02008R0451 — DA — 26.07.2019 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 451/2008

af 23. april 2008

om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1209/2014 af 29. oktober 2014

  L 336

1

22.11.2014

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1243 af 20. juni 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 451/2008

af 23. april 2008

om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning indføres en ny fælles statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation i Fællesskabet, herefter benævnt »CPA«, for at give et tidssvarende billede af den økonomiske virkelighed og sikre sammenlignelighed mellem medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale klassifikationer og dermed medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale statistikker.

2.  Ved »produkt« forstås resultater af økonomiske aktiviteter, enten varer eller tjenesteydelser.

3.  Denne forordning gælder udelukkende for klassifikationens anvendelse til statistiske formål.

Artikel 2

Inddelingerne i CPA

1.  CPA er inddelt i følgende niveauer:

a) et første niveau identificeret ved en bogstavkode (hovedafdelinger)

b) et andet niveau identificeret ved en tocifret talkode (hovedgrupper)

c) et tredje niveau identificeret ved en trecifret talkode (grupper)

d) et fjerde niveau identificeret ved en firecifret talkode (undergrupper)

e) et femte niveau identificeret ved en femcifret talkode (kategorier), og

f) et sjette niveau identificeret ved en sekscifret talkode (underkategorier).

2.  CPA er indeholdt i bilaget.

Artikel 3

Anvendelse af CPA

Kommissionen anvender CPA til al statistik, som opdeles efter produkter, der er resultatet af en aktivitet.

Artikel 4

Nationale produktklassifikationer, tilknyttet økonomiske aktiviteter

1.  Medlemsstaterne kan ved hjælp af underkategorierne i CPA udarbejde mere aggregerede eller detaljerede, nationale, specifikke eller funktionelle klassifikationer.

2.  Sådanne klassifikationer udarbejdes på grundlag af CPA efter følgende regler:

a) klassifikationer, som er mere aggregerede end CPA, skal bestå af nøjagtige grupperinger af CPA-underkategorier

b) klassifikationer, som er mere detaljerede end CPA, skal bestå af nøjagtige opdelinger af CPA-underkategorierne.

I de klassifikationer, der afledes i overensstemmelse med dette stykke, kan der anvendes en anden kodning.

3.  Medlemsstaterne kan anvende en national aktivitetstilknyttet produktklassifikation afledt af CPA. I så fald sender de Kommissionen forslaget til den nationale klassifikation. Senest tre måneder efter modtagelsen af et sådant forslag kontrollerer Kommissionen, at den foreslåede nationale klassifikation er i overensstemmelse med stk. 2 og fremsender den til de andre medlemsstater til orientering. Medlemsstaternes nationale klassifikationer skal indeholde en sammenligningstabel mellem den pågældende nationale klassifikation og CPA.

Artikel 5

Kommissionens opgaver

I samarbejde med medlemsstaterne formidler, vedligeholder og fremmer Kommissionen anvendelsen af CPA, især ved:

a) at udarbejde, ajourføre og offentliggøre forklarende bemærkninger til CPA

b) at udarbejde og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af CPA

c) at offentliggøre sammenligningstabeller mellem den nye og den tidligere udgave af CPA, den tidligere og den nye udgave af CPA og CPA og den kombinerede nomenklatur (KN), som fremgår af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif ( 1 ), og

d) at forbedre overensstemmelsen med andre klassifikationer.

Artikel 6

▼M2

Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

▼B

1.  Følgende foranstaltninger, der har til formål at gennemføre og ajourføre denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 7, stk. 2:

a) beslutninger, der skal træffes i tilfælde af problemer i forbindelse med gennemførelsen af CPA, herunder klassificering af produkter i bestemte kategorier, og

b) tekniske foranstaltninger, der skal sikre en fuldstændig koordineret overgang fra den tidligere udgave af CPA.

▼M2

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af bilaget for at tage hensyn til den teknologiske eller økonomiske udvikling eller bringe det i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde eller væsentlige yderligere omkostninger.

▼B

3.  Der skal lægges vægt på princippet om, at fordelene ved en ajourføring af CPA skal opveje omkostningerne herved, og på princippet om, at yderligere omkostninger og byrder skal holdes inden for rimelige grænser.

▼M2

Artikel 6a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 26. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 6, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ( 2 ).

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

▼B

Artikel 7

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

▼M2 —————

▼B

Artikel 8

Ophævelse af forordning (EØF) nr. 3696/93

Forordning (EØF) nr. 3696/93 ophæves med virkning fra den 1. januar 2008.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1
BILAGKode

Produkt/tjeneste

A

PRODUKTER FRA LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI

01

Produkter fra landbrug og jagt samt tjenester i forbindelse hermed

01.1

Etårige afgrøder

01.11

Korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

01.11.1

Hvede

01.11.11

Hård hvede

01.11.12

Hvede, undtagen hård hvede

01.11.2

Majs

01.11.20

Majs

01.11.3

Byg, rug og havre

01.11.31

Byg

01.11.32

Rug

01.11.33

Havre

01.11.4

Sorghum, hirse og andre kornsorter

01.11.41

Sorghum

01.11.42

Hirse

01.11.43

Triticale

01.11.49

Andre kornsorter

01.11.5

Halm og avner af korn

01.11.50

Halm og avner af korn

01.11.6

Grønne bælgfrugter

01.11.61

Grønne bønner

01.11.62

Grønne ærter

01.11.69

Andre grønne bælgfrugter

01.11.7

Bælgfrugter, tørrede

01.11.71

Bønner, tørrede

01.11.72

Valskbønner, tørrede

01.11.73

Kikærter, tørrede

01.11.74

Linser, tørrede

01.11.75

Ærter, tørrede

01.11.76

Vignabønner

01.11.77

Ærtebønner, tørrede

01.11.79

Bælgsæd (tørrede bælgfrugter) i.a.n.

01.11.8

Sojabønner og jordnødder

01.11.81

Sojabønner

01.11.82

Jordnødder, med skal

01.11.9

Andre olieholdige frø

01.11.91

Hørfrø

01.11.92

Sennepsfrø

01.11.93

Rybsfrø og rapsfrø

01.11.94

Sesamfrø

01.11.95

Solsikkefrø

01.11.96

Ricinusfrø

01.11.99

Andre olieholdige frø i.a.n.

01.12

Uafskallet ris

01.12.1

Uafskallet ris

01.12.10

Uafskallet ris

01.13

Grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

01.13.1

Blad- og stængelgrøntsager

01.13.11

Asparges

01.13.12

Kål

01.13.13

Blomkål og broccoli

01.13.14

Hovedsalat

01.13.15

Cikorie

01.13.16

Spinat

01.13.17

Artiskokker

01.13.19

Andre blad- og stængelgrøntsager

01.13.2

Meloner

01.13.21

Vandmeloner

01.13.29

Andre meloner

01.13.3

Andre frugtbærende grøntsager

01.13.31

Chili og peber, grøn (kun af slægten Capsicum)

01.13.32

Agurker og asier

01.13.33

Auberginer

01.13.34

Tomater

01.13.39

Andre frugtbærende grøntsager i.a.n.

01.13.4

Løg, rødder og rodknolde

01.13.41

Gulerødder og turnips

01.13.42

Hvidløg

01.13.43

Spiseløg

01.13.44

Porrer og andre Allium-arter

01.13.49

Andre løg, rødder og rodknolde, uden højt stivelses- eller inulinindhold

01.13.5

Spiselige rødder og rodknolde, med højt stivelses- eller inulinindhold

01.13.51

Kartofler

01.13.52

Søde kartofler

01.13.53

Maniokrod

01.13.54

Taro

01.13.59

Andre spiselige rødder og rodknolde med højt stivelses- eller inulinindhold

01.13.6

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

01.13.60

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

01.13.7

Sukkerroer og sukkerroefrø

01.13.71

Sukkerroer

01.13.72

Sukkerroefrø

01.13.8

Svampe og trøfler

01.13.80

Svampe og trøfler

01.13.9

Grøntsager, friske i.a.n.

01.13.90

Grøntsager, friske i.a.n.

01.14

Sukkerrør

01.14.1

Sukkerrør

01.14.10

Sukkerrør

01.15

Uforarbejdet tobak

01.15.1

Uforarbejdet tobak

01.15.10

Uforarbejdet tobak

01.16

Tekstilplanter

01.16.1

Tekstilplanter

01.16.11

Bomuld, også kartet eller kæmmet

01.16.12

Jute, kenaf og andre bastfibre, rå eller rødnet (undtagen hør, hamp og ramie)

01.16.19

Hør, hamp og rå tekstilplanter i.a.n.

01.19

Andre etårige afgrøder

01.19.1

Foderplanter

01.19.10

Foderplanter

01.19.2

Afskårne blomster og blomsterknopper; blomsterfrø

01.19.21

Afskårne blomster og blomsterknopper

01.19.22

Blomsterfrø

01.19.3

Roefrø og grøntfoderfrø; andre rå vegetabilske materialer

01.19.31

Roefrø (undtagen sukkerroefrø) og grøntfoderfrø

01.19.39

Rå vegetabilske materialer i.a.n.

01.2

Flerårige afgrøder

01.21

Druer

01.21.1

Druer

01.21.11

Spisedruer

01.21.12

Andre druer, friske

01.22

Tropiske og subtropiske frugter

01.22.1

Tropiske og subtropiske frugter

01.22.11

Avocadoer

01.22.12

Bananer, pisang o.l.

01.22.13

Dadler

01.22.14

Figner

01.22.19

Andre tropiske og subtropiske frugter

01.23

Citrusfrugter

01.23.1

Citrusfrugter

01.23.11

Pomelo og grapefrugt

01.23.12

Citroner og limefrugter

01.23.13

Appelsiner

01.23.14

Tangeriner, mandariner, clementiner

01.23.19

Andre citrusfrugter

01.24

Kernefrugter og stenfrugter

01.24.1

Æbler

01.24.10

Æbler

01.24.2

Andre kernefrugter og stenfrugter

01.24.21

Pærer

01.24.22

Kvæder

01.24.23

Abrikoser

01.24.24

Kirsebær

01.24.25

Ferskner

01.24.26

Nektariner

01.24.27

Blommer

01.24.28

Slåen

01.24.29

Andre kernefrugter og stenfrugter i.a.n.

01.25

Andre træfrugter, bær og nødder

01.25.1

Bær og frugter af slægten Vaccinium

01.25.11

Kiwifrugter

01.25.12

Hindbær

01.25.13

Jordbær

01.25.19

Andre bær, frugter af slægten Vaccinium, i.a.n.

01.25.2

Frugttræsfrø

01.25.20

Frugttræsfrø

01.25.3

Nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

01.25.31

Mandler

01.25.32

Spiselige kastanjer

01.25.33

Hasselnødder

01.25.34

Pistacienødder

01.25.35

Valnødder

01.25.39

Andre nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

01.25.9

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

01.25.90

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

01.26

Olieholdige frugter

01.26.1

Oliven

01.26.11

Spiseoliven

01.26.12

Oliven til olivenolieproduktion

01.26.2

Kokosnødder

01.26.20

Kokosnødder

01.26.9

Andre olieholdige frugter

01.26.90

Andre olieholdige frugter

01.27

Planter til fremstilling af drikkevarer

01.27.1

Planter til fremstilling af drikkevarer

01.27.11

Kaffebønner, ikke ristede

01.27.12

Teblade

01.27.13

Matéblade

01.27.14

Kakaobønner

01.28

Krydderplanter, aromaplanter og lægeplanter

01.28.1

Krydderier, ikke forarbejdede

01.28.11

Peber (Piper spp.), rå

01.28.12

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), rå

01.28.13

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme, rå

01.28.14

Anis, stjerneanis, koriander, spidskommen og kommen, fennikel, enebær, rå

01.28.15

Kanel, rå

01.28.16

Kryddernelliker, nellikestilke, rå

01.28.17

Ingefær, tørret, rå

01.28.18

Vanilje, rå

01.28.19

Andre krydderier, ikke forarbejdede

01.28.2

Humle

01.28.20

Humle

01.28.3

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

01.28.30

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

01.29

Andre flerårige afgrøder

01.29.1

Naturgummi

01.29.10

Naturgummi

01.29.2

Juletræer, fældede

01.29.20

Juletræer, fældede

01.29.3

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

01.29.30

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

01.3

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.30

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.30.1

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.30.10

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.4

Levende dyr og animalske produkter

01.41

Malkekvæg, levende, og rå mælk fra malkekvæg

01.41.1

Malkekvæg, levende

01.41.10

Malkekvæg, levende

01.41.2

Rå mælk fra malkekvæg

01.41.20

Rå mælk fra malkekvæg

01.42

Andet kvæg og bøfler, levende og sæd herfra

01.42.1

Andet kvæg og bøfler, levende

01.42.11

Andet kvæg og bøfler, undtagen kalve, levende

01.42.12

Kalve af kvæg og bøfler, levende

01.42.2

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

01.42.20

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

01.43

Heste og dyr af hestefamilien, levende

01.43.1

Heste og dyr af hestefamilien, levende

01.43.11

Heste, levende

01.43.12

Æsler, muldyr og mulæsler, levende

01.44

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.44.1

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.44.10

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.45

Får og geder, levende; rå mælk og klippet uld fra får og geder

01.45.1

Får og geder, levende

01.45.11

Får, levende

01.45.12

Geder, levende

01.45.2

Rå mælk fra får og geder

01.45.21

Rå mælk fra får

01.45.22

Rå mælk fra geder

01.45.3

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

01.45.30

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

01.46

Svin, levende

01.46.1

Svin, levende

01.46.10

Svin, levende

01.47

Fjerkræ, levende, og æg

01.47.1

Fjerkræ, levende

01.47.11

Kyllinger, levende

01.47.12

Kalkuner, levende

01.47.13

Gæs, levende

01.47.14

Ænder og perlehøns, levende

01.47.2

Æg, med skal, friske

01.47.21

Hønseæg, med skal, friske

01.47.22

Æg fra andet fjerkræ, med skal, friske

01.47.23

Rugeæg fra høns

01.47.24

Rugeæg fra andet fjerkræ

01.49

Andre opdrættede dyr og animalske produkter

01.49.1

Andre opdrættede dyr, levende

01.49.11

Tamkaniner, levende

01.49.12

Opdrættede fugle i.a.n., levende

01.49.13

Opdrættede krybdyr (herunder slanger og skildpadder), levende

01.49.19

Andre opdrættede dyr i.a.n., levende

01.49.2

Andre animalske produkter fra opdrættede dyr

01.49.21

Naturlig honning

01.49.22

Rå mælk i.a.n.

01.49.23

Snegle, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, undtagen havsnegle

01.49.24

Spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

01.49.25

Kokoner, anvendelige til afhaspning

01.49.26

Insektvoks og spermacet, også raffineret eller farvet

01.49.27

Animalske embryoner til avl

01.49.28

Ikke-spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

01.49.3

Rå pelsskind og diverse rå huder og skind

01.49.31

Rå pelsskind, undtagen skind af pelsbærende lam

01.49.32

Rå pelsskind af pelsbærende lam

01.49.39

Rå dyreskind i.a.n. (friske eller konserverede, men ikke på anden måde beredte)

01.6

Landbrugsservice, undtagen dyrlægetjenester

01.61

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.61.1

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.61.10

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.62

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.62.1

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.62.10

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.63

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.63.1

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.63.10

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.64

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.64.1

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.64.10

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.7

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70.1

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70.10

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

02

Produkter fra skovbrug, skovning og tjenester i forbindelse hermed

02.1

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

02.10

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

02.10.1

Levende skovtræplanter; frø af skovtræer

02.10.11

Levende skovtræplanter

02.10.12

Frø af skovtræer

02.10.2

Tjenester ydet af forstplanteskoler

02.10.20

Tjenester ydet af forstplanteskoler

02.10.3

Skovtræer

02.10.30

Skovtræer

02.2

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20.1

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20.11

Kævler af nåletræ

02.20.12

Kævler af andet træ, undtagen af tropiske træsorter

02.20.13

Kævler af tropiske træsorter

02.20.14

Brænde af nåletræ

02.20.15

Brænde af løvtræ

02.3

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

02.30

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

02.30.1

Naturgummi

02.30.11

Balata, guttaperka, guayule, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter

02.30.12

Schellak, balsamer og andre naturlige gummiarter og naturharpikser

02.30.2

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

02.30.20

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

02.30.3

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

02.30.30

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

02.30.4

Vildtvoksende spiselige produkter

02.30.40

Vildtvoksende spiselige produkter

02.4

Tjenester til skovbrug

02.40

Tjenester til skovbrug

02.40.1

Tjenester til skovbrug

02.40.10

Tjenester til skovbrug

03

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.0

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.00

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.00.1

Fisk, levende, ikke til menneskeføde

03.00.11

Prydfisk, vildtlevende

03.00.12

Prydfisk, i opdræt

03.00.13

Andre vildtlevende, levende fisk, ikke til menneskeføde, herunder frø og foder til akvakultur

03.00.14

Andre levende fisk, i opdræt, ikke til menneskeføde, herunder frø og foder til akvakultur

03.00.2

Fisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde

03.00.21

Saltvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, ikke i opdræt

03.00.22

Ferskvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, ikke i opdræt

03.00.23

Saltvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, i opdræt

03.00.24

Ferskvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, i opdræt

03.00.3

Krebsdyr, ikke frosne

03.00.31

Krebsdyr, ikke frosne, ikke i opdræt

03.00.32

Krebsdyr, ikke frosne, i opdræt

03.00.4

Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede

03.00.41

Østers, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

03.00.42

Andre bløddyr, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

03.00.43

Østers, levende, ferske eller kølede, i opdræt

03.00.44

Andre bløddyr, levende, ferske eller kølede, i opdræt

03.00.45

Andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, i opdræt

03.00.46

Andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

03.00.5

Perler, ubearbejdede

03.00.51

Naturperler, ikke bearbejdede

03.00.52

Kulturperler, ikke bearbejdede

03.00.6

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf

03.00.61

Koraller og lignende produkter, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter

03.00.62

Naturlige animalske vaskesvampe

03.00.63

Tang og andre alger, til menneskeføde, vildtvoksende

03.00.64

Tang og andre alger, til menneskeføde, dyrket

03.00.65

Tang og andre alger, ikke til menneskeføde, vildtvoksende

03.00.66

Tang og andre alger, ikke til menneskeføde, dyrket

03.00.69

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf i.a.n.

03.00.7

Tjenester til fiskeri og akvakultur

03.00.71

Tjenester til fiskeri

03.00.72

Tjenester til akvakultur

B

RÅSTOFUDVINDING

05

Stenkul og brunkul

05.1

Stenkul

05.10

Stenkul

05.10.1

Stenkul

05.10.10

Stenkul

05.2

Brunkul

05.20

Brunkul

05.20.1

Brunkul

05.20.10

Brunkul

06

Råolie og naturgas

06.1

Råolie

06.10

Råolie

06.10.1

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

06.10.10

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

06.10.2

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

06.10.20

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

06.2

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20.1

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20.10

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

07

Metalmalm

07.1

Jernmalm

07.10

Jernmalm

07.10.1

Jernmalm

07.10.10

Jernmalm

07.2

Ikke-jernholdige metalmalme

07.21

Uran- og thoriummalm

07.21.1

Uran- og thoriummalm

07.21.10

Uran- og thoriummalm

07.29

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

07.29.1

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

07.29.11

Kobbermalm og koncentrater deraf

07.29.12

Nikkelmalm og koncentrater deraf

07.29.13

Aluminiummalm og koncentrater deraf

07.29.14

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

07.29.15

Bly-, zink- og tinmalm og koncentrater deraf

07.29.19

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf i.a.n.

08

Produkter af anden råstofudvinding

08.1

Sten, sand og ler

08.11

Pyntesten og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

08.11.1

Pyntesten og bygningssten

08.11.11

Marmor og andre kalkholdige pyntesten og bygningssten

08.11.12

Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten

08.11.2

Kalksten og gipssten

08.11.20

Kalksten og gipssten

08.11.3

Kridt og rå dolomit

08.11.30

Kridt og rå dolomit

08.11.4

Skifer

08.11.40

Skifer

08.12

Grus, sand, ler og kaolin

08.12.1

Grus og sand

08.12.11

Naturligt sand

08.12.12

Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus

08.12.13

Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint til byggeformål

08.12.2

Ler og kaolin

08.12.21

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter

08.12.22

Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

08.9

Produkter af råstofudvinding i.a.n.

08.91

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

08.91.1

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

08.91.11

Naturlige kalciumphosphater eller naturlige kalciumaluminiumphosphater

08.91.12

Ikke-brændte jernsylfider; rå eller uraffineret svovl

08.91.19

Andre kemiske mineraler og mineralsk gødning

08.92

Tørv

08.92.1

Tørv

08.92.10

Tørv

08.93

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.1

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.10

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.99

Andre produkter fra råstofudvinding, i.a.n.

08.99.1

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.10

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.2

Ædelsten og halvædelsten; industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler; andre mineraler

08.99.21

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

08.99.22

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

08.99.29

Andre mineraler

09

Tjenester i forbindelse med råstofudvinding

09.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10.11

Boring i forbindelse med råolie- og naturgasudvinding

09.10.12

Montering, demontering og reparation af boretårne og tilhørende tjenester i forbindelse med råolie- og naturgasudvinding

09.10.13

Likvifaktion og genforgasning af naturgas ved gasfeltet med henblik på transport

09.9

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90.1

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90.11

Tjenester i forbindelse med udvinding af stenkul

09.90.19

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding i.a.n.

C

FÆRDIGVARER

10

Fødevarer

10.1

Konserveret kød og konserverede kødprodukter

10.11

Forarbejdet og konserveret kød

10.11.1

Kød af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.11

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

10.11.12

Svinekød, fersk eller kølet

10.11.13

Kød af får, fersk eller kølet

10.11.14

Gedekød, fersk eller kølet

10.11.15

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.2

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.20

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.3

Frosset kød og spiselige slagtebiprodukter; andet kød og spiselige slagtebiprodukter

10.11.31

Kød af hornkvæg, frosset

10.11.32

Svinekød, frosset

10.11.33

Kød af får, frosset

10.11.34

Gedekød, frosset

10.11.35

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

10.11.39

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

10.11.4

Trimmet uld og rå huder og skind, af hornkvæg eller dyr af hestefamilien, får og geder

10.11.41

Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

10.11.42

Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.43

Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.44

Rå huder og skind af får og lam

10.11.45

Rå huder og skind af geder eller kid

10.11.5

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.50

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.6

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.60

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

10.11.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

10.12

Forarbejdet og konserveret fjerkrækød

10.12.1

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.10

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.2

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.20

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.3

Fedt af fjerkræ

10.12.30

Fedt af fjerkræ

10.12.4

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

10.12.40

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

10.12.5

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.50

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

10.12.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

10.13

Kød- og fjerkrækødprodukter

10.13.1

Konserveringer og tilberedninger af kød, spiselige slagteprodukter eller blod

10.13.11

Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)

10.13.12

Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

10.13.13

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

10.13.14

Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod

10.13.15

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

10.13.16

Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

10.13.9

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter; dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

10.13.91

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

10.13.99

Dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

10.2

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

10.20

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

10.20.1

Fisk, frisk, kølet eller frosset

10.20.11

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

10.20.12

Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet

10.20.13

Fisk, frosset

10.20.14

Fiskefilet, frosset

10.20.15

Fiskekød (også hakket), frosset

10.20.16

Lever og rogn af fisk, frosset

10.20.2

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning

10.20.21

Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

10.20.22

Lever, rogn, finner, hoveder, haler og maver af fisk og andre spiselige slagtebiprodukter af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

10.20.23

Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage

10.20.24

Fisk, herunder filet, røget

10.20.25

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter

10.20.26

Kaviar og kaviarerstatning

10.20.3

Krebsdyr, bløddyr, tang og andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tilberedte eller konserverede

10.20.31

Krebsdyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.32

Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.33

Andre hvirvelløse vanddyr og tang, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.34

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, på anden måde tilberedte eller konserverede

10.20.4

Mel, pulver og pellets og andre produkter i.a.n. af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, uegnet til menneskeføde

10.20.41

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, uegnet til menneskeføde

10.20.42

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang

10.20.9

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter; dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise

10.20.91

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter

10.20.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise

10.3

Forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

10.31

Forarbejdede og konserverede kartofler

10.31.1

Forarbejdede og konserverede kartofler

10.31.11

Kartofler, frosne

10.31.12

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

10.31.13

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager, granulater og pellets

10.31.14

Kartofler, tilberedte eller konserverede

10.31.9

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter; dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

10.31.91

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter

10.31.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

10.32

Frugt- og grøntsagssafter

10.32.1

Frugt- og grøntsagssafter

10.32.11

Tomatsaft

10.32.12

Appelsinsaft

10.32.13

Grapefrugtsaft

10.32.14

Ananassaft

10.32.15

Druesaft

10.32.16

Æblesaft

10.32.17

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

10.32.19

Andre frugt- og grøntsagssafter

10.32.9

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

10.32.99

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

10.39

Andre forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

10.39.1

Forarbejdede og konserverede grøntsager, undtagen kartofler

10.39.11

Grøntsager, frosne

10.39.12

Foreløbigt konserverede grøntsager

10.39.13

Tørrede grøntsager

10.39.14

Snittede og indpakkede grøntsager og frugter

10.39.15

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.16

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.17

Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.18

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

10.39.2

Tilberedte og konserverede frugter og nødder

10.39.21

Frugter og nødder, også kogte, frosne

10.39.22

Syltetøj, frugtgélé samt frugt- eller nøddemos

10.39.23

Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte

10.39.24

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

10.39.25

Jordnødder og nødder, afskallede

10.39.29

Andre tilberedte, tørrede eller konserverede frugter og nødder

10.39.3

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.30

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.9

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager; dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

10.39.91

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager

10.39.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

10.4

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer

10.41

Olier og fedtstoffer

10.41.1

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, rå

10.41.11

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

10.41.12

Fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, af fisk eller havpattedyr

10.41.19

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.2

Vegetabilske olier, rå

10.41.21

Jordnøddeolie, rå

10.41.22

Olivenolie, rå

10.41.23

Solsikkeolie, rå

10.41.24

Rapsolie, rybsolie og sennepsolie, rå

10.41.25

Palmeolie, rå

10.41.29

Andre vegetabilske olier, rå

10.41.3

Bomuldslinters

10.41.30

Bomuldslinters

10.41.4

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer eller olier; mel af olieholdige frø og frugter

10.41.41

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer og olier

10.41.42

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

10.41.5

Raffinerede olier, undtagen restprodukter

10.41.51

Sojabønneolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.52

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.53

Olivenolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.54

Solsikkeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.55

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.56

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.57

Palmeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.58

Kokosnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.59

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) og fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.6

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.60

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.7

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider); degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.71

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

10.41.72

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.9

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

10.41.99

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

10.42

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.1

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.10

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.9

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i underentreprise

10.42.99

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i underentreprise

10.5

Mejeriprodukter

10.51

Mælke- og osteprodukter

10.51.1

Behandlet mælk og fløde, flydende

10.51.11

Behandlet mælk, flydende

10.51.12

Mælk og fløde med fedtindhold på over 6 vægtprocent, ikke koncentreret eller tilsat sukker

10.51.2

Mælk og fløde i faste former

10.51.21

Skummetmælks- og flødepulver

10.51.22

Sødmælks- og flødepulver

10.51.3

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.30

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.4

Ost og ostemasse

10.51.40

Ost og ostemasse

10.51.5

Andre mejeriprodukter

10.51.51

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i andet end fast form

10.51.52

Yoghurt og anden fermenteret eller syrnet mælk eller fløde

10.51.53

Kasein

10.51.54

Lactose og lactosesirup

10.51.55

Valle

10.51.56

Mejeriprodukter i.a.n.

10.51.9

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

10.51.99

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

10.52

Konsumis

10.52.1

Konsumis og anden spiselig is

10.52.10

Konsumis og anden spiselig is

10.52.9

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

10.52.99

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

10.6

Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

10.61

Mølleriprodukter

10.61.1

Ris, delvis sleben eller sleben eller afskallet eller i form af brudris

10.61.11

Afskallet ris (hinderis)

10.61.12

Ris, delvis sleben eller sleben eller i form af brudris

10.61.2

Mel af korn og andet vegetabilsk mel; blandinger deraf

10.61.21

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

10.61.22

Andet mel af korn

10.61.23

Andet vegetabilsk mel

10.61.24

Blandinger til fremstilling af bagværk

10.61.3

Gryn, groft mel samt pellets og andre kornprodukter

10.61.31

Gryn og groft mel af hvede

10.61.32

Gryn og groft mel samt pellets i.a.n.

10.61.33

Morgenmadsprodukter og andre kornprodukter

10.61.4

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.40

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.9

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

10.61.99

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

10.62

Stivelse og stivelsesprodukter

10.62.1

Stivelse og stivelsesprodukter; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.11

Stivelse; inulin; hvedegluten; dextrin og anden modificeret stivelse

10.62.12

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse i form af flager, gryn o.l.

10.62.13

Glukose og glukosesirup; fructose og fructosesirup; invertsukker; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.14

Majsolie

10.62.2

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.20

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.9

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

10.62.99

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

10.7

Bageriprodukter og dejvarer

10.71

Brød; friske kager, tærter mv.

10.71.1

Brød; friske kager, tærter mv.

10.71.11

Frisk brød

10.71.12

Friske kager, tærter mv.

10.71.9

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.71.99

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.72

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

10.72.1

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

10.72.11

Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

10.72.12

Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vafler

10.72.19

Andre tørre eller konserverede bagervarer

10.72.9

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.72.99

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks, konserverede kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.73

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

10.73.1

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

10.73.11

Makaroni, nudler og lignende dejvarer

10.73.12

Couscous

10.73.9

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

10.73.99

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

10.8

Andre fødevarer

10.81

Sukker

10.81.1

Råt eller raffineret rør- eller roesukker; melasse

10.81.11

Råt rør- eller roesukker, i fast form

10.81.12

Raffineret rør- eller roesukker og kemisk ren saccharose, i fast form, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

10.81.13

Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup

10.81.14

Melasse

10.81.2

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.20

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.9

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

10.81.99

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

10.82

Kakao, chokolade og sukkervarer

10.82.1

Kakaomasse, også affedtet, kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie, kakaopulver

10.82.11

Kakaomasse, også affedtet

10.82.12

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

10.82.13

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.14

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.2

Chokolade og sukkervarer

10.82.21

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i løs vægt

10.82.22

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i anden form end løs vægt

10.82.23

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

10.82.24

Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker

10.82.3

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

10.82.30

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

10.82.9

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

10.82.99

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

10.83

Forarbejdet te og kaffe

10.83.1

Forarbejdet te og kaffe

10.83.11

Kaffe, brændt eller koffeinfri

10.83.12

Kaffeerstatning; ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe eller kaffeerstatning; skaller og hinder af kaffe

10.83.13

Grøn te (ikke fermenteret), sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

10.83.14

Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller maté

10.83.15

Urtete

10.83.9

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

10.83.99

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

10.84

Smagspræparater og krydderier

10.84.1

Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel; tilberedt sennep

10.84.11

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

10.84.12

Saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

10.84.2

Krydderier, forarbejdede

10.84.21

Peber (Piper spp.), forarbejdet

10.84.22

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), forarbejdet

10.84.23

Kanel, forarbejdet; andre forarbejdede krydderier

10.84.3

Konsumsalt

10.84.30

Konsumsalt

10.84.9

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

10.84.99

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

10.85

Færdigretter

10.85.1

Færdigretter

10.85.11

Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod

10.85.12

Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr

10.85.13

Færdigretter baseret på grøntsager

10.85.14

Færdigretter baseret på pastaprodukter

10.85.19

Andre færdigretter

10.85.9

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

10.85.99

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

10.86

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.1

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.10

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.9

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

10.86.99

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

10.89

Andre fødevarer i.a.n.

10.89.1

Suppe, æg, gærprodukter og andre fødevarer; ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

10.89.11

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

10.89.12

Æg uden skal samt æggeblommer, friske eller konserverede; æg med skal, konserverede eller kogte; ægalbumin

10.89.13

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere

10.89.14

Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

10.89.15

Plantestoffer og planteekstrakter; pectinstoffer; planteslimer og gelatineringsmidler

10.89.16

Tilberedte fordærvelige fødevarer som f.eks. sandwich og frisk pizza

10.89.17

Kosttilskud til menneskeføde

10.89.19

Diverse fødevarer i.a.n.

10.89.9

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

10.89.99

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

10.9

Færdige foderblandinger

10.91

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr

10.91.1

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.10

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.2

Mel og pellets af lucerne

10.91.20

Mel og pellets af lucerne

10.91.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

10.91.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

10.92

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.1

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.10

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

10.92.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

11

Drikkevarer

11.0

Drikkevarer

11.01

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.1

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.10

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.9

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

11.01.99

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

11.02

Vin af druer

11.02.1

Vin af friske druer, druemost

11.02.11

Mousserende vin af friske druer

11.02.12

Vin af friske druer, undtagen mousserende vin; druemost

11.02.2

Vinbærme; rå vinsten

11.02.20

Vinbærme; rå vinsten

11.02.9

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

11.02.99

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

11.03

Cider og anden frugtvin

11.03.1

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

11.03.10

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

11.03.9

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

11.03.99

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

11.04

Andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

11.04.1

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.10

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

11.04.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

11.05

Øl

11.05.1

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.10

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.2

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.20

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.9

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

11.05.99

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

11.06

Malt

11.06.1

Malt

11.06.10

Malt

11.06.9

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

11.06.99

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

11.07

Læskedrikke; mineralvand og andet vand på flaske

11.07.1

Mineralvand og læskedrikke

11.07.11

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

11.07.19

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

11.07.9

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

11.07.99

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

12

Tobaksprodukter

12.0

Tobaksprodukter

12.00

Tobaksprodukter

12.00.1

Tobaksprodukter (undtagen tobaksaffald)

12.00.11

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

12.00.12

Tørrede strippede tobaksblade

12.00.19

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

12.00.2

Tobaksaffald

12.00.20

Tobaksaffald

12.00.9

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

12.00.99

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

13

Tekstilvarer

13.1

Tekstilgarn og –tråd

13.10

Tekstilgarn og –tråd

13.10.1

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.10

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.2

Naturlige tekstilfibre, beredt til spinding

13.10.21

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

13.10.22

Uld, affedtet eller karboniseret, ikke kartet eller kæmmet

13.10.23

Kæmlinge (noils) af uld eller af fine dyrehår

13.10.24

Uld og fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

13.10.25

Bomuld, kartet eller kæmmet

13.10.26

Jute og andre tekstilfibre (undtagen hør, hamp og ramie), beredt, men ikke spundet

13.10.29

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredt men ikke spundet

13.10.3

Korte kemofibre beredt til spinding

13.10.31

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.32

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.4

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.40

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.5

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.50

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.6

Garn af bomuld; sytråd af bomuld

13.10.61

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

13.10.62

Sytråd af bomuld

13.10.7

Garn af vegetabilske tekstilfibre undtagen bomuld (herunder hør, jute, kokos og hamp); papirgarn

13.10.71

Hørgarn

13.10.72

Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

13.10.8

Tekstilgarn og -tråd af endeløse kemofibre eller korte kemofibre

13.10.81

Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

13.10.82

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.83

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.84

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

13.10.85

Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre

13.10.9

Opkradset tekstilmateriale; beredning af naturlige tekstilfibre; dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

13.10.91

Opkradset tekstilmateriale af uld eller af fine eller grove dyrehår

13.10.92

Opkradset tekstilmateriale og andet affald fra bomuld

13.10.93

Beredning af naturlige tekstilfibre

13.10.99

Dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

13.2

Vævede tekstiler

13.20

Vævede tekstiler

13.20.1

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af naturfibre, undtagen bomuld

13.20.11

Vævet stof af silke eller silkeaffald

13.20.12

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.13

Vævet stof af hør

13.20.14

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.19

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

13.20.2

Vævet stof af bomuld

13.20.20

Vævet stof af bomuld

13.20.3

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af endeløse og korte kemofibre

13.20.31

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre

13.20.32

Vævet stof af korte syntetiske fibre

13.20.33

Vævet stof af korte regenererede fibre

13.20.4

Fløjls- og håndklædefrottéstof og andre specialstoffer

13.20.41

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og bånd)

13.20.42

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, (undtagen bånd) af bomuld

13.20.43

Andet håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen bånd)

13.20.44

Drejervævet stof, undtagen bånd

13.20.45

Tuftede tekstilstoffer, undtagen tæpper

13.20.46

Vævet stof (herunder bånd) af glasfiber

13.20.5

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

13.20.50

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

13.20.9

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

13.20.99

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

13.3

Færdigbehandling af tekstiler

13.30

Færdigbehandling af tekstiler

13.30.1

Færdigbehandling af tekstiler

13.30.11

Blegning og farvning af tekstilfibre og garner

13.30.12

Blegning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.13

Farvning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.19

Anden færdigbehandling af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.9

Andre tekstiler

13.91

Trikotagestof

13.91.1

Trikotagestof

13.91.11

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

13.91.19

Andet trikotagestof, herunder imiteret pels af strikket stof

13.91.9

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

13.91.99

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

13.92

Færdige tekstilvarer undtagen beklædningsgenstande

13.92.1

Færdige tekstilvarer til husholdningsbrug

13.92.11

Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

13.92.12

Sengelinned

13.92.13

Dækketøj

13.92.14

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l.

13.92.15

Gardiner, rullegardiner; gardinkapper og sengekapper

13.92.16

Andre boligtekstiler i.a.n.; sæt bestående af vævet stof og garn til fremstilling af tæpper, tapisserier o.l.

13.92.2

Andre færdige tekstilvarer

13.92.21

Sække og poser til emballage

13.92.22

Presenninger og markiser; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; telte og campingudstyr (herunder luftmadrasser)

13.92.23

Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes, samt dele dertil

13.92.24

Vattæpper, dyner, puder, soveposer o.l., forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.l.) eller celleplast

13.92.29

Andre færdige tekstilvarer (herunder gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, redningsveste og redningsbælter)

13.92.9

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.92.99

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.93

Gulvtæpper

13.93.1

Gulvtæpper

13.93.11

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede

13.93.12

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«

13.93.13

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede

13.93.19

Andre gulvtæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer (også af filt)

13.93.9

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

13.93.99

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

13.94

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

13.94.1

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer (undtagen affald)

13.94.11

Sejlgarn, reb og tovværk, af jute eller andre bastfibre

13.94.12

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, konfektionerede net, af tekstilmaterialer; varer fremstillet af garn, strimler i.a.n.

13.94.2

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

13.94.20

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

13.94.9

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

13.94.99

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

13.95

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.1

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.10

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.9

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.95.99

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.96

Andre tekniske og industrielle tekstiler

13.96.1

Metalliseret garn, også overspundet; vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn; tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil, og tekstilstof og varer deraf til teknisk brug

13.96.11

Metalliseret garn, også overspundet

13.96.12

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn i.a.n.

13.96.13

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn og strimler, imprægneret eller belagt med gummi eller plast

13.96.14

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt, i.a.n.

13.96.15

Cordvæv fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose

13.96.16

Tekstilvarer til teknisk brug (herunder væger, glødenet og glødestrømper, brandslanger, driv- og transportremme, sigteflor og filterdug)

13.96.17

Vævede bånd; vævede bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre; possement o.l.

13.96.9

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

13.96.99

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

13.99

Andre tekstiler, i.a.n.

13.99.1

Tyl, blonder og kniplinger og broderi; overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.11

Tyl og andre netstoffer, undtagen vævede stoffer og trikotagevarer; blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.12

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.13

Filt, overtrukket, belagt eller lamineret

13.99.14

Vat af tekstilmaterialer ≤ 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

13.99.15

Overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.16

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

13.99.19

Andre tekstilvarer i.a.n.

13.99.9

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

13.99.99

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

14

Beklædningsgenstande

14.1

Beklædningsgenstande undtagen beklædningsgenstande af pelsskind

14.11

Beklædningsgenstande af læder

14.11.1

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.10

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.9

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

14.11.99

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

14.12

Arbejdsbeklædning

14.12.1

Arbejdsbeklædning til mænd

14.12.11

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.12

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.2

Arbejdsbeklædning til kvinder

14.12.21

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.22

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.3

Anden arbejdsbeklædning

14.12.30

Anden arbejdsbeklædning

14.12.9

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

14.12.99

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

14.13

Anden yderbeklædning

14.13.1

Yderbeklædning af trikotage

14.13.11

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.12

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.13

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.14

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.2

Anden yderbeklædning, til mænd eller drenge

14.13.21

Frakker, regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.22

Jakkesæt og habitter samt kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.23

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.24

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.3

Anden yderbeklædning til kvinder eller piger

14.13.31

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.32

Dragter og kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.33

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.34

Kjoler, nederdele, buksenederdele, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.35

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.4

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

14.13.40

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

14.13.9

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

14.13.99

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

14.14

Underbeklædning

14.14.1

Underbeklædning af trikotage

14.14.11

Skjorter af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.12

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.13

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.14

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.2

Underbeklædning, ikke af trikotage

14.14.21

Skjorter, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.22

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.23

Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.24

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.25

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

14.14.3

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.30

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.9

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

14.14.99

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

14.19

Andre beklædningsgenstande samt tilbehør

14.19.1

Beklædningsgenstande til spædbørn, træningsdragter og andre beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.11

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

14.19.12

Træningsdragter, skidragter, badebeklædning og andre beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.13

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

14.19.19

Andet konfektioneret tilbehør eller dele til beklædningsgenstande eller til tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.2

Beklædningsgenstande til spædbørn, andre beklædningsgenstande og andet tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.21

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.22

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.23

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, slør, slips, halsbind, handsker og andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage, i.a.n.

14.19.3

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder; beklædningsgenstande af filt eller ikke-vævet stof; beklædningsgenstande fremstillet af overtrukket tekstilstof

14.19.31

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder eller af kunstlæder, undtagen sportshandsker

14.19.32

Beklædningsgenstande fremstillet af filt eller ikke-vævet stof, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

14.19.4

Hatte og hovedbeklædning

14.19.41

Hattestumper af filt; plane og cylindriske hatteemner, af filt; hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

14.19.42

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, eller flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger eller andet tekstilstof i løbende længder; hårnet

14.19.43

Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

14.19.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i underentreprise

14.19.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i underentreprise

14.2

Varer af pelsskind

14.20

Varer af pelsskind

14.20.1

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.10

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.9

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

14.20.99

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

14.3

Beklædningsgenstande af trikotage

14.31

Strømpevarer af trikotage

14.31.1

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.10

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.9

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

14.31.99

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

14.39

Andre beklædningsgenstande af trikotage

14.39.1

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.10

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i underentreprise

14.39.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i underentreprise

15

Læder og lædervarer

15.1

Garvet og beredt læder; tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredt og farvet pelsskind

15.11

Garvet og beredt læder; beredt og farvet pelsskind

15.11.1

Garvede eller beredte pelsskind

15.11.10

Garvede eller beredte pelsskind

15.11.2

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.21

Semsgarvet læder (vaskeskind)

15.11.22

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.3

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår

15.11.31

Læder af hornkvæg, uden hår, af hele huder

15.11.32

Læder af hornkvæg, uden hår, ikke af hele huder

15.11.33

Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

15.11.4

Læder af får, geder eller svin, uden hår

15.11.41

Læder af fåre- eller lammeskind, uden uld

15.11.42

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår

15.11.43

Læder af svin

15.11.5

Læder, af andre dyr; kunstlæder på basis af læder

15.11.51

Læder af andre dyr, uden hår

15.11.52

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

15.11.9

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet pelsskind

15.11.99

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet pelsskind

15.12

Tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

15.12.1

Sadelmagervarer; tasker, kufferter o.l.; andre lædervarer

15.12.11

Sadelmagerarbejder til dyr, af ethvert materiale

15.12.12

Tasker, kufferter o.l., af læder, kunstlæder, af plader af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap; rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

15.12.13

Urremme (ikke af metal) og dele deraf

15.12.19

Andre varer af læder eller kunstlæder (også varer til teknisk brug) i.a.n.

15.12.9

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

15.12.99

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

15.2

Fodtøj

15.20

Fodtøj

15.20.1

Fodtøj, undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj og ortopædiske sko

15.20.11

Vandtæt fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

15.20.12

Fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen vandtæt fodtøj eller sportsfodtøj

15.20.13

Fodtøj med overdel af læder, undtagen sportsfodtøj, fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal og forskelligt specialfodtøj

15.20.14

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, undtagen sportsfodtøj

15.20.2

Sportsfodtøj

15.20.21

Tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

15.20.29

Andet sportsfodtøj (undtagen skistøvler og skøjtestøvler)

15.20.3

Beskyttelsesfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

15.20.31

Fodtøj med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

15.20.32

Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

15.20.4

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.40

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.9

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

15.20.99

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

16

Træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; varer af strå og flettematerialer

16.1

Træ, savet og høvlet

16.10

Træ, savet og høvlet

16.10.1

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm; jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

16.10.11

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, af nåletræ

16.10.12

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, af løvtræ

16.10.13

Jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

16.10.2

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader; træuld; træmel; træ i form af flis eller spåner

16.10.21

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af nåletræ

16.10.22

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af bambus

16.10.23

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af andet træ

16.10.24

Træuld; træmel

16.10.25

Træ i form af flis eller spåner

16.10.3

Ubearbejdet træ; jernbane- og sporvejssveller, af træ, imprægnerede eller behandlet på anden måde

16.10.31

Ubearbejdet træ, malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

16.10.32

Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede

16.10.39

Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder også kløvede pæle eller hegnspæle

16.10.9

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer; dele af forarbejdningen af træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

16.10.91

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer

16.10.99

Dele af forarbejdningen af træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

16.2

Varer af kork, strå og flettematerialer

16.21

Finerplader og træbaserede plader

16.21.1

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter; spånplader og lignende plader af træ eller andre træagtige materialer

16.21.11

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af bambus

16.21.12

Spånplader

16.21.13

OSB-plader

16.21.14

Andre plader af træ eller andre træagtige materialer

16.21.15

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

16.21.16

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af nåletræ

16.21.17

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, hvor mindst det udvendige lag er af tropisk træ

16.21.18

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af andet træ

16.21.2

Finerplader; plader til krydsfiner; træ med forøget densitet

16.21.21

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

16.21.22

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af nåletræ

16.21.23

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af tropisk træ

16.21.24

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af andet træ

16.21.9

Færdigbearbejdning af plader; dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader udført i underentreprise

16.21.91

Færdigbearbejdning af plader

16.21.99

Dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader udført i underentreprise

16.22

Sammensatte parketstaver

16.22.1

Sammensatte parketstaver

16.22.10

Sammensatte parketstaver

16.22.9

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

16.22.99

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

16.23

Andre snedker- og tømrerarbejder

16.23.1

Snedker- og tømrerarbejder (undtagen præfabrikerede træbygninger), af træ

16.23.11

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, døre og rammer dertil samt dørtærskler, af træ

16.23.12

Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

16.23.19

Snedker- og tømrerarbejder af træ i.a.n.

16.23.2

Præfabrikerede træbygninger

16.23.20

Præfabrikerede træbygninger

16.23.9

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

16.23.99

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

16.24

Træemballage

16.24.1

Træemballage

16.24.11

Lastpaller o.l. af træ

16.24.12

Tønder og andre bødkerarbejder, af træ

16.24.13

Anden træemballage og dele dertil

16.24.9

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

16.24.99

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

16.29

Andre træprodukter; varer af kork, strå og flettematerialer

16.29.1

Andre træprodukter

16.29.11

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster, emner til pibehoveder, blokke og læster til fodtøj, af træ

16.29.12

Bordservice og køkkenudstyr af træ

16.29.13

Indlagt træ og træmosaik, æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer af træ, statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

16.29.14

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, samt andre varer, af træ

16.29.15

Piller og briketter, af presset og agglomereret træ og af vegetabilsk affald

16.29.2

Varer af kork og strå eller andre flettematerialer; kurvemagerarbejder

16.29.21

Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet, eller som er groft tilskåret i firkantede stykker eller i blokke, tavler, plader, folier eller bånd; knust, granuleret eller pulveriseret kork; korkaffald

16.29.22

Varer af naturkork

16.29.23

Blokke, tavler, plader, folier og bånd, fliser af enhver form, massive cylindre, af preskork

16.29.24

Preskork; varer af preskork i.a.n.

16.29.25

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

16.29.9

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre flettematerialer; dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre flettematerialer udført i underentreprise

16.29.91

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre flettematerialer

16.29.99

Dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre flettematerialer udført i underentreprise

17

Papir og papirvarer

17.1

Papirmasse, papir og pap

17.11

Papirmasse

17.11.1

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer

17.11.11

Kemisk træmasse, dissolvingmasse

17.11.12

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

17.11.13

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse

17.11.14

Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ

17.11.9

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

17.11.99

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

17.12

Papir og pap

17.12.1

Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug

17.12.11

Avispapir, i ruller og ark

17.12.12

Håndgjort papir og pap

17.12.13

Råpapir og -pap af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

17.12.14

Andet papir og pap til grafisk brug

17.12.2

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.20

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.3

Containerboard

17.12.31

Kraftliner, ubleget, ikke belagt

17.12.32

White top kraftliner; kraftliner, belagt

17.12.33

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

17.12.34

Genbrugsfluting og anden fluting

17.12.35

Testliner (af genbrugsmasse)

17.12.4

Papir, ikke belagt

17.12.41

Kraftpapir, ikke belagt; sækkepapir, kreppet eller plisseret

17.12.42

Sulfitpapir til indpakning og andet papir, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

17.12.43

Filtrerpapir og filtrerpap; kludepapir

17.12.44

Cigaretpapir, ikke tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre

17.12.5

Pap, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

17.12.51

Pap, ikke belagt, med grå bagside

17.12.59

Andet pap, ikke belagt

17.12.6

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.60

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.7

Forarbejdet papir og pap

17.12.71

Papir og pap bestående af flere lag, uden imprægnering eller belægning på overfladen

17.12.72

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

17.12.73

Papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.74

Kraftpapir (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.75

Kraftpap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.76

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir, i ruller eller ark

17.12.77

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller trykt, i ruller eller ark

17.12.78

Pap med grå bagside (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.79

Andet pap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.9

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

17.12.99

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

17.2

Papir- og papvarer

17.21

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

17.21.1

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

17.21.11

Bølgepap, i ruller eller ark

17.21.12

Sække og poser af papir

17.21.13

Æsker og kartoner af bølgepap

17.21.14

Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

17.21.15

Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, der anvendes i kontorer, butikker o.l., af papir

17.21.9

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

17.21.99

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

17.22

Husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

17.22.1

Husholdnings- og toiletpapir og papirartikler

17.22.11

Toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter og håndklæder, duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

17.22.12

Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

17.22.13

Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap

17.22.9

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap udført i underentreprise

17.22.99

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap udført i underentreprise

17.23

Brevpapir, konvolutter mv.

17.23.1

Brevpapir, konvolutter mv.

17.23.11

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir; stencils og offsetplader af papir

17.23.12

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper o.l. af papir og pap, indeholdende brevpapir, konvolutter mv.

17.23.13

Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, dokumentomslag, blanketter og lignende varer af papir eller pap

17.23.14

Andet papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med påtryk, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

17.23.9

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

17.23.99

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

17.24

Tapet

17.24.1

Tapet

17.24.11

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

17.24.12

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

17.24.9

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

17.24.99

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

17.29

Andre papir- og papvarer

17.29.1

Andre papir- og papvarer

17.29.11

Etiketter og mærkesedler af papir eller pap

17.29.12

Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse

17.29.19

Cigaretpapir; bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse; filtrerpapir og filtrerpap; andre varer af papir og pap i.a.n.

17.29.9

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

17.29.99

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

18

Trykning og reproduktion

18.1

Trykning og tjenester i forbindelse hermed

18.11

Trykning af dagblade

18.11.1

Trykning af dagblade

18.11.10

Trykning af dagblade

18.12

Trykning undtagen af dagblade

18.12.1

Trykning undtagen af dagblade

18.12.11

Trykning af frimærker, stempelmærker, adkomstbeviser, chipkort, checks og andre værdipapirer o.l.

18.12.12

Trykning af reklamekataloger, prospekter, plakater og andet trykt reklamemateriale

18.12.13

Trykning af aviser, ugeblade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange ugentligt

18.12.14

Trykning af bøger, landkort, søkort og lignende kort af enhver art, billeder, tegninger og fotografier, postkort

18.12.15

Trykning af etiketter og mærkesedler

18.12.16

Trykning direkte på materialer, bortset fra papir

18.12.19

Trykning i.a.n.

18.13

Prepress- og premedia-arbejde

18.13.1

Prepress-arbejde

18.13.10

Prepress-arbejde

18.13.2

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

18.13.20

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

18.13.3

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

18.13.30

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

18.14

Bogbinding og lignende tjenester

18.14.1

Bogbinding og lignende tjenester

18.14.10

Bogbinding og lignende tjenester

18.2

Reproduktion af indspillede medier

18.20

Reproduktion af indspillede medier

18.20.1

Reproduktion af lydoptagelser

18.20.10

Reproduktion af lydoptagelser

18.20.2

Reproduktion af videooptagelser

18.20.20

Reproduktion af videooptagelser

18.20.3

Reproduktion af software

18.20.30

Reproduktion af software

19

Koks og raffinerede jordolieprodukter

19.1

Koksovnsprodukter

19.10

Koksovnsprodukter

19.10.1

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

19.10.10

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

19.10.2

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

19.10.20

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

19.10.3

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

19.10.30

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

19.10.9

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

19.10.99

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

19.2

Raffinerede jordolieprodukter

19.20

Raffinerede jordolieprodukter

19.20.1

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel

19.20.11

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

19.20.12

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

19.20.13

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af tørv

19.20.2

Brændselsolie og benzin; smøreolier

19.20.21

Motorbenzin

19.20.22

Flybenzin

19.20.23

Mineralsk terpentin

19.20.24

Jetbrændstof af benzintypen og af petroleumstypen

19.20.25

Naphtha

19.20.26

Gasolier

19.20.27

Middelsvære olier udvundet af jordolie; middelsvære præparater i.a.n.

19.20.28

Brændselsolier i.a.n.

19.20.29

Smøreolier udvundet af jordolie; svære præparater i.a.n.

19.20.3

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider, undtagen naturgas

19.20.31

Propan og butan, i flydende tilstand

19.20.32

Ethylen, propylen, butylen, butadien

19.20.39

Andre jordoliegasser eller gasformige carbonhydrider, undtagen naturgas

19.20.4

Andre jordolieprodukter

19.20.41

Vaselin; paraffin; jordolievoks og anden voks

19.20.42

Jordoliekoks; kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie

19.20.9

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

19.20.99

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

20

Kemiske produkter

20.1

Basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form

20.11

Industrigasser

20.11.1

Industrigasser

20.11.11

Hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen og oxygen

20.11.12

Carbondioxid og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

20.11.13

Flydende atmosfærisk luft og komprimeret atmosfærisk luft

20.11.9

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

20.11.99

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

20.12

Farvestoffer og pigmenter

20.12.1

Oxider, peroxider og hydroxider

20.12.11

Zinkoxid og zinkperoxid; titanoxider

20.12.12

Oxider og hydroxider af krom, mangan, bly og kobber

20.12.19

Andre oxider, peroxider og hydroxider af metal

20.12.2

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre (tanniner) samt præparater på basis deraf; farvestoffer i.a.n.

20.12.21

Syntetiske organiske farvestoffer og præparater på basis deraf; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer; substratpigmenter og præparater på basis deraf

20.12.22

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyre samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf; vegetabilske eller animalske farvestoffer

20.12.23

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning; enzymholdige præparater til garveribrug

20.12.24

Farvestoffer i.a.n.; uorganiske produkter af den art, der anvendes som luminophorer

20.12.9

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

20.12.99

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

20.13

Andre uorganiske basiskemikalier

20.13.1

Beriget uran og plutonium; depleteret uran og thorium; andre radioaktive grundstoffer

20.13.11

Beriget uran og plutonium samt forbindelser deraf

20.13.12

Depleteret uran og thorium samt forbindelser deraf

20.13.13

Andre radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af sådanne grundstoffer, isotoper eller forbindelser

20.13.14

Ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer

20.13.2

Uorganiske kemiske grundstoffer i.a.n.; uorganiske syrer og forbindelser

20.13.21

Metalloider

20.13.22

Halogen- og svovlforbindelser af ikke-metaller

20.13.23

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium; kviksølv

20.13.24

Hydrogenchlorid; rygende svovlsyre; diphosphorpentaoxid; andre uorganiske syrer; siliciumdioxid og svovldioxid

20.13.25

Oxider, hydroxider og peroxider; hydrazin og hydroxylamin samt uorganiske salte deraf

20.13.3

Metalhalogenater; hypochloriter, chlorater og perchlorater

20.13.31

Metalhalogenater

20.13.32

Hypochloriter, chlorater og perchlorater

20.13.4

Sulfider, sulfater; nitrater, phosphater og karbonater

20.13.41

Sulfider, sulfitter og sulfater

20.13.42

Phosphinater, phosphonater, phosfater, polyphosfater og nitrater (undtagen af kalium)

20.13.43

Carbonater

20.13.5

Salte af andre metaller

20.13.51

Salte af oxometalsyre eller peroxometalsyre; kolloide ædle metaller

20.13.52

Uorganiske forbindelser i.a.n., herunder destilleret vand; amalgamer, undtagen af ædle metaller

20.13.6

Andre uorganiske basiskemikalier i.a.n.

20.13.61

Isotoper i.a.n. og forbindelser deraf (herunder tungt vand)

20.13.62

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte; fulminater, cyanater og thiocyanater; silicater; borater; perborater; andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyre

20.13.63

Hydrogenperoxid

20.13.64

Phosphider, carbider, hydrider, nitrider, azider, silicider og borider

20.13.65

Forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium

20.13.66

Svovl, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

20.13.67

Brændte jernsylfider

20.13.68

Piezoelektrisk kvarts; andre syntetiske eller rekonstruerede ædel- eller halvædelstene, ubearbejdet

20.13.9

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.13.99

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.14

Andre organiske basiskemikalier

20.14.1

Carbonhydrider og derivater deraf

20.14.11

Acycliske carbonhydrider

20.14.12

Cycliske carbonhydrider

20.14.13

Chlorderivater af acycliske carbonhydrider

20.14.14

Sulpho-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede

20.14.19

Andre derivater af carbonhydrider

20.14.2

Alkoholer, phenoler, phenolalkoholer samt halogen-, sulpho-, nitro- og nitrosoderivater deraf; industrielle fedtalkoholer

20.14.21

Industrielle fedtalkoholer

20.14.22

Monovalente alkoholer

20.14.23

Divalente alkoholer, polyvalente alkoholer, cycliske alkoholer og derivater deraf

20.14.24

Phenoler; phenolalkoholer og phenolderivater

20.14.3

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; carboxylsyrer og derivater deraf

20.14.31

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

20.14.32

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og derivater deraf

20.14.33

Umættede monocarboxylsyrer, cycloalkansyrer, cycloalkensyrer eller cycloterpenacycliske polycarboxylsyrer og derivater deraf

20.14.34

Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper; og derivater deraf, undtagen salicylsyre og salte deraf

20.14.4

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

20.14.41

Aminer

20.14.42

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper, undtagen lysin og glutaminsyre

20.14.43

Ureiner; imider af carboxylsyrer, nitriler, derivater deraf

20.14.44

Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

20.14.5

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser; heterocycliske forbindelser i.a.n.

20.14.51

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser

20.14.52

Heterocycliske forbindelser i.a.n.; nukleinsyrer og salte deraf

20.14.53

Estere af phosphorsyrer og deres salte og estere af andre uorganiske syrer (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

20.14.6

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler; andre organiske forbindelser

20.14.61

Aldehyder

20.14.62

Ketoner og quinoner

20.14.63

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler og derivater deraf

20.14.64

Enzymer og andre organiske forbindelser i.a.n.

20.14.7

Diverse organiske basiskemikalier

20.14.71

Derivater af vegetabilske produkter eller harpiksprodukter

20.14.72

Trækul

20.14.73

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære og lignende produkter

20.14.74

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. og derover

20.14.75

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

20.14.8

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

20.14.80

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

20.14.9

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.14.99

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.15

Gødningsstoffer og nitrogenprodukter

20.15.1

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

20.15.10

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

20.15.2

Ammoniumchlorid

20.15.20

Ammoniumchlorid

20.15.3

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.31

Urea (urinstof)

20.15.32

Ammoniumsulfat, nitriter

20.15.33

Ammoniumnitrat, nitriter

20.15.34

Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

20.15.35

Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi

20.15.36

Opløsninger af urea (urinstof) og ammoniumnitrat

20.15.39

Andre nitrogenholdige gødningsstoffer og blandinger i.a.n.

20.15.4

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.41

Superphosphater

20.15.49

Andre phosphorholdige gødningsstoffer

20.15.5

Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.51

Kaliumchlorid

20.15.52

Kaliumsulfat

20.15.59

Andre kaliumholdige gødningsstoffer

20.15.6

Natriumnitrat

20.15.60

Natriumnitrat

20.15.7

Gødningsstoffer i.a.n.

20.15.71

Gødningsstoffer, som indeholder tre næringsstoffer: nitrogen, phosphor og kalium

20.15.72

Diammoniumhydrogenorthophosphat (diammoniumphosphat)

20.15.73

Monoammoniumphosphat

20.15.74

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: nitrogen og phosphor

20.15.75

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: phosphor og kalium

20.15.76

Kaliumnitrater

20.15.79

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer, der indeholder mindst to næringsstoffer (nitrogen, phosphat, kalium) i.a.n.

20.15.8

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

20.15.80

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

20.15.9

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

20.15.99

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

20.16

Basisplast

20.16.1

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

20.16.10

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

20.16.2

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

20.16.20

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

20.16.3

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

20.16.30

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

20.16.4

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

20.16.40

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

20.16.5

Anden basisplast; ionbyttere

20.16.51

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

20.16.52

Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere og andre vinylpolymerer, i ubearbejdet form

20.16.53

Polymerer af acryl, i ubearbejdet form

20.16.54

Polyamider, i ubearbejdet form

20.16.55

Carbamidplast, thiocarbamidplast og melaminplast, i ubearbejdet form

20.16.56

Anden aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form

20.16.57

Siliconer, i ubearbejdet form

20.16.59

Anden plast, i ubearbejdet form i.a.n.

20.16.9

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

20.16.99

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

20.17

Syntetgummi i ubearbejdet form

20.17.1

Syntetgummi i ubearbejdet form

20.17.10

Syntetgummi i ubearbejdet form

20.17.9

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

20.17.99

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

20.2

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.1

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.11

Insektbekæmpelsesmidler

20.20.12

Ukrudtsbekæmpelsesmidler

20.20.13

Antispiringsmidler og plantevækstregulatorer

20.20.14

Desinfektionsmidler

20.20.15

Afsvampningsmidler

20.20.16

Farlige pesticider

20.20.19

Andre pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.9

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

20.20.99

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

20.3

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

20.30

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

20.30.1

Maling og lakker på basis af polymerer

20.30.11

Maling og lakker på basis af acryl- eller vinylpolymerer i et vandigt medium

20.30.12

Maling og lakker på basis af polyestere, acryl- eller vinylpolymerer, i et ikke-vandigt medium; opløsninger

20.30.2

Anden maling og andre lakker og lignende produkter; kunstnerfarver og trykfarver

20.30.21

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte

20.30.22

Anden maling og andre lakker; tilberedte siccativer

20.30.23

Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver

20.30.24

Trykfarver

20.30.9

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver og tætningsmaterialer udført i underentreprise

20.30.99

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver og tætningsmaterialer udført i underentreprise

20.4

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler

20.41

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

20.41.1

Glycerol

20.41.10

Glycerol

20.41.2

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

20.41.20

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

20.41.3

Sæbe og rengøringsmidler

20.41.31

Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler

20.41.32

Rengørings- og vaskemidler

20.41.4

Duftpræparater og voks

20.41.41

Præparater til parfumering eller desodorisering af rum

20.41.42

Syntetisk voks og tilberedt voks

20.41.43

Pudse- og poleremidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer

20.41.44

Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater

20.41.9

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i underentreprise

20.41.99

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i underentreprise

20.42

Parfume og toiletmidler

20.42.1

Parfume og toiletmidler

20.42.11

Parfume og toiletvand

20.42.12

Læbe- og øjensminke

20.42.13

Manicure- og pedicurepræparater

20.42.14

Pudder som kosmetik eller toiletmiddel

20.42.15

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (herunder præparater til solbruning) i.a.n.

20.42.16

Hårvaskemidler, hårlak, præparater til permanentbehandling

20.42.17

Hårvand og andre præparater til håret i.a.n.

20.42.18

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser, tandtråd

20.42.19

Præparater til brug ved barbering; desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug; præparater til badebrug; andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler i.a.n.

20.42.9

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

20.42.99

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

20.5

Andre kemiske produkter

20.51

Sprængstoffer

20.51.1

Tilberedte sprængstoffer; tændsnore, fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer; fyrværkeri

20.51.11

Krudt og tilberedte sprængstoffer

20.51.12

Tændsnore; også detonerende; sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

20.51.13

Fyrværkeri

20.51.14

Signalraketter, livredningsraketter, tågesignaler og pyrotekniske artikler (undtagen fyrværkeri)

20.51.2

Tændstikker

20.51.20

Tændstikker

20.51.9

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

20.51.99

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

20.52

Klæbestoffer

20.52.1

Klæbestoffer

20.52.10

Klæbestoffer

20.52.9

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

20.52.99

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

20.53

Æteriske olier

20.53.1

Æteriske olier

20.53.10

Æteriske olier

20.53.9

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

20.53.99

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

20.59

Andre kemiske produkter i.a.n.

20.59.1

Fotografiske plader og film, film til umiddelbar billedfremstilling (instant film); kemiske præparater og ublandede produkter til fotografisk brug

20.59.11

Fotografiske plader og film og film til umiddelbar filmfremstilling (instant film), lysfølsomme, ikke-eksponerede; fotografisk papir

20.59.12

Lysfølsomme emulsioner til fotografisk brug; kemiske præparater til fotografisk brug i.a.n.

20.59.2

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

20.59.20

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

20.59.3

Blæk, tusch og lignende farver

20.59.30

Blæk, tusch og lignende farver

20.59.4

Tilberedte smøremidler; additiver; antifrostpræparater

20.59.41

Tilberedte smøremidler

20.59.42

Præparater til modvirkning af bankning; additiver, mineralolier og lignende produkter

20.59.43

Bremsevæsker; antifrostpræparater og tilberedte væsker til afrimning

20.59.5

Diverse kemiske produkter

20.59.51

Peptoner, andre proteinstoffer og derivater deraf i.a.n.; hudpulver

20.59.52

Modellermasse; dentalvoks og andre præparater til dental brug, på basis af gips; præparater og ladninger til ildslukningsapparater; tilberedte substrater til dyrkning af mikroorganismer; sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug i.a.n.

20.59.53

Kemiske grundstoffer, i form af skiver og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

20.59.54

Aktiveret kul

20.59.55

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater

20.59.56

Bejdser; flusmidler; tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast; katalytiske præparater i.a.n.; blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener i.a.n.

20.59.57

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; kemiske produkter

20.59.58

Biodiesel

20.59.59

Diverse andre kemiske produkter i.a.n.

20.59.6

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

20.59.60

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

20.59.9

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

20.59.99

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

20.6

Kemofibre

20.60

Kemofibre

20.60.1

Syntetiske fibre

20.60.11

Korte syntetiske fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

20.60.12

Garn med høj styrke af endeløse fibre af polyamid og polyester

20.60.13

Andet garn af endeløse syntetiske fibre, enkelttrådet

20.60.14

Syntetiske monofilamenter; strimler o.l., af syntetiske tekstilmaterialer

20.60.2

Regenererede fibre

20.60.21

Korte regenererede fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

20.60.22

Garn med høj styrke af endeløse fibre, af viskose

20.60.23

Andet garn af endeløse regenererede fibre, enkelttrådet

20.60.24

Regenererede monofilamenter; strimler o.l. af regenererede tekstilmaterialer

20.60.9

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

20.60.99

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

21

Farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

21.1

Farmaceutiske råvarer

21.10

Farmaceutiske råvarer

21.10.1

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

21.10.10

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

21.10.2

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af disse produkter

21.10.20

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af disse produkter

21.10.3

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf; sulfonamider

21.10.31

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf

21.10.32

Sulfonamider

21.10.4

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

21.10.40

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

21.10.5

Provitaminer, vitaminer og hormoner; glycosider og plantealkoloider og derivater deraf; antibiotika

21.10.51

Provitaminer, vitaminer og derivater deraf

21.10.52

Hormoner, derivater deraf; andre steroider, der hovedsagelig anvendes som hormoner

21.10.53

Glycosider, plantealkaloider, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

21.10.54

Antibiotika

21.10.6

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer i.a.n.

21.10.60

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer i.a.n.

21.10.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

21.10.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

21.2

Farmaceutiske præparater

21.20

Farmaceutiske præparater

21.20.1

Lægemidler

21.20.11

Lægemidler, med indhold af penicillin eller andre antibiotika

21.20.12

Lægemidler, med indhold af hormoner, men ikke antibiotika

21.20.13

Lægemidler, med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af hormoner eller antibiotika

21.20.2

Andre farmaceutiske præparater

21.20.21

Antisera og vacciner

21.20.22

Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner eller sæddræbende midler

21.20.23

Diagnostiske reagensmidler og andre farmaceutiske præparater

21.20.24

Hæfteplastre, catgut og lignende materialer; æsker med førstehjælpsudstyr

21.20.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

21.20.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

22

Gummi- og plastprodukter

22.1

Gummiprodukter

22.11

Gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

22.11.1

Nye gummidæk og gummislanger

22.11.11

Nye dæk af gummi til personbiler

22.11.12

Nye dæk af gummi til motorcykler eller cykler

22.11.13

Nye dæk af gummi til busser eller lastbiler samt til luftfartøjer

22.11.14

Dæk til landbrugskøretøjer; andre nye dæk, af gummi

22.11.15

Slanger, massive og hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

22.11.16

Slidbanegummi (camel-back)

22.11.2

Regummierede dæk af gummi

22.11.20

Regummierede dæk af gummi

22.11.9

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

22.11.99

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

22.19

Andre gummiprodukter

22.19.1

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

22.19.10

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

22.19.2

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

22.19.20

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

22.19.3

Rør og slanger af blødgummi

22.19.30

Rør og slanger af blødgummi

22.19.4

Driv- og transportremme af blødgummi

22.19.40

Driv- og transportremme af blødgummi

22.19.5

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

22.19.50

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

22.19.6

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

22.19.60

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

22.19.7

Varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi; varer af hårdgummi

22.19.71

Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi

22.19.72

Gulvbelægningsmaterialer og måtter, af blødgummi, som ikke er af celluloid

22.19.73

Andre varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi i enhver form og varer deraf; gulvbelægningsmaterialer og måtter, af celleblødgummi (skumgummi o.l.)

22.19.9

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

22.19.99

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

22.2

Plastprodukter

22.21

Plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast

22.21.1

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

22.21.10

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

22.21.2

Rør og slanger samt fittings dertil, af plast

22.21.21

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast; stive rør og slanger, af plast

22.21.29

Andre rør, slanger og fittings, af plast

22.21.3

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer

22.21.30

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer

22.21.4

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast

22.21.41

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast

22.21.42

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af anden plast end celleplast

22.21.9

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

22.21.99

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

22.22

Plastemballage

22.22.1

Plastemballage

22.22.11

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af polymerer af ethylen

22.22.12

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af plast (undtagen ethylen)

22.22.13

Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballeringsgenstande, af plast

22.22.14

Balloner, flasker, kolber og lignende varer af plast

22.22.19

Andre emballeringsgenstande af plast

22.22.9

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

22.22.99

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

22.23

Bygningsartikler af plast

22.23.1

Bygningsartikler af plast; linoleum og hårde gulvbelægningsmaterialer ikke af plast

22.23.11

Gulvbelægningsmaterialer, væg- eller loftsbeklædning af plast, i ruller eller som fliser

22.23.12

Badekar, håndvaske, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast

22.23.13

Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 l, af plast

22.23.14

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler; skodder, jalousier og lignende varer samt dele dertil, af plast

22.23.15

Linoleum og hårde gulvbelægninger, ikke af plast, dvs. elastiske gulvbelægninger som f.eks. vinyl, linoleum mv.

22.23.19

Bygningsartikler af plast i.a.n.

22.23.2

Præfabrikerede bygninger af plast

22.23.20

Præfabrikerede bygninger af plast

22.23.9

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

22.23.99

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

22.29

Andre plastprodukter

22.29.1

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

22.29.10

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

22.29.2

Andre plastprodukter i.a.n.

22.29.21

Plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende, i ruller, bredde ikke over 20 cm

22.29.22

Andre plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende

22.29.23

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast

22.29.24

Dele i.a.n. af lamper og andre belysningsartikler, navneplader med lys og lignende varer, af plast

22.29.25

Kontor- og skoleartikler af plast

22.29.26

Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder o.l.; statuetter og andre dekorationsgenstande, af plast

22.29.29

Andre varer af plast

22.29.9

Fremstilling af andre plastprodukter; dele af fremstillingen af andre plastprodukter udført i underentreprise

22.29.91

Fremstilling af andre plastprodukter

22.29.99

Dele af fremstillingen af andre plastprodukter udført i underentreprise

23

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

23.1

Glas og glasprodukter

23.11

Planglas

23.11.1

Planglas

23.11.11

Planglas, støbt, valset, trukket eller blæst, men ikke yderligere bearbejdet

23.11.12

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, men ikke yderligere bearbejdet

23.11.9

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

23.11.99

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

23.12

Formet og bearbejdet planglas

23.12.1

Formet og bearbejdet planglas

23.12.11

Planglas, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet

23.12.12

Sikkerhedsglas

23.12.13

Glasspejle; isoleringsruder bestående af flere lag glas

23.12.9

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

23.12.99

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

23.13

Flasker, drikkeglas mv.

23.13.1

Flasker, drikkeglas mv.

23.13.11

Flasker, krukker, tabletglas og andre beholdere, undtagen ampuller; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

23.13.12

Drikkeglas, undtagen af glaskeramisk materiale

23.13.13

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer

23.13.14

Glaskolber til termoflasker og lignende isotermiske beholdere

23.13.9

Færdigbehandling af flasker, drikkeglas mv.; dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas mv. udført i underentreprise

23.13.91

Færdigbehandling af drikkeglas og anden bordservice eller køkkenartikler af glas

23.13.92

Færdigbehandling af glasbeholdere

23.13.99

Dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas mv. udført i underentreprise

23.14

Glasfibre

23.14.1

Glasfibre

23.14.11

Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde, af glasfiber

23.14.12

Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende varer af glasfiber, undtagen vævede stoffer

23.14.9

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

23.14.99

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

23.19

Andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas

23.19.1

Andet glas, halvfabrikata

23.19.11

Glasmasse, glas i form af kugler (undtagen mikrokugler), stænger eller rør, ubearbejdede

23.19.12

Brosten, blokke, mursten, fliser og andre varer af presset eller støbt glas; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, plader eller lignende former

23.19.2

Teknisk glas og andet glas

23.19.21

Åbne glaskolber og glasrør samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende

23.19.22

Urglas og brilleglas, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer

23.19.23

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler af glas; ampuller af glas

23.19.24

Dele af lamper, belysningsartikler, lysskilte, navneplader med lys og lignende, af glas

23.19.25

El-isolatorer af glas

23.19.26

Glasvarer i.a.n.

23.19.9

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas; dele af fremstillingen af andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i underentreprise

23.19.91

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas

23.19.99

Dele af fremstillingen af andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i underentreprise

23.2

Ildfaste produkter

23.20

Ildfaste produkter

23.20.1

Ildfaste produkter

23.20.11

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter

23.20.12

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter

23.20.13

Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter i.a.n.

23.20.14

Ubrændte ildfaste produkter; andre ildfaste keramiske produkter

23.20.9

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

23.20.99

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

23.3

Byggematerialer af ler

23.31

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.1

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.10

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.9

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

23.31.99

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

23.32

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

23.32.1

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

23.32.11

Ikke-ildfaste keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer

23.32.12

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug

23.32.13

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

23.32.9

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i underentreprise

23.32.99

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i underentreprise

23.4

Andre porcelænsvarer og keramiske produkter

23.41

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

23.41.1

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

23.41.11

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn

23.41.12

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, undtagen af porcelæn

23.41.13

Statuetter og andre pyntegenstande, af keramisk materiale

23.41.9

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i underentreprise

23.41.99

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i underentreprise

23.42

Keramiske sanitetsartikler

23.42.1

Keramiske sanitetsartikler

23.42.10

Keramiske sanitetsartikler

23.42.9

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

23.42.99

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

23.43

Keramiske isolatorer og isoleringsdele

23.43.1

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, af keramisk materiale

23.43.10

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, af keramisk materiale

23.43.9

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

23.43.99

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

23.44

Andre keramiske produkter til teknisk brug

23.44.1

Andre keramiske produkter til teknisk brug

23.44.11

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, af porcelæn

23.44.12

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, ikke af porcelæn

23.44.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

23.44.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

23.49

Andre keramiske produkter

23.49.1

Andre keramiske produkter

23.49.11

Keramiske varer til brug inden for landbruget eller til transport af varer eller som emballage

23.49.12

Andre keramiske produkter, der ikke anvendes som byggematerialer i.a.n.

23.49.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

23.49.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

23.5

Cement, kalk og gips

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementklinker

23.51.12

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement

23.51.9

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

23.51.99

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

23.52

Kalk og gips

23.52.1

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

23.52.10

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

23.52.2

Gips

23.52.20

Gips

23.52.3

Brændt eller agglomereret dolomit

23.52.30

Brændt eller agglomereret dolomit

23.52.9

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

23.52.99

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

23.6

Produkter af beton, cement og gips

23.61

Byggematerialer af beton

23.61.1

Byggematerialer af beton

23.61.11

Tagsten, fliser, mursten og lignende varer, af cement, beton eller kunststen

23.61.12

Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder, af cement, beton eller kunststen

23.61.2

Præfabrikerede bygninger af beton

23.61.20

Præfabrikerede bygninger af beton

23.61.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

23.61.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

23.62

Byggematerialer af gips

23.62.1

Byggematerialer af gips

23.62.10

Byggematerialer af gips

23.62.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

23.62.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

23.63

Færdigblandet beton

23.63.1

Færdigblandet beton

23.63.10

Færdigblandet beton

23.63.9

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

23.63.99

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

23.64

Mørtel

23.64.1

Mørtel

23.64.10

Mørtel

23.64.9

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

23.64.99

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

23.65

Fibercement

23.65.1

Varer af fibercement

23.65.11

Plader, blokke og lignende varer af vegetabilske fibre, af halm eller affald af træ, agglomereret med mineralske bindemidler

23.65.12

Varer af asbestcement, cellulosecement o.l.

23.65.9

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

23.65.99

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

23.69

Andre varer af beton, gips og cement

23.69.1

Andre varer af beton, gips og cement

23.69.11

Andre varer af gips eller blandinger på basis af gips i.a.n.

23.69.19

Andre varer af beton, cement eller kunststen i.a.n.

23.69.9

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

23.69.99

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

23.7

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70.1

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70.11

Marmor, travertin og alabast, bearbejdet, og varer deraf (undtagen brosten, kantsten, fortovssten, fliser, terninger og lignende varer); granulater, splinter og pulver, kunstigt farvet, af marmor, travertin og alabast

23.70.12

Andre bearbejdede pyntesten og bygningssten samt varer deraf; andre granulater og andet pulver, kunstigt farvet, af naturlige stenarter; varer af agglomereret skifer

23.70.9

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i underentreprise

23.70.99

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i underentreprise

23.9

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

23.91

Slibemidler

23.91.1

Slibemidler

23.91.11

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning mv. samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale

23.91.12

Slibemidler, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir eller pap

23.91.9

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

23.91.99

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

23.99

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.1

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.11

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest og magnesiumcarbonat; varer af sådanne blandinger, eller af asbest; friktionsmateriale til bremser, koblinger o.l., ikke monterede

23.99.12

Varer af asfalt eller af lignende materialer

23.99.13

Bituminøse blandinger på basis af natursten og kunststen og bitumen, naturlig asfalt eller lignende stoffer som bindemiddel

23.99.14

Kunstig grafit; kolloloid eller semikolloloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul i form af halvfabrikata

23.99.15

Kunstig korund

23.99.19

Ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i underentreprise

23.99.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i underentreprise

24

Metal

24.1

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

24.10

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

24.10.1

Råprodukter af jern og stål

24.10.11

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

24.10.12

Ferrolegeringer

24.10.13

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed på mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

24.10.14

Granulater og pulver af råjern, spejljern eller andet jern og stål

24.10.2

Råstål

24.10.21

Ulegeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af ulegeret stål

24.10.22

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af rustfrit stål

24.10.23

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af andet legeret stål

24.10.3

Fladvalsede produkter, af stål, kun varmtvalsede

24.10.31

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.32

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

24.10.33

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.34

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

24.10.35

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.36

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm (undtagen af silicium-elektrisk stål)

24.10.4

Fladvalsede produkter af stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.41

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.42

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.43

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.5

Fladvalsede produkter af stål, pletterede, belagte eller overtrukne, og fladvalsede produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål

24.10.51

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

24.10.52

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

24.10.53

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde ≥ 600 mm

24.10.54

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm

24.10.55

Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde < 600 mm

24.10.6

Varmforarbejdede stænger af stål

24.10.61

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

24.10.62

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

24.10.63

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål

24.10.64

Andre stænger af rustfrit stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

24.10.65

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

24.10.66

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

24.10.67

Hule borestænger

24.10.7

Varmtforarbejdede profiler af stål, spunsvægjern af stål og skinnemateriel af stål til jernbaner og sporveje

24.10.71

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

24.10.72

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af rustfrit stål

24.10.73

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

24.10.74

Spunsvægjern, af stål, og svejsede åbne profiler, af stål

24.10.75

Skinnemateriel af stål, til jernbaner og sporveje

24.10.9

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

24.10.99

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

24.2

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

24.20

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

24.20.1

Rør og hule profiler, sømløse, af stål

24.20.11

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

24.20.12

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, sømløse, af stål

24.20.13

Andre rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af stål

24.20.14

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, og hule profiler, af stål

24.20.2

Rør, svejsede, med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.21

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.22

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.23

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.24

Andre rør, med cirkulært tværsnit, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.3

Rør, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, svejsede, af stål

24.20.31

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.32

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.33

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.34

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.35

Andre rør, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.4

Rørfittings af stål, ikke støbte

24.20.40

Rørfittings af stål, ikke støbte

24.20.9

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i underentreprise

24.20.99

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i underentreprise

24.3

Andre produkter af den primære forarbejdning af stål

24.31

Koldtrukne stænger

24.31.1

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

24.31.10

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

24.31.2

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

24.31.20

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

24.31.3

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

24.31.30

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

24.31.9

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

24.31.99

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

24.32

Koldtvalsede bånd

24.32.1

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.10

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.2

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.20

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.9

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

24.32.99

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

24.33

Koldtbehandlede eller foldede produkter

24.33.1

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede

24.33.11

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af ulegeret stål

24.33.12

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af rustfrit stål

24.33.2

Profilplader, af ulegeret stål

24.33.20

Profilplader, af ulegeret stål

24.33.3

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

24.33.30

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

24.33.9

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

24.33.99

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

24.34

Koldtrukket tråd

24.34.1

Koldtrukket tråd

24.34.11

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

24.34.12

Koldtrukket tråd, af rustfrit stål

24.34.13

Koldtrukket tråd, af andet legeret stål

24.34.9

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

24.34.99

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

24.4

Ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller

24.41

Ædelmetaller

24.41.1

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.10

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.2

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.20

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.3

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.30

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.4

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.40

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.5

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.50

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.9

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

24.41.99

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

24.42

Aluminium

24.42.1

Ubearbejdet aluminium; aluminiumoxid

24.42.11

Ubearbejdet aluminium

24.42.12

Aluminiumoxid (undtagen kunstig korund)

24.42.2

Halvfabrikata af aluminium og aluminiumlegeringer

24.42.21

Pulver og flager af aluminium

24.42.22

Stænger og profiler af aluminium

24.42.23

Tråd af aluminium

24.42.24

Plader og bånd af aluminium, af tykkelse > 0,2 mm

24.42.25

Folie af aluminium, af tykkelse ≤ 0,2 mm

24.42.26

Rør og rørfittings af aluminium

24.42.9

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

24.42.99

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

24.43

Bly, zink og tin

24.43.1

Bly, zink og tin, ubearbejdet

24.43.11

Bly, ubearbejdet

24.43.12

Zink, ubearbejdet

24.43.13

Tin, ubearbejdet

24.43.2

Halvfabrikata af bly, zink og tin og legeringer deraf

24.43.21

Plader, bånd og folie af bly; pulver og flager af bly

24.43.22

Støv, pulver og flager af zink

24.43.23

Stænger, profiler og tråd af zink; plader, bånd og folie af zink

24.43.24

Stænger, profiler og tråd af tin

24.43.9

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

24.43.99

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

24.44

Kobber

24.44.1

Kobber, ubearbejdet; kobbersten; cementkobber

24.44.11

Kobbersten; cementkobber

24.44.12

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

24.44.13

Raffineret kobber og kobberlegeringer, ubearbejdet; kobberforlegeringer

24.44.2

Halvfabrikata af kobber og kobberlegeringer

24.44.21

Pulver og flager af kobber

24.44.22

Stænger og profiler af kobber

24.44.23

Tråd af kobber

24.44.24

Plader og bånd af kobber, af tykkelse over 0,15 mm

24.44.25

Folie af kobber, af tykkelse ≤ 0,15 mm

24.44.26

Rør og rørfittings af kobber

24.44.9

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

24.44.99

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

24.45

Andre ikke-jernholdige metaller

24.45.1

Nikkel, ubearbejdet; mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

24.45.11

Ubearbejdet nikkel

24.45.12

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

24.45.2

Halvfabrikata af nikkel og nikkellegeringer

24.45.21

Pulver og flager af nikkel

24.45.22

Stænger, profiler og tråd af nikkel

24.45.23

Plader, bånd og folie af nikkel

24.45.24

Rør og rørfittings af nikkel

24.45.3

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

24.45.30

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

24.45.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

24.45.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

24.46

Oparbejdet nukleart brændsel

24.46.1

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser

24.46.10

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser

24.46.9

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

24.46.99

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

24.5

Støbning af metalprodukter

24.51

Støbning af jernprodukter

24.51.1

Støbning af støbejern

24.51.11

Støbning af aduceret støbejern

24.51.12

Støbning af kuglegrafitstøbejern

24.51.13

Støbning af gråt støbejern

24.51.2

Rør og hule profiler af støbejern

24.51.20

Rør og hule profiler af støbejern

24.51.3

Rørfittings, af støbejern

24.51.30

Rørfittings, af støbejern

24.51.9

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

24.51.99

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

24.52

Støbning af stålprodukter

24.52.1

Støbning af stålprodukter

24.52.10

Støbning af stålprodukter

24.52.2

Rør af centrifugalt støbt stål

24.52.20

Rør af centrifugalt støbt stål

24.52.3

Rørfittings af støbestål

24.52.30

Rørfittings af støbestål

24.53

Støbning af letmetalprodukter

24.53.1

Støbning af letmetalprodukter

24.53.10

Støbning af letmetalprodukter

24.54

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

24.54.1

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

24.54.10

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

25

Produkter af metal, bortset fra maskiner og udstyr

25.1

Metalkonstruktioner

25.11

Metalkonstruktioner og dele heraf

25.11.1

Præfabrikerede bygninger af metal

25.11.10

Præfabrikerede bygninger af metal

25.11.2

Metalkonstruktioner og dele dertil

25.11.21

Broer og brosektioner af jern og stål

25.11.22

Tårne og gittermaster af jern og stål

25.11.23

Andre konstruktioner og dele af konstruktioner, plader, stænger, profiler o.l., af jern, stål og aluminium

25.11.9

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

25.11.99

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

25.12

Døre og vinduer af metal

25.12.1

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

25.12.10

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

25.12.9

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

25.12.99

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

25.2

Tanke og beholdere af metal

25.21

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

25.21.1

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

25.21.11

Radiatorer til centralvarmeanlæg, ikke elektrisk opvarmede, af jern og stål

25.21.12

Centralvarmekedler, til produktion af varmt vand eller lavtryksdamp

25.21.13

Dele til centralvarmekedler

25.21.9

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i underentreprise

25.21.99

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i underentreprise

25.29

Andre tanke og beholdere af metal

25.29.1

Andre tanke og beholdere af metal

25.29.11

Tanke, kar og lignende beholdere (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern, stål eller aluminium, med et rumindhold > 300 l, uden mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning

25.29.12

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af metal

25.29.9

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

25.29.99

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

25.3

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

25.30

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

25.30.1

Dampkedler og dele dertil

25.30.11

Dampkedler; kedler med overhedning

25.30.12

Hjælpeapparater til kedler; kondensatorer til dampmaskiner

25.30.13

Dele til dampkedler

25.30.2

Atomreaktorer og dele dertil

25.30.21

Atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

25.30.22

Dele til atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

25.30.9

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i underentreprise

25.30.99

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i underentreprise

25.4

Våben og ammunition

25.40

Våben og ammunition

25.40.1

Våben og ammunition samt dele dertil

25.40.11

Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler o.l.

25.40.12

Revolvere, pistoler, andre skydevåben og lignende våben, ikke til militær brug

25.40.13

Bomber, missiler og lignende krigsammunition; anden ammunition (herunder patroner) og projektiler samt dele dertil

25.40.14

Dele til våben til militær brug og andre våben

25.40.9

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

25.40.99

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

25.5

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

25.50

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

25.50.1

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal

25.50.11

Smedning af metal

25.50.12

Sænksmedning af metal

25.50.13

Anden forarbejdning af metal

25.50.2

Pulvermetallurgi

25.50.20

Pulvermetallurgi

25.6

Behandling og coating af metal; maskinforarbejdning

25.61

Behandling og coating af metal

25.61.1

Coating af metal

25.61.11

Coating af metal med metalliske materialer

25.61.12

Coating af metal med ikke-metalliske materialer

25.61.2

Anden behandling af metal

25.61.21

Varmebehandling af metal (undtagen coating med metalliske materialer)

25.61.22

Anden overfladebehandling af metal

25.62

Maskinforarbejdning

25.62.1

Drejning af metaldele

25.62.10

Drejning af metaldele

25.62.2

Anden maskinforarbejdning

25.62.20

Anden maskinforarbejdning

25.7

Bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter

25.71

Bestik, skære- og klipperedskaber

25.71.1

Bestik, skære- og klipperedskaber

25.71.11

Knive (undtagen til maskiner) og sakse samt blade dertil

25.71.12

Barberknive og barbermaskiner samt blade og klinger dertil (herunder emner til barberblade i båndform)

25.71.13

Andre skære- og klipperedskaber; redskaber til manicure eller pedicure, også i sæt

25.71.14

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

25.71.15

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben og dele dertil

25.71.9

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

25.71.99

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

25.72

Låse og hængsler

25.72.1

Låse og hængsler

25.72.11

Hængelåse og låse til motorkøretøjer og til møbler, af uædle metaller

25.72.12

Andre låse af uædle metaller

25.72.13

Spænder og taskebøjler med indbygget lås; dele

25.72.14

Hængsler, beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer, døre, vinduer, møbler o.l., af uædle metaller

25.72.9

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

25.72.99

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

25.73

Værktøj

25.73.1

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

25.73.10

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

25.73.2

Håndsave; savblade af enhver art

25.73.20

Håndsave; savblade af enhver art

25.73.3

Andet håndværktøj

25.73.30

Andet håndværktøj

25.73.4

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til værktøjsmaskiner

25.73.40

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til værktøjsmaskiner

25.73.5

Støbeforme; formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller

25.73.50

Støbeforme; formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller

25.73.6

Andet værktøj

25.73.60

Andet værktøj

25.73.9

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

25.73.99

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

25.9

Andre jern- og metalvarer

25.91

Ståltønder og lignende beholdere

25.91.1

Ståltønder og lignende beholdere

25.91.11

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ≥ 50 l men ≤ 300 l, uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning

25.91.12

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser (undtagen dåser til lukning ved lodning eller falsning) og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af jern og stål, med et rumindhold på < 50 l, uden mekanisk udstyr og udstyr til opvarmning

25.91.9

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

25.91.99

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

25.92

Letmetalemballage

25.92.1

Letmetalemballage

25.92.11

Dåser, af jern og stål, til lukning ved lodning eller falsning, med et rumindhold på < 50 l

25.92.12

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af aluminium, med et rumindhold på ≤ 300 l

25.92.13

Crown corks, propper, hætter og låg af uædle metaller

25.92.9

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

25.92.99

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

25.93

Trådvarer, kæder og fjedre

25.93.1

Trådvarer, kæder og fjedre

25.93.11

Snoet tråd, kabler, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål, undtagen isoleret tråd til elektrisk brug

25.93.12

Pigtråd af jern og stål; snoet tråd, kabler, flettede bånd og lignende varer, af kobber og aluminium, undtagen isoleret tråd til elektrisk brug

25.93.13

Trådvæv, trådnet, tråddug og trådgitter, af jern- og kobbertråd; strækmetal af jern, stål og kobber

25.93.14

Spiger, søm, stifter, hæfteklammer og lignende varer

25.93.15

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, overtrukket eller fyldt med flusmidler

25.93.16

Fjedre og blade til fjedre af jern og stål; kobberfjedre

25.93.17

Kæder (undtagen ledboltkæder) og dele dertil

25.93.18

Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og lignende varer til anvendelse i hånden, af jern og stål; sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle af jern og stål i.a.n.

25.93.9

Dele af fremstillingen af trådvarer, kæder og fjedre udført i underentreprise

25.93.99

Dele af fremstillingen af trådvarer, kæder og fjedre udført i underentreprise

25.94

Lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker

25.94.1

Lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker

25.94.11

Lukkeanordninger med gevind; af jern og stål i.a.n.

25.94.12

Lukkeanordninger uden gevind; af jern og stål; i.a.n.

25.94.13

Lukkeanordninger med eller uden gevind, af kobber

25.94.9

Dele af fremstillingen af lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker udført i underentreprise

25.94.99

Dele af fremstillingen af lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker udført i underentreprise

25.99

Andre jern- og metalvarer i.a.n.

25.99.1

Metalprodukter til brug i køkkener og badeværelser

25.99.11

Vaske, vaskekummer, badekar og andre sanitetsartikler og dele dertil, af jern, stål, kobber og aluminium

25.99.12

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern, stål, kobber og aluminium

25.99.2

Andre varer af uædle metaller

25.99.21

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser o.l., af uædle metaller

25.99.22

Brevbakker, manuskriptholdere, pennebakker, stempelholdere og lignende kontorudstyr, af uædle metaller, undtagen kontormøbler

25.99.23

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, clips og lignende kontorartikler, hæfteklammer i stænger, af uædle metaller

25.99.24

Statuetter og andre dekorationsgenstande, rammer til fotografier, billeder o.l., spejle, af uædle metaller

25.99.25

Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer, af uædle metaller, af den art, der anvendes til beklædningsgenstande, fodtøj, presenninger, håndtasker, rejseartikler o.l.; rørnitter og splitnitter, af uædle metaller; perler og pailletter, af uædle metaller

25.99.26

Skruer til skibe og både samt blade dertil

25.99.29

Andre varer af uædle metaller i.a.n.

25.99.9

Dele af fremstillingen af andre jern- og metalvarer i.a.n. udført i underentreprise

25.99.99

Dele af fremstillingen af andre jern- og metalvarer i.a.n. udført i underentreprise

26

Computere, elektronisk og optisk udstyr

26.1

Elektroniske komponenter og elektronikkort

26.11

Elektroniske komponenter

26.11.1

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), herunder katodestrålerør

26.11.11

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere; fjernsynskamerarør; andre katodestrålerør

26.11.12

Magnetroner, klystroner, mikrobølgerør og andre lignende varer

26.11.2

Dioder og transistorer

26.11.21

Dioder; transistorer; thyristorer, diacs og triacs

26.11.22

Halvlederkomponenter; lysemitterende dioder; monterede piezoelektriske krystaller; dele dertil

26.11.3

Elektroniske integrerede kredsløb

26.11.30

Elektroniske integrerede kredsløb

26.11.4

Dele til elektroniske rør og andre elektroniske komponenter, i.a.n.

26.11.40

Dele til elektroniske rør og andre elektroniske komponenter, i.a.n.

26.11.5

Trykte kredsløb, kun med ledende baner og kontakter

26.11.50

Trykte kredsløb, kun med ledende baner og kontakter

26.11.9

Tjenester i forbindelse med fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb; dele af fremstillingen af elektroniske komponenter udført i underentreprise

26.11.91

Tjenester i forbindelse med fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb

26.11.99

Dele af fremstillingen af elektroniske komponenter udført i underentreprise

26.12

Monterede elektronikkort

26.12.1

Monterede trykte kredsløb

26.12.10

Monterede trykte kredsløb

26.12.2

Lydkort, videokort, netkort og lignende kort til automatiske databehandlingsmaskiner

26.12.20

Lydkort, videokort, netkort og lignende kort til automatiske databehandlingsmaskiner

26.12.3

Chipkort

26.12.30

Chipkort

26.12.9

Tjenester i forbindelse med trykning af kredsløb; dele af fremstillingen af monterede elektronikkort udført i underentreprise

26.12.91

Tjenester i forbindelse med trykning af kredsløb og mikromontage på trykte kredsløb

26.12.99

Dele af fremstillingen af monterede elektronikkort udført i underentreprise

26.2

Computere og ydre enheder

26.20

Computere og ydre enheder

26.20.1

Edb-maskiner samt dele og tilbehør dertil

26.20.11

Bærbare digitale automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ≤ 10 kg, som f.eks. laptops og notebooks; personlige digitale assistenter og lignende computere

26.20.12

Kasseterminaler, pengeautomater og lignende maskiner, som kan kobles til en databehandlingsmaskine eller et netværk

26.20.13

Digitale automatiske databehandlingsmaskiner, bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæseenhed i et fælles kabinet (som kan være kombinerede)

26.20.14

Digitale automatiske databehandlingsmaskiner, der foreligger som systemer

26.20.15

Andre digitale automatiske databehandlingsmaskiner, uanset om de i et fælles kabinet indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder, udlæseenheder

26.20.16

Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet

26.20.17

Monitorer og projektionsapparater, af den art, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg

26.20.18

Enheder, som har to eller flere af følgende funktioner: udskrivning, scanning, kopiering og fax

26.20.2

Lagerenheder og andre lagringsanordninger

26.20.21

Lagerenheder

26.20.22

Ikke-flygtige halvlederhukommelser

26.20.3

Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

26.20.30

Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

26.20.4

Dele og tilbehør til databehandlingsmaskiner

26.20.40

Dele og tilbehør til databehandlingsmaskiner

26.20.9

Fremstilling af computere og ydre enheder; dele af fremstillingen af computere og ydre enheder udført i underentreprise

26.20.91

Fremstilling af computere og ydre enheder

26.20.99

Dele af fremstillingen af computere og ydre enheder udført i underentreprise

26.3

Kommunikationsudstyr

26.30

Kommunikationsudstyr

26.30.1

Radio- og fjernsynssenderudstyr; fjernsynskameraer

26.30.11

Sendere, sammenbygget med modtagere

26.30.12

Sendere, ikke sammenbygget med modtagere

26.30.13

Fjernsynskameraer

26.30.2

Elektriske apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi; videofoner

26.30.21

Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

26.30.22

Telefonapparater til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

26.30.23

Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet)

26.30.3

Dele til elektriske apparater til telefoni og telegrafi

26.30.30

Dele til elektriske apparater til telefoni og telegrafi

26.30.4

Antenner og antennereflektorer af enhver art og dele dertil; dele til sendere til radiofoni og fjernsyn og fjernsynskameraer

26.30.40

Antenner og antennereflektorer af enhver art og dele dertil; dele til sendere til radiofoni og fjernsyn og fjernsynskameraer

26.30.5

Tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.50

Tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.6

Dele til tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.60

Dele til tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.9

Dele af fremstillingen af kommunikationsudstyr udført i underentreprise

26.30.99

Dele af fremstillingen af kommunikationsudstyr udført i underentreprise

26.4

Forbrugerelektronik

26.40

Forbrugerelektronik

26.40.1

Radiomodtagere

26.40.11

Radiomodtagere (undtagen af den art, der anvendes i motorkøretøjer), også med indbygget lydoptager eller lydgengiver eller et ur

26.40.12

Radiomodtagere, som ikke kan fungere uden ekstern energikilde, af den art, der anvendes i motorkøretøjer

26.40.2

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

26.40.20

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

26.40.3

Lydoptagere og -gengivere og videooptagere og -gengivere

26.40.31

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere

26.40.32

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere

26.40.33

Videokameraer og andre videooptagere og -gengivere

26.40.34

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere, og ikke af den art, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg

26.40.4

Mikrofoner, højttalere, modtagere til radiotelefoni og radiotelegrafi

26.40.41

Mikrofoner og stativer dertil

26.40.42

Højttalere; hovedtelefoner, øretelefoner, også kombinerede med mikrofon

26.40.43

Elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

26.40.44

Modtagere til radiotelefoni og radiotelegrafi i.a.n.

26.40.5

Dele til lyd- og videoudstyr

26.40.51

Dele og tilbehør til lyd- og videoudstyr

26.40.52

Dele til radiomodtagere og –sendere

26.40.6

Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager, eller som har en indbygget skærm) og andre tilfældigheds- eller færdighedsspil med et elektronisk display

26.40.60

Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager, eller som har en indbygget skærm) og andre tilfældigheds- eller færdighedsspil med et elektronisk display

26.40.9

Dele af fremstillingen af forbrugerelektronik udført i underentreprise

26.40.99

Dele af fremstillingen af forbrugerelektronik udført i underentreprise

26.5

Måle-, afprøvnings-, navigations- og kontroludstyr; ure

26.51

Måle-, afprøvnings-, navigations- og kontroludstyr

26.51.1

Instrumenter og apparater til navigation, meteorologi og geofysik samt lignende instrumenter og apparater

26.51.11

Kompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater

26.51.12

Teodolitter og tachometre; andre instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi og meteorologi

26.51.2

Radarapparater og radionavigeringsapparater

26.51.20

Radarapparater og radionavigeringsapparater

26.51.3

Præcisionsvægte; instrumenter til tegning, beregning, længdemåling o.l.

26.51.31

Vægte, følsomme for 5 cg og derunder

26.51.32

Tegneborde og -maskiner samt andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning

26.51.33

Instrumenter til længdemåling, til brug i hånden (herunder mikrometre og skydelærer) i.a.n.

26.51.4

Instrumenter til måling af elektriske størrelser eller ioniserende stråler

26.51.41

Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler

26.51.42

Katodestråleoscilloskoper og –oscillografer

26.51.43

Instrumenter til måling af elektriske størrelser uden registreringsanordning

26.51.44

Instrumenter og apparater til telekommunikationsteknik

26.51.45

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af elektriske størrelser i.a.n.

26.51.5

Instrumenter til kontrollering af andre fysiske karakteristika

26.51.51

Densimetre, aræometre, flydevægte, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre

26.51.52

Instrumenter til måling eller kontrollering af strømhastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser

26.51.53

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser i.a.n.

26.51.6

Andre instrumenter og apparater til måling, kontrol og afprøvning

26.51.61

Mikroskoper (undtagen optiske mikroskoper) samt diffraktografer

26.51.62

Maskiner og apparater til afprøvning af materialers mekaniske egenskaber

26.51.63

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet

26.51.64

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre; hastighedsmålere og tachometre

26.51.65

Instrumenter og apparater til automatisk kontrollering eller regulering, hydrauliske eller pneumatiske

26.51.66

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering i.a.n.

26.51.7

Termostater, manostater og andre instrumenter og apparater til automatisk regulering

26.51.70

Termostater, manostater og andre instrumenter og apparater til automatisk regulering

26.51.8

Dele og tilbehør til apparater til måling, afprøvning og navigation

26.51.81

Dele til radarapparater og radionavigeringsapparater

26.51.82

Dele og tilbehør til varer henhørende under 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 og 26.51.5 ; mikrotomer; dele i.a.n.

26.51.83

Dele og tilbehør til mikroskoper (undtagen optiske) og til diffraktografer

26.51.84

Dele og tilbehør til varer henhørende under 26.51.63 og 26.51.64

26.51.85

Dele og tilbehør til instrumenter og apparater henhørende under 26.51.65 , 26.51.66 og 26.51.70

26.51.86

Dele og tilbehør til instrumenter og apparater henhørende under 26.51.11 og 26.51.62

26.51.9

Dele af fremstillingen af apparater til måling, afprøvning og navigation udført i underentreprise

26.51.99

Dele af fremstillingen af apparater til måling, afprøvning og navigation udført i underentreprise

26.52

Ure

26.52.1

Ure, undtagen urværker og dele dertil

26.52.11

Armbåndsure, lommeure, med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

26.52.12

Andre armbåndsure, lommeure og lignende ure, herunder stopure

26.52.13

Ure til instrumenttavler og lignende ure til motorkøretøjer

26.52.14

Ure med lommeurværk; vækkeure og vægure; andre ure

26.52.2

Urværker og dele dertil

26.52.21

Urværker

26.52.22

Urkasser og dele dertil

26.52.23

Andre urdele

26.52.24

Arbejdstidskontrolure, tids- og datostemplere, parkometre; tidsafbrydere med urværk

26.52.9

Dele af fremstillingen af ure udført i underentreprise

26.52.99

Dele af fremstillingen af ure udført i underentreprise

26.6

Bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

26.60

Bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

26.60.1

Bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

26.60.11

Røntgenapparater og apparater, der anvender alpha-, beta- eller gammastråler

26.60.12

Elektrodiagnostiske apparater til medicinsk brug

26.60.13

Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling, til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug

26.60.14

Pacemakere, høreapparater

26.60.9

Fremstilling af medicinske instrumenter; dele af fremstillingen af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur udført i underentreprise

26.60.91

Fremstilling af medicinske instrumenter

26.60.99

Dele af fremstillingen af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur udført i underentreprise

26.7

Optiske instrumenter og fotografisk udstyr

26.70

Optiske instrumenter og fotografisk udstyr

26.70.1

Fotografisk udstyr og dele dertil

26.70.11

Objektiver til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forstørrelses- og formindskelsesapparater

26.70.12

Reproduktionskameraer til fremstilling af trykplader og trykcylindre; apparater til overførsel af oplysninger fra dokumenter til mikrofilm, mikrofiche o.l.

26.70.13

Digitalkameraer

26.70.14

Fotografiapparater til øjeblikkelig fremkaldelse og kopiering (instantkameraer) og andre fotografiapparater

26.70.15

Kinematografiske kameraer

26.70.16

Kinematografiske projektionsapparater

26.70.19

Andet fotografisk udstyr; dele og tilbehør til fotografisk udstyr

26.70.2

Andre optiske instrumenter og dele dertil

26.70.21

Folier og plader af polariserende materialer; linser, prismer, spejle og andre optiske artikler (undtagen af glas, som ikke er optisk bearbejdet), også indfattede, undtagen til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forstørrelses- og formindskelsesapparater

26.70.22

Kikkerter og andre optiske teleskoper; andre astronomiske instrumenter; optiske mikroskoper

26.70.23

Anordninger med flydende krystaller; lasere, undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter i.a.n.

26.70.24

Anordninger og instrumenter til optisk måling og kontrol

26.70.25

Dele og tilbehør til kikkerter og andre optiske teleskoper, til andre astronomiske instrumenter og til optiske mikroskoper

26.70.26

Dele og tilbehør til anordninger med flydende krystaller, lasere (undtagen laserdioder), og til andre optiske apparater og instrumenter i.a.n.

26.70.9

Dele af fremstillingen af optiske instrumenter og fotografisk udstyr udført i underentreprise

26.70.99

Dele af fremstillingen af optiske instrumenter og fotografisk udstyr udført i underentreprise

26.8

Magnetiske og optiske medier

26.80

Magnetiske og optiske medier

26.80.1

Magnetiske og optiske medier

26.80.11

Magnetiske medier, uden indspilning, undtagen kort med magnetstribe

26.80.12

Optiske medier, uden indspilning

26.80.13

Andre optagelsesmedier, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader

26.80.14

Kort med magnetstribe

26.80.9

Dele af fremstillingen af magnetiske og optiske medier udført i underentreprise

26.80.99

Dele af fremstillingen af magnetiske og optiske medier udført i underentreprise

27

Elektrisk udstyr

27.1

Elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroltavler

27.11

Elektriske motorer, generatorer og transformatorer

27.11.1

Motorer med effekt ≤ 37,5 W; andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer

27.11.10

Motorer med effekt ≤ 37,5 W; andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer

27.11.2

Universalmotorer med effekt > 37,5 W; andre vekselstrømsmotorer; vekselstrømsgeneratorer

27.11.21

Universalmotorer med effekt > 37,5 W

27.11.22

Enfasede vekselstrømsmotorer

27.11.23

Flerfasede vekselstrømsmotorer med effekt ≤ 750 W

27.11.24

Flerfasede vekselstrømsmotorer med effekt > 750 W, men ≤ 75 kW

27.11.25

Flerfasede vekselstrømsmotorer med effekt > 75 kW

27.11.26

Vekselstrømsgeneratorer

27.11.3

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

27.11.31

Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding

27.11.32

Generatorsæt med gnisttændingsmotor; andre generatorsæt; roterende elektriske omformere

27.11.4

Elektriske transformatorer

27.11.41

Transformatorer med væskeisolation

27.11.42

Andre transformatorer med effekt ≤ 16 kVA

27.11.43

Andre transformatorer med effekt > 16 kVA

27.11.5

Reaktorer til udladningslamper og -rør; andre induktionsspoler

27.11.50

Reaktorer til udladningslamper og -rør; andre induktionsspoler

27.11.6

Dele til elektriske motorer, generatorer og transformatorer

27.11.61

Dele, som anvendes til elektriske motorer og generatorer

27.11.62

Dele til transformatorer og induktionsspoler

27.11.9

Dele af fremstillingen af elektriske motorer, generatorer og transformatorer udført i underentreprise

27.11.99

Dele af fremstillingen af elektriske motorer, generatorer og transformatorer udført i underentreprise

27.12

Elektriske fordelings- og kontrolapparater

27.12.1

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til driftsspænding > 1 000  V

27.12.10

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til driftsspænding > 1 000  V

27.12.2

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.12.21

Sikringer, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.12.22

Automatiske afbrydere, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.12.23

Apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb, i.a.n., til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.12.24

Relæer, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.12.3

Tavler

27.12.31

Tavler o.l. med elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.12.32

Tavler o.l. med elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til driftsspænding > 1 000  V

27.12.4

Dele til elektriske fordelings- og kontrolapparater

27.12.40

Dele til elektriske fordelings- og kontrolapparater

27.12.9

Dele af fremstillingen af elektriske fordelings- og kontrolapparater udført i underentreprise

27.12.99

Dele af fremstillingen af elektriske fordelings- og kontrolapparater udført i underentreprise

27.2

Batterier og akkumulatorer

27.20

Batterier og akkumulatorer

27.20.1

Primærelementer og primærbatterier og dele dertil

27.20.11

Primærelementer og primærbatterier

27.20.12

Dele til primærelementer og primærbatterier

27.20.2

Elektriske akkumulatorer og dele dertil

27.20.21

Blyakkumulatorer til start af stempelmotorer

27.20.22

Blyakkumulatorer (undtagen til start af stempelmotorer)

27.20.23

Nikkel-cadmium-, nikkel-hydrid-, lithium-ion-, lithium-polymer-, nikkel-jern- og andre elektriske akkumulatorer

27.20.24

Dele til elektriske akkumulatorer (herunder separatorer)

27.20.9

Dele af fremstillingen af batterier og akkumulatorer udført i underentreprise

27.20.99

Dele af fremstillingen af batterier og akkumulatorer udført i underentreprise

27.3

Ledninger og kabler og tilbehør dertil

27.31

Optiske fiberkabler

27.31.1

Optiske fiberkabler

27.31.11

Optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre

27.31.12

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; optiske fiberkabler (undtagen kabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre)

27.31.9

Dele af fremstillingen af optiske fiberkabler udført i underentreprise

27.31.99

Dele af fremstillingen af optiske fiberkabler udført i underentreprise

27.32

Andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

27.32.1

Andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

27.32.11

Isoleret beviklingstråd

27.32.12

Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere

27.32.13

Andre elektriske ledere, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.32.14

Andre elektriske ledere, til driftsspænding > 1 000  V

27.32.9

Dele af fremstillingen af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler udført i underentreprise

27.32.99

Dele af fremstillingen af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler udført i underentreprise

27.33

Tilbehør til ledninger og kabler

27.33.1

Tilbehør til ledninger og kabler

27.33.11

Afbrydere, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.33.12

Lampefatninger, til driftsspænding ≤ 1 000  V

27.33.13

Stikpropper, -dåser og andre apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb i.a.n.

27.33.14

El-isoleringsdele af plast

27.33.9

Dele af fremstillingen af tilbehør til ledninger og kabler udført i underentreprise

27.33.99

Dele af fremstillingen af tilbehør til ledninger og kabler udført i underentreprise

27.4

Elektrisk belysningsudstyr

27.40

Elektrisk belysningsudstyr

27.40.1

Elektriske glødelamper og udladningslamper; buelamper

27.40.11

Sealed beam-lamper

27.40.12

Halogenglødelamper med wolframtråd (undtagen ultraviolette og infrarøde)

27.40.13

Glødelamper med effekt ≤ 200 W og til driftsspænding > 100 V i.a.n.

27.40.14

Glødelamper i.a.n.

27.40.15

Udladningslamper; ultraviolette og infrarøde lamper; buelamper

27.40.2

Lamper og belysningsartikler

27.40.21

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter, der drives af batterier, akkumulatorer, dynamoer

27.40.22

Elektriske bordlamper, skrivebordslamper, sengelamper og standerlamper

27.40.23

Ikke-elektriske lamper og belysningsartikler

27.40.24

Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer

27.40.25

Lysekroner og andre elektriske belysningsartikler til ophængning i loftet eller på væggen

27.40.3

Andre lamper og belysningsartikler

27.40.30

Andre lamper og belysningsartikler

27.40.4

Dele til lamper og belysningsudstyr

27.40.41

Dele til glødelamper og udladningslamper

27.40.42

Dele til lamper og belysningsartikler

27.40.9

Dele af fremstillingen af elektrisk belysningsudstyr udført i underentreprise

27.40.99

Dele af fremstillingen af elektrisk belysningsudstyr udført i underentreprise

27.5

Husholdningsapparater

27.51

Elektriske husholdningsapparater

27.51.1

Køleskabe og frysebokse; vaskemaskiner; elektriske varmetæpper; ventilatorer

27.51.11

Køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug

27.51.12

Opvaskemaskiner til husholdningsbrug

27.51.13

Vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug

27.51.14

Elektriske varmetæpper

27.51.15

Ventilatorer og emhætter til husholdningsbrug

27.51.2

Andre elektriske husholdningsapparater i.a.n.

27.51.21

Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor

27.51.22

Barbermaskiner, hårfjerningsapparater og hårklippemaskiner med indbygget elektromotor

27.51.23

Elektrotermiske hårbehandlingsapparater og håndtørreapparater; elektriske strygejern

27.51.24

Andre elektrotermiske apparater

27.51.25

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppekogere

27.51.26

Elektriske apparater til rum- og gulvopvarmning

27.51.27

Mikrobølgeovne

27.51.28

Andre ovne; kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler); grillapparater

27.51.29

Elektriske varmelegemer

27.51.3

Dele til elektriske husholdningsapparater

27.51.30

Dele til elektriske husholdningsapparater

27.51.9

Dele af fremstillingen af elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.51.99

Dele af fremstillingen af elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.52

Ikke-elektriske husholdningsapparater

27.52.1

Ikke-elektriske husholdningsapparater til madlavning og opvarmning

27.52.11

Ikke-elektriske apparater til madlavning og tallerkenvarmere, af jern, stål og kobber

27.52.12

Andre husholdningsapparater til gas eller både til gas og andet brændsel, til flydende brændsel eller til fast brændsel

27.52.13

Ikke-elektriske varmluftgeneratorer og varmluftfordelere i.a.n., af jern eller stål

27.52.14

Ikke-elektriske gennemstrømningsvandvarmere og akkumulerende vandvarmere

27.52.2

Dele til komfurer, kaminer, tallerkenvarmere og lignende ikke-elektriske husholdningsapparater

27.52.20

Dele til komfurer, kaminer, tallerkenvarmere og lignende ikke-elektriske husholdningsapparater

27.52.9

Dele af fremstillingen af ikke-elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.52.99

Dele af fremstillingen af ikke-elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.9

Andet elektrisk udstyr

27.90

Andet elektrisk udstyr

27.90.1

Andet elektrisk udstyr og dele dertil

27.90.11

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion

27.90.12

Elektriske isolatorer; isolationsdele til elektriske maskiner og materiel; elektriske installationsrør

27.90.13

Kulelektroder og andre varer af grafit eller andet kul til elektrisk brug

27.90.2

Signaltavler med flydende krystaller eller lysdioder; elektrisk lydudstyr eller visuelt signaludstyr

27.90.20

Signaltavler med flydende krystaller eller lysdioder; elektrisk lydudstyr eller visuelt signaludstyr

27.90.3

Elektrisk værktøj til lodning og svejsning, maskiner og apparater til hærdning og varmsprøjtning

27.90.31

Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller sintrede metalcarbider

27.90.32

Dele til elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller sintrede metalcarbider

27.90.33

Dele til andet elektrisk udstyr; elektriske dele til maskiner og apparater i.a.n.

27.90.4

Andet elektrisk udstyr i.a.n.

27.90.41

Vekselrettere, ensrettere, omformere

27.90.42

Brændselsceller

27.90.43

Overspændingsbeskyttere, til driftsspænding > 1 000  V

27.90.44

Kabler, forlængerledninger og andre elektriske ledninger forsynet med isoleret tråd og forbindelsesdele

27.90.45

Elektromagneter; elektromagnetiske koblinger og bremser; elektromagnetiske bæremagneter; elektriske partikelacceleratorer; elektriske signalgeneratorer og andet elektrisk udstyr i.a.n.

27.90.5

Elektriske kondensatorer

27.90.51

Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på ≥ 0,5 kVAr

27.90.52

Andre faste kondensatorer

27.90.53

Variable eller justerbare (forindstillede) kondensatorer

27.90.6

Elektriske modstande (undtagen varmemodstande)

27.90.60

Elektriske modstande (undtagen varmemodstande)

27.90.7

Elektrisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne

27.90.70

Elektrisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne

27.90.8

Dele til elektriske kondensatorer, elektriske modstande, rheostater og potentiometre

27.90.81

Dele til elektriske kondensatorer

27.90.82

Dele til elektriske modstande, rheostater og potentiometre

27.90.9

Dele af fremstillingen af andet elektrisk udstyr udført i underentreprise

27.90.99

Dele af fremstillingen af andet elektrisk udstyr udført i underentreprise

28

Maskiner og udstyr i.a.n.

28.1

Maskiner til generelle formål

28.11

Motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

28.11.1

Motorer, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

28.11.11

Påhængsmotorer til fremdrift af skibe og både

28.11.12

Motorer med gnisttænding til fremdrift af skibe og både; andre motorer

28.11.13

Andre forbrændingsmotorer med kompressionstænding

28.11.2

Turbiner

28.11.21

Dampturbiner

28.11.22

Hydrauliske turbiner og vandhjul

28.11.23

Gasturbiner, undtagen turboreaktorer og propelturbiner

28.11.24

Vindturbiner

28.11.3

Dele til turbiner

28.11.31

Dele til dampturbiner

28.11.32

Dele til hydrauliske turbiner og vandhjul, herunder regulatorer

28.11.33

Dele til gasturbiner (undtagen turboreaktorer og propelturbiner)

28.11.4

Dele til motorer

28.11.41

Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer

28.11.42

Dele til andre motorer i.a.n.

28.11.9

Dele af fremstillingen af motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter, udført i underentreprise

28.11.99

Dele af fremstillingen af motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter, udført i underentreprise

28.12

Hydraulisk udstyr

28.12.1

Hydraulisk udstyr, undtagen dele dertil

28.12.11

Hydrauliske og pneumatiske motorer med lineær og roterende bevægelse (cylindre)

28.12.12

Hydrauliske og pneumatiske motorer med roterende bevægelse

28.12.13

Hydrauliske pumper

28.12.14

Hydrauliske og pneumatiske ventiler

28.12.15

Hydrauliske aggregater

28.12.16

Hydrauliske systemer

28.12.2

Dele til hydraulisk udstyr

28.12.20

Dele til hydraulisk udstyr

28.12.9

Dele af fremstillingen af hydraulisk udstyr udført i underentreprise

28.12.99

Dele af fremstillingen af hydraulisk udstyr udført i underentreprise

28.13

Andre pumper og kompressorer

28.13.1

Væskepumper; væskeelevatorer

28.13.11

Brændstof-, olie- og kølevæskepumper samt betonpumper

28.13.12

Andre fortrængningspumper med stempel eller membran til væsker

28.13.13

Andre roterende fortrængningspumper til væsker

28.13.14

Andre centrifugalpumper til væsker; andre pumper

28.13.2

Luftpumper og vakuumpumper; luft- og andre gaskompressorer

28.13.21

Vakuumpumper

28.13.22

Hånd- eller fodbetjente luftpumper

28.13.23

Kompressorer til kølemaskiner

28.13.24

Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering

28.13.25

Turbokompressorer

28.13.26

Fortrængningskompressorer med stempel

28.13.27

Roterende fortrængningskompressorer med en eller flere aksler

28.13.28

Andre kompressorer

28.13.3

Dele til pumper og kompressorer

28.13.31

Dele til pumper; dele til væskeelevatorer

28.13.32

Dele til luft- og vakuumpumper, luft- og gaskompressorer, ventilatorer og emhætter

28.13.9

Dele af fremstillingen af andre pumper og kompressorer udført i underentreprise

28.13.99

Dele af fremstillingen af andre pumper og kompressorer udført i underentreprise

28.14

Andre haner og ventiler

28.14.1

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere

28.14.11

Trykregulerings-, kontrol-, kontra- og sikkerhedsventiler

28.14.12

Sanitetshaner og -ventiler og lignende tilbehør; ventiler til centralvarmeradiatorer

28.14.13

Procesreguleringsventiler, skydeventiler, sædeventiler og andre ventiler

28.14.2

Dele til haner og ventiler og lignende varer

28.14.20

Dele til haner og ventiler og lignende varer

28.14.9

Dele af fremstillingen af andre haner og ventiler udført i underentreprise

28.14.99

Dele af fremstillingen af andre haner og ventiler udført i underentreprise

28.15

Lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer

28.15.1

Kugle- og rullelejer

28.15.10

Kugle- og rullelejer

28.15.2

Andre lejer, tandhjulsudvekslinger, friktionsgear og drivelementer

28.15.21

Ledboltkæder af jern og stål

28.15.22

Transmissionsaksler (herunder kam- og krumtapaksler) og krumtappe

28.15.23

Lejehuse og aksellejer

28.15.24

Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugleskruer og kuglespindler; gearkasser og andre regulerbare gear

28.15.25

Svinghjul og remskiver (herunder taljeblokke)

28.15.26

Akselkoblinger og andre koblinger (herunder universalkoblinger)

28.15.3

Dele til lejer, tandhjulsudvekslinger, friktionsgear og drivelementer

28.15.31

Kugler, nåle og ruller; dele til kugle- og rullelejer

28.15.32

Dele til ledboltkæder af jern og stål

28.15.39

Dele til lejer og drivelementer i.a.n.

28.15.9

Dele af fremstillingen af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer udført i underentreprise

28.15.99

Dele af fremstillingen af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer udført i underentreprise

28.2

Andre maskiner til generelle formål

28.21

Ovne og fyringsaggregater

28.21.1

Ovne og fyringsaggregater og dele dertil

28.21.11

Fyringsaggregater; mekaniske stokere og riste; mekaniske askeudtømningsapparater o.l.

28.21.12

Industri- og laboratorieovne, ikke-elektriske, herunder forbrændingsovne (undtagen bageriovne)

28.21.13

Elektriske industri- og laboratorieovne; andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektisk vej

28.21.14

Dele til fyringsaggregater og ovne

28.21.9

Dele af fremstillingen af ovne og fyringsaggregater udført i underentreprise

28.21.99

Dele af fremstillingen af ovne og fyringsaggregater udført i underentreprise

28.22

Løfte- og håndteringsudstyr

28.22.1

Løfte- og håndteringsudstyr og dele dertil

28.22.11

Taljer og hejseværker i.a.n.

28.22.12

Spil til mineskakter; spil specielt konstrueret til brug i underjordiske miner; andre spil; ankerspil

28.22.13

Donkrafte; apparater af den art, der anvendes til løftning af køretøjer

28.22.14

Svingkraner og andre kraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks

28.22.15

Gaffeltrucks og andre trucks; traktorer af den type, der benyttes på jernbaneperroner

28.22.16

Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande (skips), rulletrapper og rullende fortove

28.22.17

Pneumatiske og andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer

28.22.18

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

28.22.19

Dele til løfte- og håndteringsudstyr

28.22.2

Spande, grabber, gribere og skovle til kraner, gravemaskiner o.l.

28.22.20

Spande, grabber, gribere og skovle til kraner, gravemaskiner o.l.

28.22.9

Dele af fremstillingen af løfte- og håndteringsudstyr udført i underentreprise

28.22.99

Dele af fremstillingen af løfte- og håndteringsudstyr udført i underentreprise

28.23

Kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)

28.23.1

Bogholderimaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme

28.23.10

Bogholderimaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme

28.23.2

Kontormaskiner og dele dertil

28.23.21

Kontormaskiner

28.23.22

Dele og tilbehør til kontormaskiner

28.23.9

Fremstilling af kontormaskiner og bogholderimaskiner; dele af fremstillingen af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) udført i underentreprise

28.23.91

Fremstilling af kontormaskiner og bogholderimaskiner (undtagen computere og ydre enheder)

28.23.99

Dele af fremstillingen af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) udført i underentreprise

28.24

Motordrevet håndværktøj

28.24.1

Elektromekanisk håndværktøj; andet håndholdt motordrevet værktøj

28.24.11

Elektromekanisk håndværktøj med indbygget elektromotor

28.24.12

Andet håndholdt motordrevet værktøj

28.24.2

Dele til motordrevet håndværktøj

28.24.21

Dele til elektromekanisk håndværktøj med indbygget elektromotor

28.24.22

Dele til andet håndholdt motordrevet værktøj

28.24.9

Dele af fremstillingen af motordrevet håndværktøj udført i underentreprise

28.24.99

Dele af fremstillingen af motordrevet håndværktøj udført i underentreprise

28.25

Køle- og ventilationsanlæg til industriel brug

28.25.1

Varmevekslere; luftkonditioneringsmaskiner, maskiner og apparater til køling og frysning til industriel brug

28.25.11

Varmevekslere og maskiner til fremstilling af flydende luft eller andre gasser

28.25.12

Luftkonditioneringsmaskiner

28.25.13

Maskiner og apparater til køling og frysning samt varmepumper, undtagen til husholdningsbrug

28.25.14

Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser i.a.n.

28.25.2

Ventilatorer, undtagen bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer

28.25.20

Ventilatorer, undtagen bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer

28.25.3

Dele til udstyr til køling og frysning samt varmepumper

28.25.30

Dele til udstyr til køling og frysning samt varmepumper

28.25.9

Dele af fremstillingen af køle- og ventilationsudstyr til industriel brug udført i underentreprise

28.25.99

Dele af fremstillingen af køle- og ventilationsudstyr til industriel brug udført i underentreprise

28.29

Andre maskiner til generelle formål i.a.n.

28.29.1

Gasgeneratorer, apparater til destillation og filtrering

28.29.11

Luftgas- og vandgasgeneratorer; acetylengasgeneratorer o.l.; apparater til destillation eller rektifikation

28.29.12

Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker

28.29.13

Olie-, benzin- og luftfiltre til forbrændingsmotorer

28.29.2

Maskiner og apparater til rensning, påfyldning eller emballering af flasker og andre beholdere; ildslukningsapparater, sprøjtepistoler, dampstråle- og sandstråleblæsere; pakninger

28.29.21

Maskiner og apparater til rensning, påfyldning eller emballering af flasker og andre beholdere

28.29.22

Ildslukningsapparater, sprøjtepistoler, dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende mekaniske apparater, undtagen maskiner og apparater til anvendelse i landbruget

28.29.23

Pakninger af metalplader; mekaniske pakninger

28.29.3

Industrivægte, husholdningsvægte og andre vægte og andet måleudstyr

28.29.31

Vægte til industriel brug; kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer på transportbånd; vægte til afvejning af konstante vægtmængder og vægte til afvejning af en forud bestemt vægtmængde

28.29.32

Person- og husholdningsvægte

28.29.39

Andre vægte og andet måleudstyr

28.29.4

Centrifuger, kalandere og salgsautomater

28.29.41

Centrifuger i.a.n.

28.29.42

Kalandere og andre valsemaskiner (undtagen maskiner til metal og glas)

28.29.43

Salgsautomater

28.29.5

Opvaskemaskiner til industriel brug

28.29.50

Opvaskemaskiner til industriel brug

28.29.6

Maskiner i.a.n. til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer

28.29.60

Maskiner i.a.n. til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer

28.29.7

Ikke-elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning og dele dertil; gasdrevne flammehærdere

28.29.70

Ikke-elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning og dele dertil; gasdrevne flammehærdere

28.29.8

Dele til andre maskiner til generelle formål i.a.n.

28.29.81

Dele til luftgas- og vandgasgeneratorer

28.29.82

Dele til centrifuger; dele til maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker og gasser

28.29.83

Dele til kalandere og andre valsemaskiner; dele til maskiner og apparater til spredning af væske og pulver; vægtlodder

28.29.84

Dele til maskiner, ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele i.a.n.

28.29.85

Dele til opvaskemaskiner og maskiner til rensning, påfyldning og emballering

28.29.86

Dele til ikke-elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning og til gasdrevne flammehærdere

28.29.9

Dele af fremstillingen af andre maskiner til generelle formål i.a.n. udført i underentreprise

28.29.99

Dele af fremstillingen af andre maskiner til generelle formål i.a.n. udført i underentreprise

28.3

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner

28.30

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner

28.30.1

Enakslede landbrugstraktorer

28.30.10

Enakslede landbrugstraktorer

28.30.2

Andre landbrugstraktorer

28.30.21

Traktorer med effekt ≤ 37 kW

28.30.22

Traktorer med effekt > 37 kW, men ≤ 59 kW

28.30.23

Traktorer med effekt > 59 kW

28.30.3

Maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden

28.30.31

Plove

28.30.32

Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner

28.30.33

Så-, plante- og priklemaskiner

28.30.34

Gødningsspredere

28.30.39

Andre maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden

28.30.4

Plæneklippere

28.30.40

Plæneklippere

28.30.5

Høstmaskiner og tærskeværker

28.30.51

Slåmaskiner (herunder knivbjælker til montering på traktorer) i.a.n.

28.30.52

Maskiner og apparater til høhøstning

28.30.53

Halm- og foderpressere (herunder opsamlingspressere)

28.30.54

Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde

28.30.59

Høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.

28.30.6

Maskiner og apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væske eller pulver, til land- eller havebrug

28.30.60

Maskiner og apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væske eller pulver, til land- eller havebrug

28.30.7

Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget

28.30.70

Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget

28.30.8

Andre landbrugsmaskiner

28.30.81

Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen frø, korn og tørrede bælgfrugter

28.30.82

Malkemaskiner

28.30.83

Maskiner og apparater til tilberedning af dyrefoder

28.30.84

Rugemaskiner og kyllingemødre

28.30.85

Maskiner og apparater til fjerkræavl

28.30.86

Maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl i.a.n.

28.30.9

Dele til landbrugsmaskiner og -udstyr; dele af fremstillingen af landbrugs- og skovbrugsmaskiner udført i underentreprise

28.30.91

Dele til høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.

28.30.92

Dele til maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden

28.30.93

Dele til andre landbrugsmaskiner

28.30.94

Dele til malkemaskiner og mejerimaskiner i.a.n.

28.30.99

Dele af fremstillingen af landbrugs- og skovbrugsmaskiner udført i underentreprise

28.4

Metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner

28.41

Metalforarbejdningsmaskiner

28.41.1

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal ved hjælp af laserstråler o.l.; maskincentre til bearbejdning af metal o.l.

28.41.11

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal, som fjerner materiale ved hjælp af laserstråler, ultralyd, vandstråler o.l.

28.41.12

Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder og transfermaskiner (flerstationsmaskiner), til bearbejdning af metal

28.41.2

Drejebænke, bore- og fræsemaskiner til bearbejdning af metal

28.41.21

Drejebænke til fjernelse af metal

28.41.22

Værktøjsmaskiner til boring, udboring og fræsning i metal; værktøjsmaskiner til gevindskæring i.a.n.

28.41.23

Slibemaskiner og hvæssemaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal

28.41.24

Høvlemaskiner, maskinsave, afskæremaskiner og lignende metalskæremaskiner

28.41.3

Andre værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal

28.41.31

Maskiner til bøjning, bukning og retning af metal

28.41.32

Maskiner til lokning, stansning eller udhugning af metal

28.41.33

Maskiner til frismedning, sænksmedning og hamring; hydrauliske pressere og pressere til bearbejdning af metal i.a.n.

28.41.34

Værktøjsmaskiner i.a.n., ikke spåntagende, til bearbejdning af metal, sintrede metalkarbider eller cermets

28.41.4

Dele og tilbehør til værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal

28.41.40

Dele og tilbehør til værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal

28.41.9

Dele af fremstillingen af metalforarbejdningsmaskiner udført i underentreprise

28.41.99

Dele af fremstillingen af metalforarbejdningsmaskiner udført i underentreprise

28.49

Andre værktøjsmaskiner

28.49.1

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, træ og lignende hårde materialer

28.49.11

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand

28.49.12

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer; galvaniseringsmaskiner

28.49.13

Stationære rotationsboremaskiner eller roterende slagboremaskiner, filemaskiner, nittemaskiner, pladeskærere eller -klippere

28.49.2

Værktøjsholdere

28.49.21

Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder, til værktøjsmaskiner

28.49.22

Materialeholdere til værktøjsmaskiner

28.49.23

Delehoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner

28.49.24

Dele og tilbehør til værktøjsmaskiner til bearbejdning af træ, kork, sten, hårdgummi og lignende hårde materialer

28.49.9

Dele af fremstillingen af andre værktøjsmaskiner udført i underentreprise

28.49.99

Dele af fremstillingen af andre værktøjsmaskiner udført i underentreprise

28.9

Andre maskiner til specielle formål

28.91

Maskiner til metalindustrien

28.91.1

Maskiner til metalindustrien og dele dertil

28.91.11

Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner; maskiner til valsning af metaller

28.91.12

Dele til maskiner til metalindustrien; dele til maskiner til valsning af metal

28.91.9

Dele af fremstillingen af maskiner til metalindustrien udført i underentreprise

28.91.99

Dele af fremstillingen af maskiner til metalindustrien udført i underentreprise

28.92

Maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren

28.92.1

Maskiner til udvindingsindustrien

28.92.11

Elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af materialer specielt konstrueret til brug i underjordiske miner

28.92.12

Skrammaskiner til brydning af kul, malm o.l. samt maskiner og apparater til tunnelboring; andre maskiner og apparater til boring

28.92.2

Andre selvkørende maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning o.l. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning eller komprimering), herunder også bulldozere, gravemaskiner og vejtromler

28.92.21

Selvkørende bulldozere og angledozere

28.92.22

Selvkørende vejhøvle (graders og levellers); motorscrapere

28.92.23

Selvkørende stampemaskiner og vejtromler

28.92.24

Selvkørende læssemaskiner med frontmonteret læsseblad

28.92.25

Selvkørende gravemaskiner og læssemaskiner, hvis overbygning kan drejes 360°, undtagen læssemaskiner med frontmonteret læsseblad

28.92.26

Andre selvkørende gravemaskiner og læssemaskiner; andre selvkørende maskiner til minedrift

28.92.27

Blade til bulldozere og angledozere

28.92.28

Dumpers, ikke til landevejskørsel

28.92.3

Andre maskiner til jordarbejde

28.92.30

Andre maskiner til jordarbejde

28.92.4

Maskiner og apparater til sortering, formaling, blanding og lignende bearbejdning af jord, sten, malm og andre mineralske stoffer

28.92.40

Maskiner og apparater til sortering, formaling, blanding og lignende bearbejdning af jord, sten, malm og andre mineralske stoffer

28.92.5

Traktorer på larvebånd

28.92.50

Traktorer på larvebånd

28.92.6

Dele til maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren

28.92.61

Dele til maskiner og apparater til boring eller udgravning; dele til kraner

28.92.62

Dele til maskiner og apparater til sortering, formaling eller anden bearbejdning af jord, sten og lignende materialer

28.92.9

Dele af fremstillingen af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren udført i underentreprise

28.92.99

Dele af fremstillingen af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren udført i underentreprise

28.93

Maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

28.93.1

Maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, undtagen dele dertil

28.93.11

Mælkeseparatorer

28.93.12

Mejerimaskiner

28.93.13

Maskiner og apparater til formaling eller anden behandling af korn og tørrede bælgfrugter i.a.n.

28.93.14

Maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft og lignende drikkevarer

28.93.15

Ikke-elektriske bageriovne; maskiner og apparater til madlavning eller til opvarmning af fødevarer, undtagen maskiner til husholdningsbrug

28.93.16

Maskiner og anlæg til tørring af landbrugsprodukter

28.93.17

Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af fødevarer (herunder fedtstoffer og olier) og drikkevarer

28.93.18

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak i.a.n.

28.93.2

Maskiner til rensning eller sortering af frø, korn og tørrede bælgfrugter

28.93.20

Maskiner til rensning eller sortering af frø, korn og tørrede bælgfrugter

28.93.3

Dele til maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

28.93.31

Dele til maskiner til drikkevareindustrien

28.93.32

Dele til maskiner til fødevareindustrien

28.93.33

Dele til maskiner til tobaksvareindustrien

28.93.34

Dele til maskiner til rensning eller sortering af frø, korn og tørrede bælgfrugter

28.93.9

Dele af fremstillingen af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien udført i underentreprise

28.93.99

Dele af fremstillingen af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien udført i underentreprise

28.94

Maskiner til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og lædervarer

28.94.1

Maskiner til bearbejdning, spinding, vævning og strikning af tekstiler

28.94.11

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre; maskiner til bearbejdning af tekstilfibre

28.94.12

Spindemaskiner; tvindemaskiner og maskiner til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn, spolemaskiner

28.94.13

Vævestole

28.94.14

Strikkemaskiner; stitch-bondingmaskiner og lignende maskiner; maskiner til tufting

28.94.15

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med maskiner til bearbejdning af tekstiler; maskiner til tekstiltryk

28.94.2

Andre maskiner og apparater til produktion af tekstiler og beklædningsgenstande (herunder symaskiner)

28.94.21

Maskiner og apparater til vaskning, rensning, vridning, strygning, presning, farvning, oprulning og lignende bearbejdning af tekstilgarn og tekstilstof; maskiner til efterbehandling af filt

28.94.22

Vaskemaskiner til vaskerier; tørrensemaskiner (kemisk rensning); tørremaskiner med en kapacitet på > 10 kg

28.94.23

Tørrecentrifuger til tøj

28.94.24

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger og symaskiner til husholdningsbrug

28.94.3

Maskiner og apparater til forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder

28.94.30

Maskiner og apparater til forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder

28.94.4

Symaskiner til husholdningsbrug

28.94.40

Symaskiner til husholdningsbrug

28.94.5

Dele og tilbehør til maskiner til vævning og spinding og til maskiner og apparater til anden fremstilling af tekstiler og beklædningsgenstande og til forarbejdning af læder

28.94.51

Dele og tilbehør til maskiner til spinding og vævning

28.94.52

Dele til maskiner og apparater til anden fremstilling af tekstiler og beklædningsgenstande og til forarbejdning af læder

28.94.9

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og læder udført i underentreprise

28.94.99

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og læder udført i underentreprise

28.95

Maskiner til fremstilling af papir og pap

28.95.1

Maskiner til fremstilling af papir og pap samt dele dertil

28.95.11

Maskiner til fremstilling af papir og pap, undtagen dele dertil

28.95.12

Dele til maskiner til fremstilling af papir og pap

28.95.9

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling af papir og pap udført i underentreprise

28.95.99

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling af papir og pap udført i underentreprise

28.96

Maskiner til plast- og gummiindustrien

28.96.1

Maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til fremstilling af varer af disse materialer

28.96.10

Maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til fremstilling af varer af disse materialer

28.96.2

Dele til maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til fremstilling af varer af disse materialer

28.96.20

Dele til maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til fremstilling af varer af disse materialer

28.96.9

Dele af fremstillingen af maskiner til plast- og gummiindustrien udført i underentreprise

28.96.99

Dele af fremstillingen af maskiner til plast- og gummiindustrien udført i underentreprise

28.99

Andre maskiner til specielle formål i.a.n.

28.99.1

Maskiner og apparater til trykning og bogbinding

28.99.11

Maskiner og apparater til bogbinding (herunder symaskiner til hæftning af bøger)

28.99.12

Maskiner, apparater og udstyr til sætning af typer, til fremstilling og bearbejdning af klicheer, trykplader o.l.

28.99.13

Offsettrykkemaskiner, undtagen offsettrykkemaskiner til kontorbrug

28.99.14

Andre trykkemaskiner, undtagen trykkemaskiner til kontorbrug

28.99.2

Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme

28.99.20

Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme

28.99.3

Maskiner og apparater til specielle formål i.a.n.

28.99.31

Maskiner, apparater og anlæg til tørring af træ, papirmasse, papir eller pap; industrielle tørremaskiner i.a.n.

28.99.32

Karruseller, luftgynger, skydebaner og andre markedsforlystelser

28.99.39

Startanordninger til luftfartøjer, landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe mv.; udstyr til afbalancering af dæk; maskiner til særlige formål i.a.n.

28.99.4

Dele til maskiner og apparater til trykning og bogbinding

28.99.40

Dele til maskiner og apparater til trykning og bogbinding

28.99.5

Dele til maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; dele til andre maskiner og apparater til specielle formål

28.99.51

Dele til maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme

28.99.52

Dele til andre maskiner og apparater til specielle formål

28.99.9

Dele af fremstillingen af andre maskiner til specielle formål i.a.n. udført i underentreprise

28.99.99

Dele af fremstillingen af andre maskiner til specielle formål i.a.n. udført i underentreprise

29

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

29.1

Motorkøretøjer

29.10

Motorkøretøjer

29.10.1

Forbrændingsmotorer til motorkøretøjer

29.10.11

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel, til motorkøretøjer, slagvolumen ≤ 1 000  cm3

29.10.12

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel, til motorkøretøjer, slagvolumen > 1 000  cm3

29.10.13

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding, med stempel, til motorkøretøjer

29.10.2

Personbiler

29.10.21

Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen ≤ 1 500  cm3

29.10.22

Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen > 1 500  cm3

29.10.23

Køretøjer med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel eller semi-dieselmotor)

29.10.24

Andre motorkøretøjer til personbefordring

29.10.3

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

29.10.30

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

29.10.4

Motorkøretøjer til godsbefordring

29.10.41

Motorkøretøjer til godsbefordring med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semi-dieselmotor)

29.10.42

Motorkøretøjer til godsbefordring, med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel; andre motorkøretøjer til godstransport

29.10.43

Traktorer til sættevogne

29.10.44

Chassiser med motor, til motorkøretøjer

29.10.5

Motorkøretøjer til specielle formål

29.10.51

Autokraner

29.10.52

Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne, motorkøretøjer specielt konstrueret til persontransport på golfbaner og lignende motorkøretøjer

29.10.59

Motorkøretøjer til specielle formål i.a.n.

29.10.9

Dele af fremstillingen af motorkøretøjer udført i underentreprise

29.10.99

Dele af fremstillingen af motorkøretøjer udført i underentreprise

29.2

Karrosserier til motorkøretøjer; påhængsvogne og sættevogne

29.20

Karrosserier til motorkøretøjer; påhængsvogne og sættevogne

29.20.1

Karrosserier til motorkøretøjer

29.20.10

Karrosserier til motorkøretøjer

29.20.2

Påhængsvogne og sættevogne; containere

29.20.21

Containere specielt konstrueret til én eller flere transportformer

29.20.22

Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping

29.20.23

Andre påhængsvogne og sættevogne

29.20.3

Dele til påhængsvogne, sættevogne og andre køretøjer, uden fremdrivningsmekanisme

29.20.30

Dele til påhængsvogne, sættevogne og andre køretøjer, uden fremdrivningsmekanisme

29.20.4

Renovering, samling og montering af udstyr i og karrosseriarbejde på motorkøretøjer

29.20.40

Renovering, samling og montering af udstyr i og karrosseriarbejde på motorkøretøjer

29.20.5

Montering af udstyr i campingvogne og campingbiler

29.20.50

Montering af udstyr i campingvogne og campingbiler

29.20.9

Dele af fremstillingen af karrosserier til motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne udført i underentreprise

29.20.99

Dele af fremstillingen af karrosserier til motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne udført i underentreprise

29.3

Dele og tilbehør til motorkøretøjer

29.31

Elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer

29.31.1

Tændrørskabler og andre sammensatte kabler af den art, der anvendes i køretøjer, skibe og fly

29.31.10

Tændrørskabler og andre sammensatte kabler af den art, der anvendes i køretøjer, skibe og fly

29.31.2

Andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer og dele dertil

29.31.21

Tændrør; tændmagneter; magneto-maskiner; svinghjulsmagneter; strømfordelere; tændspoler

29.31.22

Startmotorer, også med generatorfunktion; andre generatorer og andet udstyr

29.31.23

Elektrisk signaludstyr, vindspejlsviskere, defrostere og dugfjernere til motorkøretøjer og motorcykler

29.31.3

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer og motorcykler

29.31.30

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer og motorcykler

29.31.9

Dele af fremstillingen af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer udført i underentreprise

29.31.99

Dele af fremstillingen af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer udført i underentreprise

29.32

Andre dele og andet tilbehør til motorkøretøjer

29.32.1

Sæder til motorkøretøjer

29.32.10

Sæder til motorkøretøjer

29.32.2

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

29.32.20

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

29.32.3

Dele og tilbehør i.a.n. til motorkøretøjer

29.32.30

Dele og tilbehør i.a.n. til motorkøretøjer

29.32.9

Montering af dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.; samling af hele byggesæt til motorkøretøjer under fremstillingsprocessen; dele af fremstillingen af andre dele og andet tilbehør til motorkøretøjer udført i underentreprise

29.32.91

Dele af samlingen af hele byggesæt til motorkøretøjer udført i underentreprise

29.32.92

Montering af dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.

29.32.99

Dele af fremstillingen af andre dele og andet tilbehør til motorkøretøjer udført i underentreprise

30

Andre transportmidler

30.1

Skibe og både

30.11

Skibe og flydende materiel

30.11.1

Flådeskibe

30.11.10

Flådeskibe

30.11.2

Skibe og lignende fartøjer til transport af personer eller gods

30.11.21

Store passagerskibe, turist- og udflugtsbåde og lignende fartøjer til persontransport; færger

30.11.22

Tankskibe til transport af råolie, olieprodukter, kemikalier, flydende gasser

30.11.23

Køle- og fryseskibe, undtagen tankskibe

30.11.24

Tørlastskibe

30.11.3

Fisker- og fangstfartøjer og andre specialskibe

30.11.31

Fisker- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter

30.11.32

Bugserbåde og fartøjer til skubning

30.11.33

Opmudringsfartøjer; fyrskibe, flydekraner; andre fartøjer

30.11.4

Offshorefartøjer og offshoreanlæg

30.11.40

Offshorefartøjer og offshoreanlæg

30.11.5

Andet flydende materiel (f.eks. flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)

30.11.50

Andet flydende materiel (f.eks. flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)

30.11.9

Ombygning af og montering af udstyr i skibe og flydende platforme og andet flydende materiel; dele af fremstillingen af skibe og flydende materiel udført i underentreprise

30.11.91

Ombygning af skibe og flydende platforme og andet flydende materiel

30.11.92

Montering af udstyr i skibe og flydende platforme og andet flydende materiel

30.11.99

Dele af fremstillingen af skibe og flydende materiel udført i underentreprise

30.12

Både til lystsejlads og sport

30.12.1

Både til lystsejlads og sport

30.12.11

Sejlbåde (undtagen oppustelige) til lystsejlads eller sport, også med hjælpemotor

30.12.12

Oppustelige både til lystsejlads eller sport

30.12.19

Andre fartøjer til lystsejlads eller sport; robåde og kanoer

30.12.9

Dele af fremstillingen af både til lystsejlads eller sport udført i underentreprise

30.12.99

Dele af fremstillingen af både til lystsejlads eller sport udført i underentreprise

30.2

Lokomotiver og andet rullende materiel

30.20

Lokomotiver og andet rullende materiel

30.20.1

Lokomotiver og tendere

30.20.11

Lokomotiver til ledningsdrift

30.20.12

Dieselelektriske lokomotiver

30.20.13

Andre lokomotiver; tendere

30.20.2

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje (undtagen arbejds- eller servicevogne)

30.20.20

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje (undtagen arbejds- eller servicevogne)

30.20.3

Andet rullende materiel

30.20.31

Arbejds- eller servicevogne til jernbaner og sporveje

30.20.32

Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne og andre specialvogne

30.20.33

Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende

30.20.4

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk trafikreguleringsudstyr

30.20.40

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk trafikreguleringsudstyr

30.20.9

Renovering og montering af udstyr i lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje; dele af fremstillingen af lokomotiver og andet rullende materiel udført i underentreprise

30.20.91

Renovering og montering af udstyr i lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje

30.20.99

Dele af fremstillingen af lokomotiver og andet rullende materiel udført i underentreprise

30.3

Luft- og rumfartøjer o.l.

30.30

Luft- og rumfartøjer o.l.

30.30.1

Motorer til luft- og rumfartøjer; stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil

30.30.11

Flyvemaskinemotorer med gnisttænding

30.30.12

Turboreaktorer og propelturbiner

30.30.13

Reaktionsmotorer (undtagen turboreaktorer)

30.30.14

Stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil

30.30.15

Dele til flyvemaskinemotorer med gnisttænding

30.30.16

Dele til turboreaktorer og propelturbiner

30.30.2

Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer uden motorfremdrift

30.30.20

Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer uden motorfremdrift

30.30.3

Helikoptere og flyvemaskiner

30.30.31

Helikoptere

30.30.32

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt ≤ 2 000  kg

30.30.33

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer, med egenvægt > 2 000  kg men ≤ 15 000  kg

30.30.34

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt > 15 000  kg

30.30.4

Rumfartøjer (herunder satellitter) og startanordninger til opsendelse af disse

30.30.40

Rumfartøjer (herunder satellitter) og startanordninger til opsendelse af disse

30.30.5

Andre dele til luftfartøjer og rumfartøjer

30.30.50

Andre dele til luftfartøjer og rumfartøjer

30.30.6

Hovedeftersyn og ombygning af luftfartøjer og motorer til luftfartøjer

30.30.60

Hovedeftersyn og ombygning af luftfartøjer og motorer til luftfartøjer

30.30.9

Dele af fremstillingen af luft- og rumfartøjer o.l. udført i underentreprise

30.30.99

Dele af fremstillingen af luft- og rumfartøjer o.l. udført i underentreprise

30.4

Militære kampkøretøjer

30.40

Militære kampkøretøjer

30.40.1

Motoriserede tanks og andre pansrede kampvogne samt dele dertil

30.40.10

Motoriserede tanks og andre pansrede kampvogne samt dele dertil

30.40.9

Dele af fremstillingen af militære kampkøretøjer udført i underentreprise

30.40.99

Dele af fremstillingen af militære kampkøretøjer udført i underentreprise

30.9

Transportmidler i.a.n.

30.91

Motorcykler

30.91.1

Motorcykler og sidevogne

30.91.11

Motorcykler og cykler med hjælpemotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen ≤ 50 cm3

30.91.12

Motorcykler med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen > 50 cm3

30.91.13

Motorcykler i.a.n.; sidevogne

30.91.2

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

30.91.20

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

30.91.3

Forbrændingsmotorer til motorcykler

30.91.31

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til motorcykler, slagvolumen ≤ 1 000  cm3

30.91.32

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til motorcykler, slagvolumen > 1 000  cm3

30.91.9

Dele af fremstillingen af motorcykler udført i underentreprise

30.91.99

Dele af fremstillingen af motorcykler udført i underentreprise

30.92

Cykler og invalidekøretøjer

30.92.1

Cykler uden motor

30.92.10

Cykler uden motor

30.92.2

Invalidekøretøjer, undtagen dele og tilbehør

30.92.20

Invalidekøretøjer, undtagen dele og tilbehør

30.92.3

Dele og tilbehør til cykler uden motor og til invalidekøretøjer

30.92.30

Dele og tilbehør til cykler uden motor og til invalidekøretøjer

30.92.4

Barnevogne og dele dertil

30.92.40

Barnevogne og dele dertil

30.92.9

Dele af fremstillingen af cykler og invalidekøretøjer udført i underentreprise

30.92.99

Dele af fremstillingen af cykler og invalidekøretøjer udført i underentreprise

30.99

Andre transportmidler i.a.n.

30.99.1

Andre transportmidler i.a.n.

30.99.10

Andre transportmidler i.a.n.

30.99.9

Dele af fremstillingen af andre transportmidler udført i underentreprise

30.99.99

Dele af fremstillingen af andre transportmidler udført i underentreprise

31

Møbler

31.0

Møbler

31.00

Siddemøbler og dele dertil; dele til møbler

31.00.1

Siddemøbler og dele dertil

31.00.11

Siddemøbler, hovedsagelig med metalstel

31.00.12

Siddemøbler, hovedsagelig med træstel

31.00.13

Andre siddemøbler

31.00.14

Dele til siddemøbler

31.00.2

Dele til møbler (undtagen til siddemøbler)

31.00.20

Dele til møbler (undtagen til siddemøbler)

31.00.9

Polstring af stole og andre siddemøbler; dele af fremstillingen af siddemøbler, dele dertil og dele til møbler udført i underentreprise

31.00.91

Polstring af stole og andre siddemøbler

31.00.99

Dele af fremstillingen af siddemøbler, dele dertil og dele til møbler udført i underentreprise

31.01

Kontor- og butiksmøbler

31.01.1

Kontor- og butiksmøbler

31.01.11

Møbler af metal, til kontorbrug

31.01.12

Møbler af træ, til kontorbrug

31.01.13

Møbler af træ, til forretningsbrug

31.01.9

Dele af fremstillingen af kontor- og butiksmøbler udført i underentreprise

31.01.99

Dele af fremstillingen af kontor- og butiksmøbler udført i underentreprise

31.02

Køkkenmøbler

31.02.1

Køkkenmøbler

31.02.10

Køkkenmøbler

31.02.9

Dele af fremstillingen af køkkenmøbler udført i underentreprise

31.02.99

Dele af fremstillingen af køkkenmøbler udført i underentreprise

31.03

Madrasser

31.03.1

Madrasser

31.03.11

Sengebunde

31.03.12

Madrasser, undtagen sengebunde

31.03.9

Dele af fremstillingen af madrasser udført i underentreprise

31.03.99

Dele af fremstillingen af madrasser udført i underentreprise

31.09

Andre møbler

31.09.1

Andre møbler

31.09.11

Møbler af metal i.a.n.

31.09.12

Møbler af træ af den art, der anvendes i soveværelser, i spise- og dagligstuer

31.09.13

Møbler af træ i.a.n.

31.09.14

Møbler af plast og af andre materialer (f.eks. spanskrør, vidjer eller bambus)

31.09.9

Færdiggørelse af nye møbler; dele af fremstillingen af andre møbler udført i underentreprise

31.09.91

Færdiggørelse af nye møbler (undtagen polstring af stole og andre siddemøbler)

31.09.99

Dele af fremstillingen af andre møbler udført i underentreprise

32

Andre færdigvarer

32.1

Juvelerarbejder, bijouterivarer og lignende varer

32.11

Mønter

32.11.1

Mønter

32.11.10

Mønter

32.11.9

Dele af fremstillingen af mønter udført i underentreprise

32.11.99

Dele af fremstillingen af mønter udført i underentreprise

32.12

Juvelerarbejder og lignende varer

32.12.1

Juvelerarbejder og lignende varer

32.12.11

Kulturperler, ædel- og halvædelsten, herunder syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, bearbejdede, men ikke indfattede

32.12.12

Diamanter til industriel anvendelse, bearbejdede; støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten

32.12.13

Juvelerarbejder samt dele deraf; guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf

32.12.14

Andre varer af ædle metaller; varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten

32.12.9

Dele af fremstillingen af juvelerarbejder og lignende varer udført i underentreprise

32.12.99

Dele af fremstillingen af juvelerarbejder og lignende varer udført i underentreprise

32.13

Bijouterivarer og lignende varer

32.13.1

Bijouterivarer og lignende varer

32.13.10

Bijouterivarer og lignende varer

32.13.9

Dele af fremstillingen af bijouterivarer og lignende varer udført i underentreprise

32.13.99

Dele af fremstillingen af bijouterivarer og lignende varer udført i underentreprise

32.2

Musikinstrumenter

32.20

Musikinstrumenter

32.20.1

Klaverer, orgler og andre strenge- og blæseinstrumenter, instrumenter med klaviatur; metronomer, stemmegafler; mekanismer til spilledåser

32.20.11

Klaverer og andre strengeinstrumenter med klaviatur

32.20.12

Andre strengeinstrumenter

32.20.13

Pibeorgler med klaviatur, harmonier og lignende instrumenter; harmonikaer og lignende instrumenter; mundharmonikaer; blæseinstrumenter

32.20.14

Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elektrisk vej

32.20.15

Andre musikinstrumenter

32.20.16

Metronomer, stemmegafler og stemmepiber; mekanismer til spilledåser; strenge til musikinstrumenter

32.20.2

Dele og tilbehør til musikinstrumenter

32.20.20

Dele og tilbehør til musikinstrumenter

32.20.9

Dele af fremstillingen af musikinstrumenter udført i underentreprise

32.20.99

Dele af fremstillingen af musikinstrumenter udført i underentreprise

32.3

Sportsudstyr

32.30

Sportsudstyr

32.30.1

Sportsudstyr

32.30.11

Ski og andet skiudstyr til vintersport; undtagen fodtøj; isskøjter og rulleskøjter; dele dertil

32.30.12

Skistøvler

32.30.13

Vandski, surfbrætter, sejlbrætter og andet udstyr til vandsport

32.30.14

Redskaber og rekvisitter til gymnastik, fitness og atletik

32.30.15

Andre redskaber og rekvisitter til sport eller til udendørs leg og spil; svømmebassiner og soppebassiner

32.30.16

Fiskestænger og andet fiskegrej til fiskeri med snøre; artikler til jagt og fiskeri i.a.n.

32.30.9

Dele af fremstillingen af sportsudstyr udført i underentreprise

32.30.99

Dele af fremstillingen af sportsudstyr udført i underentreprise

32.4

Spil og legetøj

32.40

Spil og legetøj

32.40.1

Dukker, som forestiller mennesker; legetøj, som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skabninger; dele dertil

32.40.11

Dukker, som forestiller mennesker

32.40.12

Legetøj, som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skabninger

32.40.13

Dele og tilbehør til dukker, som forestiller mennesker

32.40.2

Legetøjstog og tilbehør dertil; andre skalamodeller eller byggesæt og byggelegetøj

32.40.20

Legetøjstog og tilbehør dertil; andre skalamodeller eller byggesæt og byggelegetøj

32.40.3

Andet legetøj herunder legetøjsmusikinstrumenter

32.40.31

Legetøj på hjul, beregnet til at bære et barn; dukkevogne

32.40.32

Puslespil

32.40.39

Spil og legetøj i.a.n.

32.40.4

Andre spil

32.40.41

Spillekort

32.40.42

Tilbehør til billard, varer til selskabslege og selskabsspil; andre spil, der fungerer efter indkast af mønter eller spillemærker

32.40.9

Dele af fremstillingen af spil og legetøj udført i underentreprise

32.40.99

Dele af fremstillingen af spil og legetøj udført i underentreprise

32.5

Instrumenter og udstyr til medicinsk og dental brug

32.50

Instrumenter og udstyr til medicinsk og dental brug

32.50.1

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk og dental brug

32.50.11

Instrumenter og apparater til dental behandling

32.50.12

Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til laboratoriebrug

32.50.13

Sprøjter, nåle, katetre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre instrumenter og apparater i.a.n.

32.50.2

Terapeutiske instrumenter og apparater; tilbehør, proteser og ortopædiske artikler

32.50.21

Terapeutiske instrumenter og apparater; respirationsapparater

32.50.22

Ledproteser; ortopædiske artikler; kunstige tænder; tandtilbehør; proteser i.a.n.

32.50.23

Dele og tilbehør til proteser og ortopædiske artikler

32.50.3

Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug; frisørstole og lignende stole og dele dertil

32.50.30

Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug; frisørstole og lignende stole og dele dertil

32.50.4

Briller, linser og dele dertil

32.50.41

Kontaktlinser; brilleglas af ethvert materiale

32.50.42

Briller, beskyttelsesbriller o.l., korrigerende, beskyttende eller andet

32.50.43

Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller o.l.

32.50.44

Dele til stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller o.l.

32.50.5

Andre artikler til medicinsk eller kirurgisk brug

32.50.50

Andre artikler til medicinsk eller kirurgisk brug

32.50.9

Dele af fremstillingen af udstyr til medicinsk og kirurgisk brug og ortopædiske artikler udført i underentreprise

32.50.99

Dele af fremstillingen af udstyr til medicinsk og kirurgisk brug og ortopædiske artikler udført i underentreprise

32.9

Færdigvarer i.a.n.

32.91

Koste og børster

32.91.1

Koste og børster

32.91.11

Koste og børster til brug i husholdningen

32.91.12

Tandbørster, hårbørster og andre børster til personlig brug; pensler og børster til kunstnere samt skrivepensler og pensler til kosmetisk brug

32.91.19

Andre børster i.a.n.

32.91.9

Dele af fremstillingen af koste og børster udført i underentreprise

32.91.99

Dele af fremstillingen af koste og børster udført i underentreprise

32.99

Andre færdigvarer i.a.n.

32.99.1

Sikkerhedshovedbeklædning; penne og blyanter, tavler, datostempler, signeter, nummeratører; farvebånd til skrivemaskiner, stempelpuder

32.99.11

Sikkerhedshovedbeklædning og andre sikkerhedsprodukter

32.99.12

Kuglepenne; filtpenne; fiberspidspenne o.l.; pencils

32.99.13

Tuschpenne; fyldepenne, stylografer og andre penne

32.99.14

Sæt af skriveredskaber, penneskafter, blyantholdere o.l.; dele dertil

32.99.15

Blyanter, farveblyanter, blyantstifter, farvestifter, pastelkridt, tegnekul, skrive- og tegnekridt samt skrædderkridt

32.99.16

Skrive- og tegnetavler; datostempler, signeter, nummeratører og lignende stempler; farvebånd til skrivemaskiner o.l.; stempelpuder

32.99.2

Paraplyer; spadserestokke; knapper; knapforme; trykknapper; dele dertil

32.99.21

Paraplyer og parasoller; spadserestokke, siddestokke, piske o.l.

32.99.22

Besætning og tilbehør til paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke o.l.

32.99.23

Trykknapper, tryklåse o.l. samt dele dertil; knapper; lynlåse

32.99.24

Knapforme og andre dele til knapper; knapemner; dele til lynlåse

32.99.3

Produkter af menneskehår eller dyrehår; lignende produkter af tekstilmaterialer

32.99.30

Produkter af menneskehår eller dyrehår; lignende produkter af tekstilmaterialer

32.99.4

Cigarettændere, piber og dele dertil; varer af brændbart materiale; flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form

32.99.41

Cigarettændere og andre tændere; pibe- og cigar- og cigaretrør, og dele dertil

32.99.42

Dele til tændere; pyrofore legeringer; varer af brændbare materialer

32.99.43

Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form til cigarettændere og lignende tændere i beholdere med rumindhold ≤ 300 cm3

32.99.5

Andre varer i.a.n.

32.99.51

Pyntegenstande til brug ved højtider samt karnevals- og andre underholdningsartikler, herunder trylle- og skæmteartikler

32.99.52

Rafraichisseurer samt forstøvere og forstøverhoveder dertil

32.99.53

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug

32.99.54

Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer

32.99.55

Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf

32.99.59

Øvrige varer i.a.n.

32.99.6

Udstopning af dyr

32.99.60

Udstopning af dyr

32.99.9

Dele af fremstillingen af andre færdigvarer i.a.n. udført i underentreprise

32.99.99

Dele af fremstillingen af andre færdigvarer i.a.n. udført i underentreprise

33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

33.1

Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

33.11

Reparation af jern- og metalvarer

33.11.1

Reparation og vedligeholdelse af jern- og metalvarer

33.11.11

Reparation og vedligeholdelse af metalkonstruktioner

33.11.12

Reparation og vedligeholdelse af tanke og andre beholdere af metal

33.11.13

Reparation og vedligeholdelse af dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

33.11.14

Reparation og vedligeholdelse af våben og ammunition

33.11.19

Reparation og vedligeholdelse af andre jern- og metalvarer

33.12

Reparation af maskiner

33.12.1

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til generelle formål

33.12.11

Reparation og vedligeholdelse af motorer og turbiner (undtagen motorer til flyvemaskiner, biler, motorcykler og knallerter)

33.12.12

Reparation og vedligeholdelse af hydraulisk udstyr, andre pumper, kompressorer, haner og ventiler

33.12.13

Reparation og vedligeholdelse af lejer, tandhjulsudvekslinger, friktionsgear og drivelementer

33.12.14

Reparation og vedligeholdelse af ovne og fyringsaggregater

33.12.15

Reparation og vedligeholdelse af løfte- og håndteringsudstyr

33.12.16

Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)

33.12.17

Reparation og vedligeholdelse af motordrevet håndværktøj

33.12.18

Reparation og vedligeholdelse af køle- og ventilationsudstyr til industriel brug

33.12.19

Reparation og vedligeholdelse af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

33.12.2

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til specielle formål

33.12.21

Reparation og vedligeholdelse af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

33.12.22

Reparation og vedligeholdelse af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner

33.12.23

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til metalindustrien

33.12.24

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren

33.12.25

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

33.12.26

Reparation og vedligeholdelse af maskiner og apparater til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og lædervarer

33.12.27

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til fremstilling af papir og pap

33.12.28

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til plast- og gummiindustrien

33.12.29

Reparation og vedligeholdelse af andre maskiner til specielle formål

33.13

Reparation af elektronisk og optisk udstyr

33.13.1

Reparation og vedligeholdelse af elektronisk og optisk udstyr

33.13.11

Reparation og vedligeholdelse af instrumenter og apparater til måling, afprøvning og navigation

33.13.12

Reparation og vedligeholdelse af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

33.13.13

Reparation og vedligeholdelse af professionelle optiske og fotografiske instrumenter

33.13.19

Reparation og vedligeholdelse af andet professionelt elektronisk udstyr

33.14

Reparation af elektrisk udstyr

33.14.1

Reparation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr

33.14.11

Reparation og vedligeholdelse af elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroltavler

33.14.19

Reparation og vedligeholdelse af andet professionelt elektrisk udstyr

33.15

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

33.15.1

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

33.15.10

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

33.16

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

33.16.1

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

33.16.10

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

33.17

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler

33.17.1

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler

33.17.11

Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner

33.17.19

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler i.a.n.

33.19

Reparation af andet udstyr

33.19.1

Reparation af andet udstyr

33.19.10

Reparation af andet udstyr

33.2

Installation af industrimaskiner og –udstyr

33.20

Installation af industrimaskiner og –udstyr

33.20.1

Installation af jern- og metalvarer, undtagen maskiner og udstyr

33.20.11

Installation af dampkedler, undtagen centralvarmekedler, herunder installationsarbejde i forbindelse med metalrørledninger i industrianlæg

33.20.12

Installation af andre jern- og metalvarer, undtagen maskiner og udstyr

33.20.2

Installation af maskiner til generelle formål

33.20.21

Installation af kontormaskiner og bogholderimaskiner

33.20.29

Installation af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

33.20.3

Installation af maskiner og apparater til specielle formål

33.20.31

Installation af industrimaskiner og udstyr til landbruget

33.20.32

Installation af metalforarbejdningsmaskiner

33.20.33

Installation af industrimaskiner og udstyr til metalindustrien

33.20.34

Installation af industrimaskiner og udstyr til minedrift

33.20.35

Installation af industrimaskiner og udstyr til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

33.20.36

Installation af industrimaskiner og udstyr til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og lædervarer

33.20.37

Installation af industrimaskiner og udstyr til fremstilling af papir og pap

33.20.38

Installation af industrimaskiner og -udstyr til fremstilling af plast og gummi

33.20.39

Installation af andre maskiner og apparater til specielle formål

33.20.4

Installation af elektronisk og optisk udstyr

33.20.41

Installation af professionelle medicinske apparater og optiske instrumenter og præcisionsinstrumenter

33.20.42

Installation af professionelt elektronisk udstyr

33.20.5

Installation af elektrisk udstyr

33.20.50

Installation af elektrisk udstyr

33.20.6

Installation af industrielle processtyringsanlæg

33.20.60

Installation af industrielle processtyringsanlæg

33.20.7

Installation af andre varer i.a.n.

33.20.70

Installation af andre varer i.a.n.

D

LEVERING AF ELEKTRICITET, GAS, DAMP OG AIRCONDITIONERET LUFT

35

Levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft

35.1

Produktion, transport og distribution af elektricitet

35.11

Elektricitet

35.11.1

Elektricitet

35.11.10

Elektricitet

35.12

Transport af elektricitet

35.12.1

Transport af elektricitet

35.12.10

Transport af elektricitet

35.13

Distribution af elektricitet

35.13.1

Distribution af elektricitet

35.13.10

Distribution af elektricitet

35.14

Handel med elektricitet

35.14.1

Handel med elektricitet

35.14.10

Handel med elektricitet

35.2

Fremstillet gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

35.21

Fremstillet gas

35.21.1

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas

35.21.10

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas

35.22

Distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

35.22.1

Distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

35.22.10

Distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

35.23

Handel med gas gennem rørledninger

35.23.1

Handel med gas gennem rørledninger

35.23.10

Handel med gas gennem rørledninger

35.3

Levering af damp og airconditioneret luft

35.30

Levering af damp og airconditioneret luft

35.30.1

Damp og varmt vand; damp- og varmtvandsforsyning

35.30.11

Damp og varmt vand

35.30.12

Damp- og varmtvandsforsyning gennem rørledninger

35.30.2

Is; levering af kølet luft og kølet vand

35.30.21

Is, herunder til afkøling (nonfoodformål)

35.30.22

Levering af kølet luft og kølet vand

E

VANDFORSYNING; KLOAKERING, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

36

Naturligt vand; behandling og levering af vand

36.0

Naturligt vand; behandling og levering af vand

36.00

Naturligt vand; behandling og levering af vand

36.00.1

Naturligt vand

36.00.11

Drikkevand

36.00.12

Ikke-drikkeligt vand

36.00.2

Behandling og distribution af vand gennem rørledninger

36.00.20

Behandling og distribution af vand gennem rørledninger

36.00.3

Handel med vand gennem rørledninger

36.00.30

Handel med vand gennem rørledninger

37

Kloakvæsen; slamsugning

37.0

Kloakvæsen; slamsugning

37.00

Kloakvæsen; slamsugning

37.00.1

Kloakvæsen

37.00.11

Bortledning og behandling af spildevand

37.00.12

Tjenester i forbindelse med samlebrønde og septiktanke

37.00.2

Slamsugning

37.00.20

Slamsugning

38

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; materialegenvinding

38.1

Affald; indsamling af affald

38.11

Ikke-farligt affald; indsamling af ikke-farligt affald

38.11.1

Indsamling af ikke-farligt, genanvendeligt affald

38.11.11

Indsamling af ikke-farligt, genanvendeligt affald, kommunalt

38.11.19

Indsamling af ikke-farligt, genanvendeligt affald, andet

38.11.2

Indsamling af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald

38.11.21

Indsamling af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald, kommunalt

38.11.29

Indsamling af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald, andet

38.11.3

Ikke-genanvendeligt, ikke-farligt affald, indsamlet

38.11.31

Ikke-genanvendeligt, ikke-farligt kommunalt affald

38.11.39

Andet ikke-genanvendeligt, ikke-farligt affald

38.11.4

Udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv., til demontering

38.11.41

Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning

38.11.49

Brugte automobiler, computere, fjernsyn og andet udstyr til demontering

38.11.5

Andet genanvendeligt, ikke-farligt affald, indsamlet

38.11.51

Glasaffald

38.11.52

Papir- og papaffald

38.11.53

Brugte dæk, af gummi

38.11.54

Andet gummiaffald

38.11.55

Plastaffald

38.11.56

Tekstilaffald

38.11.57

Læderaffald

38.11.58

Ikke-farligt metalaffald

38.11.59

Andet ikke-farligt, genanvendeligt affald i.a.n.

38.11.6

Overførsel af ikke-farligt affald

38.11.61

Overførsel af ikke-farligt, genanvendeligt affald

38.11.69

Overførsel af andet ikke-farligt affald

38.12

Farligt affald; indsamling af farligt affald

38.12.1

Indsamling af farligt affald

38.12.11

Indsamling af farligt medicinsk og andet biologisk skadeligt affald

38.12.12

Indsamling af andet farligt industriaffald

38.12.13

Indsamling af farligt kommunalt affald

38.12.2

Farligt affald, indsamlet

38.12.21

Brugte (bestrålede) brændselselementer fra atomreaktorer

38.12.22

Lægemiddelaffald

38.12.23

Andet farligt medicinsk affald

38.12.24

Farligt kemisk affald

38.12.25

Affaldsolier

38.12.26

Farligt metalaffald

38.12.27

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer

38.12.29

Andet farligt affald

38.12.3

Overførsel af farligt affald

38.12.30

Overførsel af farligt affald

38.2

Behandling og bortskaffelse af affald

38.21

Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

38.21.1

Behandling af ikke-farligt affald til endelig bortskaffelse

38.21.10

Behandling af ikke-farligt affald til endelig bortskaffelse

38.21.2

Bortskaffelse af ikke-farligt affald

38.21.21

Kontrollerede deponeringsanlæg

38.21.22

Andre deponeringsanlæg

38.21.23

Forbrænding af ikke-farligt affald

38.21.29

Bortskaffelse af andet ikke-farligt affald

38.21.3

Organiske opløsningsmidler i form af affald

38.21.30

Organiske opløsningsmidler i form af affald

38.21.4

Aske og restprodukter fra affaldsforbrænding

38.21.40

Aske og restprodukter fra affaldsforbrænding

38.21.5

Piller af kommunalt affald

38.21.50

Piller af kommunalt affald

38.22

Behandling og bortskaffelse af farligt affald

38.22.1

Behandling af nukleart og andet farligt affald

38.22.11

Behandling af nukleart affald

38.22.19

Behandling af andet farligt affald

38.22.2

Bortskaffelse af nukleart og andet farligt affald

38.22.21

Bortskaffelse af nukleart affald

38.22.29

Bortskaffelse af andet farligt affald

38.3

Materialegenvinding; sekundære råmaterialer

38.31

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

38.31.1

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

38.31.11

Ophugning af skibe

38.31.12

Demontering af brugte automobiler, computere, fjernsyn og andet udstyr

38.32

Genvinding af sorterede materialer; sekundære råmaterialer

38.32.1

Genvinding af sorterede materialer

38.32.11

Genvinding af sorterede materialer af metal

38.32.12

Genvinding af sorterede materialer, som ikke indeholder metal

38.32.13

Briketter i.a.n. (fremstillet af flere forskellige typer industriaffald osv.)

38.32.2

Sekundære råmaterialer af metal

38.32.21

Sekundære råmaterialer af ædelmetaller

38.32.22

Sekundære råmaterialer af jernholdige metaller

38.32.23

Sekundære råmaterialer af kobber

38.32.24

Sekundære råmaterialer af nikkel

38.32.25

Sekundære råmaterialer af aluminium

38.32.29

Andre sekundære råmaterialer af metal

38.32.3

Sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal

38.32.31

Sekundære råmaterialer af glas

38.32.32

Sekundære råmaterialer af papir og pap

38.32.33

Sekundære råmaterialer af plast

38.32.34

Sekundære råmaterialer af gummi

38.32.35

Sekundære råmaterialer af tekstil

38.32.39

Andre sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal

39

Rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse

39.0

Rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse

39.00

Rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse

39.00.1

Rensning af jord og vand mv.

39.00.11

Rensning af jord og grundvand

39.00.12

Rensning af overfladevand

39.00.13

Rensning af luft

39.00.14

Rensning af bygninger

39.00.2

Anden rensning og specialiseret forureningsbekæmpelse

39.00.21

Begrænsning af forureningsskader på jord, kontrol og overvågning og andre lignende tjenester i forbindelse med forurenet jord

39.00.22

Anden rensning i forbindelse med forurening

39.00.23

Anden specialiseret forureningsbekæmpelse

F

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

41

Bygninger og opførelse af bygninger

41.0

Bygninger og opførelse af bygninger

41.00

Bygninger og opførelse af bygninger

41.00.1

Bygninger til beboelse