2008R1295 — DA — 18.02.2012 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1295/2008

af 18. december 2008

om indførsel af humle fra tredjelande

(kodificeret udgave)

(EFT L 340, 19.12.2008, p.45)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 267/2009 af 1. april 2009

  L 90

3

2.4.2009

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 117/2012 af 10. februar 2012

  L 38

33

11.2.2012
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1295/2008

af 18. december 2008

om indførsel af humle fra tredjelande

(kodificeret udgave)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) ( 1 ), særlig artikel 192, stk. 2, og artikel 195, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3076/78 af 21. december 1978 om indførsel af humle fra tredjelande ( 2 ) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 3077/78 af 21. december 1978 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, som ligestillet med Fællesskabets attester ( 3 ) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 4 ). Forordningerne bør kodificeres og samles i én enkelt tekst, således at deres bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.

(2)

Artikel 158, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1234/2007 bestemmer, at humleprodukter fra tredjelande kun må importeres, hvis deres kvalitetskendetegn mindst svarer til dem, som er fastsat for de samme produkter, der er høstet i Fællesskabet eller fremstillet af sådanne produkter. Det fastsættes imidlertid i artikel 158, stk. 2, at disse produkter behandles, som om de har sådanne kendetegn, såfremt de ledsages af en attest, der er udstedt af myndighederne i oprindelseslandet, og som anerkendes som ligestillet med den attest, der kræves for afsætning af humle og humleprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1850/2006 af 14. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser for certificering af humle og humleprodukter ( 5 ) stiller meget strenge krav i forbindelse med afsætningen af produkter af humle, navnlig hvad angår blandinger. Ved grænserne findes der for øjeblikket ingen metoder til effektiv kontrol af, at disse krav overholdes. Kun eksportlandenes forpligtelse til at overholde Fællesskabets betingelser for afsætning af disse produkter kan erstatte en kontrol. Det er derfor nødvendigt at kræve, at de pågældende produkter fra tredjelande ledsages af den i artikel 158, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 omhandlede attest.

(4)

For at sikre, at fællesskabsreglerne for certificering af humle overholdes, bør medlemsstaterne kontrollere at indført humle opfylder minimumskravene til afsætning som fastsat ved forordning (EF) nr. 1850/2006.

(5)

Visse tredjelande har forpligtet sig til at overholde kravene til afsætning af humle og humleprodukter og har bemyndiget visse organer til at udstede ligestillingsattester. Disse attester bør derfor anerkendes som ligestillede med fællesskabsattester, og det bør tillades, at de produkter, de omfatter, overgår til fri omsætning.

(6)

Det påhviler tredjelandenes organer at ajourføre oplysningerne i bilag I og meddele dem til Kommissionens i tæt samarbejde.

(7)

For at lette arbejdet for medlemsstaternes kompetente myndigheder er det nødvendigt at fastsætte udformningen og i nødvendigt omfang indholdet af de pågældende attester og udskrifter samt betingelserne for deres anvendelse.

(8)

Af hensyn til handelssædvaner et det nødvendigt, at de kompetente myndigheder i tilfælde af opdeling af en forsendelse har bemyndigelse til under deres kontrol at lade udfærdige en udskrift af attesten for hver delforsendelse.

(9)

I lighed med fællesskabsordningen for certificering bør visse produkter på grund af deres anvendelse fritages for forelæggelse af de i denne forordning fastsatte attester.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

1.  Overgang til fri omsætning inden for Fællesskabet er for de produkter, der omhandles i artikel 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1234/2007, og som kommer fra tredjelande, betinget af, at der føres bevis for, at kravene i artikel 158, stk. 1, i nævnte forordning er opfyldt.

2.  Det i artikel 1, stk. 1 i nærværende forordning nævnte bevis føres ved fremlæggelse af den i artikel 158, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2007/1234 omhandlede attest, i det følgende benævnt »ligestillingsattest«.

Artikel 2

Ved »forsendelse« forstås i denne forordning en mængde varer med samme egenskaber, der forsendes fra en og samme afsender til en og samme modtager.

Artikel 3

Attester, der ledsager humle og produkter fremstillet på grundlag af humle indført fra tredjelande som er udstedt af et officielt organ der er bemyndiget hertil af oprindelsestredjelandet og som er anført i bilag I, anerkendes som ligestillingsattest.

Bilag I revideres på grundlag af meddelelser fra tredjelandene.

Artikel 4

1.  Ligestillingsattesten udstedes for hver forsendelse i én original og to genparter på en formular som vist i bilag II, og den udfærdiges som anført i bilag IV.

2.  En ligestillingsattest er kun gyldig, såfremt den er behørigt udfyldt og påtegnet af et af de organer, der er anført i bilag I.

3.  En ligestillingsattest er behørigt påtegnet, når udstedelsessted og -dato er angivet, og når den er underskrevet og bærer det udstedende organs stempel.

Artikel 5

1.  Hver enkelt pakning, som omfattes af en ligestillingsattest, skal indeholde følgende oplysninger på et af Fællesskabets officielle sprog:

a) produktets betegnelse,

b) angivelse af sort(er),

c) oprindelsesland,

d) mærker og numre som anført i rubrik 9 i ligestillingsattesten eller udskriften.

2.  Oplysningerne i stk. 1 påføres den ydre emballage med letlæselige bogstaver, der skal være lige store og ikke må kunne slettes.

Artikel 6

1.  Såfremt en forsendelse, som omfattes af en ligestillingsattest, inden den overgår til fri omsætning, videresendes efter opdeling, udfærdiges der en udskrift af attesten for hver delforsendelse.

Attesten erstattes af det nødvendige antal udskrifter.

Udskriften udfærdiges af ansøgeren i en original og to genparter på den i bilag III viste formular og efter de i bilag IV anførte forskrifter.

2.  Toldmyndigheden påtegner originalen i overensstemmelse hermed og de to genparter af ligestillingsattesten samt originalen og de to genparter af hver udskrift.

Den beholder originalen af ligestillingsattesten og fremsender de to genparter til den kompetente myndighed i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 1850/2006, og sender originalen og de to genparter af hver udskrift til den pågældende.

Artikel 7

Ved afslutningen af de toldformaliteter, der kræves for at et produkt, som omfattes af en ligestillingsattest, eller en udskrift heraf, kan overgå til fri omsætning inden for Fællesskabet, skal originalen og de to genparter forelægges for toldvæsenet, som herefter påtegner dem og opbevarer originalen. En genpart sendes af toldvæsenet til den kompetente myndighed, i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 1850/2006, i den medlemsstat, hvor produktet overgår til fri omsætning. Den anden genpart tilbagesendes til importøren, som skal opbevare den i mindst tre år.

Artikel 8

I tilfælde af videresalg eller opdeling af en forsendelse efter dettes overgang til fri omsætning, skal varen ledsages af en faktura eller et handelsdokument udstedt af sælger med angivelse af nummeret på ligestillingsattesten, eller udskriften heraf, samt navnet på det organ, der har udstedt attesterne eller udskrifterne.

Følgende oplysninger fra ligestillingsattesten eller fra udskriften skal ligeledes være indeholdt i handelsdokumentet eller i fakturaen:

a) for humlekopper:

i) produktets betegnelse,

ii) bruttovægt,

iii) produktionssted,

iv) høstår,

v) sort,

vi) oprindelsesland,

vii) de i attestens rubrik 9 anførte mærker og numre;

b) for produkter fremstillet af humle ud over de under litra a), nævnte oplysninger, forarbejdningssted og -dato.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne foretager regelmæssigt stikprøvekontrol for at undersøge, om den humle, der indføres i henhold til artikel 158 i forordning (EF) nr. 1234/2007, opfylder minimumskravene i forbindelse med afsætning som fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1850/2006.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen hvert år senest den 30. juni hyppigheden, arten og resultaterne af den kontrol, der blev foretaget i året forud for nævnte dato. Kontrollen skal omfatte mindst 5 % af det antal humleforsendelser, der hvert år forventes indført fra tredjelande til den pågældende medlemsstat.

3.  Konstaterer medlemsstaternes kompetente myndigheder, at de undersøgte prøver ikke opfylder de i stk. 1 nævnte minimumskrav i forbindelse med afsætning, må de pågældende forsendelser ikke afsættes i Fællesskabet.

4.  Konstaterer en medlemsstat, at et produkts egenskaber ikke er i overensstemmelse med oplysningerne i den ligestillingsattest, der ledsager produktet, underretter den Kommissionen herom.

Det kan efter proceduren i artikel 195, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007 besluttes at slette det organ, der har udstedt ligestillingsattesten for dette produkt, af listen, der er anført i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 10

Uanset denne forordning kræves det hverken, at de i artikel 1, stk. 2, omhandlede attester forelægges, eller at bestemmelserne i artikel 5 overholdes, når der er tale om overgang til fri omsætning af humle og humleprodukter, indtil en vægtgrænse for hver pakke på højst 1 kg for humlekopper og humlepulver, og 300 g for humleekstrakt,

a) i små pakninger beregnet til salg til private til eget brug;

b) beregnet til videnskabelige og tekniske forsøg;

c) beregnet til messer, som kommer ind under den herom fastsatte toldordning.

Betegnelsen, vægten og den endelige anvendelse af produktet skal anføres på emballagen.

Artikel 11

Forordning (EØF) nr. 3076/78 og forordning (EØF) nr. 3077/78 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M2
BILAG IORGANER BEMYNDIGET TIL UDSTEDELSE AF ATTESTER FOR

Humlekopper — KN-kode: ex12 10

Humlepulver — KN-kode: ex12 10

Safter og ekstrakter af humle — KN-kode 1302 13 00

Oprindelsesland

Udstedelsesbemyndiget organ

Adresse

Kode

Telefon

Fax

E-mail (fakultativ)

Australien

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Kina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Kroatien

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

New Zealand

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Serbien

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Sydafrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Schweiz

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

USA

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 eller 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw

▼B
BILAG II

LIGESTILLINGSATTEST

1. Afsender (fulde navn og adresse)2. NummerORIGINALLIGESTILLINGSATTEST FOR INDFØRSEL AF HUMLE OG HUMLEPRODUKTER TIL DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB3. Modtager (fulde navn og adresse)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidanVIGTIGTA. Denne attest og de to genparter heraf skal forelægges for toldmyndighederne i Fællesskabet, når produkterne overgår til fri omsætning, eller når forsendelsen opdeles, før den overgår til fri omsætning.B. Efter at ovennævnte toldmyndigheder ved opdeling af forsendelsen har påtegnet disse dokumenter, beholder de originalen og sender de to genparter til de myndigheder i den pågældende medlemsstat, der betragtes som kompetente med hensyn til humle.C. Efter at ovennævnte toldmyndigheder ved produkternes overgang til fri omsætning har påtegnet disse dokumenter, beholder de originalen og sender den ene genpart til anmelderen, mens den anden sendes til de myndigheder i den pågældende medlemsstat, der betragtes som kompetente med hensyn til humle.4. Oprindelsesland5. Humlens produktions- sted6. Høstår7. Forarbejdningssted8. Forarbejdningsdato9. Mærke og nummer, antal kolli og deres art — Produkternes beskrivelse — Sort10. Bruttovægt (kg)11. DET UDSTEDENDE ORGANS ATTESTERINGUndertegnede bekræfter, at ovennævnte produkter opfylder kravene i Det europæiske Fællesskabs forskrifter for humle og humleprodukter12. Udstedende organ (fulde navn og adresse)…,den …(underskrift)(stempel)13. FORBEHOLDT FÆLLESSKABETS TOLDMYNDIGHEDEROvennævnte produkter er overgået til fri omsætning (1)Denne attest er erstattet af … udskrifter (1)…, den …(underskrift)(stempel)(1) Overstreg det ikke gældende.
BILAG III

UDSKRIFT AF ATTEST

1. Afsender (fulde navn og adresse)2. NummerORIGINALUDSKRIFT AF LIGESTILLINGSATTEST FOR INDFØRSEL AF HUMLE OG HUMLEPRODUKTER TIL DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB3. Modtager (fulde navn og adresse)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidanVIGTIGTA. Denne udskrift og de to genparter heraf skal forelægges for toldmyndighederne i Fællesskabet, når produkterne overgår til fri omsætning.B. Efter at ovennævnte toldmyndigheder har påtegnet disse dokumenter, beholder de originalen og sender den ene genpart til anmelderen, mens den anden sendes til de myndigheder i den pågældende medlemsstat, der betragtes som kompetente med hensyn til humle.4. Oprindelsesland5. Humlens produktionssted6. Høstår7. Forarbejdningssted8. Forarbejdningsdato9. Mærke og nummer, antal kolli og deres art — Produkternes beskrivelse — Sort10. Bruttovægt (kg)11. AFSENDERS ERKLÆRINGUndertegnede erklærer herved, at ovennævnte produkter omfattes af en ligestillingsattest udstedt den … (dato), med referencenummer … af følgende udstedende organ … (fulde navn og adresse)…, den …(underskrift)12. TOLDMYNDIGHEDERNES PÅTEGNINGErklæringens rigtighed bekræftes. Oplysningerne i denne udskrift svarer til oplysningerne i den pågældende ligestillingsattest.13. Toldsted (fulde navn og adresse)…,den …(underskrift)(stempel)14. FORBEHOLDT TOLDMYNDIGHEDERNE I DEN MEDLEMSSTAT, HVOR PRODUKTERNE OVERGÅR TIL FRI OMSÆTNINGOvennævnte produkter er overgået til fri omsætning…, den …(underskrift)(stempel)
BILAG IV

BESTEMMELSER VEDRØRENDE DE I ARTIKEL 4 OG 6 OMHANDLEDE BLANKETTER

I.   PAPIR

Der skal anvendes hvidt papir, som vejer mindst 40 g/m2.

II.   FORMAT

Formatet skal være 210 × 297 mm.

III.   SPROG

A. Ligestillingsattesten udfærdiges på et af Fællesskabets officielle sprog; den kan desuden affattes på det eller et af de officielle sprog i udstedelseslandet.

B. Udskriften af ligestillingsattesten udfærdiges på det af Fællesskabets officielle sprog, som de kompetente myndigheder i den udstedende medlemsstat vælger.

IV.   UDFÆRDIGELSE

A. Blanketterne udfyldes på maskine eller i hånden; i sidstnævnte tilfælde udfyldes de med blæk og med blokbogstaver, og de skal være letlæselige.

B. Hver blanket forsynes af det udstedende organ med et individuelt nummer, som er det samme for såvel originalen som de to genparter.

C. For så vidt angår ligestillingsattesten og udskrifterne heraf gælder følgende:

1. Attestens rubrik 5 udfyldes ikke for humleprodukter, der er fremstillet af humleblandinger.

2. Rubrik 7 og 8 skal udfyldes for alle produkter fremstillet af humle.

3. Produkterne betegnes (rubrik 9) på en af følgende måder:

a) »ikke-tilberedt humle«: dvs. humle, der udelukkende er foreløbigt tørret og indpakket,

b) »tilberedt humle«: dvs. humle, der bl.a. er færdigtørret og færdigpakket.

c) »humlepulver«: (omfatter ligeledes granulater og beriget humlepulver)

d) »isomeriseret humleekstrakt«: dvs. en ekstrakt, hvori alfasyrerne næsten fuldstændig er isomeriseret.

e) »humleekstrakt«: dvs. andre ekstrakter end isomeriseret humleekstrakt

f) »blandede humleprodukter«: dvs. en blanding af de under litra c), d) og e) nævnte produkter, eksklusive humle.

4. Betegnelsen »tilberedt humle« og »ikke-tilberedt humle« skal ledsages af ordene »uden frø«, hvis frøindholdet er mindre end 2 % af humlens vægt, og af ordene »med frø« i andre tilfælde.

5. I de tilfælde, hvor produkter forarbejdet af humle fremstilles af humleblandinger af forskellige sorter og/eller fra forskellige produktionssteder, skal de forskellige sorter og/eller produktionssteder anføres i rubrik 9, efterfulgt af den vægtprocent, hver sort fra hvert produktionssted udgør af blandingen.
BILAG VOphævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3076/78

(EFT L 367 af 28.12.1978, s. 17)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1465/79

(EFT L 177 af 14.7.1979, s. 35)

Udelukkende artikel 2 for så vidt angår henvisningerne til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 3076/78

Kommissionens forordning (EØF) nr. 4060/88

(EFT L 356 af 24.12.1988, s. 42)

Udelukkende artikel 1

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2264/91

(EFT L 208 af 30.7.1991, s. 20)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2940/92

(EFT L 294 af 10.10.1992, s. 8)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 717/93

(EFT L 74 af 27.3.1993, s. 45)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2918/93

(EUT L 264 af 23.10.1993, s. 37)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3077/78

(EFT L 367 af 28.12.1978, s. 28)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 673/79

(EFT L 85 af 5.4.1979, s. 25)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1105/79

(EFT L 138 af 6.6.1979, s. 9)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1466/79

(EFT L 177 af 14.7.1979, s. 37)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3042/79

(EFT L 343 af 31.12.1979, s. 5)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3093/81

(EFT L 310 af 30.10.1981, s. 17)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 541/85

(EFT L 62 af 1.3.1985, s. 57)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3261/85

(EFT L 311 af 22.11.1985, s. 20)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3589/85

(EFT L 343 af 20.12.1985, s. 19)

Udelukkende artikel 1, stk. 2

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1835/87

(EFT L 174 af 1.7.1987, s. 14)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3975/88

(EFT L 351 af 21.12.1988, s. 23)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 4060/88

(EFT L 356 af 24.12.1988, s. 42)

Udelukkende artikel 2

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2835/90

(EFT L 268 af 29.9.1990, s. 88)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2238/91

(EFT L 204 af 27.7.1991, s. 13)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2915/93

(EFT L 264 af 23.10.1993, s. 29)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 812/94

(EFT L 94 af 13.4.1994, s. 4)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/94

(EFT L 183 af 19.7.1994, s. 11)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 201/95

(EFT L 24 af 1.2.1995, s. 121)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 972/95

(EFT L 97 af 29.4.1995, s. 62)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2132/95

(EFT L 214 af 8.9.1995, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 539/98

(EFT L 70 af 10.3.1998, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 81/2005

(EUT L 16 af 20.1.2005, s. 52)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 495/2007

(EUT L 117 af 5.5.2007, s. 6)

 
BILAG VISammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 3076/78

Forordning (EØF) nr. 3077/78

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1 og 2

 

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 3

 

Artikel 2

 

Artikel 1, første punktum

Artikel 3, stk. 1

 

Artikel 1, andet punktum

Artikel 3, stk. 2

Artikel 2

 

Artikel 4

Artikel 3, stk. 1, indledende tekst

 

Artikel 5, stk. 1, indledende tekst

Artikel 3, stk. 1, første til fjerde led

 

Artikel 5, stk. 1, litra a) til d)

Artikel 3, stk. 2

 

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4

 

Artikel 5, stk. 1, første punktum

 

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1, anden punktum

 

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 1, tredje punktum

 

Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 2, første punktum

 

Artikel 6, stk. 2, første afsnit

Artikel 5, stk. 2, andet punktum

 

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 6

 

Artikel 7

Artikel 7, stk. 1, første punktum

 

Artikel 8, stk. 1

Artikel 7, stk. 1, andet punktum og nr. 1)

 

Artikel 8, stk. 2, indledende tekst

Artikel 7, nr. 1), litra a), indledende tekst

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), indledende tekst

Artikel 7, nr. 1), litra a), første led

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i)

Artikel 7, nr. 1), litra a), andet led

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii)

Artikel 7, nr. 1), litra a), tredje led

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), nr. iii)

Artikel 7, nr. 1), litra a), fjerde led

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), nr. iv)

Artikel 7, nr. 1), litra a), femte led

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), nr. v)

Artikel 7, nr. 1), litra a), sjette led

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), nr. vi)

Artikel 7, nr. 1), litra a), syvende led

 

Artikel 8, stk. 2, litra a), nr. vii)

Artikel 7, nr. 1), litra b)

 

Artikel 8, stk. 2, litra b)

Artikel 7, nr. 2)

 

Artikel 7a, stk. 1, første punktum

 

Artikel 9, stk. 1

Artikel 7a, stk. 2, andet og tredje punktum

 

Artikel 9, stk. 2

Artikel 7a, stk. 2

 

Artikel 9, stk. 3

Artikel 7a, stk. 3, første punktum

 

Artikel 9, stk. 4, første afsnit

Artikel 7a, stk. 3, andet punktum

 

Artikel 9, stk. 4, andet afsnit

Artikel 8

 

Artikel 10

Artikel 9

 

Artikel 10

 
 

Artikel 11

Artikel 12

 

Bilag

Bilag I

Bilag I

 

Bilag II

Bilag II

 

Bilag III

Bilag III

 

Bilag IV

 

Bilag IV

Bilag V

Bilag VI( 1 ) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) EFT L 367 af 28.12.1978, s. 17.

( 3 ) EFT L 367 af 28.12.1978, s. 28.

( 4 ) Se bilag V.

( 5 ) EUT L 355 af 15.12.2006, s. 72.