2008D0312 — DA — 17.04.2008 — 000.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. marts 2008

om det i Rådets direktiv 2006/117/Euratom omhandlede standardledsagedokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

(meddelt under nummer K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)

(EFT L 107, 17.4.2008, p.32)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 343, 23.12.2011, s. 149  (312/2008)
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. marts 2008

om det i Rådets direktiv 2006/117/Euratom omhandlede standardledsagedokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

(meddelt under nummer K(2008) 793)

(2008/312/Euratom)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel ( 1 ), særlig artikel 17, stk. 2,

efter at have hørt det rådgivende udvalg, der er nedsat efter proceduren i artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal udarbejde et nyt standarddokument, som skal bruges i forbindelse med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel inden for rammerne af direktiv 2006/117/Euratom.

(2)

Det nye standarddokument skal anvendes ved overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel mellem medlemsstaterne, import til og eksport fra Fællesskabet af radioaktivt affald/brugt nukleart brændsel samt transit heraf gennem Fællesskabet fra et tredjeland til et andet tredjeland.

(3)

De foranstaltninger, som er omfattet af denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det rådgivende udvalg, der er nedsat efter proceduren i artikel 21 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:Artikel 1

Standarddokumentet i bilaget skal anvendes ved enhver overførsel af radioaktivt affald eller brugt nukleart brændsel mellem medlemsstaterne eller til, fra og gennem Fællesskabet inden for rammerne af direktiv 2006/117/Euratom.

Artikel 2

Standarddokumentet stilles til rådighed i elektronisk form i et format, der fastlægges af Kommissionen.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer senest den 25. december 2008 de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning.

Artikel 4

Kommissionens beslutning 93/552/Euratom ( 2 ) ophæves.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

Standarddokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

(Rådets direktiv 2006/117/Euratom)

Generelle noter

Del A-1 til A-6: udfyldes for overførsel af radioaktivt affald.

Del B-1 til B-6: udfyldes for overførsel af brugt nukleart brændsel (herunder brugt nukleart brændsel til endelig bortskaffelse og som sådant kategoriseret som affald).

Del A-1 eller B-1 (ansøgning om tilladelse til overførsel): udfyldes af ansøgeren, der afhængigt af overførslens art er:

 indehaveren i tilfælde af overførsel mellem medlemsstater (type MM) eller eksport fra Fællesskabet til et tredjeland (type ME)

 modtageren i tilfælde af import til Fællesskabet fra et tredjeland (type IM)

 den person, der er ansvarlig for overførslen i den medlemsstat, hvor det radioaktive affald eller det brugte nukleare brændsel først indføres i Fællesskabet i tilfælde af transit gennem Fællesskabet (type TT).

Del A-2 eller B-2 (bekræftelse på modtagelse af ansøgning): udfyldes af de relevante kompetente myndigheder, der afhængigt af overførselstypen er de kompetente myndigheder

 i oprindelseslandet i tilfælde af en type MM- eller ME-overførsel

 i bestemmelseslandet i tilfælde af en type IM-overførsel

 i det land, hvor overførslen først indføres i Fællesskabet i tilfælde af en type TT-overførsel

og alle kompetente myndigheder i eventuel(le) transitmedlemsstat(er).

Del A-3 eller B-3 (afslag eller samtykke): udfyldes af alle involverede kompetente myndigheder.

Del A-4a/A-4b eller B-4a/B-4b (tilladelse til eller afslag på ansøgning om overførsel): udfyldes af den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen, der afhængigt af overførselstypen er den kompetente myndighed:

 i oprindelseslandet i tilfælde af en type MM- eller ME-overførsel

 i bestemmelseslandet i tilfælde af en type IM-overførsel

 i det land, hvor overførslen først indføres i Fællesskabet, i tilfælde af en type TT-overførsel.

Del A-5 eller B-5 (beskrivelse af forsendelse/liste over kolli): udfyldes af ansøgeren som anført i del A-1 eller B-1.

Del A-6 eller B-6 (bekræftelse på modtagelse af overførsel): udfyldes af modtageren (i tilfælde af MM- og IM-overførsler) eller indehaveren (i tilfælde af ME-overførsler) eller den person, der er ansvarlig for overførslen (i tilfælde af TT-overførsler).

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL A-1Ansøgning om tilladelse til overførsel af radioaktivt affald1.Overførslens art (sæt kryds):type MM: overførsel mellem medlemsstater (gennem en eller flere medlemsstater eller tredjelande)type IM: import til Fællesskabettype ME: eksport fra Fællesskabettype TT: transit gennem Fællesskabet2.Ansøgning om tilladelse til (sæt kryds):én overførsel: .Påtænkt udførelsesperiode:flere overførsler: antal (påtænkt): .Påtænkt udførelsesperiode:3.Ikke relevant.type MM-overførsel/-ler gennem et eller flere tredjelande:Udførselstoldsted i Fællesskabet (*):Indførselstoldsted i tredjelandet (*) (første transitland):Udførselstoldsted i tredjelandet (*) (sidste transitland):Genindførselstoldsted i Fællesskabet (*):(*) Disse toldsteder skal være identiske for alle overførsler, der dækkes af ansøgningen, medmindre andet er aftalt mellem de kompetente myndigheder.4.Ansøger (firmanavn):indehaver (for type MM og ME)modtager (for type IM)andet (for type TT), skal specificeres:Addresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:5.Opbevaring af det radioaktive affald forud for overførslen (firmanavn):Addresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:6.Modtager (firmanavn):Addresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:7.Opbevaring af det radioaktive affald efter overførslen (firmanavn):Addresse:Postnr.:Land:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:

8.Det radioaktive affalds art:Fysisk-kemiske egenskaber (sæt kryds):fast flydende luftformigt andet (f.eks. fissilt, lav spredningsrisiko osv.), skal specificeres:Vigtigste radionuklider:Maksimal alfaaktivitet: pr. overførsel (GBq): pr. kolli (GBq):Maksimal beta- /gammaaktivitet: pr. overførsel (GBq): pr. kolli (GBq):Samlet alfaaktivitet (GBq):Samlet beta-/gammaaktivitet (GBq):(Disse værdier er beregnede tal, hvis ansøgningen vedrører flere overførsler.)9.Samlet antal kolli:Samlet nettooverførselsmasse (kg):Samlet bruttooverførselsmasse (kg):(Disse værdier er estimerede tal, hvis ansøgningen vedrører flere overførsler.)Beskrivelse af forsendelsen:plastsække metaltønder (m3): , ISO-transportcontainer (m3): , andet, skal specificeres:Type kolli (1) (hvis kendt):Identifikation af kolli (vedlæg eksempler, hvis der anvendes etiketter):(1) I henhold til Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005-udgaven, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.10.Aktivitet, ved hvilken det radioaktive affald er opstået (sæt kryds):medicinsk forskning (ikke-atom-) industri atomindustri anden aktivitet (skal specificeres):11.Formål med overførslen:tilbagesendelse af radioaktivt affald fra (efter)behandling eller oparbejdning af brugt nukleart brændseltilbagesendelse af radioaktivt affald fra oparbejdning af radioaktivt affaldbehandling, f.eks. (gen)emballering, konditionering og reduktion af mængdemidlertidig oplagringtilbagesendelse efter midlertidig oplagringslutdeponeringandet formål (skal specificeres):

13.Liste over lande i den rækkefølge, de er involveret i overførslen (det første er indehaverlandet, det sidste er bestemmelseslandet)1.3.5.7.2.4.6.8.14.I henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom:1. anmoder undertegnede hermed om tilladelse til overførsel(ler) af det ovenfor beskrevne radioaktive affald, og2. erklærer undertegnede, at de ovenfor anførte oplysninger efter min bedste viden er korrekte, og at overførslen(lerne) vil blive udført i overensstemmelse med gældende love og andre retsforskrifter, og3. (*) (i tilfælde af overførsel af type MM eller ME) forpligter undertegnede sig til at tage affaldet tilbage, hvis overførslen(lerne) ikke kan fuldføres, eller betingelserne for en overførsel ikke kan opfyldes, eller(*) (i tilfælde af overførsel af type IM eller TT) vedlægger undertegnede dokumentation for, at der er truffet aftale mellem modtageren og indehaveren af det radioaktive affald i et tredjeland, som er godkendt af den kompetente myndighed i tredjelandet, om, at indehaveren i tredjelandet forpligter sig til at tage det radioaktive affald tilbage, hvis overførslen(lerne) ikke kan fuldføres, eller betingelserne for en overførsel ikke kan opfyldes, medmindre der kan findes en anden sikker aftale.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL A-2Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om tilladelse til overførsel af radioaktivt affald — Anmodning om manglende oplysninger15.Navn på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen:Medlemsstat:oprindelsesmedlemsstat (1), bestemmelsesmedlemsstat (2), eller hvor overførslen først indføres i Fællesskabet (3)Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:Dato for modtagelse/registrering: (dd/mm/åååå)(1) I tilfælde af en type MM- eller type ME-overførsel.(2) I tilfælde af en type IM-overførsel.(3) I tilfælde af en overførsel af type TT.16.Navn på den kompetente myndighed:Medlemsstat eller land (sæt kryds): bestemmelsesmedlemsstat, -land transitmedlemsstat, -land hvor overførslen først indføres i Fællesskabet eller oprindelsesmedlemsstat, -land (1):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:(1) Ikke krævet ifølge direktivet. Oprindelsesmedlemsstaten/-landet kan konsulteres på frivillig basis i tilfælde af en overførsel af type TT og type IM.17.I henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom meddeler undertegnede hermed, at ansøgningen af (dd/mm/åååå), modtaget den (dd/mm/åååå)a) (*) ikke er behørigt udfyldt, og anmoder om følgende manglende oplysninger:(vedlæg fuldstændig liste over manglende oplysninger (rubrikker), hvis der ikke er tilstrækkelig plads)(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)b) (*) er behørigt udfyldt og bekræfter modtagelsen.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL A-3Afslag på eller samtykke til overførsel af radioaktivt affald fra de kompetente myndigheder18.Navn på den kompetente myndighed:Medlemsstat eller land (sæt kryds og udfyld):oprindelsesmedlemsstat/-land (1), bestemmelsesmedlemsstat/-land (2), eller transitmedlemsstat/-land (3)Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:(1) Ikke krævet ifølge direktivet. Oprindelsesmedlemsstaten/-landet kan konsulteres på frivillig basis i tilfælde af en overførsel af type TT og type IM.(2) I tilfælde af en type MM- eller type ME-overførsel.(3) I tilfælde af en type MM-, IM-, ME- eller TT-overførsel, såfremt en eller flere transitmedlemsstater er berørt.19.(*) Generel frist for automatisk godkendelse: (dd/mm/åååå)(*) Anmodning om yderligere frist på ikke over en måned, forlænget frist for automatisk godkendelse: (dd/mm/åååå)(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.20.I henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom:(*) afslår undertegnede at give samtykke med følgende begrundelser (vedhæft fuldstændig liste over begrundelser, hvis der ikke er tilstrækkelig plads):(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) giver undertegnede samtykke på følgende betingelser (vedlæg fuldstændig liste, hvis der ikke er tilstrækkelig plads):(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL A-4aTilladelse til overførsel af radioaktivt affald21.Navn på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen til overførsel:Medlemsstat (udfyld og sæt kryds):oprindelsesmedlemsstat, bestemmelsesmedlemsstat eller, den medlemsstat, hvor affaldet indføres i Fællesskabet.Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:22.Liste over samtykker og/eller afslag fra lande, der er involveret i overførslenMedlemsstat/landSamtykke givet?Liste over evt. betingelser for samtykkeHenvisning til bilag1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.23.Den afgørelse, der er anført i denne del, er blevet truffet i henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom (1).De kompetente myndigheder i de involverede lande informeres om, atén overførsel (*)flere overførsler (*)af radioaktivt affald som beskrevet i del A-1 er blevetTILLADTTilladelsens udløbsdato: (dd/mm/åååå)(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.(1) Denne tilladelse ændrer ikke noget ved det ansvar, der påhviler indehaveren, transportvirksomheden, ejeren, modtageren eller enhver anden fysisk eller juridisk person, som er involveret i overførslen.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL A-4bAfslag på overførsel af radioaktivt affald24.Navn på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af afslaget på overførslen:Medlemsstat (udfyld og sæt kryds):oprindelsesmedlemsstat bestemmelsesmedlemsstat transitmedlemsstat eller en medlemsstat, hvori affaldet indføres i Fællesskabet.Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:25.Liste over samtykker og/eller afslag fra de involverede landeMedlemsstat/landSamtykke givet?Liste over eventuelle betingelser for samtykke eller begrundelser for afslagHenvisning til bilag1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)Den afgørelse, der er anført i denne del, er blevet truffet i henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom.De kompetente myndigheder i de berørte lande informeres om, atén overførsel (*)flere overførsler (*)af radioaktivt affald som beskrevet i del A-1 er blevetAFSLÅET(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL A-5Beskrivelse af forsendelsen af radioaktivt affald og liste over kolli26.Ansøger (firmanavn):indehaver modtager andet, skal specificeres:Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:27.Tilladelsens udløbsdato: (dd/mm/åååå), der dækkerén overførsel, ellerflere overførsler, overførslens nummer:28.Det radioaktive affalds artFysisk-kemiske egenskaber (sæt kryds):fastflydendeluftformigandet (f.eks. fissilt, lav spredningsrisiko osv.), skal specificeres:Vigtigste radionukleider:Maksimal alfaaktivitet/kolli (GBq):Maksimal beta-/gammaaktivitet/kolli (GBq):Samlet alfaaktivitet (GBq):Samlet beta-/gammaaktivitet (GBq):29.(*) Identifikationsnummer(*) Type (1)(*) Bruttomasse (kg)(*) Nettomasse (kg)(*) Aktivitet (GBq)Samlet antal:I alt/type:I alt:I alt:I alt:(*) Udfyldes for hvert kolli. Vedlæg særskilt liste, hvis der ikke er tilstrækkelig plads.(1) I henhold til Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005-udgaven, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.30.Ekspeditionsdato: (dd/mm/åååå).Undertegnede erklærer herved, at oplysningerne i denne del (og på den særskilte liste) efter min bedste viden er korrekte.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL A-6Bekræftelse på modtagelse af det radioaktive affald31.Modtager (firmanavn):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:32.Opbevaringssted for det radioaktive affald efter overførslen (firmanavn):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:33.Tilladelse givet til (sæt kryds):én overførsel af type MM eller IMén overførsel af type ME eller TTflere overførsler af type MM eller IM, overførslens nummer: . Er sidste overførsel dækket af tilladelsen: ja nejflere overførsler af type ME eller TT, overførslens nummer: . Er sidste overførsel dækket af tilladelsen: ja nej34.Ikke relevant.overførsler af type ME eller TT (denne rubrik kan erstattes af en særskilt erklæring, angiv da henvisning til bilag):Indførselstoldsted i bestemmelses- eller transittredjelandet:Tredjeland:Indførselstoldsted:35.Afhængigt af overførselstypen skal modtageren fremsende bekræftelsen på modtagelsen sammen med del A-5:type MM eller IM: til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstatentype ME eller TT: til ansøgeren (type ME: til indehaveren, type TT: til den person, der er ansvarlig for overførslen i den medlemsstat, hvor affaldet indføres i Fællesskabet) som angivet i rubrik 4 (del A-1).Dato for modtagelse af det radioaktive affald: (dd/mm/åååå)Dato for afsendelse af bekræftelsen på modtagelsen: (dd/mm/åååå).Undertegnede modtager erklærer, at de anførte oplysninger i denne del (se vedlagte liste) efter min bedste viden er korrekte.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)

36.Ikke relevant.type ME- eller TT-overførsler: Ansøgeren fremsender bekræftelsen på modtagelsen og i givet fald modtagerens erklæring til den myndighed, der har udstedt tilladelsen.1. En modtager, der er etableret uden for De Europæiske Fællesskaber, kan bekræfte modtagelsen af det brugte brændsel ved hjælp af en erklæring eller attest, der indeholder mindst de samme oplysninger som i rubrik 31-36.2. Den kompetente myndighed, der modtager den originale bekræftelse på modtagelsen, sender en kopi til de øvrige kompetente myndigheder.3. Originalerne til del A-5 og A-6 sendes til slut til den kompetente myndighed, der har udstedt tilladelsen.4. I tilfælde af overførsler mellem medlemsstater sender den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten eller i det land, hvor overførslen først indføres i Fællesskabet, en kopi af bekræftelsen på modtagelsen til indehaveren.Dato for fremsendelse af bekræftelsen på modtagelse (sammen med del A-5): (dd/mm/åååå)Udførselstoldsted i Fællesskabet:Land:Toldsted:(Dato og sted)(Stempel)(Ansøgerens underskrift)

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL B-1Ansøgning om tilladelse til overførsel af brugt nukleart brændsel1.Overførslens art (sæt kryds):type MM: overførsel mellem medlemsstater (gennem en eller flere medlemsstater eller tredjelande)type IM: import til Fællesskabettype ME: eksport fra Fællesskabettype TT: transit gennem Fællesskabet2.Ansøgning om tilladelse til (sæt kryds):én overførsel .Påtænkt udførelsesperiode:flere overførsler: antal (påtænkt): .Påtænkt udførelsesperiode:3.Ikke relevant.type MM-overførsel via et eller flere tredjelande:Udførselstoldsted i Fællesskabet (*):Indførselstoldsted i tredjelandet (*) (første transitland):Udførselstoldsted i tredjelandet (*) (sidste transitland):Genindførselstoldsted i Fællesskabet (*):(*) Disse toldsteder skal være identiske for alle overførsler, der dækkes af ansøgningen, medmindre andet er aftalt mellem de kompetente myndigheder.4.Ansøger (firmanavn):indehaver (for type MM og ME)modtager (for type IM)andet (for type TT), skal specificeres:Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:5.Opbevaringssted for det brugte brændsel før overførsel (firmanavn):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:6.Modtager (firmanavn):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:7.Opbevaringssted for det brugte nukleare brændsel efter overførsel (firmanavn):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:

8.Det brugte brændsels art:uranmetalurandioxidblandet oxid (MOX)andet, skal specificeres:Oprindeligt fissilt indhold:uran-235 (maksimal berigelse %)MOX (nominel uranberigelse %)(maksimalt plutoniumindhold %)andet, skal specificeres:Brændselsudbrænding (gns. eller typisk): MW-dage/teHM9.Samlet antal kolli (f.eks. transportbeholdere, …):Samlet antal bundter/elementer/stave (skal specificeres):Samlet nettomasse (kg):Samlet bruttomasse (kg):(Disse værdier er beregnede tal, hvis ansøgningen vedrører flere overførsler.)Beskrivelse af forsendelsen (f.eks. transportbeholdere):Type kolli (1) (hvis kendt):Maks. indhold af brugt nukleart brændsel pr. kolli (kg):Identifikation af kolli (vedlæg eksempler, hvis der anvendes etiketter):(1) I henhold til Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005-udgaven, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.10.Type aktivitet, ved hvilken det brugte brændsel er opstået (sæt kryds):forskning industriel atomenergi anden aktivitet (skal specificeres):11.Formål med overførslen af brugt nukleart brændsel:(gen)konditionering eller behandlingmidlertidig oplagringtilbagesendelse efter midlertidig oplagringslutdeponeringandet formål (skal specificeres):

13.Liste over lande, der er involveret i overførslen af brugt nukleart brændsel (det første er indehaverlandet, det sidste er bestemmelseslandet)1.3.5.7.2.4.6.8.14.I henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom:1. anmoder undertegnede hermed om tilladelse til overførsel(ler) af brugt nukleart brændsel, der er beskrevet ovenfor, og2. erklærer undertegnede, at de anførte oplysninger efter min bedste viden er korrekte, og at overførslen(lerne) vil blive udført i overensstemmelse med gældende love og andre retsforskrifter, og3. (*) (i tilfælde af overførsel af type MM eller ME) forpligter undertegnede sig til at tage det brugte brændsel tilbage, hvis overførslen(lerne) ikke kan fuldføres, eller betingelserne for en overførsel ikke kan opfyldes, eller(*) (i tilfælde af en overførsel af type IM eller TT) vedlægger undertegnede dokumentation for, at der er truffet aftale mellem modtageren og indehaveren af det brugte brændsel i et tredjeland, som er godkendt af den kompetente myndighed i tredjelandet, om at indehaveren, der er etableret i tredjelandet, forpligter sig til at tage det brugte brændsel tilbage, hvis overførslen(lerne) ikke kan fuldføres, eller betingelserne for en overførsel ikke kan opfyldes.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL B-2Bekræftelse af modtagelse af ansøgning om overførsel af brugt nukleart brændsel — Anmodning om manglende oplysninger15.Navn på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen:Medlemsstat:oprindelsesmedlemsstat (1), bestemmelsesmedlemsstat (2), eller hvor det brugte brændsel først indføres i Fællesskabet (3)Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:Dato for modtagelse/registrering: (dd/mm/åååå)(1) I tilfælde af en type MM- eller type ME-overførsel.(2) I tilfælde af en type IM-overførsel.(3) I tilfælde af en type IM- eller TT-overførsel.16.Navn på den kompetente myndighed:Medlemsstat eller land (sæt kryds) bestemmelsesmedlemsstat eller -land transitmedlemsstat eller -land hvor overførslen først indføres i Fællesskabet eller oprindelsesmedlemsstat eller -land (1):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:(1) Ikke krævet ifølge direktivet. Oprindelsesmedlemsstaten/ landet kan konsulteres på frivillig basis i tilfælde af en overførsel af type TT og type IM.17.I henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom meddeler undertegnede hermed, at ansøgningen af (dd/mm/åååå), modtaget den (dd/mm/åååå)a) (*) ikke er behørigt udfyldt, og anmoder om følgende manglende oplysninger:(vedlæg fuldstændig liste over manglende oplysninger (rubrikker), hvis der ikke er tilstrækkelig plads)(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)b) (*) er behørigt udfyldt og bekræfter modtagelsen.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL B-3Afslag på eller samtykke til overførsel af brugt nukleart brændsel fra de kompetente myndigheder18.Navn på den kompetente myndighed:Medlemsstat eller -land (sæt kryds og udfyld):oprindelsesmedlemsstat eller -land (1), bestemmelsesmedlemsstat eller -land (2) eller transitmedlemsstat eller -land (3)Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:(1) Ikke krævet ifølge direktivet. Oprindelsesmedlemsstaten/-landet kan konsulteres på frivillig basis i tilfælde af en overførsel af type TT og type IM.(2) I tilfælde af en type MM- eller type ME-overførsel.(3) I tilfælde af en type MM-, IM-, ME- eller TT-overførsel, såfremt en eller flere transitmedlemsstater er berørt.19.(*) Generel frist for automatisk godkendelse: (dd/mm/åååå)(*) Anmodning om yderligere frist på ikke over en måned, forlænget frist for automatisk godkendelse: (dd/mm/åååå)(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.20.I henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom:(*) afslår undertegnede at give samtykke med følgende begrundelser (vedlæg fuldstændig liste over begrundelser, hvis der ikke er tilstrækkelig plads):(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) giver undertegnede samtykke på følgende betingelser (vedlæg fuldstændig liste, hvis der ikke er tilstrækkelig plads):(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL B-4aTilladelse til overførsel af brugt nukleart brændsel21.Navn på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen til overførsel:Medlemsstat (udfyld og sæt kryds):oprindelsesmedlemsstat bestemmelsesmedlemsstat transitmedlemsstat eller hvor det brugte brændsel først indføres i Fællesskabet.Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:22.Liste over samtykker og/eller afslag fra lande, der er involveret i overførslenMedlemsstat/landSamtykke givet?Liste over eventuelle betingelser for samtykkeHenvisning til bilag1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.23.Den afgørelse, der er anført i denne del, er blevet truffet i henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom (1).De kompetente myndigheder i de involverede lande informeres om, atén overførsel (*)flere overførsler (*)af brugt nukleart brændsel som beskrevet i del B-1 er blevetTILLADTTilladelsens udløbsdato: (dd/mm/åååå)(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.(1) Denne tilladelse ændrer ikke noget ved det ansvar, der påhviler indehaveren, transportvirksomheden, ejeren, modtageren eller enhver anden fysisk eller juridisk person, som er involveret i overførslen.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL B-4bAfslag på overførsel af brugt nukleart brændsel24.Navn på den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af afslaget på overførslen:Medlemsstat (udfyld og sæt kryds):oprindelsesmedlemsstat bestemmelsesmedlemsstat transitmedlemsstat eller hvor det brugte brændsel først indføres i Fællesskabet.Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:25.Liste over samtykker og/eller afslag fra de involverede landeMedlemsstat/landSamtykke givet?Liste over eventuelle betingelser for samtykke eller begrundelser for afslagHenvisning til bilag1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)Den afgørelse, der er anført i denne del, er blevet truffet i henhold til bestemmelserne i direktiv 2006/117/Euratom.De kompetente myndigheder i de berørte lande informeres om, atén overførsel (*)flere overførsler (*)af brugt nukleart brændsel som beskrevet i del B-1 er blevetAFSLÅET(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)(*) Kun én af de med (*) markerede erklæringer kan anvendes; de ikke anvendte erklæringer skal overstreges.

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL B-5Beskrivelse af forsendelse af brugt nukleart brændsel og liste over kolli26.Ansøger (firmanavn):indehaver modtager andet, skal specificeres:Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:27.Tilladelsens udløbsdato: (dd/mm/åååå), der dækkerén overførsel, ellerflere overførsler, overførslens nummer:28.Det brugte brændsels art:uranmetalurandioxidblandet oxid (MOX)andet, skal specificeres:Oprindeligt fissilt indhold:uran-235 (maksimal berigelse %)MOX (nominel uranberigelse %)(maksimalt plutoniumindhold %)andet, skal specificeres:Brændselsudbrænding (gns. eller typisk): MW-dage/tHMSamlet antal elementer/bundter/stave (skal specificeres):Maks. indhold af brugt nukleart brændsel pr. kolli (kg):29.(*) Identifikationsnummer(*) Type (1)(*) Bruttomasse (kg)(*) Nettomasse (kg)(*) Aktivitet (GBq)Samlet antal:I alt/type:I alt:I alt:I alt:(*) Udfyldes for hvert kolli. Vedlæg særskilt liste, hvis der ikke er tilstrækkelig plads.(1) I henhold til Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005-udgaven, Safety Requirements TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.30.Ekspeditionsdato: (dd/mm/åååå).Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne del (og på den særskilte liste) efter min bedste viden er korrekte.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)

Journalnr.:(udfyldes af de myndigheder, som er bemyndigede til at udstede tilladelse til overførsel)DEL B-6Bekræftelse på modtagelse af brugt nukleart brændsel31.Modtager (firmanavn):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:32.Opbevaringssted for det brugte brændsel efter overførslen (firmanavn):Adresse:Postnr.:By:Land:Tlf.:Fax:E-mail:Kontaktperson:33.Tilladelse givet til (sæt kryds):én overførsel af type MM eller IMén overførsel af type ME eller TTflere overførsler af type MM eller IM, overførslens nummer: . Er sidste overførsel dækket af tilladelsen: ja nejflere overførsler af type ME eller TT, overførslens nummer: . Er sidste overførsel dækket af tilladelsen: ja nej34.Ikke relevant.for overførsler af type ME eller TT (denne rubrik kan erstattes af en særskilt erklæring, angiv da henvisning til bilag):Indførselstoldsted i bestemmelses- eller transittredjelandet:Tredjeland:Indførselstoldsted:35.Afhængigt af forsendelsens art skal modtager sende bekræftelsen på modtagelsen sammen med del B-5:type MM eller IM: til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstatentype ME eller TT: til ansøgeren (type ME: til indehaveren, type TT: til den person, der er ansvarlig for overførslen i den medlemsstat, hvor det brugte brændsel først indføres i Fællesskabet) som angivet i rubrik 4 (del B-1).Dato for modtagelse af det brugte brændsel: (dd/mm/åååå)Dato for afsendelse af bekræftelsen på modtagelsen: (dd/mm/åååå)Undertegnede modtager erklærer, at de anførte oplysninger i denne del (se vedlagte liste) efter min bedste viden er korrekte.(Dato og sted)(Stempel)(Underskrift)

36.Ikke relevant.for overførsler af type ME eller TT: Ansøgeren fremsender bekræftelsen på modtagelsen og i givet fald modtagerens erklæring til den myndighed, der har udstedt tilladelsen.1. En modtager, der er etableret uden for De Europæiske Fællesskaber, kan bekræfte modtagelsen af det brugte brændsel ved hjælp af en erklæring eller attest, der indeholder mindst de samme oplysninger som i rubrik 31-36.2. Den kompetente myndighed, der modtager den originale bekræftelse på modtagelsen, sender en kopi til de øvrige kompetente myndigheder.3. Originalerne til B-5 og B-6 sendes til slut til den kompetente myndighed, der har udstedt tilladelsen.4. I tilfælde af overførsler mellem medlemsstater sender den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten eller i det land, hvor overførslen først indføres i Fællesskabet, en kopi af bekræftelsen på modtagelsen til indehaveren.Dato for fremsendelse af bekræftelsen på modtagelse (sammen med del B-5): (dd/mm/åååå)Udførselstoldsted i Fællesskabet:Land:Toldsted:(Dato og sted)(Stempel)(Ansøgerens underskrift)

Forklarende bemærkninger til hver rubrik i standarddokumentet, del A-1 til A-6 og B-1 til B-6

Definition af behørigt udfyldt ansøgning: En ansøgning om tilladelse til en overførsel af radioaktivt affald eller brugt nukleart brændsel er behørigt udfyldt i henhold til direktiv 2006/117/Euratom, hvis hver rubrik i del A-1 for radioaktivt affald og hver rubrik i del B-1 for brugt nukleart brændsel indeholder de nødvendige oplysninger, enten ved at der er sat kryds i den relevante boks, at den ikke-relevante mulighed er slettet (krydset over), eller at de relevante datoer og værdier er anført. I tilfælde af en ansøgning om tilladelse til flere overførsler kan der anføres beregnede tal i rubrik 8 og 9.

1. Ansøgeren skal behørigt udfylde rubrik 1-14. I rubrik 1 sættes kryds i de bokse, der definerer arten af overførslen, og er tredjelande involveret i overførslen, udfyldes de relevante toldsteder.

a) Sæt kryds ved type MM for overførsler mellem medlemsstater, som eventuelt transporteres gennem en eller flere medlemsstater eller tredjelande.

b) Sæt kryds ved type IM for overførsler fra et tredjeland til en medlemsstat (= import til Fællesskabet), idet ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at modtageren har indgået en aftale med indehaveren, der er etableret i tredjelandet, og skal være godkendt af den relevante myndighed i dette tredjeland, som forpligter indehaveren til at tage det radioaktive affald eller det brugte brændsel tilbage, hvis en overførsel ikke kan eller må fuldføres.

c) Sæt kryds ved type ME for overførsler fra en medlemsstat til et tredjeland (= eksport fra Fællesskabet), eller

d) Sæt kryds ved type TT for overførsler fra et tredjeland til et andet tredjeland, som transporteres gennem en eller flere medlemsstater, idet ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at modtageren, der er etableret i tredjelandet, har indgået en aftale med indehaveren, der er etableret i tredjelandet og skal være godkendt af den kompetente myndighed i dette tredjeland, som forpligter indehaveren til at tage det radioaktive affald eller det brugte brændsel tilbage, hvis en overførsel ikke kan eller må fuldføres.

2. Ansøgeren skal afkrydse den relevante boks og tydeligt angive, om ansøgningen kun dækker én overførsel i det anførte tidsrum (f.eks. 05.2010, 2009 eller 2010-2011), eller om den dækker flere overførsler i et tidsrum, som dog ikke må overstige tre år fra datoen for tilladelsens udstedelse. Der kan indsendes én ansøgning for flere overførsler, hvis følgende betingelser i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2006/117/Euratom er opfyldt:

a) det radioaktive affald eller det brugte brændsel, den vedrører, har hovedsagelig samme fysiske, kemiske og radioaktive egenskaber, og

b) affaldet skal overføres fra samme indehaver til samme modtager, og samme kompetente myndigheder er involveret, og

c) de pågældende forsendelser i de tilfælde, hvor overførslerne berører tredjelande, skal foretages via samme indførsels- og/eller udførselstoldsted i Fællesskabet og via samme toldsted(er) i det eller de pågældende tredjelande, medmindre andet er aftalt mellem de berørte kompetente myndigheder.

3. Ansøgeren skal angive de relevante toldsteder, hvis mere end ét tredjeland er involveret i overførslen. Disse toldsteder skal være identiske for alle overførsler, der dækkes af ansøgningen, medmindre andet er aftalt mellem de kompetente myndigheder.

4. Ansøgeren skal anføre sit firmanavn, adresse og kontaktoplysninger. Firmanavnet, også kaldet handelsnavn eller forretningsnavn, er det navn, som en virksomhed driver kommerciel virksomhed under, selv om dets registrerede juridiske navn, som bruges i kontrakter og andre formelle situationer, kan være et andet. Ansøgeren skal sætte kryds i den relevante boks for at definere sin funktion, nemlig (afhængigt af overførslens art):

a) indehaveren i tilfælde af overførsel mellem medlemsstater (type MM) eller eksport fra Fællesskabet til et tredjeland (type ME)

b) modtageren i tilfælde af import til Fællesskabet fra et tredjeland (type IM)

c) den person, der er ansvarlig for overførslen i den medlemsstat, hvor det radioaktive affald eller det brugte brændsel indføres i Fællesskabet i tilfælde af transit gennem Fællesskabet (type TT).

5. Ansøgeren skal anføre firmanavn, adresse og kontaktoplysninger for det sted, hvor det radioaktive affald eller det brugte brændsel opbevares før overførslen, som kan være en anden adresse end ansøgerens.

6. Ansøgeren skal anføre firmanavn, adresse og kontaktoplysninger for modtageren. I tilfælde af overførsel af type IM skal disse oplysninger være de samme som oplysningerne i rubrik 4.

7. Ansøgeren skal anføre firmanavn, adresse og kontaktoplysninger for det sted, hvor det radioaktive affald eller det brugte brændsel opbevares efter overførslen, som kan være en anden adresse end modtagerens.

8. Ansøgeren skal udfylde alle felter, enten ved at sætte kryds i den relevante boks (flere svarmuligheder) eller anføre karakteristika og værdier for det radioaktive affald eller det brugte brændsel. Disse værdier kan være beregnede tal i tilfælde af flere overførsler.

9. Ansøgeren skal udfylde rubrik 9, idet værdierne kan være beregnede tal.

10. Ansøgeren skal sætte kryds og definere den aktivitetstype, ved hvilken det radioaktive affald eller det brugte brændsel er opstået, og sætte kryds eller specificere en anden aktivitet. Der er flere svarmuligheder.

11. Ansøgeren skal definere formålet med overførslen og sætte kryds i den relevante boks (kun en svarmulighed) eller specificere et formål.

12. Ansøgeren skal anføre de forskellige påtænkte transportformer for overførslen (vej, jernbane, hav, luft, indre vandvej) og tilføje det relevante afgangssted, ankomststed og den påtænkte transportvirksomhed (hvis denne er kendt på dette tidspunkt). Det er muligt at foretage ændringer i denne tidsplan på et senere tidspunkt i proceduren. Disse skal i så fald meddeles de kompetente myndigheder, men kræver ikke en ny ansøgning om godkendelse.

13. Ansøgeren skal anføre alle lande, der er involveret i overførslen, begyndende med den første medlemsstat eller det første tredjeland, som det radioaktive affald eller det brugte brændsel opbevares i, og sluttende med den sidste medlemsstat eller det sidste tredjeland, hvor det opbevares efter overførslen. Ønsker ansøgeren at ændre rækkefølgen af lande, skal der indgives en ny ansøgning.

14. Ansøgeren skal anføre, hvem der tager det radioaktive affald eller det brugte brændsel tilbage, hvis overførslen(lerne) ikke kan finde sted, eller betingelserne for overførsel ikke kan opfyldes. I tilfælde af en overførsel af type IM eller TT skal ansøgeren vedlægge dokumentation i ansøgningen for, at der er indgået en aftale mellem modtageren i bestemmelsesmedlemsstaten eller tredjelandet og indehaveren af det radioaktive affald eller det brugte brændsel i tredjelandet, som skal være godkendt af de kompetente myndigheder i dette tredjeland.

Når ansøgeren har udfyldt rubrik 1-14, skal standarddokumentets del 1 indsendes til den kompetente myndighed, som er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen til overførslen.

Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for hhv. at udstede eller afslå at udstede tilladelsen til overførslen, afhængigt af overførslens art, er:

 den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten i tilfælde af overførsler mellem medlemsstater (type MM) og eksport ud af Fællesskabet (type ME)

 den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten i tilfælde af import til Fællesskabet (type IM)

 den kompetente myndighed i den første transitmedlemsstat, hvor overførslen først indføres i Fællesskabet i tilfælde af transit gennem Fællesskabet (type TT).

 De relevante kontaktoplysninger kan fås fra den elektroniske kommunikationsplatform, som Kommissionen har oprettet og ajourfører, eller fra den offentliggjorte liste over kompetente myndigheder.

15. Umiddelbart efter modtagelsen af ansøgningen skal den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen til overførslen

a) anføre registreringsnummeret øverst på hver del af standarddokumentet, begyndende med del 1

b) kontrollere, at ansøgeren har udfyldt alle rubrikker i del 1 korrekt

c) udfylde rubrik 15 i del 2 og tage kopier af del 1, 2 og 3 til hver berørt medlemsstat eller hvert berørt tredjeland. Transittredjelande konsulteres alene, hvis der er behov for oplysninger.

16. Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilladelsen, skal

a) udfylde rubrik 16 i del 2 (og 18 i del 3) for hver kompetent myndighed i de berørte medlemsstater eller tredjelande som anført i rubrik 13, hvis samtykke er påkrævet, for at der kan gives tilladelse til overførslen(erne), og

b) sende den behørigt udfyldte ansøgning (del 1) og del 2 — uden ophør — med henblik på samtykke til hver af de i rubrik 16 anførte berørte kompetente myndigheder.

17. Rubrik 17 udfyldes af den kompetente myndighed i den/de berørte medlemsstater. Datoen for ansøgningen og modtagelsen af ansøgningen skal registreres umiddelbart efter modtagelsen af ansøgningen. Inden 20 dage efter at den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat har modtaget ansøgningen, skal denne kontrollere, om ansøgningen er korrekt udfyldt (alle rubrikker fra 1 til 14 skal være udfyldt, og der må ikke mangle oplysninger, idet nogle værdier dog kan være beregnede tal). Kun rubrik 17, litra a), eller rubrik 17, litra b), kan anvendes; den ikke relevante mulighed overstreges.

a) Hvis den kompetente myndighed i den/de eventuelle transitmedlemsstater eller bestemmelsesmedlemsstaten ikke mener, at ansøgningen er korrekt udfyldt, skal den udfylde rubrik 17, litra a), overstrege rubrik 17, litra b), og informere den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen (som anført i rubrik 15), om deres anmodning om manglende oplysninger. De skal klart angive, hvilke oplysninger de mangler (udfyld eller vedhæft dokument). Den kompetente myndighed, der anmoder om de manglende oplysninger, skal inden 20 dage efter modtagelsen af ansøgningen sende en kopi af del 2 til alle andre kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater som anført i rubrik 13. De relevante kontaktoplysninger kan fås fra den elektroniske kommunikationsplatform, som Kommissionen har oprettet og ajourfører, eller fra den offentliggjorte liste over kompetente myndigheder. Hvis en berørt medlemsstat ikke mener, at ansøgningen er korrekt udfyldt, standses proceduren. Selv hvis den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten i sådanne tilfælde mener, at ansøgningen er korrekt udfyldt, kan den ikke sende en bekræftelse på modtagelse, før de manglende oplysninger foreligger, og der ikke er fremsendt yderligere anmodning inden ti dage efter modtagelsen af de manglende oplysninger. Denne procedure kan gentages, til alle manglende oplysninger foreligger, og der ikke er fremsendt yderligere anmodninger om manglende oplysninger.

Senest ti dage efter udløbet af de 20 dage fra modtagelsen af ansøgningen fremsender den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat, hvis der ikke er fremsendt en anmodning om manglende oplysninger inden for de 20 dage, og hvis myndigheden mener, at ansøgningen er korrekt udfyldt, del 2 til den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen som anført i rubrik 15, samt kopier til alle andre kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater som anført i rubrik 13. De relevante kontaktoplysninger kan fås fra den elektroniske kommunikationsplatform, som Kommissionen opretter og ajourfører, eller fra den offentliggjorte liste over kompetente myndigheder.

Der kan aftales kortere tidsfrister mellem alle kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

b) For at give de kompetente myndigheder mulighed for at anmode om manglende oplysninger inden for fristen på 20 dage efter modtagelsen af ansøgningen må den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten ikke udstede en bekræftelse på modtagelse før udløbet af fristen på 20 dage. Hvis den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten efter udløbet af denne frist mener, at ansøgningen er korrekt udfyldt, og hvis ingen anden medlemsstat er berørt, eller ingen anden berørt kompetent myndighed har anmodet om manglende oplysninger, skal den (den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten) udfylde rubrik 17, litra b).

18. Umiddelbart efter at den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten har bekræftet modtagelsen af en korrekt udfyldt ansøgning, skal den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen, kontrollere, at fristerne er overholdt, og udfylde rubrik 18 i del 3 for hver berørt medlemsstat som anført i rubrik 13, hvis samtykke er påkrævet, for at der kan gives tilladelse til overførslen.

Den berørte kompetente myndighed skal anføre alle nødvendige oplysninger i rubrik 18.

19. Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilladelsen, skal angive den generelle frist for automatisk godkendelse, som gælder for alle berørte medlemsstater. Denne udløbsdato er normalt to måneder efter datoen for bestemmelsesmedlemsstatens bekræftelse på modtagelse som anført i rubrik 17, litra b). Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilladelsen, skal derefter sende del 3 til samtykke eller afslag til alle berørte medlemsstater eller lande.

Umiddelbart efter modtagelsen af del 3 skal alle berørte myndigheder beslutte, om de har brug for mere tid til at træffe beslutning om afslag på eller samtykke til overførslen. Der kan anmodes om op til yderligere en måned ved at overstrege den normale frist i rubrik 19, angive en ny frist og informere alle berørte kompetente myndigheder om den forlængede frist.

20. Den berørte kompetente myndighed skal gennemgå ansøgningen omhyggeligt. Den berørte kompetente myndighed skal senest ved udløbet af fristen for automatisk godkendelse udfylde rubrik 20 og returnere det originale eksemplar af del 3 (scannet original, hvis denne er fremsendt via e-mail) til den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen (som anført i rubrik 15). I tilfælde af afslag skal begrundelserne angives og — for transitmedlemsstater — være baseret på den relevante gældende nationale, europæiske eller internationale lovgivning for transport af radioaktivt materiale eller — for bestemmelsesmedlemsstaten — på den relevante gældende lovgivning vedrørende forvaltning af radioaktivt affald eller brugt nukleart brændsel eller på relevant gældende national, europæisk eller international lovgivning vedrørende transport af radioaktivt materiale. Eventuelle betingelser må ikke være strengere end betingelserne for lignende overførsler mellem medlemsstater. Udfyldes og returneres standarddokumentet ikke inden den fastsatte frist, antages det, at ansøgningen om overførsel er godkendt i medfør af artikel 9, stk. 2, i direktiv 2006/117/Euratom.

21. Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen til overførslen, skal udfylde rubrik 21-23, når de berørte kompetente myndigheder har givet de nødvendige samtykker til overførslen, idet stiltiende samtykke kun antages at være givet, hvis:

a) der er modtaget bekræftelse på modtagelse fra (mindst) den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten (som anført i rubrik 17, litra b)), og

b) alle anmodninger om manglende oplysninger er blevet besvaret, og

c) der ikke er indkommet svar (hverken samtykke eller afslag) inden for de fastsatte frister som anført i rubrik 19 fra de berørte kompetente myndigheder.

22. Den kompetente myndighed anført i rubrik 21 skal angive (eller vedhæfte, hvis der ikke er tilstrækkelig plads) eventuelle indkomne samtykker (med betingelser) og afslag (med begrundelser) fra alle berørte kompetente myndigheder.

23. Den kompetente myndighed som angivet i rubrik 21 skal

a) udfylde rubrik 23, idet det bemærkes, at tilladelsens maksimale gyldighedsperiode er tre år, og at én tilladelse kan dække flere overførsler, hvis betingelserne i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2006/117/Euratom er opfyldt

b) sende den originale del 4a til ansøgeren sammen med del 1, 4a, 5 og 6, og

c) sende kopier af del 4a til alle andre berørte kompetente myndigheder.

24. Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udstedelsen af tilladelsen til overførslen, skal udfylde rubrik 24-25, hvis mindst en af de berørte kompetente myndigheder ikke har givet samtykke til overførslen.

25. Den kompetente myndighed som anført i rubrik 24 skal angive eller vedlægge alle indkomne samtykker og afslag, herunder betingelser og begrundelser for afslag, og sende det originale eksemplar af del 4b til ansøgeren og kopier af denne del til alle andre berørte kompetente myndigheder.

26. Hvis der er givet tilladelse til overførslen(lerne), og ansøgeren har modtaget del 4a, 5 og 6, skal den pågældende behørigt udfylde rubrik 26. Dækker ansøgningen flere overførsler, skal den pågældende tage tilstrækkeligt mange kopier af del 5 for hver overførsel.

27. Ansøgeren skal sætte kryds ud for, om tilladelsen dækker én eller flere overførsler. Dækker den flere overførsler, skal det relevante nummer angives.

28. Før hver overførsel skal ansøgeren behørigt udfylde rubrik 28-30 (også selv om tilladelsen vedrører flere overførsler). Denne del må ikke indeholde estimerede tal!

29. Ansøgeren skal behørigt udfylde rubrik 29 (liste over kolli) og nederst angive det samlede antal kolli, det samlede antal af hver type kolli, den samlede nettomasse, den samlede bruttomasse og den samlede aktivitet (GBq) for alle kolli. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads i dokumentet, vedlægges en særskilt liste med de relevante oplysninger.

30. Ansøgeren skal udfylde rubrik 30 (dato for ekspedition og erklæring) før hver overførsel af radioaktivt affald eller brugt nukleart brændsel (også hvis tilladelsen gælder flere overførsler). Del 1, 4a og 5 ledsager det radioaktive affald eller det brugte brændsel under overførslen. Beskrivelsen af forsendelsen og listen over kolli (del 5) vedhæftes derefter del 6 (bekræftelse på modtagelse).

31. Modtageren (i tilfælde af MM- og IM-overførsler), indehaveren (i tilfælde af ME-overførsler) eller den person, der er ansvarlig for overførslen (i tilfælde af TT-overførsler), skal behørigt udfylde rubrik 31-35 (evt. 36), idet eventuelle nødvendige tilføjelser foretages af ansøgeren. En modtager, der er etableret uden for EF, kan dog bekræfte modtagelse af det radioaktive affald eller det brugte brændsel ved hjælp af en erklæring, som ikke indgår i standarddokumentet.

32. Modtageren skal behørigt udfylde navn, adresse og kontaktoplysninger for det sted, hvor det radioaktive affald eller det brugte brændsel opbevares efter overførslen.

33. Modtageren skal udfylde rubrik 33 (som angivet i rubrik 23) og anføre, om den modtagne overførsel er den sidste overførsel, der dækkes af tilladelsen.

a) I tilfælde, hvor tilladelsen dækker én overførsel af type MM eller IM, skal modtageren udfylde del 6 senest 15 dage efter at have modtaget det radioaktive affald eller det brugte brændsel og indsende del 5 og 6 til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten. Den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten sender derefter kopier af del 5 og 6 til de øvrige berørte kompetente myndigheder (og i givet fald originalen af disse to dele til den kompetente myndighed, der har udstedt tilladelsen). For overførsler af type MM skal den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten sende en kopi af bekræftelsen på modtagelsen til indehaveren.

b) I tilfælde, hvor tilladelsen dækker én overførsel af type ME eller TT, skal ansøgeren sikre, at modtageren, som er etableret uden for EF, sender ham del 5 og 6 behørigt udfyldt umiddelbart efter modtagelsen af det radioaktive affald eller det brugte brændsel. Del 6 kan erstattes af en erklæring fra modtageren, som mindst skal indeholde oplysningerne i rubrik 31-36. Senest 15 efter modtagelsen af det radioaktive affald eller det brugte brændsel skal ansøgeren sende del 5 og 6 (hvis modtageren ikke bruger del 6, skal ansøgeren udfylde denne) og i givet fald modtagerens erklæring til den kompetente myndighed, som har udstedt tilladelsen. Denne myndighed skal derefter sende kopi af del 5 og 6 og i givet fald modtagerens erklæring til de øvrige berørte kompetente myndigheder.

c) I tilfælde, hvor tilladelsen dækker flere overførsler af type MM eller IM, skal modtageren udfylde del 6 efter hver overførsel (efter at have taget adskillige kopier af del 6 i uudfyldt stand til dette formål) ►C1  og indsende denne del direkte til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten. ◄ Modtageren vedhæfter del 5 for samme overførsel.

d) I tilfælde, hvor tilladelsen dækker flere overførsler af type ME eller TT, skal ansøgeren sikre, at modtageren, som er etableret uden for EF, efter hver overførsel udfylder en (uudfyldt) kopi af del 6 for hver overførsel og returnerer den sammen med den relevante del 5.

34. Modtageren skal sætte kryds ved »ikke relevant« eller udfylde rubrik 34 for overførsler af type ME eller TT eller vedlægge en særskilt erklæring og henvise til dette bilag.

35. Modtageren skal udfylde rubrik 35, når den enkeltstående overførsel eller alle overførslerne, som er omfattet af tilladelsen, er blevet gennemført. I tilfælde, hvor tilladelsen dækker flere overførsler, skal den endelige bekræftelse på modtagelse udfyldes og indsendes, som om tilladelsen var gyldig for én overførsel, medmindre:

a) det i rubrik 30, del 6, er anført, at den pågældende overførsel er den sidste overførsel, som er dækket af tilladelsen

b) det fremgår af en erklæring fra en modtager, der er etableret uden for EF, at alt det radioaktive affald eller det brugte brændsel, der er dækket af tilladelsen, rent faktisk er ankommet.

Modtageren skal sende del 6 (bekræftelse på modtagelse) sammen med del 5, afhængigt af overførselstypen, til den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten i tilfælde af overførsler af type MM eller IM, eller til ansøgeren som anført i rubrik 5 (del 1) i tilfælde af en overførsel af type ME eller TT. Del 6 for hver overførsel, der er dækket af tilladelsen, giver et overblik over og skal vedlægges den endelige bekræftelse på modtagelse.

36. Modtageren skal sætte kryds ved »ikke relevant« eller udfylde rubrik 36 i tilfælde af overførsler af type ME eller TT eller erstatte den med en særskilt erklæring, hvori der henvises til bilaget. Ansøgeren skal sende del 5 og 6 til den myndighed, der har udstedt tilladelsen. Del 6 for hver overførsel, der er dækket af tilladelsen, giver et overblik over og skal vedlægges den endelige bekræftelse på modtagelse.( 1 ) EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21.

( 2 ) EFT L 268 af 29.10.1993, s. 83.