2002R1221 — DA — 01.07.2013 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2002

af 10. juni 2002

om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service

(EFT L 179, 9.7.2002, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2013 af 13. maj 2013

  L 158

1

10.6.2013
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2002

af 10. juni 2002

om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og serviceEUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank ( 2 ),

efter proceduren i traktatens artikel 251 ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab ( 4 ) (ENS 95) udgør referencerammen for de fælles standarder, definitioner, klassifikationer og regnskabsregler, der skal anvendes ved udarbejdelse af medlemsstaternes regnskaber til opfyldelse af Fællesskabets statistiske behov, således at der kan opnås resultater, der er sammenlignelige medlemsstaterne imellem.

(2)

I Det Monetære Udvalgs rapport om statistikkrav, der blev godkendt af Rådet (økonomi og finans) den 18. januar 1999, understregedes det, at effektiv overvågning og koordinering af de økonomiske politikker er af overordentlig stor betydning for et velfungerende indre marked og en økonomisk og monetær union, og at dette kræver et omfattende statistisk informationssystem, som kan forsyne de politiske beslutningstagere med de nødvendige data som grundlag for deres beslutningstagning. Det anførtes endvidere i denne rapport, at det er nødvendigt at prioritere kortfristede statistikker over medlemsstaternes offentlige finanser, især de medlemsstater, som deltager i Den Økonomiske og Monetære Union, og at målsætningen var gradvist at udarbejde forenklede ikke-finansielle kvartalsregnskaber for sektoren offentlig forvaltning og service.

(3)

Det er hensigtsmæssigt at definere de forenklede ikke-finansielle kvartalsregnskaber ved at referere til den liste over ENS 95-kategorier af den offentlige forvaltning og services udgifter og indtægter, som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1500/2000 af 10. juli 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til offentlig forvaltning og services udgifter og indtægter ( 5 ).

(4)

Ved denne fremgangsmåde i etaper prioriteres skatter, faktiske bidrag til sociale ordninger og sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier, eftersom disse kategorier giver et pålideligt billede af tendenserne inden for offentlige finanser og foreligger allerede nu og dermed rettidigt (første etape).

(5)

Alle medlemsstaters indberetning af kvartalsdata vedrørende skatter, faktiske bidrag til sociale ordninger og sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier fra juni 2000 er hjemlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser ( 6 ).

(6)

Det er nødvendigt at supplere den første etape med endnu et sæt komponenter for at tilvejebringe en komplet liste over de komponenter, som udgør den offentlige forvaltning og services udgifter og indtægter.

(7)

Der foretages en vurdering af pålideligheden af de kvartalsdata, der er omfattet af denne forordning, i forhold til de årlige data. Inden udgangen af 2005 udarbejdes der derfor en rapport over kvaliteten af kvartalsdataene.

(8)

Det fremgår af artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 2223/96, i hvilke tilfælde Kommissionen kan foretage ændringer i metodologien i ENS 95 for at præcisere og forbedre indholdet. Udarbejdelsen af ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service vil kræve ekstra ressourcer i medlemsstaterne. Indberetningen af disse data til Kommissionen kan derfor ikke ske på grundlag af en beslutning fra Kommissionen.

(9)

Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom ( 7 ) og Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 91/115/EØF ( 8 ), er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i disse afgørelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at definere indholdet af de ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service, at fastlægge listen over de ENS 95-kategorier, for hvilke medlemsstaterne skal indsende data fra 30. juni 2002 og at specificere disse kategoriers hovedkarakteristika.

Artikel 2

Indholdet af de ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service

Indholdet af de ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service er defineret i bilaget ved henvisning til en liste med de ENS 95-kategorier, som udgør den offentlige forvaltning og services udgifter og indtægter.

Artikel 3

Kategorier, som er omfattet af indberetningspligten for kvartalsdata

1.  Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen (Eurostat) kvartalsdata for de kategorier eller grupper af kategorier, der er indeholdt i listen i bilaget med undtagelse af de kategorier, for hvilke der skal indsendes data i henhold til forordning (EF) nr. 264/2000.

2.  Der skal indberettes kvartalsdata vedrørende følgende kategorier (eller grupper af kategorier) af den offentlige forvaltning og services udgifter og indtægter:

a) På udgiftssiden:

 Forbrug i produktionen (P.2)

 Bruttoinvesteringer + anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver (P.5 + K.2)

 Faste bruttoinvesteringer (P.51)

 Aflønning af ansatte (D.1)

 Andre produktionsskatter (D.29)

 Subsidier (D.3)

 Formueindkomst (D.4)

 Renter (D.41)

 Løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5)

 Sociale overførsler i naturalier vedrørende udgifter til produkter, der leveres til husholdninger gennem markedsmæssige producenter (D.6311 + D.63121 + D.63131)

 Andre løbende overførsler (D.7)

 Korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver (D.8)

 Kapitalskatter + investeringstilskud + andre kapitaloverførsler (D.91 + D.92 + D.99)

b) På indtægtssiden:

 Markedsmæssig produktion + produktion til eget brug + betalinger for anden ikke-markedsmæssig produktion (P.11 + P.12 + P.131)

 Andre produktionssubsidier (D.39)

 Formueindkomst (D.4)

 Imputerede bidrag til sociale ordninger (D.612)

 Andre løbende overførsler (D.7)

 Investeringstilskud + andre kapitaloverførsler (D.92 + D.99)

3.  Transaktionerne D.41, D.7, D.92 og D.99 er konsolideret inden for sektoren offentlig forvaltning og service. De andre transaktioner er ikke konsolideret.

Artikel 4

Kilder og metoder til udarbejdelse af kvartalsdata

1.  Kvartalsdataene for første kvartal 2001 og fremefter udarbejdes efter følgende regler:

a) Kvartalsdataene baseres i størst mulig omfang på direkte oplysninger fra basale kilder med det formål for hvert kvartal at minimere forskellene mellem de første skøn og de endelige tal.

b) De direkte oplysninger suppleres om nødvendigt med korrektioner for dækningen og med begrebsmæssige korrektioner for at bringe kvartalsdataene i overensstemmelse med begreberne i ENS 95.

c) Kvartalsdataene og de tilsvarende årlige data skal være overensstemmende.

2.  Kvartalsdataene for første kvartal 1999 frem til fjerde kvartal 2000 udarbejdes efter kilder og metoder, som sikrer overensstemmelse mellem kvartalsdataene og de tilsvarende årlige data.

Artikel 5

Tidsfrister for indberetningen af kvartalsdata

1.  Kvartalsdataene, der er omtalt i artikel 3, indberettes til Kommissionen (Eurostat) senest tre måneder efter udgangen af det kvartal, som dataene vedrører.

Eventuelle ændringer af kvartalsdataene for tidligere kvartaler indberettes på samme tidspunkt.

2.  Den første indberetning af kvartalsdata skal vedrøre data for første kvartal 2002. Medlemsstaterne indberetter disse data senest den 30. juni 2002. ►M1  For Republikken Kroatien skal den første indberetning af kvartalsdata vedrøre data for første kvartal 2012. Republikken Kroatien indberetter disse data senest inden udgangen af første kvartal efter tiltrædelsesdatoen. ◄

Dog kan Kommissionen bevilge en undtagelse på højst et år, for så vidt angår tidspunktet for den første indberetning af kvartalsdata for første kvartal 2002 og fremefter, såfremt de nationale statistiske systemer kræver større tilpasninger.

Artikel 6

Indberetning af historiske data

1.  Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen (Eurostat) historiske kvartalsdata for de kategorier, der er omtalt i artikel 3 første gang fra første kvartal 1999. ►M1  Republikken Kroatien indberetter til Kommissionen (Eurostat) historiske kvartalsdata for de kategorier, der er omtalt i artikel 3 første gang fra første kvartal 2002. ◄

2.  Kvartalsdata for første kvartal 1999 indtil fjerde kvartal 2001 indberettes til Kommissionen (Eurostat) senest den 30. juni 2002. ►M1  Republikken Kroatien indberetter til Kommissionen (Eurostat) kvartalsdata for første kvartal 2002 indtil fjerde kvartal 2011 senest inden udgangen af december 2015. ◄

Dog kan Kommissionen bevilge en undtagelse på højst et år, for så vidt angår tidspunktet for den første indberetning af kvartalsdata for første kvartal 1999 og frem, såfremt de nationale statistiske systemer kræver større tilpasninger.

Artikel 7

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) en beskrivelse af de kilder og metoder, der anvendes til udarbejdelse af de kvartalsdata, som er omtalt i artikel 3 (oprindelig beskrivelse), samtidig med at de påbegynder indberetningen af kvartalsdata efter de tidsfrister, der er fastsat i artikel 5, stk. 2.

2.  Eventuelle ændringer af den oprindelige beskrivelse af de kilder og metoder, der anvendes til udarbejdelse af kvartalsdata, fremsender medlemsstaterne til Kommissionen (Eurostat), når de ændrede data indberettes.

3.  Kommissionen (Eurostat) holder Udvalget for Det Statistiske Program og Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik underrettet om de kilder og metoder, som hver medlemsstat anvender.

Artikel 8

Rapport

På basis af de data, der er indberettet for de i artikel 3 nævnte kategorier, og efter at have hørt Udvalget for Det Statistiske Program forelægger Kommissionen (Eurostat) senest den 31. december 2005 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Heri foretages en evaluering af pålideligheden af medlemsstaternes kvartalsdata.

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

1.  For medlemsstater, som i overgangsperioden, jf. stk. 4, ikke er i stand til at indberette kvartalsdata fra første kvartal 2001 og fremefter i overensstemmelse med de kilder og metoder, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, og de tidsfrister, som er fastsat i artikel 5, stk. 1, anvendes stk. 2 i nærværende artikel.

2.  De medlemsstater, der er omhandlet i stk. 1, indberetter til Kommissionen (Eurostat) deres »bedste kvartalsskøn« (dvs. inkorporering af alle nye data, som bliver tilgængelige under udarbejdelsen af forbedrede ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service) i overensstemmelse med de tidsfrister, som er fastsat i artikel 5, stk. 1.

De skal samtidig angive, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at kunne indberette data i overensstemmelse med de i artikel 4, stk. 1, nævnte kilder og metoder.

3.  I overgangsperioden, jf. stk. 4, følger Kommissionen (Eurostat) medlemsstaternes fremskridt hen imod fuld overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.

4.  Overgangsperioden starter fra tidspunktet for den første indberetning, jf. artikel 5, stk. 2, og slutter senest den 31. marts 2005.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

INDHOLDET AF DE IKKE-FINANSIELLE KVARTALSREGNSKABER FOR DEN OFFENTLIGE FORVALTNING OG SERVICE

De ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service defineres ved henvisning til listen over den offentlige forvaltning og services udgifter og indtægter i Kommissionens forordning (EF) nr. 1500/2000.

Den offentlige forvaltning og services udgifter omfatter de ENS 95-kategorier, der er opført på anvendelsessiden eller under ændringer i aktiver eller passiver på den offentlige forvaltning og services konti med undtagelse af D.3, som registreres på tilgangssiden på den offentlige forvaltning og services konti.

Den offentlige forvaltning og services indtægter omfatter de ENS 95-kategorier, der er opført på tilgangssiden eller under ændringer i passiver og nettoformue på den offentlige forvaltning og services ikke-finansielle konti med undtagelse af D.39, som registreres på anvendelsessiden på den offentlige forvaltning og services konti.

Pr. definition er forskellen mellem den offentlige forvaltning og services indtægter og udgifter som defineret ovenfor i den offentlige forvaltning og services fordringserhvervelse, netto.

Transaktionerne D.41, D.7, D.92 og D.99 er konsolideret inden for sektoren offentlig forvaltning og service. De andre transaktioner er ikke konsolideret.

Tabellen nedenfor viser de kategorier i ENS 95, som udgør den offentlige forvaltning og services udgifter og indtægter. Kategorierne i kursiv indberettes allerede som led i Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000.ENS 95-koder

Den offentlige forvaltning og services udgifter

P.2

Forbrug i produktionen

P.5 + K.2

Bruttoinvesteringer + anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

P.51

Faste bruttoinvesteringer

D.1

Aflønning af ansatte

D.29

Andre produktionsskatter

D.3

Subsidier

D.4

Formueindkomst

D.41

Renter

D.5

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier + sociale overførsler i naturalier vedrørende udgifter til produkter, der leveres til husholdninger gennem markedsmæssige producenter

D.7

Andre løbende overførsler

D.8

Korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

D.9

KapitaloverførslerENS 95-koder

Den offentlige forvaltning og services udgifter

P.11 + P.12 + P.131

Markedsmæssig produktion + produktion til eget brug + betalinger for anden ikke-markedsmæssig produktion

D.2

Produktions- og importskatter

D.39

Andre produktionssubsidier

D.4

Formueindkomst

D.5

Løbende indkomst- og formueskatter mv.

D.61

Bidrag til sociale ordninger

D.611

Faktiske bidrag til sociale ordninger

D.612

Imputerede bidrag til sociale ordninger

D.7

Andre løbende overførsler

D.9  (1)

Kapitaloverførsler

D.91

Kapitalskatter

B.8g

Opsparing, brutto

B.9

Fordringserhvervelse, netto

(1)   Korrektioner for skatter og bidrag til sociale ordninger, som er pålignet, men ikke opkrævet, når de bogføres under D.9, betragtes som negativ indtægt.( 1 ) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 300.

( 2 ) EFT C 131 af 3.5.2001, s. 6.

( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.7.2001 (EFT C 65 E af 14.3.2002, s. 33) og Rådets afgørelse af 7.5.2002.

( 4 ) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 359/2002 (EFT L 58 af 28.2.2002, s.1).

( 5 ) EFT L 172 af 12.7.2000, s. 3.

( 6 ) EFT L 29 af 4.2.2000, s. 4.

( 7 ) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

( 8 ) EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19. Senest ændret ved afgørelse 96/174/EF (EFT L 51 af 1.3.1996, s. 48).

( 9 ) Korrektioner for skatter og bidrag til sociale ordninger, som er pålignet, men ikke opkrævet, når de bogføres under D.9, betragtes som negativ indtægt.