2003L0037 — DA — 09.04.2014 — 008.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/37/EF

af 26. maj 2003

om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 171, 9.7.2003, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS DIREKTIV 2004/66/EF af 26. april 2004

  L 168

35

1.5.2004

►M2

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/13/EF EØS-relevant tekst af 21. februar 2005

  L 55

35

1.3.2005

►M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/67/EF EØS-relevant tekst af 18. oktober 2005

  L 273

17

19.10.2005

►M4

RÅDETS DIREKTIV 2006/96/EF af 20. november 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M5

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M6

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/22/EU EØS-relevant tekst af 15. marts 2010

  L 91

1

10.4.2010

►M7

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/62/EU EØS-relevant tekst af 8. september 2010

  L 238

7

9.9.2010

►M8

RÅDETS DIREKTIV 2013/15/EU af 13. maj 2013

  L 158

172

10.6.2013

►M9

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/44/EU EØS-relevant tekst af 18. marts 2014

  L 82

20

20.3.2014
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/37/EF

af 26. maj 2003

om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF

(EØS-relevant tekst)EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

efter proceduren i traktatens artikel 251 ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i forbindelse med harmoniseringen af godkendelsesprocedurerne blevet nødvendigt at bringe bestemmelserne i Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ( 4 ) på linje med bestemmelserne i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 5 ) og i Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( 6 ).

(2)

Eftersom direktiv 74/150/EØF begrænser anvendelsesområdet for proceduren for EF-typegodkendelse til kun at gælde landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, er det ligeledes nødvendigt at udvide anvendelsesområdet til andre klasser af landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Nærværende direktiv er således et første skridt hen imod regulering af andre motordrevne landbrugskøretøjer.

(3)

Der bør ligeledes tages højde for, at der bør indføres en undtagelsesprocedure for visse køretøjer, der fremstilles i et begrænset antal, køretøjer, der er de sidste i en serie, eller køretøjer, der svarer til et teknisk niveau, som ikke er dækket af noget særdirektiv.

(4)

Eftersom nærværende direktiv bygger på princippet om fuldstændig harmonisering, bør EF-typegodkendelsen først gøres obligatorisk efter en passende frist, således at fabrikanterne af disse køretøjer får mulighed for at tilpasse sig de nye harmoniserede procedurer.

(5)

Det er som følge af Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) ( 7 ), nødvendigt at overholde de forskellige internationale regler, som Fællesskabet har tilsluttet sig. Det er ligeledes nødvendigt at harmonisere visse prøvninger med de regulativer, der er fastlagt af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

(6)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 8 ).

(7)

Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som generelle principper i fællesskabsretten.

(8)

Da direktiv 74/150/EØF har været genstand for både talrige og væsentlige ændringer, bør dette direktiv omarbejdes for at opnå klarhed og overskuelighed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på typegodkendelse af køretøjer, uanset om de er bygget i en eller flere etaper. Det finder anvendelse på de i artikel 2, litra d), definerede køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mindst 6 km/h.

Direktivet finder ligeledes anvendelse på EF-typegodkendelse af systemer, komponenter og tekniske enheder, der er beregnet til disse køretøjer.

2.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a) Godkendelse af enkeltkøretøjer.

Visse klasser af køretøjer, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og for hvilke EF-typegodkendelse er obligatorisk, kan imidlertid være omfattet af denne procedure.

b) Maskiner, der er særligt konstrueret til anvendelse inden for skovbrug, såsom udslæbnings- og udkørselstraktorer, jf. ISO 6814:2000.

c) Skovbrugsmaskiner, der er konstrueret på gravemaskinechassis, jf. ISO 6165:2001.

d) Udskifteligt materiel, som ved kørsel på vej løftes fuldstændigt.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) »EF-typegodkendelse«: En fremgangsmåde, hvorved en medlemsstat attesterer, at en type køretøj, system, komponent eller teknisk enhed opfylder de tekniske krav i dette direktiv. EF-typegodkendelsen kan også benævnes EF-komponenttypegodkendelse, når den vedrører systemer, komponenter eller tekniske enheder.

b) »Etapevis EF-typegodkendelse«: En fremgangsmåde, hvorved en eller flere medlemsstater attesterer, at en type delvis opbygget eller etapevis færdigopbygget køretøj afhængig af færdiggørelsesgraden opfylder de tekniske krav i dette direktiv.

c) »Godkendelse af enkeltkøretøjer«: Fremgangsmåde, hvorved en medlemsstat attesterer, at et køretøj, der godkendes individuelt, opfylder de nationale krav.

d) »Køretøj«: Enhver traktor, ethvert påhængskøretøj eller enhver form for udskifteligt trukket materiel, som er færdigopbygget, delvis opbygget eller etapevis færdigopbygget, og som er beregnet til anvendelse inden for land- eller skovbrug.

e) »Køretøjsklasse«: Samling køretøjer med identiske konstruktionskarakteristika.

f) »Køretøjstype«: Køretøjer af en bestemt klasse, som er identiske på de i bilag II, kapitel A, anførte væsentlige punkter. En køretøjstype kan omfatte de forskellige varianter og versioner som anført i bilag II, kapitel A.

g) »Basiskøretøj«: Ethvert delvis opbygget køretøj, hvis identifikationsnummer bibeholdes under hele den efterfølgende etapevise EF-typegodkendelsesprocedure.

h) »Delvis opbygget køretøj«: Ethvert køretøj, som stadig mangler mindst én etape i opbygningen, inden alle de relevante krav i dette direktiv er opfyldt.

i) »Etapevis færdigopbygget køretøj«: Ethvert køretøj, som har gennemløbet hele processen for etapevis EF-typegodkendelse, og opfylder alle relevante krav i dette direktiv.

j) »Traktor«: Enhver motordrevet landbrugs- eller skovbrugstraktor med hjul eller bælter, som har mindst to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mindst 6 km/h, hvis funktion i det væsentlige ligger i dens trækkraft, som er særlig konstrueret til at trække, skubbe, bære eller drive forskellige former for udskifteligt landbrugs- eller skovbrugsmateriel, eller trække landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer. Traktoren kan indrettes med henblik på at transportere en ladning i forbindelse med en anvendelse inden for landbrug eller skovbrug, og/eller den kan udstyres med passagersæder.

k) »Påhængskøretøj«: Ethvert skovbrugs- eller landbrugspåhængskøretøj, der hovedsagelig er beregnet til at transportere ladninger og konstrueret til at blive koblet til en traktor med henblik på en anvendelse inden for skovbrug eller landbrug. Denne klasse omfatter ligeledes påhængskøretøjer, hvor en del af ladningen bæres af traktoren. Som landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøj regnes også køretøjer, som er koblet til en traktor og har et fast redskab, hvis forholdet mellem køretøjets teknisk tilladte totalmasse og dets egenvægt er over eller lig med 3,0, og køretøjet ikke er konstrueret til at behandle materialer.

l) »Udskifteligt trukket materiel«: Landbrugs- eller skovbrugsredskab, som er konstrueret til at blive trukket af en traktor, og som ændrer traktorens funktion eller tilfører en ny funktion. Det kan desuden omfatte et lad, der er konstrueret og udformet til anbringelse af de værktøjer og anordninger, som er nødvendige for at udføre arbejdet, og til midlertidig opbevaring af de materialer, som fremstilles, eller som er nødvendige under arbejdet. Som udskifteligt trukket materiel regnes også ethvert skovbrugs- eller landbrugskøretøj, som er beregnet til at blive trukket af en traktor og har et redskab, der er fastmonteret eller beregnet til behandling af materialer, hvis forholdet mellem køretøjets teknisk tilladte totalmasse og dets egenvægt er under 3,0.

m) »System«: En samling anordninger, der i kombination udfører en bestemt funktion i et køretøj.

n) »Komponent«: En anordning, som er bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan godkendes uafhængigt af et køretøj.

o) »Teknisk enhed«: En anordning, som er bestemt til at være en del af et køretøj, og som kan godkendes særskilt, dog kun i forbindelse med en eller flere bestemte køretøjstyper.

p) »Fabrikant«: Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig over for EF-typegodkendelsesmyndighederne for typegodkendelsesproceduren i enhver henseende og for sikring af produktionens overensstemmelse, uanset om denne person er direkte involveret i alle faser af konstruktionen af et køretøj, et system, en komponent eller en teknisk enhed. Begrebet fabrikant omfatter ligeledes:

i) Enhver fysisk eller juridisk person, som til eget brug konstruerer eller lader konstruere, udfører eller lader udføre et køretøj, et system, en komponent eller en teknisk enhed.

ii) Enhver fysisk eller juridisk person, som i forbindelse med markedsføringen eller ibrugtagningen af et køretøj, et system, en komponent eller en teknisk enhed er ansvarlig for overensstemmelsen med dette direktiv.

»Bemyndiget repræsentant«: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som af fabrikanten er behørigt udpeget til i dennes navn og på dennes vegne at repræsentere ham over for de kompetente myndigheder i henhold til dette direktiv.

Hvor der i det følgende henvises til udtrykket »fabrikant«, forstås dette som fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

q) »Ibrugtagning«: Første anvendelse i Fællesskabet af et køretøj i overensstemmelse med dets bestemmelse. For køretøjer, hvor det før første ibrugtagning hverken er nødvendigt, at fabrikanten eller en af ham udpeget tredjemand installerer eller justerer køretøjet, anses ibrugtagningen for at have fundet sted ved registreringen eller første markedsføring.

r) »EF-typegodkendelsesmyndigheder«: De myndigheder i en medlemsstat, som i enhver henseende er ansvarlige for typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og tekniske enheder, og som udsteder og i givet fald inddrager EF-typegodkendelser og fungerer som forbindelsesled til de øvrige medlemsstaters EF-typegodkendelsesmyndigheder samt er ansvarlig for kontrol med fabrikantens forholdsregler til sikring af produktionens overensstemmelse.

s) »Teknisk tjeneste«: Organisation eller instans, der er udpeget til som prøvningslaboratorium at udføre prøvning og inspektion på vegne af medlemsstatens EF-typegodkendelsesmyndigheder. EF-typegodkendelsesmyndighederne kan også selv varetage denne funktion.

t) »Særdirektiver«: Direktiverne i bilag II, kapitel B.

u) »EF-typegodkendelsesattest«: De attester, der findes i bilag II, kapitel C, eller i et tilsvarende bilag til et særdirektiv, hvoraf det fremgår, hvilke oplysninger EF-typegodkendelsesmyndighederne skal indgive med hensyn til godkendelse.

v) »Oplysningsskema«: Et af de skemaer, der findes i bilag I eller i et tilsvarende bilag til et særdirektiv, hvoraf det fremgår, hvilke oplysninger ansøgeren skal indgive.

w) »Informationsmappe«: Fuldstændig sagsmappe indeholdende bl.a. alle de oplysninger, tegninger, fotografier, som ansøgeren i henhold til bilag I skal indgive til den tekniske tjeneste eller EF-typegodkendelsesmyndighederne i henhold til oplysningsskemaet i et særdirektiv eller dette direktiv.

x) »Informationspakke vedrørende typegodkendelse«: Informationsmappen og de prøvningsrapporter eller andre dokumenter, som de tekniske tjenester eller EF-typegodkendelsesmyndighederne har vedlagt under udførelsen af deres opgaver.

y) »Indeks til informationspakken vedrørende typegodkendelse«: Det dokument, der indeholder en liste over indholdet af informationspakken vedrørende typegodkendelse, hvor hver enkelt side er nummereret eller mærket, således at den let kan identificeres.

z) »Typeattest«: Det dokument, som findes i bilag III til dette direktiv og som udstedes af fabrikanten til attestering af, at et bestemt køretøj, der er godkendt i henhold til dette direktiv, er i overensstemmelse med alle de forskrifter, der er gældende på tidspunktet for dets produktion, og som angiver, at det kan registreres eller tages i brug i alle medlemsstaterne uden yderligere inspektion.

Artikel 3

Ansøgning om EF-typegodkendelse

1.  Ansøgning indgives af fabrikanten eller dennes repræsentant til EF-typegodkendelsesmyndighederne i en medlemsstat. Denne ansøgning skal være ledsaget af en informationsmappe indeholdende de i bilag I fastsatte oplysninger.

Ved EF-typegodkendelse af systemer, komponenter eller tekniske enheder skal informationsmappen desuden stilles til rådighed for EF-typegodkendelsesmyndighederne, indtil der udstedes eller nægtes godkendelse.

2.  Ved etapevis EF-typegodkendelse skal ansøgeren:

a) i første etape indgive de dele af informationsmappen og godkendelsesattesterne, der kræves for et færdigopbygget køretøj, og som svarer til basiskøretøjets opbygningsstade

b) i anden og alle efterfølgende etaper indgive de dele af informationsmappen og de EF-typegodkendelsesattester, der svarer til det aktuelle opbygningsstade, samt et eksemplar af EF-typegodkendelsesattesten, der er udstedt for det delvis opbyggede køretøj i den foregående opbygningsetape. Fabrikanten skal desuden levere en detaljeret liste over alle de ændringer og tilføjelser, der er foretaget på det delvis opbyggede køretøj.

3.  Ansøgning om EF-typegodkendelse af et system, en komponent eller en teknisk enhed indgives af fabrikanten til godkendelsesmyndighederne i en medlemsstat. Ansøgningen skal være ledsaget af en informationsmappe i overensstemmelse med det relevante særdirektiv.

4.  Der kan kun indgives en ansøgning om EF-typegodkendelse for et køretøj, et system, en komponent eller en teknisk enhed i en enkelt medlemsstat. Der skal indgives særskilt ansøgning for hver type, der ønskes godkendt.

Artikel 4

Proceduren for ansøgning om EF-typegodkendelse

1.  Hver medlemsstat udsteder:

a) en EF-typegodkendelse for de køretøjstyper, der er i overensstemmelse med oplysningerne i informationsmappen, og som afhængig af deres klasse opfylder de tekniske krav i de relevante særdirektiver, der er anført i bilag II, kapitel B

b) en etapevis EF-typegodkendelse for de basiskøretøjer, delvis opbyggede køretøjer og etapevis færdigopbyggede køretøjer, der er i overensstemmelse med oplysningerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i de relevante særdirektiver, der er anført i bilag II, kapitel B

c) en EF-typegodkendelse af et system, en komponent eller en teknisk enhed for alle de typer systemer, komponenter eller tekniske enheder, der er i overensstemmelse med oplysningerne i informationsmappen, og som opfylder de tekniske krav i det relevante særdirektiv, der er anført i bilag II, kapitel B.

Hvis det system, den komponent eller den tekniske enhed, der skal godkendes, kun kan fungere efter hensigten eller udvise sine særlige egenskaber i forbindelse med andre af køretøjets dele, og hvis kontrollen af, om et eller flere krav opfyldes, derfor kun kan foretages, når det system, den komponent eller den tekniske enhed, der skal godkendes, er koblet sammen med andre af køretøjets dele, det være sig virkelige eller simulerede, skal EF-typegodkendelsen af systemet, komponenten eller den tekniske enhed begrænses tilsvarende.

I så fald skal der på EF-typegodkendelsesattesten for dette system, denne komponent eller denne tekniske enhed anføres eventuelle begrænsninger i anvendelsen og eventuelle monteringsforskrifter. I forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjet efterprøves det, om der er taget hensyn til disse begrænsninger og forskrifter.

2.  Hvis en medlemsstat vurderer, at et køretøj, et system, en komponent eller en teknisk enhed udgør en alvorlig fare for færdselssikkerheden, miljøet eller arbejdssikkerheden, selv om bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt, kan den dog nægte at udstede EF-typegodkendelse. Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom, idet den begrunder sin beslutning.

3.  EF-typegodkendelsesmyndighederne i hver medlemsstat sender inden for en frist på en måned EF-typegodkendelsesmyndighederne i de øvrige medlemsstater en kopi af EF-typegodkendelsesattesterne samt de dokumenter, der er specificeret i bilag II, kapitel C, for hver køretøjstype, for hvilken de har udstedt, nægtet eller inddraget en EF-typegodkendelse.

4.  EF-typegodkendelsesmyndighederne i hver medlemsstat sender hver måned godkendelsesmyndighederne i de øvrige medlemsstater en liste med de i bilag VI anførte oplysninger over de EF-typegodkendelser af systemer, komponenter eller tekniske enheder, som de har udstedt, nægtet eller inddraget i den forløbne måned.

Disse myndigheder sender på anmodning fra godkendelsesmyndighederne i en anden medlemsstat straks en kopi af godkendelsesattesterne for de pågældende systemer, komponenter eller tekniske enheder og/eller en informationspakke for hver type systemer, komponenter eller tekniske enheder, for hvilken de har udstedt, nægtet eller inddraget en EF-typegodkendelsesattest.

Artikel 5

Ændringer af EF-typegodkendelser

1.  Den medlemsstat, der har foretaget en EF-typegodkendelse, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den bliver underrettet om alle ændringer af de oplysninger, der findes i informationspakken.

2.  Ansøgning om ændring af en EF-typegodkendelse indgives udelukkende til den medlemsstat, der har udstedt den oprindelige EF-typegodkendelse.

3.  Hvis der i forbindelse med en EF-typegodkendelse er sket ændringer i oplysningerne i informationspakken, skal EF-typegodkendelsesmyndighederne i den medlemsstat, der har foretaget den oprindelige godkendelse, i givet fald udstede rettelsesblade til informationspakken, idet hvert enkelt rettelsesblad tydeligt mærkes med ændringens art og den nye udstedelsesdato.

En samlet, ajourført version af informationspakken ledsaget af en detaljeret beskrivelse af ændringens art anses også for at opfylde dette krav.

4.  Hver gang der udstedes rettelsesblade eller udsendes en samlet, ajourført version, rettes også indekset til informationspakken, der er knyttet som bilag til EF-typegodkendelsesattesten, således at datoen for de seneste ændringer på rettelsesbladene eller i den samlede, ajourførte version fremgår.

5.  Ændringen betragtes som en »udvidelse«, og godkendelsesmyndighederne i den medlemsstat, der har foretaget den oprindelige EF-typegodkendelse, udsteder en revideret EF-typegodkendelsesattest, der er forsynet med et udvidelsesnummer, og det skal af den reviderede udgave tydeligt fremgå, hvorfor og på hvilken dato udvidelsen er foretaget

a) hvis der kræves ny kontrol

b) hvis en oplysning i EF-typegodkendelsesattesten, bortset fra bilagene, er blevet ændret

c) hvis kravene i et særdirektiv, som finder anvendelse på den dato, fra hvilken første ibrugtagning forbydes, er ændret siden den dato, der er anført på EF-typegodkendelsesattesten.

6.  Hvis EF-typegodkendelsesmyndighederne i den medlemsstat, der har foretaget den oprindelige EF-typegodkendelse, vurderer, at en ændring i informationspakken berettiger til ny kontrol eller prøvning, underretter den fabrikanten herom, og de udsteder først de i afsnit 3, 4 og 5 omhandlede dokumenter, når den nye prøvning eller kontrol er gennemført med tilfredsstillende resultat.

Artikel 6

Typeattest og EF-typegodkendelsesmærke

1.  Som indehaver af en EF-typegodkendelsesattest udsteder fabrikanten en typeattest.

Denne attest, der udformes efter modellerne i bilag III, skal ledsage hvert færdigopbygget eller delvis opbygget køretøj, som fremstilles i overensstemmelse med den godkendte køretøjstype.

2.  Medlemsstaterne kan dog af hensyn til beskatning eller registrering af køretøjer, efter at have underrettet Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom mindst tre måneder forinden, kræve, at oplysninger, der ikke er nævnt i bilag III, anføres på typeattesten, såfremt disse oplysninger fremgår direkte af informationspakken eller kan udledes heraf ved simpel beregning.

3.  Som indehaver af en EF-typegodkendelsesattest for et system, en komponent eller en teknisk enhed skal fabrikanten anbringe sit fabriks- eller handelsmærke, typeidentifikationsmærke og/eller, hvis dette er bestemt i særdirektivet, typegodkendelsesmærke eller -nummer, på alle systemer, komponenter og tekniske enheder, der produceres i overensstemmelse med den godkendte type.

4.  Som indehaver af en EF-typegodkendelsesattest, der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra c), indeholder begrænsninger i anvendelsen af det pågældende system, den pågældende komponent eller den pågældende tekniske enhed, skal fabrikanten med hvert system, hver komponent eller hver enhed, der produceres, give detaljerede oplysninger om sådanne begrænsninger og anføre eventuelle monteringsforskrifter.

Artikel 7

Registrering, salg og ibrugtagning

1.  Hver medlemsstat foretager registrering af nye typegodkendte køretøjer, tillader salg, eller ibrugtagning heraf på grundlag af kriterier, der vedrører deres konstruktion eller drift, men kun, hvis disse køretøjer er ledsaget af en gyldig typeattest.

En medlemsstat må i tilfælde af delvis opbyggede køretøjer ikke forbyde salg, men den kan nægte endelig registrering eller ibrugtagning, indtil de er færdigopbygget.

2.  En medlemsstat må kun tillade salg eller ibrugtagning af systemer, komponenter og tekniske enheder, hvis disse systemer, komponenter eller tekniske enheder opfylder kravene i de relevante særdirektiver og kravene i artikel 6, stk. 3.

Artikel 8

Dispensation

1.  Kravene i artikel 7, stk. 1, finder hverken anvendelse på køretøjer, der er beregnet på at blive anvendt af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet eller ordensmagten, eller på køretøjer, der typegodkendes i henhold til stk. 2 i nærværende artikel.

2.  Medlemsstaterne kan efter anmodning fra en fabrikant give dispensation fra en eller flere bestemmelser i et eller flere særdirektiver for de i artikel 9, 10 og 11 anførte køretøjer.

Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en liste over disse dispensationer.

Artikel 9

Køretøjer, der produceres i små serier

For køretøjer, der produceres i små serier, må antallet af køretøjer, der årligt registreres, sælges eller ibrugtages i hver medlemsstat, ikke overstige det maksimale antal enheder, der er angivet i bilag V, del A.

Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en liste over disse EF-typegodkendelser. Medlemsstater, der udsteder sådanne EF-typegodkendelser, sender en kopi af oplysningsskemaerne og EF-typegodkendelsesattesterne med alle relevante bilag til godkendelsesmyndighederne i de medlemsstater, som fabrikanten udpeger, idet undtagelsernes art anføres. Disse medlemsstater beslutter inden for en frist på tre måneder, om og i givet fald for hvor mange køretøjer de anerkender EF-typegodkendelsen af køretøjer, der skal registreres på deres område.

Artikel 10

Restkøretøjer

1.  Medlemsstaterne kan i tilfælde af restkøretøjer efter anmodning fra fabrikanten i det i bilag V, del B, anførte omfang og i det i tredje afsnit anførte begrænsede tidsrum registrere og tillade salg eller ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, der er i overensstemmelse med en køretøjstype, hvis typegodkendelse ikke længere er gyldig.

Første afsnit finder kun anvendelse på køretøjer, der

a) befinder sig på Fællesskabets område, og

b) er ledsaget af en gyldig typeattest, der blev udstedt på et tidspunkt, hvor EF-typegodkendelsen for den pågældende køretøjstype endnu var gyldig, men hvor køretøjet ikke er blevet registreret eller taget i brug, inden nævnte godkendelse blev ugyldig.

Denne mulighed er begrænset til en periode på 24 måneder for færdigopbyggede køretøjer og på 30 måneder for etapevis færdigopbyggede køretøjer regnet fra den dato, hvor EF-typegodkendelsen blev ugyldig.

2.  Ved anvendelse af stk. 1 på en eller flere køretøjstyper af en bestemt klasse skal fabrikanten indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i hver medlemsstat, der berøres af ibrugtagningen af disse køretøjstyper. Ansøgningen skal indeholde en teknisk og/eller økonomisk begrundelse.

De pågældende medlemsstater skal inden tre måneder afgøre, hvorvidt og i givet fald for hvilket antal enheder de accepterer, at den pågældende køretøjstype registreres på deres område.

Enhver medlemsstat, der berøres af ibrugtagningen af disse køretøjstyper, er ansvarlig for, at fabrikanten overholder bestemmelserne i bilag V, del B.

Artikel 11

Uforenelige køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder

For køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder, der er fremstillet på grundlag af en teknologi eller principper, som er uforenelig med et eller flere krav i et eller flere særdirektiver, gælder følgende:

a) Medlemsstaten kan udstede en midlertidig EF-typegodkendelse. Medlemsstaten skal i så fald inden for en frist på en måned sende en kopi af EF-typegodkendelsesattesten og bilagene hertil til godkendelsesmyndighederne i de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Samtidig skal medlemsstaten fremsende en ansøgning til Kommissionen om tilladelse til at udstede EF-typegodkendelse i henhold til dette direktiv.

Ansøgningen skal ledsages af en rapport, som indeholder:

i) en begrundelse for, hvorfor den pågældende teknologi eller de pågældende principper bevirker, at køretøjet, systemet, komponenten eller den tekniske enhed ikke er forenelig(t) med kravene i et eller flere af de relevante særdirektiver

ii) en beskrivelse af de sikkerheds-, miljøbeskyttelses- og arbejdssikkerhedsaspekter, der berøres, og de forholdsregler, der er truffet

iii) en beskrivelse af de prøvninger og prøveresultater, hvoraf det fremgår, at sikkerheden, miljøbeskyttelsen og arbejdssikkerheden er på et mindst lige så højt niveau som det, kravene i et eller flere af de relevante særdirektiver indebærer.

b) Kommissionen skal inden for en frist på tre måneder efter modtagelse af den fuldstændige rapport sende et udkast til beslutning til det udvalg, som er anført i artikel 20, stk. 1. Kommissionen beslutter efter proceduren i artikel 20, stk. 2, om det tillades medlemsstaten at udstede EF-typegodkendelse i henhold til dette direktiv.

Kun anmodningen om tilladelse til at udstede en godkendelse og udkastet til beslutning fremsendes til medlemsstaterne på det/de officielle sprog i disse medlemsstater.

c) Hvis anmodningen godkendes, kan medlemsstaten udstede en EF-typegodkendelse i henhold til dette direktiv. Det skal i så fald fremgå af beslutningen, om der gælder nogen begrænsninger for dens gyldighed. Gyldighedsperioden for enhver EF-typegodkendelse skal være mindst 36 måneder.

d) Når de pågældende særdirektiver er blevet tilpasset den tekniske udvikling, således at de køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder, for hvilke der er udstedt godkendelse i henhold til bestemmelserne i nærværende artikel, er i overensstemmelse med de ændrede direktiver, skal medlemsstaterne konvertere sådanne godkendelser til typegodkendelser, der er i overensstemmelse med nærværende direktiv, idet der gives en rimelig frist til at foretage de nødvendige ændringer af komponenterne eller de tekniske enheder, herunder fjernelse af enhver henvisning til eventuelle begrænsninger eller undtagelser.

e) Hvis de nødvendige foranstaltninger til tilpasning af særdirektiverne ikke er gennemført, kan gyldigheden af typegodkendelser, som er udstedt i henhold til bestemmelserne i nærværende artikel, forlænges efter anmodning fra den medlemsstat, som har udstedt EF-typegodkendelsen, ved en yderligere beslutning af Kommissionen.

f) En undtagelse, der indrømmes for første gang i henhold til nærværende artikel, kan danne grundlag for det i artikel 20 omhandlede udvalg i forbindelse med andre identiske ansøgninger.

Artikel 12

Ækvivalens

1.  På forslag af Kommissionen kan Rådet med kvalificeret flertal inden for rammerne af multilaterale og bilaterale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande anerkende, at procedurer, som er fastsat ved internationale regulativer eller ved bestemmelser i tredjelande, er ækvivalente med dette direktivs og særdirektivernes krav for eller bestemmelser om EF-typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

2.  Ækvivalensen af EF-typegodkendelser, der udstedes i henhold til særdirektiverne om motorkøretøjer som defineret i direktiv 70/156/EØF og anført i bilag II, kapitel B, del II-A, i nærværende direktiv anerkendes.

3.  Ækvivalensen af typegodkendelser, der udstedes i henhold til de UNECE-regulativer, der findes som bilag til den reviderede overenskomst af 1958, der findes i bilag II, kapitel B, del II-B, i nærværende direktiv anerkendes.

4.  Ækvivalensen af de prøvningsrapporter, der udstedes på grundlag af de standardiserede regulativer fra OECD, som findes i bilag II, kapitel B, del II-C, i nærværende direktiv anerkendes som et alternativ til de prøvningsrapporter, der udstedes på grundlag af de relevante særdirektiver.

Artikel 13

Foranstaltninger vedrørende produktionens overensstemmelse

1.  Når en medlemsstat udsteder EF-typegodkendelse, skal den for denne godkendelse træffe de i bilag IV anførte fornødne foranstaltninger for, i givet fald i samarbejde med EF-typegodkendelsesmyndighederne i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, om der er truffet passende foranstaltninger til sikring af, at de producerede køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder er i overensstemmelse med den godkendte type.

2.  Når en medlemsstat har udstedt EF-typegodkendelse, skal den for denne godkendelse træffe de i bilag IV anførte fornødne foranstaltninger for, i givet fald i samarbejde med EF-typegodkendelsesmyndighederne i de øvrige medlemsstater, at kontrollere, om de i stk. 1 anførte foranstaltninger fortsat er passende, og om de producerede køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder fortsat er i overensstemmelse med den godkendte type.

Kontrol med, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type, begrænses til de procedurer, der er anført i bilag IV, del 2.

Artikel 14

Oplysningspligt

Medlemsstaternes EF-typegodkendelsesmyndigheder underretter inden for en frist på en måned hinanden om inddragelse af EF-typegodkendelser og om årsagen hertil.

Artikel 15

Beskyttelsesklausuler

1.  Hvis en medlemsstat finder, at køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder af en bestemt type udgør en alvorlig fare for færdsels- eller arbejdssikkerheden, selv om de er ledsaget af en gyldig typeattest eller er mærket på passende vis, kan den dog i højst seks måneder nægte registreringen af sådanne køretøjer eller forbyde salget eller ibrugtagningen på sit område af sådanne køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder.

Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom med en begrundelse for sin beslutning.

2.  I de i stk. 1 anførte tilfælde holder Kommissionen snarest muligt samråd med de berørte parter.

Hvis Kommissionen efter dette samråd konstaterer:

a) at foranstaltningen er berettiget, underretter den straks den medlemsstat, der har taget initiativ hertil, og de øvrige medlemsstater herom

b) at foranstaltningen er uberettiget, underretter den straks den medlemsstat, der har taget initiativ hertil, samt fabrikanten herom.

Hvis den i stk. 1 anførte beslutning skyldes en mangel i et af særdirektiverne, vedtages beslutningen om at fastholde den efter proceduren i artikel 20, stk. 2.

Artikel 16

Manglende overensstemmelse med den godkendte type

1.  Ved manglende overensstemmelse med den godkendte type forstås, at der konstateres afvigelser i forhold til EF-typegodkendelsesattesten og/eller informationspakken, som den medlemsstat, der har udstedt godkendelsen, ikke har givet tilladelse til i henhold til artikel 5, stk. 3.

Et køretøj anses ikke for at være i uoverensstemmelse med den godkendte type, hvis de tolerancer, der er tilladt i særdirektiver, er overholdt.

2.  Hvis en medlemsstat, der har udstedt en EF-typegodkendelse, konstaterer, at køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den type, den har godkendt, træffer den de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de producerede køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder atter bringes i overensstemmelse med den godkendte type.

Godkendelsesmyndighederne i den pågældende medlemsstat underretter godkendelsesmyndighederne i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger, der om nødvendigt kan omfatte inddragelse af godkendelsen.

3.  EF-typegodkendelsesmyndighederne anmoder den medlemsstat, der har EF-typegodkendt et system, en komponent, en teknisk enhed eller et delvis opbygget køretøj, om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de producerede køretøjer atter bringes i overensstemmelse med den godkendte type, når

a) et køretøjs manglende overensstemmelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af en køretøjstype udelukkende skyldes et systems, en komponents eller en teknisk enheds manglende overensstemmelse, eller

b) et etapevis færdigopbygget køretøjs manglende overensstemmelse i forbindelse med etapevis EF-typegodkendelse udelukkende skyldes manglende overensstemmelse af et system, en komponent eller en teknisk enhed, der er en integrerende del af det delvis opbyggede køretøj, eller af selve det delvis opbyggede køretøj.

De kompetente myndigheder skal straks underrette Kommissionen, og stk. 2, finder anvendelse.

Artikel 17

Kontrol af den manglende overensstemmelse

Hvis en medlemsstat fastslår, at køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder, som er ledsaget af en EF-typeattest eller forsynet med et EF-typegodkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, kan den anmode den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelsen, om at kontrollere, om de producerede køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder er i overensstemmelse med den godkendte type.

Denne kontrol skal finde sted snarest muligt og under alle omstændigheder senest seks måneder efter, at anmodningen er fremsat.

Artikel 18

Meddelelse om beslutninger og retsmidler

Der skal gives en udførlig begrundelse for alle beslutninger om at nægte eller inddrage en EF-typegodkendelse, nægte registrering eller forbyde ibrugtagning eller salg, som træffes i medfør af bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af direktivet.

Den berørte part underrettes om beslutningen med angivelse af, hvilke retsmidler der er til rådighed i medfør af den gældende lovgivning i medlemsstaterne, og hvilke tidsfrister der gælder for anvendelse af disse retsmidler.

Artikel 19

Ændring af bilagene til dette direktiv og særdirektiverne

▼M5

1.  Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, som er nødvendige for at gennemføre dette direktiv for så vidt angår nedennævnte spørgsmål, vedtages af Kommissionen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 3:

▼B

a) ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilagene til dette direktiv, eller

b) ændringer, som er nødvendige for at tilpasse de tekniske bilag til særdirektiverne, eller

c) indførelsen af bestemmelser vedrørende EF-typegodkendelse af tekniske enheder i særdirektiverne.

▼M5

2.  Kommissionen tilpasser bilagene til dette direktiv, hvis der i henhold til beslutning 97/836/EF indføres nye regler eller ændringer af eksisterende regler, som Fællesskabet har godkendt. Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 3.

▼B

Artikel 20

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

▼M5

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B

Artikel 21

Meddelelse om EF-typegodkendelsesmyndigheder og tekniske tjenester

1.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om navne og adresser på:

a) EF-typegodkendelsesmyndighederne og i givet fald, hvilke fagområder de enkelte myndigheder er ansvarlige for, og

b) de tekniske tjenester, som de har udpeget, med angivelse af, hvilke prøvninger hver enkelt tjeneste er udpeget til at udføre.

De udpegede tekniske tjenester skal opfylde de harmoniserede standarder om drift af prøvningslaboratorier (EN-ISO/IEC 17025:2000), idet følgende bestemmelser samtidig skal overholdes:

i) en fabrikant kan kun udpeges som teknisk tjeneste, når dette er udtrykkelig hjemlet i særdirektiverne eller de alternative regulativer

ii) en teknisk tjeneste kan benytte andet udstyr end sit eget, forudsat at EF-typegodkendelsesmyndighederne har givet deres samtykke hertil.

2.  Det antages, at en udpeget teknisk tjeneste, opfylder den i stk. 1, litra b), omhandlede harmoniserede standard.

Kommissionen kan dog i givet fald anmode medlemsstaterne om at godtgøre dette.

3.  Tekniske tjenester i et tredjeland kan kun udpeges inden for rammerne af bilaterale eller multilaterale aftaler mellem Fællesskabet og det pågældende tredjeland.

Artikel 22

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at gennemføre nærværende direktiv senest den 31. december 2004. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra 1. juli 2005.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af direktivet.

Artikel 23

Gennemførelsesforanstaltninger vedrørende EF-typegodkendelser

1.  For så vidt angår køretøjer af klasse T1, T2 og T3 anvender medlemsstaterne dette direktiv

a) for nye køretøjstyper fra den 1. juli 2005

b) for alle nye køretøjer, der tages i brug fra den 1. juli 2009.

2.  For så vidt angår andre køretøjsklasser end de i stk. 1 omhandlede, anvender medlemsstaterne dette direktiv, når alle særdirektiver for en køretøjsklasse som defineret i bilag II, er vedtaget

a) for nye køretøjstyper tre år efter den dato, hvor det sidste særdirektiv, som skal vedtages, træder i kraft

b) for alle køretøjer, der er taget i brug, seks år efter den dato, hvor det sidste særdirektiv, som skal vedtages, træder i kraft.

3.  Medlemsstaterne kan, hvis en fabrikant anmoder herom, anvende dette direktiv på nye køretøjstyper fra datoen for alle relaterede særdirektivers vedtagelse.

Artikel 24

Ophævelse

1.  Direktiv 74/150/EØF ophæves med virkning fra den 1. juli 2005.

2.  Henvisninger til direktiv 74/150/EØF gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til den i bilag VIII anførte ækvivalenstabel.

Artikel 25

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAGSFORTEGNELSEBilag I

Modeller af oplysningsskemaer

Bilag II

 

— Kapitel A

Definition af køretøjsklasser og -typer

— Kapitel B

Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af et køretøj

Tillæg 1

Definition af specialkøretøjer og liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse heraf; anvendelse af de forskellige direktiver på specialkøretøjer

Tillæg 2

Procedurer i forbindelse med EF-typegodkendelse af et køretøj

— Kapitel C

EF-typegodkendelsesattest for et køretøj

Tillæg 1

EF-typegodkendelsesattestens nummereringssystem

Bilag III

EF-typeattest

Bilag IV

Procedurer i forbindelse med produktionens overensstemmelse

Bilag V

Grænser for små serier og restkøretøjer

Bilag VI

Liste over typegodkendelser, der er udstedt i henhold til særdirektiver

Bilag VII

Procedurer for etapevis EF-typegodkendelse

Bilag VIII

Ækvivalenstabel
BILAG I ( 9 )

MODELLER AF OPLYSNINGSSKEMAER

(Alle oplysningsskemaer, der er indeholdt i dette direktiv og i særdirektiverne, må kun bestå af uddrag af denne fuldstændige liste og skal følge samme nummereringssystem)

Nedennævnte oplysninger skal i givet fald forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede.

MODEL A

Fuldstændig liste

Denne model A skal anvendes, når der ikke forefindes nogen EF-typegodkendelsesattest, der er udstedt i henhold til et særdirektiv.

0.   GENERELT

0.1. Fabrikat (registreret modelbetegnelse): …

0.2. Type (eventuelle varianter og versioner angives): …

0.2.0. Tilstand i forhold til køretøjets færdiggørelse:

færdigopbygget/delvis opbygget/etapevis færdigopbygget køretøj ( 10 )

I tilfælde af etapevis færdigopbygget køretøj præciseres den forrige fabrikants navn og adresse og det delvis opbyggede eller færdigopbyggede køretøjs godkendelsesnummer.

0.2.1. Handelsbetegnelse(r) (i givet fald): …

0.3. Typeidentifikationsmærker, som eventuelt er markeret på køretøjet:

0.3.1. Fabrikationsskilt (placering og fastgørelsesmåde): …

0.3.2. Chassisnummer (placering): …

0.4. Køretøjsklasse ( 11 ): …

0.5. Fabrikantens navn og adresse: …

0.6. De foreskrevne skiltes og påskrifters placering og fastgørelsesmåde (fotografier eller tegninger): …

0.7. For systemer, komponenter og tekniske enheder, EF-typegodkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde: …

0.8. Navn og adresse på samlefabrik(ker): …

1.   KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

(Der vedlægges fotografier i perspektiv 3/4 forfra og ¾ bagfra eller tegninger af en repræsentativ version samt måltegning af hele køretøjet)

1.1. Antal aksler og hjul: …

1.1.1. Antal aksler med tvillingmontering samt placering (eventuelt): …

1.1.2. Antal styrende aksler samt placering: …

1.1.3. Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse): …

1.1.4. Bremsede aksler (antal, placering): …

1.2. Motorens placering og montering: …

1.3. Rattets placering: højre/venstre/midt for (11) 

1.4. Vendbar førerplads: ja/nej (11) 

1.5. Chassis: centralrørschassis/længdevangechassis/leddelt chassis/andet (11) 

1.6. Køretøj konstrueret til højre-/venstrekørselv (11) 

2.   MASSER OG DIMENSIONER ( 12 ) (kg og mm) (der henvises eventuelt til tegning)

2.1. Egenmasse(r)

2.1.1. Tjenestemasse(r) ( 13 )

(til brug som reference i de enkelte særdirektiver) (inkl. styrtsikkert personværn, uden ekstraudstyr, men med kølevæske, smøremidler, brændstof, værktøj og fører) ( 14 )

 maksimum: …

 minimum: …

2.1.1.1. Fordeling af denne (disse) masse(r) på akslerne og — i tilfælde af en sættevogn (eller udskifteligt trukket materiel) eller en kærre (eller udskifteligt trukket materiel) — belastning på koblingspunktet: …

2.2. Totalmasse(r) som oplyst af fabrikanten: …

2.2.1. Teknisk tilladt totalmasse afhængig af køretøjets dæktyper: …

2.2.2. Fordeling af denne (disse) masse(r) på akslerne og — i tilfælde af en sættevogn (eller udskifteligt trukket materiel) eller en kærre (eller udskifteligt trukket materiel) — belastning på koblingspunktet: …

2.2.3. Grænser for fordelingen af denne (disse) masse(r) på akslerne (angiv minimum i procent for henholdsvis for- og bagaksel) og — i tilfælde af en sættevogn (eller udskifteligt trukket materiel) eller en kærre (eller udskifteligt trukket materiel) — belastning på koblingspunktet: …

2.2.3.1. Masse(r) og dæk:Akselnummer

Dæk(størrelse)

Lasteevne

Teknisk tilladt akseltryk for hver aksel

Tilladt lodret (1) tryk på koblingspunktet

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Belastning overført under statiske forhold til forbindelsens referencecentrum.

2.2.4. Nyttelast (14) : …

2.3. Front- og hjulvægte (totalvægt, materiale, antal): …

2.3.1. Fordeling af disse vægte på akslerne: …

▼M6

2.4. Teknisk tilladte tilkoblede totalmasse (afhængig af sammenkoblingstype)

2.4.1. Masse af ubremset påhængskøretøj: …

2.4.2. Masse af påhængskøretøj med uafhængige bremser: …

2.4.3. Masse af påhængskøretøj med påløbsbremse: …

2.4.4. Masse af påhængskøretøj med hydraulisk eller pneumatisk bremsning: …

2.4.5. Teknisk tilladte totalmasse af vogntoget (traktor-påhængskøretøj) (afhængigt af, hvilke bremser der er på påhængskøretøjet): …

2.4.6. Koblingspunktets placering:

2.4.6.1. Højde over jorden

2.4.6.1.1. største højde: …

2.4.6.1.2. mindste højde: …

2.4.6.2. Afstand til det lodrette plan gennem bagakslens centerlinje

2.4.6.2.1. højst: …

2.4.6.2.2. mindst: …

2.4.6.3. Teknisk tilladt største lodrette belastning på køretøjets koblingspunkt:

2.4.6.3.1. 

 fra traktoren: …

2.4.6.3.2. 

 fra sættevognen (udskifteligt trukket materiel) eller fra kærren (udskifteligt trukket materiel): …

▼B

2.5. Akselafstand ( 15 )

2.5.1. Sættevogn (udskifteligt trukket materiel):

2.5.1.1. 

 afstand mellem bæreakslen og den første bagaksel: …

2.5.1.2. 

 afstand mellem bæreakslen og sættevognens (det udskiftelige trukne materiels) bageste punkt: …

2.6. Største og mindste sporvidde for hver aksel (målt mellem enkelt- eller tvillingedækkenes symmetriplaner svarende til den normale dækmontering) (opgives af fabrikanten) ( 16 ): …

2.7. Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål og til kørsel på vej)

2.7.1. For chassis uden karrosseri:

2.7.1.1. Længde ( 17 ): …

2.7.1.1.1. Største tilladte længde af det etapevis færdigopbyggede køretøj: …

2.7.1.1.2. Mindste tilladte længde af det etapevis færdigopbyggede køretøj: …

2.7.1.2. Bredde ( 18 ): …

2.7.1.2.1. Største tilladte bredde af det etapevis færdigopbyggede køretøj: …

2.7.1.2.2. Mindste tilladte bredde af det etapevis færdigopbyggede køretøj: …

2.7.1.3. Højde (ubelastet) ( 19 ) (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition): …

2.7.1.4. Overhæng fortil ( 20 ): …

2.7.1.4.1. Frigangsvinkel fortil: … grader

2.7.1.5. Overhæng bagtil ( 21 ): …

2.7.1.5.1. Frigangsvinkel bagtil: … grader

2.7.1.5.2. Mindste og største tilladte overhæng ved koblingspunktet (21) : …

2.7.1.6. Frihøjde ( 22 ):

2.7.1.6.1. Mellem akslerne: …

2.7.1.6.2. Under forakslen (-akslerne): …

2.7.1.6.3. Under bagakslen (-akslerne): …

2.7.1.7. Tilladt yderste placering af karrosseriets og/eller det indvendige udstyrs og/eller redskabernes og/eller lastens tyngdepunkt: …

▼M6

2.7.2. Køretøjets dimensioner med tilkoblingsanordning

2.7.2.1. Længde til kørsel på vej (22) :

højst: …

mindst: …

2.7.2.2. Bredde til kørsel på vej (22) :

højst: …

mindst: …

2.7.2.3. Højde til kørsel på vej (22) :

højst: …

mindst: …

2.7.2.4. Overhæng fortil (22) :

højst: …

mindst: …

2.7.2.5. Overhæng bagtil (22) :

højst: …

mindst: …

2.7.2.6. Frihøjde (22) :

højst: …

mindst: …

▼M2

3. MOTORDel 1 — Generelt3.1. Stammotor/motortype (1) (3) (21)3.1.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse):3.1.2. Type og handelsbetegnelse for stammotoren (-erne) og, i givet fald, for motorfamilie (1):3.1.3. Fabrikantens typeidentifikationsmærker som markeret på motoren (-erne) samt fastgørelsesmetode:3.1.3.1. Motortypeidentifikationsnummerets placering, kodning og fastgørelse:3.1.3.2. EF-komponenttypegodkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde:3.1.4. Fabrikantens navn og adresse:3.1.5. Adresse(r) på samlefabrik(ker):3.1.6. Virkemåde:— styret tænding/kompressionstænding (1)— direkte/indirekte indsprøjtning (1)— totakts/firtakts (1)3.1.7. BrændstofDiesel/benzin/LPG/andet (1)Del 2 — Motortype inden for motorfamilien3.2. Hovedspecifikationer for familiens stammotor (3)3.2.1. Beskrivelse af motor med kompressionstænding3.2.1.1. Fabrikant:3.2.1.2. Fabrikantens motorkodebetegnelse fastgjort til motorerne:3.2.1.3. Funktionsprincip: firtakts/totakts (1)3.2.1.4. Boring: … mm3.2.1.5. Slaglængde: … mm3.2.1.6. Cylinderantal og -arrangement:3.2.1.7. Slagvolumen: … cm33.2.1.8. Mærkehastighed: … o/min ( 23 )

3.2.1.9. Maks. drejningsmoment: … o/min3.2.1.10. Kompressionsforhold (2):3.2.1.11. Beskrivelse af forbrændingssystem:3.2.1.12. Tegning(er) af forbrændingskammer og stempelkrone:3.2.1.13. Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte:3.2.1.14. Kølesystem3.2.1.14.1. Kølevæske3.2.1.14.1.1. Væskens art:3.2.1.14.1.2. Cirkulationspumpe(r): ja/nej (1)3.2.1.14.1.3. Specifikationer eller fabrikat(er) og type(r) (i givet fald):3.2.1.14.1.4. Udvekslingsforhold af drev (i givet fald):3.2.1.14.2. Luft3.2.1.14.2.1. Blæser: ja/nej (1)3.2.1.14.2.2. Specifikationer eller fabrikat(er) og type(r) (i givet fald):3.2.1.14.2.3. Udvekslingsforhold af drev (i givet fald):3.2.1.15. Tilladt temperatur, angivet af fabrikanten3.2.1.15.1. Væskekøling: maksimal temperatur ved fraløb:3.2.1.15.2. Luftkøling: referencepunkt:Største temperatur ved referencepunkt: … K3.2.1.15.3. Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K3.2.1.15.4. Maksimal udstødningstemperatur i den del af udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens yderste flange(r): … K3.2.1.15.5. Smøremiddeltemperatur: mindst: … K/højst: … K3.2.1.16. Tryklader: ja/nej (1)3.2.1.16.1. Mærke:3.2.1.16.2. Type:3.2.1.16.3. Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant):3.2.1.16.4. Ladeluftkøler: ja/nej (1)3.2.1.17. Luftindtag: største tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa3.2.1.18. Udstødningssystem: største tilladte modtryk ved mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

 ( 24 )

▼M9

3.2.2.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.2.1. Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (1)

3.2.2.2. Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik)

3.2.2.2.1. Katalysator: ja/nej (1)

3.2.2.2.1.1. Fabrikat(er): …

3.2.2.2.1.2. Type(r): …

3.2.2.2.1.3. Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

3.2.2.2.1.4. Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

3.2.2.2.1.5. Type katalytisk virkning: …

3.2.2.2.1.6. Samlet mængde ædelmetaller: …

3.2.2.2.1.7. Relativ koncentration: …

3.2.2.2.1.8. Substrat (struktur og materiale): …

3.2.2.2.1.9. Celletæthed: …

3.2.2.2.1.10. Katalysatorbeholdertype(r): …

3.2.2.2.1.11. Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.2.2.2.1.12. Normalt driftstemperaturområde (K): …

3.2.2.2.1.13. Reagens, der forbruges (i givet fald): …

3.2.2.2.1.13.1. Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

3.2.2.2.1.13.2. Reagensets normale driftstemperaturområde: …

3.2.2.2.1.13.3. International standard (i givet fald): …

3.2.2.2.1.14. NOx-føler: ja/nej (1)

3.2.2.2.2. Lambda-sonde: ja/nej (1)

3.2.2.2.2.1. Fabrikat(er): …

3.2.2.2.2.2. Type: …

3.2.2.2.2.3. Placering: …

3.2.2.2.3. Lufttilførsel: ja/nej (1)

3.2.2.2.3.1. Type (pulserende luft, luftpumpe, o.lign.): …

3.2.2.2.4. Recirkulation af udstødningsgas (EGR): ja/nej (1)

3.2.2.2.4.1. Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk o.lign.): …

3.2.2.2.5. Partikelfilter: ja/nej (1)

3.2.2.2.5.1. Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

3.2.2.2.5.2. Partikelfilterets type og konstruktion: …

3.2.2.2.5.3. Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.2.2.2.5.4. Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning: …

3.2.2.2.5.5. Normalt driftstemperaturområde (K) og trykområde (kPa): …

3.2.2.2.6. Andre systemer: ja/nej (1)

3.2.2.2.6.1. Beskrivelse og funktionsmåde: …

▼M2

3.2.3. Brændstoftilførsel3.2.3.1. FødepumpeTryk (2) eller karakteristikdiagram: … kPa3.2.3.2. Indsprøjtningssystem3.2.3.2.1. Pumpe3.2.3.2.1.1. Fabrikat(er):3.2.3.2.1.2. Type(r):3.2.3.2.1.3. Brændstofmængde: … mm3 (2) pr. takt eller arbejdsgang ved henholdsvis en pumpehastighed på: … o/min. (mærke) og … o/min. (ved maksimalt drejningsmoment), eller karakteristikdiagramAnvendt metode: på motor/på prøvebænk (1)3.2.3.2.1.4. Indsprøjtningsforstilling3.2.3.2.1.4.1. Kurve over indsprøjtningsforstilling (2):3.2.3.2.1.4.2. Indsprøjtningsindstilling( 2):3.2.3.2.2. Indsprøjtningsrør3.2.3.2.2.1. Længde: … mm3.2.3.2.2.2. Indvendig diameter: … mm3.2.3.2.3. Indsprøjtningsdyse(r)3.2.3.2.3.1. Fabrikat(er):3.2.3.2.3.2. Type(r):3.2.3.2.3.3. Åbningstryk (2) eller karakteristikdiagram:3.2.3.2.4. Regulator3.2.3.2.4.1. Fabrikat(er):3.2.3.2.4.2. Type(r):3.2.3.2.4.3. Afskæringspunkt ved fuld last (2): … o/min3.2.3.2.4.4. Maksimal hastighed, ubelastet (2): … o/min3.2.3.2.4.5. Tomgangshastighed (2): … o/min3.2.3.3. Koldstartsystem3.2.3.3.1. Fabrikat(er):3.2.3.3.2. Type(r):3.2.3.3.3. Beskrivelse:3.2.4. Ventilindstilling3.2.4.1. Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til øvre dødpunkt, eller tilsvarende data:3.2.4.2. Referenceafstande og/eller indstillingsområde (1)

►(1) M9  

3.2.4.3. System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)3.2.4.3.1. Type: kontinuert eller tændt/slukket3.2.4.3.2. Kamvinkel ved faseskift:3.2.5. Portkonfiguration3.2.5.1. Placering, størrelse og antal:3.2.6. Elektroniske styrefunktionerHvis motoren er udstyret med elektroniske styrefunktioner, skal der gives oplysninger om deres ydelse, herunder:3.2.6.1. Mærke:3.2.6.2. Type:3.2.6.3. Identifikationsnummer:3.2.6.4. Placeringen af motorens elektroniske styreenhed:3.2.6.4.1. Hvad måler den:3.2.6.4.2. Hvad styrer den:Del 3 — Motorfamilien med kompressionstænding3.3. Hovedspecifikationer for motorfamilien3.3.1. Fortegnelse over motortyper i familien3.3.1.1. Motorfamiliens betegnelse:

►(1) M9  

▼M9 

Stammotor (1)

Motorer i motorfamilien (2)

Motortype

 
 
 
 
 

Antal cylindre

 
 
 
 
 

Nominel hastighed (min–1)

 
 
 
 
 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved nominel nettoeffekt

 
 
 
 
 

Nominel nettoeffekt (kW)

 
 
 
 
 

Maksimal effekthastighed (min–1)

 
 
 
 
 

Maksimal nettoeffekt (kW)

 
 
 
 
 

Hastighed ved største drejningsmoment (min–1)

 
 
 
 
 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved maksimalt drejningsmoment

 
 
 
 
 

Maksimalt drejningsmoment (Nm)

 
 
 
 
 

Laveste tomgangshastighed (min–1)

 
 
 
 
 

Slagvolumen (i % af stammotorens)

100

 
 
 
 

(1)   Fuldstændige detaljer er angivet i punkt 3.2.

(2)   Fuldstændige detaljer er angivet i punkt 3.4.

▼M2

Del 4 — Motortype3.4. Hovedspecifikationer for motortypen3.4.1. Beskrivelse af motoren3.4.1.1. Fabrikant:3.4.1.2. Fabrikantens motorkodebetegnelse fastgjort til motorerne:3.4.1.3. Funktionsprincip: firtakts/totakts (1)3.4.1.4. Boring: … mm3.4.1.5. Slaglængde: … mm3.4.1.6. Antal og arrangement af cylindre:3.4.1.7. Slagvolumen: … cm33.4.1.8. Mærkehastighed: … o/min3.4.1.9. Maks. drejningsmoment: … o/min3.4.1.10. Kompressionsforhold (2):3.4.1.11. Forbrændingssystem:3.4.1.12. Tegning(er) af forbrændingskammer og stempelkrone:3.4.1.13. Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte:3.4.1.14. Kølesystem3.4.1.14.1. Kølevæske3.4.1.14.1.1. Væskens art:3.4.1.14.1.2. Cirkulationspumpe(r): ja/nej (1)3.4.1.14.1.3. Specifikationer eller fabrikat(er) og type(r) (i givet fald):3.4.1.14.1.4. Udvekslingsforhold af drev (i givet fald):3.4.1.14.2. Luft3.4.1.14.2.1. Blæser: ja/nej (1)3.4.1.14.2.2. Specifikationer eller fabrikat(er) og type(r) (i givet fald):3.4.1.14.2.3. Udvekslingsforhold af drev (i givet fald):3.4.1.15. Tilladt temperatur, angivet af fabrikanten:3.4.1.15.1. Væskekøling: maksimal temperatur ved fraløb: … K3.4.1.15.2. Luftkøling: referencepunkt:Største temperatur ved referencepunkt:3.4.1.15.3. Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K3.4.1.15.4. Maksimal udstødningstemperatur i den del af udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens yderste flange(r): … K3.4.1.15.5. Smøremiddeltemperatur: mindst: K/højst: … K

3.4.1.16. Tryklader: ja/nej (1)3.4.1.16.1. Mærke:3.4.1.16.2. Type:3.4.1.16.3. Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant):3.4.1.16.4. Ladeluftkøler: ja/nej (1)3.4.1.17. Luftindtag: største tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa3.4.1.18. Udstødningssystem: største tilladte modtryk ved mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa (2)

▼M9

3.4.2.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.4.2.1. Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (1) …

3.4.2.2. Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik)

3.4.2.2.1. Katalysator: ja/nej (1)

3.4.2.2.1.1. Fabrikat(er): …

3.4.2.2.1.2. Type(r): …

3.4.2.2.1.3. Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

3.4.2.2.1.4. Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

3.4.2.2.1.5. Type katalytisk virkning: …

3.4.2.2.1.6. Samlet mængde ædelmetaller: …

3.4.2.2.1.7. Relativ koncentration: …

3.4.2.2.1.8. Substrat (struktur og materiale): …

3.4.2.2.1.9. Celletæthed: …

3.4.2.2.1.10. Katalysatorbeholdertype(r): …

3.4.2.2.1.11. Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.4.2.2.1.12. Normalt driftstemperaturområde (K): …

3.4.2.2.1.13. Reagens, der forbruges (i givet fald): …

3.4.2.2.1.13.1. Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

3.4.2.2.1.13.2. Reagensets normale driftstemperaturområde: …

3.4.2.2.1.13.3. International standard (i givet fald): …

3.4.2.2.1.14. NOx-føler: ja/nej (1)

3.4.2.2.2. Lambda-sonde: ja/nej (1)

3.4.2.2.2.1. Fabrikat(er): …

3.4.2.2.2.2. Type: …

3.4.2.2.2.3. Placering: …

3.4.2.2.3. Lufttilførsel: ja/nej (1)

3.4.2.2.3.1. Type (pulserende luft, luftpumpe, o.lign.): …

3.4.2.2.4. Recirkulation af udstødningsgas (EGR): ja/nej (1)

3.4.2.2.4.1. Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk o.lign.): …

3.4.2.2.5. Partikelfilter: ja/nej (1)

3.4.2.2.5.1. Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

3.4.2.2.5.2. Partikelfilterets type og konstruktion: …

3.4.2.2.5.3. Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.4.2.2.5.4. Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning: …

3.4.2.2.5.5. Normalt driftstemperaturområde (K) og trykområde (kPa): …

3.4.2.2.6. Andre systemer: ja/nej (1)

3.4.2.2.6.1. Beskrivelse og funktionsmåde: …

▼M2

3.4.3. Brændstoftilførsel3.4.3.1. FødepumpeTryk (2) eller karakteristikdiagram: … kPa3.4.3.2. Indsprøjtningssystem3.4.3.2.1. Pumpe3.4.3.2.1.1. Fabrikat(er):3.4.3.2.1.2. Type(r):3.4.3.2.1.3. Brændstofmængde: … og … mm3 (2) pr. takt eller arbejdsgang ved henholdsvis en pumpehastighed på: … o/min (mærke) og … o/min (ved maksimalt drejningsmoment), eller karakteristikdiagramAnvendt metode: på motor/på prøvebænk (1)3.4.3.2.1.4. Indsprøjtningsforstilling3.4.3.2.1.4.1. Kurve over indsprøjtningsforstilling (2):3.4.3.2.1.4.2. Indsprøjtningsindstilling (2):3.4.3.2.2. Indsprøjtningsrør3.4.3.2.2.1. Længde: … mm3.4.3.2.2.2. Indvendig diameter: … mm3.4.3.2.3. Indsprøjtningsdyse(r)3.4.3.2.3.1. Fabrikat(er):3.4.3.2.3.2. Type(r):3.4.3.2.3.3. Åbningstryk (2) eller karakteristikdiagram (1):

3.4.3.2.4. Regulator(er)3.4.3.2.4.1. Fabrikat(er):3.4.3.2.4.2. Type(r):3.4.3.2.4.3. Afskæringspunkt ved fuld last (2): … o/min3.4.3.2.4.4. Maksimal hastighed, ubelastet (2): … o/min3.4.3.2.4.5. Tomgangshastighed (2): … o/min3.4.4. Koldstartsystem3.4.4.1. Fabrikat(er):3.4.4.2. Type(r):3.4.4.3. Beskrivelse:3.4.5. Ventilindstilling3.4.5.1. Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til øvre dødpunkt, eller tilsvarende data:3.4.5.2. Referenceafstande og/eller indstillingsområde (1):3.4.5.3. System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)3.4.5.3.1. Type: kontinuert eller tændt/slukket3.4.5.3.2. Kamvinkel ved faseskift:3.4.6. Portkonfiguration3.4.6.1. Placering, størrelse og antal:3.4.7. Elektroniske styrefunktionerHvis motoren er udstyret med elektroniske styrefunktioner, skal der gives oplysninger om disses ydelse,herunder:3.4.7.1. Mærke:3.4.7.2. Type:3.4.7.3. Identifikationsnummer:3.4.7.4. Placeringen af motorens elektroniske styreenhed:3.4.7.4.1. Hvad måler den:3.4.7.4.2. Hvad styrer den: …

►(1) M9  

▼M9

3.5.   Motoreffekt

3.5.1. Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, ved … min–1 (efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF ( 25 ))

3.5.2. Motorens nominelle nettoeffekt … kW, ved … min–1 (efter direktiv 97/68/EF)

3.5.3. Valgfrit: Effekt målt ved eventuelt kraftudtag ved standardomdrejningshastighed(er) (efter OECD-regulativ nr. 2 eller ISO 789-1-:1990)Standardomdrejningshastighed for kraftudtag

(min-1)

Tilsvarende motoromdrejningshastighed

(min-1)

Effekt

(kW)

1-540

 
 

2-1 000

 
 

3-540 ECO

 
 

4-1 000 ECO

 
 

▼B

4.   TRANSMISSION (25) 

4.1. Diagram over transmissionssystemet: …

4.2. Transmissionstype (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): …

4.2.1. Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter (i givet fald): …

4.3. Inertimoment af motorens svinghjul: …

4.3.1. Ekstra inertimoment, når intet gear er indrykket: …

4.4. Kobling (type) (i givet fald): …

4.4.1. Største momentomformning (i givet fald): …

4.5. Gearkasse (type, direkte kraftoverføring, betjeningsmåde) (i givet fald):

4.6. Transmissionens udvekslingsforhold med og uden mellemgearkasse (i givet fald) ( 26 ):Gear

Udveksling, gearkasse

Udveksling, mellemgearkasse(r)

Udveksling, differentiale

Total udveksling

Maksimum for CVT (1)

1

2

3

 
 
 
 

Minimum for CVT (1)

Bakgear

1

 
 
 
 

(1)   Trinløst variabel transmission.

4.6.1. Maksimale dimensioner af dæk på drivaksler: …

4.7. Køretøjets beregnede maksimalhastighed i højeste gear (beregningsmåde skal fremgå) (26) : … km/h

4.7.1. Målt maksimalhastighed: … km/h

4.8. Faktisk køredistance svarende til en komplet omdrejning af de trækkende hjul: …

4.9. Hastighedsregulator: ja/nej (26) 

4.9.1. Beskrivelse: …

4.10. Eventuel hastighedsmåler, omdrejningstæller og timetæller:

4.10.1. Hastighedsmåler (eventuelt):

4.10.1.1. Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

4.10.1.2. Instrumentets konstant: …

4.10.1.3. Tolerance for målemekanisme: …

4.10.1.4. Transmissionens totale udveksling: …

4.10.1.5. Tegning af instrumentets skala eller andre former for visning: …

4.10.1.6. Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

4.10.2. Eventuel omdrejningstæller og timetæller: ja/nej (26) 

4.11. Eventuel differentialespærre: ja/nej (26) 

4.12. Kraftudtag (rotationshastighed og udvekslingsforhold til motor) (antal, type og placering):

4.12.1. 

 hovedudtag: …

4.12.2. 

 øvrige udtag: …

4.12.3. Afskærmning af kraftudtag (beskrivelse, dimensioner, tegninger, fotografier): …

4.13. Afskærmning af bevægelige dele, udragende dele og hjul (beskrivelser, tegninger, skitser, fotografier):

4.13.1. Ensidig afskærmning: …

4.13.2. Flersidig afskærmning: …

4.13.3. Helt lukket afskærmning: …

4.14. Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter (i givet fald): …

5.   AKSLER

5.1. Beskrivelse af de enkelte aksler: …

5.2. Mærke (i givet fald): …

5.3. Type (i givet fald): …

6.   HJUL OG HJULOPHÆNG (i givet fald)

6.1. Største/mindste kombination(er) (i givet fald) af dæk/hjul (dimensioner, specifikationer, dæktryk på vej, største tilladte belastning, fælgdimensioner og kombinationer på forhjul/baghjul): …

6.2. Type af eventuelt hjulophæng for hver aksel eller hvert hjul: …

6.2.1. Niveauregulering: ja/nej/fakultativ (26) 

6.2.2. Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter (i givet fald): …

6.3. Andre eventuelle anordninger: …

7.   STYREAPPARAT (beskrivende diagram)

7.1. Styreapparatets art: manuel/forstærket/servo (26) 

7.1.1. Vendbar førerplads (beskrivelse): …

7.2. Mekanisme og betjeningsorgan:

7.2.1. Mekanismens art (i givet fald angivet for hhv. for- og baghjul): …

7.2.2. Forbindelse til hjulene (herunder andet end mekanisk forbindelse, i givet fald angivet for hhv. for- og baghjul): …

7.2.2.1. Kortfattet beskrivelse elektriske/elektroniske komponenter (i givet fald): …

7.2.3. Servoforstærkning (i givet fald): …

7.2.3.1. Funktionsprincip og -diagram, fabrikat(er) og type(r): …

7.2.4. Skematisk diagram over styremekanismen med angivelse af placeringen i køretøjet af de forskellige anordninger, der påvirker dets styring: …

7.2.5. Skematisk(e) diagram(mer) over styreapparatets betjeningsorgan(er): …

7.2.6. Eventuel indstillingsoversigt og -måde for styreapparatets betjeningsorgan: …

7.3. Hjulenes største drejningsvinkel (i givet fald):

7.3.1. Til højre: … grader

Antal ratomdrejninger: …

7.3.2. Til venstre: … grader

Antal ratomdrejninger: …

7.4. Mindste vendediameter (uden bremser) ( 27 ):

7.4.1. Til højre: … mm

7.4.2. Til venstre: … mm

7.5. Eventuel indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsorgan: …

7.6. Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter (i givet fald) …

8.   BREMSESYSTEM (beskrivende diagram over systemet og funktionsdiagram) ( 28 )

8.1. Driftsbremse: …

8.2. Nødbremse (eventuelt): …

8.3. Parkeringsbremse: …

8.4. Eventuel(le) supplerende anordning(er) (navnlig transmissionsbremse): …

8.5. For køretøjer med systemer til at forhindre blokering af hjulene: beskrivelse af, hvorledes systemet fungerer (herunder eventuelle elektroniske komponenter), elektrisk blokdiagram og tegning af hydrauliske/pneumatiske kredsløb: …

8.6. Fortegnelse over bremsesystemets dele, tilbørligt identificeret: …

8.7. Dimensioner på de største tilladte dæk på bremsende aksler: …

8.8. Beregning af bremsesystemet (forholdet mellem bremsekræfterne på hjulomkredsen og betjeningskraften): …

8.9. Låsning af betjeningsorgan i højre og venstre side: …

8.10. Eventuel(le) udvendig(e) energikilde(r) (specifikationer, kapacitet af energibeholdere, maksimalt og minimalt tryk, manometer og indikator for minimum-energibeholdning på instrumentbrættet, vakuumbeholdere og tilførselsventil, kompressorer, overholdelse af regler for trykbeholdere): …

8.11. Køretøjer udstyret til bremsning af tilkoblet redskab:

8.11.1. Betjeningsanordning for påhængskøretøjets bremsesystem (beskrivelse, specifikationer): …

8.11.2. Tilslutning: mekanisk/hydraulisk/pneumatisk (28) 

8.11.3. Tilslutninger, tilkoblinger, beskyttelsesanordning (beskrivelse, tegning, skitse): …

8.11.4. Tilslutning: 1 eller 2 ledning(er) (28) 

8.11.4.1. Tryktilslutning (1 ledning): … KPa

8.11.4.2. Tryktilslutning (2 ledninger): … KPa

9.   SYNSFELT, RUDER, RUDEVISKERE OG FØRERSPEJLE

9.1. Synsfelt:

9.1.1. Tegning(er) eller fotografi(er), der viser placeringen af de dele, der befinder sig i synsfeltet fremad: …

9.2. Ruder:

9.2.1. Data til hurtig identifikation af referencepunkt: …

9.2.2. Forrude(r):

9.2.2.1. Anvendt(e) materiale(r): …

9.2.2.2. Monteringsmåde: …

9.2.2.3. Hældningsvinkel: … grader

9.2.2.4. EF-typegodkendelsesmærke: …

9.2.2.5. Andet udstyr med relation til forruden, dets placering og kortfattet beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

9.2.3. Andre ruder:

9.2.3.1. Placering: …

9.2.3.2. Anvendt(e) materiale(r): …

9.2.3.3. EF-typegodkendelsesmærke: …

9.2.3.4. Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter i rudemekanismen (i givet fald): …

9.3. Rudeviskere: ja/nej (28)  (beskrivelse, antal, arbejdsfrekvens): …

9.4. Førerspejl(e):

9.4.1. Kategori(er): …

9.4.2. EF-typegodkendelsesmærke(r): …

9.4.3. Placering i forhold til køretøjets opbygning (tegninger): …

9.4.4. Fastgørelsesmåde(r): …

9.4.5. Ekstraudstyr, som kan begrænse synsfeltet bagud: …

9.4.6. Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter i indstillingssystemet (i givet fald): …

9.5. Afrimnings- og afdugningsanlæg:

9.5.1. Teknisk beskrivelse: …

10.   STYRTSIKRE PERSONVÆRN, ANORDNINGER TIL BESKYTTELSE MOD VEJRLIGET, SÆDER, LAD

10.1. Styrtsikre personværn (måltegninger, fotografier (eventuelt), beskrivelse):

10.1.1. Ramme(r):

10.1.1.0. Forefindes: ja/nej (28) 

10.1.1.1. Fabrikat(er): …

10.1.1.2. EF-typegodkendelsesmærke(r): …

10.1.1.3. Indvendige og udvendige mål: …

10.1.1.4. Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

10.1.2. Førerhus(e):

10.1.2.0. Forefindes: ja/nej (28) 

10.1.2.1. Fabrikat(er): …

10.1.2.2. EF-typegodkendelsesmærke(r): …

10.1.2.3. Døre (antal, dimensioner, åbningsretning, låse og hængsler): …

10.1.2.4. Ruder og nødudgang(e) (antal, dimensioner, placering): …

10.1.2.5. Andre beskyttelsesanordninger mod vejrliget (beskrivelse): …

10.1.2.6. Indvendige og udvendige mål: …

10.1.3. Bøjle(r): frontmonteret/bagmonteret (28) , sammenklappelig(e) eller ikke (28) 

10.1.3.0. Forefindes: ja/nej (28) 

10.1.3.1. Beskrivelse (placering, fastgørelse osv.): …

10.1.3.2. Fabrikat(er) (eller handelsbetegnelse): …

10.1.3.3. EF-typegodkendelsesmærke(r): …

10.1.3.4. Dimensioner: …

10.1.3.5. Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

10.2. Førerpladsens plads- og adgangsforhold (beskrivelse, specifikationer eller måltegninger): …

10.3. Sæder og fodhviler:

10.3.1. Førersæde(r) (tegninger, fotografier, beskrivelse): …

10.3.1.1. Fabrikat(er) eller handelsbetegnelse(r): …

10.3.1.2. EF-typegodkendelsesmærke(r): …

10.3.1.3. Sædetypen: kategori A, klasse I/II/III, kategori B (28) 

10.3.1.4. Placering og hovedspecifikationer: …

10.3.1.5. Indstillingssystem: …

10.3.1.6. System for justering i længderetningen og låsesystem: …

10.3.2. Passagersæde (antal, dimensioner, placering og specifikationer): …

10.3.3. Fodhvilere (antal, dimensioner og placering): …

10.4. Lad:

10.4.1. Dimensioner: … mm

10.4.2. Placering: …

10.4.3. Teknisk tilladt last: … Kg

10.4.4. Fordeling af belastningen på akslerne: … Kg

10.5. Radiostøjdæmpning:

10.5.1. Beskrivelse og tegninger eller fotografier af udformning og bestanddele af den del af karrosseriet, som udgør motorrummet og den del af kabinen, der ligger tættest op ad dette: …

10.5.2. Tegninger eller fotografier af placeringen af metaldele, der er monteret i motorrummet (f.eks. varmeapparat, reservehjul, luftfilter, styreapparat osv.): …

10.5.3. Oversigt over og tegning af radiostøjdæmpende udstyr: …

10.5.4. Nominel værdi af jævnstrømsmodstande og, for tændkabler med indbygget radiostøjmodstand, af den nominelle modstand pr. meter: …

11.   LYGTER OG LYSSIGNALER (diagrammer af køretøjets ydre, med målsat angivelse af placering af samtlige anordningers lysende flader: antal, elektrisk tilslutning, EF-typegodkendelsesmærke og farve på lygter)

11.1. Påbudte anordninger:

11.1.1. Nærlyslygter: …

11.1.2. Positionslygter, på siden eller forudrettet: …

11.1.3. Positionslygter, bagudrettet: …

11.1.4. Retningsviserblink:

 forlygter: …

 baglygter: …

 sidelygter: …

11.1.5. Bagudvendte reflekser: …

11.1.6. Bagnummerpladelygter: …

11.1.7. Stoplygter: …

11.1.8. Havariblink: …

11.2. Fakultative anordninger:

11.2.1. Fjernlyslygter: …

11.2.2. Tågeforlygter: …

11.2.3. Tågebaglygter: …

11.2.4. Baklygter: …

11.2.5. Arbejdslygter: …

11.2.6. Parkeringslygter: …

11.2.7. Markeringslygter: …

11.2.8. Kontrolanordning(er) for funktion af retningsviserblink på påhængskøretøj(er): …

11.3. Kortfattet beskrivelse af andre elektriske/elektroniske komponenter end lamper (i givet fald): …

12.   ANDET

12.1. Lydsignalapparat(er) (placering): …

12.1.1. EF-typegodkendelsesmærke(r): …

12.2. Mekaniske forbindelser mellem traktor og påhængskøretøj(er):

12.2.1. Forbindelsestype(r): …

12.2.2. Fabrikat(er): …

12.2.3. EF-typegodkendelsesmærke(r): …

12.2.4. Anordning beregnet til en maksimal vandret belastning på … kg; eventuelt til en maksimal lodret belastning på: … kg ( 29 )

12.3. Hydraulisk lift — trepunktstilkobling: ja/nej (29) 

12.4. Strømudtag til forsyning af påhængskøretøjets lygter og lyssignaler (beskrivelse): …

12.5. Montering, placering, funktion og identifikation af betjeningsorganer (beskrivelse, fotografier eller diagrammer): …

12.6. Bagnummerpladens placering (form og dimensioner): …

12.7. Frontmonteret bugseranordning (måltegning): …

12.8. Beskrivelse af køretøjets elektroniske dele, som anvendes til at drive og styre redskaber, som transporteres eller trækkes: …

MODEL B

Forkortet oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af en køretøjstype

DEL I

Denne model følges, når der foreligger en eller flere EF-typegodkendelsesattester, der er udstedt i henhold til et særdirektiv.

EF-typegodkendelsesattesternes numre anføres i tabellen i del III.

I hvert af nedenstående kapitler (nr. 1-12) og for hver køretøjstype/variant/version anføres de oplysninger, der er angivet i bilag III (typeattest).

Når der ikke foreligger nogen EF-typegodkendelsesattest, der er udstedt i henhold til et særdirektiv, udfyldes de pågældende kapitler med samme oplysninger som i model A.0.

GENERELT

0.1.

Fabrikat(er) (registreret modelbetegnelse): …

0.2.

Type (med angivelse af eventuelle varianter og versioner): …

0.2.0.

Tilstand i forhold til køretøjets færdiggørelse:

færdigopbygget/delvis opbygget/etapevis færdigopbygget køretøj (1)

I tilfælde af etapevis færdigopbygget køretøj præciseres den forrige fabrikants navn og adresse og det delvis opbyggede eller færdigopbyggede køretøjs godkendelsesnummer.

0.2.1.

Handelsbetegnelse(r) (i givet fald): …

0.3.

Typeidentifikationsmærker, som eventuelt er markeret på køretøjet:

0.3.1.

Fabrikationsskilt (placering og fastgørelsesmåde): …

0.3.2.

Chassisnummer (placering): …

0.4.

Køretøjsklasse (1): …

0.5.

Fabrikantens navn og adresse: …

0.7.

For komponenter og tekniske enheder, typegodkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde: …

0.8.

Navn og adresse på samlefabrik(ker): …

1.

KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

(der vedlægges fotografier i perspektiv ¾ forfra og ¾ bagfra eller tegninger af en repræsentativ version samt måltegning af hele køretøjet)

2.

MASSER OG DIMENSIONER

3.

MOTOR

4.

TRANSMISSION

5.

AKSLER

6.

HJULOPHÆNG

7.

STYREAPPARAT

8.

BREMSER

9.

SYNSFELT, RUDER, RUDEVISKERE OG FØRERSPEJLE

10.

STYRTSIKRE PERSONVÆRN, ANORDNINGER TIL BESKYTTELSE MOD VEJRLIGET, SÆDER, LAD

11.

LYGTER OG LYSSIGNALER

12.

ANDET

(1)   Klassifikation i henhold til definitionerne i bilag II, kapitel A, i direktiv 2003/37/EF.

DEL II

Skema, der viser, hvorledes de parametre i del I, hvor der er flere muligheder, kan kombineres til køretøjsversioner. Ud for hver enkelt parameter angives ved hjælp af bogstaver under de forskellige versioner, hvilken værdi der gælder for den pågældende version.

Der opstilles et særskilt skema for hver variant af typen.

Parametre, som kan kombineres vilkårligt inden for en variant, angives i kolonnen »Alle versioner«.Nummer på parameter

Alle versioner

Version 1

Version 2

Osv.

Version »n«

 
 
 
 
 
 

Oplysningerne kan forelægges på anden måde, når blot det primære formål er opfyldt.

Hver variant og hver version skal betegnes med en numerisk eller alfanumerisk kode, der også skal være anført i typeattesten (bilag III) for det pågældende køretøj.

DEL III

Numre på EF-typegodkendelser i henhold til særdirektiver

Nedenstående oplysninger gives for de parametre ( 30 ), der er relevante for køretøjet.

Med henblik på EF-typegodkendelse skal alle relevante EF-typegodkendelsesattester (inkl. bilag) medtages og forelægges for EF-typegodkendelsesmyndighederne.Emne

EF-typegodkendelsesnummer eller EF-komponenttypegodkendelsesnummer

Dato for EF-typegodkendelse eller for EF-komponenttypegodkendelse

Type(r)

Variant(er)

Version(er), der er omfattet

Eksempel

 
 
 

Bremsesystem

E1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000

MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000

MF/320/F

Underskrift: …

Stilling i virksomheden: …

Dato: …
BILAG II

KAPITEL A

Definition af køretøjsklasser og -typer

A.   Køretøjer inddeles i klasser som følger:

1.   Klasse T: Hjultraktorer

 Klasse T1: Hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h, mindste sporvidde for den aksel, der er nærmest føreren ( 31 ), på 1 150 mm eller derover, tjenestemasse over 600 kg og frihøjde 1 000 mm eller derunder.

 Klasse T2: Hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h, mindste sporvidde under 1 150 mm, tjenestemasse over 600 kg og frihøjde 600 mm eller derunder. Når højden af traktorens tyngdepunkt ( 32 ) (målt i forhold til jorden) divideret med den gennemsnitlige minimumsporvidde af hver aksel er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighed dog begrænset til 30 km/h.

 Klasse T3: Hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h og tjenestemasse på 600 kg eller derunder.

 Klasse T4: Hjultraktorer til særlige formål med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h (jf. definitionen i tillæg 1).

 Klasse T5: Hjultraktorer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h.

2.   Klasse C: Bæltetraktorer

Bæltetraktorer, som fremdrives og styres ved hjælp af bælter, og som inddeles i klasse C1-C5 svarende til klasse T1-T5.

3.   Klasse R: Påhængskøretøjer

 Klasse R1: Påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er højst 1 500 kg.

 Klasse R2: Påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 1 500 kg, men højst 3 500 kg.

 Klasse R3: Påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 3 500 kg, men højst 21 000 kg.

 Klasse R4: Påhængskøretøjer, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 21 000 kg.

Hver påhængskøretøjsklasse angives ligeledes med et bogstav »a« eller »b« afhængig af den hastighed, som påhængskøretøjet er konstrueret til:

 »a« for påhængskøretøjer, der er konstrueret til en hastighed på højst 40 km/h

 »b« for påhængskøretøjer, der er konstrueret til en hastighed over 40 km/h.

Eksempel: Rb3 er en påhængskøretøjsklasse, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 3 500 kg men højst 21 000 kg, og som er konstrueret til at blive koblet til en traktor i klasse T5.

4.   Klasse S: Udskifteligt trukket materiel

 Klasse S1: Udskiftelige trukne landbrugs- eller skovbrugsmateriel, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er højst 3 500 kg.

 Klasse S2: Udskiftelige trukne landbrugs- eller skovbrugsmateriel, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 3 500 kg.

Hver klasse af udskifteligt trukket materiel angives ligeledes med et bogstav »a« eller »b« afhængig af den hastighed, som materiellet er konstrueret til:

 »a« for udskifteligt trukket materiel, der er konstrueret til en hastighed på højst 40 km/h

 »b« for udskifteligt trukket materiel, der er konstrueret til en hastighed over 40 km/h.

Eksempel: Sb2 er en klasse udskifteligt trukket materiel, for hvilke summen af de enkelte akslers teknisk tilladte akseltryk er over 3 500 kg, og som er konstrueret til at blive koblet til en traktor i klasse T5.

B.   Definition af køretøjstyper:

1.   Hjultraktorer

I dette direktiv forstås ved:

»type«: traktorer, der er af samme klasse og identiske, i det mindste hvad angår følgende væsentlige punkter:

 fabrikant

 den af fabrikanten angivne typebetegnelse

 væsentlige konstruktionsaspekter:

 

 centralrørschassis/længdevangechassis/leddelt chassis (klare og grundlæggende forskelle)

 motor (forbrændingsmotor/el-motor/hybridtype)

 aksler (antal)

»variant«: traktorer af samme type og identiske i det mindste på følgende punkter:

 motor:

 

 funktionsprincip

 cylinderantal og -arrangement

 forskelle i effekt på højst 30 % (den største effekt er 1,3 gange den mindste)

 forskelle i slagvolumen på højst 20 % (den største værdi er 1,2 gange den mindste)

 drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

 styrende aksler (antal og placering)

 forskel i tilladt totalmasse på over 10 %

 transmission (art)

 styrtsikkert personværn

 bremsede aksler (antal)

»version«: af en variant, traktorer sammensat af dele, som er anført i informationsmappen i overensstemmelse med bilag I.

2.

Bæltetraktorer: som for hjultraktorer

3.

Påhængskøretøjer:

»type«: påhængskøretøjer, der er af samme klasse og identiske, i det mindste hvad angår følgende væsentlige punkter:

 fabrikant

 den af fabrikanten angivne typebetegnelse

 væsentlige konstruktionsaspekter

 centralrørschassis/længdevangechassis/leddelt chassis (klare og grundlæggende forskelle)

 aksler (antal)

»variant«: påhængskøretøjer af samme type og identiske i det mindste på følgende punkter:

 styrende aksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

 forskel i tilladt totalmasse på over 10 %

 bremsede aksler (antal).

4.

Udskifteligt trukket materiel:det samme som for påhængskøretøjer

KAPITEL B

Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af et køretøj

Del I

Liste over særdirektiverNr.

Emne

Basisdirektiver og bilag

EFT L

Gyldighedsområde

(vedr. T4 og C4, se tillæg 1)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

1.1.

Tilladt totalmasse

74/151/EØF I

84 af 28.3.1974, s. 25

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

1.2.

Nummerplade

74/151/EØF II

X

X

X

X

I

(X)

(X)

1.3.

Brændstoftank

74/151/EØF III

X

X

X

X

I

1.4.

Front- og hjulvægte

74/151/EØF IV

X

X

 

(X)

I

1.5.

Lydsignalapparat

74/151/EØF V

X

X

X

X

I

1.6.

Støjniveau (udvendigt)

74/151/EØF VI

X

X

X

(X)

I

2.1.

Maksimalhastighed

74/152/EØF, Bilag, punkt 1

84 af 28.3.1974, s. 33

X

X

X

(X)

I

2.2.

Lad

74/152/EØF, Bilag, punkt 2

X

X

X

(X)

I

3.1.

Førerspejle

74/346/EØF

191 af 15.7.1974, s. 1

X

X

 

(X)

I

4.1.

Synsfelt og rudeviskere

74/347/EØF

191 af 15.7.1974, s. 5

X

X

X

(X)

I

5.1.

Styreapparat

75/321/EØF

147 af 9.6.1975, s. 24

X

X

X

(X)

(X)

6.1.

Elektromagnetisk kompatibilitet

75/322/EØF

147 af 9.6.1975, s. 28

X

X

X

X

I

7.1.

Bremsesystem

76/432/EØF

122 af 8.5.1976, s. 1

X

X

X

(X)

(X)

(X)

 
 

71/320/EØF

202 af 6.9.1971, s. 37

X

8.1.

Passagersæder

76/763/EØF

262 af 27.9.1976, s. 135

X

X

(X)

I

9.1.

Støjniveau (indvendigt)

77/311/EØF

105 af 28.4.1977, s. 1

X

X

X

(X)

I

10.1.

Styrtsikkert personværn

77/536/EØF

220 af 29.8.1977, s. 1

X

(X)

(X)

12.1.

Førersæde

78/764/EØF

255 af 18.9.1978, s. 1

X

X

X

(X)

(X)

13.1.

Montering af lygter

78/933/EØF

325 af 20.11.1978, s. 16

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

14.1.

Lygter og lyssignaler

79/532/EØF

145 af 13.6.1979, s. 16

X

X

X

X

X

(X)

(X)

15.1.

Slæbeanordninger og bakgear

79/533/EØF

145 af 13.6.1979, s. 20

X

X

X

(X)

I

16.1.

Styrtsikkert personværn (statisk prøvning)

79/622/EØF

179 af 17.7.1979, s. 1

X

(X)

I

17.1.

Førerpladsens plads- og adgangsforhold

80/720/EØF

194 af 28.7.1980, s. 1

X

X

(X)

I

18.1.

Kraftudtag

86/297/EØF

186 af 8.7.1986, s. 19

X

X

X

►M7  X ◄

I

19.1.

Bagmonterede styrtsikre personværn (smalsporede traktorer)

86/298/EØF

186 af 8.7.1986, s. 26

X

(X)

I

20.1.

Montering af betjeningsanordninger

86/415/EØF

240 af 26.8.1986, s. 1

X

X

X

(X)

I

21.1.

Frontmonterede styrtsikre personværn (smalsporede traktorer)

87/402/EØF

220 af 8.8.1987, s. 1

X

(X)

I

22.1.

Dimensioner og masse af påhængskøretøj

89/173/EØF I

67 af 10.3.1989, s. 1

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.2.

Ruder

89/173/EØF III

X

X

X

I

 
 

92/22/EØF

129 af 14.5.1992, s. 11

X

22.3.

Hastighedsregulator

89/173/EØF II,1

X

X

X

(X)

I

22.4.

Afskærmning af bevægelige dele

89/173/EØF II,2

X

X

X

(X)

I

22.5.

Mekaniske forbindelser

89/173/EØF IV

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.6.

Foreskrevet skilt

89/173/EØF V

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.7.

Bremsesystemets forbindelse med påhængskøretøj

89/173/EØF VI

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

23.1.

Luftforurening

2000/25/EF

173 af 12.7.2000, s. 1

X

X

X

X

X

24.1.

Dæk (1)

[…/…/EF]

X

X

X

X

(X)

(X)

25.1.

Stabilitet (1)

[…/…/EF]

SD

26.1.

►M3  Sikkerhedsseleforankringerne (3)  ◄

76/115/EØF

24 af 30.1.1976, s. 6

X

X

X

X

X

27.1.

Sikkerhedsseler

77/541/EØF

220 af 29.8.1977, s. 95

X

28.1.

Hastighedsmåler og bakgear

75/443/EØF

196 af 26.7.1975, s. 1

X

29.1.

Afskærmningssystemer

91/226/EØF

103 af 23.4.1991, s. 5

X

(X)

30.1.

Hastighedsbegrænsende anordning

92/24/EØF

129 af 14.5.1992, s. 154

X

31.1.

Bagudrettet beskyttelsesanordning (1)

[…/…/EF]

SD

32.1.

Sidebeskyttelse

89/297/EØF

124 af 5.5.1989

X

(X)

(1)   Indtil der vedtages et direktiv om dæk, stabilitet og bagudrettede beskyttelsesanordninger, er det forhold, at der ikke findes et særdirektiv herom, ikke til hinder for, at hele køretøjet typegodkendes.

(2)   Der udstedes kun EF-typegodkendelse, hvis parenteserne kan ophæves.

(3)   For traktorer i klasse T1, T2, T3, C1, C2 og C3 kræves der mindst to forankringspunkter for sikkerhedsseler, ligesom det er fastsat for fremadrettede midtersæder i køretøjer i klasse N3 ved direktiv 76/115/EØF, bilag I, tillæg 1. De afprøvningsbelastninger, der er fastsat for køretøjer i klasse N3 i punkt 5.4.3 og 5.4.4 i ovennævnte direktivs bilag I, finder også anvendelse på ovennævnte klasser af traktorer.

Forklaring:

X = gyldig under de foreliggende omstændigheder

(X) = gyldig efter eventuel ændring (2)

SD = særdirektiv

— = ikke relevant

I = det samme som for T afhængig af klasserne

Del II. A

Nedenstående tabel viser, hvilke særdirektiver om motorkøretøjer (i den seneste gældende udgave på datoen for EF-typegodkendelse) der kan benyttes som alternativ til de tilsvarende særdirektiver om landbrugs- og skovbrugstraktorer.Nr. fra tabellen i del I (særdirektiver)

Nummeret på basisdirektivet om motorkøretøjer

EFT L

1.5.

Lydsignalapparat

70/388/EØF

176 af 10.8.1970, s. 12

1.6.

Støjniveau (udvendigt)

70/157/EØF

42 af 23.2.1970, s. 16

4.1.

Synsfelt og rudevisker

77/649/EØF

284 af 10.10.1978, s. 11

5.1.

Styreapparat

70/311/EØF

133 af 18.6.1970, s. 10

6.1.

Radiostøjdæmpning

72/245/EØF

152 af 6.7.1972, s. 15

7.1.

Bremsesystem

71/320/EØF

202 af 6.9.1971, s. 37

14.1.

Bagudrettede reflekser

76/757/EØF

262 af 27.9.1976, s. 32

14.1.

Baglygter

76/758/EØF

262 af 27.9.1976, s. 54

14.1.

Retningsviser

76/759/EØF

262 af 27.9.1976, s. 71

14.1.

Nummerpladebelysning

76/760/EØF

262 af 27.9.1976, s. 85

14.1.

Forlygter

76/761/EØF

262 af 27.9.1976, s. 96

14.1.

Nærlys

76/761/EØF

14.1.

Tågeforlygter

76/762/EØF

262 af 27.9.1976, s. 122

14.1.

Tågebaglygter

77/538/EØF

220 af 29.8.1977, s. 60

14.1.

Baklygter

77/539/EØF

220 af 29.8.1977, s. 72

22.2.

Ruder af sikkerhedsglas

92/22/EØF

129 af 14.5.1992, s. 11

23.1.

Luftforurening

88/77/EØF

36 af 9.2.1988, s. 33

Del II. B

De regulativer, der i det efterfølgende delvis stammer fra bilaget til den reviderede overenskomst af 1958, og som i deres seneste udgave på datoen for EF-typegodkendelse i henhold til de tilsvarende særdirektiver anerkendes af Fællesskabet i dets egenskab af kontraherende part i overenskomsten, finder anvendelse som et alternativ til de tilsvarende særdirektiver om landbrugs- og skovbrugstraktorer og om motorkøretøjer i del II.A i tabellen.Nr. fra tabellen i del I (særdirektiver)

Nr. på UN/ECE-regulativ

1.5.

Lydsignalapparat

R 28

1.6.

Støjniveau (udvendigt)

R 51

4.1.

Synsfelt og rudevisker

R 71

5.1.

Styreapparat

R 79

6.1.

Radiostøjdæmpning

R 10

7.1.

Bremsesystem

R 13

13.1.

Montering af lygter

R 86 (1)

14.1.

Bagudrettede reflekser

R 3

14.1.

Baglygter

R 7

14.1.

Retningsviser

R 6

14.1.

Nummerpladebelysning

R 4

14.1.

Forlygter

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Nærlys

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Tågeforlygter

R 19

14.1.

Tågebaglygter

R 38

14.1.

Baklygter

R 23

22.2.

Ruder af sikkerhedsglas

R 43 (2)

23.1.

Luftforurening

R 49/R 96 (3)

(1)   Udelukkende for bestemmelserne i direktivet.

(2)   Med undtagelse af forrude af hærdet glas.

(3)   Udelukkende med henvisning til faserne i direktivet.

▼M3

Del II.C

Henvisning til OECD-regulativer

(Fuldstændige) prøvningsrapporter, der udstedes på grundlag af de OECD-regulativer, som er angivet nedenfor, kan anvendes som et alternativ til prøvningsrapporter, der udstedes på grundlag af de relevante særdirektiver.Nr. fra tabellen i del I (særdirektiver)

Emne

OECD-regulativer (1)

10.1.

77/536/EØF

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (dynamisk prøvning)

Regulativ nr. 3

26.1.

76/115/EØF

16.1.

79/622/EØF

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning)

Regulativ nr. 4

26.1.

76/115/EØF

19.1.

86/298/EØF

Officiel prøvning af bagmonteret førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Regulativ nr. 7

26.1.

76/115/EØF

21.1.

87/402/EØF

Officiel prøvning af frontmonteret førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Regulativ nr. 6

26.1.

76/115/EØF

 

SD (2)

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer

Regulativ nr. 8

26.1.

76/115/EØF

(1)   Prøvningsrapporter skal være i overensstemmelse med OECD-beslutning C(2008) 128 af oktober 2008. For så vidt angår sikkerhedsseleforankringer kan prøvningsrapporternes ækvivalens kun anerkendes, såfremt disse forankringer er blevet prøvet. De prøvningsrapporter, der er i overensstemmelse med regulativerne efter OECD-Rådets beslutning C(2000) 59, senest ændret ved OECD-Rådets beslutning C(2005) 1, er fortsat gyldige. De nye prøvningsrapporter skal fra datoen for gennemførelsen af dette direktiv være baseret på den nye version af regulativerne.

(2)   SD: vil blive gjort til genstand for et særdirektiv.

▼B

Tillæg 1

DEL I

DEFINITION AF SPECIALKØRETØJER OG LISTE OVER KRAV I FORBINDELSE MED EF-TYPEGODKENDELSE HERAF

Følgende specialkøretøjer opfylder særlige behov:

1.   T4-traktorer

1.1.   T4.1 Traktorer med stor frihøjde

Traktorer, der er konstrueret til arbejde i høje kulturer i rækker, f.eks. vinmarker. De er karakteriseret ved, at hele eller en del af chassiset er særlig højt, således at de kan køre parallelt med planterækkerne med højre og venstre hjul på hver sin side af en eller flere rækker. Disse traktorer er konstrueret til at køre med eller drive redskaber, der kan være monteret fortil, mellem akslerne, bagtil eller på et lad. Traktoren har i arbejdsstillingen en frihøjde på over 1 000 mm målt i planterækkernes lodrette plan. Når højden af traktorens tyngdepunkt ( 33 ) (målt i forhold til jorden, med dæk af normale dimensioner) divideret med gennemsnittet af akslernes minimumsporvidde er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighed begrænset til 30 km/h.

1.2.   T4.2 Ekstra brede traktorer

Traktorer, der er karakteriseret ved deres store dimensioner, og som især anvendes til bearbejdning af store landbrugsarealer.

1.3.   T4.3 Traktorer med lille frihøjde

Landbrugs- eller skovbrugstraktorer med fire drivende hjul, hvis udskiftelige materiel er beregnet til anvendelse inden for landbrug eller skovbrug, som er karakteriseret ved et bærende chassis, der er udstyret med et eller flere kraftudtag, og har en teknisk tilladt totalmasse på højst 10 tons, samt hvor forholdet mellem den teknisk tilladte totalmasse og den maksimale køreklare egenmasse er under 2,5. Disse traktorers tyngdepunkt (33)  (målt i forhold til jorden, med dæk af normale dimensioner) er desuden under 850 mm.

2.   Klasse C4

C4.1 Bæltetraktorer med stor frihøjde: er defineret analogt med klasse T4.1.

DEL II

ANVENDELSE SÆRDIREKTIVERNE PÅ SPECIALKØRETØJERNr.

Emne

Basisdirektiver og bilag

Gyldighedsområde (køretøjsklasser)

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

1.1.

Tilladt totalmasse

74/151/EØF I

X

X

X

X

1.2.

Nummerplade

74/151/EØF II

(X)

(X)

X

(X)

1.3.

Brændstoftank

74/151/EØF III

X

X

X

X

1.4.

Front- og hjulvægte

74/151/EØF IV

X

X

X

X

1.5.

Lydsignalapparat

74/151/EØF V

X

X

X

X

1.6.

Støjniveau (udvendigt)

74/151/EØF VI

(X)

(X)

X

(X)

2.1.

Maksimalhastighed

74/152/EØF, Bilag, punkt 1

X

X

X

X

2.2.

Lad

74/152/EØF, Bilag, punkt 2

(X)

X

►M7  X ◄

(X)

3.1.

Førerspejle

74/346/EØF

(X)

X

X

(X)

4.1.

Synsfelt og rudeviskere

74/347/EØF

(X)

(X)

X

(X)

5.1.

Styreapparat

75/321/EØF

X

X

X

SD

6.1.

Radiostøj

75/322/EØF

X

X

X

X

7.1.

Bremsesystem

76/432/EØF

(X)

X

X

(X)

8.1.

Passagersæder

76/763/EØF

X

X

X

X

9.1.

Støjniveau (indvendigt)

77/311/EØF

(X)

X

X

(X)

10.1.

Styrtsikkert personværn

77/536/EØF

SD

X

X

SD

12.1.

Førersæde

78/764/EØF

(X)

X

X

(X)

13.1.

Montering af lygter

78/933/EØF

(X)

(X)

X

(X)

14.1.

Lygter og lyssignaler

79/532/EØF

X

X

X

X

15.1.

Slæbeanordninger og bakgear

79/533/EØF

(X)

X

X

(X)

16.1.

Styrtsikkert personværn (statisk prøvning)

79/622/EØF

SD

X

X

SD

17.1.

Førerpladsens plads- og adgangsforhold

80/720/EØF

(X)

(X)

►M7  X ◄

(X)

18.1.

Kraftudtag

86/297/EØF

X

X

X

X

19.1.

Bagmonterede styrtsikre personværn (smalsporede traktorer)

86/298/EØF

20.1.

Montering af betjeningsanordninger

86/415/EØF

X

X

X

X

21.1.

Frontmonterede styrtsikre personværn (smalsporede traktorer)

87/402/EØF

22.1.

Dimensioner og masse af påhængskøretøj

89/173/EØF I

(X)

X

X

(X)

22.2.

Ruder

89/173/EØF III

X

X

X

X

22.3.

Hastighedsregulator

89/173/EØF II,1

X

X

X

X

22.4.

Afskærmning af bevægelige dele

89/173/EØF II,2

(X)

X

X

(X)

22.5.

Mekaniske forbindelser

89/173/EØF IV

X

(X)

X

X

22.6.

Foreskrevet skilt

89/173/EØF V

X

X

X

X

22.7.

Bremsesystemets forbindelse med påhængskøretøj

89/173/EØF VI

X

(X)

X

X

23.1.

Luftforurening

2000/25/EF

X

X

X

X

24.1.

Dæk (1)

[…/…/EF]

SD

SD

SD

25.1.

Stabilitetsforhold (1)

[…/…/EF]

SD

SD

(1)   Indtil der vedtages et direktiv om dæk og om stabilitet, er det forhold, at der ikke findes et særdirektiv herom ikke til hinder for, at hele køretøjet typegodkendes.

(2)   Der udstedes kun EF-typegodkendelse, hvis parenteserne kan ophæves.

Forklaring:

X = gyldig under de foreliggende omstændigheder

(X) = gyldig efter eventuel ændring (2)

SD = kræver særdirektiv

— = ikke relevant

Tillæg 2

FREMGANGSMÅDE FOR EF-TYPEGODKENDELSE AF EN KØRETØJSTYPE

1. Ved ansøgning i henhold til artikel 3 (bilag I, model B) skal godkendelsesmyndighederne:

a) kontrollere, at godkendelserne, der udstedes i henhold til særdirektiver, svarer til de relevante krav i de pågældende særdirektiver, og de kan lade foretage den prøvning og kontrol, som hvert enkelt af de manglende særdirektiver kræver

b) ved gennemgang af dokumentationsmaterialet sikre sig, at de køretøjsspecifikationer og -data, der kræves i del I i oplysningsskemaet vedrørende køretøjerne, også indgår i informationspakken eller typegodkendelsesattesterne i forbindelse med de typegodkendelser, der er udstedt i henhold til de relevante særdirektiver, og i de tilfælde, hvor et punkt i del I i oplysningsskemaet ikke findes i informationspakken vedrørende en typegodkendelse, der er udstedt i henhold til et af særdirektiverne, kontrollere, at den pågældende del eller egenskab svarer til oplysningerne i informationsmappen

c) på stikprøver af køretøjer af den type, der skal godkendes, foretage eller lade foretage inspektion af køretøjsdele og systemer for at kontrollere, at køretøjet/køretøjerne er konstrueret i overensstemmelse med oplysningerne i den informationspakke, der er godkendt for så vidt angår alle de typegodkendelser, der er udstedt i henhold til særdirektiverne

d) i givet fald foretage eller lade foretage den nødvendige kontrol af monteringen af tekniske enheder.

2. Der skal til inspektionen under punkt 1, litra c), udtages tilstrækkeligt mange køretøjer til, at der kan ske passende kontrol af de forskellige kombinationer, der skal godkendes, efter følgende kriterier:

 motor

 gearkasse

 drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

 styrende aksler (antal og placering)

 bremsede aksler (antal)

 styrtsikkert personværn.

3. Ved ansøgning i henhold til artikel 3 (bilag I, model A) skal EF-typegodkendelsesmyndighederne:

a) lade foretage den prøvning og kontrol, som hvert enkelt af de relevante særdirektiver kræver

b) kontrollere, at køretøjet svarer til oplysningerne i informationsmappen og opfylder de tekniske krav i alle de relevante særdirektiver

c) i givet fald foretage eller lade foretage den nødvendige kontrol af monteringen af tekniske enheder.

KAPITEL C

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR ET KØRETØJ

MODEL (Største format: A4-ark (210 mm × 297 mm) eller foldet til A4-format)

DEL I

Side 1

EF-typegodkendelsesmyndighedens stempel— typegodkendelse (1)

— udvidelse af typegodkendelse (1)

— nægtelse af typegodkendelse (1)

— inddragelse af typegodkendelse (1)

af en køretøjstype, der er/har

— færdigopbygget (1)

— delvis opbygget (1)

— etapevis færdigopbygget (1)

— færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

— færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

(1)   Det ikke gældende overstreges.

i henhold til direktiv 2003/37/EF, senest ændret ved direktiv …/…/EF

EF-typegodkendelse nr.: …

Årsag til udvidelse: …0.

GENERELT

0.1.

Fabrikat(er) (registreret modelbetegnelse): …

0.2.

Type (eventuelle varianter og versioner angives): …

0.2.1.

Handelsbetegnelse(r) (1) (i givet fald): …

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet: …

0.3.1.

Fabrikationsskilt (placering og fastgørelsesmåde): …

0.3.2.

Chassisnummer (placering): …

0.4.

Køretøjsklasse (2): …

(1)   Hvis denne oplysning ikke foreligger på tidspunktet for godkendelsen, skal den indføjes i forbindelse med den sidste etape før markedsføringen af køretøjet.

(2)   Som defineret i bilag II, kapitel A, i direktiv 2003/37/EF.

Side 20.5.

Navn og adresse på fabrikanten af det færdigopbyggede køretøj (1): …

Navn og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet (1): …

Navn og adresse på fabrikanten, der har udført den seneste opbygningsetape på det delvis opbyggede køretøj (1): …

Navn og adresse på fabrikanten af det etapevis færdigopbyggede køretøj (1): …

0.8.

Navn og adresse på samlefabrik(ker): …

Undertegnede attesterer herved, at fabrikantens beskrivelse i vedføjede oplysningsskema svarer til det ovenfor beskrevne køretøj (hvoraf typegodkendelsesmyndigheden har udvalgt en prøve, som fabrikanten har udleveret som prototype for køretøjstypen), og at vedføjede prøvningsresultater gælder for køretøjstypen.

1)  For færdigopbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer/varianter (1)

Køretøjstypen opfylder/opfylder ikke (1) kravene i alle relevante særdirektiver.

2)  For delvis opbyggede køretøjer (1)

Køretøjstypen opfylder/opfylder ikke (1) kravene i alle de relevante særdirektiver, der er anført i skemaet på side 3.

3)  Typegodkendelse udstedt/nægtet/inddraget (1)

4)  Godkendelsen udstedes i henhold til artikel 11 i direktiv 2003/37/EF og er gyldig indtil den (dato/måned/år) …

(1)   Det ikke gældende overstreges.

(sted)

(dato)

(underskrift)

Bilag: Informationspakke (inkl. del II og III (hvis relevant) af oplysningsskema, model B).

Prøvningsresultater

Navn, stilling og underskriftsprøver for den eller de personer i virksomheden, som har bemyndigelse til at underskrive typeattester.

NB: Hvis denne model anvendes ved typegodkendelse i henhold til artikel 9–11 i direktiv 2003/37/EF må den ikke bære overskriften »EF-typegodkendelsesattest for et køretøj«, undtagen i det tilfælde, der er nævnt i artikel 11, hvor Kommissionen har godkendt attesten.

Side 3

Nærværende EF-typegodkendelse bygger for delvis opbyggede og etapevis færdigopbyggede køretøjer og varianters vedkommende på nedenstående EF-typegodkendelser af delvis opbyggede køretøjer:Etape 1:

Fabrikant af basiskøretøj:

EF-typegodkendelsesnummer: …

Dato: …

Varianter: …

Etape 2:

Fabrikant:

EF-typegodkendelsesnummer: …

Dato: …

Varianter: …

Etape 3:

Fabrikant:

EF-typegodkendelsesnummer: …

Dato: …

Varianter: …

Når EF-typegodkendelsen gælder en eller flere delvis opbyggede varianter, listen over færdigopbyggede eller etapevis færdigopbyggede varianter: …

Liste over krav, der gælder for delvis opbyggede køretøjer eller varianter, der godkendes

(I givet fald under hensyntagen til anvendelsesområdet for og seneste ændringer af hvert af følgende særdirektiver).Punkt

Emne

Direktiv

Seneste ændring

Pågældende variant(er)

 
 
 
 
 

Side 4

I tilfælde af EF-typegodkendelse af specialkøretøj eller EF-typegodkendelse, der udstedes i henhold til artikel 11 i direktiv 2003/37/EF, listen over de fritagelser, der indrømmes, eller særlige bestemmelser.Punkt

Emne

EF-typegodkendelsestype og undtagelsernes art

Pågældende variant(er)

 
 
 
 
 

DEL II

PRØVNINGSRESULTATER

(udfyldes af EF-typegodkendelsesmyndighederne og vedføjes som bilag til traktorens EF-typegodkendelsesattest)

1.   Resultaterne af (den eksterne) støjmåling

Nummer på basisdirektivet og den seneste ændring, der er relevant for typegodkendelsen. For direktiver, der gennemføres i to eller flere etaper, anføres også den pågældende gennemførelsesetape: …Variant/version:

kørselsmåling:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

standmåling:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

ved motoromdrejningstal:

… min-1

… min-1

… min-1

▼M9

2.   Resultater af målingen af udstødningsgassen

Nummer på basisdirektivet og den seneste ændring, der er relevant for EF-typegodkendelsen. For direktiver, der gennemføres i to eller flere etaper, anføres også den pågældende gennemførelsesetape:

Variant/version: …

a) Endelige NRSC/ESC/WHSC (33) -prøvningsresultater, inkl. DF (g/kWh) 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b) Endelige NRTC/ETC/WHTC ( 34 )-prøvningsresultater, inkl. DF (g/kWh) ( 35 ) 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2 i NRTC varm cyklus

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Arbejde i NRTC varm cyklus

… kWh

… kWh

… kWh

▼B

3.   Støjniveau i førerens ørehøjde

Nummer på basisdirektivet og den seneste ændring, der er relevant for EF-typegodkendelsen. For direktiver, der gennemføres i to eller flere etaper, anføres også den pågældende gennemførelsesetape: …Variant/version:

 

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Anvendt testmetode (bilag I og II til Rådets direktiv 77/311/EØF)

Tillæg 1

NUMMERERINGSSYSTEM FOR TYPEGODKENDELSESATTESTER

EF-typegodkendelsesattesterne nummereres efter nedenstående metode.

1.

Typegodkendelsesnumre består af fire dele for godkendelser af færdigopbyggede køretøjer og fem dele for godkendelser af systemer, komponenter og tekniske enheder i henhold til nedenstående bestemmelser. Komponenter og tekniske enheder mærkes i henhold til det relevante særdirektiv. I alle tilfælde adskilles delene af en asterisk »*«.

 Del 1: Et lille »e« efterfulgt af talkoden for den medlemsstat, der har udstedt typegodkendelsen:

 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, ►M1  7 for Ungarn, 8 for Den Tjekkiske Republik, ◄ 9 for Spanien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18 for Danmark, ►M4  19 for Rumænien, ◄ ►M1  20 for Polen, ◄ 21 for Portugal, 23 for Grækenland, 24 for Irland ►M1  , ►M8  25 for Kroatien, ◄ 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 29 for Estland, 32 for Letland, ►M4   34 for Bulgarien, ◄ 36 for Litauen, CY for Cypern, MT for Malta ◄ .

 Del 2: Nummeret på basisdirektivet: …

 Del 3: Nummeret på det seneste ændringsdirektiv, der er relevant for typegodkendelsen: …

 For godkendelser af køretøjer er dette det seneste direktiv, som ændrer en artikel/artikler i direktiv 2003/37/EF.

 For typegodkendelser i henhold til særdirektiver er dette det seneste direktiv, der indeholder de faktiske bestemmelser, som gælder for systemet, komponenten eller den tekniske enhed.

 Såfremt et direktiv indeholder flere ikrafttrædelsesdatoer, som henviser til forskellige tekniske krav, skal der tilføjes et bogstav. Dette bogstav henviser til de specifikke tekniske krav, på grundlag af hvilke godkendelsen er udstedt.

 Del 4: Et firecifret løbenummer (i givet fald udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse af basisgodkendelsens nummer. Nummerserien begynder med nr. 0001 for hvert basisdirektiv.

 Del 5: Et tocifret løbenummer (i givet fald udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse af udvidelsens nummer. Nummerserien begynder med nr. 00 for hver basisgodkendelse.

2.

Hvis der er tale om godkendelse af et køretøj, udelades del 2.

3.

Alene på køretøjets foreskrevne skilt(e) skal del 5 udelades.

4.

Eksempel på tredje systemgodkendelse (endnu ikke udvidet) udstedt af Frankrig i henhold til direktiv 80/720/EØF: e2*80/720*88/414*0003*00

for et direktiv, der gennemføres i to etaper A og B.

5.

Eksempel på anden udvidelse af fjerde køretøjsgodkendelse udstedt af Det Forenede Kongerige: e11*97/54*0004*02

Direktiv 97/54/EF ville være det hidtil seneste, der ændrer artiklerne i rammedirektivet.

6.

Eksempel på godkendelsesnummer på køretøjets foreskrevne skilt(e): e11*97/54*0004.
BILAG III

EF-TYPEATTEST

DEL I

Standardmodeller

(største format: A4-ark (210 mm × 297 mm) eller foldet til A4-format)

(Attesten skal udstedes på et papir med fabrikantens brevhoved, således at den ikke kan forfalskes. Den skal til dette formål trykkes på papir, som enten er beskyttet med kulørt grafik eller er forsynet med et vandmærke med fabrikantens identifikationsmærke)

EF-TYPEATTEST

for færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede køretøjer ( 36 )

Side 1

Undertegnede …

(fulde navn)

erklærer, at køretøj:

0.1. Fabrikat(er) (registreret modelbetegnelse): …

0.2. Type (eventuelle varianter og versioner angives): …

0.2.1. Handelsbetegnelse(r) (i givet fald): …

0.3. Typeidentifikationsmærker, som eventuelt er markeret på køretøjet: …

0.3.1. Fabrikationsskilt (placering og fastgørelsesmåde): …

0.3.2. Chassisnummer (placering): …

0.4. Køretøjsklasse: …

0.5. Fabrikantens navn og adresse: …

0.6. De foreskrevne skiltes placering: …

Etape 1: Basiskøretøj:

 Fabrikant: …

 Typegodkendelse nr.: …

 Dato: …

Etape 2:

 Fabrikant: …

 Typegodkendelse nr.: …

 Dato: …

Side 2

Køretøjets identifikationsnummer: …

Numerisk eller alfanumerisk identifikationskode: …

afhængigt af de(n) type(r) køretøj(er), som er omfattet af typegodkendelsen (-godkendelserne) i alle henseender er i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i:

 EF-typegodkendelse nr.: …

 Dato: …

Køretøjet kan endeligt registreres uden yderligere godkendelser til højre-/venstrekørsel: ( 37 ).

(sted)

(dato)

(underskrift)

(stilling)

Bilag (kun for etapevis godkendte køretøjstyper): typeattest for hver etape.

Side 3

A —   Traktorer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede ( 38 )

1.  Traktorens almindelige specifikationer

1.1. Antal aksler og hjul/bælter (38) : …

heraf:

1.1.3. Drivaksler: …

1.1.4. Bremsede aksler: …

1.4. Vendbar førerplads: ja/nej (38) 

1.6. Traktor konstrueret til højre-/venstrekørsel (38) 

2.  Masser og dimensioner

2.1.1. Tjenestemasse(r):

 maksimum: …

 minimum: …

2.2.1. Totalmasse(r) af fuldt lastet traktor, afhængigt af den foreskrevne dæktype:

2.2.2. Fordelingen af denne (disse) masse(r) på akslerne: …

2.2.3.1. Masse(r) og dæk:Aksel

Nummer

Dæk (størrelse)

Lasteevne

Teknisk tilladt akseltryk for hver aksel

Tilladt lodret tryk på koblingspunkt

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Front- og hjulvægte (totalvægt, materiale, antal komponenter): …

2.4. Teknisk tilladt masse af påhængskøretøj:

2.4.1. Påhængskøretøj/udskifteligt trukket materiel med trækstang: … kg

2.4.2. Sættevogn/udskifteligt trukket materiel: … kg

Side 4

2.4.3. Kærre/udskifteligt trukket materiel: … kg

2.4.4. Teknisk tilladt(e) totalmasse(r) af vogntoget (traktor-påhængskøretøj) (afhængigt af påhængskøretøjets bremsesystemer): … kg

2.4.5. Påhængskøretøjets/det udskiftelige trukne materiels maksimale masse, der kan tilkobles: … kg

2.4.6. Koblingspunktets placering:

2.4.6.1. Koblingspunktets højde over jorden

2.4.6.1.1. Største højde: … mm

2.4.6.1.2. Mindste højde: … mm

2.4.6.2. Afstand til det lodrette plan gennem bagakslens centerlinje: … mm

2.5. Akselafstand: … mm ( 39 )

2.6. Største og mindste sporvidde: … / … mm (39) 

2.7.1. Længde: … mm (39) 

2.7.2. Bredde: … mm (39) 

2.7.3. Højde: … mm (39) 

3.  Motor

3.1.1. Mærke: …

3.1.3. Typeidentifikationsmærker, fastgørelsesmåde og placering: …

3.1.6. Funktionsprincip:

 styret tænding/kompressionstænding ( 40 ) …

 motor med direkte indsprøjtning/forkammermotor (40)  …

 totakt/firetakt (40)  …

3.1.7. Brændstof:

diesel/benzin/LPG/andet (40) 

3.2.1.2. Type: …

EF-typegodkendelsesnummer: …

3.2.1.6. Antal cylindre: …

3.2.1.7. Slagvolumen: … cm3

▼M9

3.6. Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, at … min–1 (efter direktiv 97/68/EF) ( 41 )

3.6.1. Motorens nominelle nettoeffekt … kW, ved … min–1 (efter direktiv 97/68/EF)

3.6.2. Valgfrit: Effekt målt ved eventuelt kraftudtag ved standardomdrejningshastighed(er) (efter OECD-regulativ nr. 2 eller ISO 789-1-:1990)

▼B

Side 5

4.  Transmission

4.5. Gearkasse:

Antal gear:

 fremadgående gear: …

 bakgear: …

4.7. Beregnet maksimalhastighed: … km/h

4.7.1. Målt maksimalhastighed: … km/h

7.  Styreapparat

7.1. Styreapparatets art: manuel/forstærket/servo ( 42 )

8.  Bremsesystem (kortfattet beskrivelse af bremsesystemet): …

8.11.4.1. Tryktilslutning (1 ledning): … kPa

8.11.4.2. Tryktilslutning (2 ledninger): … kPa

10.  Styrtsikre personværn, anordninger til beskyttelse mod vejrliget, sæder, lad

10.1. Ramme/førerhus (42) 

 Fabrikat(er):
 EF-typegodkendelsesmærke(r)

10.1.3. Bøjle:

 fortil/bagtil (42) 

 sammenklappelig/ikke sammenklappelig (42) 

 Fabrikat(er):
 EF-typegodkendelsesmærke(r):

10.3.2. Passagersæde(r):

Antal: …

Side 6

10.4. Lad:

10.4.1. Dimensioner: … mm

10.4.3. Teknisk tilladt last: … kg

11.  Lygter og lyssignaler

11.2. Fakultative anordninger: …

12.  Diverse

12.2. Mekaniske forbindelser mellem traktor og påhængskøretøj:

12.2.1. Type(r):
12.2.2. Fabrikat(er):
12.2.3. EF-typegodkendelsesmærke(r):
12.2.4. Maksimal vandret belastning (kg)
Maksimal lodret belastning (eventuelt) (kg)

12.3. Hydraulisk lift — trepunktstilkobling: ja/nej ( 43 )

13.  Eksternt støjniveau

Nummer på basisdirektivet og den seneste ændring, der er relevant for EF-typegodkendelsen. For direktiver, der gennemføres i to eller flere etaper, anføres også den pågældende gennemførelsesetape: …

13.1. standmåling: … dB (A)

13.2. kørselsmåling: … dB (A)

14.  Støjniveau i førerens ørehøjde ( 44 )

Nummer på basisdirektivet og den seneste ændring, der er relevant for EF-typegodkendelsen. For direktiver, der gennemføres i to eller flere etaper, anføres også den pågældende gennemførelsesetape: … dB (A)

15.  Udstødningsgas ( 45 )

Nummer på basisdirektivet og den seneste ændring, der er relevant for EF-typegodkendelsen. For direktiver, der gennemføres i to eller flere etaper, anføres også den pågældende gennemførelsesetape: …

▼M9

15.1. Endelige NRSC/ESC/WHSC ( 46 )-prøvningsresultater, inkl. DF:

CO: … (g/kWh) HC … (g/kWh) NOx … (g/kWh)

HC+NOx: … (g/kWh) Partikler: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

▼B

Side 7

▼M9

15.2. Endelige NRTC/ETC/WHTC ( 47 )-prøvningsresultater, inkl. DF (g/kWh) ( 48 ):

CO: … (g/kWh) HC … (g/kWh) NOx … (g/kWh)

HC+NOx: … (g/kWh) Partikler: … (g/kWh) CO2 i varm cyklus: … (g/kWh) Arbejde i cyklussen for varm start uden regenerering (kWh)

▼M8

16. Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse)Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …

 
 

▼B

17.  Bemærkninger ( 49 ) …

Side 3

B —   Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede ( 50 )

1.  Påhængskøretøjets generelle specifikationer

1.1. Antal aksler og hjul: …

heraf:

1.1.4. Bremsede aksler: …

2.  Masser og dimensioner

2.1.1. Tjenestemasse(r):

 maksimum: …

 minimum: …

2.2.1. Påhængskøretøjets teknisk tilladte totalmasse ved fuld last afhængig af dæktyper: …

2.2.2. Denne (disse) masses (massers) fordeling på akslerne, og for sættevogn eller kærre belastning på koblingspunktet: …

2.2.3.1. Masse(r) og dæk:Aksel

Nummer

Dæk (størrelse)

Lasteevne

Teknisk tilladt akseltryk for hver aksel

Tilladt lodret tryk på koblingspunkt

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Koblingspunktets placering:

2.4.6.1. Koblingspunktets højde over jorden:

2.4.6.1.1. Største højde: … mm

2.4.6.1.2. Mindste højde: … mm

Side 4

2.4.6.2. Afstand til det lodrette plan gennem bagakslens centerlinje: … mm ( 51 )

2.5. Akselafstand: … mm (51) 

2.5.1.2. afstand mellem bæreakslen og sættevognens bageste punkt:

2.6. Største og mindste sporvidde: … / … mm (51) 

2.7.2.1. Længde: … mm (51) 

2.7.2.1.1. Lastefladens længde: … mm

2.7.2.2. Bredde: … mm (51) 

8.  Bremsesystem (kortfattet beskrivelse af bremsesystemet): …

ubremset/med uafhængige bremser/påløbsbremse/med bremsekraftforstærker ( 52 )

8.11.4.1. Tryktilslutning (1 ledning): … kPa

8.11.4.2. Tryktilslutning (2 ledninger): … kPa

11.  Lygter og lyssignaler

11.2. Fakultative supplerende anordninger: …

12.  Diverse

12.2. Mekaniske forbindelser mellem traktor og påhængskøretøj:

12.2.1. Type(r):
12.2.2. Fabrikat(er):
12.2.3. EF-typegodkendelsesmærke(r):
12.2.4. Maksimal vandret belastning (kg)
Maksimal lodret belastning (eventuelt) (kg)

Side 5

▼M8

16. Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …

 
 

▼B

17.  Bemærkninger ( 53 ) …

Side 3

C —   Udskifteligt trukket materiel — færdigopbygget/etapevis færdigopbygget ( 54 )

1.  Det udskiftelige trukne materiels almindelige specifikationer

1.1. Antal aksler og hjul: …

heraf:

1.1.4. Bremsede aksler: …

2.  Masser og dimensioner

2.1.1. Tjenestemasse(r):

 maksimum: …

 minimum: …

2.2.1. Totalmasse(r) af det udskiftelige trukne materiel, afhængigt af den foreskrevne dæktype: …

2.2.2. Fordelingen af denne (disse) masse(r) på akslerne: …

2.2.3.1. Masse(r) og dæk:Aksel

Nummer

Dæk

(størrelse)

Lasteevne

Teknisk tilladt akseltryk for hver aksel

Tilladt lodret tryk på koblingspunkt

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Koblingspunktets placering:

2.4.6.1. Koblingspunktets højde over jorden:

2.4.6.1.1. Største højde: … mm

2.4.6.1.2. Mindste højde: … mm

Side 4

2.4.6.2. Afstand til det lodrette plan gennem bagakslens centerlinje: … mm ( 55 )

2.5. Akselafstand: … mm (55) 

2.6. Største og mindste sporvidde: … / … mm (55) 

2.7.1. Længde: … mm (55) 

2.7.2. Bredde: … mm (55) 

2.7.3. Højde: … mm (55) 

8.  Bremsesystem (kortfattet beskrivelse af bremsesystemet): …

ubremset/med uafhængige bremser/påløbsbremse/med bremsekraftforstærker ( 56 )

8.11.4.1. Tryktilslutning (1 ledning): … kPa

8.11.4.2. Tryktilslutning (2 ledninger): … kPa

10.  Styrtsikre personværn, anordninger til beskyttelse mod vejrliget, sæder, lad

10.4. Lad:

10.4.1. Dimensioner: … mm

10.4.3. Teknisk tilladt last: … kg

11.  Lygter og lyssignaler

11.2. Fakultative supplerende anordninger: …

12.  Diverse

12.2. Mekaniske forbindelser mellem traktor og det udskiftelige trukne materiel:

12.2.1. Type(r):
12.2.2. Fabrikat(er):
12.2.3. EF-typegodkendelsesmærke(r):
12.2.4. Maksimal vandret belastning (kg)
Maksimal lodret belastning (eventuelt) (kg)

Side 5

▼M8

16. Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …

 
 

▼B

17.  Bemærkninger ( 57 ) …

DEL II

Standardmodeller

(største format: A4-ark (210 mm x 297 mm) eller foldet til A4-format)

(Attesten skal udstedes på et papir med fabrikantens brevhoved, således at den ikke kan forfalskes. Den skal til dette formål trykkes på papir, som enten er beskyttet med kulørt grafik eller forsynet med et vandmærke med fabrikantens identifikationsmærke)

EF-TYPEATTEST

for delvis opbyggede køretøjer

Side 1

Undertegnede: …

(fulde navn)

erklærer, at nedenstående køretøj

0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2. Type (eventuelle varianter og versioner angives): …

0.2.1. Handelsbetegnelse(r) (i givet fald): …

0.3. De foreskrevne skiltes og påskrifters placering og fastgørelsesmåde (fotografier eller tegninger)

0.3.1. Fabrikationsskilt (placering og fastgørelsesmåde): …

0.3.2. Chassisnummer (placering): …

0.4. Køretøjsklasse: …

0.5. Navn og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet: …

Navn og adresse på den fabrikant, som er ansvarlig for den seneste opbygningsetape på køretøjet ( 58 ):

0.6. De foreskrevne skiltes placering:

Køretøjets identifikationsnummer: …

Numerisk eller alfanumerisk identifikationskode: …

afhængigt af de(n) type(r) køretøj(er), som er omfattet af typegodkendelsen (-godkendelserne) (58) 

Etape 1: Basiskøretøj:

 Fabrikant: …

 EF-typegodkendelse nr.: …

 Dato: …

Side 2

Etape 2:

 Fabrikant: …

 EF-typegodkendelse nr.: …

 Dato: …

i alle henseender svarer til den delvis opbyggede type, der er beskrevet i:

EF-typegodkendelse nr.:. …

Dato: …

Køretøjet kan endeligt registreres uden yderligere godkendelser til højre-/venstrekørsel ( 59 )

(sted)

(dato)

(underskrift)

(stilling)

Bilag: typeattest for hver etape.

Side 3

A —   Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — delvis opbyggede

1.  Påhængskøretøjets almindelige specifikationer

1.1. Antal aksler og hjul: …

heraf: …

1.1.4. Bremsede aksler: …

2.  Masser og dimensioner

2.1.1. Masse af chassis uden karrosseri:

 maksimum: …

 minimum: …

2.2.1. Påhængskøretøjets teknisk tilladte totalmasse(r) ved fuld last afhængig af dæktyper: …

2.2.2. Denne (disse) masses (massers) fordeling på akslerne, og for sættevogn eller kærre belastning på koblingspunktet: …

2.2.3.1. Masse(r) og dæk:Aksel

Nummer

Dæk (størrelse)

Lasteevne

Teknisk tilladt akseltryk for hver aksel

Tilladt lodret tryk på koblingspunkt

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Koblingspunktets placering:

2.4.6.1. Koblingspunktets højde over jorden:

2.4.6.1.1. Største højde: … mm

2.4.6.1.2. Mindste højde: … mm

Side 4

2.4.6.2. Afstand til det lodrette plan gennem bagakslens centerlinje: … mm

2.5. Akselafstand: … mm ( 60 )

2.5.1.2. afstand mellem tilkoblingsanordningens centrum og sættevognens bageste punkt:

2.6. Største og mindste sporvidde: … / … mm (60) 

2.7.1.1. Længde (60) : … mm

2.7.1.1.1. Største tilladte længde af det etapevis opbyggede påhængskøretøj: … mm

2.7.1.2. Bredde (60) : … mm

2.7.1.2.1. Største tilladte bredde af det etapevis opbyggede påhængskøretøj: … mm

2.7.1.7. Tilladte yderpunkter for placeringen af det etapevis færdigopbyggede påhængskøretøjs tyngdepunkt: … mm

8.  Bremsesystem (kortfattet beskrivelse af bremsesystemet):

ubremset/med uafhængige bremser/påløbsbremse/med bremsekraftforstærker ( 61 )

8.11.4.1. Tryktilslutning (1 ledning): … kPa

8.11.4.2. Tryktilslutning (2 ledninger): … kPa

11.  Lygter og lyssignaler

11.2. Fakultative supplerende anordninger: …

12.  Diverse

12.2. Mekaniske forbindelser mellem traktor og påhængskøretøj:

12.2.1. Type(r):
12.2.2. Fabrikat(er):
12.2.3. EF-typegodkendelsesmærke(r):
12.2.4. Maksimal vandret belastning (kg)
Maksimal lodret belastning (eventuelt) (kg)

Side 5

▼M8

16. Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …

 
 

▼B

17.  Bemærkninger ( 62 ) …

Side 3

B —   Udskifteligt trukket materiel — delvis opbygget

1.  Det udskiftelige trukne materiels almindelige specifikationer

1.1. Antal aksler og hjul: …

heraf:

1.1.4. Bremsede aksler: …

2.  Masser og dimensioner

2.1.1. Masse af chassis uden karrosseri:

 maksimum: …

 minimum: …

2.2.1. Teknisk tilladt(e) totalmasse(r) afhængig af det udskiftelige trukne materiels dæktyper: …

2.2.2. Denne (disse) masses (massers) fordeling på akslerne, og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet: …

2.2.3.1. Masse(r) og dæk:Aksel

Nummer

Dæk (størrelse)

Lasteevne

Teknisk tilladt akseltryk for hver aksel

Tilladt lodret tryk på koblingspunkt

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Koblingspunktets placering:

2.4.6.1. Koblingspunktets højde over jorden:

2.4.6.1.1. Største højde: … mm

2.4.6.1.2. Mindste højde: … mm

Side 4

2.4.6.2. Afstand til det lodrette plan gennem bagakslens centerlinje: … mm

2.5. Akselafstand: … mm ( 63 )

2.5.1.2. Afstand mellem tilkoblingsanordningens centrum og sættevognens bageste punkt:

2.6. Største og mindste sporvidde: … / … mm (63) 

2.7.1.1. Længde (63) : … mm

2.7.1.1.1. Største tilladte længde af det etapevis opbyggede køretøj: … mm

2.7.1.2. Bredde (63) : … mm

2.7.1.2.1. Største tilladte bredde af det etapevis opbyggede køretøj: … mm

2.7.1.7. Tilladte yderpunkter for placeringen af det færdigopbyggede køretøjs tyngdepunkt: … mm

8.  Bremsesystem (kortfattet beskrivelse af bremsesystemet):

ubremset/med uafhængige bremser/påløbsbremse/med bremsekraftforstærker ( 64 )

8.11.4.1. Tryktilslutning (1 ledning): … kPa

8.11.4.2. Tryktilslutning (2 ledninger): … kPa

11.  Lygter og lyssignaler

11.2. Fakultative supplerende anordninger: …

12.  Diverse

12.2. Mekaniske forbindelser mellem traktor og påhængskøretøj:

12.2.1. Type(r):
12.2.2. Fabrikat(er):
12.2.3. EF-typegodkendelsesmærke(r):
12.2.4. Maksimal vandret belastning (kg)
Maksimal lodret belastning (eventuelt) (kg)

Side 5

▼M8

16. Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …

 
 

▼B

17.  Bemærkninger ( 65 ) …
BILAG IV

PROCEDURER FOR PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

1.   INDLEDENDE VURDERING

1.1. Inden EF-typegodkendelsesmyndighederne i en medlemsstat udsteder EF-typegodkendelse, skal den sikre sig, at der forefindes sådanne forholdsregler og procedurer, at det effektivt kan kontrolleres, at produktionen af de pågældende komponenter, systemer, tekniske enheder eller køretøjer er i overensstemmelse med den godkendte type.

1.2. EF-typegodkendelsesmyndighederne kontrollerer, om kravet i punkt 1.1 er opfyldt. Denne kontrol kan dog også varetages af EF-typegodkendelsesmyndighederne i en anden medlemsstat på vegne af ovenstående myndigheder. I sidstnævnte tilfælde skal disse godkendelsesmyndigheder i den anden medlemsstat udfærdige en overensstemmelseserklæring med angivelse af, hvilke områder og produktionsfaciliteter de mener har betydning for det pågældende produkt.

1.3. EF-typegodkendelsesmyndighederne skal desuden anse kravene i punkt 1.1 for opfyldt, hvis fabrikanten (i henseende til de(t) pågældende produkt(er)) er registreret i henhold til den harmoniserede standard »EN ISO 9001: 2000 med den tilladte udelukkelse af kravene vedrørende design- og udviklingskoncepter, punkt 7.3. »leveranceopfølgning«« eller en tilsvarende akkrediteringsstandard. Fabrikanten skal levere alle oplysninger om registreringen og forpligte sig til at underrette godkendelsesmyndighederne om eventuelle ændringer i dens gyldighed eller omfang.

1.4. Godkendelsesmyndighederne skal på anmodning fra EF-typegodkendelsesmyndighederne i en anden medlemsstat straks sende sidstnævnte den overensstemmelseserklæring, der er nævnt i punkt 1.2, eller oplyse, at de ikke kan afgive en sådan erklæring.

2.   PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

2.1.

Alle køretøjer, systemer, komponenter og tekniske enheder, der er godkendt i henhold til dette direktiv eller et særdirektiv, skal produceres på en sådan måde, at de stemmer overens med den type, der er godkendt, hvilket vil sige, at de skal være i overensstemmelse med kravene i dette direktiv eller et af særdirektiverne i den udtømmende liste i bilag II, del B.

2.2.

Når EF-typegodkendelsesmyndighederne i en medlemsstat udsteder EF-typegodkendelse, skal de sikre sig, at der forefindes passende foranstaltninger og dokumenterede kontrolplaner, som fastlægges i samråd med fabrikanten for hver enkelt EF-typegodkendelse, med henblik på med bestemte tidsintervaller at gennemføre sådanne prøver og tilhørende kontroller, at overensstemmelse med den godkendte type til stadighed kontrolleres, herunder i givet fald de prøver, som foreskrives i særdirektiverne.

2.3.

Navnlig skal indehaveren af EF-typegodkendelsen:

2.3.1. sikre sig, at der findes procedurer, der gør det muligt effektivt at kontrollere, at produkterne (køretøjer, systemer, komponenter og tekniske enheder) er i overensstemmelse med EF-typegodkendelsen

2.3.2. have adgang til det udstyr, som er nødvendigt for at kunne kontrollere overensstemmelsen med hver enkelt godkendt type

2.3.3. sikre sig, at prøvningsresultaterne registreres, og at tilhørende dokumenter er tilgængelige i et tidsrum, der fastsættes i samråd med EF-typegodkendelsesmyndighederne, og som ikke må være længere end ti år

2.3.4. analysere resultaterne af hver type prøvning med henblik på at kontrollere og sikre sig, at produktets karakteristika holdes konstante inden for den normale variation i en industriproduktion

2.3.5. sørge for, at der for hver enkelt produkttype udføres mindst de kontroller, der er foreskrevet i dette direktiv, og prøvningerne i de relevante særdirektiver i den udtømmende liste i bilag II

2.3.6. sørge for, at der, hvis prøveeksemplarer eller dele efter den pågældende prøvning viser sig ikke at være i overensstemmelse, foretages en ny prøveudtagning og prøvning. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til atter at bringe den pågældende produktion i overensstemmelse med den godkendte type.

2.3.7. For EF-typegodkendelser af køretøjer indskrænkes de kontroller, der er omhandlet i punkt 2.3.5, til de kontroller, der er nødvendige til at påvise, at specifikationerne i henhold til godkendelsen er overholdt.

2.4.

De myndigheder, der har udstedt EF-typegodkendelsen, kan når som helst kontrollere de metoder, der anvendes til overensstemmelseskontrol på de enkelte produktionsanlæg. Hyppigheden af denne efterprøvning fastsættes under hensyntagen til de foranstaltninger, der eventuelt er anerkendt ifølge punkt 1.2 eller 1.3 i dette bilag, og således, at de relevante kontroller efterprøves gennem et tidsrum, der er tilpasset den tillid, indehaveren af typegodkendelsen nyder hos godkendelsesmyndighederne.

2.4.1. Ved hver inspektion skal prøvningsregistre og produktionsjournaler fremlægges for inspektøren.

2.4.2. Inspektøren kan, hvis prøvningens art taler herfor, udtage tilfældige stikprøver til prøvning i fabrikantens laboratorium (eller hos den tekniske tjeneste, hvis særdirektivet foreskriver dette). Det mindste stikprøveantal kan fastsættes under hensyntagen til resultaterne af fabrikantens egen kontrol.

2.4.3. Hvis kontrolniveauet ikke forekommer tilfredsstillende, eller hvis det synes nødvendigt at efterprøve de prøvninger, der er udført efter punkt 2.4.2, udtager inspektøren stikprøver til kontrol hos den tekniske tjeneste, der har foretaget typegodkendelsesprøvningen.

2.4.4. EF-typegodkendelsesmyndighederne kan udføre enhver kontrol og prøvning, der er foreskrevet i dette direktiv eller i de relevante særdirektiver på den udtømmende liste i bilag II.

2.4.5. Finder EF-typegodkendelsesmyndighederne utilfredsstillende resultater ved en inspektion, skal de påse, at der træffes foranstaltninger til hurtigst muligt at genoprette produktionens overensstemmelse.
BILAG V

A —   GRÆNSEVÆRDIER FOR SMÅ SERIERKlasse

Enheder (pr. type)

T

150

C

50

R

75

S

50

B —   GRÆNSEVÆRDIER FOR RESTKØRETØJER

Det antal køretøjer af en eller flere typer, der tages i brug i hver medlemsstat efter den i artikel 10 fastlagte procedure, må ikke overstige 10 % af det antal køretøjer af alle de berørte typer, der blev taget i brug i løbet af de foregående to år i den pågældende medlemsstat, dog mindst 20 enheder.

Typeattesten for de køretøjer, der tages i brug i henhold til denne procedure, forsynes med en særlig påtegning.
BILAG VI

LISTE OVER EF-TYPEGODKENDELSER, DER UDSTEDES I HENHOLD TIL SÆRDIREKTIVER

EF-typegodkendelsesmyndighedens stempel

Nummer i fortegnelse: …

for tidsrummet fra … til …

Nedenstående oplysninger skal anføres på hver enkelt typegodkendelse, som er udstedt, nægtet eller inddraget i ovennævnte tidsrum:

Fabrikant: …

EF-typegodkendelse nr.: …

Fabrikat: …

Type: …

Udstedelsesdato: …

Første udstedelsesdato (ved udvidelser): …
BILAG VII

FREMGANGSMÅDE FOR ETAPEVIS TYPEGODKENDELSE

1.   GENERELT

1.1.

Kun ved samarbejde mellem alle de involverede fabrikanter kan etapevis EF-typegodkendelse bringes til at fungere tilfredsstillende. Med dette for øje skal EF-typegodkendelsesmyndighederne, inden de udsteder EF-typegodkendelse i første eller en efterfølgende etape, påse, at de pågældende fabrikanter har truffet passende arrangementer til at udlevere og udveksle dokumenter og information, således at den etapevis færdigopbyggede køretøjstype opfylder de tekniske krav i alle de relevante særdirektiver i bilag II, del B.

Sådan information omfatter oplysninger om relevante godkendelser af systemer, komponenter og tekniske enheder samt om køretøjsdele, der indgår i det delvis opbyggede køretøj, men endnu ikke er godkendt.

1.2.

De EF-typegodkendelser, der er omfattet af dette bilag, udstedes ud fra køretøjstypens aktuelle opbygningsstade, og de omfatter alle godkendelser i tidligere etaper.

1.3.

Den enkelte fabrikant er ved en etapevis EF-typegodkendelse ansvarlig for godkendelse af de systemer, komponenter og tekniske enheder, som han producerer eller tilføjer til det foregående opbygningsstade, og for denne produktions overensstemmelse. Han er ikke ansvarlig for det, der er godkendt i en tidligere etape, undtagen i de tilfælde, hvor han foretager så omfattende ændringer på de pågældende dele, at den tidligere udstedte EF-typegodkendelse bliver ugyldig.

2.   PROCEDURER

Ved ansøgning i henhold til artikel 4, stk. 2, skal EF-typegodkendelsesmyndighederne:

a) kontrollere, at alle godkendelserne i henhold til særdirektiverne svarer til de relevante krav i det pågældende særdirektiv

b) sørge for, at alle oplysninger, der er relevante ud fra køretøjets opbygningsstade, findes i informationsmappen

c) med hensyn til dokumentationsmaterialet sikre sig, at de(n) køretøjsspecifikation(er) og -data, der kræves i del I af informationsmappen, også indgår blandt oplysningerne i de informationspakker og/eller EF-typegodkendelsesattester, der er udstedt i henhold til særdirektiver, og i de tilfælde, hvor et punkt i del I af informationsmappen for et færdigopbygget køretøj ikke indgår i informationspakken vedrørende typegodkendelse i henhold til et særdirektiv, kontrollere, at den pågældende del eller egenskab svarer til oplysningerne i informationsmappen

d) på en stikprøve af køretøjer af den type, der skal godkendes, foretage eller lade foretage inspektion af køretøjsdele og -systemer for at kontrollere, at køretøjet (køretøjerne) er konstrueret i overensstemmelse med oplysningerne i informationspakken for så vidt angår godkendelser udstedt i henhold til særdirektiverne

e) i givet fald foretage eller lade foretage den nødvendige kontrol af monteringen af de pågældende tekniske enheder.

3.   ANTAL KØRETØJER TIL INSPEKTION

Der skal til inspektionen under punkt 2, litra d), udtages tilstrækkelig mange køretøjer til, at der under hensyntagen til køretøjets opbygningsstade kan ske behørig kontrol af de forskellige kombinationer, der skal godkendes med hensyn til følgende kriterier:

 motor

 gearkasse

 drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse)

 styrende aksler (antal og placering)

 bremsede aksler (antal)

 styrtsikkert personværn.

4.   IDENTIFIKATION AF KØRETØJET

I anden etape og alle efterfølgende etaper skal hver fabrikant ud over det i direktiv 89/173/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer ( 66 ) foreskrevne skilt forsyne køretøjet med et supplerende skilt.

Skiltet skal være solidt fastgjort på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted, som indgår i en køretøjsdel, der normalt ikke udskiftes i køretøjets levetid. Følgende oplysninger skal i nævnte rækkefølge fremgå af skiltet på tydelig og uforgængelig vis:

 fabrikantens navn

 del 1, 3 og 4 af EF-typegodkendelsesnummeret

 EF-typegodkendelsesetape

 køretøjets identifikationsnummer

 køretøjets tilladte totalmasse

 tilladt masse af påhængskøretøj

 vogntogets tilladte totalmasse (når et påhængskøretøj kan kobles til køretøjet) ( 67 )

 tilladt akseltryk på hver aksel, begyndende med forreste aksel (67) 

 tilladt lodret belastning på koblingspunktet (67) .
BILAG VIII

ÆKVIVALENSTABELDirektiv 74/150/EØF

Dette direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 4

Artikel 5, stk. 2, og artikel 5, stk. 3

Artikel 6

Artikel 6, stk. 1, til artikel 6, stk. 3

Artikel 5

Artikel 6, stk. 4

Artikel 10

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2, første afsnit

Artikel 15

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit

Artikel 16, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 16, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 14

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9

Artikel 15

Artikel 9a

Artikel 4, stk. 1

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 19

Artikel 12 og 13

Artikel 20

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 22

Artikel 16

Artikel 26

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III( 1 ) EFT C 151 E af 25.6.2002, s. 1.

( 2 ) EFT C 221 af 17.9.2002, s. 5.

( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 9.4.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 16.12.2002 (EUT C 84 E af 8.4.2003, s. 1), og Europa-Parlamentets afgørelse af 8.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

( 4 ) EFT L 84 af 28.3.1974, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/3/EF (EFT L 28 af 30.1.2001, s. 1).

( 5 ) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/116/EF (EFT L 18 af 21.1.2002, s. 1).

( 6 ) EFT L 225 af 10.8.1992, s. 72. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/7/EF (EFT L 106 af 3.5.2000, s. 1).

( 7 ) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

( 8 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) For typegodkendte anordninger kan beskrivelsen erstattes med en henvisning til typegodkendelsen. Endvidere kræves ikke beskrivelse af dele, hvis konstruktion klart fremgår af diagrammer eller skitser vedlagt skemaet.

Ved hver rubrik, hvor der skal vedlægges fotografier eller tegninger, angives numrene på de relevante bilag.

( 10 ) Det ikke gældende overstreges i givet fald.

( 11 ) Klassifikation i henhold til definitionerne i bilag II, kapitel A, i direktiv 2003/37/EF.

( 12 ) ISO-standard nr. 612:1978 og nr. 1176:1990.

( 13 ) De anførte oplysninger skal gives for alle eventuelle varianter.

( 14 ) Førerens masse sættes til standardværdien 75 kg.

( 15 ) ISO-standard nr. 612- 6.4:1978.

( 16 ) ISO-standard nr. 4004:1983.

( 17 ) ISO-standard nr. 612-6.1:1978.

( 18 ) ISO-standard nr. 612-6.2:1978.

( 19 ) ISO-standard nr. 612-6.3:1978.

( 20 ) ISO-standard nr. 612-6.6:1978.

( 21 ) ISO-standard nr. 612-6.7:1978.

( 22 ►M6  ISO-standard nr. 612/-6.8:1978. ◄

( 23 ) Hvis ansøgningen vedrører flere repræsentative motorer, udfyldes der en blanket for hver af disse.

( 24 ) Tolerance angives.

( 25 ) EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.

( 26 ) Der tillades en tolerance på 5 %, dog inden for en målt maksimalhastighed på højst 43 km/h, inkl. tolerancen på 3 km/h (jf. direktiv 98/89/EF).

( 27 ) ISO-standard nr. 789-3:1993.

( 28 ) For hvert bremsesystem angives:

 bremsernes type og art (måldiagram) (tromlebremser, skivebremser osv., bremsede hjul, forbindelse til bremsede hjul, friktionsbelægninger, disses art og effektive bremseareal, radius af tromler, bremsebakker eller skiver, tromlernes vægt, justeranordninger)

 bremsetransmission og betjeningsanordning (diagram vedlægges) (komponenter, justering, armenes udvekslingsforhold, betjeningsanordningens tilgængelighed og placering, for mekanisk aktivering betjeningsanordninger med spærrepal, specifikationer af bremsetransmissionens hovedkomponenter, hovedcylindre og disses stempler, bremsecylindre).

( 29 ) Værdier vedrørende tilkoblingsanordningens mekaniske styrke.

( 30 ) Disse oplysninger er fakultative, hvis de forekommer i EF-typegodkendelsesattesten for det pågældende system.

( 31 ) Når der er tale om traktorer med vendbar førerplads (vendbart sæde og rat) skal den aksel nærmest føreren, som skal tages i betragtning, være den, hvor dækkene har den største diameter.

( 32 ) I overensstemmelse med ISO nr. 789-6: 1982.

( 33 ) Ifølge ISO-standard 789-6:1982.

( 34 ) Det ikke relevante overstreges.

( 35 ) Hvis relevant.

( 36 ) Det ikke gældende overstreges.

( 37 ) Det ikke gældende overstreges.

( 38 ) Det ikke gældende overstreges.

( 39 ) Mindsteværdier angives.

( 40 ) Det ikke gældende overstreges.

( 41 ) Den anvendte prøvemetode angives.

( 42 ) Det ikke gældende overstreges.

( 43 ) Det ikke gældende overstreges.

( 44 ) Den anvendte prøvemetode angives.

( 45 ) Mindsteværdier angives.

( 46 ) Det ikke relevante overstreges.

( 47 ) Det ikke relevante overstreges.

( 48 ) Hvis relevant.

( 49 ) Herunder alle nødvendige angivelser vedrørende de forskellige områder eller fakultative værdier og eventuelle indbyrdes sammenhænge (i givet fald i tabelform).

( 50 ) Det ikke gældende overstreges.

( 51 ) Mindsteværdier angives.

( 52 ) Det ikke gældende overstreges.

( 53 ) Herunder alle nødvendige angivelser vedrørende de forskellige områder eller fakultative værdier og eventuelle indbyrdes sammenhænge (i givet fald i tabelform).

( 54 ) Det ikke gældende overstreges.

( 55 ) Mindsteværdier angives.

( 56 ) Det ikke gældende overstreges.

( 57 ) Herunder alle nødvendige angivelser vedrørende de forskellige områder eller fakultative værdier og eventuelle indbyrdes sammenhænge (i givet fald i tabelform).

( 58 ) Det ikke gældende overstreges.

( 59 ) Det ikke gældende overstreges.

( 60 ) Mindsteværdier angives.

( 61 ) Det ikke gældende overstreges.

( 62 ) Herunder alle nødvendige angivelser vedrørende de forskellige områder eller fakultative værdier og eventuelle indbyrdes sammenhænge (i givet fald i tabelform).

( 63 ) Mindsteværdier angives.

( 64 ) Det ikke gældende overstreges.

( 65 ) Herunder alle nødvendige angivelser vedrørende de forskellige områder eller fakultative værdier og eventuelle indbyrdes sammenhænge (i givet fald i tabelform).

( 66 ) EFT L 67 af 10.3.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/1/EF (EFT L 21 af 26.1.2000, s. 16).

( 67 ) Kun hvis værdien er ændret i løbet af den aktuelle godkendelsesetape.