02007D0275 — DA — 14.12.2019 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

►M4  KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. april 2007

om lister over sammensatte produkter, der er omfattet af kontrol på grænsekontrolsteder ◄

(meddelt under nummer K(2007) 1547)

(EØS-relevant tekst)

(2007/275/EF)

(EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012

  L 12

1

14.1.2012

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2012/31/EU af 21. december 2011

  L 21

1

24.1.2012

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1196 EØS-relevant tekst af 20. juli 2016

  L 197

10

22.7.2016

►M4

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/2007 af 18. november 2019

  L 312

1

3.12.2019
▼B

▼M4

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. april 2007

om lister over sammensatte produkter, der er omfattet af kontrol på grænsekontrolsteder

▼B

(meddelt under nummer K(2007) 1547)

(EØS-relevant tekst)

(2007/275/EF)▼M4

Artikel 1

Formål

Ved denne beslutning fastsættes der regler for de sammensatte produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder ved indførsel til Unionen.

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a) 

»sammensat produkt«: en fødevare til konsum, der indeholder både forarbejdede animalske produkter og vegetabilske produkter, herunder produkter, hvor forarbejdningen af primærproduktet er en integreret del af fremstillingen af det færdige produkt

b) 

»kødprodukter«: produkter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

c) 

»forarbejdede produkter«: produkter som anført under punkt 7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

d) 

»mejeriprodukter«: produkter som defineret i punkt 7.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

▼M4

Artikel 3

Offentlig kontrol af sammensatte produkter opført i bilag I

1.  De sammensatte produkter, der er opført i bilag I til denne beslutning, er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/625 ( 1 ).

2.  En første udvælgelse af sammensatte produkter til offentlig kontrol på grundlag af den kombinerede nomenklatur i kolonne 1 i bilag I afgrænses nærmere med henvisning til den konkrete tekst eller lovgivning, der er anført i kolonne 3 i bilag I.

▼B

Artikel 4

▼M4

Sammensatte produkter, der er omfattet af offentlig kontrol

Følgende sammensatte produkter er omfattet af offentlig kontrol:

▼B

a) 

sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede kødprodukter

b) 

sammensatte produkter, hvis indhold for mindst halvdelens vedkommende består af et forarbejdet animalsk produkt, der ikke er et forarbejdet kødprodukt

c) 

sammensatte produkter, der ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af forarbejdede mejeriprodukter, såfremt de endelige produkter ikke opfylder kravene i artikel 6.

▼M1 —————

▼M4

Artikel 6

Undtagelse vedrørende visse sammensatte produkter

1.  Uanset artikel 3 underkastes følgende sammensatte produkter, som ikke indeholder kødprodukter, ikke offentlig kontrol:

a) 

sammensatte produkter, hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af et eller flere andre forarbejdede produkter, forudsat at produkterne:

i) 

er holdbare ved omgivelsestemperatur eller klart som led i fremstillingen er blevet kogt, stegt eller varmebehandlet med en komplet gennemvarmning, så alle råvarer er blevet denatureret

ii) 

er tydeligt mærket som værende bestemt til konsum

iii) 

er forsvarligt emballeret eller forseglet i rene beholdere

iv) 

ledsages af et handelsdokument og er mærket på et officielt sprog i en medlemsstat, således at dokumentet og mærket tilsammen giver oplysninger om karakteren, mængden og antallet af pakker af det sammensatte produkt, oprindelseslandet, producenten og ingrediensen

b) 

sammensatte produkter, der er opført i bilag II.

2.  Mejeriprodukter, der indgår i sammensatte produkter, må dog kun hidrøre fra lande, der er opført i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 ( 2 ), og de skal være som angivet i nævnte bilag.

▼B

Artikel 7

Ophævelse

Beslutning 2002/349/EF ophæves.

Artikel 8

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra en måned efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet medlemsstaterne.

▼M2
BILAG I

▼M4

LISTE OVER SAMMENSATTE PRODUKTER, DER SKAL UNDERKASTES OFFENTLIG KONTROL, JF. ARTIKEL 3

I listen er opført sammensatte produkter i overensstemmelse med den gældende varenomenklatur i Unionen med henblik på at fastlægge udvælgelsen af de sendinger, der skal underkastes offentlig kontrol ved et grænsekontrolsted.

▼M2

Noter til tabellen:

▼M4 —————

▼M2

Kapitelbestemmelser

Disse kapitelbestemmelser er forklaringer, som om nødvendigt er uddraget af bemærkningerne til de enkelte kapitler i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87.

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

Yderligere oplysninger om de forskellige kapitler er om nødvendigt blevet uddraget af de forklarende bemærkninger til Verdenstoldorganisationens harmoniserede system fra 2007.

Kolonne (1) — KN-kode

I denne kolonne angives KN-koden. KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det internationale harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen (WCO), blev vedtaget ved den internationale konvention, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983, og blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF ( 3 ) (»HS-konventionen«). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for systemet.

▼M4

Når der anvendes en 4-cifret kode: Medmindre andet er angivet, er alle produkter, der som de første tal har disse 4 cifre, eller som er omfattet af disse 4 cifre, omfattet af offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. I de fleste af disse tilfælde er de relevante KN-koder i Traces-systemet, der er omhandlet i artikel 133, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, opdelt på seks- eller ottecifret niveau.

▼M2

Når det kun kræves, at visse specifikke produkter henhørende under en fire-, seks- eller ottecifret kode skal underkastes veterinærkontrol, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i KN, er koden markeret med »Ex« (f.eks. Ex  30 02 : Der kræves kun veterinærkontrol af materiale fra dyr, herunder hø og halm, og ikke af alt, hvad hele positionen, underpositionen eller KN-koden omfatter). De relevante koder er også opført i Traces-systemet.

Kolonne (2) — Beskrivelse

Vareskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i KN i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. En nærmere forklaring om, hvad den fælles toldtarif præcist omfatter, findes i den seneste ændring af nævnte bilag.

▼M4

Kolonne (3) — Afgrænsning og forklaring

I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende produkter. Yderligere oplysninger om de sammensatte produkter, som er dækket af de forskellige kapitler i KN, findes i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur ( 4 ).

▼M2

TABEL

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen i kolonne 2 kun for vejledende, idet varerne i bilaget til denne afgørelse bestemmes ved de anførte KN-koder.

Hvis »ex« er angivet foran KN-koden, bestemmes de varer, der er omfattet af denne afgørelse, på grundlag af KN-kodens anvendelsesområde og den dertil svarende beskrivelse i kolonne (2) og afgrænsningen og forklaringen i kolonne (3).

▼M4 —————

▼M2

KAPITEL 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

Generelle bemærkninger

Alle animalske fedtstoffer og olier. Der er fastsat specifikke krav for følgende produkter i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

1. 

afsmeltet fedt og fiskeolie i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 3

2. 

afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale til visse formål uden for foderkæden for opdrættede dyr (f.eks. oliekemiske formål) i kapitel III, afsnit 1, tabel 2, række 17

3. 

fedtderivater i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 18.

Fedtderivater omfatter produkter af animalske fedtstoffer og olier, som har undergået en første bearbejdning, når de i ren tilstand er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Derivater, der er blandet med andre materialer, underkastes veterinærkontrol.

Bestemmelser til kapitel 15 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)

1. Dette kapitel omfatter ikke:

a) 

fedt af svin og fjerkræ, henhørende under pos. 0209

b) 

kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie (pos. 1804 )

c) 

spiselige tilberedninger, som indeholder over 15 vægtprocent af produkter henhørende under pos. 0405 (sædvanligvis kapitel 21)

d) 

fedtegrever (pos. 2301 ) og restprodukter henhørende under pos. 2304 -2306

3. Pos. 1518 omfatter ikke denaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som tariferes i de samme positioner som de tilsvarende udenaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf.

4. Restprodukter fra behandling af olier og fedtstoffer (f.eks. sæbefod og oliefod) samt stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg henhører under pos. 1522 .

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

Position 1516 omfatter animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, der har gennemgået en bestemt kemisk omdannelse af en slags som anført nedenfor, men som ikke er yderligere tilberedt.

Positionen omfatter også fraktioner af animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier, der er behandlet på lignende måde.

Hydrogenering, som sker ved at bringe produkterne i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og tryk i tilknytning til en katalysator (normalt findelt nikkel), hæver fedtstoffers smeltepunkt og giver olier en fastere konsistens ved at omdanne umættede glycerider til mættede glycerider med et højere smeltepunkt.

▼M3

Position 1518 omfatter ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet.

Denne del omfatter bl.a. anvendt fritureolie indeholdende f.eks. rapsolie, sojabønneolie og en lille mængde animalsk fedt til anvendelse i tilberedning af dyrefoder.▼M4

▼M2

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin).

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

1516 10

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex  15 17

Margarine, spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1518 00 91

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex 1518 00 95

Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1518 00 99

Andet.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

1521 90 91

Rå bivoks og anden insektvoks.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet, bortset fra rå varer.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

KAPITEL 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter.

Bestemmelser til kapitel 16

1. Dette kapitel omfatter ikke kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret på de i kapitel 2 og 3 eller pos. 0504 nævnte måder.

2. Tilberedte næringsmidler henhører under dette kapitel, såfremt de indeholder over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter. Såfremt disse varer indeholder to eller flere af de ovennævnte produkter, tariferes de i den position i kapitel 16, der omfatter den bestanddel eller de bestanddele, som vægtmæssigt udgør den største andel. Disse bestemmelser gælder hverken de under pos. 1902 hørende pastaprodukter med fyld eller varer henhørende under pos. 2103 og 2104 .

For tilberedninger med indhold af lever anvendes bestemmelserne i andet punktum ikke til at fastlægge underpositioner inden for pos. 1601 og 1602 .▼M4

▼M2

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

1603 00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex  16 04

Fisk, tilberedt eller konserveret kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn:

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex  16 05

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret:

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

KAPITEL 17

Sukker og sukkervarer

Bestemmelser til kapitel 17 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)

1. Dette kapitel omfatter ikke:

b) 

kemisk rene sukkerarter (bortset fra sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose) og andre varer henhørende under pos. 2940▼M4

▼M2

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  17 02

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer kunsthonning, også blandet med naturlig honning.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

▼M3

KAPITEL 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter animalske produkter og sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter.

Bestemmelser til kapitel 18 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87

Dette kapitel omfatter ikke de i pos. 0403 , 1901 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 eller 3004 nævnte tilberedte varer.▼M4

▼M3

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex  18 06

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

▼M2

KAPITEL 19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter og tilberedte næringsmidler indeholdende uforarbejdede animalske produkter.

Position 1902 [pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt] omfatter kun animalske produkter indeholdt i produkter henhørende under underpos. 1902 11 , 1902 20 , 1902 30 og 1902 40 .

Pos. 1902 omfatter kogte, stegte, forkogte eller forstegte tilberedte næringsmidler, jf. bestemmelserne for sammensatte produkter i artikel 4–6 i beslutning 2007/275/EF.

Bestemmelser til kapitel 19 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)

1. Dette kapitel omfatter ikke:

a) 

tilberedte næringsmidler (bortset fra pastaprodukter med fyld henhørende under pos. 1902 ), indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16)▼M3

▼M2

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex  19 01

Maltekstrakt tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 , også tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

1902 11 00

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

1902 20 10

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

1902 20 30

Pastaprodukter med fyld, også kogte eller på anden måde tilberedte, med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 20 91

Kogte pastaprodukter med fyld.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 20 99

I andre tilfælde (andre pastaprodukter med fyld, ikke kogt).

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 30

Andre pastaprodukter end pastaprodukter henhørende under pos. 1902 11 , 1902 19 og 1902 20 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

Ex 1902 40

Couscous.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

▼M3

Ex 1904 10 10

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af majs.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

Ex 1904 90 10

Tilberedte næringsmidler fremstillet af ris.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

▼M3

Ex  19 05

Bagværk.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (2). ◄

▼M2

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2013 af 7. maj 2013 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 130 af 15.5.2013, s. 17).

(2)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

KAPITEL 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter og tilberedte næringsmidler indeholdende uforarbejdede animalske produkter.

Bestemmelser til kapitel 20 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)

1. Dette kapitel omfatter ikke:

b) 

tilberedte næringsmidler indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16)▼M4

▼M2

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex  20 04

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex  20 05

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

KAPITEL 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter, der indeholder forarbejdede animalske produkter som fastsat for sammensatte produkter i artikel 4–6 i beslutning 2007/275/EF og tilberedte næringsmidler, der indeholder uforarbejdede animalske produkter.

Bestemmelser til kapitel 21 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)

1. Dette kapitel omfatter ikke:

e) 

tilberedte næringsmidler (bortset fra de under pos. 2103 og 2104 beskrevne produkter) indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16)

3. Som »homogeniserede sammensatte næringsmidler« i pos. 2104 anses tilberedninger af den art, der anvendes som næringsmidler til børn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager, frugt eller nødder, i pakninger til detailsalg af nettovægt ikke over 250 g. Ved anvendelsen af denne bestemmelse ses bort fra små mængder af bestanddele, der er tilsat blandingen som smagsstof, konserveringsmiddel eller af andre årsager. Tilberedningerne kan ligeledes indeholde små mængder synlige bestanddele.

▼M3

Supplerende bestemmelser

….

5. Andre tilberedte fødevarer i form af afmålte doser, såsom kapsler, tabletter, pastiller og piller, som er beregnet til anvendelse som kosttilskud, tariferes under pos. 2106 , medmindre de er andetsteds tariferet.▼M4

▼M2

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex 2103 90 90

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep. — Andre varer

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex  21 04

Suppe og bouillon samt tilberedninger deraf homogeniserede sammensatte næringsmidler.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

Ex 2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2106 10

Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex 2106 90 92

Andre varer, ikke andetsteds tariferet, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2106 90 98

Andre tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet.

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

KAPITEL 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike

Bestemmelser til kapitel 22 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)

3. Ved »ikke-alkoholholdige drikkevarer« i pos. 2202 forstås drikkevarer, hvis alkoholindhold udtrykt i % vol. ikke overstiger 0,5 % vol. Alkoholholdige drikkevarer tariferes efter beskaffenheden i pos. 2203 -2206 eller i pos. 2208 .▼M4

▼M2

KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

▼M3

Ex 2202 90 91

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende mindre end 0,2 % vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 95

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende 0,2 % eller mindre end 2 % vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 99

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende 2 % eller mere vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2208 70

Likør

►M4  Udelukkende sammensatte produkter (se artikel 4 og 6 i denne beslutning).

For andre produkter end sammensatte produkter, se bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (1). ◄

(1)   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 29.11.2019, s. 1).

▼M4 —————

▼M4

KAPITEL 99

Særlige KN-koder

Underkapitel II

Statistiske koder for visse særlige varebevægelser

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter sammensatte produkter med oprindelse i tredjelande og leveret til skibe og luftfartøjer inden for Den Europæiske Union under toldforsendelsesproceduren (T1).KN-kode

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Varer henhørende under kapitel 1-24 i KN, der leveres til skibe og luftfartøjer.

Sammensatte produkter, der er bestemt til forsyning af skibe, jf. artikel 77, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625.

ex 9930 99 00

Varer, der er tariferet andetsteds, leveret til skibe og luftfartøjer.

Sammensatte produkter, der er bestemt til forsyning af skibe, jf. artikel 77, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625.

▼M3
BILAG II

▼M4

Liste over sammensatte produkter, der ikke underkastes offentlig kontrol, jf. artikel 6, stk. 1, litra b)

I listen er opført sammensatte produkter i overensstemmelse med den gældende varenomenklatur i Unionen, som ikke skal underkastes offentlige kontrol ved et grænsekontrolsted.

▼M3

Bemærkninger til skemaet:

Kolonne (1) — KN-kode

I denne kolonne angives KN-koden. KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det internationale harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen (WCO), blev vedtaget ved den internationale konvention, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983, og blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved afgørelse 87/369/EØF (»HS-konventionen«). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for systemet.

▼M4

Når der anvendes en 4-cifret kode: Medmindre andet er angivet, skal sammensatte produkter, der som de første tal har disse 4 cifre, eller som er omfattet af disse 4 cifre, ikke underkastes offentlig kontrol på et grænsekontrolsted.

▼M3

Hvis kun visse specifikke produkter henhørende under en fire-, seks- eller ottecifret kode indeholder animalske produkter og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med ex (f.eks. ex 2001 90 65 : veterinærkontrol er ikke påkrævet for produkter i kolonne (2)).

▼M4

Kolonne (2) — Forklaring

Denne kolonne indeholder nærmere oplysninger om de sammensatte produkter, der er omfattet af undtagelsen fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder. Embedsmænd på grænsekontrolstederne skal om nødvendigt vurdere ingredienserne i et sammensat produkt og præcisere, om det animalske produkt, der er indeholdt i det sammensatte produkt, er tilstrækkeligt forarbejdet, så det ikke skal underkastes offentlig kontrol som fastsat i EU-lov givningen.

▼M3KN-koder

Forklaringer

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Sukkervarer (herunder slik) og chokolade, som indeholder mindre end 50 % forarbejdede mejeriprodukter og æggeprodukter og behandlet som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), i denne beslutning.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Pasta og nudler, der ikke er blandet eller fyldt med forarbejdet kødprodukter som indeholder mindre end 50 % forarbejdede mejeriprodukter og æggeprodukter og behandlet som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), i denne beslutning.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Brød, kager, kiks og vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer som indeholder mindre end 20 % forarbejdede mejeriprodukter og æggeprodukter og behandlet som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), i denne beslutning.

1905 90 omfatter kun tørre og sprøde produkter.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex  16 04

Oliven fyldt med mindre end 20 % fisk

Oliven fyldt med mere end 20 % fisk

ex 2104 10 og ex 2104 20

Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger med mindre end 50 % fiskeolier, fiskepulver eller fiskeekstrakter og behandlet som angivet i artikel 6, stk. 1, litra a), i denne beslutning.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger med små mængder (i alt mindre end 20 %) forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin og/eller chitosan) ud over kødprodukter.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

( 2 ) Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1).

( 3 ) EFT L 198 af 20.7.1987, s. 1.

( 4 ) Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (EUT C 119 af 29.3.2019, s. 1) med senere ændringer.