2004L0040 — DA — 29.06.2013 — 004.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/40/EF

af 29. april 2004

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

(EFT L 159, 30.4.2004, p.1)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/35/EU af 26. juni 2013

L 179

1

29.6.2013