02002A0515(02) — DA — 04.12.2018 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

(EUT L 129 af 15.5.2002, s. 3)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

PROTOKOL til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

  L 283

3

26.10.2005

►M2

AFTALE i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og ændring af associeringsaftalen mellem EF og Jordan, samt erstatning af bilag I, II, III og IV og protokol 1 og 2 til nævnte aftale

  L 41

3

13.2.2006

►M3

AFGØRELSE Nr. 1/2006 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-JORDAN den 15. juni 2006

  L 209

30

31.7.2006

►M4

Protokol til euro-middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem de europæiske fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det hashemitiske kongerige jordan på den anden side for at tage hensyn til republikken bulgariens og rumæniens tiltrædelse af den Europæiske Union

  L 40

64

13.2.2010

►M5

ASSOCIERINGSRÅDET EU-JORDANSAFGØRELSE Nr. 1/2010 af 16. september 2010

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOKOL til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Unionens programmer

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOKOL om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

  L 132

81

21.5.2016

 M8

AFGØRELSE Nr. 1/2016 TRUFFET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-JORDAN den 19. juli 2016

  L 233

6

30.8.2016

►M9

AFGØRELSE Nr. 1/2018 TRUFFET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-JORDAN den 4. december 2018

  L 9

147

11.1.2019
▼B

EURO-MIDDELHAVSAFTALE

om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden sideKONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN,

i det følgende benævnt »Jordan«,

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Jordan og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Jordan ønsker at styrke disse bånd og etablere varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og yderligere at integrere Jordans økonomi i Fællesskabets,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne, de demokratiske principper og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM TAGER HENSYN TIL den politiske og økonomiske udvikling, som har fundet sted i Europa og Mellemøsten i de senere år,

SOM ER KLAR OVER behovet for at sammenlægge deres bestræbelser for at styrke den politiske stabilitet og den økonomiske udvikling i regionen gennem tilskyndelse til regionalt samarbejde,

SOM ØNSKER at etablere og udvikle en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale emner af fælles interesse,

SOM ER OVERBEVIST OM behovet for at styrke den proces for social og økonomisk modernisering, som Jordan har iværksat med sigte på fuldstændig integration af dets økonomi i verdensøkonomien og optagelse i samfundet af demokratiske lande,

SOM TAGER HENSYN TIL forskellene i økonomisk og social udvikling mellem Jordan og Fællesskabet,

SOM ØNSKER at etablere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, videnskabelige, teknologiske, kulturelle, audiovisuelle og sociale område for at nå frem til en større gensidig viden og forståelse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Jordan tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (GATT),

SOM ER OVERBEVIST OM, at associeringsaftalen vil kunne skabe et nyt klima for deres økonomiske forbindelser, særlig udvikling af handel, investeringer og økonomisk og teknologisk samarbejde,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:Artikel 1

1.  
Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Jordan på den anden side.
2.  

Det er formålet med denne aftale:

— 
at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne
— 
at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital
— 
at fremme udviklingen af afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne gennem dialog og samarbejde
— 
at forbedre leve- og arbejdsvilkårene og øge produktiviteten og den finansielle stabilitet
— 
at anspore til regionalt samarbejde med sigte på at befæste fredelig sameksistens og økonomisk og politisk stabilitet
— 
at fremme samarbejdet på andre områder af gensidig interesse.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, og som ligger til grund for deres interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i aftalen.AFSNIT I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1.  
Der etableres en regelmæssig politisk dialog mellem parterne. Den skal styrke forbindelserne mellem dem, bidrage til at opbygge et varigt partnerskab og øge den gensidige forståelse og solidaritet.
2.  

Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

— 
tilvejebringe en bedre gensidig forståelse og øget konvergens i holdningerne til internationale spørgsmål, særlig anliggender, som vil kunne få væsentlige følger for en af parterne
— 
sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser
— 
øge den regionale sikkerhed og stabilitet
— 
fremme fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner af fælles interesse og rettes mod at bane vejen for nye former for samarbejde med sigte på fælles mål, særlig fred, sikkerhed, menneskerettigheder, demokrati og regional udvikling.

Artikel 5

1.  

Den politiske dialog skal lette udforskningen af nye initiativer og finde sted med regelmæssige mellemrum, og når det ellers er nødvendigt, navnlig:

a) 

på ministerplan, hovedsagelig i associeringsrådet

b) 

på højt embedsmandsplan mellem repræsentanter for Jordan på den ene side og for Rådets formandskab og Kommissionen på den anden side

c) 

ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer foretaget af embedsmænd, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) 

på enhver anden måde, som kan give et nyttigt bidrag til at konsolidere, udvikle og udvide denne dialog.

2.  
Der skal etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og det jordanske parlament.AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSERGRUNDPRINCIPPER

Artikel 6

Fællesskabet og Jordan opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994, i det følgende benævnt »GATT«.KAPITEL 1

INDUSTRIVARER

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Jordan, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer.

Artikel 8

Der indføres ingen ny importtold eller afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan.

Artikel 9

Varer med oprindelse i Jordan kan indføres i Fællesskabet med fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning samt kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 10

1.  
a) 

Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Jordan, der er nævnt i bilag I.

b) 

Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold.

c) 

Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsprodukter finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

2.  
a) 

Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Jordan opretholder et landbrugselement i forbindelse med varer med oprindelse i Fællesskabet, der er nævnt i bilag II.

b) 

De landbrugselementer, som Jordan i medfør af litra a) kan anvende på indførsel fra Fællesskabet, må ikke overstige 50 % af basistoldsatsen på indførsel fra lande, der ikke er omfattet af præferencehandelsordninger, men som modtager mestbegunstigelsesbehandling.

c) 

Hvis Jordan beviser, at den told, der anvendes på landbrugsprodukter, som indgår i de i bilag II opførte varer, overstiger den maksimumssats, der er fastsat i foregående litra, kan associeringsrådet vedtage en højere sats.

d) 

Jordan kan udvide listen over de varer, på hvilke landbrugselementet finder anvendelse, forudsat at varerne er opført i bilag I. Landbrugselementet skal, inden det vedtages, meddeles associeringsudvalget til undersøgelse, og associeringsudvalget kan træffe alle nødvendige beslutninger.

e) 

For de varer, der er opført i bilag II, og som har oprindelse i Fællesskabet, anvender Jordan ved denne aftales ikrafttræden indførselstold og afgifter med tilsvarende virkning, der ikke er højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1996.

3.  
Hvad angår industrielementet på de varer, der er opført i bilag II, og som har oprindelse i Fællesskabet, afskaffer Jordan gradvis indførselstolden eller afgifter med tilsvarende virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11.
4.  
Når den afgift, der anvendes på basislandbrugsprodukter i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan, nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er en følge af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsprodukter, kan det landbrugselement, der anvendes i medfør af stk. 1 og 2, nedsættes.
5.  
Den i stk. 4 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke nedsættelsen finder anvendelse, fastsættes af associeringsrådet.

Artikel 11

1.  
Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse af dem, der er opført i listen i bilag II, III og IV, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.
2.  

I medfør af artikel 10, stk. 2, litra b), og artikel 10, stk. 3, afskaffes al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag II, gradvis efter følgende tidsplan:

— 
fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 10 % af basistoldsatsen
— 
fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 20 % af basistoldsatsen
— 
seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 30 % af basistoldsatsen
— 
syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 40 % af basistoldsatsen
— 
otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats med 50 % af basistoldsatsen.
3.  

Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i liste A i bilag III, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

— 
på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen
— 
et år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen
— 
to år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen
— 
tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen
— 
fire år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes resterende told og afgifter.
4.  

Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Jordan af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i liste B i bilag III, afskaffes gradvis efter følgende tidsplaner:

— 
fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90 % af basistoldsatsen
— 
fem år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen
— 
seks år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen
— 
syv år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen
— 
otte år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50 % af basistoldsatsen
— 
ni år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen
— 
ti år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30 % af basistoldsatsen
— 
elleve år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen
— 
tolv år efter aftalens ikrafttræden afskaffes resterende told- og afgifter.
5.  
Hvad angår de varer, der er opført i bilag IV, tages de gældende ordninger op til fornyet overvejelse i associeringsrådet fire år efter aftalens ikrafttræden. På dette tidspunkt fastsætter associeringsrådet en toldafviklingsplan for de varer, der er opført i bilag IV.
6.  
Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de relevante tidsplaner i stk. 2, 3 og 4 efter fælles aftale ændres af associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode på tolv år. Hvis associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Jordans anmodning om at ændre tidsplanen, kan Jordan midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.
7.  
For hver vare udgøres basistolden, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser som fastsat i stk. 2, 3 og 4 skal foretages, af den told, der reelt anvendes over for Fællesskabet pr. 1. januar 1996.
8.  
Hvis en toldnedsættelse anvendes generelt efter den 1. januar 1996, erstatter den nedsatte told basistolden som nævnt i stk. 7 med virkning fra den dato, hvor denne nedsættelse anvendes.
9.  
Jordan giver Fællesskabet meddelelse om sine basistoldsatser.

▼M2

Artikel 11a

1.  
Den importtold, der anvendes i Jordan på de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste C, skal ophæves med virkning fra datoen for ikrafttræden af brevvekslingen mellem Det Europæiske Fællesskab og Jordan om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og ændring af associeringsaftalen mellem EF og Jordan, samt erstatning af bilag I, II, III og IV og protokol 1 og 2 til nævnte aftale.
2.  
Den importtold, der anvendes i Jordan på de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste D, skal ophæves ved fire lige store årlige rater begyndende den 1. maj 2006, og disse produkter skal være toldfrie med virkning fra den 1. maj 2009.
3.  
Den importtold, der anvendes i Jordan på de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste E, skal ophæves ved otte lige store årlige rater begyndende den 1. maj 2006, og disse produkter skal være toldfrie med virkning fra den 1. maj 2013.
4.  
Den importtold, der anvendes i Jordan på de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste F, skal nedsættes med 50 % i fem lige store årlige rater begyndende den 1. maj 2006, og disse produkter skal være pålagt 50 % af basissatsen med virkning fra den 1. maj 2010.
5.  
Den importtold, der anvendes i Jordan på de forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, der er opført i bilag III, liste G, skal ikke ophæves.
6.  
Med henblik på afskaffelsen af den i stk. 1–5 nævnte importtold, udgøres den basistold, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser skal foretages, af den told, der reelt anvendes generelt på dagen før datoen for undertegnelsen af brevvekslingen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og ændring af associeringsaftalen mellem EF og Jordan, samt erstatning af bilag I, II, III og IV og protokol 1 og 2 til nævnte aftale.
7.  
Hvis en toldnedsættelse anvendes generelt efter undertegnelsen af brevvekslingen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og ændring af associeringsaftalen mellem EF og Jordan, samt erstatning af bilag I, II, III og IV og protokol 1 og 2 til nævnte aftale, særlig en nedsættelse som følger af toldforhandlingerne i WTO-regi, erstatter den nedsatte toldsats basistolden som nævnt i stk. 6 fra den dato, hvor denne nedsættelse anvendes.å

▼B

Artikel 12

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 13

1.  
Jordan kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Jordan på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25 % ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede årlige gennemsnitlige værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 20 % af den samlede årlige gennemsnitlige import fra Fællesskabet af industrivarer i de sidste tre år, for hvilke der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode på tolv år.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end fire år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Jordan underretter associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de sektorer, de gælder, før de bringes i anvendelse. Jordan forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2.  
Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, kan associeringsudvalget undtagelsesvis for at tage hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med oprettelse af en ny industri, eller når visse sektorer undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, give Jordan tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode af højst tre år ud over overgangsperioden på tolv år.KAPITEL 2

LANDBRUGSPRODUKTER

Artikel 14

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet og i Jordan, som optræder på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

▼M2

Artikel 14a

Der indføres ingen ny importtold eller afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen med landbrugsprodukter mellem Fællesskabet og Jordan.

▼B

Artikel 15

Fællesskabet og Jordan gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter.

Artikel 16

1.  
Landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan er ved indførsel til Fællesskabet omfattet af bestemmelserne i protokol 1.
2.  
Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet er ved indførsel til Jordan omfattet af bestemmelserne i protokol 2.

Artikel 17

▼M2

1.  
Fra den 1. januar 2009 gennemgår Fællesskabet og Det Hashemitiske Kongerige Jordan situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Jordan skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2010 i overensstemmelse med den målsætning, der er angivet i artikel 15.

▼B

2.  
Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed kan Fællesskabet og Jordan i associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed undersøge muligheden for at give hinanden passende indrømmelser.KAPITEL 3

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 18

1.  
Der indføres ingen nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan.
2.  
De kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel i forbindelse med samhandelen mellem Jordan og Fællesskabet, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.
3.  
Fællesskabet og Jordan anvender ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 19

1.  
Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Jordan for de deraf omfattede varer foretage en ændring af de i denne aftale fastsatte ordninger.
2.  
Den part, der foretager denne ændring, underretter associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den nævnte parts interesser.
3.  
Hvis Fællesskabet eller Jordan i medfør af stk. 1 ændrer de i denne aftale fastsatte ordninger for landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslerne af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.
4.  
Anvendelsen af denne artikel kan gøres til genstand for konsultationer i Associeringsrådet.

Artikel 20

1.  
Produkter med oprindelse i Jordan er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.
2.  
Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 21

1.  
Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.
2.  
Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 22

1.  
Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.
2.  
Der finder konsultationer sted mellem Fællesskabet og Jordan i associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Jordans gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 23

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT med dertil knyttet national lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

Artikel 24

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

— 
væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af de kontraherende parters område, eller
— 
alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien

kan den berørte part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

Artikel 25

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, fører til

i) 

genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) 

alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 26

1.  
Hvis Fællesskabet eller Jordan undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 24, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underrettes den anden part herom.
2.  
I de tilfælde, der omhandles i artikel 23, 24 og 25, giver Fællesskabet henholdsvis Jordan, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), associeringsudvalget alle relevante oplysninger til en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3.  

For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) 

Med hensyn til artikel 23 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i GATT, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) 

Med hensyn til artikel 24 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Hvis associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen har truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) 

Med hensyn til artikel 25 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis der ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) 

Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Jordan i de situationer, der er omhandlet i artikel 23, 24 og 25, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 27

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 28

Begrebet »produkter med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 3.

Artikel 29

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til klassificering af varer i samhandelen mellem parterne.AFSNIT III

ETABLERINGSRET OG TJENESTEYDELSERKAPITEL 1

ETABLERINGSRET

Artikel 30

1.  
a) 

Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer for så vidt angår jordanske virksomheders etablering en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer noget tredjelands virksomheder.

b) 

Uden at det berører forbeholdene i bilag V, indrømmer Fællesskabet og dets medlemsstater jordanske virksomheders datterselskaber etableret på deres område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer nogen fællesskabsvirksomhed.

c) 

Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer jordanske virksomheders filialer etableret i en medlemsstat en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer filialer af noget tredjelands virksomheder.

2.  
a) 

Uden at det berører forbeholdene i bilag VI, indrømmer Jordan, for så vidt angår fællesskabsvirksomheders etablering på dets område en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands virksomheder.

b) 

Jordan indrømmer fællesskabsvirksomheders datterselskaber og filialer etableret på dets område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer jordanske virksomheder henholdsvis filialer eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands virksomheder henholdsvis filialer.

3.  
Bestemmelserne i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), må ikke bruges til omgåelse af en parts love og administrative bestemmelser om adgang til bestemte sektorer eller aktiviteter, for så vidt angår datterselskaber af den anden parts virksomheder etableret på den pågældende første parts område.

Den i stk. 1, litra b), 1, litra c), og stk. 2, litra b), nævnte behandling indrømmes virksomheder, datterselskaber og filialer, der er etableret i henholdsvis Fællesskabet og Jordan på denne aftales ikrafttrædelsesdato, og virksomheder, datterselskaber og filialer, der etableres efter denne dato, fra tidspunktet for deres etablering.

Artikel 31

1.  
Bestemmelserne i artikel 30 gælder ikke for lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport.
2.  

For så vidt angår skibsagenturers aktiviteter inden for international søtransport, herunder intermodale transportforløb, der indbefatter en sørejse, tillader hver part dog den anden parts virksomheder forretningsmæssig tilstedeværelse på sit område i form af datterselskaber eller filialer på etablerings- og driftsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, den indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis de er gunstigere, dem, den indrømmer datterselskaber eller filialer af noget tredjelands virksomheder. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

a) 

markedsføring og salg af tjenesteydelser inden for søtransport og i relation dertil ved direkte kontakt med kunder, fra tilbudsgivning til fakturering, uanset om disse tjenesteydelser udføres eller udbydes af servicevirksomheden selv eller af servicevirksomheder, som servicesælgeren har etableret stående forretningsforbindelser med

b) 

køb og brug for egen regning eller på kunders vegne (og videresalg til kunder) af tjenesteydelser inden for transport og i relation dertil, herunder indenlandske transportydelser med enhver transportform, især ad indre vandveje, veje og jernbaner, som er nødvendige for levering af en integreret ydelse

c) 

udfærdigelse af transportdokumenter, tolddokumenter eller andre dokumenter vedrørende de transporterede varers oprindelse og beskaffenhed

d) 

formidling af forretningsmæssige oplysninger med et hvilket som helst middel, herunder edb-informationssystemer og elektronisk dataudveksling (med forbehold af ikke-diskriminerende restriktioner vedrørende telekommunikation)

e) 

etablering af forretningsforbindelser af enhver art, herunder erhvervelse af virksomhedskapitalandele og deltagelse i ansættelse af lokalt personale (eller udenlandsk personale efter de relevante bestemmelser i denne aftale), med lokalt etablerede skibsagenturer

f) 

handling på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet.

Artikel 32

I denne aftale forstås ved:

a) 

henholdsvis en »fællesskabsvirksomhed« eller en »jordansk virksomhed«: en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Jordans lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Jordans område.

Når en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Jordans lovgivning, alene har sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Jordans område, betragtes den som henholdsvis en fællesskabsvirksomhed eller en jordansk virksomhed, såfremt dens drift har en reel og vedvarende forbindelse med økonomien i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Jordan

b) 

»datterselskab« af en virksomhed: en virksomhed, som faktisk kontrolleres af denne virksomhed

c) 

»filial« af en virksomhed: et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som giver indtryk af varighed, som f.eks. en afdeling af et moderorgan, har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretninger med tredjemand, således at sidstnævnte skønt med kendskab til, at der om nødvendigt vil være en juridisk forbindelse med moderorganet, der har sit hovedkontor i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med moderorganet, men kan afslutte forretninger på det forretningssted, der udgør afdelingen

d) 

»etablering«: de i litra a), omhandlede fællesskabsvirksomheders og jordanske virksomheders ret til at indlede erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Jordan eller Fællesskabet

e) 

»drift«: udøvelse af erhvervsvirksomhed

f) 

»erhvervsvirksomhed«: virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv

g) 

»statsborger i en medlemsstat eller i Jordan«: en fysisk person, som er statsborger i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Jordan

h) 

for så vidt angår international søtransport, herunder intermodale transportforløb, der indbefatter en sørejse, finder bestemmelserne i dette kapitel og kapitel 2 også anvendelse på statsborgere fra medlemsstaterne eller Jordan, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Jordan, og rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Jordan, og som kontrolleres af statsborgere i henholdsvis en medlemsstat eller Jordan, såfremt deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Jordan i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

Artikel 33

1.  
Parterne undlader så vidt muligt at træffe foranstaltninger eller dispositioner, der gør etablerings- og driftsvilkårene for den anden parts virksomheder mere restriktive, end de var på dagen før datoen for undertegnelsen af aftalen.
2.  
Denne artikels bestemmelser berører ikke bestemmelserne i artikel 44, og for de i nævnte artikel omhandlede situationer gælder udelukkende de i samme artikel fastsatte bestemmelser.

Artikel 34

1.  
En fællesskabsvirksomhed eller en jordansk virksomhed, der er etableret på henholdsvis Jordans eller Fællesskabets område, har ret til i overensstemmelse med etablerings-værtslandets gældende lovgivning på henholdsvis Jordans og Fællesskabets område at beskæftige eller i et datterselskab eller en filial at lade beskæftige ansatte, der er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Jordan, forudsat at disse ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer. Disse ansattes opholds- og arbejdstilladelser kan kun gælde for det tidsrum, denne beskæftigelse varer.
2.  

Som nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, anses »virksomhedsinternt udstationerede«, som defineret i litra c), inden for nedennævnte kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende har været beskæftiget i den eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a) 

personer i en overordnet stilling i en organisation, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

— 
der leder foretagendet eller en afdeling eller underafdeling af det
— 
der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde
— 
der personligt har beføjelser til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner
b) 

personer, der arbejder i en organisation, og som besidder en ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden kan der ud over den for foretagendet specifikke viden indgå et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe

c) 

ved en »virksomhedsinternt udstationeret« forstås en fysisk person, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedforretningssted på en parts område, og overflytningen skal ske til et under denne organisation hørende foretagende (filial, datterselskab), der reelt udøver tilsvarende erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3.  

Indrejse og midlertidigt ophold på henholdsvis Jordans og Fællesskabets område af statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne og Jordan tillades, når disse repræsentanter for virksomheder er personer, der beklæder en overordnet stilling som defineret i stk. 2, litra a), i en virksomhed og er ansvarlige for etableringen af en jordansk virksomhed eller en fællesskabsvirksomhed i henholdsvis Fællesskabet og Jordan, forudsat

— 
at disse repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg eller levering af tjenesteydelser, og
— 
at virksomheden ikke har nogen anden repræsentant eller noget kontor, nogen filial eller datterselskab i henholdsvis en EF-medlemsstat eller Jordan.

Artikel 35

For at gøre det lettere for EF-statsborgere og jordanske statsborgere at optage og udøve regulerede liberale erhverv i henholdsvis Jordan og Fællesskabet undersøger associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages med henblik på gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

Artikel 36

Bestemmelserne i artikel 30 er ikke til hinder for, at en part anvender særlige regler for etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, som ikke er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen på den første parts område, idet sådanne særlige regler er begrundet i juridiske eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer i forhold til filialer af virksomheder, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, af forsigtighedsgrunde. Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne juridiske eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, forsigtighedsgrunde.KAPITEL 2

GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER

Artikel 37

1.  
Parterne bestræber sig bedst muligt på gradvis at muliggøre levering af tjenesteydelser fra fællesskabsvirksomheder eller jordanske virksomheder, der er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende tjenesteydelse er bosat, under hensyntagen til udviklingen i parternes sektor for tjenesteydelser.
2.  
Assocoeringsrådet fremsætter henstillinger om gennemførelsen af stk. 1.

Artikel 38

Med sigte på at sikre en koordineret udvikling af transport mellem parterne, som er tilpasset deres handelsmæssige behov, kan betingelserne for gensidig markedsadgang og levering af tjenesteydelser inden for transport ad landevej, med jernbane og indre vandveje og om fornødent inden for lufttransport behandles under eventuelle specifikke aftaler, som forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 39

1.  

Parterne forpligter sig til for den internationale søtransports vedkommende effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til markedet og trafikken på et kommercielt grundlag.

a) 

Ovenstående bestemmelse berører ikke rettighederne og forpligtelserne i henhold til De Forenede Nationers adfærdskodeks for linjekonferencer, som gælder for den ene eller den anden af de kontraherende parter i denne aftale. Ikke-konferencelinjer kan frit operere i konkurrence med en konference, blot de overholder princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

b) 

Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved markedet for tør og våd bulkfragt.

2.  

På grundlag af principperne i stk. 1:

a) 

indfører parterne ikke lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande om tør og våd bulk-fragt og linjefragt. Dette udelukker dog ikke muligheden for sådanne ordninger vedrørende linjefragt under de ekstraordinære omstændigheder, hvor linjerederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen reel mulighed for at deltage i trafikken til og fra det pågældende tredjeland

b) 

afskaffer parterne ved denne aftales ikrafttræden alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, der kan udgøre en skjult begrænsning eller have diskriminerende virkninger for den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport.

For så vidt angår adgang til havne og brug af havnenes infrastruktur og hjælpetjenester for skibsfarten samt afgifter og gebyrer i forbindelse dermed, toldfaciliteter og tildeling af kajplads og laste- og lossefaciliteter, indrømmer hver part bl.a. skibe, der anvendes til transport af gods, passagerer eller begge dele, og som drives af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der gælder for dens egne skibe.KAPITEL 3

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 40

1.  
Parterne forpligter sig til at overveje en udvikling af bestemmelserne i dette afsnit med sigte på indgåelse af en »økonomisk integrationsaftale« som defineret i artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).
2.  
Det i stk. 1 nævnte mål behandles første gang i associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.
3.  
Associeringsrådet tager ved denne undersøgelse hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til den indbyrdes tilnærmelse af parternes lovgivning vedrørende de relevante aktiviteter.

Artikel 41

1.  
Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med de begrænsninger, der er begrundet i den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og folkesundheden.
2.  
De finder ikke anvendelse på aktiviteter, som på en af parternes område, også lejlighedsvis, er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 42

For så vidt angår dette afsnit, skal intet i aftalen hindre parterne i at anvende deres love og administrative bestemmelser vedrørende fysiske personers indrejse og ophold, arbejde, arbejdsvilkår og etablering samt udveksling af tjenesteydelser, forudsat at det ikke sker på en sådan måde, at en part derved helt eller delvis berøves de fordele, der tilkommer den i medfør af en given bestemmelse i aftalen. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 41.

Artikel 43

Virksomheder, der kontrolleres og alene ejes af jordanske virksomheder og fællesskabsvirksomheder i fællesskab, omfattes også af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 44

Den behandling, den ene af aftalens parter indrømmer den anden, kan fra dagen en måned forud for datoen for ikrafttrædelsen af de relevante forpligtelser i GATS, for så vidt angår sektorer eller foranstaltninger omfattet af GATS, i intet tilfælde være gunstigere end den, den pågældende førstnævnte part indrømmer efter GATS-bestemmelserne, hvilket gælder hver enkelt servicesektor, undersektor og tjenesteydelsesform.

Artikel 45

For så vidt angår dette afsnit, tages der ikke hensyn til en behandling, som Fællesskabet, dets medlemsstater eller Jordan indrømmer på grundlag af forpligtelser indgået ved økonomiske integrationsaftaler i overensstemmelse med principperne i artikel V i GATS.

Artikel 46

1.  
Uanset de andre bestemmelser i aftalen er intet til hinder for, at en part træffer foranstaltninger af forsigtighedsgrunde, herunder til beskyttelse af investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, over for hvem en leverandør af finansielle tjenesteydere har en tillidsforpligtelse, eller for at beskytte det finansielle systems integritet og stabilitet. Hvor sådanne foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, må de af en part ikke anvendes som middel til at omgå forpligtelserne i henhold til aftalen.
2.  
Intet i denne aftale må fortolkes på en sådan måde, at en part forpligtes til at afsløre oplysninger om enkeltkunders anliggender eller konti eller fortrolige oplysninger eller eneretsinformation, som er i offentlige organers besiddelse.

Artikel 47

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre omgåelse af sine foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til sit marked på basis af bestemmelserne i denne aftale.AFSNIT IV

BETALINGER, KAPITALBEVÆGELSER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSERKAPITEL I

BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER

Artikel 48

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 51 og 52 er der ingen begrænsninger for løbende betalinger i forbindelse med varers, personers, tjenesteydelsers og kapitals bevægelser inden for rammerne af aftalen.

Artikel 49

1.  
Inden for rammerne af bestemmelserne i denne aftale er der med forbehold af bestemmelserne i artikel 50 og 51 og uden at dette berører bilag VI, der er omhandlet i artikel 30, stk. 2, litra a), ingen begrænsninger for kapitalbevægelser fra Fællesskabet til Jordan og kapitalbevægelser, der har berøring med direkte investeringer fra Jordan i Fællesskabet.
2.  
Strømmen af jordansk kapital til Fællesskabet, bortset fra direkte investeringer, er undergivet den gældende lovgivning i Jordan.
3.  
Parterne afholder konsultationer med sigte på at nå en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelserne, så snart betingelserne herfor er opfyldt.

Artikel 50

Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale og andre internationale forpligtelser for Fællesskabet og Jordan berører bestemmelserne i artikel 49 ikke anvendelsen af restriktioner, der består mellem dem på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, hvad angår kapitalbevægelser mellem dem, der har berøring til direkte investeringer, herunder i fast ejendom, og etablering.

Overførsel til udlandet af investeringer i Jordan foretaget af EF-valutaindlændinge eller i Fællesskabet foretaget af jordanske valutaindlændinge og overskud deraf berøres dog ikke.

Artikel 51

Hvis kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Jordan i ekstraordinære tilfælde forvolder vanskeligheder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurspolitikken eller pengepolitikken i Fællesskabet og Jordan, kan henholdsvis Fællesskabet eller Jordan i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATS og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, træffe beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Jordan i en periode på højst seks måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

Artikel 52

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Jordan har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Jordan alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende transaktioner, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige. Fællesskabet eller Jordan underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.KAPITEL 2

KONKURRENCEREGLER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

Artikel 53

1.  

Følgende er uforeneligt med denne aftales rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan:

a) 

alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) 

en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Jordans område eller en væsentlig del heraf

c) 

al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, medmindre der dispenseres herfra i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2.  
Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, denne traktats artikel 65 og 66 samt reglerne om offentlig støtte, herunder den afledte ret.
3.  
Associeringsrådet vedtager inden for en frist på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, litra c), og de dertil svarende dele af stk. 2.

4.  
a) 

For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, litra c), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Jordan i de første fem år efter aftalens ikrafttræden, skal vurderes under hensyntagen til, at Jordan betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, som beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Jordan afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) 

Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5.  

Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 2:

— 
finder stk. 1, litra c), ikke anvendelse
— 
skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, litra a), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning nr. 26/62.
6.  

Finder Fællesskabet eller Jordan, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

— 
ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller
— 
sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Jordan træffe passende foranstaltninger efter konsultation i associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt for nævnte udvalg.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med stk. 1, litra c), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

7.  
Uanset, hvilke andre bestemmelser der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 54

Medlemsstaterne og Jordan tilpasser gradvis og med forbehold af de forpligtelser, der er indgået i medfør af GATT, eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Jordan med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 55

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Jordan i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 56

1.  
Parterne sikrer i henhold til bestemmelserne i denne artikel og bilag VII en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.
2.  
Gennemførelsen af denne artikel og bilag VII gennemgås af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 57

Parterne sigter på at indskrænke forskellene med hensyn til standardisering og overensstemmelsesvurdering. Parterne indgår med henblik herpå om fornødent aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering.

Artikel 58

Parterne er enige om målet med en gradvis liberalisering af offentlige indkøb. Associeringsrådet afholder konsultationer om virkeliggørelsen af dette mål.AFSNIT V

ØKONOMISK SAMARBEJDE

Artikel 59

Mål

1.  
Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i overensstemmelse med de overordnede mål i denne aftale.
2.  
Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Jordans indsats for bæredygtig økonomisk og social udvikling.

Artikel 60

Anvendelsesområde

1.  
Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den jordanske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Jordan og Fællesskabet.
2.  
Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Jordans og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.
3.  
Samarbejdet ansporer til økonomisk samarbejde mellem Jordan og andre lande i regionen.
4.  
Der tages ved realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde hensyn til bevarelse af miljøet og den økologiske balance.
5.  
Parterne kan vedtage at udvide det økonomiske samarbejde til andre områder, der ikke er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 61

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) 

en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) 

regelmæssig udveksling af information og idéer på alle områder inden for samarbejdet, herunder møder mellem tjenestemænd og eksperter

c) 

levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) 

gennemførelse af fælles projekter, f.eks. seminarer og workshopsiper

e) 

faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) 

tilskyndelse til joint ventures.

Artikel 62

Regionalt samarbejde

Parterne tilskynder til foranstaltninger med regionale virkninger eller inddragelse af andre lande i regionen med sigte på at fremme det regionale samarbejde.

Blandt sådanne foranstaltninger kan nævnes:

— 
mellemregional handel
— 
miljøanliggender
— 
udvikling af økonomisk infrastruktur
— 
videnskabelig og teknologisk forskning
— 
kulturelle anliggender
— 
toldspørgsmål.

Artikel 63

Uddannelse

Parterne samarbejder med henblik på at fastslå, hvilke midler der kan bidrage mest effektivt til en væsentlig forbedring af situationen inden for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse, særlig inden for offentlige og private virksomheder, handelsrelaterede tjenesteydelser, offentlig forvaltning og offentlige myndigheder, faglige organer, standardiserings- og certificeringsorganisationer og andre relevante organisationer. I denne forbindelse rettes opmærksomheden særlig mod erhvervsuddannelse med henblik på industriomstrukturering.

Samarbejdet skal også anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer i Fællesskabet og Jordan med henblik på at fremme udveksling af information og erfaringer og sammenlægning af tekniske ressourcer.

Artikel 64

Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) 

at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

— 
at give Jordan adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer
— 
at inddrage Jordan i nettene for decentralt samarbejde
— 
at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning
b) 

at styrke forskningskapaciteten i Jordan

c) 

at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow, særlig med sigte på at fremskynde tilpasningen af den jordanske industrikapacitet.

Artikel 65

Miljø

1.  
Samarbejdet sigter på at modvirke en forringelse af miljøet, at kontrollere forurening og sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling og fremme af regionale miljøprojekter.
2.  

Parterne er enige om at samarbejde på navnlig følgende områder:

— 
ørkendannelse
— 
havvandskvalitet og kontrol med og forebyggelse af havforurening
— 
forvaltning af vandressourcerne
— 
egnet energiudnyttelse
— 
affaldsforvaltning
— 
følgerne af industriudvikling for miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed
— 
indvirkningerne af landbruget på jord- og vandkvaliteten
— 
miljøuddannelse og -bevidstgørelse
— 
anvendelse af avancerede miljøforvaltningsredskaber, miljøovervågningsmetoder og -tilsyn, herunder især anvendelse af miljøinformationssystemet (EIS) og teknikker for vurdering af virkningerne på miljøet
— 
forsaltning.

Artikel 66

Industrisamarbejde

Samarbejdet fremmer og tilskynder især til:

— 
industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende i Fællesskabet og Jordan, herunder adgang for Jordan til Fællesskabets net for virksomhedssamarbejde og net, der er oprettet som led i det decentrale samarbejde
— 
modernisering og omstrukturering af den jordanske industri
— 
skabelse og fremme af et gunstigt klima for udvikling af privat foretagsomhed for at stimulere væksten og diversificeringen af industriproduktionen
— 
samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder i Fællesskabet og Jordan
— 
teknologioverførsel, innovation og forskning og udvikling
— 
diversificering af industriproduktionen i Jordan
— 
udvikling af de menneskelige ressourcer
— 
forbedring af adgangen til investeringsfinansiering
— 
stimulation af innovation
— 
forbedring af informationshjælpetjenester.

Artikel 67

Investeringer og fremme af investeringer

Samarbejdet sigter på at skabe et gunstigt og stabilt klima for investering i Jordan. Samarbejdet skal hjælpe til udvikling af:

— 
harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer, særlig mellem små og mellemstore virksomheder hos begge parter, og informationskanaler og ordninger for udforskning af investeringsmuligheder
— 
juridiske rammer, som kan befordre investeringerne mellem de to parter, i givet fald ved indgåelse mellem Jordan og medlemsstaterne af aftaler om beskyttelse af investeringer og aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning
— 
adgang til kapitalmarkedet for finansiering af investeringer i produktion
— 
joint ventures mellem jordanske og EF-erhvervsdrivende.

Artikel 68

Standardisering og overensstemmelsesvurdering

Samarbejdet på dette område rettes særlig mod

a) 

øget anvendelse af fællesskabsreglerne på området standardisering, måling, kvalitetsstandarder og anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

b) 

opgradering af jordanske overensstemmelsesvurderingsorganisationer med henblik på indgåelse til sin tid så vidt det er muligt af aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

c) 

udvikling af organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, standardisering og kvalitet.

Artikel 69

Tilnærmelse af lovgivninger

Parterne bestræber sig bedst muligt på at tilnærme deres respektive lovgivning til hinanden for at lette gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 70

Finansielle tjenesteydelser

Parterne samarbejder med sigte på en indbyrdes tilnærmelse af regler og standarder bl.a. med henblik på:

a) 

en styrkelse og en omstrukturering af finanssektoren i Jordan

b) 

en forbedring af regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne inden for bank- og forsikringsvirksomhed og andre finansielle sektorer i Jordan.

Artikel 71

Landbrug

Parterne retter særlig samarbejdet mod:

— 
støtte af deres respektive politik for diversificering af produktionen
— 
fremme af miljøvenligt landbrug
— 
nærmere samvirke mellem erhvervslivet, grupper og organisationer, der repræsenterer handel og erhverv i Jordan og Fællesskabet på et frivilligt grundlag
— 
faglig bistand og erhvervsuddannelse
— 
harmonisering af standarder for dyre- og plantesundhed
— 
integreret udvikling af landdistrikter, herunder forbedring af basistjenesteydelser og udvikling af dermed forbunden erhvervsvirksomhed
— 
samarbejde mellem landbrugsregioner, udveksling af erfaringer og knowhow om udvikling af landdistrikter.

Artikel 72

Transport

Samarbejdet sigter på:

— 
omstrukturering og modernisering af vej-, havne- og lufthavnsinfrastruktur af fælles interesse i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje
— 
definition og anvendelse af driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet
— 
fornyelse af teknisk udstyr efter fællesskabsstandarderne, særlig hvad angår multimodale transportformer, containertransport og omladning
— 
gradvis forbedring af betingelserne for transit
— 
forbedring af forvaltning af lufthavne, jernbaner og flyvekontrol, herunder samarbejde mellem de relevante nationale organisationer.

Artikel 73

Telekommunikation og informationsteknologi

Samarbejdet rettes navnlig mod:

a) 

telekommunikation i almindelighed

b) 

standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering vedrørende informations- og telekommunikationsteknologi

c) 

udbredelse af nye informationsteknologier, særlig i forbindelse med net og deres sammenkobling (tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og elektronisk dataoverførsel (EDI))

d) 

stimulering af forskning og udvikling af nye faciliteter for kommunikations- og informationsfaciliteter med henblik på at opbygge markeder for udstyr, tjenester og applikationer i forbindelse med informationsteknologi, kommunikation, tjenesteydelser og anlæg.

Artikel 74

Energi

De prioriterede områder for samarbejdet er:

— 
fremme af vedvarende og indenlandske energikilder
— 
fremme af energibesparelser og energieffektivitet
— 
anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper i Fællesskabet og Jordan
— 
støtte af modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Fællesskabets net.

Samarbejdet rettes også mod lettelse af forsendelse af gas, olie og elektricitet.

Artikel 75

Turisme

Prioriteterne for samarbejdet er:

— 
at forbedre viden om turistindustrien og sikre bedre indbyrdes sammenhæng mellem politikker, der påvirker turisme
— 
at fremme en god sæsonspredning af turismen
— 
at fremme samarbejde mellem regioner og byer i nabolande
— 
at forbedre informationen af turister og beskyttelsen af deres interesser
— 
at fremhæve betydningen af kulturarven for turismen
— 
at sikre et passende samvirke mellem turisme og miljø
— 
at gøre turismen mere konkurrencedygtig gennem støtte til større professionalisme, særlig inden for hoteladministration
— 
at forbedre informationen om planlagt udvikling inden for turisme og markedsføring af projekter, udstillinger, konferencer og publikationer.

Artikel 76

Told

1.  

Parterne forpligter sig til at udbygge toldsamarbejdet for at garantere overholdelsen af handelsbestemmelserne. Samarbejdet rettes imod:

a) 

forenkling af kontrol og toldprocedurer for toldklarering af varer

b) 

anvendelse af det administrative enhedsdokument og etablering af en forbindelse mellem Fællesskabets og Jordans forsendelsessystemer.

2.  
Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 4.

Artikel 77

Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter i første række på en harmonisering med hensyn til de anvendte metoder for at skabe et pålideligt grundlag for håndtering af statistikker om handel, befolkning, migration og generelt alle områder, der er omfattet af denne aftale, og som egner sig til statistisk behandling.

Artikel 78

Hvidvaskning af penge

1.  
Parterne samarbejder om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.
2.  
Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

Artikel 79

Bekæmpelse af narkotika

1.  

Parterne samarbejder navnlig med sigte på:

— 
at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og -foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe tilførsel og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer og til at nedbringe stofmisbruget
— 
at anspore til en fælles tilgang til at eliminere ulovligt forbrug af disse stoffer.
2.  
Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner, internationale organisationer i samarbejde med regeringen for Jordan og Fællesskabet og dets medlemsstaters berørte instanser.

3.  

Samarbejdet tager form af informationsudveksling og, hvor det er egnet, fælles aktiviteter på følgende områder:

— 
oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere
— 
gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning
— 
opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser, navnlig Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).AFSNIT VI

SAMARBEJDE PÅ DET SOCIALE OG KULTURELLE OMRÅDEKAPITEL 1

SOCIAL DIALOG

Artikel 80

1.  
Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af gensidig interesse for dem.
2.  
Den er redskabet til at udforske måder og midler til fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af jordanske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.
3.  

Dialogen skal navnlig vedrøre alle problemer med berøring til:

a) 

leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b) 

migrationer

c) 

ulovlig indvandring og betingelserne for repatriering af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) 

projekter og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem jordanske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 81

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I, som også kan tjene til ramme herfor.KAPITEL 2

SAMARBEJDSFORANSTALTNINGER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Artikel 82

1.  
Parterne anerkender betydningen af social udvikling, som bør forløbe side om side med enhver økonomisk udvikling. De prioriterer særlig respekten for de grundlæggende sociale rettigheder.
2.  
For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes som prioriterede:

a) 

indskrænkning af migrationspresset, navnlig gennem jobskabelse og udvikling af uddannelse i udvandringsområder

b) 

genindpasning af repatrierede ulovlige indvandrere

c) 

fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den jordanske politik på området

d) 

udvikling og styrkelse af de jordanske programmer for familieplanlægning og for beskyttelse af mødre og børn

e) 

forbedring af det sociale sikringssystem

f) 

forbedring af sundhedsplejedækningen

g) 

forbedring af levevilkårene i ugunstigt stillede, tæt befolkede områder

h) 

gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og jordansk oprindelse bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at fremme den gensidige kulturelle forståelse og tolerance.

Artikel 83

Samarbejdsforanstaltningerne kan gennemføres i koordination med medlemsstaterne og de kompetente internationale organisationer.

Artikel 84

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den skal have til opgave at foretage en løbende og regelmæssig evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne i kapitel 1 og 2.KAPITEL 3

SAMARBEJDE PÅ DET KULTURELLE OMRÅDE OG OM INFORMATIONSUDVEKSLING

Artikel 85

1.  
Parterne forpligter sig med henblik på at forbedre det gensidige kendskab til hinanden og den gensidige forståelse under hensyntagen til igangværende foranstaltninger til under gensidig respekt for kulturforskelle at skabe et fast grundlag for en varig kulturdialog og at fremme et langsigtet kultursamarbejde på alle egnede aktivitetsområder.
2.  
Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsforanstaltninger og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge og de skriftlige og audiovisuelle udtryks- og kommunikationsmidler, tillige med spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven og udbredelse af kultur produktet.
3.  
Parterne er enige om, at bestående samarbejdsprogrammer på det kulturelle område i Fællesskabet eller i en eller flere af medlemsstaterne kan udvides til også at omfatte Jordan.
4.  
Parterne fremme aktiviteter af gensidig interesse på området information og kommunikation.AFSNIT VII

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 86

Med henblik på at virkeliggøre aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Jordan efter passende retningslinjer og med de fornødne finansielle midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for af talens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

— 
fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien
— 
opgradering af de økonomiske infrastrukturer
— 
fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter
— 
afhjælpning af følgerne for den jordanske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstilling af industrien
— 
ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

Artikel 87

Fællesskabet undersøger på basis af de bestående fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavslandene og i nær koordination med de jordanske myndigheder og andre bidragydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, hvilke midler der vil egne sig til at støtte strukturpolitikken i Jordan med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og til at skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten under samtidigt hensyn til kravet om at forbedre befolkningens sociale velfærd.

Artikel 88

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Jordan inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.AFSNIT VIII

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 89

Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året, og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 90

1.  
Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Jordan på den anden side.
2.  
Medlemmerne af associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.
3.  
Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
4.  
Formandshvervet i associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Jordan i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 91

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem de to parter.

Artikel 92

1.  
Med forbehold af associeringsrådets beføjelser nedsættes der et associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen.
2.  
Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til associeringsudvalget.

Artikel 93

1.  
Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Jordans regering på den anden side.
2.  
Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

▼M1

3.  
Formandskabet i associeringsudvalget føres på skift af en repræsentant for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og en repræsentant for regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordan.

▼B

Artikel 94

1.  
Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.
2.  
Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

Artikel 95

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 96

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Jordans parlament.

Artikel 97

1.  
Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for associeringsrådet.
2.  
Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.
3.  
Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.
4.  
Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 98

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) 

den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) 

vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendige i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) 

den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 99

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

— 
må de ordninger, der anvendes af Jordan over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder
— 
må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Jordan, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem jordanske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 100

Med hensyn til direkte beskatning må ingen bestemmelse i denne aftale have til virkning:

— 
at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af
— 
at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse
— 
at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 101

1.  
Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.
2.  
Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 102

Protokol 1 til 4 og bilag I til VII udgør en integrerende del af denne aftale. Erklæringerne og brevvekslingerne i slutakten udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 103

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Jordan.

Artikel 104

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 105

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Jordans område.

Artikel 106

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 107

1.  
Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2.  
Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det Hashemitiske Kongerige Jordan, undertegnet i Bruxelles den 18. januar 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

LISTE OVER BILAGBILAG I:

Liste over industrivarer med oprindelse i Jordan, for hvilke Fællesskabet kan opretholde et landbrugselement som omhandlet i artikel 10, stk. 1

BILAG II:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke Jordan kan opretholde et landbrugselement som omhandlet i artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2

BILAG III:

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke den i artikel 11, stk. 3 og 4, omhandlede tidsplan for toldafvikling finder anvendelse ved indførsel i Jordan

BILAG IV:

Liste over de industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, der er omhandlet i artikel 11, stk. 5

BILAG V:

Liste over EF-forbehold som omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra b) (etableringsret)

BILAG VI:

Liste over Jordans forbehold som omhandlet i artikel 30, stk. 2, litra a) (etableringsret)

BILAG VII:

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret som omhandlet i artikel 56

▼M2

BILAG I

De i artikel 10, stk. 1, omhandlede varerKN-kode

Varebeskrivelse

(1)

(2)

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

ex 1704 90 99

– – – – – –  Andre varer med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao:

ex 1806 90 90

– –  Andre varer med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på 70 vægtprocent og derover

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse:

1905 90

–  Andre varer:

1905 90 90

– – – –  I andre tilfælde

BILAG II

De i artikel 10, stk. 2, og artikel 11, stk. 2, omhandlede varerKN-kode

Varebeskrivelse

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

0403 10 51 til 0403 10 99

– – – –  Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

0403 90 71 til 0403 90 99

– –  Andre varer, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20

–  Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 10

– –  Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

0405 20 30

– –  Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

0711 90 30

Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

BILAG III

Liste over industrivarer med oprindelse i Fællesskabet, for hvilke den i artikel 11, stk. 3 og 4, omhandlede tidsplan for toldafvikling finder anvendelse ved indførsel i Jordan

LISTE A130219100

130219900

190110200

190190200

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

262030000

262040000

262050000

262090000

262100000

270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

280530000

280540000

280620000

280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

281122000

281129000

281210100

281210200

281210300

281210400

281210500

281210600

281210700

281210800

281210900

281290000

281310000

281390000

281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

281700000

281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

282736000

282738000

282739000

282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

283326000

283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

283429100

283510100

283522100

283523100

283524100

283525100

283526100

283529100

283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

283691100

283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

284450000

284510000

284590000

284610000

284690000

284700000

284910000

284920000

284990000

290110100

290121100

290122100

290123100

290124100

290129100

290211100

290219100

290220100

290230100

290241100

290242100

290243100

290244100

290250100

290260100

290270100

290290100

290290910

290322000

290341000

290342000

290344000

290345100

290346100

290347100

290349100

290362100

290410100

290420100

290490200

290511100

290512100

290513100

290514100

290515100

290516100

290517100

290519200

290522100

290529100

290531100

290532100

290539100

290541100

290542100

290549100

290550200

290629100

290729100

290810000

290820000

290890000

290911000

290919100

290920100

290930100

290941100

290942100

290943100

290944100

290949100

290950100

290960100

291211100

291212100

291213100

291219100

291221100

291229100

291230100

291241100

291242100

291249100

291250100

291260100

291411100

291412100

291413100

291419100

291421100

291422100

291423100

291429100

291431100

291439100

291440100

291450100

291461100

291469100

291470100

291511100

291512100

291513100

291521100

291522100

291523100

291524100

291529100

291531100

291532100

291533100

291534100

291535100

291539100

291540100

291550100

291560100

291570100

291590100

291611100

291612100

291613100

291614100

291615100

291619100

291620100

291631100

291632100

291634100

291635100

291639100

291711910

291712910

291713910

291714100

291719910

291720910

291731910

291732910

291733910

291734910

291735100

291736910

291737910

291739910

291811100

291812100

291813100

291815100

291816100

291817100

291819200

291821100

291822100

291823100

291829100

291830100

291890100

291900100

292010100

292090500

292111100

292112100

292119500

292121100

292122100

292129100

292130100

292141000

292142000

292143100

292144100

292145100

292149920

292151100

292159100

292229100

292421110

292421920

292511100

292690300

292700100

292800100

292910000

292990100

292990200

292990900

293010100

293020100

293030100

293040100

293090100

293211100

293212100

293213100

293219100

293221100

293229100

293291100

293292100

293293100

293294100

293299200

293311100

293319100

293329100

293331100

293332100

293339300

293340200

293351100

293359500

293361100

293369100

293371100

293379300

293390100

293410100

293420100

293430100

293490910

293610100

293621100

293622100

293623100

293624100

293625100

293626100

293627100

293628100

293629100

293690100

293921000

293929100

294110000

294120000

294130000

294140000

294150000

291190000

300331000

300339000

300340000

300390000

300431000

300432000

300439000

300440000

300450000

300490000

300660000

310100000

310210000

310221000

310229000

310230000

310240000

310250000

310260000

310270000

310280000

310290000

310310000

310320000

310390000

310410000

310420000

310430900

310490900

310510900

310520000

310530000

310540000

310551000

310559000

310560000

310590000

320110100

320120100

320190100

320300100

320300910

320411100

320412100

320413100

320414100

320415100

320416100

320417100

320419100

320420100

320490100

320500000

320611100

320619100

320620100

320630100

320641100

320642100

326043100

320649100

320650100

320710100

320720100

320730100

320740100

320810300

320820300

320890300

320910100

320990100

321000100

321100100

321210000

321511000

321519000

321590000

340211100

340212100

340213100

340219100

340290100

350710100

350710900

350790000

360100000

360300000

370110000

370130100

370199100

370210000

370510100

370520100

370590100

370610100

370690100

380110000

380120100

380120210

380130100

380190100

380210000

380290000

380630210

380690210

380810900

380820900

380830900

380840900

380890900

380991100

380992100

380993100

381210000

381220000

381230000

381300000

381511100

381512100

381519100

381590100

381600100

381710100

381720100

381800100

382100000

382200000

382410100

382420100

382430100

382440100

382450100

382471100

382479100

382490100

382490200

390110000

390120000

390130000

390190000

390210000

390220000

390230000

390290000

390311000

390319000

390320000

390330000

390390000

390410900

390421900

390422900

390430900

390440900

390450900

390461000

390469000

390490000

390512000

390519000

390521000

390529000

390530000

390591000

390599000

390610000

390690000

390710000

390720000

390730000

390740000

390760000

390791000

390799000

390810000

390890000

390910000

390920000

390930000

390940000

390950000

391000000

391110000

391190000

391211000

391212000

391220000

391231000

391239000

391290000

391310000

391390000

391400000

391510000

391520000

391530000

391590000

391610100

391610910

391620100

391620910

391690100

391690910

391990100

392010910

392020910

392030100

392041100

392042100

392051100

392059100

392061100

392062100

392063100

392069100

392072100

392073910

392079910

392092100

392093100

392094100

392099910

392119200

392190110

392190910

392321100

392329100

392340100

392690100

392690200

392690400

392690600

400110000

400121000

400122000

400129100

400130900

400211900

400219110

400219900

400220110

400220900

400231110

400231900

400239110

400239900

400241900

400249110

400249900

400251900

400259110

400259900

400260110

400260900

400270110

400270900

400280110

400280900

400291900

400299110

400299900

400300000

400400000

400510100

400591100

400599110

400599900

400610000

400690100

400700100

400811100

400819100

400821200

400910100

400920100

400930100

400940100

400950100

401220100

401610100

401699100

401699200

401700100

401700400

401700500

410110000

410121000

410122000

410129000

410130000

410140000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410390000

430110000

430120000

430130000

430140000

430150000

430160000

430170000

430180000

430190000

440110000

440130000

440200000

440320100

440341100

440349100

440391100

440392100

440399100

440500000

440610000

440690000

441510100

441510200

441510300

441520100

441700100

442190100

442190200

442190300

450200100

450310000

450390100

450410100

450490100

450490200

460110000

460210100

460290100

470100000

470200000

470311000

470319000

470321000

470329000

470411000

470419000

470421000

470429000

470500000

470610000

470620000

470691000

470692000

470693000

470710000

470720000

470730000

470790000

480251100

480252100

480253100

480260100

480411300

480419300

480421000

480429000

480431300

480439300

480441300

480442300

480449300

480451300

480451400

480452300

480459300

480820000

481039100

481091100

481099100

481140100

481140200

481910100

481920200

481930100

481940100

482020100

482210000

482290000

482390100

482390200

482390500

482390600

482390700

482390800

482390910

490300000

490400000

490510000

490591000

490599000

490600000

490700900

491110000

491199100

500100000

500200000

500310000

500390000

500400000

500500000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510210000

510220000

510310000

510320000

510330000

510400000

510510000

510521000

510529000

510530000

510540000

510610000

510620000

510710000

510720000

510810000

510820000

511000900

511300100

520100000

520210000

520291000

520299000

520300000

520411000

520419000

520511000

520512000

520513000

520514000

520515000

520521000

520522000

520523000

520524000

520526000

520527000

520528000

520531000

520532000

520533000

520534000

520535000

520541000

520542000

520543000

520544000

520546000

520547000

520548000

520611000

520612000

520613000

520614000

520615000

520621000

520622000

520623000

520624000

520625000

520631000

520632000

520633000

520634000

520635000

520641000

520642000

520643000

520644000

520645000

530310000

530390000

530410000

530490000

530511000

530519000

530521000

530529000

530591000

530599000

530610000

530620000

530710000

530720000

530810000

530820000

530830000

530890000

531010100

531090100

540110900

540120900

540210000

540220000

540231000

540232000

540233000

540239000

540241000

540242000

540243000

540249000

540251000

540252000

540259000

540261000

540262000

540269000

540310000

540320000

540331000

540332000

540333000

540339000

540341000

540342000

540349000

540410000

540490900

540500900

540720100

540791100

550110000

550120000

550130000

550190000

550200000

550310000

550320000

550330000

550340000

550390000

550410000

550490000

550510000

550520000

550610100

550620100

550630100

550700100

550810900

550820900

550911000

550912000

550921000

550922000

550931000

550932000

550941000

550942000

550951000

550952000

550953000

550959000

550961000

550962000

550969000

550991000

550992000

550999000

551011000

551012000

551020000

551030000

551090000

560311100

560312100

560313100

560314100

560391100

560392100

560393100

560394100

560410100

560420910

560490100

560490910

560500900

560710000

560729000

560730000

560790000

580310100

580390100

580631100

580632100

580639100

590310100

590320100

590390100

591131000

591132000

591140100

591190100

611511100

611512100

611519100

611520100

611591100

611592100

611593100

611599100

621710100

630510100

680410100

680423100

681210000

681220000

681230000

681250100

690310100

690310200

690320100

690320200

690390100

690390200

690911000

690912000

690919000

700100000

700210900

700220900

700231900

700232900

700239900

701020000

701091900

701092900

701093900

701094900

701110000

701120000

701190000

701911000

701912000

701919000

701931100

701939100

710110000

710121000

710122000

710210000

710221000

710229000

710231000

710239000

710310000

710391000

710399000

710410000

710420000

710490000

710510000

710590000

710691000

711011100

711021100

711031100

711041100

711210000

711220000

711290000

711319100

711810000

711890000

720110000

720120000

720150000

720211000

720219000

720221000

720229000

720230000

720241000

720249000

720250000

720260000

720270000

720280000

720291000

720292000

720293000

720299000

720410000

720421000

720429000

720430000

720441000

720449000

720450100

720510000

720610100

720711100

720712100

720719100

720720100

720840100

720854100

720890100

720916100

720917100

720918100

720926100

720927100

720928100

720990100

721011100

721012100

721030100

721041100

721049100

721050100

721061100

721069100

721070100

721090100

721810100

721891100

721899100

721911100

721912100

721913100

721914100

721921100

721922100

721923100

721924100

721931100

721932100

721933100

721934100

721935100

721990100

722011100

722012100

722020100

722090100

722100100

722211100

722219100

722220100

722230100

722300100

722410100

722490100

722511100

722519100

722520100

722530100

722540100

722550100

722591100

722592100

722599100

722611100

722619100

722620100

722691100

722692100

722693100

722694100

722699100

722710100

722720100

722790100

722810100

722820100

722830100

722840100

722850100

722860100

722870100

722880100

722910100

722920100

730210000

730220000

730230000

730240000

730290000

730410100

730429100

730431910

730439910

730441910

730449910

730451910

730459910

730511000

730512000

730519000

730520000

730531900

730539900

730590900

730610100

730610400

730620100

730620400

730630200

730640200

730650200

730690100

730690400

730890100

730890200

731021110

731021130

731029110

731029130

731100000

732190100

732619400

732690400

740110000

740120000

740200000

740311000

740312000

740313000

740319000

740321000

740322000

740323000

740329000

740400000

740500900

740911100

740921100

740931100

740940100

740990100

741110100

741121100

741122100

741129100

741700100

741999500

750110000

750120000

750210000

750220000

750300000

760110000

760120000

760200000

760611100

760611200

760611300

760612100

760612200

760691100

760691200

760691300

760692100

760692200

760711100

760719100

760720100

761290100

761290200

761290300

761300000

761699500

780110900

780191900

780199900

780200000

780600100

790111000

790112000

790120000

790200000

790390100

790500100

790500200

790700200

800110000

800120000

800200000

800700100

800700200

810191000

810291000

810310100

810411000

810419000

810420000

810510100

810510200

810600100

810710100

810810100

810910100

811000100

811100100

811220100

811230100

811240100

811291100

811300100

820150100

820190900

820210000

820220000

820240000

820310000

820320000

820330000

820340000

820411000

820412000

820420000

820510000

820520000

820530000

820540000

820559000

820560000

820570000

820580000

820590900

820713000

820719000

820720900

820730900

820740900

820750000

820760000

820770000

820780000

820790000

820810000

820820000

820840000

820890000

821192100

821193100

830140100

830150100

830810000

830890100

830990200

840710100

840710200