2004R0805 — DA — 04.12.2008 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 805/2004

af 21. april 2004

om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

(EUT L 143 af 30.4.2004, s. 15)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1869/2005 af 16. november 2005

  L 300

6

17.11.2005

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1103/2008 af 22. oktober 2008

  L 304

80

14.11.2008
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 805/2004

af 21. april 2004

om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte kravKAPITEL I

FORMÅL, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Formål

Denne forordning har til formål at indføre et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav for gennem fastsættelse af mindstestandarder at tillade fri bevægelighed for retsafgørelser, retsforlig og officielt bekræftede dokumenter overalt i medlemsstaterne uden nogen mellemliggende procedure i fuldbyrdelsesstaten forud for anerkendelsen og fuldbyrdelsen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område, uanset domsmyndighedens art. Den omfatter i særdeleshed ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender eller statens ansvar for handlinger og undladelser under udøvelse af statsmagt (acta jure imperii).

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) fysiske personers retlige status samt deres rets- og handleevne, formueforholdet mellem ægtefæller samt arv efter loven eller testamente

b) konkurs, akkord og andre lignende ordninger

c) social sikring

d) voldgift.

3.  I denne forordning forstås ved »medlemsstat« alle medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Artikel 3

Eksekutionsgrundlag, der kan attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

1.  Denne forordning finder anvendelse på retsafgørelser, retsforlig og officielt bekræftede dokumenter vedrørende ubestridte krav.

Et krav anses for ubestridt, hvis:

a) debitor udtrykkeligt har vedgået sig kravet ved at anerkende det eller ved at acceptere et forlig, der er godkendt af en ret eller indgået for en ret under en retssag

b) debitor aldrig har gjort indsigelse mod kravet under retssagen ved at foretage de relevante processuelle handlinger i henhold til domsstatens lovgivning

c) debitor ikke har givet møde eller været repræsenteret i et retsmøde om det pågældende krav efter oprindelig at have gjort indsigelse mod kravet under retssagen, forudsat at denne adfærd i henhold til domsstatens lovgivning er udtryk for en stiltiende anerkendelse af kravet eller af kreditors anbringender, eller

d) debitor udtrykkeligt har vedgået sig kravet i et officielt bekræftet dokument.

2.  Denne forordning finder også anvendelse på afgørelser truffet efter anfægtelse af retsafgørelser, retsforlig og officielt bekræftede dokumenter, der er attesteret som europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter.

Artikel 4

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1. »retsafgørelse«: enhver afgørelse truffet af en ret i en medlemsstat, uanset hvordan den betegnes, såsom dom, kendelse eller fuldbyrdelsesordre, herunder fastsættelse af sagsomkostninger, som foretages af en embedsmand ved retten

2. »krav«: et krav på betaling af et bestemt pengebeløb, som enten allerede er forfaldent, eller hvis forfaldsdato er angivet i retsafgørelsen, retsforliget eller det officielt bekræftede dokument

3. »officielt bekræftet dokument«:

a) et dokument, der er udstedt som et officielt bekræftet dokument, hvor den officielle bekræftelse

i) vedrører underskriften og dokumentets indhold og

ii) er foretaget af en offentlig myndighed eller et andet organ, som er bemyndiget hertil af den medlemsstat, hvori dokumentet er udstedt

eller

b) en aftale om underholdspligt, som er indgået for en administrativ myndighed, eller som er bekræftet af en sådan myndighed

4. »domsstaten«: den medlemsstat, hvori den retsafgørelse, det retsforlig eller det officielt bekræftede dokument, der skal attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er henholdsvis truffet, godkendt eller indgået eller udstedt

5. »fuldbyrdelsesstaten«: den medlemsstat, hvori den retsafgørelse, det retsforlig eller det officielt bekræftede dokument, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, søges fuldbyrdet

6. »den behandlende ret«: den ret, som behandlede retssagen på tidspunktet for opfyldelsen af betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) eller c)

7. »ret«: for så vidt angår Sverige også det svenske fogedvæsen (kronofogdemyndighet) i forbindelse med hurtig retsforfølgning i sager om pengekrav (betalningsföreläggande).KAPITEL II

EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT

Artikel 5

Afskaffelse af eksekvaturproceduren

En retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i domsstaten, anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod anerkendelsen.

Artikel 6

Betingelser for attestering som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

1.  En retsafgørelse om et ubestridt krav, der er truffet i en medlemsstat, attesteres efter anmodning, der til enhver tid kan indgives til den behandlende ret, som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument:

a) hvis den er eksigibel i domsstaten

b) hvis den ikke er i strid med kompetencereglerne i kapitel II, afdeling 3 og 6, i forordning (EF) nr. 44/2001

c) hvis retssagen i domsstaten, for så vidt der er tale om et ubestridt krav som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b) eller c), opfyldte de betingelser, der er fastsat i kapitel III, og

d) hvis den er truffet i den medlemsstat, hvor debitor har bopæl efter artikel 59 i forordning (EF) nr. 44/2001

 for så vidt der er tale om et ubestridt krav som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b) eller c)

 kravet vedrører en aftale, der er indgået af en person (forbrugeren) med henblik på brug, der må anses for at ligge uden for hans erhvervsmæssige virksomhed, og

 debitor er forbrugeren.

2.  Er en retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, ikke længere eksigibel, eller er dens eksigibilitet blevet suspenderet eller begrænset, udstedes der under anvendelse af formularen i bilag IV efter anmodning, der til enhver tid kan indgives til den behandlende ret, en attest, hvoraf den manglende eller begrænsede eksigibilitet fremgår.

3.  Er der blevet truffet en afgørelse efter anfægtelse af en retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i medfør af stk. 1, udstedes der med forbehold af artikel 12, stk. 2, efter anmodning, der til enhver tid kan indgives, en ny attest under anvendelse af formularen i bilag V, hvis den pågældende afgørelse er eksigibel i domsstaten.

Artikel 7

Sagsomkostninger

Når en retsafgørelse omfatter en eksigibel afgørelse om sagsomkostninger inklusive rentesatser, attesteres den også som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for så vidt angår sagsomkostningerne, medmindre debitor under retssagen specifikt har gjort indsigelse mod at skulle afholde disse omkostninger i overensstemmelse med domsstatens lovgivning.

Artikel 8

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for delkrav

Opfylder kun dele af en retsafgørelse betingelserne i denne forordning, udstedes der en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for de pågældende dele.

Artikel 9

Udstedelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

1.  Attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedes under anvendelse af formularen i bilag I.

2.  Attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedes på det sprog, som rets-afgørelsen er affattet på.

Artikel 10

Berigtigelse eller tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

1.  Attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument skal efter anmodning indgivet til den behandlende ret

a) berigtiges, hvis der som følge af en materiel fejl er uoverensstemmelse mellem retsafgørelsen og attesten

b) tilbagekaldes, hvis den tydeligvis er blevet udstedt med urette i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

2.  Enhver berigtigelse eller tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument sker efter domsstatens lovgivning.

3.  Anmodning om berigtigelse eller tilbagekaldelse af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument indgives under anvendelse af formularen i bilag VI.

4.  Selve udstedelsen af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan ikke appelleres.

Artikel 11

Virkningen af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument har kun virkning, i den udstrækning retsafgørelsen er eksigibel.KAPITEL III

MINDSTESTANDARDER FOR RETSSAGER OM UBESTRIDTE KRAV

Artikel 12

Mindstestandardernes omfang

1.  En retsafgørelse om et ubestridt krav som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b) eller c), kan kun attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, hvis retssagen i domsstaten opfyldte de processuelle betingelser, der er fastsat i dette kapitel.

2.  De samme betingelser gælder for udstedelsen af en attest som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument eller en ny attest som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forbindelse med en afgørelse, der er truffet efter anfægtelse af en retsafgørelse, for så vidt betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) eller c), var opfyldt på det tidspunkt, hvor den pågældende afgørelse blev truffet.

Artikel 13

Forkyndelse med bevis for modtagelse fra debitors side

1.  Det indledende processkrift eller et tilsvarende dokument kan være blevet forkyndt for debitor på en af følgende måder:

a) personlig forkyndelse bekræftet ved et dateret modtagelsesbevis, som debitor har underskrevet

b) personlig forkyndelse bekræftet ved et dokument underskrevet af den kompetente stævningsmand, der ud over at fastslå, at debitor har modtaget dokumentet eller har nægtet at modtage det uden lovlig grund, angiver forkyndelsesdatoen

c) postforkyndelse bekræftet ved et dateret modtagelsesbevis, som debitor har underskrevet og returneret, eller

d) forkyndelse ved elektroniske midler som f.eks. fax eller e-post bekræftet ved et dateret modtagelsesbevis, som debitor har underskrevet og returneret.

2.  En indkaldelse til et retsmøde kan være blevet forkyndt for debitor som fastsat i stk. 1 eller være blevet forkyndt mundtligt i et tidligere retsmøde om samme krav, idet forkyndelsen i så fald skal fremgå af retsbogen for det tidligere retsmøde.

Artikel 14

Forkyndelse uden bevis for modtagelse fra debitors side

1.  Det indledende processkrift eller et tilsvarende dokument og en indkaldelse til et retsmøde kan også være blevet forkyndt for debitor på en af følgende måder:

a) personlig forkyndelse på debitors personlige adresse for personer, der har adresse på samme bopæl som debitor, eller som af debitor er ansat til at arbejde dér

b) personlig forkyndelse på debitors erhvervsmæssige hjemsted, hvis debitor er en selvstændig erhvervsdrivende eller en juridisk person, for personer, der er ansat af debitor

c) deponering af dokumentet i debitors postkasse

d) deponering af dokumentet på et postkontor eller hos kompetente offentlige myndigheder og skriftlig meddelelse om denne deponering i debitors postkasse, forudsat at den skriftlige meddelelse tydeligt angiver, at det drejer sig om et retsdokument, eller at meddelelsen har retsvirkning som forkyndelse og medfører, at tidsfrister begynder at løbe

e) postforkyndelse uden den i stk. 3 omhandlede form for bekræftelse, hvis debitor har adresse i domsstaten, eller

f) elektroniske midler bekræftet ved en automatisk kvittering for levering, forudsat at debitor på forhånd udtrykkeligt har accepteret denne forkyndelsesmåde.

2.  Ved anvendelsen af denne forordning kan der ikke foretages forkyndelse efter stk. 1, hvis debitors adresse ikke med sikkerhed er kendt.

3.  Forkyndelse i henhold til stk. 1, litra a)-d), bekræftes ved:

a) et dokument underskrevet af den kompetente stævningsmand, hvoraf det fremgår

i) på hvilken måde forkyndelsen er foretaget

ii) på hvilket tidspunkt forkyndelsen har fundet sted, og

iii) i givet fald for hvilken anden person end debitor dokumentet er blevet forkyndt, idet personens navn og forbindelse til debitor angives

eller

b) et modtagelsesbevis fra den person, for hvem dokumentet er blevet forkyndt, ved anvendelse af stk. 1, litra a) og b).

Artikel 15

Forkyndelse for debitors befuldmægtigede

Forkyndelse i henhold til artikel 13 eller 14 kan også være blevet foretaget for debitors befuldmægtigede.

Artikel 16

Behørig underretning af debitor om kravet

For at sikre, at debitor er blevet behørigt underrettet om kravet, skal det indledende processkrift eller et tilsvarende dokument have indeholdt oplysning om:

a) parternes navn og adresse

b) kravets størrelse

c) rentesatsen og det tidsrum, for hvilket der kræves renter, såfremt der påløber renter, medmindre en lovpligtig rente automatisk tilføjes hovedstolen i medfør af domsstatens lovgivning

d) en fremstilling af grundlaget for kravet.

Artikel 17

Behørig underretning af debitor om de processuelle handlinger, der er nødvendige for at bestride kravet

Følgende skal tydeligt have været oplyst i eller sammen med det indledende processkrift eller et tilsvarende dokument og i eller sammen med en indkaldelse til et retsmøde:

a) de processuelle betingelser, der skal være opfyldt, for at kravet kan bestrides, herunder fristen for at bestride kravet skriftligt eller i givet fald tidspunktet for retsmødet, navn og adresse på den instans, over for hvilken der skal gøres indsigelse, eller i givet fald for hvilken der skal gives møde, samt et eventuelt krav om repræsentation ved en advokat

b) følgerne af ikke at gøre indsigelse eller ikke at give møde, navnlig i givet fald muligheden for, at der træffes en retsafgørelse over debitor eller sker tvangsfuldbyrdelse heraf, og at debitor pålægges at afholde sagsomkostningerne.

Artikel 18

Afhjælpning af manglende opfyldelse af mindstestandarderne

1.  Opfyldte retssagen i domsstaten ikke de processuelle betingelser, der er fastsat i artikel 13-17, afhjælpes denne mangel, og den trufne retsafgørelse kan attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, hvis:

a) retsafgørelsen er blevet forkyndt for debitor i overensstemmelse med artikel 13 eller 14

b) debitor har haft mulighed for at anfægte retsafgørelsen og opnå fuld prøvelse heraf, og debitor behørigt i eller sammen med retsafgørelsen er blevet underrettet om de processuelle betingelser, der gælder for en sådan anfægtelse, herunder navn og adresse på den instans, til hvilken anfægtelsen skal indgives, og i givet fald tidsfristen, og

c) debitor har undladt at anfægte retsafgørelsen ved de relevante processuelle handlinger.

2.  Opfyldte retssagen i domsstaten ikke de processuelle betingelser, der er fastsat i artikel 13 eller 14, afhjælpes denne mangel, hvis debitors adfærd under retssagen har godtgjort, at debitor personligt har modtaget det dokument, der skulle forkyndes, i så god tid, at han har kunnet varetage sine interesser under sagen.

Artikel 19

Mindstestandarder for prøvelse i særlige tilfælde

1.  I tillæg til artikel 13-18 kan en retsafgørelse kun attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, hvis debitor efter domsstatens lovgivning kan anmode om prøvelse af retsafgørelsen i følgende tilfælde:

a)

 

i) når det indledende processkrift eller et tilsvarende dokument eller i givet fald indkaldelsen til et retsmøde er blevet forkyndt på en af de måder, der er fastsat i artikel 14, og

ii) forkyndelsen ikke er blevet foretaget i så god tid, at debitor har kunnet varetage sine interesser under sagen, uden at dette skyldes fejl fra debitors side

eller

b) når debitor har været forhindret i at gøre indsigelse mod kravet som følge af force majeure eller som følge af ekstraordinære omstændigheder, der ikke skyldes fejl fra debitors side

forudsat at debitor i begge tilfælde har reageret hurtigst muligt.

2.  Denne artikel berører ikke medlemsstaternes ret til at give adgang til prøvelse af retsafgørelsen på betingelser, der er gunstigere end dem, der er fastsat i stk. 1.KAPITEL IV

FULDBYRDELSE

Artikel 20

Fuldbyrdelsesprocedure

1.  Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel afgøres fuldbyrdelsesproceduren efter fuldbyrdelsesstatens lovgivning.

En retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, fuldbyrdes på samme vilkår som en retsafgørelse truffet i fuldbyrdelsesstaten.

2.  Kreditor skal for de kompetente fuldbyrdelsesmyndigheder i fuldbyrdelsesstaten fremlægge:

a) en kopi af retsafgørelsen, der opfylder de nødvendige betingelser med hensyn til godtgørelse af dens ægthed

b) en kopi af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, der opfylder de nødvendige betingelser med hensyn til godtgørelse af dens ægthed, og

c) om nødvendigt, en transskription eller en oversættelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument til det officielle sprog i fuldbyrdelsesstaten eller, hvis der er flere officielle sprog i den pågældende medlemsstat, til det officielle sprog eller et af de officielle sprog, der anvendes af retterne på det sted, hvor fuldbyrdelsen ønskes foretaget, i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning, eller til et andet sprog, som fuldbyrdelsesstaten har angivet, at den kan acceptere. Hver medlemsstat kan angive, hvilket andet eller hvilke andre af fællesskabsinstitutionernes sprog end dens eget eller dens egne den kan acceptere, at attesten udfærdiges på. Oversættelsen bekræftes af en person, der er beføjet hertil i en af medlemsstaterne.

3.  Det kan ikke pålægges en part, som i en medlemsstat anmoder om fuldbyrdelse af en retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i en anden medlemsstat, at stille sikkerhed eller depositum af nogen art med den begrundelse, at vedkommende er udlænding eller ikke har bopæl eller opholdssted i fuldbyrdelsesstaten.

Artikel 21

Afslag på fuldbyrdelse

1.  Fuldbyrdelse afslås på debitors anmodning af den kompetente ret i fuldbyrdelsesstaten, hvis den retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, er uforenelig med en tidligere retsafgørelse truffet i en medlemsstat eller i et tredjeland, forudsat:

a) at den tidligere retsafgørelse havde samme genstand, hvilede på samme grundlag og var mellem samme parter

b) at den tidligere retsafgørelse blev truffet i fuldbyrdelsesstaten eller opfylder de nødvendige betingelser for anerkendelse i fuldbyrdelsesstaten, og

c) at uforeneligheden ikke blev og ikke kunne være blevet gjort gældende som indsigelse under retssagen i domsstaten.

2.  Retsafgørelsen eller attesteringen heraf som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan under ingen omstændigheder efterprøves i fuldbyrdelsesstaten med hensyn til sagens realitet.

Artikel 22

Aftaler med tredjelande

Denne forordning berører ikke aftaler, hvorved medlemsstaterne før ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 44/2001 i medfør af artikel 59 i Bruxelles-konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, har forpligtet sig til ikke at anerkende retsafgørelser, navnlig retsafgørelser, som er truffet i en anden stat, der er kontraherende part i Bruxelles-konventionen, mod en sagsøgt, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted på et tredjelands område, såfremt retsafgørelsen i et tilfælde omhandlet i artikel 4 i Bruxelles-konventionen kun har kunnet støttes på en af de kompetenceregler, der er anført i konventionens artikel 3, stk. 2.

Artikel 23

Udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelsen

Hvis debitor

 har anfægtet en retsafgørelse, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, herunder også indgivet anmodning om prøvelse som omhandlet i artikel 19, eller

 har anmodet om en berigtigelse eller tilbagekaldelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument efter artikel 10

kan den kompetente ret eller myndighed i fuldbyrdelsesstaten på debitors anmodning:

a) begrænse fuldbyrdelsesproceduren til sikrende retsmidler

b) gøre fuldbyrdelsen betinget af, at der stilles en sikkerhed, som fastsættes af retten, eller

c) under særlige omstændigheder udsætte fuldbyrdelsesproceduren.KAPITEL V

RETSFORLIG OG OFFICIELT BEKRÆFTEDE DOKUMENTER

Artikel 24

Retsforlig

1.  Et forlig vedrørende et krav som omhandlet i artikel 4, nr. 2, der er godkendt af en ret eller indgået for en ret under en retssag, og som er eksigibelt i den medlemsstat, hvor det er godkendt eller indgået, attesteres efter anmodning indgivet til den ret, som har godkendt det, eller for hvilken det er indgået, som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument under anvendelse af formularen i bilag II.

2.  Et forlig, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i domsstaten, fuldbyrdes i de andre medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod eksigibiliteten.

3.  Bestemmelserne i kapitel II, med undtagelse af artikel 5, artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, samt i kapitel IV, med undtagelse af artikel 21, stk. 1, og artikel 22, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 25

Officielt bekræftede dokumenter

1.  Et officielt bekræftet dokument vedrørende et krav som omhandlet i artikel 4, nr. 2, som er eksigibelt i en medlemsstat, attesteres efter anmodning indgivet til den af domsstaten udpegede myndighed som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument under anvendelse af formularen i bilag III.

2.  Et officielt bekræftet dokument, der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i domsstaten, fuldbyrdes i de andre medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet, og uden at der kan gøres indsigelse mod eksigibiliteten.

3.  Bestemmelserne i kapitel II, med undtagelse af artikel 5, artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, samt i kapitel IV, med undtagelse af artikel 21, stk. 1, og artikel 22, finder tilsvarende anvendelse.KAPITEL VI

OVERGANGSBESTEMMELSE

Artikel 26

Overgangsbestemmelse

Denne forordning finder kun anvendelse på retsafgørelser, der er truffet, på retsforlig, der er godkendt eller indgået, og på officielt bekræftede dokumenter, der er udstedt efter denne forordnings ikrafttræden.KAPITEL VII

FORHOLDET TIL ANDRE FÆLLESSKABSINSTRUMENTER

Artikel 27

Forholdet til forordning (EF) nr. 44/2001

Denne forordning berører ikke muligheden for at anmode om anerkendelse og fuldbyrdelse efter forordning (EF) nr. 44/2001 af en retsafgørelse, et retsforlig eller et officielt bekræftet dokument vedrørende et ubestridt krav.

Artikel 28

Forholdet til forordning (EF) nr. 1348/2000

Denne forordning berører ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 1348/2000.KAPITEL VIII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 29

Oplysning om fuldbyrdelsesprocedurer og myndigheder

Medlemsstaterne samarbejder for at sikre, at offentligheden og relevante fagkredse informeres om

a) fremgangsmåder og procedurer for fuldbyrdelse i medlemsstaterne og

b) de myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse i medlemsstaterne

navnlig gennem det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område, der er oprettet i overensstemmelse med beslutning 2001/470/EF ( 9 ).

Artikel 30

Oplysninger om retsmidler, sprog og myndigheder

1.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen

a) de procedurer for berigtigelse og tilbagekaldelse, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, og den prøvelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1

b) de sprog, der accepteres i henhold til artikel 20, stk. 2, litra c)

c) lister over de myndigheder, der er omhandlet i artikel 25

og eventuelle senere ændringer af disse oplysninger.

2.  Kommissionen stiller de oplysninger, der meddeles i henhold til stk. 1, til rådighed for offentligheden gennem offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og på enhver anden hensigtsmæssig måde.

▼M2

Artikel 31

Ændring af bilag

Kommissionen ændrer formularerne i bilagene. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 32, stk. 2.

Artikel 32

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 75 i forordning (EF) nr. 44/2001.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B

Artikel 33

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den 21. januar 2005.

Den anvendes fra den 21. oktober 2005 med undtagelse af artikel 30, 31 og 32, som anvendes fra den 21. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

▼M1
BILAG I

image

image

image
BILAG II

image

image
BILAG III

image

image
BILAG IV

image
BILAG V

image

image

image
BILAG VI

image( 1 ) EFT C 203 E af 27.8.2002, s. 86.

( 2 ) EFT C 85 af 8.4.2003, s. 1.

( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 8.4.2003 (EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 79), Rådets fælles holdning af 6.2.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 30.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

( 4 ) EFT C 19 af 23.1.1999, s. 1.

( 5 ) EFT C 12 af 15.1.2001, s. 1.

( 6 ) EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1496/2002 (EFT L 225 af 22.8.2002, s. 13).

( 7 ) EFT L 160 af 30.6.2000, s. 37.

( 8 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25.