 MPa eller

3.   "Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 × 106 m og "specifik trækstyrke" på mere end 7,62 × 104 m.

1. Gascentrifuger

2. Komplette rotorsamlinger

3. Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 650 mm, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

4. Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 650 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal rotorrør, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

5. Baffler med diameter mellem 75 mm og 650 mm til montering inde i rotorrøret, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

6. Top- og bundkapsler med diameter mellem 75 mm og 650 mm konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

7. Magnetisk ophængte lejer som følger:

a. Lejeenheder bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel

b. Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anvendelse med gascentrifuger.

8. Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper

9. Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger

10. Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese (reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 600 Hz eller derover og en effekt fra 40 VA eller derover

11. Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, som er parallelle med hinanden, og vinkelrette med cylinderens længdeakse med 0,05 grader eller derunder

12. Gasudtagningsrør, der er specielt konstrueret eller forberedt til udtagning af UF6-gas fra rotorrøret efter Pitotrørsprincippet, som kan forbindes med det centrale gasudtagningssystem

13. Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og

b. Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %)

14. Stopventiler og reguleringsventiler som følger:

a. Stopventiler specielt fremstillet eller forberedt til at behandle tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme fra en individuel gascentrifuge

b. Bælgventiler, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en indvendig diameter på 10-160 mm, specielt fremstillet eller forberedt til anvendelse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg

c. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:

1. Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "UF6 korrosionsbestandige materialer", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre

2. Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

3. Kompressorer og gasblæsere med en sugekapacitet på 1 m3/min eller derover af UF6, og et afgangstryk på højst 500 kPa og med et trykforhold på 10:1 eller derunder, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

4. Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm3/min

5. Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" og konstrueret til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa

6. Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller reguleringsventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

d. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:

1. Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg i dysen, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme

2. Cylindriske eller koniske rør (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger

3. Kompressorer og gasblæsere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4. Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

5. Separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser

6. Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller kontrolventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", med en diameter på mindst 40 mm

7. Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a. Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

b. Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c. Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas

d. UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

e. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:

1. Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymer eller glas)

2. Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymerer eller glas)

3. Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden

4. Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U+4 fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorocarbonpolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit)

5. Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U+6 eller U+4 til U+3

6. Uranoxidationssystemer til oxidation af U+3 til U+4

f. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:

1. Hurtigt reagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærestruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C)

2. Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) og ved et tryk på over 0,7 MPa

3. Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader

g. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med atomdamplaser som følger:

1. Uranfordampningssystemer konstrueret til at nå en afgiven effekt på 1 kW eller derover på målet til brug ved laserberigelse

2. Systemer til håndtering af flydende eller dampformigt uranmetal specielt fremstillet eller forberedt til håndtering af smeltet uran, smeltede uranlegeringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse, og specielt konstruerede komponenter hertil

NB:   JF. LIGELEDES 2A225.

3. Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i flydende eller fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

4. Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester

5. "Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:   JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

h. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med molekylær laser som følger:

1. Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

2. Samlekomponenter eller -systemer til produkt og produktrest, som er specielt fremstillet eller forberedt til indsamling af uranmaterialer eller uranrestmaterialer efter belysning/bestråling med laserlys, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"

3. Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4. Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart)

5. Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen, argon eller en anden gas), herunder

a. Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

b. Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c. UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

6. "Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:   JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

i. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1. Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelerering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW

2. Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW

3. Systemer til generering af uranplasma

4. Ikke anvendt

5. Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

6. Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål)

j. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:

1. Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover

2. Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål)

3. Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder

4. Magnetpolstykker med diameter over 2 m

5. Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:

a. I stand til kontinuerlig drift

b. Udgangsspænding 20 000 V eller derover

c. Udgangsstrøm 1 A eller derover og

d. Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer

NB:   JF. LIGELEDES 3A227.

6. Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:

a. I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover og

b. Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB:   JF. LIGELEDES 3A226.

0B002Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer":

a. Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen

b. Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning

c. Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere

d. Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form

e. Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader

f. Vakuumsystemer og -pumper som følger:

1. Vakuumgrenrør, vakuumrørsamlekasser eller vakuumpumper med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover

2. Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"eller

3. Vakuumsystemer bestående af vakuumgrenrør, vakuumsamlekasser og vakuumpumper og konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære

g. UF6-massespektrometre eller ionkilder i stand til at tage online prøver af UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1. I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med en opløsning bedre end 1 del på 320

2. Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobberlegeringer med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-kromlegeringer

3. Ioniseringskilder med elektronbeskydning og

4. Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

a. Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3

b. Systemer til omdannelse af UO3 til UF6

c. Systemer til omdannelse af UO3 til UO2

d. Systemer til omdannelse af UO2 til UF4

e. Systemer til omdannelse af UF4 til UF6

f. Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal

g. Systemer til omdannelse af UF6 til UO2

h. Systemer til omdannelse af UF6 til UF4

i. Systemer til omdannelse af UO2 til UCl4

0B004Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a. Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:

1. Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg

2. Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg

b. Udstyr og komponenter som følger:

1. Vand-hydrogensulfidbytningstårne med diametre på 1,5 m eller derover til drift ved tryk på 2 MPa eller derover

2. Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 % H2S) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse

3. Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa

4. Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

5. Ammoniakcrackere med driftstryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

6. Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 %

7. Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

8. Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration

9. Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er specielt konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen.

0B005Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Teknisk note:

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr, som:

1.   Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer

2.   Indelukker kernematerialet i dets indkapsling

3.   Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte

4.   Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel eller

5.   Anvendes til samling af reaktorelementer.

0B006Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

Note:   0B006 omfatter:

a.   Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter

b.   Maskiner til sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer"

c.   Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor" brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening

d.   Udstyr til udtrækning såsom impuls- eller fyldlegemekolonner, blande/afsætningsbeholdere og centrifugalkontraktorer, som er modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre og specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer"

e.   Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre.

Teknisk note:

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1.   Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %

2.   Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller

3.   Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f.   Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til integration og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

0B007Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

a. Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid

b. Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0CMaterialer

0C001"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note:   0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.   Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter

b.   "Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare formål:

1.   Afskærmning

2.   Emballage

3.   Ballast med en masse på ikke over 100 kg

4.   Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg

c.   Legeringer indeholdende under 5 % thorium

d.   Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenukleare formål.

0C002"Specielle, fissile materialer"

Note:   0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm 'borækvivalent' og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en atomreaktor, i mængder, der overskrider 1 kg.

NB:   JF. LIGELEDES 1C107.

Note 1:   Med henblik på eksportkontrol afgør de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, om eksporteret grafit, der opfylder ovenstående specifikationer, er til brug i "atomreaktorer".

Note 2:   I 0C004 defineres 'borækvivalent' (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen af elementet Z i ppm

image

og σB og σZ er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en kornstørrelse mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0DSoftware

0D001"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0ETeknologi

0E001"Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

KATEGORI 1 - SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1 ASystemer, udstyr og komponenter

1A001Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a. Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i "fly" eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af nogen af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c

b. Ikke anvendt

c. Ikke anvendt.

1A002"Kompositte" strukturer eller laminater med en eller flere af følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 1A202, 9A010 OG 9A110.

a. Bestående af en organisk "matrix" og materialer, der er specificeret i 1C010.c, 1C010.d eller 1C010.e. eller

b. Bestående af en metal- eller carbon "matrix", og et eller flere af følgende:

1. Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

a. "Specifikt modul" større end 10,15 × 106 m og

b. "Specifik trækstyrke" større end 17,7 × 104 m eller

2. Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

Note 1:   1A002 lægger ikke eksportkontrol på "kompositte" strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul "fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

a.   Et areal på højst 1 m2

b.   En længde på højst 2,5 m og

c.   En bredde på mere end 15 mm.

Note 2:   1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a.   Sportsartikler

b.   Automobilindustrien

c.   Værktøjsmaskinindustrien

d.   Medicinske anvendelser.

Note 3:   1A002b.1. lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

a.   Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af metaller

b.   Udstyr til fremstilling af boules af silicium.

Note 4:   1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt beregnet til en specifik anvendelse.

1A003Produkter af ikke "smeltelige", aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

a. En tykkelse på mere end 0,254 mm eller

b. Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note:   1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

NB:   Med hensyn til "smeltelige", aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil, der ikke er specielt beregnet til militær anvendelse, som følger:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 2B351 OG 2B352.

a. Helmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

Note:   1A004.a. omfatter Powered Air Purifying Respirators (PAPR — ventilerede åndedrætsværn), der er konstrueret eller modificeret til forsvar mod kampmidler og materialer som anført i 1A004.a.

Teknisk note:

I forbindelse med 1A004.a.

1.   Betegnes helmasker også gasmasker

2.   Omfatter filterbeholdere også filterpatroner.

1. "Biologiske agenser"

2. 'Radioaktive materialer'

3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW) eller

4. "Kampmidler til oprørskontrol", herunder:

a. α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

b. [(2-chlorphenyl)metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)

c. 2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

d. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e. 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

f. N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

b. Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1. "Biologiske agenser"

2. 'Radioaktive materialer'eller

3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

c. Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1. "Biologiske agenser"

2. 'Radioaktive materialer'eller

3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

d. Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af "sprængstoffer", og som anvender 'trace detection'-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi, massespektrometri).

Teknisk note:

'Trace detection' defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1:   1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2:   1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

Note:   1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.   Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b.   Udstyr til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer eller ikkemilitære industrier, herunder

1.   miner

2.   stenbrud

3.   landbrug

4.   den farmaceutiske industri

5.   medicinalindustrien

6.   den veterinære sektor

7.   miljøsektoren

8.   affaldshåndtering

9.   fødevareindustrien.

Tekniske noter:

1.   1A004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod 'radioaktive materialer', "biologiske agenser", kampmidler til kemisk krigsførelse, 'simulatorer' eller "kampmidler til oprørskontrol", selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikkemilitære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller fødevareindustrien.

2.   'Simulator' er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

3.   I forbindelse med 1A004 forstås ved 'radioaktive materialer' materialer, der er udvalgt eller modificeret med henblik på at gøre dem mere effektive til at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

1A005Armerede beskyttelsesdragter og komponenter hertil som følger:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. Lette armerede beskyttelsesdragter, der ikke er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der svarer hertil, og specielt udviklede komponenter hertil

b. Tunge armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse svarende til højst niveau IIIA (NIJ 0101 .06, juli 2008) eller tilsvarende nationale standarder

NB:   Med hensyn til "fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1:   1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2:   1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikkemilitære sprængstofanordninger.

Note 3:   1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der udelukkende er udviklet til at beskytte mod knive, pile, nåle og slagvåben.

1A006Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. Fjernbetjente køretøjer

b. 'Afbrydere'.

Teknisk note:

'Afbrydere' er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

Note:   1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder "energimaterialer", til sprængning:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 og 3A232.

a. Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.

b. Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:

1. Eksplosive broer (EB)

2. Tråd til eksplosive broer (EBW)

3. Tændere med slapper

4. Tændere med eksplosiv folie (EFI).

Tekniske noter:

1.   Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.

2.   1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.

1A008Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

a. 'Retningsbestemte ladninger', som har alle følgende egenskaber:

1. Netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g og

2. Hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm

b. Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt specielt udformede komponenter hertil:

1. sprængladningen overstiger 40 g/m og

2. bredden er 10 mm eller mere

c. Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m

d. Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

Teknisk note:

'Retningsbestemte ladninger' er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge af følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 9A010 OG 9A110.

a. En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og

b. Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a. Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og

b. Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a. Et 'inaktivt område' målende mere end 0,09 m2

b. En tæthed på mere end 3 g/cm3 og

c. En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved 'inaktivt område' det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001Udstyr til fremstilling eller inspektion af "kompositte" strukturer eller laminater, som er specificeret i 1A002, eller "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

a. Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer eller -laminater, af "fiber- eller trådmaterialer"

b. "Tape"-pålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af "tape" koordineres eller programmeres i fem eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og 'missiler'.

Note:   Med 'missiler' menes i 1B001.b komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

Teknisk note:

"Tape"-pålægningsmaskiner i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på over 25,4 mm og under eller lig med 304,8 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålægningsprocessen.

c. Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

d. Udstyr, specielt konstrueret eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:

1. Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning

2. Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre

3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

4. Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling

e. Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden

f. Ikkedestruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til "kompositte" materialer, som følger.

1. Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol

2. Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres

g. 'Blårpålægningsmaskiner', i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af blår koordineres eller programmeres i to eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flyskrog og 'missiler'.

Teknisk note:

'Blårpålægningsmaskiner' i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på højst 25,4 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålægningsprocessen.

Tekniske noter:

1.   For så vidt angår 1B001 kontrollerer 'primære servoanbringelsesakser' ved hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position i rummet i forhold til arbejdsemnet og sørger for, at den har den korrekte drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces.

2.   I 1B001 forstås ved et 'filamentbånd' en endeløs bredde af helt eller delvis harpiksimprægneret tape, blår eller fiber. Helt eller delvis harpiksimprægnerede 'filamentbånd' omfatter dem, der er belagt med pulver, som klæber ved opvarmning.

1B002Udstyr til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, specielt udviklet til at undgå kontaminering og specielt udviklet til brug i en af de processer, der specificeret i 1C002.c.2.

NB:   JF. LIGELEDES 1B102.

1B003Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

a. Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

b. Motorer til fly eller rumfart eller

c. Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b.

1B101Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til "produktion" af konstruktions "kompositter" som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 1B201.

Note:   Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af "komposit" strukturer, laminater og produkter heraf.

a. Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "komposit" struktur eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer", og koordinering og programstyring hertil

b. "Tape" pålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af "tape" og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af "kompositte" flyskrog og "missil" konstruktioner

c. Udstyr konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer" som følger:

1. Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning

2. Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede trådsubstrater

3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

d. Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

Note:   1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1B115.b.

a. Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

b. Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

Note:   1B102 omfatter:

a.   Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

b.   Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

c.   Udstyr, der kan anvendes til "produktion" af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).

1B115Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. "Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

b. "Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note:   1B115.b. lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1:   For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2:   1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117Blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har samtlige følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a. Et totalt rumfang på 110 l eller derover og

b. Mindst en excentrisk monteret 'blande/ælteaksel'.

Note:   I 1B117.b. anvendes udtrykket 'blande/ælteaksel' ikke om deagglomeratorer eller knife-spindles.

1B118Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har en eller flere af følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a. To eller flere blande/ælteaksler eller

b. En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/tappe både på akslen og indvendigt i blandekammeret.

1B119Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a. Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2. Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer"og

3. I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mellem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover

b. Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a

c. Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Note:   1B226 omfatter:

a.   Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper

b.   Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B228Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a. Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C)

b. Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa

c. Konstrueret af:

1. Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller

2. Tilsvarende kryogeniske og H2-kompatible materialer og

d. Med indvendig diameter på mindst 30 cm og 'effektive længder' på mindst 4 m.

Teknisk note:

I 1B228 forstås ved 'effektiv længde' pakningsmaterialets aktive højde i en fyldlegemekolonne, eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne.

1B229Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund og 'interne kontaktorer' som følger:

NB:   Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand, se 0B004.

a. Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa

2. Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) og

3. Med en diameter på mindst 1,8 m

b. 'Interne kontaktorer' til vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, som er specificeret i 1B229.a.

Teknisk note:

'Interne kontaktorer' i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette modstrømskontakt og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 0,03 %. Disse kan være sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogridbunde.

1B230Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige følgende egenskaber:

a. Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet)

b. Har en kapacitet over 8,5 m3/h og

c. Med en af følgende egenskaber:

1. For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2. For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a. Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium

b. Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1. Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (– 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W;

2. Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a. Konstrueret til drift under 35 K (– 238 °C) og

b. Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a. Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper

b. Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv amalgamprocessen som følger:

1. Fyldlegemevæskevæskebytningskolonner specielt konstrueret til lithiumamalgamer

2. Kviksølv- eller lithiumamalgampumper

3. Lithiumamalgamelektrolyseceller

4. Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

c. Ionbytningssystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiumisotoper og specielt konstruerede komponenter hertil

d. Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), som er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt konstruerede komponenter hertil.

1B234Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende beholdere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som har begge følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. Udviklet til at fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg TNT eller derover og

b. Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tidstro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation.

1CMaterialer

Teknisk note:

Metaller og legeringer:

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene 'metaller' og 'legeringer' i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

Uforarbejdede former:

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wirebars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

a.   Smedede eller forarbejdede materialer, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd

b.   Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikkeopførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001Materialer specielt udviklet til at absorbere elektromagnetiske bølger eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

N.B.   JF. LIGELEDES 1C101.

a. Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 × 108 Hz, men under 3 × 1012 Hz

Note 1:   1C001.a. lægger ikke eksportkontrol på:

a.   Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption

b.   Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader

c.   Plane, absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.   Fremstillet af en eller flere af følgende:

a.   Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller

b.   Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ±15 % af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C).

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2.   Trækstyrke mindre end 7 × 106 N/m2 og

3.   Trykstyrke mindre end 14 × 106 N/m2

d.   Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:

1.   Massefylde på mere end 4,4 og

2.   Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C).

Note 2:   Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b. Materialer til absorbering af frekvenser på over 1,5 × 1014 Hz, men under 3,7 × 1014 Hz, og ikkegennemsigtige med synligt lys

Note:   1C001.b. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specielt udviklet til eller formuleret til følgende anvendelser:

a.   "Laser"mærkning af polymerer eller

b.   "Laser"svejsning af polymerer.

c. Intrinsisk ledende polymere materialer med en 'samlet specifik elektrisk ledningsevne' på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en 'specifik overflademodstand' på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:

1. Polyanilin

2. Polypyrrol

3. Polythiophen

4. Polyphenylenvinylen eller

5. Polythienylenvinylen.

Note:   1C001.c. lægger ikke eksportkontrol på materialer i flydende form.

Teknisk note:

'Samlet elektrisk ledningsevne' og 'specifik overflademodstand' skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1C202.

Note:   1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, der er specielt formuleret til belægningsformål.

Tekniske noter:

1.   Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.   'Spændingsbrudlevetid' skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.   'Lavfrekvent brudlevetid' skal måles iflg. ASTM standard E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningsforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a. Aluminider som følger:

1. Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent

2. Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent

b. Metallegeringer som følger fremstillet af det pulver eller partikelformede materiale, som er specificeret i 1C002.c:

1. Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller

b. 'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa

2. Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800 °C) og en belastning på 400 MPa eller eller

b. 'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C) ved en maksimal belastning på 700 MPa

3. Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller

b. 'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa

4. Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller

b. En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C)

5. Magnesiumlegeringer med begge følgende egenskaber:

a. En trækstyrke på mindst 345 MPa og

b. En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende nationale normer

1C002 fortsat

c. Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a. Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikkemetalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler

b. Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)

c. Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)

d. Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) eller

e. Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al)

2. Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a. "Vakuumatomisering"

b. "Gasatomisering"

c. "Roterende atomisering"

d. "Splat quenching"

e. "Smeltespinding" og "findeling"

f. "Smelteekstraktion" og "findeling"

g. "Mekanisk legering"eller

h. "Plasmaforstøvning"og

3. Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er specificeret i 1C002.a eller 1C002.b

d. Legerede materialer med samtlige følgende egenskaber:

1. Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er specificeret i 1C002.c.1

2. I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger og

3. Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a. "Splat quenching"

b. "Smeltespinding"eller

c. "Smelteekstraktion"

1C003Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note:

Måling af initial relativ permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b. Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 × 10–4 eller

2. Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8 eller

c. Amorfe eller 'nanokrystallinske' legeringsstrimler med samtlige følgende egenskaber:

1. En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel

2. En magnetisk mætningsinduktion (Bs) på 1,6 T eller mere og

3. En eller flere af følgende egenskaber:

a. Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre eller

b. Elektrisk modstand på 2 × 10–4 ohm-cm eller mere.

Teknisk note:

'Nanokrystallinske' materialer i 1C003.c. er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraktion.

1C004Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

a. Specifik massefylde på over 17,5 g/cm3

b. Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa

c. Trækbrudstyrke på mere end 1 270 MPa og

d. Forlængelse på mere end 8 %.

1C005"Superledende""kompositte" ledere i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

a. "Superledende""kompositte" ledere, som indeholder en eller flere niobium-titan-'filamenter' med alle følgende egenskaber:

1. Indlagt i en "matrix", som ikke er en kobber- eller kobberbaseret blandet "matrix"og

2. Med et tværsnit på mindre end 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm i diameter for cirkulære 'filamenter')

b. "Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"'filamenter' af andet end niobiumtitan med samtlige følgende egenskaber:

1. Med en "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K (–263,31 °C) og

2. Forbliver i den "superledende" tilstand ved en temperatur på 4,2 K (– 268,96 °C), når de udsættes for et magnetfelt, som er rettet vinkelret mod lederens længdeakse, og svarende til en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strømtæthed, som overstiger 1 750 A/mm2 på hele tværsnittet af lederen.

c. "Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"'filamenter', som forbliver "superledende" ved en temperatur, der overstiger 115 K (– 158,16 °C).

Teknisk note:

I forbindelse med 1C005 kan 'filamenter' være i tråd-, cylinder-, film-, tape- eller båndform.

1C006Væsker og smøremidler som følger:

a. Ikke anvendt

b. Smøremidler, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:

1. Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thioethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf eller

2. Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000 mm2/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C)

c. Dæmpnings- eller flotationsvæsker med samtlige følgende egenskaber:

1. Renhed på over 99,8 %

2. Indeholdende mindre end 25 partikler på 200 μm eller derover i størrelse pr. 100 ml og

3. Fremstillet af mindst 85 % af en af følgende:

a. Dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)

b. Polychlortrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer) eller

c. Polybromtrifluorethylen

d. Fluorcarbon elektroniske kølevæsker med samtlige følgende egenskaber:

1. Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et af følgende stoffer eller blandinger heraf:

a. Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere

b. Perfluoralkylaminer

c. Perfluorcycloalkaner eller

d. Perfluoralkaner

2. Massefylde ved 298 K (25 °C) på 1,5 g/ml eller mere

3. I flydende tilstand ved 273 K (0 °C) og

4. Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

Note:   1C006.d. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specificeret og emballeret som lægemidler.

1C007Keramiske pulvere, keramiske "matrix"-"kompositte" materialer og 'prækursormaterialer' som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1C107.

a. Keramiske pulvere af titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5), med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm

b. Ikke anvendt

c. Keramiske "matrix"-"kompositte" materialer som følger:

1. Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxid-"matrix", og forstærket med et eller flere af følgende:

a. Kontinuerlige fibre fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1) eller

2. Si-C-N eller

Note:   1C007.c.1.a. finder ikke anvendelse på "kompositter", der indeholder fibre med en trækstyre på mindre end 700 MPa at 1 273 K (1 000 °C) eller trækkrybestyrke på mere end 1 % krybeforlængelse ved 100 Mpa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer.

b. Fibrer med samtlige følgende egenskaber:

1. Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

a. Si-N

b. Si-C

c. Si-Al-O-N eller

d. Si-O-N og

2. Med en specifik trækstyrkepå mere end 12,7 × 103m

2. Keramiske "matrix"-"kompositte" materialer med en "matrix" af carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor

d. Ikke anvendt

e. 'Prækursormaterialer', der er specielt udviklet til "fremstilling" af de materialer, der er specificeret i 1C007.c, som følger:

1. Polydiorganosilaner

2. Polysilazaner

3. Polycarbosilazaner

Teknisk note:

I forbindelse med 1C007 forstås ved 'prækursormaterialer' polymeriske eller metalloorganiske materialer til specielle formål, der anvendes til "fremstiling" af siliciumcarbid, siliciumnitrid, eller keramiske materialer med silicium, carbon og nitrogen.

f. Ikke anvendt.

1C008Ikkefluorerede polymere substanser som følger:

a. Imider som følger:

1. Bismaleimider

2. Aromatiske polyamidimider (PAI) med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 563 K (290 °C)

3. Aromatiske polyetherimider med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 505 K (232 °C)

4. Aromatiske polyetherimider med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 563 K (290 °C)

Note:   1C008.a. omfatter substanser i flydende eller fast "smeltelig" form, inklusive harpiks, pulver, piller, film, blad, tape og bånd.

NB:   For så vidt angår ikke "smeltelige" aromatiske polyimider i film, blad, tape og bånd, se 1A003.

b. Ikke anvendt

c. Ikke anvendt

d. Polyarylenketoner

e. Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf

f. Polybiphenylenethersulfon med en 'glasomdannelsestemperatur (Tg)' på mere end 563 K (290 °C)

Tekniske noter:

1.   'Glasomdannelsestemperaturen (Tg)' for termoplastiske materialer under 1C008.a.2., materialer under 1C008.a.4. og materialer under 1C008.f bestemmes ved metoden beskrevet i ISO 11357-2 (1999) eller tilsvarende nationale standarder.

2.   'Glasomdannelsestemperaturen (Tg)' for termohærdende materialer under 1C008.a.2. og materialer under 1C008.a.3. bestemmes ved 3-punktsbøjningsmetoden beskrevet i ASTM D 7028-07 eller tilsvarende nationale standarder. Denne test udføres på et tørt prøveemne med en hærdningsgrad på mindst 90 % som defineret i ASTM E 2160-04 eller en tilsvarende national standard og som hærdede ved hjælp af en kombination af standard- og efterhærdningsprocesser med den højeste Tg.

1C009Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

a. Ikke anvendt

b. Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c. Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010"Fiber- og trådmaterialer" som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1C210 OG 9C110.

Tekniske noter:

1.   Med henblik på beregningen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af "fiber- eller trådmaterialer" beskrevet i 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b. beregnes trækstyrke og modul ved hjælp af metode A i ISO 10618 (2004) eller tilsvarende nationale metoder.

2.   Vurderingen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af ikke-ensrettede "fiber- eller trådmaterialer" (f.eks. væv, måtter og flettede bånd) i 1C010. baseres på de mekaniske egenskaber ved de indeholdte ensrettede monofilamenter (f.eks. monofilamenter, garner, forgarner eller blår), før de omdannes til ikke-ensrettede "fiber- og trådmaterialer".

a. Organiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end 12,7 ×106 m og

2. "Specifik trækstyrke" større end 23,5 × 104 m

Note:   1C010.a. lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b. Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end 14,65 ×106 m og

2. "Specifik trækstyrke" større end 26,82 × 104 m

Note:   1C010.b. lægger ikke eksportkontrol på:

a.   "Fiber- eller trådmaterialer" til reparation af civile flystrukturer eller laminater med samtlige følgende egenskaber:

1.   Et areal på højst 1 m2

2.   En længde på højst 2,5 m og

3.   En bredde på mere end 15 mm.

b.   Mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

c. Uorganiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end 2,54 ×106 m og

2. Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922 K (1 649 °C) i et inaktivt miljø

Note:   1C010.c. lægger ikke eksportkontrol på:

a.   Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et "specifikt modul" på mindre end 10 × 106 m

b.   Molybdæn og molybdænlegeringsfibre

c.   Borfibre

d.   Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C) i et inaktivt miljø.

d. "Fiber- og trådmaterialer" med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Sammensat af en eller flere af følgende:

a. Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a. eller

b. Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f eller

2. Sammensat af materialer, der specificeret i 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, og "blandet" med andre fibre, der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

e. Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede "fiber- eller trådmaterialer" (prepregs), metal- eller carboncoatede "fiber- eller trådmaterialer" (preforms) eller "carbonfiberpreforms" med samtlige følgende egenskaber:

1. En eller flere af følgende egenskaber:

a. Uorganiske "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010.c. eller

b. Organiske eller carbon-"fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end 10,15 × 106 m og

2. "Specifik trækstyrke" større end 17,7 × 104 m og

2. En eller flere af følgende egenskaber:

a. Harpiks eller beg, som er specificeret i 1C008 eller 1C009.b

b. 'Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)' lig med eller mere end 453 K (180 °C) og med phenolharpiks eller

c. 'Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)' lig med eller mere end 505 K (232 °C) og med harpiks eller beg, som ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b, og som ikke er en phenolharpiks

Note 1:   Metal- eller carboncoatede "fiber- og trådmaterialer" (preforms) eller "carbonfiberpreforms", der ikke er imprægneret med harpiks eller beg, er specificeret med "fiber- og trådmaterialer" i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Note 2:   1C010.e. lægger ikke eksportkontrol på:

a.   Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiks"matrix" (prepregs), til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

1.   Et areal på højst 1 m2

2.   En længde på højst 2,5 m og

3.   En bredde på mere end 15 mm.

b.   Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre ved anvendelse af harpiks eller beg, der ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b.

Teknisk note:

'Den dynamiske mekaniske analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)' for materialer, der er specificeret i 1C010.e, bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 7028 07 eller en tilsvarende national standard på et tørt prøveemne. I forbindelse med termohærdende materialer skal hærdningsgraden for et tørt prøveemne være på mindst 90 % som defineret i ASTM E 2160 04 eller en tilsvarende national standard.

1C011Metaller og forbindelser som følger:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL og 1C111.

a. Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 99 % zirconium, magnesium og legeringer heraf

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i zirconium.

Note:   De metaller og legeringer der er specificeret i 1C011.a, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

b. Bor eller borlegeringer med en kornstørrelse på højst 60 μm som følger:

1. Bor med en renhed på mindst 85 vægtprocent

2. Borlegeringer med et borindhold på mindst 85 vægtprocent

Note:   De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.b, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

c. Guanidinnitrat (CAS 506-93-4)

d. Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

NB:   Jf. ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for metalpulver, der blandes med andre stoffer for at danne en blanding, der er formuleret til militære formål.

1C012Materialer som følger:

Teknisk note:

Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.

a.  Plutonium i enhver form med et indhold af plutonium-238 på mere end 50 vægtprocent

Note:   1C012.a. lægger ikke eksportkontrol på:

a.   Forsendelser med et plutoniumindhold på højst 1 g

b.   Forsendelser på højst 3 "effektive gram", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

b. "Tidligere separeret" neptunium-237 i enhver form.

Note:   1C012.b lægger ikke eksportkontrol på forsendelser med et indhold af neptunium-237 på højst 1 g.

1C101Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret i 1C001, til anvendelse i 'missiler', "missil" undersystemer eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Note 1:   1C101 omfatter:

a.   Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet

b.   Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum.

Note 2:   1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af satellitter.

Teknisk note:

Ved 'missil' forstås i 1C101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C102Resaturerede pyroliserede carboncarbonmaterialer, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1C107Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er specificeret i 1C007, som følger:

a. Finkornede grafitter med en bulktæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 288 K (15 °C) og med kornstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af følgende produkter:

1. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

2. Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

3. Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover

NB:   Se også 0C004.

b. Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, og som kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

NB:   Se også 0C004.

c. Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i radomer, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

d. Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i bulkform, der er anvendeligt til næser, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

e. Forstærkede keramiske "kompositter" af siliciumcarbid, som er anvendelige til næser, reentry vehicles og dyseflaps, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

f. Maskinbearbejdelige keramiske kompositmaterialer i bulkmateriale, der består af en matrix af 'ultrahøjtemperaturkeramik' (Ultra High Temperature Ceramic — UHTC) med et smeltepunkt på mindst 3 000 °C og forstærket med fibre eller filamenter, anvendelige til missilkomponenter (såsom næser, reentry vehicles, forkanter, jetfinner, styreflader eller halsindsatser i raketmotore) i "missiler", løftefartøjer til rumfartøjer, der er specificeret i 9A004, raketsonder, der er specificeret i 9A104, eller 'missiler'.

Note:   1C107.f omfatter ikke kontrol med materialer af 'ultrahøjtemperaturkeramik' i ikke-komposit form.

Teknisk note 1:

Ved 'missiler' forstås i 1C107.f komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

Teknisk note 2:

'Ultrahøjtemperaturkeramik' omfatter:

1.   Titandiborid (TiB2)

2.   Zirconiumdiborid (ZrB2)

3.   Niobiumdiborid (NbB2)

4.   Hafniumdiborid (HfB2)

5.   Tantalumdiborid (TaB2)

6.   Titaniumcarbid (TiC)

7.   Zirconiumcarbid (ZrC)

8.   Niobiumcarbid (NbC)

9.   Hafniumcarbid (HfC)

10.   Tantalumcarbid (TaC).

1C111Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over dem, der er specificeret i 1C011, som følger:

a. Drivstoffer:

1. Sfærisk eller sfæroidalt aluminiumspulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikelstørrelse på mindre end 200 μm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er mindre end 63 μm, iflg. ISO 2591-1:1988 eller tilsvarende nationale standarder

Teknisk note:

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM standard E-11).

2. Metalpulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål som følger:

a. Metalpulver af zirconium, beryllium og magnesium, eller legeringer af disse metaller, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer:

1. Zirconium

2. Beryllium eller

3. Magnesium

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i zirconium.

b. Metalpulver af bor eller borlegeringer med et indhold af bor på mindst 85 vægtprocent, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form.

Note:   1C111.a.2.a og 1C111a.2.b lægger eksportkontrol på pulverblandinger med en multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige kornstørrelser), hvis en eller flere typer er pålagt eksportkontrol.

3. Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer til flydende brændstof:

a. Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7)

b. Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogentetroxid (CAS 10544-72-6)

c. Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1)

d. Blandede nitrogenoxider (MON)

Teknisk note:

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dinitrogentetroxid/nitrogendioxid (N2O4/NO2), der kan anvendes i missilsystemer. En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent).

e. SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL FOR Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA)

f. SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C238 FOR Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen.

4. Følgende hydrazinderivater:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1)

b. Tetramethylhydrazin (CAS 09-12-6415)

c. N,N diallylhydrazine (CAS 5164-11-4)

d. Allylhydrazin (CAS 7422-78-8)

e. Ethylendihydrazin (CAS 6068-98-0)

f. Monomethylhydrazindinitrat

g. Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat

h. Hydrazinazid (CAS 14546-44-2)

i. 1,1-Dimethylhydrazinazid (CAS 227955-52-4) / 1,2-Dimethylhydrazinazid (CAS 299177-50-7)

j. Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7)

k. Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2)

l. 2-hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN)

m. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for hydrazinperklorat

n. Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0)

o. Methylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2)

p. 1,1-Diethylhydrazinnitrat (DEHN) / 1,2-Diethylhydrazinnitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2)

q. 3,6-dihydrazintetrazinnitrat (1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN)

5. Materialer med høj energitæthed ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, til anvendelse i 'missiler' eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a

a. Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40 × 106 J/kg eller derover

b. Andre brændstoffer og brændstofadditiver med høj energitæthed (f.eks. cuban, ioniske opløsninger og JP-10), som har en volumenbaseret energitæthed på 37,5 × 109 J/m3 eller derover målt ved 20 °C og én atmosfæres tryk (101,325 kPa)

Note:   1C111.a.5.b lægger ikke eksportkontrol på raffinerede fossile brændstoffer og biobrændstoffer, der er fremstillet af planter, herunder motorbrændstoffer, som er godkendt til brug i civile fly, medmindre de er specielt formuleret til 'missiler' eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 1C111.a.5 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

6. Brændstoffer til erstatning af hydrazin som følger:

a. 2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8)

b. Polymere stoffer:

1. Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybutadien) (CTPB)

2. Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybutadien) (HTPB) (CAS 69102-90-5) ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

3. Polybutadienakrylsyre (PBAA)

4. Polybutadienakrylsyreacrylonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9)

5. Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG)

Teknisk note:

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af poly-1,4-butanediol (CAS 110-63-4) og polyethylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. Polyglycidylnitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. Andre tilsætningsstoffer og bestanddele:

1. JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater heraf

2. Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8)

3. 2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5)

4. Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1)

5. Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0)

6. Følgende ferrocenderivater:

a. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende catocen

b. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende ethylferrocen

c. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende propylferrocen

d. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende n-butylferrocen

e. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende pentylferrocen

f. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dicyclopentylferrocen

g. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dicyclohexylferrocen

h. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende diethylferrocen

i. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dipropylferrocen

j. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dibutylferrocen

k. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dihexylferrocen

l. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende acetylferrocen / 1,1'-diacetylferrocen

m. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende ferrocencarboxylsyrer

n. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende butacen

o. Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers forbrændingshastighed, ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note:   1C111.c.6.o lægger ikke eksportkontrol på ferrocenderivater, som indeholder en aromatisk funktionel gruppe med seks kulstofatomer bundet til ferrocenmolekylet.

7. 4,5 Diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso- DAMTR), ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

d. 'Drivstof i gelform', ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, specifikt formuleret til anvendelse i 'missiler'.

Tekniske noter:

1.   Ved 'drivstof i gelform' forstås 1C111.d et brændstof- eller et iltningsmiddel, i hvis formulering indgår et fortykkelsesmiddel såsom silicater, kaolin (ler), carbon eller polymere fortykkelsesmidler.

2.   Ved 'missil' forstås i 1C111.d komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

Note:   For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som ikke er specificeret i 1C111: se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1C116Martensitisk stål til brug i 'missiler' med samtlige følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 1C216.

a. En trækbrudsstyrke målt ved 293 K (20 °C) på mindst:

1. 0,9 GPa i opløsningsglødet tilstand eller

2. 1,5 GPa i ældningshærdet tilstand og

b. En eller flere af følgende former:

1. Plade eller rør med en væg- eller godstykkelse på højst 5,0 mm

2. Rørformede typer med en vægtykkelse på højst 50 mm og en indvendig diameter på mindst 270 mm.

Teknisk note 1:

Martensitisk stål er jernlegeringer:

1.   Som generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen, og

2.   Som udsættes for varmebehandling for at fremme den martensitiske transformationsproces (opløsningsglødet tilstand) og derefter ældningshærdet tilstand.

Teknisk note 2:

Ved 'missil' forstås i 1C116 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C117Materialer til fremstilling af 'missilkomponenter' som følger:

a. Wolfram og legeringer i partikelform med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 106 m (50 μm) eller mindre

b. Molybdæn og legeringer i partikelform med et indhold af molybdæn på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 106 m (50 μm) eller mindre

c. Wolframmaterialer i fast form med samtlige følgende egenskaber:

1. Som har en eller flere af følgende materialesammensætninger:

a. Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent

b. Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent eller

c. Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent og

2. I stand til at kunne maskinbearbejdes til et eller flere af følgende produkter:

a. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

b. Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

c. Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover.

Teknisk note:

Ved 'missil' forstås i 1C117 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C118Titanstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS) med samtlige følgende egenskaber:

a. Som har samtlige følgende egenskaber:

1. Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel

2. Har et titanindhold på mindst 0,10 vægtprocent og

3. Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM E-1181-87 eller tilsvarende nationale standarder) og

b. Som har en eller flere af følgende former:

1. Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimension

2. Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller mindre eller

3. Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 3 mm eller mindre.

1C202Legeringer ud over dem, der er specificeret i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, som følger:

a. Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1. 'Kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2. I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm

b. Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1. 'Kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2. I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket 'kan belastes med' vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C210'Fiber- eller trådmateriale' eller prepregs ud over dem, der er specificeret i 1C010.a, b eller e, som følger:

a. 'Fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end 12,7 ×10 6 m eller

2. "Specifik trækstyrke" større end 23,5 × 104 m

Note:   1C210.a. lægger ikke eksportkontrol på 'fiber- eller trådmaterialer' af aramid med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 vægtprocent.

b. 'Fiber- eller trådmaterialer' af glas med begge af følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" på 3,18 × 106 m eller derover og

2. "Specifik trækstyrke" på 7,62 × 104 m eller derover

c. Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af 'fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller glas, som er specificeret i 1C210.a eller b.

Teknisk note:

Harpiksen udgør matrixen i kompositten.

Note:   I 1C210 er 'fiber eller trådmaterialer' begrænset til kontinuerlige "monofilamenter", "garner", "forgarner", "blår" eller "tape".

1C216'Martensitisk ældende stål' ud over det, der er specificeret i 1C116, der 'kan belastes med en' maksimal trækstyrke på 1 950 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Note:   1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner overstiger 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket 'martensitisk ældende stål … med en' omfatter martensitisk ældende stål før eller efter varmebehandling.

1C225Bor beriget til bor-10 isotopen (10B) med mere end dets naturlige isotopiske indhold som følger: elementar bor, forbindelser, blandinger indeholdende bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte.

Note:   1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer.

Teknisk note:

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atomprocent).

1C226Wolfram, wolframcarbid og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 vægtprocent wolfram ud over dem, der er specificeret i 1C117, som har begge følgende egenskaber:

a. I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm og

b. En masse på mere end 20 kg.

Note:   1C226 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt konstrueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

1C227Calcium med begge følgende egenskaber:

a. Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end magnesium og

b. Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C228Magnesium med begge følgende egenskaber:

a. Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end calcium og

b. Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C229Bismuth med begge følgende egenskaber:

a. En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og

b. Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 ppm (dele pr. million).

1C230Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af ovennævnte, ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

Note:   1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.   Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger

b.   Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb

c.   Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akvamariner.

1C231Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, produkter heraf og affald og skrot af ovennævnte.

1C232Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller apparater indeholdende ovennævnte.

Note:   1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233Lithium beriget til lithium-6 (6Li) isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af ovennævnte.

Note:   1C233 lægger ikke eksportkontrol på termoluminiscente dosimetre.

Teknisk note:

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).

1C234Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500 som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af ovennævnte, ud over dem, der er specificeret i 0A001.f.

Note:   1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse på højst 0,10 mm.

1C235Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

Note:   1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium.

1C236'Radionuklider', som er egnede til fremstilling af neutronkilder på basis af alpha-n-reaktion, udover dem der er specificeret i 0C001 og 1C012.a i følgende form:

a. Elementar

b. Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

c. Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

d. Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående.

Note:   1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet.

Teknisk note:

I 1C236 er 'radionuklider':

  Actinium-225 (Ac-225)

  Actinium-227 (Ac-227)

  Californium-253 (Cf-253)

  Curium-240 (Cm-240)

  Curium-241 (Cm-241)

  Curium-242 (Cm-242)

  Curium-243 (Cm-243)

  Curium-244 (Cm-244)

  Einsteinium-253 (Es-253)

  Einsteinium-254 (Es-254)

  Gadolinium-148 (Gd-148)

  Plutonium-236 (Pu-236)

  Plutonium-238 (Pu-238)

  Polonium-208 (Po-208)

  Polonium-209 (Po-209)

  Polonium-210 (Po-210)

  Radium-223 (Ra-223)

  Thorium-227 (Th-227)

  Thorium-228 (Th-228)

  Uranium-230 (U-230)

  Uranium-232 (U-232)

1C237Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blandinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som indeholder nogen af ovennævnte.

Note:   1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.   Medicinske apparater eller applikatorer

b.   Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 millicurie) radium-226.

1C238Chlortrifluorid (CIF3).

1C239Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s.

1C240Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er specificeret i 0C005, som følger:

a. Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:

1. Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og

2. En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard

b. Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 1C240.a.

Note:   1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.   Trådformet nikkelpulver

b.   Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000 cm2 pr. plade.

Teknisk note:

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem.

1C241Rhenium og legeringer med et indhold af rhenium på mindst 90 vægtprocent og legeringer af rhenium og wolfram med et indhold af enhver kombination af rhenium og wolfram på mindst 90 vægtprocent ud over dem, der er specifieret i 1C226, og som har begge følgende egenskaber:

a. I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mellem 100 mm og 300 mm og

b. En masse på mere end 20 kg.

1C350Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1. Thiodiglycol (111-48-8)

2. Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

3. Dimethyl methylphosphonat (756-79-6)

4. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

5. Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)

6. Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9)

7. Phosphortrichlorid (7719-12-2)

8. Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9)

9. Trionylchlorid (7719-09-7)

10. 3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3)

11. N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7)

12. N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9)

13. 3-quinuclidinol (1619-34-7)

14. Kaliumfluorid (7789-23-3)

15. 2-chloroethanol (107-07-3)

16. Dimethylamin (124-40-3)

17. Diethylethylphosphonat (78-38-6)

18. Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)

19. Diethylphosphit (762-04-9)

20. Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21. Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)

22. Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)

23. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)

24. Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25. Methylbenzilat (76-89-1)

26. Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)

27. N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (96-80-0)

28. Pinacolylalkohol (464-07-3)

29. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende O-ethyl-O-2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (57856-11-8)

30. Triethylphosphit (122-52-1)

31. Arsentrichlorid (7784-34-1)

32. Benzilsyre (76-93-7)

33. Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)

34. Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)

35. Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)

36. Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)

37. 3-quinuclidon (3731-38-2)

38. Phosphorpentachlorid (10026-13-8)

39. Pinacolon (75-97-8)

40. Kaliumcyanid (151-50-8)

41. Kaliumbifluorid (7789-29-9)

42. Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7)

43. Natriumfluorid (7681-49-4)

44. Natriumbifluorid (1333-83-1)

45. Natriumcyanid (143-33-9)

46. Triethanolamin (102-71-6)

47. Phosphorpentasulfid (1314-80-3)

48. Diisopropylamin (108-18-9)

49. Diethylaminoethanol (100-37-8)

50. Natriumsulfid (1313-82-2)

51. Svovlmonochlorid (10025-67-9)

52. Svovldichlorid (10545-99-0)

53. Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)

54. N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1)

55. Methylphosphonsyre (993-13-5)

56. Diethylmethylphosphonat (683-08-9)

57. N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0)

58. Triisopropyl phosphit (116-17-6)

59. Ethyldiethanolamin (139-87-7)

60. O,O-diethylphosphorthioat (2465-65-8)

61. O,O-diethylphosphordithioat (298-06-6)

62. Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9)

63. Methylphosphonthiodichlorid (676-98-2)

64. Diethylamin (109-89-7).

Note 1:   For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:   For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:   1C350 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62 og 64, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4:   1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

1C351Humane og animalske patogener og "toksiner" som følger:

a. Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Afrikansk hestepestvirus

2. Afrikansk svinepestvirus

3. Andesvirus

4. Aviært influenzavirus, der

a. er ukarakteriseret eller

b. er defineret i bilag I, pkt. 2, til direktiv 2005/94/EF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16) som værende stærkt patogent som følger:

1. Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2 eller

2. Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten

5. Bluetonguevirus

6. Chaparevirus

7. Chikungunyavirus

8. Choclovirus

9. Krim-Congo hæmorragisk febervirus

10. Ikke anvendt

11. Dobrava-Belgrade-virus

12. Østlig hesteencephalitvirus

13. Ebolavirus: alle medlemmer af Ebolavirusslægten

14. Mund- og klovesyge-virus

15. Gedekoppevirus

16. Guanaritovirus

17. Hantaanvirus

18. Hendravirus (Equine morbillivirus)

19. Aujeszkys sygdom (Suid herpesvirus 1) (Pseudorabies-virus)

20. Klassisk svinepestvirus (Hog Choleravirus)

21. Japansk encephalitvirus

22. Juninvirus

23. Kyasanur Forest-virus

24. Laguna Negra-virus

25. Lassavirus

26. Louping ill-virus

27. Lujovirus

28. Lumpy Skin Diseasevirus

29. Lymphocytær choriomeningitisvirus

30. Machupovirus

31. Marburgvirus: alle medlemmer af Marburgvirusslægten

32. Monkeypoxvirus

33. Murray Valley encephalitvirus

34. Newcastlediseasevirus

35. Nipahvirus

36. Omsk hæmorragisk febervirus

37. Oropouchevirus

38. Fåre- og gedepestvirus

39. Vesikulærvirus hos svin

40. Powassanvirus

41. Rabiesvirus og alle andre medlemmer af Lyssavirusslægten

42. Rift Valley febervirus

43. Kvægpestvirus

44. Rociovirus

45. Sabiavirus

46. Seoulvirus

47. Fårekoppevirus

48. Sin Nombre-virus

49. St. Louis encephalitvirus

50. Smitsom svinelammelse

51. Centraleuropæisk hjernehindebetændelsesvirus (fjernøstlig subtype)

52. Variolavirus

53. Venezuelansk hesteencephalitvirus

54. Vesikulær stomatitisvirus

55. Vestlig hesteencephalitvirus

56. Gul feber-virus

57. Svær Akut Respiratorisk Syndrom-relateret coronavirus (SARS-relateret coronavirus)

58. Rekonstrueret 1918-influenzavirus

b. Ikke anvendt

c. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.  Bacillus anthracis

2.  Brucella abortus

3.  Brucella melitensis

4.  Brucella suis

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)

8. Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium argentinense (tidligere Clostridium botulinum Type G)

9.  Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium baratii

10.  Clostridium botulinum

11.  Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium butyricum

12.  Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens

13.  Coxiella burnetii

14.  Francisella tularensis

15.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (type F38)

16.  Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (små kolonier biotype)

17.  Rickettsia prowazekii

18.  Salmonella enterica underart enterica serovar Typhi (Salmonella typhi)

19. Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 og andre shigatoksinproducerende serotyper

Note:   Shigatoksinproducerende Escherichia (coli (STEC) omfatter bl.a. Enterohaemorrhagisk Escherichia coli (EHEC), verotoksinproducerende E.coli (VTEC) eller verocytotoksinproducerende E.Coli (VTEC).

20.  Shigella dysenteriæ

21.  Vibrio choleræ

22.  Yersinia pestis

d. Følgende "toksiner" og "underenheder af toksiner" heraf:

1. Botulinumtoksin

2.  Clostridium perfringens alpha-, beta 1-, beta 2-, epsilon- og iota-toksin

3. Conotoksiner

4. Ricin

5. Saxitoksin

6. Shigatoksiner (shigalignende toksiner, verotoksiner og verocytotoksiner)

7.  Staphylococcus aureus-enterotoksin, hæmolysinalpha-toksin og toksisk chocksyndrom-toksin (tidligere benævnt Staphylococcus enterotoksin F)

8. Tetrodotoksin

9. Ikke anvendt

10. Microcystiner (Cyanginosiner)

11. Aflatoksiner

12. Abrin

13. Choleratoksin

14. Diacetoxyscirpenol

15. T-2-toksin

16. HT-2-toksin

17. Modeccin

18. Volkensin

19. Viscumin (Viscum Album Lectin 1)

Note:   1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

1.   Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling

2.   Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler

3.   Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

e. Fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Coccidioides immitis

2. Coccidioides posadsii.

Note:   1C351 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner" eller "immunotoksiner".

1C352Ikke anvendt

1C353Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:

a. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret i 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e. eller 1C354

b. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenskoder for nogen af de "toksiner", der er specificeret i 1C351.d, eller "underenheder af toksiner" af disse.

Tekniske noter:

1.   Genetisk modificerede organismer omfatter organismer, hvori det genetiske materiale (nukleinsyresekvenser) er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering og/eller naturlig rekombination, og omfatter organismer, der er helt eller delvis kunstigt fremstillet.

2.   Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej eller helt eller delvis fremstillet ved kemisk syntese.

3.   Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de "mikroorganismer", der er specificeret i 1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. eller 1C354, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede "mikroorganisme", og som:

a.   I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller

b.   Er kendt for at gøre en specificeret "mikroorganisme" eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers, dyrs eller planters sundhed.

Note:   1C353 lægger ikke eksportkontrol på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

1C354Plantepatogener som følger:

a. Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Latent andeskartoffelvirus (Potato Andean latent tymovirus)

2. Potato spindle tuber viroid

b. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.  Xanthomonas albilineans

2.  Xanthomonas anoxopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri, type A) [Xanthomonas campestris pv. citri]

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

4.  Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum)

5.  Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2

c. Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans)

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici])

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae)

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari)

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae

9.  Synchytrium endobioticium

10.  Tilletia indica

11.  Thecaphora solani.

1C450Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB:   JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.D OG KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. Toksiske kemiske stoffer som følger:

1. Amiton: O,O-Diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8)

3. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende BZ: 3-quinuclidinylbenzilat (6581-06-2)

4. Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5)

5. Cyanogenchlorid (506-77-4)

6. Hydrogencyanid (74-90-8)

7. Klorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2)

Note 1:   For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

Note 2:   For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

b. Toksiske kemiske prækursorer som følger:

1. Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer

Note:   1C450.b1 lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-Ethyl S-phenylethylphosphonothiolothionat (944-22-9)

2. Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforaminodiklorid

NB:   Se 1C350.57 vedrørende N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3. Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C350

4. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C350

5. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som specificeret i 1C350

Note:   1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.   N,N-dimethylaminoethanol (108-01-0) og protoniserede salte deraf

b.   Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (100-37-8).

6. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol, som specificeret i 1C350

7. Se 1C350 vedrørende ethyldiethanolamin (139-87-7)

8. Methyldiethanolamin (105-59-9).

Note 1:   For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben" lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:   For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben" lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

1DSoftware

1D001"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 1B001-1B003.

1D002"Software" til "udvikling" af organiske "matrix"-, metal"matrix"- eller carbon"matrix"-laminater eller -"kompositter".

1D003"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c. eller 1A004.d.

1D101"Software", der er specielt udviklet eller ændret til drift eller vedligeholdelse af produkter, der er specificeret i 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119.

1D103"Software", der er specielt udviklet til analyse af formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer.

1D201"Software", der er specielt udviklet til "brug" af produkter, der er specificeret i 1B201.

1ETeknologi

1E001"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A002-1A005, 1A006.b., 1A007, 1B eller 1C.

1E002Følgende anden "teknologi":

a. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af polybenzothiazoler eller polybenzoxazoler.

b. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af fluorelastomerforbindelser indeholdende mindst én vinylethermonomer.

c. "Teknologi" til udvikling eller "produktion" af følgende keramiske pulvere eller ikke "kompositte" keramiske materialer:

1. Keramiske pulvere med samtlige følgende egenskaber:

a. En eller flere af følgende forbindelser:

1. Enkelt- eller komplekse oxider af zirconium og komplekse oxider af silicium eller aluminium

2. Enkeltnitrider af bor (kubisk krystallinske former)

3. Enkelt- eller komplekse carbider af silicium eller bor eller

4. Enkelt- eller komplekse nitrider af silicium

b. En af følgende totale mængder metalliske urenheder (eksklusive forsætlige tilsætninger):

1. Mindre end 1 000 ppm for enkeltoxider eller enkeltcarbider eller

2. Mindre end 5 000 ppm for komplekse forbindelser eller enkeltnitrider og

c. Som er en eller flere af følgende:

1. Zirconiumforbindelser (CAS 1314-23-4) med en gennemsnitlig partikelstørrelse, der er lig med eller mindre end 1 μm, og hvor højst 10 % af partiklerne er større end 5 μm eller

2. Andre keramiske pulvere med en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og højst 10 % af partiklerne større end 10 μm

2. Ikke "kompositte" keramiske materialer sammensat af de i 1E002.c.1 specificerede materialer

Note:   1E002.c.2 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" vedrørende slibemidler.

d. Ikke anvendt.

e. "Teknologi" til installering, vedligeholdelse eller reparation af materialer, der er specificeret i 1C001

f. "Teknologi" til reparation af "komposit" strukturer, -laminater eller -materialer, der er specificeret i 1A002 eller 1C007.c.

Note:   1E002.f lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til reparation af strukturer til "civile fly" ved brug af carbon "fiber eller trådmaterialer" og epoxyharpikser, der omfattes af "fly"producenters manualer.

g. "Biblioteker", der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c. eller 1A004.d.

1E101"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 eller 1D103.

1E102"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103"Teknologi" til regulering af temperatur, tryk og atmosfære i autoklaver og hydroklaver, når de bruges til "produktion" af "kompositter" eller delvis fremstillede "kompositter".

1E104"Teknologi" til "produktion" af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområdet fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

Note:   1E104 omfatter "teknologi" til kombination af prækursorgasser, flowhastigheder og processtyringsprogrammer og parametre.

1E201"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 11A002, 1A007, 1A202, 1A225 to 1A227, 1B201, 1B225-1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C241 eller 1D201.

1E202"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af produkter, der er specificeret i 1A007, 1A202 eller 1A225-1A227.

1E203"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 1D201.

KATEGORI 2 - MATERIALEBEHANDLING

2ASystemer, udstyr og komponenter

NB:   Med hensyn til lydløse lejer henvises til kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

2A001Følgende rulningslejer og lejesystemer samt komponenter hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 2A101.

Note:   2A001 lægger ikke eksportkontrol på kugler med tolerancer, der er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 3290 som grad 5 eller dårligere.

a. Kuglelejer og massive rullelejer, med tolerancer, der alle er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 4 (eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, med både 'ringe' og 'rullelegemer', fremstillet af monel eller beryllium

Note:   2A001.a lægger ikke eksportkontrol på koniske rullelejer.

Tekniske noter:

1.   'Ring' – ringformet del af et radialrulleleje, der omfatter en eller flere løbebaner (ISO 5593:1997).

2.   'Rullelegeme – kugle eller rulle, der ruller mellem løbebaner (ISO 5593:1997).

b. Ikke anvendt

c. Aktive magnetlejesystemer med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Materialer med fluxdensitet på 2,0 T eller større og flydegrænser på mere end 414 MPa

2. Hel-elektromagnetisk 3D homopolær forspændingsdesign for aktuatorer eller

3. Positionssensorer til høj temperatur (mindst 450 K (177 °C)).

2A101Radialkuglelejer ud over dem, der er specificeret i 2A001, med tolerancer, der alle er specificeret i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-9 eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, og som har samtlige følgende egenskaber:

a. En indre ring med boringsdiameter på mellem 12 og 50 mm

b. En ydre ring med udvendig diameter på mellem 25 og 100 mm og

c. En bredde på mellem 10 og 20 mm.

2A225Følgende digler fremstillet af materialer, der er bestandige mod flydende aktinider:

a. Digler, der har begge følgende egenskaber:

1. Et rumfang på mellem 150 m3 og 8 000 cm3 og

2. Er fremstillet af eller belagt med et af følgende materialer eller en kombination af følgende materialer af en urenhed på højst 2 vægtprocent:

a. Calciumfluorid (CaF2);

b. Calciumzirconat (metazirconat) (CaZrO3)

c. Ceriumsulfid (Ce2S3)

d. Erbiumoxid (Er2O3)

e. Hafniumoxid (HfO2)

f. Magnesiumoxid (MgO)

g. Nitrideret niobium-titanium-wolfram-legering (ca. 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W)

h. Yttriumoxid (Y2O3) eller

i. Zirconiumoxid (ZrO2)

b. Digler, der har begge følgende egenskaber:

1. Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000 cm3 og

2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9 vægtprocent

c. Digler, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000 cm3

2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 98 vægtprocent og

3. Er belagt med tantalcarbid, nitrid eller borid eller en blanding heraf.

2A226Ventiler, der har samtlige følgende egenskaber:

a. Mindst 5 mm 'nominel størrelse'

b. Har en bælg og

c. Er helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegering, nikkel eller nikkellegeringer indeholdende mindst 60 % nikkel efter vægt.

Teknisk note:

For ventiler med forskellige indløbs- og udløbsdiameter henviser ovennævnte nominelle parameter til den mindste diameter.

2BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

Tekniske noter:

1.   Sekundære, parallelle, profilgenererende akser (f.eks. w-aksen på horisontale boremøller eller en sekundær roterende akse med en centerlinje, der er parallel med den primære omdrejningsakse) medregnes ikke i det totale antal profilgenererende akser. Omdrejningsakser behøver ikke at dreje 360o. En omdrejningsakse kan drives af en lineær maskindel (f.eks. snekke eller tandstang).

2.   For så vidt angår 2B er antallet af akser, der kan koordineres samtidig til "profilstyring", det antal akser, langs med eller uden om hvilke der under bearbejdelsen af emnet udføres samtidige og indbyrdes forbundne bevægelser mellem emnet og et værktøj. Dette omfatter ikke yderligere akser, langs med eller uden om hvilke der udføres andre arbejdsbevægelser i maskinen, som f.eks.:

a.   Afrettersystemer i slibemaskiner

b.   Parallelle omdrejningsakser til montering af separate emner

c.   Ko-lineære omdrejningsakser til bearbejdning af samme emne ved opspænding i en spændepatron fra hver sin ende.

3.   Aksenomenklaturen skal være i overensstemmelse med International Standard ISO 841:2001, Systemer til industriel automation - Numerisk styring af maskiner - Nomenklatur for koordinatsystem og bevægelsesakser.

4.   For så vidt angår 2B001-2B009 anses en "vippespindel" for at være en omdrejningsakse.

5.   'Opgiven "Envejs positioneringsrepeterbarhed' " kan anvendes for hver værktøjsmaskinmodel som et alternativ til individuelle maskinprøvninger og bestemmes som følger:

a.   Der udvælges fem maskiner af en model, der skal vurderes

b.   Repeterbarheden af den lineære akse (R↑,R↓) måles i overensstemmelse med ISO 230-2:2014, og "envejs positioneringsrepeterbarheden" for hver akse i hver af de fem maskiner vurderes

c.   Den aritmetiske middelværdi af "envejs positioneringsrepeterbarhed"-værdierne bestemmes for hver akse i alle fem maskiner. Disse aritmetiske middelværdier af "envejs positioneringsrepeterbarhed" (
image ) bliver den opgivne værdi for hver akse i modellen (
image ,
image , …)

d.   Da listen vedrørende kategori 2 vedrører hver enkelt lineære akse, er der lige så mange opgivne "envejs positioneringsrepeterbarhed"-værdier, som der er lineære akser

e.   Hvis en akse i en maskinmodel, der ikke er pålagt eksportkontrol i henhold til 2B001.a.-2B001.c. har en opgivet "envejs positioneringsrepeterbarhed" lig med eller mindre end den opgivne "envejs positioneringsrepeterbarhed" for hver værktøjsmaskinmodel plus 0,7 μm, bør producenten anmodes om at bekræfte nøjagtighedsniveauet en gang hver 18. måned.

6.   I 2B001.a-2B001.c tages måleusikkerheden i forbindelse med "envejs positioneringsrepeterbarhed" for værktøjsmaskiner som defineret i den internationale ISO-standard 230-2:2014 eller tilsvarende nationale standarder ikke i betragtning.

7.   I 2B001.a.-2B001.c. måles akserne i overensstemmelse med prøvningsprocedurerne i par. 5.3.2. i ISO 230-2:2014. Prøvning af akser af længde over 2 m foretages i segmenter a 2 m. Akser af længde over 4 m skal underkastes flere prøvninger (f.eks. to prøvninger for akser af længde over 4 m og op til 8 m, tre prøvninger for akser af længde over 8 m og op til 12 m), begge i segmenter a 2 m fordelt ligeligt over hele aksens længde. De prøvede segmenter fordeles ligeligt over hele aksens længde, og eventuelle overskydende længder fordeles ligeligt i begyndelsen, på midten og i slutningen af segmenterne. Den mindste "envejs positioneringsrepeterbarhed"-værdi af alle prøvede segmenter opgives.

2B001Værktøjsmaskiner og enhver kombination af disse, til fjernelse (eller bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller "kompositter", der ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til "numerisk styring":

NB:   JF. LIGELEDES 2B201.

Note 1:   2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af tandhjul. For så vidt angår sådanne maskiner, se 2B003.

Note 2:   2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af en eller flere af følgende:

a.   Krumtapaksler eller knastaksler

b.   Værktøj eller skærestål

c.   Ekstrudersnekker

d.   Graverede eller facetslebne smykkedele eller

e.   Tandproteser

Note 3:   Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 2B001.a., b., eller c.

NB:   Med hensyn til værktøjsmaskiner til optisk finbearbejdning, se 2B002.

a. Værktøjsmaskiner til drejning, som har to eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 0,9 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1,0 m eller

2. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1,0 m

Note 1:   2B001.a lægger ikke eksportkontrol på drejemaskiner, der er specielt konstrueret til produktion af kontaktlinser, og som har begge følgende egenskaber:

a.   Maskinstyringen er begrænset til anvendelse af oftalmisk baseret software til input af data til delprogrammering og

b.   Ingen vacuumopspænding.

Note 2:   2B001.a. lægger ikke eksportkontrol på langdrejeautomater (Swiss-type), som kun kan bearbejde emner med stangladning, hvis stangens diameter højst er 42 mm eller derunder, og hvis der ikke er mulighed for montering af centrerpatroner. Maskinerne kan have bore- og/eller fræsekapacitet til maskindele med en diameter under 42 mm.

b. Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende:

1. Tre lineære akser samt en omdrejningsakse, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 0,9 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1,0 m eller

b. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1,0 m

2. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 0,9 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1,0 m

b. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m eller

c. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 6,0 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 4 m

d. Ikke anvendt

3. "Envejs positioneringsrepeterbarhed" for koordinatboremaskiner, som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser eller

4. Flycuttingmaskiner med samtlige følgende egenskaber:

a. "Radial forskydning" og "aksial forskydning" af spindlen mindre (bedre) end 0,0004 mm total indikatorudslag (TIR) og

b. Vinkelforskydning i slædebevægelsen (giring, hældning og rulning) mindre (bedre) end 2 buesekunder, total indikatorudslag (TIR) over 300 mm vandring

c. Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende:

1. Har samtlige følgende:

a. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser og

b. Tre eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"eller

2. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1 m

b. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m eller

c. "Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 6,0 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 4 m

Note:   2B001.c lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner:

a.   Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaskiner med samtlige følgende egenskaber:

1.   Kun til cylindrisk slibning og

2.   Kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 150 mm

b.   Maskiner, der er specielt konstrueret som koordinatslibemaskiner, der ikke har en z-akse eller en w-akse, med en "envejs positioneringsrepeterbarhed", som er mindre (bedre) end 1,1 μm

c.   Overfladeslibemaskiner.

d. Elektriske udladningsmaskiner (EDM) af typen uden tråd, som har to eller flere omdrejningsakser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"

e. Værktøjsmaskiner til at fjerne metaller, keramiske materialer eller "kompositter" med samtlige følgende egenskaber:

1. Fjerner materiale ved hjælp af en af følgende metoder:

a. Vand eller andre stråler af flydende materiale, inklusive anvendelse af slibende tilsætningsstoffer

b. Elektronstråle eller

c. "Laser"stråle og

2. Mindst to omdrejningsakser med samtlige følgende egenskaber:

a. Kan koordineres samtidigt til "profilstyring"og

b. En "positioneringsnøjagtighed" på mindre (bedre) end 0,003o

f. Maskiner til dybdeboring og drejemaskiner, der er modificeret til dybdeboring med en maksimal boredybdekapacitet på mere end 5 m.

2B002Numerisk styrede værktøjsmaskiner til optisk finbearbejdning, som er udstyret med henblik på selektiv materialeaftagning til fremstilling af ikkesfæriske optiske overflader, der har samtlige følgende kendetegn:

a. De finbearbejder formen til mindre (bedre) end 1,0 μm

b. De finbearbejder til en ruhed, der er mindre (bedre) end 100 nm (rms)

c. Fire eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"og

d. De anvender en af følgende processer:

1. Magnetreologisk finbearbejdning ('MRF')

2. Elektroreologisk finbearbejdning ('ERF')

3. 'Finbearbejdning med energisk partikelstråle'

4. 'Finbearbejdning med oppustelig membran'eller

5. 'Finbearbejdning med væskestråle'.

Tekniske noter:

I forbindelse med 2B002 er

1.   'MRF' en materialeaftagningsproces, der anvender en slibende magnetisk væske, hvis viskositet styres af et magnetfelt.

2.   'ERF' er en aftagningsproces, der anvender en slibende væske, hvis viskositet styres af et elektrisk felt.

3.   'Finbearbejdning med energisk partikelstråle' anvender reaktive atomplasmaer (RAP) eller ionstråler til selektiv aftagning af materiale.

4.   'Finbearbejdning med oppustelig membran' er en proces, hvor der anvendes en membran under tryk, der deformeres for at opnå kontakt med emnet i et lille område.

5.   'Finbearbejdning med væskestråle' anvender en stråle af væske med henblik på materialeaftagning.

2B003"Numerisk styrede" eller manuelle værktøjsmaskiner, samt specielt konstruerede komponenter, styringer og tilbehør hertil, der er specielt konstrueret til at høvle, færdigbehandle, slibe eller polere hærdede (Rc=40 eller mere) cylindriske, heliske og dobbelt heliske tandhjul med en delediameter på mere end 1 250 mm og en tandbredde på 15 % eller mere af delediameteren, bearbejdet til en kvalitet som AGMA 14 eller bedre (svarende til ISO 1328 class 3).

2B004Varme "isostatiske presser" med samtlige af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 2B104 og 2B204.

a. Et styret termisk miljø inde i det lukkede kammer, og med et trykkammer med en indvendig diameter på mindst 406 mm og

b. En eller flere af følgende:

1. Maksimalt arbejdstryk på mere end 207 MPa

2. Styret termisk miljø på mere end 1 773 K (1 500 °C) eller

3. Indrettet til hydrocarbonimprægnering og fjernelse af de resulterende luftformige nedbrydningsprodukter.

Teknisk note:

Den indvendige kammerdimension er dimensionen på det kammer, hvor både arbejdstemperaturen og arbejdstrykket opnås, og indbefatter ikke opspændingsmidler. Dimensionen skal være den mindste af enten trykkammerets indvendige diameter eller det isolerede ovnkammers indvendige diameter, afhængigt af hvilket af de to kamre der befinder sig inden i det andet.

NB:   For så vidt angår specielt konstruerede matricer, forme og redskaber, se 1B003, 9B009 og kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

2B005Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til udfældning, behandling og styring under behandlingen af uorganiske belægninger, coatings og overflademodifikationer for substrater, der er specificeret i kolonne 2, ved processer, der er vist i kolonne 1 i tabellen efter 2E003.f, samt specielt konstruerede komponenter hertil til automatisk håndtering, anbringelse, manipulering og styring:

a. Kemisk dampudfældnings-(CVD)-produktionsudstyr med samtlige følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 2B105.

1. En proces modificeret til en af følgende:

a. Pulserende CVD

b. Styret nukleær, termisk nedbrydning (CNTD) eller

c. Plasmaforstærket eller plasmaassisteret CVD og

2. Med en af følgende:

a. Omfattende højvakuum (højst 0,01 Pa), roterende pakninger eller

b. Omfatter in situ-styring af belægningstykkelsen

b. Ionimplanteringsproduktionsudstyr med strålestrømme på mindst 5 mA

c. Produktionsudstyr med fysisk dampudfældning med elektronstråle (EB-PVD), med kraftforsyning med en ydelse på mere end 80 kW, og som har en af følgende:

1. Et "laser"styresystem til det flydende bads niveau, som nøjagtigt regulerer tilførselshastigheden af barrer eller

2. En computerstyret hastighedsovervågning, der virker ved princippet om de ioniserede atomers fotoluminans i den fordampende stråle til styring af udfældningshastigheden ved coating, der indeholder to eller flere grundstoffer

d. Plasmasprøjtningsproduktionsudstyr med en af følgende egenskaber:

1. Drift ved en atmosfære, der har begrænset tryk (højst 10 kPa målt over og inden for 300 mm fra pistolens dyseåbning) i et vakuumkammer, der er i stand til at sættes under et vakuum på ned til 0,01 Pa før sprøjteprocessen eller

2. Omfatter in situ-styring af belægningstykkelsen

e. Sputter belægningsproduktionsudstyr, der kan operere med strømtætheder på mindst 0,1 mA/mm2 ved en belægningshastighed på mindst 15 μm/h

f. Produktionsudstyr til katodebuebelægning, der indbefatter et net af elektromagneter til styring af buepletten på katoden

g. Produktionsudstyr til ionplettering, der er i stand til at foretage in situ-måling af en af følgende egenskaber:

1. Belægningstykkelsen på substratet og hastighedsstyring eller

2. Optiske egenskaber.

Note:   2B005 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til kemisk dampudfældning, katodebuebelægning, sputter belægning, ionplettering eller ionimplantering, der er specielt konstrueret til skære- eller værktøjsmaskiner.

2B006Følgende dimensionsinspektions- eller målesystemer, udstyr og "samlinger":

a. Computerstyrede eller "numerisk styrede" koordinatmålingsmaskiner (CMM) med en tredimensional (volumetrisk) maksimal fejlvisningsmargen ved længdemåling (E0,MPE) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksernes længde) lig med eller mindre (bedre) end (1,7 + L/1 000) μm (L er den målte længde i mm) afprøvet efter ISO 10360-2 (2009)

Teknisk note:

E0,MPE for den mest nøjagtige opsætning af CMM som opgivet af producenten (dvs. det bedste af følgende: sonde, stiftlængde, bevægelsesparametre, omgivelser) og med "alle disponible kompensationer" sammenholdes med tærsklen på 1,7 + L/1 000 μm.

NB:   JF. LIGELEDES 2B206.

b. Følgende måleinstrumenter til lineær og vinkelforskydning:

1. Instrumenter til måling af 'lineær forskydning' med en eller flere af følgende egenskaber:

Note:   Interferometersystemer og optiske enkodersystemer til måling af forskydning, som indeholder en "laser", er kun pålagt eksportkontrol i 2B006.b.1.c. og 2B206.c.

Teknisk note:

I 2B006.b.1 forstås ved 'lineær forskydning' en ændring af afstanden mellem måleproben og den målte genstand.

a. Kontaktfrie målesystemer med en "opløsning", der er lig med eller mindre (bedre) end 0,2 μm med et måleområde op til 0,2 mm

b. Systemer med lineær variabel differential transformering (LVDT) med samtlige følgende egenskaber:

1. En eller flere af følgende:

a. "Linearitet" lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % målt fra 0 til 'det fuldt driftsområde', for systemer med lineær variabel differential transformering med et 'fuldt driftsområde' til og med ± 5 mm eller

b. "Linearitet" lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % målt fra 0 til 5 mm for systemer med lineær variabel differential transformering med et 'fuldt driftsområde' større ± 5 mm og

2. Drift lig med eller mindre (bedre) end 0,1 % pr. dag ved standard prøverumstemperatur ± 1 K

Teknisk note:

I 2B006.b.1.b forstås ved 'fuldt driftsområde' halvdelen af den samlede mulige lineære forskydning i et system med lineær variabel differential transformering. F.eks. kan systemer med lineær variabel differential transformering med et 'fuldt driftsområde' til og med ± 5 mm måle en samlet mulig lineær forskydning på 10 mm.

c.  Målesystemer med samtlige følgende egenskaber:

1. Indeholder en "laser"

2. "Opløsning" over deres fulde skala på 0,200 nm eller mindre (bedre) og

3. I stand til at opnå en "måleusikkerhed" - når der er taget højde for luftbrydningsindeks, og målingen er foretaget i 30 sekunder ved en temperatur på 20±0,01 °C - der er lig med eller mindre (bedre) end (1,6 + L/2 000) nm (L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for måleområdet eller

d. "Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret til at give feedbackkapacitet i systemer specificeret i 2B006.b.1.c.

Note:   2B006.b.1 lægger ikke eksportkontrol på måleinterferometersystemer, der har et automatisk kontrolsystem konstrueret til at anvende teknikker uden feedback, og som indeholder en "laser" til måling af værktøjsmaskiners, dimensionsinspektionsmaskiners eller lignende udstyrs slædebevægelsesfejl.

2. Instrumenter til måling af vinkelforskydning med en "vinkelstillingsnøjagtighed" lig med eller mindre (bedre) end 0,00025o

Note:   2B006.b.2 lægger ikke eksportkontrol på optiske instrumenter som f.eks. autokollimatorer, der bruger kollimeret lys (f.eks. "laser"lys) til bestemmelse af et spejls vinkelafvigelse.

c. Udstyr til måling af overfladeruhed (inklusive overfladefejl) ved måling af optisk spredning med en følsomhed på 0,5 nm eller mindre (bedre).

Note:   2B006 omfatter værktøjsmaskiner ud over dem, der er specificeret i 2B001, som kan bruges som målemaskiner, hvis de opfylder eller overgår de kriterier, der er specificeret for målemaskinfunktionen.

2B007"Robotter" med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede styringer og "effektorer" hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 2B207.

a. I stand til at udføre tidstro tredimensional billedbehandling eller fuld tredimensional 'sceneanalyse' til generering eller modifikation af "programmer" eller til at generere eller modificere numeriske programdata

Teknisk note:

Begrænsningen vedr. 'sceneanalyse' omfatter ikke tilnærmelse til den tredje dimension ved betragtning ved en given vinkel, eller begrænset gråskalafortolkning til opfattelse af dybde eller overfladebeskaffenhed til de godkendte opgaver (2 1/2 D).

b. Specielt konstrueret til at opfylde nationale sikkerhedsstandarder gældende for miljøer med potentielt eksplosivt materiel

Note:   2B007.b lægger ikke eksportkontrol på "robotter", der er specielt konstrueret til sprøjtemalingskabiner.

c. Specielt konstrueret eller normeret som strålingshærdede til at modstå en samlet strålingsdosis på mere end 5 × 103 Gy (silicium) uden driftsforringelse eller

Teknisk note:

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kilo, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling.

d. Specielt konstrueret til at arbejde i højder over 30 000 m

2B008Følgende samlinger eller enheder, der er specielt konstrueret til værktøjsmaskiner eller til dimensionsinspektions- eller målesystemer og -udstyr:

a. Enheder med lineær positionsfeedback med en total "nøjagtighed" på mindre (bedre) end (800 + (600 × L/1 000)) nm (L = den effektive længde i mm)

NB:   Med hensyn til "laser"-systemer, se også 2B006.b.1.c., 2B006.b.1.d. og 2B206.c.

b. Feedback-enheder til vinkelposition med en "nøjagtighed" på mindre (bedre) end 0,00025o

NB:   Med hensyn til "laser"-systemer, se også note til 2B006.b.2.

Note:   2B008.a og 2B008.b lægger eksportkontrol på enheder, der er udformet til at bestemme positionsinformation til feedbackkontrol såsom indretninger af den induktive type, graduerede skalaer, infrarøde systemer eller "laser"-systemer.

c. "Kombinerede drejeborde" og "vippespindler", som er i stand til efter producentens specifikationer at opgradere værktøjsmaskiner til mindst de niveauer, der er specificeret i 2B.

2B009Maskiner til rotationsformning (spin forming) og flydeformning, som efter producentens tekniske specifikationer kan udstyres med "numeriske styrings"-enheder eller computerstyring med samtlige følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 2B109 OG 2B209.

a. Tre eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"og

b. En valsekraft på mere end 60 kN.

Teknisk note:

For så vidt angår 2B009 anses maskiner, der har kombineret rotations- og flydeformningsfunktion, for at være flydeformningsmaskiner.

2B104"Isostatiske presser" ud over dem, der er specificeret i 2B004, med samtlige følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 2B204.

a. Maksimalt arbejdstryk på 69 MPa eller derover

b. Konstrueret til at opnå og vedligeholde et kontrolleret termisk miljø på 873 K (600 °C) eller derover og

c. Har et kammer med en indvendig diameter på 254 mm eller derover.

2B105Ovne til kemisk dampudfældning (CVD) ud over dem, der er specificeret i 2B005.a, som er konstrueret eller modificeret til densifikation af carboncarbonkompositter.

2B109Flydeformningsmaskiner ud over dem, der er specificeret i eksportkontrol iflg. 2B009, samt følgende specielt konstruerede komponenter:

NB:   JF. LIGELEDES 2B209.

a. Flydeformningsmaskiner med samtlige følgende egenskaber:

1. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med "numeriske styrings"-enheder eller computerstyring, selv om de ikke ved leveringen er udstyret med sådanne enheder og

2. Har mere end 2 akser, som kan koordineres samtidigt til "profilstyring".

b. Specielt konstruerede komponenter til flydeformningsmaskiner, der er specificeret i 2B009 eller 2B109.a.

Note:   2B109 lægger ikke eksportkontrol på maskiner, der ikke kan benyttes til produktion af fremdrivningskomponenter og udstyr (f.eks. motorhuse og mellemtrin) til systemer, der er specificeret i 9A005, 9A007.a. eller 9A105.a.

Teknisk note:

Maskiner, der har kombineret rotations- og flydeformningsfunktion, anses for så vidt angår 2B109 for at være flydeformningsmaskiner.

2B116Følgende vibrationsprøvesystemer og udstyr og komponenter hertil:

a. Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere et system ved en acceleration lig med eller større end 10 g rms (eff.) mellem 20 Hz og 2 kHz, mens der afsættes kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord'

b. Digitale styreenheder, kombineret med specielt konstrueret vibrationsprøvesoftware, med en 'realtidsstyringsbåndbredde' på over 5 kHz og konstrueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a

Teknisk note:

I 2B116.b forstås ved 'realtidsstyringsbåndbredde' det maksimale tempo, hvori en styreenhed kan gennemføre fuldstændige samplingcyklusser, hvor der behandles data og sendes kontrolsignaler.

c. Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord', og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a

d. Strukturer til opspænding af prøveemner og elektroniske enheder, som er konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord', og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a.

Teknisk note:

I 2B116 forstås ved 'tomt vibrationsbord' et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag.

2B117Udstyr og processtyring ud over det, der er specificeret i 2B004, 2B005.a., 2B104 eller 2B105, konstrueret eller modificeret til densifikation og pyrolyse af strukturelle, kompositte raketdyser og næser til reentry vehicles.

2B119Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr:

NB:   JF. LIGELEDES 2B219.

a. Afbalanceringsmaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Er ikke i stand til at afbalancere rotorer/samlinger, der har en masse på over 3 kg

2. Er i stand til at afbalancere rotorer/samlinger ved hastigheder, der overstiger 12 500 omdrejninger pr. minut

3. Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere og

4. Er i stand til at afbalancere til en residuel specifik ubalance på 0,2 g mm pr. kg. rotormasse

Note:   2B119.a. lægger ikke eksportkontrol på afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr.

b. Aflæsningsenheder konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse med maskiner, der er specificeret i 2B119.a.

Teknisk note:

Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering.

2B120Bevægelsessimulatorer eller drejeborde, der har samtlige følgende egenskaber:

a. To akser eller flere

b. Konstrueret eller ændret til at indeholde slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signaloplysninger eller begge dele, og

c. En af følgende egenskaber:

1. Anordninger med enkelt akse, der har samtlige af følgende egenskaber:

a. Er i stand til at dreje 400 grader/s eller mere eller 30 grader/s eller mindre og

b. Har en drejningsrateresolution lig med eller mindre end 6 grader/s og en nøjagtighed lig med eller mindre end 0,6 grader/s

2. En worstcasedrejningsratestabilitet lig med eller bedre (mindre) end plus eller minus 0,05 % i gennemsnit over 10 grader eller mere, eller

3. En "positionsnøjagtighed" lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder.

Note 1:   2B120 lægger ikke eksportkontrol på drejeborde, der er konstrueret eller modificeret med henblik på værktøjsmaskiner eller medicinsk udstyr. For så vidt angår eksportkontrol på drejeborde til værktøjsmaskiner se 2B008.

Note 2:   Bevægelsessimulatorer eller drejeborde som specificeret i 2B120 er stadig kontrolleret, uanset om der monteres slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger i forbindelse med eksport.

2B121Positioneringsborde (udstyr, der er i stand til præcis rotationspositionering i ethvert plan) ud over dem, der er specificeret i 2B120, med samtlige følgende egenskaber:

a. To akser eller flere og

b. En "positionsnøjagtighed" lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder.

Note:   2B121 lægger ikke eksportkontrol på drejeborde, der er konstrueret eller modificeret med henblik på værktøjsmaskiner eller medicinsk udstyr. For så vidt angår eksportkontrol på drejeborde til værktøjsmaskiner se 2B008.

2B122Centrifuger, der er i stand til at frembringe accelerationer på over 100 g, og som er konstrueret eller modificeret til at indeholde slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signaloplysninger eller begge dele.

Note:   Centrifuger som specificeret i 2B122 er stadig kontrolleret, uanset om der monteres slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger i forbindelse med eksport.

2B201Følgende værktøjsmaskiner og enhver kombination heraf ud over dem, der er specificeret i 2B001, til fjernelse eller bearbejdning af metaller, keramiske materialer eller "kompositter", og som ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til samtidig "profilstyring" i to eller flere akser:

Teknisk note:

I stedet for individuelle maskinprøvninger kan der for hver værktøjsmaskinmodel anvendes opgivne positioneringsnøjagtighed-værdier, som udledes af målinger foretaget efter følgende procedurer i overensstemmelse med ISO 230-2:1988 ( 6 )eller tilsvarende nationale standarder, hvis de indberettes til og accepteres af de nationale myndigheder. Bestemmelse af opgiven positioneringsnøjagtighed:

a.   Der udvælges fem maskiner af en model, der skal vurderes

b.   Nøjagtigheden af den lineære akse måles i overensstemmelse med ISO 230-2:1988 (6) 

c.   Nøjagtighedsværdierne (A) for hver akse i hver maskine bestemmes. Metoden til beregning af nøjagtighedsværdien er beskrevet i ISO 230-2:1988 (6) -standarden

d.   Den gennemsnitlige nøjagtighedsværdi for hver akse bestemmes. Denne gennemsnitsværdi bliver den opgivne positioneringsnøjagtighed for hver akse i modellen (Âx, Ây …)

e.   Da 2B201 vedrører hver enkelt lineære akse, er der lige så mange opgivne positioneringsnøjagtighed-værdier, som der er lineære akser

f.   Hvis en akse i en værktøjsmaskine, der ikke er pålagt eksportkontrol i henhold til 2B201.a., 2B201.b. eller 2B201.c., har en opgivet positioneringsnøjagtighed på 6 μm eller bedre (mindre) for slibemaskiner og 8 μm eller bedre (mindre) for fræse- og drejemaskiner, i begge tilfælde i henhold til ISO 230-2:1988 (6) , bør producenten anmodes om at bekræfte nøjagtighedsniveauet en gang hver 18. måned.

a. Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Positioneringsnøjagtigheder, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 6 μm i henhold til ISO 230-2:1988 (6)  eller tilsvarende nationale standarder langs en eller flere lineære akser

2. To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller

3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"

Note:   2B201.a lægger ikke eksportkontrol på fræsemaskiner med følgende egenskaber:

a.   X-aksens vandring er større end 2 m og

b.   Den samlede positioneringsnøjagtighed på x-aksen er større (ringere) end 30 μm.

b. Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Positioneringsnøjagtigheder, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 4 μm i henhold til ISO 230-2:1988 (6)  eller tilsvarende nationale standarder langs en eller flere lineære akser

2. To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller

3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"

Note:   2B201.b lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner:

a.   Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaskiner med samtlige følgende egenskaber:

1.   Kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 150 mm og

2.   Akser begrænset til x, z og c

b.   Koordinatslibemaskiner, der ikke har en z-akse eller en w-akse med en samlet positioneringsnøjagtighed, der er mindre (bedre) end 4 μm, i overensstemmelse med ISO 230-2:1988 (6)  eller tilsvarende nationale standarder.

c. Værktøjsmaskiner til drejning, der har positioneringsnøjagtigheder med "alle disponible kompenseringer", som er bedre (mindre) end 6 μm i henhold til ISO 230-2:1988 (6)  1 langs en eller flere lineære akser (samlet positionering), til maskiner, der kan fremstille diametre større end 35 mm

Note:   2B201.c. lægger ikke eksportkontrol på langdrejeautomater (Swiss-type), som kun kan bearbejde emner med stangladning, hvis stangens diameter højst er 42 mm eller derunder, og hvis der ikke er mulighed for montering af centrerpatroner. Maskinerne kan have bore- og/eller fræsekapacitet til maskindele med en diameter under 42 mm.

Note 1:   2B201 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af en eller flere af følgende dele:

a.   Tandhjul

b.   Krumtapaksler eller knastaksler

c.   Værktøj eller skærestål

d.   Ekstrudersnekker

Note 2:   Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 2B201.a., b., eller c.

Note 3:   2B201a.3. og 2B201b.3. omfatter maskiner baseret på en parallel, lineær kinematisk konstruktion (f.eks. hexapoder) med fem eller flere akser, hvoraf ingen er omdrejningsakser.

2B204Følgende "isostatiske presser" ud over dem, der er specificeret i 2B004 eller 2B104, samt beslægtet udstyr:

a. "Isostatiske presser", der har begge følgende egenskaber:

1. Er i stand til at opnå et maksimalt arbejdstryk på 69 MPa eller mere og

2. Har et kammer med indvendig diameter på mere end 152 mm

b. De matricer, forme og styreanordninger, der er specielt konstrueret til "isostatiske presser", som specificeret i 2B204.a.

Teknisk note:

I 2B204 svarer kammerets indvendige diameter til dimensionen på det kammer, hvor både arbejdstemperaturen og arbejdstrykket opnås, og omfatter ikke opspændingsanordninger. Dimensionen skal være den mindste af enten trykkammerets indvendige diameter eller det isolerede ovnkammers indvendige diameter, afhængigt af hvilket af de to kamre der befinder sig inden i det andet.

2B206Følgende dimensionsinspektionsmaskiner, -instrumenter eller -systemer ud over dem, der er specificeret i 2B006:

a. Computerstyrede eller numerisk styrede koordinatmålingsmaskiner (CMM) med en af følgende egenskaber:

1. Har kun to akser og en maksimal fejlvisningsmargen ved længdemåling langs en akse (endimensional), defineret som en kombination af E0x,MPE, E0y,MPE eller E0z,MPE lig med eller mindre (bedre) end (1,25 + L/1 000) μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), i henhold til ISO 10360-2 (2009) eller

2. Tre akser eller flere og en tredimensional maksimal fejlvisningsmargen ved længdemåling (E0,MPE), lig med eller mindre (bedre) end (1,7 + L/800) μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), i henhold til ISO 10360-2 (2009)

Teknisk note:

E0,MPE for den mest nøjagtige opsætning af CMM i som specificeret i henhold til ISO 10360-2(2009) af producenten (dvs. det bedste af følgende: sonde, stiftlængde, bevægelsesparametre, omgivelser) og med alle disponible kompensationer sammenholdes med tærsklen på 1,7 + L/800 μm.

b. Systemer til samtidig lineær-vinkel inspektion af halvskaller med begge følgende egenskaber:

1. "Måleusikkerhed" langs enhver lineær akse lig med eller mindre (bedre) end 3,5 μm pr. 5 mm og

2. "Vinkelstillingsafvigelse" lig med eller mindre end 0,02°

c. Systemer til måling af 'lineær forskydning' med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I 2B206.c. forstås ved 'lineær forskydning' en ændring af afstanden mellem måleproben og den målte genstand.

1.   Indeholder en "laser"og

2.   Bibeholder i mindst 12 timer, ved en temperatur på ± 1 K omkring en standardtemperatur og ved et standardtryk, samtlige følgende egenskaber:

a.   "Opløsning" over deres fulde skala på 0,1 μm eller bedre og

b.   Med en "måleusikkerhed", der er lig med eller bedre (mindre) end (0,2 + L/2 000) μm (L er den målte længde i mm).

Note:   2B206.c. lægger ikke eksportkontrol på måleinterferometersystemer uden lukket eller åben tilbagekoblingssløjfe, som indeholder en laser til måling af værktøjsmaskiners, dimensionsinspektionsmaskiners eller lignende udstyrs slædebevægelsesfejl.

Note 1:   Værktøjsmaskiner, der kan bruges som målemaskiner, er pålagt eksportkontrol, hvis de opfylder eller overgår de kriterier, der er specificeret for værktøjsmaskinfunktionen eller målemaskinfunktionen.

Note 2:   En maskine, der er specificeret i 2B206, er pålagt eksportkontrol, hvis den overgår eksportkontroltærskelen på noget sted i dens driftsområde.

Tekniske noter:

Samtlige parametre for måleværdier i 2B206 betegner plus/minus, dvs. ikke det samlede bånd.

2B207Følgende "robotter", "effektorer" og kontrolenheder ud over dem, der er specificeret i 2B007:

a. "Robotter" eller "effektorer", som er specielt konstrueret til at overholde nationale sikkerhedsstandarder vedrørende håndtering af højeksplosiver (f.eks. elektriske kodekategorier for højeksplosiver)

b. Styreanordninger, der er specielt konstrueret til "robotter" og "effektorer", der er specificeret i 2B207.a.

2B209Følgende flydeformningsmaskiner, rotationsformningsmaskiner, som kan udføre flydeformningsopgaver ud over dem, der er specificeret i 2B009 eller 2B109, og dorne:

a. Maskiner, der har begge følgende egenskaber:

1. Har tre eller flere valser (aktive eller styrende) og

2. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med "numeriske styrings"-enheder eller computerstyring

b. Dorne til rotorfremstilling, beregnet til formning af cylindriske rotorer med en indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm.

Note:   2B209.a. omfatter maskiner med kun én valse, beregnet til at deformere metal, plus to hjælpevalser, der støtter dornen, men som ikke deltager direkte i deformationsprocessen.

2B219Følgende centrifugale, multiplansafbalanceringsmaskiner, faste eller transportable, vandrette eller lodrette:

a. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af bøjelige rotorer af en længde på mindst 600 mm og med samtlige følgende egenskaber:

1. Sving- eller lejediameter på mere end 75 mm

2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg og

3. I stand til at afbalancere ved hastigheder på mere end 5 000 omdrejninger pr. minut

b. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af hule, cylindriske rotorkomponenter og med samtlige følgende egenskaber:

1. Lejediameter på mere end 75 mm

2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg

3. En mindsteværdi for en opnåelig specifik restubalance på højst 10 g mm/kg pr. plan og

4. Bæltedrevne.

2B225Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemiske adskillelsesoperationer eller hotcells, som har en af følgende egenskaber:

a. Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,6 m i et hot cell-anlæg (gennem væggen-operation) eller

b. Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 0,6 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation).

Teknisk note:

Fjernmanipulatorer overfører en menneskelig operatørs bevægelser til en bevægelig arm og opspændingsanordning. De kan være af 'master-slave'-typen eller styres med joystick eller tastatur.

2B226Induktionsovne med styret atmosfære (vakuum eller inaktiv luftart) ud over dem, der er specificeret i 9B001 og 3B001, samt kraftforsyning hertil som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 3B001 og 9B001.

a. Ovne, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Er i stand til at fungere ved over 1 123 K (850 °C)

2. Har induktionsspoler med en diameter på højst 600 mm og

3. Er konstrueret til en indgangseffekt på mindst 5 kW

b. Kraftforsyninger med en specificeret udgangseffekt på mindst 5 kW, som er specielt konstrueret til ovne, der er specificeret i 2B226.a.

Note:   2B226.a. lægger ikke eksportkontrol på ovne konstrueret til fremstilling af halvlederskiver.

2B227Følgende metallurgiske smelte- og støbeovne med vakuumtryk eller anden trykstyring, samt tilhørende udstyr:

a. Lysbueovne til omsmeltning og støbning, der har begge følgende egenskaber:

1. Med smelteelektrodekapacitet mellem 1 000 cm3 og 20 000 cm3 og

2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 973 K (1 700 °C)

b. Elektronstrålesmelteovne og plasmaforstøvnings- og smelteovne med begge følgende egenskaber:

1. En effekt på mindst 50 kW og

2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 473 K (1 200 °C)

c. Specielt konfigurerede computerstyrings- og overvågningssystemer til nogen af de ovne, der er specificeret i 2B227.a eller 2B227b

d. Plasmabrændere, der er specielt konstrueret til ovne som specificeret i 2B227.b., og som har begge følgende egenskaber:

1. Opererer ved en effekt på over 50 kW og

2. Er i stand til at operere over 1 473 K (1 200 °C)

e. Elektronkanoner, der er specielt konstrueret til de ovne, der er specificeret i 2B227.b., og som opererer ved en effekt på over 50 kW.

2B228Følgende udstyr til fremstilling eller samling af rotorer, udstyr til retning af rotorer samt dorne og forme til fremstilling af bælge:

a. Rotorsamleudstyr til samling af rørsektioner, baffler og endedæksler til gascentrifugerotorer

Note:   2B228.a. omfatter præcisionsdorne, bøjler og maskiner til krympepasning.

b. Udstyr til retning af rotorer til indretning af gascentrifugerotorrørsektioner efter en fælles akse

Teknisk note:

I 2B228.b består sådant udstyr normalt af præcisionsmålehoveder tilsluttet en computer, som derefter styrer for eksempel pneumatiske stempler, der bruges til indretning af rotorrørsektioner.

c. Bælgformedorne og forme til fremstilling af enkeltsnoede bælge.

Teknisk note:

I 2B228.c. har bælgene samtlige følgende egenskaber:

1.   Indvendig diameter på mellem 75 mm og 400 mm

2.   Længde på mindst 12,7 mm

3.   Enkeltviklingsdybde på mere end 2 mm og

4.   Fremstillet af aluminiumlegeringer af høj styrke, martensitisk stål eller "fiber- eller trådmaterialer" af høj styrke.

2B230Alle typer 'tryktransducere', som er i stand til at måle absolutte tryk, og som har samtlige følgende:

a. Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af aluminium, aluminiumlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med mere end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer

b. Eventuelle pakninger til forsegling af trykfølerelementer, og i direkte kontakt med procesmediet, som er fremstillet af eller beskyttet af aluminium, aluminiumlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med mere end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer og

c. Som har en af følgende egenskaber:

1. Et fuldt udslag på mindre end 13 kPa og en 'nøjagtighed' bedre end 1 % af fuldt udslag eller

2. Et fuldt udslag på mindst 13 kPa og en 'nøjagtighed' bedre end 130 Pa målt ved 13 kPa.

Tekniske noter:

1.   I 2B230 forstås ved 'tryktransducer' en anordning, der konverterer en trykmåling til et signal.

2.   I 2B230 omfatter 'nøjagtighed' ulinearitet, hysterese og repeterbarhed ved omgivelsestemperatur.

2B231Vakuumpumper, der har samtlige følgende egenskaber:

a. Indsugningsportstørrelse på mindst 380 mm

b. En pumpekapacitet på mindst 15 m3/s og

c. Er i stand til at danne et maksimalt vakuum bedre end 13 mPa.

Tekniske noter:

1.   Pumpehastigheden bestemmes i målepunkterne med nitrogengas eller luft.

2.   Det maksimale vakuum bestemmes ved pumpens indgang med indgangssiden blokeret.

2B232Højhastighedskanonsystemer (driv-, gas-, spole-, elektromagnetiske og elektrotermiske typer samt andre avancerede systemer), der er i stand til at accelerere projektiler til mindst 1,5 km/s.

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

2B233Bælgtætnede scrollkompressorer og bælgtætnede scrollvakuumpumper, som har samtlige følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 2B350.i.

a. En indsugningsvolumenstrøm på mindst 50 m3/h

b. Et trykforhold på 2:1 eller højere og

c. Alle overflader, der kommer i direkte berøring med procesgasser, er fremstillet af et af følgende materialer:

1. Aluminium eller aluminiumlegeringer

2. Aluminiumoxid

3. Rustfrit stål

4. Nikkel eller nikkellegering

5. Phosphorbronze eller

6. Fluorholdige polymerer.

2B350Følgende kemiske produktionsfaciliteter, udstyr og komponenter:

a. Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 l) og mindre end 20 m3 (20 000 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

5. Tantal eller 'tantallegeringer'

6. Titan eller 'titanlegeringer'

7. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer'eller

8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

b. Omrøringsudstyr konstrueret til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i 2B350.a samt skovlhjul, blade og aksler til brug i et sådant omrøringsudstyr, hvor alle de overflader på omrøringsudstyret, som kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

5. Tantal eller 'tantallegeringer'

6. Titan eller 'titanlegeringer'

7. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer'eller

8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

c. Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m3 (100 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

5. Tantal eller 'tantallegeringer'

6. Titan eller 'titanlegeringer'

7. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer'eller

8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

d. Varmevekslere eller kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,15 m2 og mindre end 20 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4. Grafit eller 'carbongrafit'

5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

6. Tantal eller 'tantallegeringer'

7. Titan eller 'titanlegeringer'

8. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer'

9. Siciliumcarbid

10. Titancarbid eller

11. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

e. Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m samt væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådanne destillations- og absorptionskolonner, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4. Grafit eller 'carbongrafit'

5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

6. Tantal eller 'tantallegeringer'

7. Titan eller 'titanlegeringer'

8. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer'eller

9. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

f. Fjernstyret påfyldningsudstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom eller

2. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

g. Ventiler og komponenter som følger:

1. Ventiler, der har begge følgende egenskaber:

a. En 'nominel størrelse' på over 10 mm (3/8") og

b. Alle overflader, der kommer i direkte berøring med de producerede, behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af 'korrosionsbestandige materialer'

2. Ventiler ud over dem, der er specificeret i 2B350.g.1, med samtlige følgende egenskaber:

a. En 'nominel størrelse' lig med eller større end 25,4 mm (1") og lig med eller mindre end 101,6 mm (4)

b. Indkapslinger (ventilhuse) eller præformede indkapslingsforinger

c. Et lukkeelement, der er udskifteligt og

d. Alle overflader af indkapslingen (ventilhuset) og den præformede indkapslingsforing, der kommer i direkte berøring med de producerede, behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af 'korrosionsbestandige materialer'

3. Komponenter, der er konstrueret til ventiler som specificeret i 2B350.g.1 eller 2B350.g.2, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de producerede, behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af 'korrosionsbestandige materialer' som følger:

a. Indkapslinger (ventilhuse)

b. Præformede indkapslingsforinger

Tekniske noter:

1.   I 2b350.g. forstås ved 'korrosionsbestandige materialer' et eller flere af følgende materialer:

a.   Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

b.   Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

c.   Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

d.   Glas eller glasforet (herunder glas- eller emaljebelagt)

e.   Tantal eller tantallegeringer

f.   Titan eller titanlegeringer

g.   Zirconium eller zirconiumlegeringer

h.   Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'eller

i.   Følgende keramiske materialer:

1.   Siliciumcarbid med en renhed på mindst 80 vægtprocent

2.   Aluminiumoxid med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent

3.   Zirconiumoxid

2.   'Nominel størrelse' defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.

h. Flervæggede rør med udtag til detektering af utæthed, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4. Grafit eller 'carbongrafit'

5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

6. Tantal eller 'tantallegeringer'

7. Titan eller 'titanlegeringer'

8. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer'eller

9. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

i. Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m3/time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C)) og -tryk (101,3 kPa) ud over dem, der er specificeret i 2B233, samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Keramisk materiale

3. Ferrosilicium (jernlegeringer med højt siliciumindhold)

4. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

5. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

6. Grafit eller 'carbongrafit'

7. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

8. Tantal eller 'tantallegeringer'

9. Titan eller 'titanlegeringer'

10. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer' eller

11. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

Teknisk note:

I 2B350.i. henviser pakninger kun til den type tætninger, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier (eller er konstrueret hertil), og fungerer som forsegling, hvor en roterende eller frem- og tilbagegående drivaksel går gennem pumpehuset.

j. Incineratorer konstrueret til destruktion af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350, med specielt konstruerede affaldstilførselssystemer, specielle håndteringsfaciliteter og en gennemsnitlig temperatur i forbrændingsrummet på over 1 273 K (1 000 °C), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med affaldsprodukterne, er fremstillet af eller foret med:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Keramisk materiale eller

3. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

Note:   I 2B350 afgøres eksportkontrolstatus ikke af, hvilke materialer der anvendes til pakninger, pakningsmidler, tætninger, skruer, møtrikker og andre materialer, der anvendes til en forsegling, forudsat at disse komponenter er udskiftelige.

Tekniske noter:

1.   'Carbongrafit' er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.

2.   For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved 'legering', hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.

2B351Følgende kontrolsystemer til giftige gasser og dedikerede detekteringskomponenter, bortset fra dem, der er specificeret i 1A004, samt detektorer, følere og udskiftelige følerpatroner hertil:

a. Konstrueret til kontinuerlig drift og brugbare til detektering af stoffer til kemisk krigsførelse eller de i 1C350 specificerede kemiske stoffer ved koncentrationer på mindre end 0,3 mg/m3 eller

b. Konstrueret til detektering af cholinesterasehæmmende aktivitet.

2B352Følgende udstyr, der kan anvendes til håndtering af biologiske materialer:

a. Følgende faciliteter til biologisk indkapsling og beslægtet udstyr:

1. Komplette faciliteter til indkapsling, der opfylder kriterierne for indkapslingniveau P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4) som specificeret i WHO's Laboratory Biosafety Manual (3. udg., Genève, 2004)

2. Følgende udstyr, der er konstrueret til fast installation i faciliteter til indkapsling, og som er pålagt eksportkontrol i 2B352.a.:

a. Dobbeltdørsgennemgangsautoklaver til dekontaminering

b. Dekontameringsbrusere med ventileret dragt;

c. Gennemgangsdøre med mekanisk tætning eller oppustelig tætning

b. Gæringsanlæg og komponenter som følger:

1. Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af "mikroorganismer" eller af levende celler til produktion af virus eller toksiner, uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 20 liter

2. Komponenter til gæringsanlæg som specificeret i 2B352.b.1. som følger:

a. Dyrkningskamre konstrueret til at blive steriliseret eller desinficeret på stedet

b. Holdere til dyrkningskamre

c. Proceskontrolenheder, som samtidig kan overvåge og kontrollere to eller flere gæringssystemparametre (f.eks. temperatur, pH, næringsmidler, omrøring, opløst oxygen, lufttilstrømning, skumkontrol)

Teknisk note:

I 2B352.b. omfatter gæringsanlæg bioreaktorer, bioreaktorer til engangsbrug, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

c. Centrifugalseparatorer, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber:

1. Gennemstrømningshastighed på mere end 100 liter/time

2. Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan

3. En eller flere forseglinger i dampindeslutningsområdet og

4. Kan steriliseres på stedet i lukket tilstand

Teknisk note:

Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar.

d. Følgende filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning og komponenter:

1. Filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der kan foretage adskillelse af "mikroorganismer", virus, toksiner eller cellekulturer, med samtlige følgende egenskaber:

a. Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m2 og

b. En af følgende egenskaber:

1. Kan steriliseres eller desinficeres på stedet eller

2. Anvender engangsfiltreringskomponenter

Teknisk note:

I forbindelse med 2B352.d.1.b betyder sterilisering eliminering af samtlige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks. damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiejnisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der skal nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed.

Note:   2B352.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr til omvendt osmose og hæmodialyse som specificeret af fabrikanten.

2. Filtreringskomponenter med krydsende (tangential) strømning (f.eks. moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtreringsareal på mindst 0,2 m2 for hver komponent og konstrueret til brug i det filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der er specificeret i 2B352.d

e. Damp- eller gassteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på mindst 10 kg is på 24 timer og under 1 000 kg is på 24 timer

f. Følgende beskyttelses- og indkapslingsudstyr:

1. Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med tilkoblet ekstern lufttilførsel, og som fungerer med overtryk

Note:   2B352.f.1 lægger ikke eksportkontrol på dragter, der skal anvendes med indbygget åndedrætsudstyr.

2. Kamre til biologisk indeslutning, isoleringsudstyr eller biologiske sikkerhedsskabe med samtlige følgende egenskaber, til normal drift:

a. Helt aflukket arbejdsplads, hvor operatøren er adskilt fra arbejdet af en fysisk barriere

b. Kan betjenes under undertryk

c. Et middel til sikker håndtering af genstande på arbejdspladsen

d. Lufttilførsel til og luftudslip fra arbejdspladsen er HEPA-filtreret

Note 1:   2B352.f.2 omfatter klasse III biologiske sikkerhedsskabe som beskrevet i den seneste udgave af WHO's Laboratory Biosafety manual eller fremstillet i overensstemmelse med nationale standarder, bestemmelser og vejledninger.

Note 2:   2B352.f.2. omfatter ikke isoleringsudstyr, der er specielt konstrueret til beskyttelse af sundhedspersonale (barrier nursing) eller transport af inficerede patienter.

g. Aerosolindåndingsudstyr, der er konstrueret til aerosolprovokationsprøvning med "mikroorganismer", "virus" eller "toksiner" som følger:

1. Kamre til eksponering af hele kroppen med en kapacitet på mindst 1 m3.

2. Udstyr til eksponering udelukkende gennem næsen, der anvender styret flow af aerosol og med en eksponeringskapacitet for en eller flere af følgende:

a. tolv eller flere gnavere eller

b. to eller flere dyr, der ikke er gnavere

3. Lukkede fastspændingsslanger på dyr, der er konstrueret til anvendelse i forbindelse med udstyr til eksponering udelukkende gennem næsen, der anvender styret flow af aerosol

h. Spraytørringsudstyr, der kan tørre toksiner eller patogene "mikroorganismer", og som har samtlige følgende egenskaber:

1. Vandfordampningskapacitet på ≥ 0,4 kg/h og ≤ 400 kg/h

2. Kan generere en typisk gennemsnitlig partikelstørrelse på ≤ 10 μm med eksisterende fittings eller minimal ændring af spraytørreren med forstøvningsdyser, der kan generere den ønskede partikelstørrelse, og

3. Kan steriliseres eller desinficeres på stedet.

2CMaterialer

Ingen.

2DSoftware

2D001Anden "software" end software, der er specificeret i 2D002, som følger:

a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er specificeret i 2A001 eller 2B001

b. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009.

Note:   2D001 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings"software", der genererer koder til "numerisk kontrol" til fremstilling af forskellige dele.

2D002"Software" til elektroniske anordninger, uanset om det indgår i en elektronisk anordning eller et elektronisk system, såfremt det kan sætte sådanne anordninger eller systemer i stand til at fungere som en enhed med "numerisk styring", der er i stand til samtidig koordinering af mere end 4 akser med henblik på "profilstyring".

Note 1:   2D002 lægger ikke eksportkontrol på "software", der er specielt udviklet eller modificeret til drift af produkter, der ikke er specificeret i kategori 2.

Note 2:   2D002 lægger ikke eksportkontrol på "software" til produkter, der er specificeret i 2B002. Se 2D001 og 2D003 vedrørende "software" til produkter, der er specificeret i 2B002.

Note 3:   2D002 lægger ikke eksportkontrol på "software", der eksporteres med produkter, der ikke er specificeret i kategori 2, og på det minimum, der kræves til drift heraf.

2D003"Software", der er konstrueret eller modificeret til drift af udstyr specificeret i 2B002, som konverterer optisk opbygning, målinger af arbejdsemner og materialeaftagningsfunktioner til "numeriske styringskommandoer" for at opnå den ønskede form på arbejdsemnet.

2D101"Software", der er specielt udviklet eller ændret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119-2B122.

NB:   JF. LIGELEDES 9D004.

2D201"Software", der er specielt udviklet til "brug" af produkter, der er specificeret i 1B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 eller 2B227.

2D202"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 2B201.

Note:   2D202 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings"software", der genererer koder til "numerisk kontrol", men ikke tillader direkte brug af udstyr til fremstilling af forskellige dele.

2D351"Software" bortset fra det, der er specificeret i 1D003, der er specielt udviklet til "brug" af udstyr, der er specificeret i 2B351.

2ETeknologi

2E001"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af udstyr eller "software", der er specificeret i 2A, 2B eller 2D.

Note:   2E001 omfatter "teknologi" til integration af probesystemer i koordinatmålingsmaskiner som specificeret i 2B006.a.

2E002"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "produktion" af udstyr, der er specificeret i 2A eller 2B.

2E003Følgende anden "teknologi":

a. "Teknologi" til "udvikling" af interaktiv grafik som en integreret del af "numeriske styrings" enheder til forberedelse eller modifikation af delprogrammer/partprogrammer

b. Følgende "teknologi" til metalbearbejdningsprocesser:

1. "Teknologi" til konstruktion af værktøjer, matricer eller opspændingsudstyr, der er specielt beregnet til følgende processer:

a. "Superplastisk formning"

b. "Diffusionsbonding" eller

c. "Direkte hydraulisk presning"

2. Tekniske data, der består af procesmetoder eller procesparametre, som opført herunder til styring af:

a. "Superplastisk formning" af aluminiumlegeringer, titanlegeringer eller "superlegeringer":

1. Forberedelse af overflade

2. Deformationshastighed

3. Temperatur

4. Tryk

b. "Diffusionsbonding" af "superlegeringer" eller titanlegeringer:

1. Forberedelse af overflade

2. Temperatur

3. Tryk

c. "Direkte hydraulisk presning" af aluminiumlegeringer eller titanlegeringer:

1. Tryk

2. Cyklustid

d. "Varm isostatisk densifikation" af titanlegeringer, aluminiumlegeringer eller "superlegeringer":

1. Temperatur

2. Tryk

3. Cyklustid

c. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af hydrauliske strækformningsmaskiner og matricer hertil, til fremstilling af flyskrogstrukturer

d. "Teknologi" til "udvikling" af generatorer af værktøjsmaskininstruktioner (f.eks. delprogrammer) fra konstruktionsdata, der ligger i "numeriske styrings"enheder

e. "Teknologi" til "udvikling" af integrations"software" til inkorporering af ekspertsystemer i "numeriske styrings"enheder til avanceret beslutningsstøtte i værkstedet

f. "Teknologi" til pålægning af uorganiske "overlay"belægninger eller uorganiske belægninger til overflademodifikation, (specificeret i kolonne 3 i følgende skema), til ikkeelektroniske substrater, (specificeret i kolonne 2 i følgende skema), ved de processer, der er specificeret i kolonne 1 i følgende skema og defineret i den tekniske note.

Note:   Skemaet og den tekniske note findes efter nr. 2E301.

NB:   Skemaet bør læses således, at det kun specificerer "teknologien" ved en bestemt belægningsproces, når den resulterende belægning i kolonne 3 er anført direkte ud for det relevante substrat i kolonne 2. De tekniske data for belægningsprocessen ved kemisk dampudfældning (CVD) er for eksempel medtaget for pålægning af silicider til substrater af carboncarbon, keramiske og metal"matrix""komposit"substrater, men er ikke medtaget for pålægning af silicider til substrater af 'cementeret wolframcarbid' (16) og 'siliciumcarbid' (18). I andet tilfælde er den resulterende belægning ikke anført i kolonne 3 direkte ud for 'cementeret wolframcarbid' (16) og 'siliciumcarbid' (18).

2E101"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119-2B122 eller 2D101.

2E201"Teknologi", iflg. "den generelle teknologinote", til "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 eller 2D202.

2E301"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 2B350-2B352.Skema

Udfældningsteknik

1.  Belægningsproces (1) (1)

2.  Substrat

3.  Resulterende belægning

A.  Kemisk dampudfældning (CVD)

"Superlegeringer"

Aluminider til indvendige overflader

 

Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)

Silicider

Carbider

Dielektriske lag (15)

Diamant

Diamantlignende carbon (17)

 

Carboncarbon-, keramiske og metal"matrix""kompositter"

Silicider

Carbider

Tungtsmeltelige metaller

Blandinger heraf (4)

Dielektriske lag (15)

Alumider

Legerede aluminider (2)

Bornitrid

 

Cementeret wolframcarbid (16) Siliciumcarbid (18)

Carbider

Wolfram

Blandinger heraf (4)

Dielektriske lag (15)

 

Molybdæn og molybdænlegeringer

Dielektriske lag (15)

 

Beryllium og berylliumlegeringer

Dielektriske lag (15)

Diamant

Diamantlignende carbon (17)

 

Materialer til sensorvinduer (9)

Dielektriske lag (15)

Diamant

Diamantlignende carbon (17)

Fysisk dampudfældning ved termisk fordampning (TE-PVD)

 

 

B.1.  Fysisk dampudfældning (PVD): Elektronstråle (EB-PVD)

"Superlegeringer"

Legerede silicider

Legerede aluminider (2)

MCrAlX (5)

Modificeret zirconiumoxid (12)

Silicider

Alumider

Blandinger heraf (4)

 

Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)

Dielektriske lag (15)

 

Korrosionsbestandigt stål (7)

MCrAlX (5)

Modificeret zirconiumoxid (12)

Blandinger heraf (4)

 

Carboncarbon-, keramiske og metal"matrix""kompositter"

Silicider

Carbider

Tungtsmeltelige metaller

Blandinger heraf (4)

Dielektriske lag (15)

Bornitrid

 

Cementeret wolframcarbid (16) Siliciumcarbid (18)

Carbider

Wolfram

Blandinger heraf (4)

Dielektriske lag (15)

 

Molybdæn og molybdænlegeringer

Dielektriske lag (15)

 

Beryllium og berylliumlegeringer

Dielektriske lag (15)

Borider

Beryllium

 

Materialer til sensorvinduer (9)

Dielektriske lag (15)

 

Titanlegeringer (13)

Borider

Nitrider

B.2.  Fysisk dampudfældning ved ionassisteret modstandsopvarmning (Ionplettering)

Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)

Dielektriske lag (15)

Diamantlignende carbon (17)

 

Carboncarbon-, keramiske og metal"matrix""kompositter"

Dielektriske lag (15)

 

Cementeret wolframcarbid (16) Siliciumcarbid

Dielektriske lag (15)

 

Molybdæn og molybdænlegeringer

Dielektriske lag (15)

 

Beryllium og berylliumlegeringer

Dielektriske lag (15)

 

Materialer til sensorvinduer (9)

Dielektriske lag (15)

Diamantlignende carbon (17)

B.3.  Fysisk dampudfældning (PVD): "laser"fordampning

Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)

Silicider

Dielektriske lag (15)

Diamantlignende carbon (17)

 

Carboncarbon-, keramiske og metal"matrix""kompositter"

Dielektriske lag (15)

 

Cementeret wolframcarbid (16) Siliciumcarbid

Dielektriske lag (15)

 

Molybdæn og molybdænlegeringer

Dielektriske lag (15)

 

Beryllium og berylliumlegeringer

Dielektriske lag (15)

 

Materialer til sensorvinduer (9)

Dielektriske lag (15)

Diamantlignende carbon

B.4.  Fysisk dampudfældning (PVD): katodebueudladning

"Superlegeringer"

Legerede silicider

Legerede aluminider (2)

MCrAlX (5)

 

Polymerer (11) og organiske "matrix""kompositter"

Borider

Carbider

Nitrider

Diamantlignende carbon (17)

C.  Pakcementering (se A ovenfor om cementering uden for pakke) (10)

Carboncarbon-, keramiske og metal"matrix""kompositter"

Silicider

Carbider

Blandinger heraf (4)

 

Titanlegeringer (13)

Silicider

Alumider

Legerede aluminider (2)

 

Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)

Silicider

Oxider

D.  Plasmasprøjtning

"Superlegeringer"

MCrAlX (5)

Modificeret zirconiumoxid (12)

Blandinger heraf (4)

Afslideligt nikkelgrafit

Afslidelige materialer, der indeholder Ni-Cr-Al

Afslideligt Al-Si-Polyester

Legerede aluminider (2)

 

Aluminiumlegeringer (6)

MCrAlX (5)

Modificeret zirconiumoxid (12)

Silicider

Blandinger heraf (4)

 

Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)

Alumider

Silicider

Carbider

 

Korrosionsbestandigt stål (7)

MCrAlX (5)

Modificeret zirconiumoxid (12)

Blandinger heraf (4)

 

Titanlegeringer (13)

Carbider

Alumider

Silicider

Legerede aluminider (2)

Afslideligt nikkelgrafit

Afslidelige materialer, der indeholder Ni-Cr-Al

Afslideligt Al-Si-Polyester

E.  Slurrybelægning

Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)

Smeltede silicider

Smeltede aluminider undtagen til modstandsvarmeelementer

 

Carboncarbon-, keramiske og metal"matrix""kompositter"

Silicider

Carbider

Blandinger heraf (4)

F.  Sputterbelægning

"Superlegeringer"

Legerede silicider

Legerede aluminider (2)

Aluminider modificeret med ædle metaller (3)

MCrAlX (5)

Modificeret zirconiumoxid (12)

Platin

Blandinger heraf (4)

 

Keramiske materialer og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)

Silicider

Platin

Blandinger heraf (4)

Dielektriske lag (15)

Diamantlignende carbon (17)

 

Titanlegeringer (13)

Borider

Nitrider

Oxider

Silicider

Alumider

Legerede aluminider (2)

Carbider

 

Carboncarbon-, keramiske og metal"matrix""kompositter"

Silicider

Carbider

Tungtsmeltelige metaller

Blandinger heraf (4)

Dielektriske lag (15)

Bornitrid

 

Cementeret wolframcarbid (16) Siliciumcarbid (18)

Carbider

Wolfram

Blandinger heraf (4)

Dielektriske lag (15)

Bornitrid

 

Molybdæn og molybdænlegeringer

Dielektriske lag (15)

 

Beryllium og berylliumlegeringer

Borider

Dielektriske lag (15)

Beryllium

 

Materialer til sensorvinduer (9)

Dielektriske lag (15)

Diamantlignende carbon (17)

 

Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)

Alumider

Silicider

Oxider

Carbider

G.  Ionimplantering

Lejestål til høje temperaturer

Tilsætninger af chrom tantal eller niobium (columbium)

 

Titanlegeringer (13)

Borider

Nitrider

 

Beryllium og berylliumlegeringer

Borider

 

Cementeret wolframcarbid (16)

Carbider

Nitrider

(*1)   Numrene i parentes henviser til noterne efter dette skema.

SKEMA - UDFÆLDNINGSTEKNIK - NOTER

1. 'Belægningsprocessen' omfatter reparation og fornyelse af belægningen såvel som oprindelig belægning.

2. Udtrykket 'legeret aluminidbelægning' omfatter éttrins- eller flertrinsbelægninger, i hvilke et eller flere grundstoffer pålægges før eller under påføring af aluminidbelægningen, selv om disse grundstoffer pålægges ved en anden belægningsproces. Det omfatter imidlertid ikke gentagen anvendelse af éttrinspakcementeringsprocesser for at opnå legerede aluminider.

3. Udtrykket belægning med 'aluminid modificeret med ædle metaller' omfatter flertrinsbelægninger, ved hvilke det eller de ædle metaller pålægges ved en anden belægningsproces før pålægningen af aluminidbelægningen.

4. Udtrykket 'blandinger heraf' omfatter infiltreret materiale, graderede sammensætninger, samudfældninger og flerlagsudfældninger fremstillet ved en eller flere af de i dette skema specificerede processer.

5. 'MCrAlX' refererer til en belægningslegering, hvor M er cobalt, jern, nikkel eller sammensætninger heraf, og X er hafnium, yttrium, silicium, tantal i enhver mængde eller andre tilsigtede tilsætninger over 0,01 vægtprocent i forskellige forhold og kombinationer undtagen:

a. CoCrAlY-belægninger, som indeholder mindre end 22 vægtprocent chrom, mindre end 7 vægtprocent aluminium, og mindre end 2 vægtprocent yttrium

b. CoCrAlY-belægninger, som indeholder 22-24 vægtprocent chrom, 10-12 vægtprocent aluminium, og 0,5-0,7 vægtprocent yttrium eller

c. NiCrAlY-belægninger, som indeholder 21-23 vægtprocent chrom, 10-12 vægtprocent aluminium, og 0,9-1,1 vægtprocent yttrium

6. 'Aluminiumslegeringer' er legeringer, der har en trækbrudstyrke på mindst 190 MPa målt ved 293 K (20 °C).

7. 'Korrosionsbestandigt stål' er stål iflg. AISI (American Iron and Steel Institute) 300 rækken eller tilsvarende nationale standarder.

8. 'Tungtsmeltelige metaller og legeringer' omfatter følgende metaller og deres legeringer: niobium (columbium), molybdæn, wolfram og tantal.

9. 'Materialer til sensorvinduer' som følger: aluminiumoxid, silicium, germanium, zinksulphid, zinkselenid, galliumarsenid, diamant, galliumfosfid, safir og følgende metalhalider: sensorvinduesmaterialer med en større diameter end 40 mm for zirconiumfluorid og hafniumfluorid.

10. Kategori 2 omfatter ikke "teknologi" til éttrinspakcementering af faste planprofiler.

11. 'Polymerer' som følger: polyimid, polyester, polysulfid, polycarbonater og polyurethaner.

12. 'Modificerede zirconiumoxider' er tilsætning af andre metaloxider, f.eks. calcium-, magnesium-, yttrium- og hafnium-oxider, oxider af sjældne jordarter, osv. til zirconiumoxider for at stabilisere visse krystallografiske faser og fasesammensætninger. Termiske spærrebelægninger fremstillet af zirconiumoxid modificeret med calcium- eller magnesiumoxider ved blanding eller fusion pålægges ikke eksportkontrol.

13. 'Titanlegeringer' er udelukkende rumfartslegeringer med en trækbrudstyrke på mindst 900 MPa målt ved 293 K (20 °C).

14. 'Glasarter med lav udvidelseskoefficient' refererer til glasarter, som har en termisk udvidelseskoefficient på højst 1 × 10–7 K–1 målt ved 293 K (20 °C).

15. 'Dielektriske lag' er belægninger, der er konstrueret af flere lag af isolerende materialer, i hvilket interferensegenskaberne ved en konstruktion, der er sammensat af materialer med forskelligt refraktivt indeks, bruges til at reflektere, transmittere eller absorbere forskellige bølgelængdebånd. Dielektriske lag refererer til mere end fire dielektriske lag eller "kompositte" lag af dielektrikametal.

16. 'Cementeret wolframcarbid' omfatter ikke skære- og formværktøjsmaterialer bestående af wolframcarbid/(cobalt, nikkel), titancarbid/(cobalt, nikkel), chromcarbid/nikkel-chrom og chrom carbid/nikkel.

17. "Teknologi" til udfældning af diamantlignende carbon på følgende pålægges ikke eksportkontrol:

magnetpladedrev og magnethoveder, udstyr til fremstilling af engangsemballager, ventiler til haner, højttalermembraner, motordele til motorkøretøjer, skære-, lokke- og presseværktøj, kontorautomationsudstyr, mikrofoner eller medicinsk udstyr eller forme til støbning af plast, fremstillet af legeringer indeholdende mindre end 5 % beryllium.

18. 'Siliciumcarbid' omfatter ikke materialer til fremstilling af skære- og formværktøj.

19. Keramiske substrater som omhandlet under dette punkt omfatter ikke keramiske materialer med et indhold af ler eller cement på 5 vægtprocent eller derover enten som separate bestanddele eller i kombination.

SKEMA - UDFÆLDNINGSTEKNIK - TEKNISK NOTE

Processer der er specificeret i kolonne 1 i skemaet, defineres som følger:

a. Kemisk dampudfældning (CVD) er en overfladebelægnings- eller overflademodificeringsproces, hvorved et metal, en legering, "komposit", dielektrikum eller keramisk materiale udfældes på et opvarmet substrat. Gasformige reaktanter spaltes eller indgår forbindelse i nærheden af substratet, således af der sker en udfældning af det ønskede grundstof, legering eller forbindelse på substratet. Energien til denne spaltnings- eller kemiske reaktionsproces kan bringes til veje ved substratets varme, en glødeudladningsplasma, eller ved "laser"stråling.

NB 1   CVD omfatter følgende processer: Udfældning ved en ledet gasstrøm uden pakning, pulserende CVD, styret nuklear termisk udfældning (CNTD), plasmaforstærkede eller plasmaassisterede CVD processer.

NB 2   Pakket betyder, at et substrat er nedlagt i en pulverblanding.

NB 3   De gasformige reaktanter, der anvendes i en ikkepakket proces, frembringes ved brug af de samme grundreaktioner og parametre som i pakkecementeringsprocessen, med undtagelse af at det substrat, der skal belægges, ikke er i kontakt med pulverblandingen.

b. Termisk fordampning-fysisk dampudfældning (TE-PVD) er en overlaybelægningsproces, der foregår i et vakuum med et tryk på mindre end 0,1 Pa, i hvilket der bruges en termisk energikilde til at fordampe belægningsmaterialet. Denne proces resulterer i kondensering eller deponering af det fordampede materiale på passende anbragte substrater.

Tilførsel af gasser til vakuumkammeret under belægningsprocessen til syntetisering af sammensatte belægninger er en normal modificering af processen.

Brugen af ion- eller elektronstråler eller plasma for at aktivere eller assistere belægningens deponering er også en almindelig modifikation i denne teknik. Brugen af monitorer til opnåelse af måling af optiske egenskaber og tykkelse under processen kan være en del af disse processer.

Specifikke TE-PVD processer er følgende:

1. Elektronstråle PVD bruger en elektronstråle til opvarmning og fordampning af det materiale, der danner belægningen.

2. PVD med ionstøttet modstandsopvarmning bruger elektriske resistive varmekilder i kombination med aktiverende ionstråler, så der frembringes en styret og ensartet strøm af fordampede belægningsmaterialer.

3. "Laser" fordampning bruger enten pulserende eller kontinuert-bølge "laser"-stråler til fordampning af det materiale, der danner belægningen.

4. Katodebuebelægning bruger en smelteelektrode af det materiale, der danner belægningen, og som etablerer en lysbue på overfladen ved en kortvarig kontakt til jord ved en igangsætter. Styret bevægelse af buen eroderer katodeoverfladen og skaber en højioniseret plasma. Anoden kan enten være en kegle, der er fastgjort til katodens omkreds ved hjælp af en isolator, eller kammeret. "Biasing" af substrater bruges ved belægning uden for sigtelinje.

NB   Denne definition omfatter ikke tilfældig katodelysbuebelægning med substrater, der ikke er "biased".

5. Ionplettering er en speciel modificering af en generel TE-PVD-proces, hvorved en plasma- eller ionkilde bruges til at ionisere de materialer, der skal danne belægningen, og substratet gives negativ "bias" for at lette udtrækningen fra plasmaen af det materiale, der skal pålægges. Indføringen af reaktive materialer, fordampning af faststoffer i proceskammeret, og brugen af monitorer til opnåelse af måling af belægningers optiske egenskaber og tykkelser under processen er normale modifikationer af processen.

c. Pakcementering er en overflademodifikationsbelægning eller overlaybelægningsproces, hvor substratet nedlægges i en pulverblanding (en pakning), som består af:

1. De metalliske pulvere, der skal danne belægningen (normalt aluminium, chrom, silicium eller kombinationer af disse)

2. En aktivator (normalt et halidsalt) og

3. Et inaktivt pulver, hyppigst aluminiumoxid.

Substratet og pulverblandingen indeholdes i en retort, som opvarmes til mellem 1 030 K 757 °C) og 1 375 K (1 102 °C) i tilstrækkelig lang tid til udfældning af belægningen.

d. Plasmasprøjtning er en overlaybelægningsproces, hvor en pistol (sprøjtebrænder), som frembringer og styrer en plasma, modtager pulver- eller trådbelægningsmaterialer, smelter dem og slynger dem mod et substrat, hvor der dannes en integreret, bonded belægning. Plasmasprøjtning kan være enten lavtryksplasmasprøjtning eller højhastighedsplasmasprøjtning.

NB 1   Lavtryk betyder mindre end det omgivende atmosfæriske tryk.

NB 2   Høj hastighed refererer til, at gassens udgangshastighed ved dysens munding overstiger 750 m/s udregnet ved 293 K (20 °C) ved 0,1 MPa.

e. Slurrybelægning er en overflademodifikationsbelægnings- eller overlaybelægningsproces, hvor et metallisk eller keramisk pulver med et organisk bindemiddel opslemmes i en væske og påføres et substrat enten ved sprøjtning, dypning eller maling, hvorefter det luft- eller ovntørres, og varmebehandles for at opnå den ønskede belægning.

f. Sputterbelægning er en overlaybelægningsproces, der er baseret på et momentoverførselsfænomen, hvor positive ioner accelereres af et elektrisk felt mod målets (belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på det passende anbragte substrat.

NB 1   Skemaet refererer kun til triode-, magnetron- eller reaktiv sputterbelægning, som bruges til at forbedre belægningens vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed, og til radiofrekvens-(RF)forbedret sputterbelægning, der bruges til at frembringe fordampning af umetalliske belægningsmaterialer.

NB 2   Lavenergiionstråler (mindre end 5 keV) kan anvendes til at aktivere belægningsprocessen.

g. Ionimplantering er en overflademodifikationsbelægningsproces, hvor det grundstof, der skal legeres, bliver ioniseret, accelereret gennem en spændingsgradient og implanteret i substratets overfladeområde. Dette omfatter processer, hvor ionimplanteringen sker samtidig med fysisk dampudfældning med elektronstråle eller sputterbelægning.

KATEGORI 3 - ELEKTRONIK

3ASystemer, udstyr og komponenter

Note 1:   Eksportkontrolstatus for udstyr og komponenter beskrevet i 3A001 eller 3A002, bortset fra det i 3A001.a.3-10 og 3A001.a.12 eller 3A001.a.14 beskrevne, som er specielt udviklet eller som har samme funktionelle egenskaber som andet udstyr, afgøres ved dette andet udstyrs eksportkontrolstatus.

Note 2:   Eksportkontrolstatus for udstyr for integrerede kredsløb beskrevet i 3A001.a.3-9 og 3A001.a.12 eller 3A001.a.14, som er uforanderligt programmeret eller udviklet til en bestemt funktion i andet udstyr, bestemmes af dette andet udstyrs eksportkontrolstatus.

NB:   Hvis producenten eller ansøgeren ikke kan afgøre det andet udstyrs eksportkontrolstatus, bestemmes eksportkontrolstatus for de integrerede kredsløb i 3A001.a.3-9, 3A001.a.12 og 3A001.a.14.

3A001Elektronisk udstyr som følger:

a. Integrerede kredsløb til generelle formål som følger:

Note 1:   Eksportkontrolstatus for wafere (færdigforarbejdede eller uforarbejdede), i hvilke funktionen er fastlagt, skal bedømmes efter parametrene i 3A001.a.

Note 2:   Integrerede kredsløb omfatter følgende typer:

  "Monolitisk integrerede kredsløb"

  "Hybride integrerede kredsløb"

  "Multichip integrerede kredsløb"

  "Film-type integrerede kredsløb", inklusive silicium-på-safir integrerede kredsløb

  "Optiske integrerede kredsløb"

  "Tredimensionale integrerede kredsløb"

  "Monolitisk integrerede mikrobølgekredsløb (MMIC)"

1. Integrerede kredsløb udviklet eller normeret som strålingsbeskyttede, således at de kan modstå en af følgende:

a. En total dosis på mindst 5 × 103 Gy (silicium)

b. En dosisændring på mindst 5 × 106 Gy (silicium) eller

c. En neutronfluens (integreret flux) (1 MeV-ækvivalent) på 5 × 1013 n/cm2 eller højere for silicium eller tilsvarende for andre materialer

Note:   3A001.a.1.c. lægger ikke eksportkontrol på metalisolatorhalvledere (MIS).

2. "Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb", mikrocontrollermikrokredsløb, integrerede hukommelseskredsløb fremstillet af en sammensat halvleder, integrerede kredsløb til analog-til-digital konvertering, integrerede kredsløb, der indeholder analog-digitale konvertere og lagrer eller behandler de digitaliserede data, integrerede kredsløb til digital-til-analog konvertering, elektrooptiske eller "optisk integrerede kredsløb" til "signalbehandling", logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke enten funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, ukendt, processorer til Fast Fourier-Transformation (FFT), elektrisk sletbare programmerbare read-only-hukommelser (EEPROM), flashhukommelser eller statiske random-access-hukommelser (SRAM) eller magnetiske random-access-hukommelser (MRAM) med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Normeret til drift ved en omgivelsestemperatur over 398 K (125 °C)

b. Normeret til drift ved en omgivelsestemperatur over 218 K (– 55 °C) eller

c. Normeret til drift ved alle omgivelsestemperaturer mellem 218 K (– 55 °C) og 398 K (125 °C)

Note:   3A001.a.2 lægger ikke eksportkontrol på integrerede kredsløb til anvendelse i civile motorkøretøjer eller jernbanemateriel.

3. "Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb" og mikrocontrollermikrokredsløb fremstillet af en sammensat halvleder og med en taktfrekvens på mere end 40 MHz.

Note:   3A001.a.3. omfatter digitale signalprocessorer, digitale arrayprocessorer og digitale co-processorer.

4. Ikke anvendt

5. Integrerede kredsløb til analog-til-digital konvertering (ADC) og digital-til-analog konvertering (DAC) som følger:

a. ADC'er med en eller flere af følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 3A101.

1. Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 10 bit, med en uddatahastighed på over 3 gigaaftastninger pr. sekund (GSPS)

2. Opløsning på mindst 10 bit, men mindre end 12 bit, med en uddatahastighed på over 600 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

3. Opløsning på mindst 12 bit, men mindre end 14 bit, med en uddatahastighed på over 400 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

4. Opløsning på mindst 14 bit, men mindre end 16 bit, med en uddatahastighed på over 250 megaaftastninger pr. sekund (MSPS) eller

5. Opløsning på mindst 16 bit med en uddatahastighed på over 65 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

NB:   Med hensyn til integrerede kredsløb, der indeholder analog-til-digital konvertere, og som lagrer eller behandler de digitaliserede data, henvises til 3A001.a.14.

Tekniske noter:

1.   En opløsning på n bit svarer til en kvantisering på 2n niveauer.

2.   Antallet af bits i uddataordet er lig med ADC'ens opløsning.

3.   Uddatahastigheden er konverterens maksimale uddatahastighed uanset arkitektur eller oversampling.

4.   I forbindelse med 'ADC'er med flere kanaler' aggregeres uddata ikke, og uddatahastigheden er den enkelte kanals maksimale uddatahastighed.

5.   I forbindelse med 'interleaved ADC'er' eller 'ADC'er med flere kanaler', som er specificeret til at have en driftsform med interleaving, aggregeres uddata, og uddatahastigheden er alle uddataenes maksimale samlede uddatahastighed.

6.   Sælgere kan også omtale uddatahastigheden som aftastningsfrekvens, konverteringshastighed eller kapacitet. Den angives ofte i megahertz (MHz), megaord pr. sekund eller megaaftastninger pr. sekund (MSPS).

7.   Ved måling af uddatahastighed svarer en aftastning pr. sekund til en Hertz eller et uddataord pr. sekund.

8.   'ADC'er med flere kanaler' defineres som anordninger, der integrerer mere end en ADC, og som er konstrueret på en sådan måde, at hver ADC har en separat analog indgang.

9.   'Interleaved ADC'er' defineres som anordninger, der har flere ADC-enheder, som aftaster den samme analoge indgang på forskellige tidspunkter, således at den analoge indgang er blevet effektivt aftastet og konverteret ved en højere aftastningsfrekvens, når uddataene aggregeres.

b. Digital-til-analog konvertere (DAC'er) med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Opløsning på mindst 10 bit med en 'justeret opdateringshastighed' på over 3 500 MSPS eller

2. Opløsning på mindst 12 bit med en 'justeret opdateringshastighed' på over 1 250 MSPS og med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Konverteringstid på mindre end 9 ns til 0,024 % af fuldt skalaudslag fra et fuldt skalatrin eller

b. 'Dynamikområde uden falske signaler' (SFDR), der er større end 68 dBc (bærer) ved syntetisering af et analogt signal med fuldt skalaudslag på 100 MHz eller den højeste analoge signalfrekvens med fuldt skalaudslag, der er specificeret til mindre end 100 MHz.

Tekniske noter:

1.   'Dynamikområde uden falske signaler' defineres som forholdet mellem rms-værdien af bærefrekvensen (maksimal signalkomponent) ved DAC'ens indgang og rms-værdien af den næststørste komponent til harmonisk forvrængning eller støjforvrængning ved dens udgang.

2.   SFDR bestemmes direkte fra specifikationstabellen eller fra karakteriseringsområderne for SFDR i forhold til frekvens.

3.   Et signal defineres til at være fuldt skalaudslag, når dets amplitude er større end -3 dBfs (fuldt skalaudslag).

4.   'Justeret opdateringshastighed' for DAC'er:

a.   I forbindelse med konventionelle (ikkeinterpolerende) DAC'er er den 'justerede opdateringshastighed' den hastighed, hvormed det digitale signal konverteres til et analogt signal, og de analoge udgangsværdier ændres af DAC'en. I forbindelse med DAC'er, hvor interpolation kan undgås (interpolationsfaktor 1), skal DAC'en anses for en konventionel (ikkeinterpolerende) DAC.

b.   I forbindelse med interpolerende DAC'er (oversamplings-DAC'er) defineres den 'justerede opdateringshastighed' som DAC-opdateringshastigheden divideret med den laveste interpolerende faktor. I forbindelse med interpolerende DAC'er kan der henvises til den 'justerede opdateringshastighed' vha. forskellige udtryk, herunder:

  input-datahastighed

  input-ordhastighed

  input-aftastningshastighed

  maksimal samlet input-busfrekvens

  maksimal DAC-taktfrekvens for DAC-taktinput.

6. Elektrooptiske og "optisk integrerede kredsløb" til "signalbehandling" og med samtlige følgende egenskaber:

a. En eller flere interne "laser"dioder

b. Et eller flere interne lysdetektorelementer og

c. Optiske bølgeledere

7. Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Et maksimalt antal single-ended digitale input/outputs på over 700 eller

b. En "samlet envejs spids seriel transceiver datahastighed" på 500 Gb/s eller derover

Note:   3A001.a.7 omfatter:

  Enkle programmerbare logiske anordninger (SPLD)

  Komplekse programmerbare logiske anordninger (CPLD)

  Gate arrays, der er programmerbare på stedet (FPGA)

  Logiske arrays, der er programmerbare på stedet (FPLA)

  Kontakter, der er programmerbare på stedet (FPIC).

N.B.   Med hensyn til integrerede kredsløb med logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, kombineret med en analog-til-digital konverter henvises til 3A001.a.14.

Tekniske noter:

1.   Det maksimale antal input/outputs i 3A001.a.7.a. kaldes også de maksimale brugerinput/outputs eller de maksimale disponible input/outputs, uanset om det integrerede kredsløb er en pakket eller upakket matrice.

2.   En "samlet envejs spids seriel transceiver datahastighed" er resultatet af en spids seriel envejs-transceiverhastighed ganget med antallet af transceivere på FPGA'et.

8. Ikke anvendt

9. Integrerede kredsløb til neurale net

10. Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Mere end 1 500 terminaler

b. Typisk "basal gatetransmissionsforsinkelse" på mindre end 0,02 ns eller

c. Driftsfrekvens på over 3 GHz

11. Digitale integrerede kredsløb, ud over de i 3A001.a.3.-10. og 3A001.a.12. beskrevne, baseret på en hvilken som helst sammensat halvleder, og med:

a. Ækvivalent gateantal på mere end 3 000 (2 inputgates) eller

b. Togglefrekvens på over 1,2 GHz

12. Processorer til Fast Fouriertransformation (FFT) med en normeret udførelseshastighed for en N-punkts kompleks FFT på mindre end (N log2 N)/20 480 ms, hvor N er antallet af punkter

Teknisk note:

Hvis N er lig med 1 024 punkter, giver formlen i 3A001.a.12 en udførelseshastighed på 500 μs.

13. Integrerede kredsløb til en direkte digital synthesizer, som har en eller flere af følgende egenskaber:

a. Digital-til-analog konverter (DAC) med en taktfrekvens på mindst 3,5 GHz og en DAC-opløsning på mindst 10 bit, men under 12 bit eller

b. Digital-til-analog konverter (DAC) med en taktfrekvens på mindst 1,25 GHz og en DAC-opløsning på over 12 bit

Teknisk note:

DAC-taktfrekvensen kan specificeres som hovedtaktfrekvensen eller inputtaktfrekvensen.

14. Integrerede kredsløb med samtlige følgende funktioner:

a. Analog-til-digital-konverteringer, som opfylder et eller flere af følgende krav:

1. Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 10 bit, med en input-aftastningshastighed på over 1,3 gigaaftastninger pr. sekund (GSPS)

2. Opløsning på mindst 10 bit, men mindre end 12 bit, med en input-aftastningshastighed på over 1,0 gigaaftastninger pr. sekund (GSPS)

3. Opløsning på mindst 12 bit, men mindre end 14 bit, med en input-aftastningshastighed på over 1,0 gigaaftastninger pr. sekund (GSPS)

4. Opløsning på mindst 14 bit, men mindre end 16 bit, med en input-aftastningshastighed på over 400 megaaftastninger pr. sekund (GSPS) eller

5. Opløsning på mindst 16 bit med en input-aftastningshastighed på over 180 megaaftastninger pr. sekund (GSPS)than 180 mega samples per second (MSPS) og

b. En eller flere af følgende:

1. Lagring af digitaliserede data eller

2. Behandling af digitaliserede data

NB 1:   Med hensyn til integrerede kredsløb til analog-til-digital konvertering henvises til 3A001.a.5.a.

NB 2:   Med hensyn til logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, henvises til 3A001.a.7.

b. Mikrobølge- eller millimeterbølgeenheder som følger:

Tekniske noter:

1.   I 3A001.b kan der også henvises til parameteret for maksimal udgangseffekt i forbindelse med produktdatablade som udgangseffekt, maksimal udgangseffekt, topudgangseffekt eller topeffekt.

2.   I 3A001.b.1. forstås ved 'elektroniske vakuumenheder' electroniske enheder, der er baseret på en elektronstråles interaktion med en elektromagnetisk bølge, hvorved der opstår et vakuumkredsløb, eller hvor der interageres med radiofrekvensvakuumhulrumsresonatorer. 'Elektroniske vakuumenheder' omfatter klystroner, vandrebølgerør og derivater deraf.

1. Elektroniske vakuumenheder og katoder som følger:

Note 1:   3A001.b.1 lægger ikke eksportkontrol på 'elektroniske vakuumenheder, der er konstrueret eller normeret til drift i frekvensbånd, og som har samtlige følgende egenskaber:

a.   Højst 31,8 GHz og

b.   "Allokeret af ITU" til radiokommunikationstjenester, men ikke til radiostedbestemmelse.

Note 2:   3A001.b.1 lægger ikke eksportkontrol på ikke "rumkvalificerede" 'elektroniske vakuumenheder', som har samtlige følgende egenskaber:

a.   Middeludgangseffekt på 50 W eller derunder og

b.   Konstrueret eller normeret til drift i frekvensbånd, og som har samtlige følgende egenskaber:

1.   Mere end 31,8 GHz, men højst 43,5 GHz og

2.   "Allokeret af ITU" til radiokommunikationstjenester, men ikke til radiostedbestemmelse.

a. 'Elektroniske vakuumenheder' med vandrefelt, pulserende eller kontinuerlig bølge som følger:

1. Enheder til drift ved frekvenser på mere end 31,8 GHz

2. Enheder med en katodevarmer, hvis opvarmningstid til nominel RF-effekt er på mindre end 3 sekunder

3. Koblede hulrumsenheder eller derivater af disse med en "relativ båndbredde" på over 7 % eller en maksimal effekt på over 2,5 kW

4. Enheder baseret på helixkredsløb eller foldede eller snoede bølgelederkredsløb eller derivater heraf, med en eller flere af følgende egenskaber:

a. "Momentan båndbredde" på mere end en oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,5

b. "Momentan båndbredde" på en oktav eller derunder og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 1 eller

c "Rumkvalificeret"

d. Elektronkanon med gitter

5. Enheder med en "relativ båndbredde" på mindst 10%, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

a. En ringformet elektronstråle

b. En ikke-aksesymmetrisk elektronstråle eller

c. Flere elektronstråler

b. Krydsfeltforstærkende 'elektroniske vakuumenheder' med en forstærkning på mere end 17 dB

c. Glødekatoder til 'elektroniske vakuumenheder' med en emissionsstrømtæthed ved nominelle driftsbetingelser på mere end 5 A/cm2 eller en pulserende (ikke-kontinuerlig) strømtæthed ved nominelle driftsbetingelser på mere end 10 A/cm2

d. 'Elektroniske vakuumenheder', der kan fungere i 'dual mode'.

Technical Note:

'Dual mode' betyder, at strålestrømmen fra den 'elektroniske vakuumenhed' forsætligt kan ændres mellem kontinerlig bølgetilstand og pulserende tilstand ved hjælp af et gitter, og at den frembringer en impulstopudgangseffekt, der er større end udgangseffekten ved kontinuerlig bølge.

2. Forstærkere med "monolitisk integrerede mikrobølgekredsløb" (MMIC) med en eller flere af følgende egenskaber:

NB:   Med hensyn til "MMIC"-forstærkere med integreret faseomformer henvises til 3A001.b.12.

a. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 6,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 15 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. En maksimal udgangseffekt på over 75 W (48,75 dBm) ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 2,9 GHz

2. En maksimal udgangseffekt på over 55 W (47,4 dBm) ved frekvenser på mere end 2,9 GHz til og med 3,2 GHz

3. En maksimal udgangseffekt på over 40 W (46 dBm) ved frekvenser på mere end 3,2 GHz til og med 3,7 GHz eller

4. En maksimal udgangseffekt på over 20 W (43 dBm) ved frekvenser på mere end 3,7 GHz til og med 6,8 GHz

b. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 16 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. En maksimal udgangseffekt på over 10 W (40 dBm) ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 8,5 GHz eller

2. En maksimal udgangseffekt på over 5 W (37 dBm) ved frekvenser på mere end 8,5 GHz til og med 16 GHz

c. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 3 W (34,77 dBm) ved frekvenser på mere end 16 GHz til og med 31,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %

d. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 31,8 GHz til og med 37 GHz

e. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 1 W (30 dBm) ved frekvenser på mere end 37 GHz til og med 43,5 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %

f. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 31,62 mW (15 dBm) ved frekvenser på mere end 43,5 GHz til og med 75 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %

g. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 10 mW (10 dBm) ved frekvenser på mere end 75 GHz til og med 90 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 5 % eller

h. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 90 GHz

Note 1:   Ikke anvendt.

Note 2:   Eksportkontrolstatus for MMIC, hvis nominelle driftsfrekvens omfatter frekvenser opført i mere end ét frekvensområde som defineret i 3A001.b.2.a. til 3A001.b.2.h., afgøres ved den laveste tærskel for maksimal udgangseffekt.

Note 3:   Note 1 og 2 i 3A betyder, at 3A001.b.2 ikke lægger eksportkontrol på MMIC, der er specielt konstruerede til andre formål, f.eks. telekommunikation, radar eller motorkøretøjer.

3. Diskrete mikrobølgetransistorer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 6,8 GHz, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. En maksimal udgangseffekt på over 400 W (56 dBm) ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 2,9 GHz

2. En maksimal udgangseffekt på over 205 W (53,12 dBm) ved frekvenser på mere end 2,9 GHz til og med 3,2 GHz

3. En maksimal udgangseffekt på over 115 W (50,61 dBm) ved frekvenser på mere end 3,2 GHz til og med 3,7 GHz eller

4. En maksimal udgangseffekt på over 60 W (47,78 dBm) ved frekvenser på mere end 3,7 GHz til og med 6,8 GHz

b. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 31,8 GHz, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. En maksimal udgangseffekt på over 50 W (47 dBm) ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 8,5 GHz

2. En maksimal udgangseffekt på over 15 W (41,76 dBm) ved frekvenser på mere end 8,5 GHz til og med 12 GHz

3. En maksimal udgangseffekt på over 40 W (46 dBm) ved frekvenser på mere end 12 GHz til og med 16 GHz eller

4. En maksimal udgangseffekt på over 7 W (38,45 dBm) ved frekvenser på mere end 16 GHz til og med 31,8 GHz

c. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,5 W (27 dBm) ved frekvenser på mere end 31,8 GHz til og med 37 GHz

d. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 1 W (30 dBm) ved frekvenser på mere end 37 GHz til og med 43,5 GHz

e. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 43,5 GHz

Note 1:   Eksportkontrolstatus for en transistor, hvis nominelle driftsfrekvens omfatter frekvenser opført i mere end ét frekvensområde som defineret i 3A001.b.3.a.-3A001.b.3.e, afgøres ved den laveste tærskel for maksimal udgangseffekt.

Note 2:   3A001.b.3. omfatter skiver, skiver monteret på bærere eller skiver monteret i pakker. Visse diskrete transistorer kan også benævnes effektforstærkere, men deres eksportkontrolstatus afgøres i 3A001.b.3.

4. Mikrobølgehalvlederforstærkere og mikrobølgesamlinger/moduler indeholdende mikrobølgehalvlederforstærkere med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 6,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 15 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. En maksimal udgangseffekt på over 500 W (57 dBm) ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 2,9 GHz

2. En maksimal udgangseffekt på over 270 W (54,3 dBm) ved frekvenser på mere end 2,9 GHz til og med 3,2 GHz

3. En maksimal udgangseffekt på over 200 W (53 dBm) ved frekvenser på mere end 3,2 GHz til og med 3,7 GHz eller

4. En maksimal udgangseffekt på over 90 W (49,54 dBm) ved frekvenser på mere end 3,7 GHz til og med 6,8 GHz

b. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 31,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. En maksimal udgangseffekt på over 70 W (48,54 dBm) ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 8,5 GHz

2. En maksimal udgangseffekt på over 50 W (47 dBm) ved frekvenser på mere end 8,5 GHz til og med 12 GHz

3. En maksimal udgangseffekt på over 30 W (44,77 dBm) ved frekvenser på mere end 12 GHz til og med 16 GHz eller

4. En maksimal udgangseffekt på over 20 W (43 dBm) ved frekvenser på mere end 16 GHz til og med 31,8 GHz

c. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,5 W (27 dBm) ved frekvenser på mere end 31,8 GHz til og med 37 GHz

d. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 2 W (33 dBm) ved frekvenser på mere end 37 GHz til og med 43,5 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %

e. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 43,5 GHz, og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Maksimal udgangseffekt på mere end 0,2 W (23 dBm) ved frekvenser på mere end 43,5 GHz til og med 75 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %

2. Maksimal udgangseffekt på mere end 20 mW (13 dBm) ved frekvenser på mere end 75 GHz til og med 90 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 5 % eller

3. Maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 90 GHz eller

f. Ikke anvendt

NB 1:   Med hensyn til MMIC-forstærkere henvises til 3A001.b.2.

NB 2:   Med hensyn til 'sender/modtagermoduler' og 'sendermoduler' henvises til 3A001.b.12.

Note 1:   Ikke anvendt.

Note 2:   Eksportkontrolstatus for et produkt, hvis nominelle driftsfrekvens omfatter frekvenser opført i mere end ét frekvensområde som defineret i 3A001.b.4.a. til 3A001.b.4.e., afgøres ved den laveste tærskel for maksimal udgangseffekt.

5. Elektronisk eller magnetisk afstemmelige båndpas- eller båndstopfiltre med mere end 5 afstemmelige resonatorer, der er i stand til at afstemme over et 1,5:1 frekvensbånd (fmax./fmin.) på mindre end 10 μs, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

a. Gennemgangsbåndbredde på mere end 0,5 % af centerfrekvensen eller

b. Båndstopbåndbredde på mindre end 0,5 % af centerfrekvensen

6. Ikke anvendt

7. Konvertere og harmoniske mixere med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Konstrueret til at udvide frekvensområdet for "signalanalysatorer" ud over 90 GHz

b. Konstrueret til at udvide driftsområdet for signalgeneratorer som følger:

1. Ud over 90 GHz

2. Til en udgangseffekt på over 100 mW (20 dBm) ved en hvilken som helst frekvens over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz

c. Konstrueret til at udvide driftsområdet for netværksanalysatorer som følger:

1. Ud over 110 GHz

2. Til en udgangseffekt på over 31,62 mW (15 dBm) ved en hvilken som helst frekvens over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz

3. Til en udgangseffekt på over 1 mW (0 dBm) ved en hvilken som helst frekvens over 90 GHz, men ikke over 110 GHz eller

d. Konstrueret til at udvide frekvensområdet for mikrobølgetestmodtagere ud over 110 GHz

8. Mikrobølgeforstærkere med 'elektroniske vakuumenheder', som er specificeret i 3A001.b.1., og med samtlige følgende egenskaber:

a. Driftsfrekvenser på over 3 GHz

b. Gennemsnitligt forhold mellem udgangseffekt og masse på mere end 80 W/kg og

c. Rumfang på mindre end 400 cm3

Note:   3A001.b.8 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret eller normeret til drift i frekvensbånd, som er "allokeret af ITU" til radiokommunikationstjenester, men ikke til radiostedbestemmelse.

9. Mikrobølgeeffektmoduler (MPM) bestående af mindst en 'elektronisk vakuumenhed' med vandrefelt, et "monolitisk integreret mikrobølgekredsløb" ("MMIC") og en integreret elektronisk energikonditioneringsanordning og med samtlige følgende egenskaber:

a. 'Tændtid' fra slukket tilstand til fuld drift på under 10 sekunder

b. Et volumen på under den maksimale nominelle effekt i watt ganget med 10 cm3/W og

c. En "momentan båndbredde" på over 1 oktav (fmax. > 2fmin.) og med en af følgende egenskaber:

1. For frekvenser på 18 GHz eller derunder en RF-udgangseffekt på over 100 W eller

2. En frekvens på over 18 GHz

Tekniske noter:

1.   Til beregning af volumen i 3A001.b.9.b. gives følgende eksempel: for en maksimal nominel effekt på 20 W vil volumen være: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.   'Tændtiden' i 3A001.b.9.a. er tiden fra helt slukket tilstand til fuld drift, dvs. omfatter MPM'ens opvarmningstid.

10. Oscillatorer eller oscillatorsamlinger, der er angivet til at arbejde med et enkelt sidebånd (SSB) fasestøj, i dBc/Hz, mindre (bedre) end -(126 + 20log10F - 20log10f) på et hvilket som helst punkt i et interval på 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz

Teknisk note:

I 3A001.b.10. er F afvigelsen fra driftsfrekvensen i Hz og f er driftsfrekvensen i MHz.

11. "Frekvenssynthesizer"-"elektroniske samlinger" med en "frekvensskiftetid" som angivet ved en af følgende egenskaber:

a. Under 143 ps

b. Under 100 μs for frekvensændringer på over 2,2 GHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 4,8 GHz, men ikke over 31,8 GHz

c. Ikke anvendt

d. Under 500 μs for frekvensændringer på over 550 MHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 31,8 GHz, men ikke over 37 GHz

e. Under 100 μs for frekvensændringer på over 2,2 GHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 37 GHz, men ikke over 90 GHz

f. Ikke anvendt eller

g. Under 1 ms inden for det syntetiserede frekvensområde på over 90 GHz.

NB:   Vedr. "signalanalysatorer", signalgeneratorer, netværksanalysatorer og mikrobølgetestmodtagere til generelle formål, jf. hhv. 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. og 3A002.f.

12. 'Sender/modtagermoduler', 'sender/modtager-MMIC' og 'sendermoduler' og 'sender-MMIC', normeret til drift ved frekvenser over 2,7 GHz og med alle følgende egenskaber:

a. Maksimal udgangseffekt (i watt) Psat på over 505,62 divideret med den maksimale driftsfrekvens (i GHz) i anden potens [Psat>505,62 W*GHz2/fGHz 2] for enhver kanal

b. En "relativ båndbredde" på mindst 5 % for enhver kanal

c. En plan side, hvor længden d (i cm) er lig med eller mindre end 15 divideret med den laveste driftsfrekvens i GHz [d ≤ 15cm*GHz*N/fGHz], hvor N er antallet af sender- eller sender/modtagerkanaler, og

d. En elektronisk variabel faseomformer pr. kanal.

Tekniske noter:

1.   Ved 'sender/modtagermodul' forstås en multifunktionel "elektronisk samling", der giver tovejs-amplitude- og fasekontrol for afsendelse og modtagelse af signaler.

2.   Ved 'sendermodul' forstås en "elektronisk samling", der giver amplitude- og fasekontrol for afsendelse af signaler.

3.   Ved 'sender/modtager-MMIC' forstås et multifunktionelt "MMIC", der giver tovejs-amplitude- og fasekontrol for afsendelse og modtagelse af signaler.

4.   Ved 'sender-MMIC' forstås et "MMIC", der giver amplitude- og fasekontrol for afsendelse af signaler.

5.   2,7 GHz bør anvendes som den laveste driftsfrekvens (fGHz) i formlen i 3A001.b.12.c. i forbindelse med sender/modtager- eller modtagermoduler, der har et nominelt driftsområde ned til 2,7 GHz og derunder [d≤15cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.   3A001.b.12. finder anvendelse på 'sender/modtagermoduler' eller 'sendermoduler' med eller uden køleflade. Værdien d i 3A001.b.12.c. omfatter ikke dele af 'sender/modtagermodulet' eller 'sendermodulet', der fungerer som køleflade.

7.   'Sender/modtagermoduler' eller 'sendermoduler' eller 'sender/modtager-MMIC' eller 'sender-MMIC' kan have N integrerede strålende antenneelementer, hvor N er antallet af sender- eller sender/modtagerkanaler.

c. Følgende akustisk bølgeudstyr samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1. Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen) akustisk bølgeudstyr med:

a. Bærefrekvens på over 6 GHz

b. Bærefrekvens på mere end 1 GHz, men højst 6 GHz og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 'Frekvenssidesløjfedæmpning' på mere end 65 dB

2. Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i μs og båndbredde i MHz) på mere end 100

3. Båndbredde på over 250 MHz eller

4. Spredningsforsinkelse på mere end 10 μs eller

c. Bærefrekvens på højst 1 GHz og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i μs og båndbredde i MHz) på mere end 100

2. Spredningsforsinkelse på mere end 10 μs eller

3. 'Frekvenssidesløjfedæmpning' på mere end 65 dB og båndbredde over 100 MHz

Teknisk note:

'Frekvenssidesløjfedæmpning' er den maksimale dæmpningsværdi, der er specificeret i databladet.

2. Volumenakustisk bølgeudstyr, som tillader direkte signalbehandling ved frekvenser på over 6 GHz

3. Akustisk-optisk "signalbehandlings" udstyr, der anvender vekselvirkning mellem akustiske bølger (volumenbølge eller overfladebølge) og lysbølger, der tillader direkte behandling af signaler eller billeder, inklusive spektralanalyse, korrelation eller konvolution

Note:   3A001.c. lægger ikke eksportkontrol på akustisk bølgeudstyr, der kun omfatter én båndpas-, lavpas-, højpas- eller gradfiltrering eller resonatorfunktion.

d. Elektronisk udstyr eller kredsløb, der indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" materialer, der er specielt beregnet til drift ved temperaturer under mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. Strømkobling til digitale kredsløb ved hjælp af "superledende" porte med et produkt af forsinkelse pr. port (i sekunder) og effekttab pr. port (i watt) på mindre end 10–14 J eller

2. Frekvensvalg ved alle frekvenser ved hjælp af resonanskredse med Q-værdier på mere end 10 000

e. Højenergiudstyr som følger:

1. 'Celler' som følger:

a. 'Primærceller' med en 'energitæthed' på mere end 550 Wh/kg ved 20 °C

b. 'Sekundærceller' med en 'energitæthed' på mere end 350 Wh/kg ved 20 °C

Tekniske noter:

1.   I forbindelse med 3A001.e.1. beregnes 'energitætheden' (Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nominelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg. Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energitætheden som den nominelle spænding i anden og derefter ganget med udladningstiden i timer divideret med udladningsbelastningen i ohm og massen i kg.

2.   I forbindelse med 3A001.e.1. defineres en 'celle' som en elektrokemisk anordning, der har positive og negative elektroder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk energi. Den er grundbyggeklodsen i et batteri.

3.   I forbindelse med 3A001.e.1.a. er en 'primærcelle' en 'celle', der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.

4.   I forbindelse med 3A001.e.1.b. er en 'sekundærcelle' en 'celle', der er beregnet til at blive ladet af en ekstern elektrisk kilde.

Note:   3A001.e.1 lægger ikke eksportkontrol på batterier, herunder enkeltcellebatterier.

2. Følgende højenergilagerkondensatorer:

NB   JF. LIGELEDES 3A201.a og kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

a. Kondensatorer med en gentagelseshastighed på mindre end 10 Hz (singleshot kondensatorer) og med samtlige følgende egenskaber:

1. Mærkespænding på mindst 5 kV

2. Energitæthed på mindst 250 J/kg og

3. Total energi på mindst 25 kJ

b. Kondensatorer med en gentagelseshastighed på 10 Hz eller mere (gentagelseskondensatorer) og med samtlige af følgende egenskaber:

1. Mærkespænding på mindst 5 kV

2. Energitæthed på mindst 50 J/kg

3. Total energi på mindst 100 J og

4. Ladnings/afladningscykluslevetid på mindst 10 000

3. "Superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end 1 sekund, og med samtlige følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 3A201.b.

Note:   3A001.e.3 lægger ikke eksportkontrol på "superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til medicinsk udstyr til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI).

a. Energiafgivelse på mere end 10 kJ i løbet af det første sekund

b. Indre diameter af strømvindingerne mere end 250 mm og

c. Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strømtæthed" i vindingen mere end 300 A/mm2

4. Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIC), solpaneler og solarrays, der er "rumkvalificerede" og har en mindste gennemsnitseffektivitet på over 20 % ved en driftstemperatur på 301 K (28 °C) ved en simuleret 'AM0'-belysning med en bestråling på 1 367 watt pr. kvadratmeter (W/m2)

Teknisk note:

'AM0' eller 'Air Mass Zero' er sollysets spektrale bestråling i jordens ydre atmosfære, når afstanden mellem jorden og solen er én astronomisk enhed (AU).

f. Enkodere til absolut position med roterende input med en "nøjagtighed" lig med eller mindre (bedre) end 1,0 buesekund og specielt konstruerede enkoderringe, -diske eller –skalae dertil

g. Faststofthyristorkoblingsanordninger med impulseffekt og 'thyristormoduler', der anvender koblingsmetoder, som styres elektronisk, optisk eller med elektronstråling, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. En maksimal strømstigning ved tænding (di/dt) på over 30 000 A/μs og en spænding i slukket tilstand på over 1 100 V eller

2. En maksimal strømstigning ved tænding (di/dt) på over 2 000 A/μs og som har alle følgende egenskaber:

a. En spidsspænding i slukket tilstand på 3 000 V eller derover og

b. En ikkerepetitiv spidsstrøm (surge current) på 3 000 A eller derover.

Note 1:   3A001.g. omfatter:

  Styrede ensrettere af silicium Silicon Controlled Rectifiers (SCR)

  Elektrisk styrede thyristorer (ETT)

  Lysstyrede thyristorer (LTT)

  Integrerede brokommuterede thyristorer (IGCT)

  Gate Turn-Off thyristorer (GTO)

  MOS-styrede thyristorer (MCT)

  Solidtroner

Note 2:   3A001.g. lægger ikke eksportkontrol på thyristoranordninger og 'thyristormoduler', der er indbygget i udstyr til anvendelse i civil jernbanedrift eller "civile fly".

Teknisk note:

I forbindelse med 3A001.g. indeholder et 'thyristormodul' en eller flere thyristoranordninger.

h. Faststofhalvlederswitcher, -dioder eller '-moduler' med følgende egenskaber:

1. Normeret til maksimal driftstemperatur på over 488 K (215 °C)

2. En repetitiv spidsspænding i off-tilstand (blokeringsspænding) på over 300 V og

3. En kontinuerlig strøm på over 1 A.

Note 1:   Den repetitive spidsspænding i off-tilstand i 3A001.h. omfatter drainsourcespænding, kollektoremitterspænding, repetitiv spidsspærrespænding og repetitiv spidsblokeringsspænding i off-tilstand.

Note 2:   3A001.h. omfatter:

  Junction felteffekttransistorer (JFET)

  Lodrette junction felteffekttransistorer (VJFET)

  Metaloxidfelteffekttransistorer (MOSFET)

  Dobbeltdiffunderede metaloxidfelteffekttransistorer (DMOSFET)

  Isolerede gate bipolære transistorer (IGBT)

  Transistorer med høj elektronmobilitet (HEMT)

  Bipolære junction transistorer (BJT)

  Thyristorer og styrbare halvlederensrettere (SCR)

  Slukbare thyristorer (GTO)

  Slukbare emitterthyristorer (ETO)

  PiN-dioder

  Schottky-dioder

Note 3:   3A001.h. lægger ikke eksportkontrol på switcher, dioder eller 'moduler' i udstyr konstrueret til anvendelse i civile motorkøretøjer, civile jernbaner eller "civile fly".

Teknisk note:

I 3A001.h. indeholder 'moduler' en eller flere faststofhalvlederkoblinger eller -dioder.

3A002"Elektroniske samlinger", moduler og udstyr til generelle formål som følger:

a. Følgende optageudstyr og oscilloskoper:

1. Ikke anvendt

2. Ikke anvendt

3. Ikke anvendt

4. Ikke anvendt

5. Ikke anvendt

6. Digitale dataoptagere med samtlige følgende egenskaber:

a. En vedvarende 'kontinuerlig kapacitet' på mere end 6,4 Gbit/s til en harddisk eller et SSD-drev og

b. Processor, som analyserer radiofrekvens-signaldata, mens disse optages

Tekniske noter:

1.   For optagere med parallel busarkitektur er den 'kontinuerlige kapacitet' den største ordhastighed ganget med ordlængen i bit.

2.   Ved 'kontinuerlig kapacitet' forstås den største hastighed, hvormed instrumentet kan optage data til en harddisk eller et SSD-drev uden tab af information, samtidig med at den hastighed, hvormed digitale data indlæses, eller digitizer-konverteringshastigheden opretholdes.

7. Tidstro oscilloskoper med en vertikal kvadratisk middelværdi (rms) for støjspænding på under 2 % af fuldt udslag på den vertikale skala, der giver den laveste støjværdi for input 3 dB båndbredde på 60 GHz eller derover pr. kanal

Note:   3A002.a.7. lægger ikke eksportkontrol på ækvivalente stikprøveoscilloskoper.

b. Ikke anvendt

c. Følgende "signalanalysatorer":

1. "Signalanalysatorer" med en 3 dB resolutionsbåndbredde (RBW) på over 10 MHz hvor som helst inden for frekvensområdet på over 31,8 GHz, men ikke over 37 GHz

2. "Signalanalysatorer" med et middelstøjniveau (DANL) på mindre (bedre) end -150 dBm/Hz hvor som helst inden for frekvensområdet på over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz

3. "Signalanalysatorer" med en frekvens på over 90 GHz

4. "Signalanalysatorer" med samtlige følgende egenskaber:

a. "Realtidsbåndbredde" på over 170 MHz og

b En eller flere af følgende egenskaber:

1. 100 % sandsynlighed for opfangning med en reduktion på under 3 dB fra den fulde amplitude som følge af gaps eller vindueseffekter fra signaler med en varighed på højst 15 μs, eller

2. "Frekvensmasketriggerfunktion" med 100 % sandsynlighed for trigger (opfangning) for signaler med en varighed på højst 15 μs

Tekniske noter:

1.   Sandsynligheden for opfangning i 3A002.c.4.b.1. benævnes også sandsynligheden for indfangning eller for observering.

2.   I forbindelse med 3A002.c.4.b.1. er varigheden for 100 % sandsynlighed for opfangning lig med den minimale signalvarighed, der er nødvendig for den specificerede måleusikkerheds niveau.

Note:   3A002.c.4 lægger ikke eksportkontrol på "signalanalysatorer", som kun bruger konstantprocent båndbreddefiltre (også kendt som oktav- eller fraktionaloktavfiltre).

5. Ikke anvendt

d. "Signalgeneratorer" med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Specificeret til frembringelse af impulsmodulerede signaler inden for et frekvensområde på over 31,8 GHz, men ikke over 37 GHz, og som har alle følgende egenskaber:

a. En 'impulsvarighed' mindre end 25 ns og

b. Til/fra-rytme på mindst 65 dB

2. Udgangseffekt på over 100 mW (20 dBm) hvor som helst inden for et frekvensområde på over 43,5 GHz, men højst 90 GHz

3. "Frekvensskiftetid" som angivet ved en af følgende egenskaber:

a. Ikke anvendt

b. Under 100 μs for frekvensændringer på over 2,2 GHz inden for et frekvensområde på over 4,8 GHz, men højst 31,8 GHz

c. Ikke anvendt

d. Under 500 μs for frekvensændringer på over 550 MHz inden for et frekvensområde på over 31,8 GHz, men højst 37 GHz eller

e. Under 100 μs for frekvensændringer på over 2,2 GHz inden for et frekvensområde på over 37 GHz, men højst 90 GHz

f. Ikke anvendt

4. Enkelt sidebånd (SSB) fasestøj, i dBc/Hz, angivet som værende et eller flere af følgende:

a. Mindre (bedre) end -(126 + 20log10F - 20log 10 f) på et sted inden for området 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz på ethvert sted inden for et frekvensområde på over 3,2 GHz, men ikke over 90 GHz eller

b. Mindre (bedre) end -(206- 20log10f) på et sted inden for området 10 kHz < F < 100 kHz på ethvert sted inden for et frekvensområde på over 3,2 GHz, men ikke over 90 GHz eller

Teknisk note:

I 3A002.d.4. er F afvigelsen fra driftsfrekvensen i Hz, og f er driftsfrekvensen i MHz

5. Maksimal frekvens på over 90 GHz

Note 1:   I forbindelse med 3A002.d. omfatter signalgeneratorer generatorer med vilkårlig bølgeform og funktionsgeneratorer.

Note 2:   3A002.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, i hvilket udgangsfrekvensen enten frembringes ved addition eller substraktion af to eller flere krystaloscillatorfrekvenser, eller ved addition eller subtraktion fulgt af en multiplikation af resultatet.

Tekniske noter:

1.   Den maksimale frekvens i en generator med vilkårlig bølgeform eller en funktionsgenerator beregnes ved at dividere aftastningshastigheden, i aftastninger pr. sekund, med en faktor på 2,5.

2.   I 3A002.d.1.a. defineres "impulsvarighed" som tidsperioden fra det punkt på forkanten, der er 50 % af impulsamplituden, til det punkt på bagkanten, der er 50 % af impulsamplituden.

e. Netværksanalysatorer med en af følgende egenskaber:

1. Udgangseffekt på over 31,62 mW (15 dBm) hvor som helst inden for driftsfrekvensområdet på over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz

2. Udgangseffekt på over 1 mW (0 dBm) hvor som helst inden for driftsfrekvensområdet på over 90 GHz, men ikke over 110 GHz

3. 'Ikkelineær vektormålingsfunktionalitet' ved frekvenser på over 50 GHz, men ikke over 110 GHz eller

Teknisk note:

'Ikkelineær vektormålingsfunktionalitet' er et instruments evne til at analyse testresultater fra anordninger, der opererer i området med store signaler eller i området for ulineær forvrængning.

4. Maksimal driftsfrekvens på over 110 GHz

f. Mikrobølgetestmodtagere med samtlige følgende egenskaber:

1. Maksimal driftsfrekvens på over 110 GHz og

2. Evne til at måle amplitude og fase samtidigt

g. Atomfrekvensstandarder, med en eller flere af følgende egenskaber:

1. "Rumkvalificeret"

2. Ikkerubidium og med en langtidsstabilitet mindre (bedre) end 1 × 10–11/måned eller

3. Ikke "rumkvalificeret" og med alle følgende egenskaber:

a. Er en rubidiumstandard

b. Langtidsstabilitet mindre (bedre) end 1 × 10–11/måned og

c. Totalt energiforbrug på mindre end 1 W

h. "Elektroniske samlinger", moduler og udstyr, der er specificeret til at udføre samtlige af følgende:

1. Analog-til-digital konvertering, som opfylder et eller flere af følgende krav:

a. Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 10 bit, med en input-aftastningshastighed på over 1 300 mio. aftastninger pr. sekund

b. Opløsning på mindst 10 bit, men mindre end 12 bit, med en input-aftastningshastighed på over 1 000 mio. aftastninger pr. sekund

c. Opløsning på mindst 12 bit, men mindre end 14 bit, med en input-aftastningshastighed på over 1 000 mio. aftastninger pr. sekund

d. Opløsning på mindst 14 bit, men mindre end 16 bit, med en input-aftastningshastighed på over 400 mio. aftastninger pr. sekund eller

e. Opløsning på mindst 16 bit med en input-aftastningshastighed på over 180 mio. aftastninger pr. sekund og

2. En eller flere af følgende:

a. Output af digitaliserede data

b. Lagring af digitaliserede data

c. Behandling af digitaliserede data

NB:   Digitale datoptagere, oscilloskoper, "signalanalysatorer", signalgeneratorer, netværksanalysatorer og mikrobølgetestmodtagere er specificeret i hhv. 3A002.a.6., 3A002.a.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. og 3A002.f.

Teknisk note:

Eksportkontrolstatus for "elektroniske samlinger" eller moduler med flere kanaler afhænger af det højeste præstationsniveau, som er angivet pr. kanal.

Note:   3A002.h. omfatter ADC-kort, bølgesignaldigitaliseringsudstyr, dataopsamlingskort, signalakkvisitionsplader (signal acquisition boards) og transientoptagere.

3A003Varmestyringssystemer med køling ved oversprøjtning, der anvender et lukket kredsløb med indkapslet væskehåndterings- og rekonditioneringsudstyr, hvor elektroniske komponenter oversprøjtes med en dielektrisk væske ved hjælp af særligt konstruerede dyser med henblik på at holde elektroniske komponenter inden for deres driftstemperaturområde, samt specielt konstruerede komponenter hertil.

3A101Følgende elektronisk udstyr og komponenter ud over det, der er specificeret i 3A001:

a. Analog-digitale omsættere, anvendelige i "missiler", konstrueret til at opfylde militære specifikationer for specielt robust udstyr

b. Acceleratorer, der er i stand til at afgive elektromagnetisk stråling fremkaldt af bremsstrahlung fra accelererede elektroner på mindst 2 MeV, samt systemer, der indeholder sådanne acceleratorer.

Note:   3A101.b omfatter ikke udstyr, der er specielt konstrueret til medicinske formål.

3A102'Termiske batterier' beregnet eller ændret til brug i 'missiler'.

Tekniske noter:

1.   I 3A102 er 'termiske batterier' engangsbatterier, der indeholder et fast ikkeledende uorganisk salt som elektrolyt. Disse batterier indeholder et pyrolytisk materiale, der, når det antændes, smelter elektrolytten og aktiverer batteriet.

2.   I 3A102 er 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

3A201Følgende elektroniske komponenter ud over dem, der er specificeret i 3A001:

a. Kondensatorer med et af følgende sæt af egenskaber:

1.

 

a. Mærkespænding højere end 1,4 kV

b. Energiopladning mere end 10 J

c. Kapacitans højere end 0,5 μF og

d. Serieinduktans mindre end 50 nH eller

2.

 

a. Mærkespænding højere end 750 V

b. Kapacitans højere end 0,25 μF og

c. Serieinduktans mindre end 10 nH

b. Superledende solenoidelektromagneter med samtlige følgende egenskaber:

1. I stand til at danne magnetfelter på mere end 2 T

2. Et forhold mellem længde/indvendig diameter på over 2

3. Indre diameter på mere end 300 mm og

4. Et magnetfelt af en homogenitet, der er bedre end 1 % over den midterste halvdel af det indre rum

Note:   3A201.b lægger ikke eksportkontrol på magneter, der er specielt konstrueret til, og som eksporteres 'som dele af' medicinske nukleare magnetiske resonanssystemer (NMR) til billeddannelse. Udtrykket 'som dele af' betyder ikke nødvendigvis fysisk del af samme forsendelse; separate forsendelser fra forskellige kilder er tilladt, såfremt det i de tilhørende eksportpapirer klart anføres, at disse forsendelser er afsendt 'som dele af' de billeddannende systemer.

c. Røntgenudladningsgeneratorer eller impulselektronacceleratorer med et af følgende sæt af egenskaber:

1.

 

a. En acceleratorspidselektronenergi på mindst 500 keV, men mindre end 25 MeV og

b. Med et 'godhedstal' (K) på mindst 0,25 eller

2.

 

a. En acceleratorspidselektronenergi på mindst 25 MeV og

b. En 'spidseffekt' større end 50 MW.

Note:   3A201.c lægger ikke eksportkontrol på acceleratorer, som udgør en del af apparater, der er beregnet til andre formål end elektronstråler eller røntgenstråling (f.eks. elektronmikroskopi), og heller ikke på sådanne konstrueret til medicinske formål.

Tekniske noter:

1.   'Godhedstallet' K defineres som

K = 1,7 × 103V2,65Q

hvor V er spidselektronenergien i millioner elektronvolt.

Hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er mindre end eller lig 1 μs, er Q den maksimale accelererede ladning i coulomb. Hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er større end 1 μs, er Q den maksimale accelererede ladning på 1 μs.

Q er lig med integralet af i med hensyn til t over varigheden af stråleimpulsen (Q = ∫ idt), dog højst 1 μs, hvor i er strålestrømmen i ampere, og t er tiden i sekunder.

2.   Spidseffekt = (spidsspænding i volt) × (spidsstrålestrøm i ampere).

3.   I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er stråleimpulsens varighed den mindste af værdierne 1 μs eller varigheden af det strålepakkebundt, der fremkommer ved en mikrobølgemodulatorpuls.

4.   I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er spidsstrålestrømmen middelstrømmen under varigheden af strålepakkebundtet.

3A225Frekvensomformere eller generatorer ud over dem, der er specificeret i 0B001.b.13, der kan bruges som drivkraft med variabel eller fast frekvens, med samtlige følgende egenskaber:

NB 1:   "Software", som er specielt designet til at forbedre eller frigive ydelsen i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne i 3A225, er specificeret i 3D225.

NB 2:   "Teknologi", i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne i 3A225, er specificeret i 3E225.

a. Multifaseudgangseffekt på 40 VA eller større

b. Opererer ved en frekvens på 600 Hz eller mere og

c. Frekvensstyring bedre (mindre) end 0,2 %.

Note:   3A225 lægger ikke eksportkontrol på frekvensomformere eller -generatorer, hvis de har hardware-, "software"- eller "teknologi"begrænsninger, der begrænser ydelsen til under det niveau, der er specificeret ovenfor, forudsat at de opfylder følgende:

1.   De skal returneres til den oprindelige fabrikant med henblik på at forbedre eller frigive begrænsningerne;

2.   De kræver "software" som specificeret i 3D225 til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 3A225 eller

3.   De kræver "teknologi" i form af nøgler eller koder som specificeret i 3E225 til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 3A225.

Tekniske noter:

1.   Frekvensomformere i 3A225 er også kendt som konvertere eller invertere.

2.   Frekvensomformere i 3A225 bliver markedsført som generatorer, elektronisk testudstyr, AC-strømforsyninger, Variable Speed Motors Drives, Variable Speed Drives (VSDs), Variable Frequency Drives (VFDs), Adjustable Frequency Drives (AFDs), eller Adjustable Speed Drives (ASDs).

3A226Stærkstrømsforsyninger med høj effekt bortset fra dem, der er specificeret i 0B001.j.6., som har begge følgende egenskaber:

a. Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 100 V over en periode på 8 timer med en udgangsstrøm på mindst 500 A og

b. Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 8 timer.

3A226Stærkstrømsforsyninger med høj effekt bortset fra dem, der er specificeret i 0B001.j.6., som har begge følgende egenskaber:

a. Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 20 kV over en periode på 8 timer med en udgangsstrøm på mindst 1 A og

b. Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 8 timer.

3A228Følgende koblingsindretninger:

a. Koldkatoderør, også gasfyldte, som virker på samme måde som et gnistgab, og med samtlige følgende egenskaber:

1. Indeholdende 3 eller flere elektroder

2. Mærkeanodespidsspænding mindst 2,5 kV

3. Mærkeanodespidsstrøm mindst 100 A og

4. Anodeforsinkelse højst 10 μs

Note:   3A228 omfatter ligeledes gaskrytronrør og vakuumsprytronrør.

b. Trigget gnistgab, der har begge følgende egenskaber:

1. Anodeforsinkelse højst 15 μs og

2. Mærkespidsstrøm på mindst 500 A

c. Moduler eller samlinger med en hurtig koblingsfunktion bortset fra dem, der er anført i 3A001.g. eller 3A001.h, med samtlige følgende egenskaber:

1. Mærkeanodespidsspænding større end 2 kV

2. Mærkeanodespidsstrøm mindst 500 A og

3. Tændtid højst 1 μs

3A229Følgende stærkstrømsimpulsgivere:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. Detonatortændapparater (tændsystemer, tændanordninger), herunder elektronisk ladede, eksplosive og optiske tændapparater, bortset fra dem, der er specificeret i 1A007.a, der er konstrueret til at drive flere styrede detonatorer som specificeret i 1A007.b

b. Modulære elektriske impulsgeneratorer, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Konstrueret til bærbar, mobil eller særlig modstandsdygtig anvendelse

2. I stand til at udlade deres energi på mindre end 15 μs i belastninger på mindre end 40 ohm

3. Med en udgangsstrøm på mere end 100 A

4. Ingen dimension større end 30 cm

5. Vægt mindre end 30 kg og

6. Specificeret til brug ved et udvidet temperaturområde fra 223 K (– 50 °C) til 373 K (100 °C), eller specificeret som egnet til rumbrug.

Note:   3A229.b omfatter xenon-udladningslampestyring.

c. Mikrodetonatorenheder, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Ingen dimension større end 35 mm

2. Mærkespænding på 1 kV eller derover og

3. Kapacitans på 100 nF eller derover

3A230Højhastighedsimpulsgeneratorer og 'impulshoveder' dertil, med begge af følgende egenskaber:

a. En udgangsspænding på mere end 6 V ind i en resistiv belastning på mindre end 55 ohm, og

b. En 'impulsomkoblingstid' på mindre end 500 ps.

Tekniske noter:

1.   'Impulsomkoblingstid' defineres i 3A230 som tidsperioden mellem 10 % og 90 % af spændingsamplituden.

2.   'Impulshoveder' er impulsdannende netværk, der er konstrueret til at acceptere en spændingstrinfunktion og omforme den til en række impulsformer, der kan omfatte rektangulære, trekantede, trin, impuls, eksponentielle eller monocykliske typer. 'Impulshoveder' kan være en integrerende del af impulsgeneratoren, de kan være et plug-in-modul til apparater eller de kan være tilsluttet et eksternt apparat.

3A231Neutrongeneratorsystemer, herunder rør, der har begge følgende egenskaber:

a. Er konstrueret til drift uden et eksternt vakuumsystem og

b. Bruger en af følgende:

1. Elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en tritium-deuterium kernereaktion eller

2. Elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en deuterium-deuterium kernereaktion, og i stand til en effekt på 3 × 109 neutroner/s eller derover.

3A232Følgende flerpunktstændsystemer, ud over dem, der er specificeret i 1A007:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

NB:   Se 1A007.b. for detonatorer.

a. Ikke anvendt

b. Arrangementer, der bruger enkelte eller multiple detonatorer, der er beregnet til næsten simultant at tænde en eksplosiv overflade over et område på mere end 5 000 mm2 fra et enkelt tændsignal med en tændtid spredt over overfladen på mindre end 2,5 μs.

Note:   3A232 lægger ikke eksportkontrol på detonatorer, der kun bruger primære sprængstoffer som f.eks. blyazid.

3A233Følgende massespektrometre ud over dem, der er specificeret i 0B002.g, der er i stand til at måle ioner på mindst 230 atommasseenheder og med en opløsning bedre end 2 dele på 230 samt ionkilder hertil:

a. Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS)

b. Glimudladningsmassespektrometre (GDMS)

c. Termiske ioniseringsmassespektrometre (TIMS)

d. Elektronbombardementmassespektrometre med begge følgende egenskaber:

1. Et molekylestråleinjektionssystem, der injicerer et kollimeret strålebundt af analytte molekyler til et område i ionkilden, hvor molekylerne ioniseres af en elektronstråle og

2. En eller flere 'kolde fælder', der kan nedkøles til en temperatur på 193 K (– 80 °C)

e. Ikke anvendt

f. Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der er beregnet til actinider eller actinidfluorider.

Tekniske noter:

1.   Elektronbombardementmassespektrometre i 3A233.d benævnes også elektronimpaktmassespektrometre eller elektronioniseringsmassespektrometre.

2.   I 3A233.d.2., forstås ved 'kold fælde' en anordning, der fanger gasmolekyler ved at kondensere eller fryse dem på kolde overflader. I forbindelse med 3A233.d.2. er en gasholdig heliumkryogenisk vakuumpumpe med lukket sløjfe, ikke en 'kold fælde'.

3A234Striplines, der giver stier med lav induktans til detonatorer med følgende egenskaber:

a. Mærkespænding højere end 2 kV og

b Induktans mindre end 20 nH.

3BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

3B001Følgende udstyr til fremstilling af halvlederkomponenter eller halvledermaterialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 2B226

a. Følgende udstyr til epitaksial vækst:

1. Udstyr, som er udviklet eller modificeret til at danne et lag af andet materiale end silicium med en lagtykkelse, der er ensartet til mindre end ± 2,5 % over en længde på mindst 75 mm

Note:   3B001.a.1. omfatter atomlagsepitaksiudstyr.

2. Metalorganisk kemisk dampudfældnings-(MOCVD)-reaktorer, der er konstrueret til epitaksial vækst af sammensatte halvledere bestående af materiale med to eller flere af følgende grundstoffer: aluminium, gallium, indium, arsen, phosphor, antimon og nitrogen

3. Udstyr til epitaksial vækst med molekylestråle ved brug af gas- eller faststofkilder

b. Udstyr konstrueret til ionimplantering og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Ikke anvendt

2. Konstrueret og optimeret til drift ved en stråleenergi på 20 keV eller derover og en strålestrøm på 10 mA eller derover for hydrogen-, deuterium- eller heliumimplantering

3. Direkte skrivekapacitet

4. En stråleenergi på mindst 65 keV og en strålestrøm på mindst 45 mA beregnet til højenergioxygenimplantering i et opvarmet halvledermateriale "substrat"eller

5. Konstrueret og optimeret til drift ved en stråleenergi på 20 keV eller derover og en strålestrøm på 10 mA eller derover for implantering af silicium på et halvledermateriale "substrat", der er opvarmet til 600 °C eller derover

c. Ikke anvendt

d. Ikke anvendt

e. Centrale flerkammerwaferhåndteringssystemer til automatisk ilægning med samtlige følgende egenskaber:

1. Interfaces til wafer input og output, til hvilke mere end to funktionelt forskellige 'halvlederbearbejdningsværktøjer' som specificeret i 3B001.a.1., 3B001.a.2., 3B001.a.3. eller 3B001.b. er beregnet til at kunne forbindes, og

2. Beregnet til frembringelse af et integreret system i et vakuummiljø til 'sekventiel behandling af flere wafere'

Note:   3B001.e. lægger ikke eksportkontrol på automatiske robotsystemer til waferbehandling, der er specielt beregnet til parallel behandling af wafere.

Tekniske noter:

1.   I forbindelse med 3B001.e. er 'halvlederbearbejdningsværktøjer' modulbaserede værktøjer, som anvendes til funktionelt forskellige fysiske processer i fremstillingen af halvledere, f.eks. udfældning, implantering eller varmebehandling.

2.   I forbindelse med 3B001.e. er 'sekventiel behandling af flere wafere' muligheden for at behandle hver enkelt wafer med forskellige 'halvlederbearbejdningsværktøjer', f.eks. ved at den enkelte wafer overføres fra et værktøj til et andet og derfra videre til et tredje værktøj med de centrale flerkammerwaferhåndteringssystemer til automatisk ilægning.

f. Følgende litografisk udstyr:

1. Step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner) til positionering og eksponering i forbindelse med waferprocesser ved brug af foto-optiske eller røntgenmetoder og med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Lyskildebølgelængde kortere end 193 nm eller

b. I stand til at frembringe et mønster med en 'mindste detaljeopløsning' (MRF) på 45 nm eller derunder.

Teknisk note:

'Mindste detaljeopløsning' (MRF) beregnes efter følgende formel:

image

hvor K-faktor = 0,35.

2. Litografisk udstyr til prægning, der kan frembringe detaljer på 45 nm eller mindre

Note:   3B001.f.2. omfatter:

  Mikrokontakttrykkeredskaber

  Varmeprægningsredskaber

  Litografiske redskaber til nanoprægning

  Litografiske (S-FIL) redskaber til step-and-flash-prægning

3. Udstyr, der er specielt konstrueret til maskefremstilling med alle følgende egenskaber:

a. En afbøjet fokuseret elektronstråle, ionstråle eller "laser"stråle og

b. En eller flere af følgende egenskaber:

1. En fuld halvværdibredde (FWHM) pletstørrelse, der er mindre end 65 nm, og en billedplacering på mindre end 17 nm (gennemsnit + 3 sigma) eller

2. Ikke anvendt

3. Second-layer overlay error på mindre end 23 nm (gennemsnit + 3 sigma) på masken

4. Udstyr, der er konstrueret til behandling af indretninger, og som bruger direkte skrivemetoder, med alle følgende egenskaber:

a. En afbøjet fokuseret elektronstråle og

b. En eller flere af følgende egenskaber:

1. Stråle med en minimumstørrelse på højst 15 nm eller

2. Overlay error på mindre end 27 nm (gennemsnit + 3 sigma)

g. Masker og okularmikrometre, beregnet til integrerede kredsløb, der er specificeret i 3A001

h. Flerlagsmasker med et faseforskydningslag, der ikke er specificeret i 3B001.g., og med en af følgende egenskaber:

1. Lavet på en maske "substratblanket" af glas specificeret med en dobbelt brydning på mindre end 7 nm/cm eller

2. Konstrueret til anvendelse med litografisk udstyr, hvor lyskildens bølgelængde er mindre end 245 nm

Note:   3B001.h lægger ikke eksportkontrol på flerlagsmasker med et faseforskydningslag, der er beregnet til fremstilling af hukommelsesindretninger, der ikke er pålagt eksportkontrol iflg. 3A001.

i. Litografiskabeloner til prægning beregnet til integrerede kredsløb som omhandlet i 3A001.

3B002Følgende prøveudstyr, specielt beregnet til prøvning af færdige eller ufærdige halvlederindretninger, samt særlige komponenter og tilbehørsdele dertil:

a. Til afprøvning af transistorers S-parametre ved frekvenser over 31,8 GHz

b. Ikke anvendt

c. Til prøvning af integrerede mikrobølgekredsløb, der er specificeret i 3A001.b.2.

3CMaterialer

3C001Heteroepitaksiale materialer, der består af et "substrat" med flere, stablede epitaksisk dyrkede lag af:

a. Silicium (Si)

b. Germanium (Ge)

c. Siliciumcarbid (SiC) eller

d. "III/V-forbindelser" af gallium eller indium.

Note:   3C001.d. lægger ikke eksportkontrol på et "substrat" med et eller flere P-type epitaksiale lag af GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP eller InGaAlP, uanset grundstoffernes sekvens, undtagen hvis det epitaksiale lag af P-type befinder sig mellem N-type-lag.

3C002Følgende resistmaterialer samt "substrater" belagt med følgende resists:

a. Følgende resists konstrueret til halvlederlitografi:

1. Positive resists, som er justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder under 245 nm, men lig med eller større end 15 nm

2. Resists, som er justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder under 15 nm, men større end 1 nm

b. Alle resists, til brug med elektronstråler eller ionstråler, med en følsomhed på 0,01 mikrocoulomb/mm2 eller bedre

c. Ikke anvendt

d. Alle resists der er optimeret til overfladebilleddannelsesteknologi

e. Alle resists, der er udviklet eller optimeret til brug med litografisk udstyr til prægning specificeret i 3B001.f.2., som bruger enten en termisk eller lyshærdende proces.

3C003Følgende organiske-uorganiske forbindelser:

a. Metalorganiske forbindelser af aluminium, gallium eller indium, med en renhed (metalbasis), der er bedre end 99,999 %

b. Organiske arsen-, antimon- og phosphorforbindelser, med en renhed (på basis af det uorganiske grundstof), der er bedre end 99,999 %.

Note:   3C003 lægger kun eksportkontrol på forbindelser, hvis metal-, halvmetal- eller ikkemetalgrundstof er bundet direkte til kulstof i molekylets organiske del.

3C004Hydrider af phosphor, arsen eller antimon, med en renhed der er bedre end 99,999 %, selv i fortynding med inaktive luftarter eller hydrogen.

Note:   3C004 lægger ikke eksportkontrol på hydrider, der indeholder mindst 20 molprocent inaktive luftarter eller hydrogen.

3C005Halvleder "substrater" af siliciumkarbid (SiC), galliumnitrid (GaN), aluminiumnitrid (AlN) eller aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) eller ingots, boules eller andre preforms af disse materialer, med resistiviteter større end 10 000 ohm-cm ved 20 °C

3C006"Substrater" specificeret i 3C005 med mindst ét epitaksialt lag af siliciumcarbid, galliumnitrid, aluminiumnitrid eller aluminiumgalliumnitrid.

3DSoftware

3D001"Software", der er specielt udviklet til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er specificeret i 3A001.b. til 3A002.h. eller 3B.

3D002"Software", der er specielt udviklet til "brug" af udstyr specificeret i 3B001.a.-f., 3B002 eller 3A225

3D003'Fysikbaseret' simulations"software", der er specielt beregnet til "udvikling" af litografiske, ætsnings- eller udfældningsprocesser til overføring af maskemønstre til specifikke topografiske mønstre i ledere, dielektrika eller halvledere.

Teknisk note:

Ved 'fysikbaseret' i 3D003 forstås brug af beregninger til at fastlægge en række af fysiske årsags- og virkningssammenhænge på grundlag af fysiske egenskaber (f.eks. temperatur, tryk, diffusionskonstanter og halvlederegenskaber).

Note:   Biblioteker, konstruktionsattributter eller tilknyttede data til konstruktion af halvlederindretninger eller integrerede kredsløb betragtes som "teknologi".

3D004"Software" der er specielt beregnet til "udvikling" af udstyr, der er specificeret i 3A003.

3D101"Software", der er specielt udviklet eller ændret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 3A101.b.

3D225"Software", som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydelsen i frekvensomformere eller -generatorer, således at de opfylder egenskaberne i 3A225.

3ETeknologi

3E001"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er specificeret i 3A, 3B eller 3C.

Note 1:   3E001 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til udstyr eller komponenter, der er specificeret i 3A003.

Note 2:   3E001 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til integrerede kredsløb, der er specificeret i 3A001.a.3-12, med samtlige følgende egenskaber:

a.   Anvender "teknologi" på mindst 0,130 μm og

b.   Indeholder flerlagsstrukturer med højst tre metallag.

3E002Anden "teknologi", iflg. den generelle teknologinote, end den, der er pålagt eksportkontrol iflg. 3E001, til "udvikling" eller "produktion" af et "mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb" eller en mikrocontroller mikrokredsløbskerne med en aritmetisk logikenhed med en accessbredde på mindst 32 bit og et eller flere af følgende træk eller karakteristika:

a. En 'vektorprocessorenhed' beregnet til at foretage mere end to beregninger på flydende-komma-vektorer (endimensionelle arrays på 32-bit-tal eller større tal) samtidig

Teknisk note:

En 'vektorprocessorenhed' er et processorelement med indbyggede instruktioner, der udfører multiple beregninger på flydende-komma-vektorer (endimensionelle arrays på 32-bit-tal eller større tal) samtidig og har mindst én aritmetisk logisk vektorenhed og vektorregistre på mindst 32 elementer hvert.

b. Beregnet til at give mere end fire flydende-komma-driftsresultater på 64 bit eller derover pr. cyklus eller

c. Beregnet til at give mere end otte multiplicere-akkumulere fast-komma-resultater på 16 bit pr. cyklus (f.eks. digital behandling af analog information, der tidligere er omsat til digital form, også kaldet digital "signalbehandling").

Note 1:   3E002 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til multimedieudvidelser.

Note 2:   3E002 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til mikroprocessorkerner, der har alle de følgende egenskaber:

a.   Anvender "teknologi" på mindst 0,130 μm og

b.   Indeholder flerlagsstrukturer med højst fem metallag.

Note 3:   3E002 omfatter "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af digitale signalprocessorer og digitale arrayprocessorer.

3E003Anden "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af følgende:

a. Vakuum mikroelektroniske indretninger

b. Heterostrukturelle elektroniske halvlederindretninger som f.eks. transistorer med høj elektronmobilitet (HEMT), heterobipolære transistorer (HBT), quantum well eller superlatticeindretninger

Note:   3E003.b lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til transistorer med høj elektronmobilitet (HEMT), der opererer ved frekvenser på under 31,8 GHz, og heterobipolære transistorer (HBT), der opererer ved frekvenser på under 31,8 GHz.

c. "Superledende" elektroniske indretninger

d. Substrater af diamantfilm til elektronikkomponenter

e. Substrater af silicon-on-insulator (SOI) til integrerede kredsløb, hvor isolatoren er siliciumdioxid

f. Substrater af siliciumcarbid til elektronikkomponenter

g. 'Elektroniske vakuumenheder', der opererer ved frekvenser på 31,8 GHz eller derover.

3E101"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 3A001.a.1 eller 2, 3A101, 3A102 eller 3D101.

3E102"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 3D101.

3E201"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er specificeret i 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g., 3A201, 3A225-3A234.

3E225"Teknologi", i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne i 3A225.

KATEGORI 4 - COMPUTERE

Note 1:   Computere, beslægtet udstyr og "software", der udfører funktioner i forbindelse med telekommunikation eller "lokalnet", skal også bedømmes på baggrund af de i kategori 5, del 1 (Telekommunikation) specificerede ydeevnekarakteristika.

Note 2:   Styreenheder, der direkte forbinder busser eller kanaler i centralenheder, controllere til "hovedlager" eller diske, betragtes ikke som det i kategori 5, del 1 (Telekommunikation) beskrevne telekommunikationsudstyr.

NB:   For så vidt angår eksportkontrolstatus for "software", der er specielt beregnet til pakkekobling, se kategori 5D001.

4ASystemer, udstyr og komponenter

4A001Elektroniske computere og beslægtet udstyr, med en eller flere af følgende egenskaber, herunder "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 4A101.

a. Specielt udviklet til at have en eller flere af følgende egenskaber:

1. Normeret til drift ved en omgivelsestemperatur under 228 K (– 45 °C) eller over 358 K (85 °C) eller

Note:   4A001.a.1 lægger ikke eksportkontrol på computere, der er specielt konstrueret til anvendelse i civile motorkøretøjer, civile jernbaner eller "civile fly".

2. Bedre strålebeskyttelse end svarende til en eller flere af følgende specifikationer:a.

Total dosis

5 × 103 Gy (silicium)

b.

Dosisændring ved forstyrrelse

5 × 106 Gy (silicium)/s eller

c.

Enkelt forstyrrelse

1 × 10–8 Fejl/bit/dag

Note:   4A001.a.2 lægger ikke eksportkontrol på computere, der er specielt konstrueret til anvendelse i "civile fly".

b. Ikke anvendt.

4A003Følgende "digitale computere", "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr hertil samt specielt konstruerede komponenter hertil:

Note 1:   4A003 omfatter følgende:

  'Vektorprocessorer'

  Arrayprocessorer

  Digitale signalprocessorer (DSP)

  Logikprocessorer

  Udstyr til "billedforbedring".

Note 2:   Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller beslægtet udstyr, der beskrives i 4A003, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt:

a.   De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr er væsentligt for driften af andet udstyr eller systemer

b.   De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr ikke er et "hovedelement" i andet udstyr eller systemer og

NB 1:   Eksportkontrolstatus for "signalbehandlings"- eller "billedforbedrings"-udstyr, som er specielt konstrueret til andet udstyr, med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolstatus, selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet.

NB 2:   For så vidt angår eksportkontrolstatus for "digitale computere" eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 5, del 1 (Telekommunikation).

c.   "Teknologi" til "digitale computere" og beslægtet udstyr er omfattet af 4E.

a. Ikke anvendt

b. "Digitale computere" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mere end 16 vægtede teraflops (WT)

c. "Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at kunne forbedre processorers ydelse ved sammenlægning, således at de efter sammenlægningen har en "APP", der er større end den i 4A003.b. specificerede grænse

Note 1:   4A003.c. lægger kun eksportkontrol på "elektroniske samlinger" og programmerbare forbindelser, der ikke overstiger de grænser, der er specificeret i 4A003.b., hvis de afsendes som ikke integrerede "elektroniske samlinger".

Note 2:   4A003.c. lægger ikke eksportkontrol på "elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret til et produkt eller en familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke overstiger de grænser, der er specificeret i 4A003.b.

d. Ikke anvendt

e. Ikke anvendt

f. Ikke anvendt

g. Udstyr, der er specielt konstrueret til at aggregere "digitale computeres" ydeevne ved at give mulighed for eksterne forbindelser, hvilket muliggør kommunikation med envejsdatahastigheder over 2,0 Gbyte/s pr. link.

Note:   4A003.g. lægger ikke eksportkontrol på udstyr til intern forbindelse (såsom backplane og bus), passivt forbindelsesudstyr, "network access controller" eller "kommunikationskanalcontrollere".

4A004Følgende computere samt specielt konstrueret, beslægtet udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter hertil:

a. "Systoliske array computere"

b. "Neurale computere"

c. "Optiske computere".

4A005Systemer, udstyr og komponenter hertil, som er specielt udviklet eller modificeret til generering, kommando og kontrol eller levering af"intrusionsoftware"

4A101Analoge computere, "digitale computere" eller digitale differentialanalysatorer ud over dem, der er specificeret i 4A001.a.1, som er specielt robuste og konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.

4A102"Hybride computere", der er specielt konstrueret til modelforsøg, simulering eller konstruktionsintegrering af løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

Note:   Denne bestemmelse gælder kun, hvis udstyret leveres sammen med software, der er specificeret i 7D103 eller 9D103.

4BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

Ingen.

4CMaterialer

Ingen.

4DSoftware

Note:   Eksportkontrolstatus for "software" til det udstyr, der er beskrevet i andre kategorier, behandles i pågældende kategori.

4D001"Software" som følger:

a. "Software", der er specielt beregnet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, eller "software", der er specificeret i 4A001-4A004 eller 4D.

b. "Software", bortset fra den, der er specificeret i 4D001.a, der er specielt beregnet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af følgende udstyr:

1. "Digitale computere" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mere end 8,0 vægtede teraflops (WT)

2. "Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at kunne forbedre deres ydelse ved sammenlægning af processorer, således at de efter sammenlægningen har en "APP", der er større end den i 4D001.b.1 specificerede grænse.

4D002Ikke anvendt

4D003Ikke anvendt.

4D004"Software" specielt beregnet eller modificeret til generering, kommando og kontrol eller levering af "intrusionsoftware".

4ETeknologi

4E001

a. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 4A eller 4D

b. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, bortset fra den, der er specificeret i 4E001.a, til "udvikling" eller "produktion" af følgende udstyr:

1. "Digitale computere" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mere end 8,0 vægtede teraflops (WT)

2. "Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at kunne forbedre deres ydelse ved sammenlægning af processorer, således at de efter sammenlægningen har en "APP", der er større end den i 4E001.b.1 specificerede grænse.

c. "Teknologi" til "udvikling" af "intrusionsoftware".

TEKNISK NOTE VEDRØRENDE "JUSTERET SPIDSYDEEVNE" ("APP")

"APP" er en justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere.

"APP" udtrykkes i vægtede teraflops (WT), i enheder af 1012 justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

Forkortelser i denne tekniske note

n

antal processorer i den "digitale computer"

i

processornummer (i,...n)

ti

processorcyklustid (ti = 1/Fi)

Fi

processorfrekvens

Ri

maksimal regnehastighed med flydende komma

Wi

arkitekturjusteringsfaktor

"APP"-beregningsmetoden i korte træk

1. Beregn for hver processor i det maksimale antal 64 bit- eller større operationer med flydende komma (FPOi), der ydes pr. cyklus for hver processor i den "digitale computer".

Note:   Ved beregningen af FPO medtages kun additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere. Alle operationer med flydende komma skal udtrykkes i operationer pr. processorcyklus; operationer, der kræver flere cyklusser, kan udtrykkes i fraktionerede resultater pr. cyklus. For processorer, der ikke er i stand til at udføre udregninger med operander med flydende komma på 64 bits eller mere, er den effektive regnehastighed R lig nul.

2. Udregn hastigheden med flydende komma R for hver processor Ri = FPOi/ti.

3. Udregn "APP" som "APP" = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn.

4. For 'vektorprocessorer', Wi = 0,9. For ikke 'vektorprocessorer', Wi = 0,3.

Note 1:   For processorer, der udfører blandede operationer i en cyklus, f.eks. addition og multiplikation, tælles hver operation med.

Note 2:   For en processor med pipeline er den effektive regnehastighed R den største værdi af hastigheden ved udførelse med pipeline, når pipelinen er fuld, eller hastigheden uden pipeline.

Note 3:   Regnehastigheden R for hver medvirkende processor skal beregnes til den maksimalværdi, der er teoretisk mulig før kombinationens "APP" udledes. Samtidige operationer antages at finde sted, når computerens producent opgiver "concurrent, parallel eller simultaneous" operation eller udførelse i en manual eller brochure for computeren.

Note 4:   Processorer, der er begrænset til input/output og ydre funktioner (f.eks. diskdrev, display for kommunikation og video), er ikke omfattet ved beregningen af "APP".

Note 5:   "APP"-værdier beregnes ikke for processorkombinationer, der er (indbyrdes) forbundet via lokalnet (LAN), fjernnet (WAN), fælles input/outputforbindelser/indretninger, input/outputkontrolenheder eller enhver form for softwareimplementeret kommunikationsforbindelse.

Note 6:   "APP"-værdier skal beregnes for processorkombinationer indeholdende processorer, der er specielt konstrueret til forbedring af ydelsen ved samling, samtidig kørsel eller fælles hukommelse.

Teknisk note:

1.   Alle processorer og acceleratorer, der opererer samtidig på den samme skive, lægges sammen.

2.   Processorkombinationer deler hukommelse, når en processor kan tilgå en hvilken som helst del af systemets hukommelse ved hardwareoverførsel af cache-blokke eller hukommelsesord uden medvirken af en softwaremekanisme, hvilket kan opnås ved hjælp af "elektroniske samlinger" som specificeret i 4A003.c.

Note 7:   En 'vektorprocessor' defineres som en processor med indbyggede instruktioner, der udfører multiple udregninger med vektorer med flydende komma (éndimensionale arrays på 64 bits eller mere) samtidig, og som har mindst 2 vektorfunktionelle enheder og mindst 8 vektorregistre på mindst 64 elementer hvert.

KATEGORI 5 - TELEKOMMUNIKATION OG "INFORMATIONSSIKKERHED"

Del 1 — TELEKOMMUNIKATION

Note 1:   I kategori 5, del 1, defineres eksportkontrolstatus for komponenter, prøve- og "produktions"udstyr og "software" hertil, som er specielt konstrueret til telekommunikationsudstyr eller telekommunikationssystemer.

NB:   For "lasere" specielt konstrueret til telekommunikationsudstyr eller -systemer, se 6A005.

Note 2:   "Digitale computere", beslægtet udstyr eller "software", der er væsentligt for drift og understøtning af det telekommunikationsudstyr, der er beskrevet i denne kategori, betragtes som specielt konstruerede komponenter, forudsat at der er tale om standardmodeller, der normalt leveres af producenten. Dette omfatter computersystemer til drift, administration, vedligeholdelse, konstruktion eller fakturering.

5A1Systemer, udstyr og komponenter

5A001Telekommunikationssystemer, -udstyr, komponenter og tilbehør som følger:

a. Enhver type telekommunikationsudstyr med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

1. Specielt konstrueret til at modstå transiente elektroniske påvirkninger eller elektromagnetiske impulser fra en atomeksplosion

2. Specielt modstandsdygtige mod gamma-, neutron- eller ionstråling eller

3. Specielt konstrueret til at operere uden for temperaturområdet 218 K (– 55 °C) to 397 K (124 °C)

Note:   5A001.a.3 finder kun anvendelse på elektronisk udstyr.

Note:   5A001.a.2 og 5A001.a.3 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret eller modificeret med henblik på anvendelse i satellitter.

b. Telekommunikationssystemer og -udstyr, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

1. Er utilkoblet undervandskommunikationsudstyr og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. En akustisk bærefrekvens uden for området 20 kHz-60 kHz

b. Anvender en elektromagnetisk bærefrekvens på under 30 kHz

c. Anvender elektronstråleretningsstyringsteknikker eller

d. Anvender "lasere" eller lysemitterende dioder (LED) med udgangsbølgelængde på over 400 nm og under 700 nm, i et "lokalnet"

2. Er radioudstyr, der opererer i 1,5 til 87,5 MHz-båndet og har samtlige følgende egenskaber:

a. Automatisk forudsigelse og valg af frekvenser og "totale digitale overføringshastigheder" pr. kanal til optimering af transmissionen og

b. Omfatter en lineær effektforstærkerkonfiguration med evne til at understøtte multiple signaler samtidigt ved en udgangseffekt på 1 kW eller mere i 1,5 til 30 MHz-frekvensområdet eller 250 W eller mere i 30 til 87,5 MHz-frekvensområdet, over en "momentan båndbredde" på én oktav eller mere og med et harmonisk og forvrængningsindhold i udgangen, der er bedre end -80 dB

3. Er radioudstyr, der anvender andre teknikker med "spredt spektrum", herunder "frekvenshop"-teknikker, end dem, der er specificeret i 5A001.b.4. og med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Brugerprogrammerbare spredekoder eller

b. Total transmitteret båndbredde, der er mindst 100 gange båndbredden for nogen enkelt informationskanal, og over 50 kHz

Note:   5A001.b.3.b. lægger ikke eksportkontrol på radioudstyr, der er specielt konstrueret til anvendelse med følgende:

a.   Civile mobiltelefonisystemer eller

b.   Faste eller mobile satellitjordstationer til kommerciel civil telefoni.

Note:   5A001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret til at fungere med en udgangseffekt på højst 1 W.

4. Er radioudstyr, der anvender teknikker med ultrabredbåndsmodulation med brugerprogrammerbare kanaliseringskoder, krypteringskoder eller netværksidentifikationskoder og med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Båndbredde på over 500 MHz eller

b. En "relativ båndbredde" på mindst 20 %

5. Er digitalt styrede radiomodtagere, der har samtlige følgende egenskaber:

a. Mere end 1 000 kanaler

b. Har en 'kanalskiftetid' på mindre end 1 ms

c. Automatisk søgning eller scanning af en del af det elektromagnetiske spektrum og

d. Identifikation af de modtagne signaler eller sendertype eller

Note:   5A001.b.5 lægger ikke eksportkontrol på radioudstyr, der er specielt konstrueret til anvendelse med civile mobiltelefonisystemer.

Teknisk note:

'Kanalskiftetid' er den tid (dvs. forsinkelse) det tager at skifte fra en modtagefrekvens til en anden, for at nå til eller inden for ± 0,05 % af den endelige specificerede modtagefrekvens. Produkter med et specificeret frekvensområde på under ± 0,05 % omkring deres centerfrekvens kan pr. definition ikke skifte kanal.

6. Anvender digitale "signalbehandlings" funktioner, som yder 'talekodnings' output på hastigheder på mindre end 700 bit/s

Tekniske noter:

1.   For 'talekodning' med variabel hastighed finder 5A001.b.6 anvendelse på 'talekodnings' output for vedvarende tale.

2.   I 5A001.b.6. defineres 'talekodning' som en teknik til at udtage prøver af den menneskelige stemme og konvertere disse prøver til et digitalt signal under hensyntagen til den menneskelige tales særlige kendetegn.

c. Optiske fibre af en længde på mere end 500 m, som efter fabrikantens specifikationer er i stand til at modstå en trækprøvning på 2 × 109 N/m2 eller mere

NB:   For så vidt angår undervandsforbindelseskabler, jf. 8A002.a.3.

Teknisk note:

'Prøvning': Online- eller offlineproduktionsprøvning, som dynamisk påfører en foreskrevet trækspænding over 0,5 til 3 m af en fiber ved en løbehastighed på 2 til 5 m/s, mens den passerer mellem ruller, der er ca. 150 mm i diameter. Omgivelsestemperaturen er nominelt 293 K (20 °C) og den relative fugtighed 40 %. Tilsvarende nationale standarder kan anvendes ved gennemførelsen af denne prøvning.

d. "Elektronisk drejelige fasede retningsantennesystemer" som følger:

1. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 31,8 GHz, men ikke over 57 GHz, med effektiv udstrålet effekt (ERP) på mindst +20 dBm (22,15 dBm effektiv isotropisk udstrålet effekt (EIRP))

2. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 57 GHz, men ikke over 66 GHz, med ERP på mindst +24 dBm (26,15 dBm EIRP)

3. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 66 GHz, men ikke over 90 GHz, med ERP på mindst +20 dBm (22,15 dBm EIRP)

4. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 90 GHz

Note:   5A001.d lægger ikke eksportkontrol på "elektronisk drejelige fasede retningsantennesystemer" til landingssystemer med instrumenter, der overholder International Civil Aviation Organisation-(ICAO)standarder (mikrobølgelandingssystemer (MLS)).

e. Radiopejleudstyr, som opererer ved frekvenser på mere end 30 MHz, og som har samtlige følgende egenskaber, samt specielt konstruerede komponenter dertil:

1. "Øjeblikkelig båndbredde" på 10 MHz eller derover og

2. I stand til at finde en pejlelinje (LOB) til ikkesamarbejdende radiosendere med en signalvarighed på mindre end 1 ms

f. Udstyr til aflytning af telekommunikation, eller jammingudstyr, og overvågningsudstyr hertil som følger, og specielt designede komponenter hertil:

1. Aflytningsudstyr beregnet til udtræk af tale eller data, som sendes via radiogrænsefladen

2. Aflytningsudstyr, som ikke er specificeret i 5A001.f.1, som er beregnet til udtræk identifikatorer for kunders apparater eller abonnementer (f.eks. IMSI, TIMSI eller IMEI), signalering eller andre metadata, der sendes via luftgrænsefladen

3. Jammingudstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsætligt og selektivt at interferere med, afvise, hæmme, ødelægge eller bortlede mobile telekommunikationstjenester, og som har en eller flere af følgende funktioner:

a. Simulering af funktionerne i udstyr til Radio Access Network (RAN)

b. Detektering og udnyttelse af specifikke karakteristika ved den anvendte protokol til mobil kommunikation (f.eks. GSM) eller

c. Udnyttelse af specifikke karakteristika ved den anvendte protokol til mobil kommunikation (f.eks. GSM)

4. RF-overvågningsudstyr, som er konstrueret eller modificeret til at identificere driften af produkter specificeret i 5A001.f.1., 5A001.f.2. eller 5A001.f.3.

Note:   5A001.f.1. og 5A001.f.2. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.   Udstyr, der er specielt konstrueret til aflytning af analoge private mobilradioer (PMR), IEEE 802.11 WLAN

b.   Udstyr, der er konstrueret til mobile telekommunikationsnetværksoperatører eller

c.   Udstyr, der er konstrueret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller systemer til mobil telekommunikation.

NB 1:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

NB 2:   For radiomodtagere, se 5A001.b.5.

g. Passive kohærente stedbestemmelsessystemer eller -udstyr (PCL) specielt beregnet til detektion og sporing af objekter i bevægelse ved måling af refleksioner af radiofrekvensemissioner i atmosfæren fra ikkeradarsendere

Teknisk note:

Ikkeradarsendere kan omfatte kommercielle radio-, TV- eller mobiltelefonbasestationer.

Note:   lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.   Radioastronomisk udstyr eller

b.   Systemer eller udstyr, der kræver radiotransmission fra målet.

h. Følgende udstyr til bekæmpelse af improviseret eksplosiv anordning (IED) og beslægtet udstyr:

1. Radiofrekvens-(RF)-sendeudstyr, som ikke er specificeret i 5A001.f, der er konstrueret eller modificeret til at forårsage tidlig aktivering eller hindre initiering af improviserede eksplosive anordninger.

2. Udstyr, der benytter teknikker beregnet til at muliggøre radiokommunikation på samme frekvenskanaler, som udstyr på samme sted, der er specificeret i 5A001.h.1 sender på.

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

i. Ikke anvendt

j. Internetprotokolnetbaserede (IP-net) kommunikationsovervågningssystemer eller udstyr, og specielt konstruerede komponenter hertil, med samtlige følgende egenskaber:

1. Udfører samtlige følgende funktioner i et carrier class-internetprotokolnet (IP-net) (f.eks. national IP-backbone)

a. Analyse i applikationslaget (f.eks. lag 7 i modellen for sammenkobling af åbne systemer (OSI) (ISO/IEC 7498-1))

b. Udtræk af udvalgte metadata og applikationsindhold (f.eks. stemmer, videoer, beskeder, vedhæftede filer) og

c. Indeksering af udtrukne data og

2. Specielt udviklet til at udføre samtlige følgende funktioner:

a. Udføre søgninger på basis af 'hard selectors'og

b. Kortlægge en enkeltpersons eller en gruppe af menneskers sociale netværk.

Note:   j5A001.j. lægger ikke eksportkontrol på systemer og udstyr, der er specielt konstrueret til følgende:

a.   Markedsføring

b.   Network Quality of Service (QoS) eller

c.   Quality of Experience (QoE).

Teknisk note:

'Hard selectors' er data eller datasæt vedrørende en person (f.eks. efternavn, fornavn, e-mail, adresse, telefonnr. eller gruppetilhørsforhold).

5A101Fjernmålings- og fjernstyringsudstyr, herunder jordbaseret udstyr, der er konstrueret eller modificeret til 'missiler'.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 5A101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

Note:   5A101 lægger ikke eksportkontrol på:

a.   Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til bemandede luftfartøjer eller satellitter

b.   Jordbaseret udstyr, der er konstrueret eller modificeret til anvendelse på landjorden eller til søs

c.   Udstyr, der er konstrueret til kommercielle, civile eller 'Safety of Life' (f.eks. dataintegritet, flysikkerhed) GNSS-tjenester.

5B1Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

5B001Telekommunikationsprøvnings-, inspektions- og produktionsudstyr, komponenter og tilbehør som følger:

a. Udstyr og særligt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, konstrueret med særligt henblik på "udvikling" eller "produktion" af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 5A001

Note:   5B001.a lægger ikke eksportkontrol på udstyr til karakterisering af optiske fibre.

b. Udstyr og særligt konstruerede komponenter eller tilbehør hertil, konstrueret med særligt henblik på "udvikling" af en eller flere af følgende former for telekommunikationstransmissions- eller koblingsudstyr:

1. Ikke anvendt

2. Udstyr, der anvender "laser", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

a. Transmissionsbølgelængde over 1 750 nm eller

b. Ikke anvendt

c. Ikke anvendt

d. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 2,5 GHz eller

Note:   5B001.b.2.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret med særlig henblik på "udvikling" af kommercielle TV-systemer.

3. Ikke anvendt

4. Radioudstyr, der anvender kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 1 024

5. Ikke anvendt.

5C1Materialer

Ingen

5D1Software

5D001"Software" som følger:

a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 5A001

b. Ikke anvendt

c. Specifik "software", der er specielt udviklet eller modificeret til at tilvejebringe egenskaber, funktioner eller karakteristika i udstyr, der er specificeret i 5A001 eller 5B001

d. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling" af en eller flere af følgende former for telekommunikationstransmissions- eller koblingsudstyr:

1. Ikke anvendt

2. Udstyr, der anvender "laser", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

a. Transmissionsbølgelængde over 1 750 nm eller

b. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 2,5 GHz eller

Note:   5D001.d.2.b lægger ikke eksportkontrol på "software", der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på "udvikling" af kommercielle TV-systemer.

3. Ikke anvendt

4. Radioudstyr, der anvender kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 1 024

5D101"Software", der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på "brug" af udstyr, som er specificeret i 5A101.

5E1Teknologi

5E001"Teknologi" som følger:

a. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" (eksklusiv drift) af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 5A001, eller "software", der er specificeret i 5D001.a.

b. Følgende specifik "teknologi":

1. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af telekommunikationsudstyr, der er specielt konstrueret til brug i satellitter

2. "Teknologi" til "udvikling" eller "brug" af "laser"kommunikationsteknikker med evne til automatisk indhentning og sporing af signaler og opretholdelse af kommunikation gennem exosfæren eller under vandoverfladen

3. "Teknologi" til "udvikling" af digitalt modtageudstyr til mobiltelefonbasestationer, hvis modtagefaciliteter med flerbånds-, flerkanal-, multimode-, multikodningsalgoritme- eller flerprotokolfunktioner kan ændres ved hjælp af ændringer i "software"

4. "Teknologi" til "udvikling" af teknikker med "spredt spektrum", herunder "frekvenshop-"teknikker

Note:   5E001.b.4. lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til "udvikling" af følgende:

a.   Civile mobiltelefonisystemer eller

b.   Faste eller mobile satellitjordstationer til kommerciel civil telefoni.

c. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af en eller flere af følgende:

1. Ikke anvendt

2. Udstyr, der anvender "laser", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

a.