2009R0041 — DA — 10.02.2009 — 000.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 41/2009

af 20. januar 2009

vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 016, 21.1.2009, p.3)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 171, 1.7.2009, s. 48  (41/09)
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 41/2009

af 20. januar 2009

vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans

(EØS-relevant tekst)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring ( 1 ), særlig artikel 2, stk. 3, og artikel 4a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 89/398/EØF vedrører fødevarer bestemt til særlig ernæring, som på grund af deres særlige sammensætning eller den særlige måde, hvorpå de er fremstillet, er bestemt til at dække bestemte befolkningsgruppers specifikke ernæringsbehov.Personer med cøliaki udgør en sådan bestemt befolkningsgruppe, som lider af permanent glutenintolerans.

(2)

Fødevareindustrien har udviklet en række varer, der betegnes som »glutenfri« eller lignende. Forskelle mellem nationale bestemmelser vedrørende betingelserne for brug af sådanne varebeskrivelser kan hindre den frie bevægelighed for de pågældende varer og sikrer muligvis ikke den samme høje grad af forbrugerbeskyttelse. For at opnå klarhed og for at undgå at forvirre forbrugerne med forskellige typer varebeskrivelser på nationalt plan bør betingelserne for brugen af udtryk, der vedrører fravær af gluten, fastsættes på fællesskabsplan.

(3)

Hvede (dvs. alle Triticum-arter som f.eks. durumhvede, spelt og kamut), rug og byg er alle korn, som i henhold til videnskabelige undersøgelser indeholder gluten. Den gluten, der findes i disse korn, kan forårsage negative helbredsvirkninger for personer med glutenintolerans, og disse personer bør derfor undgå dem.

(4)

Det er forbundet med betydelige tekniske vanskeligheder og omkostninger at fjerne gluten fra korn, som indeholder gluten, og derfor er det vanskeligt at fremstille fødevarer, som er helt glutenfri. Følgelig kan mange fødevarer, som er bestemt til denne særlige ernæring, på markedet indeholde små restmængder gluten.

(5)

De fleste, men ikke alle personer med glutenintolerans kan indtage havre i deres kost uden negative helbredsvirkninger.Den videnskabelige verden undersøger løbende dette emne. Det er dog et stort problem, at havre kan forurenes med hvede, rug eller byg i forbindelse med høst, transport, lagring og forarbejdning af kornet. Risikoen for glutenforurening af varer, der indeholder havre, bør derfor tages i betragtning i forbindelse med mærkningen af sådanne varer.

(6)

De enkelte personer med glutenintolerans kan muligvis tåle begrænsede mængder gluten. For at sætte den enkelte person i stand til at finde fødevarer på markedet, som passer til vedkommendes behov og følsomhedsniveau, bør det være muligt at vælge mellem varer med et forskelligt, begrænset indhold af gluten. Det er dog vigtigt, at de forskellige varer forsynes med en passende mærkning, og at medlemsstaterne gennemfører oplysningskampagner for at sikre, at personer med glutenintolerans anvender disse varer korrekt.

(7)

Fødevarer bestemt til særlig ernæring, som er specielt sammensat, forarbejdet eller tilberedt for at leve op til de kostbehov, som personer med glutenintolerans har, og bringes i omsætning som sådanne, bør enten mærkes med » ►C1  meget lavt indhold af gluten ◄ « eller »glutenfri« i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne forordning. Dette kan opnås ved at bruge fødevarer, som er specielt forarbejdet med henblik på at mindske glutenindholdet i en eller flere af de ingredienser, der indeholder gluten, og/eller fødevarer, hvor de ingredienser, der indeholder gluten, er blevet erstattet med andre ingredienser, som er naturligt fri for gluten.

(8)

Artikel 2, stk. 3, i direktiv 89/398/EØF giver mulighed for, at det i forbindelse med almindelige fødevarer, som er egnede til særlig ernæring, angives, at de har denne egenskab.Derfor bør der gives mulighed for, at normale fødevarer, som kan indgå i en glutenfri kost, fordi de ikke indeholder ingredienser, som er afledt af korn indeholdende gluten eller havre, kan betegnes ved udtryk, der vedrører fraværet af gluten. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler ( 2 ) bestemmer, at et sådant udtryk ikke må vildlede forbrugeren ved at give denne indtryk af, at den pågældende fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har samme egenskaber.

(9)

Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF ( 3 ) forbyder brug af ingredienser indeholdende gluten ved fremstillingen af sådanne fødevarer. Derfor bør brugen af udtrykkene » ►C1  meget lavt indhold af gluten ◄ « eller »glutenfri« i forbindelse med mærkningen af sådanne varer forbydes, da denne mærkning i henhold til nærværende forordning anvendes til at angive et glutenindhold på henholdsvis højst 100 mg pr. kg og højst 20 mg pr. kg.

(10)

Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn ( 4 ) kræver oplysning om tilstedeværelse eller fravær af gluten, såfremt det angivne alderstrin for anvendelse af produktet er under seks måneder. Fravær af gluten i sådanne varer bør anføres i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

(11)

Codex-standarden for særlige diætetiske fødevarer for personer med glutenintolerans blev vedtaget på Codex Alimentarius-Kommissionens 31. møde i juli 2008 ( 5 ) for at sætte disse personer i stand til at finde forskellige fødevarer på markedet, som passer til deres behov og følsomhedsniveau over for gluten. Der bør tages passende hensyn til denne standard i denne forordning.

(12)

For at give de erhvervsdrivende mulighed for at tilpasse deres produktionsproces bør der tages hensyn til den nødvendige overgangsperiode ved fastsættelsen af anvendelsesdatoen for denne forordning. Varer, som allerede på ikrafttrædelsesdatoen opfylder denne forordnings bestemmelser, kan dog bringes i omsætning i Fællesskabet fra datoen for dens ikrafttræden.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på alle fødevarer med undtagelse af de modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, der er omfattet af direktiv 2006/141/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) »fødevarer for personer med glutenintolerans«: fødevarer bestemt til særlig ernæring, som er specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet for at leve op til de særlige kostbehov, som personer med glutenintolerans har

b) »gluten«: proteinfraktion fra hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf ►C1  samt derivater af proteinfraktionen ◄ , som visse personer er intolerante over for, og som er uopløselige i en opløsning af vand og 0,5 M natriumchlorid

c) »hvede«: alle Triticum-arter.

Artikel 3

Sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans

1.  Fødevarer for personer med glutenintolerans, som består af eller indeholder en eller flere ingredienser fremstillet af hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, som er specielt forarbejdede for at mindske glutenindholdet, må ikke have et glutenindhold på over 100 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger.

2.  Mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for de i stk. 1 omhandlede varer skal omfatte udtrykket » ►C1  meget lavt indhold af gluten ◄ «. De kan omfatte udtrykket »glutenfri«, hvis glutenindholdet ikke overstiger 20 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger.

3.  Havre i fødevarer til personer med glutenintolerans skal være specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet for at undgå forurening med hvede, rug, byg eller krydsavlede sorter heraf, og glutenindholdet i sådan havre må ikke overstige 20 mg pr. kg.

4.  Fødevarer for personer med glutenintolerans, som består af eller indeholder en eller flere ingredienser som erstatning for hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, må ikke have et glutenindhold på over 20 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger. Mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for sådanne varer skal omfatte udtrykket »glutenfri«.

5.  Hvis fødevarer for personer med glutenintolerans både indeholder ingredienser, som erstatter hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, og ingredienser fremstillet af hvede, rug, byg, havre eller krydsavlede sorter heraf, som er specielt forarbejdede for at mindske glutenindholdet, finder stk. 1, 2 og 3 anvendelse, mens stk. 4 ikke finder anvendelse.

6.  De i stk. 2 og 4 omhandlede udtryk » ►C1  meget lavt indhold af gluten ◄ « og »glutenfri« skal anføres i tilknytning til varebetegnelsen.

Artikel 4

Sammensætning og mærkning af andre fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans

1.  Med forbehold af artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iii), i direktiv 2000/13/EF kan mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for følgende fødevarer omfatte udtrykket »glutenfri«, såfremt glutenindholdet ikke overstiger 20 mg pr. kg i den fødevare, som sælges til den endelige forbruger:

a) almindelige fødevarer

b) fødevarer bestemt til særlig ernæring, som er specielt sammensat, forarbejdet eller tilberedt for at leve op til de særlige kostbehov, som andre personer end personer med glutenintolerans har, men som ikke desto mindre på grund af deres sammensætning lever op til de særlige kostbehov, som personer med glutenintolerans har.

2.  Mærkningen af samt reklamer og præsentationsmåder for de i stk. 1 omhandlede fødevarer må ikke omfatte udtrykket » ►C1  meget lavt indhold af gluten ◄ «.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Fødevarer, som allerede på ikrafttrædelsesdatoen opfylder denne forordnings bestemmelser, kan dog bringes i omsætning i Fællesskabet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

( 2 ) EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

( 3 ) EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

( 4 ) EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

( 5 ) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf