2005D0131 — DA — 15.06.2005 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. februar 2005

om EF-tilskud i 2005 til visse EF-referencelaboratorier på veterinær- og sundhedsområdet (biologiske risici)

(meddelt under nummer K(2005) 262)

(Kun den spanske, den franske, den nederlandske og den engelske udgave er autentiske)

(2005/131/EF)

(EFT L 045, 16.2.2005, p.15)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. juni 2005

  L 152

20

15.6.2005
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. februar 2005

om EF-tilskud i 2005 til visse EF-referencelaboratorier på veterinær- og sundhedsområdet (biologiske risici)

(meddelt under nummer K(2005) 262)

(Kun den spanske, den franske, den nederlandske og den engelske udgave er autentiske)

(2005/131/EF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet ( 1 ), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til beslutning 90/424/EØF skal Fællesskabet medvirke til at øge veterinærkontrollens effektivitet ved at yde finansiel støtte til referencelaboratorier. Der kan på visse betingelser ydes fællesskabsstøtte til ethvert referencelaboratorium, der er udpeget som sådant i overensstemmelse med Fællesskabets veterinærbestemmelser.

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2004 af 29. januar 2004 om EF-tilskud til EF-referencelaboratorier i henhold til artikel 28 i beslutning 90/424/EØF ( 2 ) kan der udbetales EF-tilskud, hvis de godkendte arbejdsprogrammer gennemføres effektivt, og støttemodtagerne forelægger al den nødvendige dokumentation inden for en fastsat frist.

(3)

Kommissionen har foretaget en vurdering af de arbejdsprogrammer og dertil hørende budgetter, som EF-referencelaboratorierne har forelagt for 2005.

(4)

Fællesskabet bør derfor yde finansiel støtte til de EF-referencelaboratorier, der er udpeget til at udføre de funktioner og opgaver, som er fastlagt i Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter ( 3 ), Rådets beslutning 93/383/EØF af 14. juni 1993 om referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksiner ( 4 ), Rådets beslutning 1999/313/EF af 29. april 1999 om referencelaboratorier til kontrol af bakteriologisk og viral kontaminering af toskallede bløddyr ( 5 ), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier ( 6 ) og Kommissionens beslutning 2004/564/EF af 20. juli 2004 om EF-referencelaboratorier for zoonoseepidemiologi og salmonella og nationale referencelaboratorier for salmonella ( 7 ).

(5)

Ud over finansiel støtte fra Fællesskabet bør der ydes støtte til gennemførelsen af workshopper på områder, der falder ind under EF-referencelaboratoriernes ansvarsområde.

(6)

I forordning (EF) nr. 156/2004 fastsættes regler vedrørende støtteberettigelse for workshopper, der gennemføres af EF-referencelaboratorierne. Der kan ydes tilskud til højst 30 personers deltagelse i disse workshopper. Der bør dispenseres fra denne regel for så vidt angår et EF-referencelaboratorium, der har behov for støtte til, at mere end 30 personer deltager, for at dets workshopper kan give det bedste resultat.

(7)

En forsvarlig økonomisk forvaltning kræver, at tilbagevendende problemer, som er opstået i forbindelse med driften af et EF-referencelaboratorium, skal tages i betragtning, når der ydes EF-tilskud til det pågældende laboratorium, som bør underkastes revision i løbet af året for yderligere at kontrollere, at funktioner, opgaver og betingelser for støtteberettigelse er i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne.

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik ( 8 ) finansieres veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger, som foretages efter Fællesskabets regler, af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen. Med hensyn til finanskontrol gælder artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

(9)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:Artikel 1

EF-tilskud til Spanien med henblik på de i beslutning 93/383/EØF fastsatte funktioner og opgaver

1.  Der ydes EF-tilskud til Spanien med henblik på de i artikel 4 i beslutning 93/383/EØF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Spanien, der er ansvarligt for kontrollen med marine biotoksiner.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 201 000 EUR.

2.  Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Spanien til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

3.  En teknisk og finansiel revision af det i stk. 1 nævnte laboratorium gennemføres af Kommissionen inden den 30. juni 2005.

Artikel 2

EF-tilskud til Frankrig med henblik på de i direktiv 92/46/EØF fastsatte funktioner og opgaver

1.  Der ydes EF-tilskud til Frankrig med henblik på de i bilag D, kapitel II, til direktiv 92/46/EØF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires under Agence française de sécurité sanitaire des aliments (før benævnt Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Frankrig, der er ansvarligt for analyse og testning af mælk og mejeriprodukter.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 200 000 EUR.

2.  Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Frankrig til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 27 000 EUR.

Artikel 3

EF-tilskud til Nederlandene med henblik på de i beslutning 2004/564/EF fastsatte funktioner og opgaver

1.  Der ydes EF-tilskud til Nederlandene med henblik på de i beslutning 2004/564/EF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nederlandene, for så vidt angår salmonella.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 270 000 EUR.

2.  Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Nederlandene til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 28 000 EUR.

Artikel 4

EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i beslutning 1999/313/EF fastsatte funktioner og opgaver

1.  Der ydes EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i artikel 4 i beslutning 1999/313/EF fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af laboratoriet under Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Det Forenede Kongerige, der er ansvarligt for kontrollen med viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr.

I perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 248 000 EUR.

2.  Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Det Forenede Kongerige til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af en workshop. Dette tilskud andrager højst 30 000 EUR.

Artikel 5

EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i forordning (EF) nr. 999/2001 fastsatte funktioner og opgaver

▼M1

1.  Der ydes EF-tilskud til Det Forenede Kongerige med henblik på de i bilag X, kapitel B, til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsatte funktioner og opgaver, som skal varetages af Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Det Forenede Kongerige, der er ansvarlig for kontrollen med transmissible spongiforme encephalopatier.

I perioden 1. januar 2005-31. december 2005 andrager EF-tilskuddet højst 810 500 EUR.

▼B

2.  Ud over det i stk. 1 nævnte maksimumsbeløb yder Fællesskabet tilskud til Det Forenede Kongerige til det i stk. 1 nævnte laboratoriums gennemførelse af workshopper. Dette tilskud andrager højst 70 500 EUR.

3.  Som undtagelse fra artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 156/2004 har det i stk. 1 nævnte laboratorium ret til at anmode om tilskud til højst 50 personers deltagelse i en af de i stk. 2 nævnte workshopper.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Kongeriget Nederlandene og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.( 1 ) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

( 2 ) EUT L 27 af 30.1.2004, s. 5.

( 3 ) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

( 4 ) EFT L 166 af 8.7.1993, s. 31. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

( 5 ) EFT L 120 af 8.5.1999, s. 40.

( 6 ) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 36/2005 (EUT L 10 af 13.1.2005, s. 9).

( 7 ) EUT L 251 af 27.7.2004, s. 14.

( 8 ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.