2003R0006 — DA — 31.03.2010 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 6/2003

af 30. december 2002

om formidling af statistikker om vejgodstrafik

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 001, 4.1.2003, p.45)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 202/2010 af 10. marts 2010

  L 61

24

11.3.2010
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 6/2003

af 30. december 2002

om formidling af statistikker om vejgodstrafik

(EØS-relevant tekst)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken ( 1 ), særlig artikel 6 og 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt i så vidt omfang som muligt at udnytte de statistiske data om vejgodstrafikken, der er henvist til i forordning (EF) nr. 1172/98, idet fortroligheden af de enkelte dataposter dog skal respekteres.

(2)

Det er nødvendigt at sikre, at de oplysninger, der formidles, er af passende kvalitet, og at de eksisterende statistiske serier bibeholdes.

(3)

Det er nødvendigt, at visse data stilles til rådighed for medlemsstaterne, for at sikre fuld statistisk dækning af vejgodstrafikken på nationalt plan.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

De enkelte dataposter, medlemsstaterne indberetter til Kommissionen (Eurostat) i henhold til forordning (EF) nr. 1172/98, anvendes til at udarbejde statistiske tabeller, som indeholder aggregerede værdier, der er fremkommet ved summering af de tilgrundliggende data. Kommissionen (Eurostat) formidler de således fremkomne statistiske tabeller i henhold til bestemmelserne i artikel 2 og 3.

Artikel 2

De statistiske tabeller, der er angivet i bilaget, må formidles.

Artikel 3

1.  Formidling af tabeller til andre brugere end medlemsstaternes nationale myndigheder er betinget af, at hver tabelcelle er baseret på mindst ti køretøjsposter afhængig af den tabulerede variabel. Er en celle baseret på færre end ti køretøjsposter, aggregeres den med andre celler eller erstattes med et passende symbol. De tabeller, der er omtalt i punkt A i bilaget, er undtaget fra denne regel.

2.  Tabeller, der indeholder aggregerede værdier baseret på mindre end ti køretøjsposter, kan leveres til de nationale myndigheder, der er ansvarlige for fællesskabstransportstatistikken i medlemsstaterne, forudsat at de nationale myndigheder anvender den betingelse, der er fastsat i stykke 1, på alle tabeller, der formidles til andre brugere.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1
BILAG

LISTE OVER TABELLER, SOM MÅ FORMIDLES

A.    Kontinuitet i de eksisterende tabeller

For at sikre kontinuitet kan de eksisterende tabeller formidles af Kommissionen (Eurostat).

B.    Hovedtabeller

Følgende tabelsæt og delsæt heraf kan formidles:Tabel

Beskrivelse

Note 1

Referenceperiode

Enheder

Note 2

Noter

B1

Sammenfatning af aktiviteter efter operationstype og transporttype

År, kvartal

1 000 t

Mio. ton-km

Køretøjs-km

Note 3

B2

Transport efter operationstype

År, kvartal

1 000 t

Mio. ton-km

Note 3

B3

Transport efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.1

International transport efter pålæsnings- og aflæsningsland (total for alle indberettende lande)

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.2

Som for tabel B4.1, men med yderligere opdeling efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.3

International transport efter pålæsnings- og aflæsningsland (med opdeling efter indberettende land)

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B4.4

Som for tabel B4.3, men med yderligere opdeling efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

 

B5.1

Transport efter pålæsningsregion

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 4

B5.2

Transport efter aflæsningsregion

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 4

B6.1

Transport efter distanceklasse

År

1 000 t

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B6.2

Som for tabel B6.1, men med yderligere opdeling efter godstype

År

1 000 t

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B7

Transport efter akselkonfiguration

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B8

Transport efter køretøjets alder

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B9

Transport efter køretøjets tilladte totalvægt

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B10

Transport efter køretøjets lasteevne

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B11

Transport efter NACE-branche

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B12

Køretøjsbevægelser, læsset og tomt køretøj

År

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B13.1

Køretøjsbevægelser i transittrafik efter transitland, efter læsset/tomt køretøj og efter køretøjets tilladte totalvægt (total for alle indberettende lande)

År, kvartal

1 000 t

Bevægelser

 

B13.2

Køretøjsbevægelser i transittrafik efter transitland (med opdeling efter indberettende land)

År

1 000 t

Bevægelser

 

B14

Transport af farligt gods efter typen af farligt gods

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B15

Transport efter fragttype

År

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B16

Transport efter fragttype og distanceklasse

År

1 000 t

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km

Bevægelser

 

B17

National transport efter pålæsnings- og aflæsningsregion, efter indberettende land

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 5

B18

International transport efter pålæsnings- og aflæsningsregion, total for alle indberettende lande

År

1 000 t

Mio. ton-km

Bevægelser

Note 6

Note 1:  Medmindre andet er angivet, indeholder tabellerne en opdeling efter indberettende land.

Note 2:  Følgende måleenheder beregnes internt for alle tabeller:

1 000 t

Mio. ton-km

Mio. køretøjs-km (med læs, uden læs)

Bevægelser (med læs, uden læs)

Antal køretøjsposter anvendt til at beregne tabelcellen

Denne kolonne angiver de måleenheder, som normalt vil blive tilbudt brugerne. Der kan formidles andre måleenheder, hvis brugerne anmoder herom.

Alt efter brugernes behov kan tabellerne baseres på variabler vedrørende turen (oplysninger fra A2-datasæt) eller på operationer vedrørende godset (oplysninger fra A3-datasæt) (se Rådets forordning (EF) nr. 1172/98). Bevægelserne vil derfor enten blive mærket som antal ture eller antal basistransportoperationer. Transitbevægelser vil blive mærket som sådanne.

Note 3:  Operationstype opdeles som følger:

National tur: på- og aflæsningssted ligger begge i det indberettende land

International tur: på- eller aflæsningssted eller begge ligger i et andet land (andre lande) end det indberettende land (= summen af følgende 4 kategorier):

udgående trafik (gods pålæsset i det indberettende land): turen starter i det indberettende land, men slutter andetsteds

indgående trafik (gods aflæsset i det indberettende land): turen starter andetsteds, men slutter i det indberettende land

tredjelandskørsel: tur mellem to lande, hvoraf det ene ikke er det indberettende land

cabotagekørsel: tur mellem forskellige steder i et land, som ikke er det indberettende land.

Note 4:  Data efter pålæsnings- eller aflæsningsregion offentliggøres på NUTS-3 niveau.

Note 5:  Ved national transport offentliggøres pålæsnings- og aflæsningssteder på NUTS-2-niveau.

Note 6:  Ved international transport offentliggøres pålæsnings- og aflæsningssteder på NUTS-1-niveau.

C.    Tabeller vedrørende cabotagekørsel

Skal der leveres oplysninger om cabotagekørsel, som svarer til de oplysninger, der er tilgængelige i henhold til Rådets forordning (EF) 3118/93 ( 2 ), kan følgende sæt tabeller og delsæt af disse tabeller formidles: 

Beskrivelse

Periode

Enhed

C1

Cabotagekørsel udført af transportvirksomheder fra hvert indberettende land, efter indberettende land

År

1 000 t

Mio. ton-km

C2

Cabotagekørsel udført af transportvirksomheder fra alle indberettende lande, efter land, hvori cabotagekørslen finder sted

År

1 000 t

Mio. ton-km

C3

Cabotagekørsel efter indberettende land og land, hvori cabotagekørslen finder sted

År

1 000 t

Mio. ton-km

D.    Tabeller for medlemsstaternes nationale myndigheder

For at gøre det muligt for de nationale myndigheder i en anden medlemsstat end det indberettende land at udarbejde komplette statistikker om vejgodstrafikken på deres nationale område, kan følgende aggregerede datafiler leveres til de nationale myndigheder: 

Beskrivelse

Periode

Aggregeringsniveau

Note

Enheder

D1.1

Transportoperationer på nationalt plan (ture med læs)

År

— indberettende land

— pålæsningsland

— aflæsningsland

— godstype

— transporttype

— aldersklasse

— distanceklasse

— akselkonfiguration

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D1.2

Transport af farligt gods på nationalt plan (ture med læs)

År

— indberettende land

— pålæsningsland

— aflæsningsland

— farligt gods

— transporttype

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D2

Transportoperationer på nationalt plan (ture uden læs)

År

— indberettende land

— oprindelsesland

— bestemmelsesland

— transporttype

— aldersklasse

— distanceklasse

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D3.1

Transportoperationer på regionalt plan (ture med læs)

År

— indberettende land

— pålæsningsregion

— aflæsningsregion

— akselkonfiguration

— fragttype

— aldersklasse

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D3.2

Transportoperationer på regionalt plan (ture med læs)

År

— indberettende land

— pålæsningsregion

— godstype

— akselkonfiguration

— aldersklasse

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D3.3

Transportoperationer på regionalt plan (ture med læs)

År

— indberettende land

— aflæsningsregion

— godstype

— akselkonfiguration

— aldersklasse

Ton

Ton-km

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D4

Transportoperationer på regionalt plan (ture uden læs)

År

— indberettende land

— oprindelsesregion

— bestemmelsesregion

— akselkonfiguration

— aldersklasse

Køretøjs-km

Bevægelser

Antal køretøjsposter

D5

Transittransport (ture med og uden læs)

År

— transitland

— indberettende land

— med læs/uden læs

— oprindelsesregion

— bestemmelsesregion

Ton

Bevægelser

Antal køretøjsposter

Note:  I D-tabellerne anvendes følgende klassificeringer:

transporttype: for egen regning/for fremmed regning

aldersklasse: tre klasser

distanceklasse: fire klasser

region: NUTS-3

akselkonfiguration: aggregeret efter typen af køretøj (lastbil, sættevognstog og påhængsvognstog).( 1 ) EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1.

( 2 ) EFT L 279 af 12.11.1993, s. 1.