2008D0798 — DA — 10.12.2008 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. oktober 2008

om særlige importbetingelser for produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/757/EF

(meddelt under nummer K(2008) 6086)

(EØS-relevant tekst)

(2008/798/EF)

(EFT L 273, 15.10.2008, p.18)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 9. december 2008

  L 331

19

10.12.2008
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. oktober 2008

om særlige importbetingelser for produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/757/EF

(meddelt under nummer K(2008) 6086)

(EØS-relevant tekst)

(2008/798/EF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ( 1 ), særlig artikel 53, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EF-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Europa-Kommissionen blev for nylig gjort opmærksom på, at der var konstateret højt indhold af melamin i modermælkserstatning og andre mejeriprodukter i Kina. Melamin er et kemisk mellemprodukt, der anvendes ved fremstilling af aminoresiner og plast, og som anvendes som en monomer og som et plastadditiv. Højt indhold af melamin i fødevarer kan have meget alvorlige konsekvenser for sundheden.

(3)

Det er ikke tilladt at importere mælk og mejeriprodukter, herunder mælkepulver, med oprindelse i Kina til Fællesskabet; visse sammensatte produkter (dvs. produkter, der både indeholder et forarbejdet animalsk produkt og et ikke-animalsk produkt), der indeholder forarbejdede mælkebestanddele, kan imidlertid være kommet ud på Den Europæiske Unions markeder.

(4)

Skønt de foreliggende faktuelle oplysninger viser, at der ikke importeres nogen sammensatte produkter til spædbørn og småbørn til særlig ernæring, kan visse sådanne sammensatte produkter, afhængigt af deres særlige formulering og især af mejeriprodukters andel af indholdet, være blevet frembudt til import uden systematisk grænsekontrol i henhold til Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF ( 2 ). Da sådanne produkter udgør spædbørns og småbørns vigtigste og i nogle tilfælde eneste ernæringskilde, bør import til Fællesskabet af sådanne produkter med oprindelse i Kina forbydes. Medlemsstaterne bør sikre, at sådanne produkter, der måttes findes på markedet, straks destrueres.

(5)

Hvad angår de øvrige sammensatte produkter (f.eks. kiks og chokolade), som kun udgør en lille del af en varieret kost, har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) på foranledning af en anmodning fra Europa-Kommissionen om en vurdering af risiciene i forbindelse med forekomst af melamin i sammensatte produkter afgivet en udtalelse, hvori det konkluderes, at den største risiko findes ved et worst case-scenario, hvor det er muligt, at børn med et højt dagligt indtag af kiks og chokolade, der indeholder den største andel af mælkepulver (som varierer fra 16 % til over 20 %), som er kontamineret på et niveau, der svarer til det højeste niveau konstateret i mælkepulver fra Kina, kan overskride det tolerable daglige indtag (TDI) af melamin (0,5 mg/kg kropsvægt).

(6)

For at imødegå den sundhedsrisiko, som eksponering for sådanne sammensatte produkters melaminindhold kan medføre, skal medlemsstaterne i henhold til Kommissionens beslutning 2008/757/EF ( 3 ) sikre, at alle sammensatte produkter, der indeholder mindst 15 % mejeriprodukter, med oprindelse i Kina systematisk testes, inden de importeres til Fællesskabet, og at alle sådanne produkter, som konstateres at indeholde mere end 2,5 mg/kg melamin, straks destrueres. Der kan i foder og fødevarer forekomme melamin fra forskellige kilder, f.eks. migration fra materialer i kontakt med fødevarer og anvendelse af pesticider. På grundlag af de foreliggende data om forekomst er en grænse på 2,5 mg/kg et passende niveau med henblik på at sondre mellem det uundgåelige baggrundsniveau for melamin og uacceptabel forfalskning. Denne grænseværdi imødekommer samtidig behovet for at sikre en stor sikkerhedsmargen. Medlemsstaterne har meldt om betydelige problemer med at fastslå sammensatte produkters nøjagtige indhold af mælk eller mejeriprodukter. Ovennævnte andel på 15 % er derfor stort set irrelevant, når det drejer sig om at afgøre, om en sending er omfattet af krav om kontrol forud for importen. For at strømline og forenkle importkontrolprocedurerne bør der derfor kræves kontrol uanset sammensatte produkters nøjagtige indhold af mælk eller mejeriprodukter.

(7)

Medlemsstaterne bør endvidere sikre, at sammensatte produkter, som allerede findes i Fællesskabet, testes på passende vis og om nødvendigt trækkes tilbage fra markedet. Udgifterne til test ved import og officielle foranstaltninger, der træffes vedrørende produkter, som konstateres ikke at overholde den pågældende grænseværdi, bør afholdes af den foder- eller fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for produkterne.

(8)

For at Kommissionen betids kan foretage en revurdering af disse foranstaltningers relevans, bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om uacceptable resultater via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, og de bør hver anden uge indberette tilfredsstillende resultater.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:Artikel 1

I denne beslutning forstås ved »Kina«»Folkerepublikken Kina«.

Artikel 2

Kontrolforanstaltninger

 

Medlemsstaterne forbyder import til Fællesskabet af produkter, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter til spædbørn og småbørn til særlig ernæring, jf. Rådets direktiv 89/398/EØF om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at sådanne produkter, der findes på markedet, efter at denne beslutning er trådt i kraft, straks trækkes tilbage og destrueres.

 ◄

 

Medlemsstaterne gennemfører dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse, af alle sendinger, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, af ammoniumbicarbonat til brug i fødevarer og foder og af foder og fødevarer, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter.

Medlemsstaterne kan foretage stikprøvekontrol forud for import af andre foder- og fødevareprodukter med et højt proteinindhold, som har oprindelse i Kina.

Kontrollerne skal især have til formål at verificere, at det eventuelle indhold af melamin ikke overstiger 2,5 mg/kg produkt. Sendingerne tilbageholdes, indtil resultaterne af laboratorieanalysen foreligger.

 ◄

3.  Kontrollen omhandlet i stk. 2, første afsnit, foretages på kontrolsteder, som medlemsstaterne har udpeget specifikt til dette formål. Medlemsstaterne offentliggør listen over kontrolsteder og meddeler den til Kommissionen.

4.  Medlemsstaterne indberetter uacceptable resultater af laboratorieanalysen omhandlet i stk. 2 via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder. De indberetter tilfredsstillende resultater til Kommissionen hver anden uge.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter omhandlet i stk. 2 og, hvis det skønnes nødvendigt, foder- og fødevareprodukter med et højt proteinindhold, som allerede er bragt i omsætning, kontrolleres på passende vis med henblik på at verificere melaminindholdet.

6.  Produkter, som ved kontrol i henhold til stk. 2 og 5 konstateres at indeholde mere end 2,5 mg melamin pr. kg produkt, destrueres straks.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at udgifterne til gennemførelsen af stk. 2 afholdes af de virksomhedsledere, der er ansvarlige for importen, og at udgifterne til officielle foranstaltninger, som træffes vedrørende produkter, der konstateres ikke at overholde denne beslutning, afholdes af de foder- og fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for produktet.

Artikel 3

Forhåndsmeddelelse

▼M1

Foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter giver kontrolstedet omhandlet i artikel 2, stk. 3, forhåndsmeddelelse om forventet ankomstdag og -tidspunkt for alle sendinger med oprindelse i eller afsendt fra Kina af foder og fødevarer, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter.

▼B

Artikel 4

Revurdering af foranstaltningerne

Foranstaltningerne i denne beslutning revurderes regelmæssigt på grundlag af resultaterne af medlemsstaternes kontrol.

Artikel 5

Beslutning 2008/757/EF ophæves.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.( 1 ) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

( 2 ) EFT L 116 af 4.5.2007, s. 9.

( 3 ) EFT L 259 af 27.9.2008, s. 10.