2002A6430 — DA — 22.10.2012 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb

(EUT L 114 af 30.4.2002, s. 430)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

AFGØRELSE Nr. 1/2011 VEDTAGET AF DET BLANDEDE UDVALG, SOM ER NEDSAT I HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND, den 21. oktober 2011

  L 97

1

3.4.2012
▼B

AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøbDET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB (i det følgende benævnt »EF«)

på den ene side, og

DET SCHWEIZISKE FORBUND (i det følgende benævnt »Schweiz«)

på den anden side,

begge i det følgende benævnt »parterne« —

SOM TAGER HENSYN TIL parternes bestræbelser for og tilsagn om at liberalisere deres respektive markeder for offentlige indkøb, navnlig på basis af den aftale om offentlige indkøb (GPA), der blev indgået i Marrakesh den 15. april 1994, og som trådte i kraft den 1. januar 1996, og gennem indførelse af nationale bestemmelser om en effektiv åbning af markederne på området offentlige indkøb ved hjælp af en gradvis liberalisering,

SOM TAGER HENSYN TIL brevvekslingen af 25. marts og 5. maj 1994 mellem Europa-Kommissionen og det schweiziske forbundskontor for udenrigshandel,

SOM TAGER HENSYN TIL den aftale, der blev indgået den 22. juli 1972 mellem Schweiz og EF,

SOM ØNSKER at forbedre og udvide omfanget af deres respektive bilag I til aftalen om offentlige indkøb (GPA),

SOM LIGELEDES ØNSKER at fortsætte deres liberaliseringsbestræbelser ved at give hinanden adgang til aftaler om indkøb, bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser indgået af teleoperatører og jernbaneoperatører, organer, som udøver deres virksomhed inden for energi (bortset fra elektricitet), og private organer, som udfører offentlige tjenester på grundlag af eksklusive eller særlige rettigheder indrømmet dem af en kompetent myndighed, og som udøver deres virksomhed inden for sektorerne drikkevand, elektricitet, indenbys transport, lufthavne samt flod- og søhavne —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:KAPITEL 1

UDVIDELSE AF OMFANGET AF AFTALEN OM OFFENTLIGE INDKØB INDGÅET INDEN FOR RAMMERNE AF VERDENSHANDELSORGANISATIONEN (WTO)

Artikel 1

EF's forpligtelser

1.  For at supplere og udvide omfanget af sine forpligtelser over for Schweiz i henhold til den aftale om offentlige indkøb (GPA), der blev indgået den 15. april 1994 inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO), forpligter EF sig til at foretage følgende ændringer i sine bilag og generelle noter til tillæg I til GPA:

I generel note 2, første led, slettes henvisningen til Schweiz for at give schweiziske leverandører og tjenesteydere mulighed for i henhold til artikel XX at indbringe klage over tildeling af kontrakter fra de organer i EF, der er opført i bilag 2, stk. 2.

2.  EF underretter WTO-sekretariatet om denne ændring senest en måned efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 2

Schweiz' forpligtelser

1.  For at supplere og udvide omfanget af sine forpligtelser i henhold til GPA over for EF forpligter Schweiz sig til at foretage følgende ændringer i sine bilag og generelle noter til tillæg I til GPA:

I listen over organer i bilag 2 indsættes følgende nye punkt efter punkt 2:

»3. Offentlige myndigheder og organer på regionalt og lokalt plan.«

2.  Schweiz underretter WTO-sekretariatet om denne ændring senest en måned efter denne aftales ikrafttræden.KAPITEL II

KONTRAKTER INDGÅET AF TELEOPERATØRER, JERNBANEOPERATØRER OG VISSE OFFENTLIGE TJENESTER

Artikel 3

Mål, definitioner og omfang

1.  Målet med denne aftale er at sikre gensidig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang for de to parters leverandører og tjenesteydere til kontrakter vedrørende varer og tjenester, herunder bygge- og anlægstjenester, som indgås af begge parters teleoperatører, jernbaneoperatører, organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet), og private organer, der udfører offentlige tjenester.

2.  I dette kapitel forstås ved:

a) »teleoperatører« (i det følgende benævnt »TO'er«): organer, der stiller offentlige telenet til rådighed eller driver sådanne net eller leverer en eller flere offentlige teletjenester, og som enten er offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, eller som driver virksomhed på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder, der er indrømmet af en af parternes kompetente myndigheder

b) »offentligt telenet«: den offentlige teleinfrastruktur, der er til rådighed for offentligheden, og som muliggør formidling af signaler mellem definerede nettermineringspunkter ved hjælp af tråd, mikrobølge, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler

c) »offentlig teletjeneste«: enhver tjeneste, hvis levering helt eller delvis består af transmission og formidling af signaler via de offentlige telenet ved telekommunikationsprocesser, med undtagelse af radiofoni og fjernsyn

d) »jernbaneoperatører« (i det følgende benævnt »JO'er«): ordregivere, som enten er offentlige myndigheder eller virksomheder, eller som opererer på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder indrømmet dem af en af parternes kompetente myndigheder, og som i deres virksomhed bl.a. driver net til levering af en offentlig tjeneste på området jernbanetransport

e) »organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet)«: ordregivere, som er offentlige myndigheder eller virksomheder, eller som opererer på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder indrømmet dem af en af parternes kompetente myndigheder, og som udfører en af de i punkt i) og ii) i det følgende nævnte aktiviteter eller flere af disse aktiviteter:

i) tilrådighedstillelse eller drift af faste net til levering af offentlige tjenesteydelser på området produktion, transport eller distribution af gas eller varme eller forsyning af disse net med gas og varme

ii) udnyttelse af et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel

f) »private organer, der udfører offentlige tjenester«: ordregivere, som ikke er omfattet af GPA, men som driver virksomhed på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder, som er indrømmet af en af parternes kompetente myndigheder, og som udfører en af de i punkt i)-v) nedenfor nævnte aktiviteter eller flere af disse aktiviteter:

i) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til levering af offentlige tjenesteydelser på området produktion, transport eller distribution af drikkevand eller forsyning af disse net med drikkevand

ii) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til levering af offentlige tjenesteydelser på området produktion, transport eller distribution af elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet

iii) tilrådighedsstillelse af lufthavne eller andre transportterminaler til lufttransportvirksomheder

iv) tilrådighedsstillelse af søhavne eller flod- og kanalhavne eller andre transportterminaler til rederier

v) drift af net til levering af offentlige tjenesteydelser på området indenbys transport med tog, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel.

3.  Denne aftale finder anvendelse dels på al lovgivning eller praksis, der berører aftaler, der er indgået af parternes TO'er og JO'er, af organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet), og af private organer, der udfører offentlige tjenester (herefter benævnt »af aftalen omfattede organer«), som defineret i denne artikel, og som er nærmere angivet i bilag I-IV, dels på disse af aftalen omfattede organers tildeling af enhver form for kontrakt.

4.  Artikel 5 og 6 finder anvendelse på kontrakter eller serier af kontrakter, såfremt den anslåede værdi eksklusive moms mindst andrager:

a) ved kontrakter indgået af TO'er:

i) 600 000  EUR eller modværdien i SDR for indkøbs- og tjenesteaftaler

ii) 5 000 000  EUR eller modværdien i SDR for bygge- og anlægskontrakter

b) ved kontrakter indgået af JO'er og organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet):

i) 400 000  EUR eller modværdien i SDR for indkøbs- og tjenesteydelsesaftaler

ii) 5 000 000  EUR eller modværdien i SDR for bygge- og anlægskontrakter

c) ved kontrakter indgået af private organer, der udfører offentlige tjenester:

i) 400 000  SDR eller modværdien i EUR for indkøbs- og tjenesteydelsesaftaler

ii) 5 000 000  SDR eller modværdien i EUR for bygge- og anlægskontrakter.

Omregningen af euro til SDR foretages i overensstemmelse med procedurerne i aftalen om offentlige indkøb (GPA).

5.  Dette kapitel finder ikke anvendelse på kontrakter indgået af TO'er vedrørende for indkøb, der udelukkende tager sigte på, at de kan udføre en eller flere teletjenester, når andre organer er i stand til at tilbyde de samme tjenester i det samme geografiske område på hovedsageligt samme betingelser. Hver part underretter hurtigst muligt den anden part om disse kontrakter. Denne bestemmelse finder under de nævnte betingelser også anvendelse på kontrakter indgået af JO'er, organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet), og private organer, der udfører offentlige tjenester, så snart disse sektorer er liberaliseret.

6.  Hvad angår tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder, finder denne aftale anvendelse på de i bilag VI og VII til denne aftale anførte tjenesteydelser.

7.  Denne aftale finder ikke anvendelse på de af aftalen omfattede organer, når de opfylder de betingelser, der er nævnt i artikel 2, stk. 4, artikel 2, stk. 5, artikel 3, artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 1, samt artikel 10, 11, 12 og 13, stk. 1, i direktiv 93/38/EØF, senest ændret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 af 4.4.1998, s. 1) for EF's vedkommende, og bilag VI og VIII for Schweiz' vedkommende.

Aftalen finder heller ikke anvendelse på kontrakter indgået af JO'er, når formålet er at købe eller leje produkter bestemt til refinansiering af kontrakter om levering af varer, der er indgået i overensstemmelse med reglerne i denne aftale.

Artikel 4

Indkøbsprocedurer

1.  Parterne drager omsorg for, at de indkøbsprocedurer og den indkøbspraksis, som anvendes af de af aftalen omfattede organer, er i overensstemmelse med principperne om ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed og redelighed. Sådanne procedurer skal mindst omfatte følgende elementer:

a) opfordringen til at afgive bud iværksættes ved offentliggørelse af en meddelelse om det planlagte udbud, en vejledende bekendtgørelse eller en bekendtgørelse om anvendelse af et kvalifikationssystem. Disse meddelelser, eller et sammendrag af de vigtigste elementer heri, skal offentliggøres på mindst et af de officielle sprog for GPA på landsplan eller, hvad angår EF, på fællesskabsplan. De skal indeholde alle nødvendige oplysninger om den påtænkte kontrakt, i givet fald også om den kontraktindgåelsesprocedure, der vil blive fulgt

b) tidsfristerne skal være tilstrækkelig lange til, at leverandørerne og tjenesteyderne kan forberede og indgive deres bud til tiden

c) udbudsmaterialet skal indeholde alle de nødvendige oplysninger, navnlig tekniske specifikationer og kriterierne for udvælgelse og kontrakttildeling, således at tilbudsgiverne kan indgive antagelige bud. Udbudsmaterialet udleveres på anmodning til leverandørerne og tjenesteyderne

d) udvælgelseskriterierne skal være baseret på ikke-forskelsbehandling. Når et af aftalen omfattet organ anvender et kvalifikationssystem, skal denne ordning anvendes på basis af forudfastsatte principper for ikke-forskelsbehandling, og proceduren og betingelserne for deltagelse skal stilles til rådighed efter anmodning

e) tildelingskriterierne kan enten være det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af specifikke evalueringskriterier såsom leverings- eller færdiggørelsesdato, rentabilitet, kvalitet, teknisk værdi, eftersalgsservice, garantier med hensyn til levering af reservedele, pris osv., eller blot laveste bud.

2.  Parterne drager omsorg for, at deres af aftalen omfattede organer definerer de tekniske specifikationer i deres udbudsmateriale med hensyn til produktets brugsegenskaber snarere end med hensyn til konstruktion eller beskrivende karakteristika. Disse specifikationer skal baseres på internationale standarder, hvor sådanne foreligger, og ellers på nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggenormer. Der må ikke indføres eller anvendes tekniske specifikationer med det formål at skabe hindringer for, at et af aftalen omfattet organ tilhørende den ene part kan indkøbe varer eller tjenesteydelser hos den anden part, eller at der kan foregå samhandel mellem parterne.

Artikel 5

Klageprocedurer

1.  Parterne indfører ikke-diskriminerende, hensigtsmæssige, gennemsigtige og effektive procedurer, der giver leverandørerne og tjenesteyderne mulighed for at indbringe klage over formodede overtrædelser af denne aftale i forbindelse med indkøb, hvori de har eller har haft en interesse. Klageprocedurerne i bilag V finder anvendelse.

2.  Parterne drager omsorg for, at deres respektive af aftalen omfattede organer opbevarer dokumentationen vedrørende indkøbsprocedurer, der er omfattet af dette kapitel, i mindst tre år.

3.  Parterne drager omsorg for, at de beslutninger, der træffes af de organer, der har ansvaret for klageprocedurerne, håndhæves effektivt.KAPITEL III

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Ikke-forskelsbehandling

1.  Parterne drager omsorg for, at de af aftalen omfattede organer, der er etableret på deres område, i alle deres indkøbsprocedurer og deres praksis ved indgåelsen af indkøbskontrakter til værdier over de i artikel 3, stk. 4, omhandlede tærskler ikke

a) behandler varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere fra den anden part mindre fordelagtigt end

i) indenlandske varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere, og

ii) tredjelandes varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere

b) behandler lokalt etablerede leverandører og tjenesteydere mindre fordelagtigt end andre lokalt etablerede leverandører og tjenesteydere på grundlag af graden af tilhørsforholdet til fysiske eller juridiske personer i den anden part eller af disses ejerskab eller kontrol

c) diskriminerer mod lokalt etablerede leverandører og tjenesteydere ud fra den omstændighed, at den leverede vare eller tjeneste har oprindelse i den anden part

d) kræver kompensation i forbindelse med kvalifikationen og udvælgelsen af varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere eller i forbindelse med evalueringen af bud og tildeling af kontrakter.

2.  Parterne forpligter sig til over for de kompetente myndigheder eller over for de af aftalen omfattede organer hverken direkte eller indirekte at kræve nogen form for forskelsbehandling. Bilag X indeholder en liste over de områder, hvor der kan forekomme en sådan forskelsbehandling.

3.  Hvad angår procedurer og praksis ved indgåelse af indkøbskontrakter til værdier over de tærskler, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, forpligter parterne sig til at opfordre de af aftalen omfattede organer til at behandle den anden parts leverandører og tjenesteydere i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1. Parterne er enige om, at denne bestemmelse senest fem år efter aftalens ikrafttræden tages op til overvejelse med hensyn til dens funktion, set i lyset af de erfaringer, parterne har indhøstet i deres gensidige forbindelser. Med henblik herpå udarbejder det blandede udvalg lister over de tilfælde, hvor princippet i artikel 6 anvendes.

4.  De i stk. 1, og især i punkt a, nr. i), og i stk. 2 og 3 nævnte principper, indskrænker ikke de foranstaltninger, der er nødvendige på grund af integrationsprocessen inden for EF og gennemførelsen af det indre marked og dets funktion samt på grund af udviklingen af det indre marked i Schweiz. Ligeledes indskrænker disse principper, og især de i punkt a), nr. ii), nævnte, ikke den præferenceordning, der er bevilget i henhold til eksisterende eller kommende aftaler om regionaløkonomisk integration. Dog må anvendelsen af denne bestemmelse ikke ske i modstrid med denne aftales ånd og bogstav. De foranstaltninger, dette stykke finder anvendelse på, er anført i bilag IX; hver part kan notificere den anden om andre foranstaltninger, der opfylder bestemmelserne i dette stykke. Der afholdes på anmodning af en af parterne konsultationer i det blandede udvalgs regi for at sikre, at denne aftale anvendes korrekt.

Artikel 7

Informationsudveksling

1.  I det omfang, det er nødvendigt for en effektiv anvendelse af kapitel II, udveksler parterne oplysninger om relevant lovgivning, som berører eller kan berøre denne aftales anvendelsesområde (forslag til direktiver, udkast til love og anmodninger samt udkast til ændringer af overenskomsten mellem kantonerne).

2.  Parterne underretter ligeledes hinanden om alle spørgsmål i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af denne aftale.

3.  Parterne meddeler hinanden navn og adresse på de kontaktpersoner, som skal give oplysninger om de retsforskrifter, der berører denne aftales og GPA's anvendelsesområde; dette gælder også på lokalt plan.

Artikel 8

Uafhængig tilsynsmyndighed

1.  Hos begge parterne fører en uafhængig myndighed tilsyn med gennemførelsen af denne aftale. Denne myndighed har kompetence til at modtage enhver form for klage over anvendelsen af denne aftale og skal reagere hurtigt og effektivt herpå.

2.  Senest to år efter denne aftales ikrafttræden har denne myndighed også ansvaret for iværksættelse af en procedure eller administrative eller retlige skridt mod de af aftalen omfattede organer i tilfælde af en overtrædelse af denne aftale i forbindelse med en kontraktindgåelsesprocedure.

Artikel 9

Hasteforanstaltninger

1.  Hvis en af parterne mener, at den anden har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham i henhold til denne aftale, eller at en lov eller anden retsforskrift eller en praksis fra den anden parts side i væsentlig grad mindsker eller truer med at mindske de fordele, han har i medfør af denne aftale, og hvis parterne ikke hurtigt kan blive enige om en passende kompensation eller en anden løsning på tvisten, kan den skadelidte part uden at indskrænke andre rettigheder eller forpligtelser, der påhviler ham i medfør af folkeretten, delvis eller eventuelt helt udsætte anvendelsen af denne aftale, i hvilket tilfælde han omgående skal notificere den anden part herom. Den skadelidte part kan ligeledes opsige aftalen i henhold til artikel 18, stk. 3, heri.

2.  Omfanget og varigheden af disse foranstaltninger skal begrænses til det nødvendige for at rette op på forholdet og i givet fald sikre en rimelig balance mellem rettighederne og forpligtelserne i medfør af denne aftale.

Artikel 10

Bilæggelse af tvister

Hver kontraherende part kan forelægge alle tvister om fortolkningen og anvendelsen af denne aftale for det blandede udvalg, som skal bestræbe sig på at finde en løsning på tvisten. Alle relevante oplysninger skal forelægges for det blandede udvalg, så at det kan foretage en grundig undersøgelse af sagen med henblik på at finde en acceptabel løsning. Med henblik herpå undersøger det blandede udvalg alle muligheder, så at denne aftale fortsat kan fungere tilfredsstillende.

Artikel 11

Det blandede udvalg

1.  Der nedsættes et blandet udvalg, som har ansvaret for forvaltningen af denne aftale og dens korrekte anvendelse. Med henblik herpå gennemfører udvalget menings- og informationsudvekslinger, og det udgør rammen om konsultationerne mellem parterne.

2.  Det blandede udvalg består af repræsentanter for parterne, og det udtaler sig efter gensidig overenskomst. Det fastlægger sin forretningsorden og kan danne arbejdsgrupper, der bistår udvalget i dets arbejde.

3.  For at sikre, at denne aftale fungerer efter hensigten, mødes det blandede udvalg mindst én gang om året eller efter anmodning af en af parterne.

4.  Det blandede udvalg gennemgår med mellemrum bilagene til denne aftale. Udvalget kan på anmodning af en af parterne foretage ændringer heri.

Artikel 12

Informationsteknologi

1.  Parterne samarbejder med henblik på at sikre, at den type information om indkøb, særlig i udbudsmeddelelser og udbudsmateriale, som de lagrer på deres respektive databaser, er af samme art med hensyn til kvalitet og tilgængelighed. De samarbejder tillige med henblik på at sikre, at den type information, der udveksles via deres respektive elektroniske midler mellem interesserede parter med henblik på offentlige indkøb, er af samme art med hensyn til kvalitet og tilgængelighed.

2.  Parterne tager behørigt hensyn til spørgsmålet om interoperabilitet og sammenkoblingsmuligheder og sikrer, efter at have aftalt, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger er af samme art, gensidig adgang for leverandører og tjenesteydere fra den anden part til den relevante indkøbsinformation, såsom udbudsmeddelelser, som er lagret på deres respektive databaser. De sikrer også gensidig adgang for leverandører og tjenesteydere fra den anden part til deres respektive elektroniske indkøbssystemer, såsom udbud ad elektronisk vej. Parterne tager også behørigt hensyn til artikel XXIV, stk. 8, i GPA.

Artikel 13

Gennemførelse

1.  Parterne træffer alle almindelige og særlige foranstaltninger for at sikre, at de i denne aftale omhandlede forpligtelser opfyldes.

2.  De afholder sig fra alle skridt, der kunne være til hinder for gennemførelsen af målene for denne aftale.

Artikel 14

Revision

Parterne tager senest tre år efter datoen for denne aftales ikrafttræden dens bestemmelsers funktion op til fornyet overvejelse med henblik på om fornødent at forbedre dens funktionsmåde.

Artikel 15

Relation til WTO-aftalerne

Denne aftale berører ikke de rettigheder og de forpligtelser, som hhv. tilhører og påhviler parterne i henhold til de aftaler, de har indgået inden for rammerne af WTO.

Artikel 16

Territorialt anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, og dels for Schweiz' område.

Artikel 17

Bilag

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del deraf.

Artikel 18

Ikrafttrædelse og varighed af aftalen

1.  Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med hver af parternes gældende regler. Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter datoen for sidste notifikation af deponeringen af ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne for samtlige syv aftaler, nemlig:

 aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb

 aftalen om personers frie bevægelighed

 aftalen om luftfart

 aftalen om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej

 aftalen om handel med landbrugsvarer

 aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesbedømmelser

 aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

2.  Denne aftale indgås for en første periode på syv år. Den forlænges på ubestemt tid, medmindre EF eller Schweiz underretter den anden part om det modsatte inden udløbet af de syv år. I så fald finder bestemmelserne i stk. 4 anvendelse.

3.  EF eller Schweiz kan opsige denne aftale ved notifikation af den anden part. I så fald finder bestemmelserne i stk. 4 anvendelse.

4.  De syv aftaler, der er nævnt i stk. 1, ophører med at gælde seks måneder efter datoen for modtagelse af notifikationen vedrørende ikke-forlængelse omhandlet i stk. 2 eller ved opsigelse omhandlet i stk. 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-une juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

BILAG I

(som omhandelt i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra a), b) og c), og stk. 5)

TELEOPERATØRER OMFATTET AF AFTALEN

▼M1

Bilag I A — Unionen

Teleoperatører er ikke længere omfattet af aftalen.

▼B

Bilag I B — Schweiz

Oversigt over organer, som udfører en virksomhed på telekommunikationsområdet i henhold til aftalens artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra a), b) og c)

Organer, der stiller offentlige telekommunikationsnet til rådighed eller driver dem på grundlag af en koncession i henhold til artikel 66, stk. 1, i »Loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997«.

F.eks.: Swisscom.

BILAG II

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra d), og stk. 5)

JERNBANEOPERATØRER OMFATTET AF AFTALEN

▼M1

Bilag II A — Unionen

Belgien

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulgarien

 Национална компания »Железопътна инфраструктура«

 »Български държавни железници« ЕАД

 »БДЖ – Пътнически превози« ЕООД

 »БДЖ - Тягов подвижен състав (Локомотиви)« ЕООД

 »БДЖ - Товарни превози« ЕООД

 »Българска Железопътна Компания« АД

 »Булмаркет – ДМ« ООД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for jernbanetransport, som anført i § 4, stk. 1, litra f), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer

Eksempelvis:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danmark

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S.

Tyskland

 Deutsche Bahn AG

 Andre foretagender, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til § 2, stk. 1, i »Allgemeines Eisenbahngesetz« af 27. december 1993, senest ændret den 26. februar 2008

Estland

 Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.2.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332)

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Irland

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Grækenland

 »Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.« (»Ο.Σ.Ε. Α.Ε.«), i henhold til lov 2671/98

 »ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.«, i henhold til lov 2366/95

Spanien

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Frankrig

 Société nationale des chemins de fer français og andre offentlige jernbanenet som omhandlet i »loi d'orientation des transports intérieurs no 82–1153« af 30. december 1982, afsnit II, kapitel 1

 Réseau ferré de France, en statsejet virksomhed oprettet i henhold til lov nr. 97-135 af 13. februar 1997

Italien

 Ferrovie dello Stato S. p. A., herunder de deltagende virksomheder

 Enheder, selskaber og virksomheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 10 i Regio Decreto nr. 1447 af 9. maj 1912, der stadfæster den kodificerede tekst i »legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili«

 Enheder, selskaber og virksomheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 4 i Legge nr. 410 af 14. juni 1949 – »Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione«

 Enheder, selskaber og virksomheder eller lokale myndigheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 14 i Legge nr. 1221 af 2. august 1952 – »Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione«

 Enheder, selskaber og virksomheder, der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 8 og 9 i »decreto legislativo« nr. 442 af 19. november 1997 – »Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge« nr. 9 af 15. marts 1997 – ændret ved »decreto legislativo« nr. 400 af 20. september 1999 og ved artikel 45 i Legge nr. 166 af 1. august 2002

Cypern

Letland

 Valsts akciju sabiedrība »Latvijas dzelzceļš« og andre virksomheder, der udøver jernbanedrift og foretager indkøb i overensstemmelse med loven »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām«

 Valsts akciju sabiedrība »Pasažieru vilciens«

Litauen

 Akcinė bendrovė »Lietuvos geležinkeliai«

 Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og leverer jernbanetransporttjenester i henhold til lov om jernbanetransport (den litauiske statstidende, nr. 72-2489, 2004)

Luxembourg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Ungarn

 Enheder, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl« og »2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrõl« og på grundlag af en autorisation i henhold til »45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről«

Eksempel herpå:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederlandene

Ordregivende enheder inden for jernbanetransport, f.eks.:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Østrig

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Organer, der i henhold til »Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957« med senere ændringer har tilladelse til at yde transporttjenester

Polen

Enheder, der leverer jernbanetransportydelser og opererer i henhold til »ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego »Polskie Koleje Pañstwowe« z dnia 8 wrzeœnia 2000 r.«; bl.a.:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 »Koleje Mazowieckie — KM« Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal

 CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., i henhold til »decreto-lei« nr. 109/77 af 23. marts 1977

 REFER, E.P., i henhold til »decreto-lei« nr. 104/97 af 29. april 1997

 RAVE, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 323-H/2000 af 19. december 2000

 Fertagus, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 78/2005 af 13. april 2005

 Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 af 17. marts 1990

 Private virksomheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 af 17. marts 1990

Rumænien

 Compania Națională Căi Ferate — CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă »CFR — Marfă«,

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători »CFR — Călători«

SlovenienMat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovakiet

 Enheder, der driver jernbaner og kabelbaner og dertil hørende faciliteter i henhold til lov nr. 258/1993 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 152/1997 sml. og nr. 259/2001 sml.

 Enheder, der tilbyder jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til lov nr. 164/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 58/1997 sml., nr. 260/2001 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 114/2004 sml. og i henhold til regeringsdekret nr. 662 af 7. juli 2004

Eksempel herpå:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

 VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd.

Sverige

 Offentlige enheder, der driver jernbanetrafik i henhold til »järnvägslagen (2004:519)« og »järnvägsförordningen (2004:526)«

 Regionale og lokale organer, der driver regional og lokal jernbanetrafik i medfør af »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik«

 Private virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til en tilladelse bevilget i medfør af »förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar«, når en sådan tilladelse er i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i direktiv 2004/17/EF

Det Forenede Kongerige

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Jernbaneselskaber, der af »Department of Transport« eller en anden kompetent myndighed er indrømmet særlige rettigheder eller enerettigheder

▼B

Bilag II B — Schweiz

Oversigt over jernbanetransportvirksomhederne i henhold til aftalens artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra d)

De schweiziske forbundsbaner (SBB) ( 1 )

Organer i henhold til artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 1, i »Forbundsloven om jernbaner af 20. december 1957«, for så vidt som de stiller offentlige normal- og smalsporjernbanetjenester til rådighed eller driver dem (1) .

F.eks.: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

BILAG III

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra e), og stk. 5)

ORGANER, DER OPERERER PÅ ENERGIOMRÅDET

▼M1

Bilag III A — Unionen

a)    Transport eller distribution af gas eller varme

Belgien

 Distrigaz

 Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

 Fluxys

Bulgarien

Enheder med bevilling til produktion eller transport af varme i henhold til artikel 39, stk. 1, i »Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003)«:

 АЕЦ Козлодуй - ЕАД

 Брикел - ЕАД

 »Бул Еко Енергия« ЕООД

 »ГЕРРАД« АД

 Девен АД

 ТЕЦ »Марица 3« — АД

 »Топлина електроенергия газ екология« ООД

 Топлофикация Бургас — ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Enheder med bevilling til transport, distribution og levering af gas til offentligheden eller forsyning fra den endelige leverandør af gas i henhold til artikel 39, stk. 1, i »Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003)«:

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der leverer tjenesteydelser inden for gas og varme, som anført i § 4, stk. 1, litra a) og b), i lov nr. 137/2006 sml., med ændringer

Eksempler herpå:

 NET4GAS, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Danmark

 Enheder, der varetager distribution af gas og varme på grundlag af en godkendelse i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. juli 2005

 Enheder, der varetager transport af naturgas på grundlag af en bevilling efter § 10 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. maj 2006

 Enheder, der varetager transport af gas på grundlag af en tilladelse i henhold til bekendtgørelse nr. 361 af 25. april 2006 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter

 Energinet Danmark eller datterselskaber fuldt ejet af Energinet Danmark i henhold til lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 1384 af 20. december 2004

Tyskland

Lokale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med energi, forestår driften af et energiforsyningsnet eller har råderet over et energiforsyningsnet i kraft af ejerskab, jf. § 3, nr. 18, i »Gesetz über die Elektrizitäts– und Gasversorgung« (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den 9. december 2006

Estland

 Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332)

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Irland

 Bord Gáis Éireann

 Andre enheder, som »Commission for Energy Regulation« kan meddele tilladelse til at varetage naturgasforsyning eller transmission af naturgas i henhold til bestemmelserne i »Gas Acts 1976 to 2002«

 Organer med tilladelse i henhold til »Electricity Regulation Act 1999«, der som operatør af »Combined Heat and Power Plants« står for varmeforsyning

Grækenland

 Η »Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.«, der transporterer og distribuerer gas i henhold til lov 2364/95, som ændret ved lov 2528/97, 2593/98 og 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanien

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla — La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Frankrig

 Gaz de France, der er oprettet og drives i henhold til »loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946, med senere ændringer

 GRT Gaz, der forvalter gastransportnettet

 Organer, der varetager gasforsyning og er omhandlet i artikel 23 i »loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946 med senere ændringer, (distributionsvirksomheder med forskellig selskabsretlig status, forsyningsselskaber eller tilsvarende tjenester, der omfatter regionale eller lokale myndigheder) (f.eks.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for varmeforsyning

Italien

 SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. e EDISON T. e S., der varetager gastransport

 Enheder, der varetager gasforsyning i henhold til den kodificerede lovgivning om lokale myndigheders og provinsmyndigheders direkte overtagelse af kontrollen med offentlige tjenester, godkendt ved »regio decreto« nr. 2578 af 15. oktober 1925 og ved D.P.R. nr. 902 af 4. oktober 1986 og ved artikel 14 og 15 i »decreto legislativo« nr. 164 af 23. maj 2000

 Enheder, der står for offentlig varmeforsyning i henhold til artikel 10 i Legge nr. 308 af 29. maj 1982 — »Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi«

 Lokale myndigheder eller sammenslutninger af lokale myndigheder, der står for offentlig varmeforsyning

 »Società di trasporto regionale«, hvis takster er godkendt af »Autorità per l'energia elettrica ed il gas«

Cypern

Letland

 Akciju sabiedrība »Latvijas gāze«

 Offentlige enheder under lokalforvaltningerne, der står for offentlig varmeforsyning

Litauen

 Akcinė bendrovė »Lietuvos dujos«

 Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og varetager gastransport, -distribution eller -forsyning i henhold til loven om naturgas (den litauiske statstidende nr. 89-2743, 2000; nr. 43-1626, 2007)

 Enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og står for varmeforsyning i henhold til loven om varmeforsyning (den litauiske statstidende nr. 51-2254, 2003, nr. 130-5259, 2007)

Luxembourg

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Lokale myndigheder eller sammenslutninger dannet af de myndigheder, der har ansvaret for varmeforsyningen

Ungarn

 Enheder, der varetager gastransport og -distribution i henhold til artikel 162 og 163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og på grundlag af en tilladelse i henhold til »2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról«

 Enheder, der varetager varmetransport og -distribution i henhold til artikel 162 og 163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og på grundlag af en tilladelse i henhold til »2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról«

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederlandene

 Virksomheder, der varetager produktion, transport eller distribution af gas på grundlag af en bevilling (vergunning) fra de lokale myndigheder ifølge »Gemeentewet«, f.eks.: NV Nederlandse Gasunie

 Lokal- eller provinsmyndigheder, der varetager transport eller distribution af gas ifølge »Gemeentewet« og »Provinciewet«

 Lokale myndigheder eller sammenslutninger af sådanne, der varetager varmeforsyningen til offentligheden

Østrig

 Enheder, der har tilladelse til at transportere eller distribuere gas i henhold til »Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I, s. 1451-1935« eller »Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. Nr. 121/2000«, med ændringer

 Organer, der i henhold til »Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994« med senere ændringer har tilladelse til at varetage transport eller forsyning af varme

Polen

Energiselskaber i den betydning, der er fastsat i »ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne«, bl.a.:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugal

Enheder, der varetager transport og distribution af gas i henhold til:

 »Decreto-Lei« nr. 30/2006, af 15. februar 2006, »que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural«

 »Decreto-Lei« nr. 140/2006, af 26. juli 2006, »que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades«

Rumænien

 »Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Mediaș«

 SC Distrigaz Sud S.A.

 E. ON Gaz România S.A.

 E.ON Gaz Distribuție S.A.– Societăți de distribuție locală

Slovenien

Enheder, der varetager transport og distribution af gas i henhold til »Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99)«, og enheder, der varetager transport og distribution af varme i henhold til følgende beslutninger truffet af kommunalforvaltningerne:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Pirano

5926823

JEKO — IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakiet

 Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, distribution, transport, oplagring og levering af gas til offentligheden i henhold til lov nr. 656/2004 sml.

 Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, distribution og levering af varme til offentligheden i henhold til lov nr. 657/2004 sml.

Eksempel herpå:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finland

Offentlige eller andre operatører, som driver et gastransmissionssystem og gasdistributionssystem på grundlag af en tilladelse i henhold til »maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000)« samt offentlige og andre enheder, der leverer gas til sådanne systemer; kommunale enheder eller offentlige virksomheder, der producerer, transporterer eller distribuerer varme eller tilfører varme til netværk

Sverige

 Enheder, der står for transport eller distribution af gas eller varme i medfør af en koncession i henhold til »lagen (1978:160) om vissa rörledningar«

Det Forenede Kongerige

 En offentlig gastransportør som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i »Gas Act 1986«

 En person, der i henhold til artikel 8 i »Gas Order 1996 (Northern Ireland)« er officielt udpeget til at stå for gasforsyningen

 En lokal myndighed, der stiller et fast net til rådighed eller forestår driften af et sådant net, og som leverer eller vil levere en offentlig tjeneste i forbindelse med produktion, transport eller distribution af varme

 En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i »Electricity Act 1989«, og hvis bevilling omfatter bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, i denne lov

b)    Efterforskning og udvinding af olie eller gas

Belgien

Bulgarien

Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas i henhold til »Закона за подземните богатства« (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller »Закона за концесиите« (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 »Дайрект Петролеум България« – ЕООД, София

 »Петреко-България« — ЕООД, София

 »Проучване и добив на нефт и газ« — АД, София

 »Мерлоуз Рисорсиз« — ООД, Люксембург

 »Мерлоуз Рисорсиз САРЛ«, Люксембург

 »ОМВ (България) Извънтериториално проучване« — ООД, Виена, Австрия

 »Джей Кей Екс България Лимитид« — Лондон, Англия

 »Рамко България Лимитид« — Абърдийн, Шотландия

 »Болкан Експлорърс (България) Лимитид« — Дъблин, Ирландия

 ОАО »Башкиргеология«, Уфа, Руска федерация

 »Винтидж Петролеум България, Инк.« – Кайманови острови.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område til efterforskning eller udvinding af olie eller gas (i henhold til § 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer)

Eksempelvis:

 Moravské naftové doly, a.s.

Danmark

Enheder omhandlet i:

 Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 4. juli 2007

 Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005

Tyskland

 Foretagender, der er omhandlet i »Bundesberggesetz« af 13. august 1980, senest ændret den 9. december 2006.

Estland

 Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332)

Irland

Organer med autorisation, bevilling, tilladelse eller koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af olie og gas i medfør af følgende lovbestemmelser:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grækenland

 »Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.«, i henhold til lov nr. 2593/98 »για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις«

Spanien

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro — Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Andre enheder, der opererer i henhold til »Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos« med tilhørende gennemførelsesbestemmelser

Frankrig

 Enheder, der forestår efterforskning og udvinding af olie eller gas i henhold til loven om minedrift og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder navnlig »décret« nr. 95-427 af 19. april 1995 og »décret« nr. 2006-648 af 2. juni 2006»relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain«

Italien

Enheder, der har autorisation, tilladelse, bevilling eller koncession til efterforskning og udvinding af olie og gas eller underjordisk oplagring af naturgas i henhold til følgende bestemmelser:

 »Legge« nr. 136 af 10. februar 1953

 »Legge« nr. 6 af 11. januar 1957, ændret ved »legge« nr. 613 af 21. juli 1967

 »Legge« nr. 9 af 9. januar 1991

 »Decreto legislativo« nr. 625 af 25. november 1996

 »Legge« nr. 170 af 26. april 1974, ændret ved »decreto legislativo« nr. 164 af 23. maj 2000

Cypern

Letland

Alle virksomheder, der er meddelt den fornødne bevilling og har påbegyndt efterforskning og udvinding af olie eller gas

Litauen

 Det offentligretlige selskab »Geonafta«

 Det litauisk-danske aktieselskab »Minijos nafta«

 Det fælles litauisk-svenske aktieselskab »Genčių nafta«

 Det privatretlige selskab »Geobaltic«

 Det privatretlige selskab »Manifoldas«

 Andre enheder, der opererer i henhold til artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) i sektoren for efterforskning og udvinding af olie eller gas i medfør af lov om undergrunden (den litauiske statstidende nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxembourg

Ungarn

 Enheder, der efterforsker eller udvinder olie eller gas på grundlag af en tilladelse eller koncession i henhold til »1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról«

Malta

 Lov om olieproduktion (kap. 156) med dertil hørende afledt ret samt lov om kontinentalsoklen (kap. 194) med dertil hørende afledt ret

Nederlandene

 Enheder omhandlet i »Mijnbouwwet« (pr. 1. januar 2003)

Østrig

 Enheder, der i henhold til »Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999«, med senere ændringer har tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas

Polen

Enheder, der opererer inden for prospektion, efterforskning og udvinding af gas, olie og naturligt forekommende derivater heraf, brunkul, kul eller andre faste brændstoffer i henhold til »ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze«, bl.a.:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugal

Enheder med en autorisation, bevilling eller koncession til efterforskning og udvinding af olie og gas i henhold til:

 »Decreto-lei« nr. 109/94 af 26. april 1994»declaração de rectificação« nr. 64/94 af 31. maj 1994 og »Portaria« nr. 790/94 af 5. september 1994

 »Despacho« nr. 82/94 af 24. august 1994 og »despacho conjunto« nr. A-87/94-XII af 17. januar 1994

 »Aviso, D.R. III« nr. 167 af 21. juli 1994 og »aviso, DR III« nr. 60 af 12. marts 2002

Rumænien

 Societatea Națională »Romgaz« S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Slovenien

Enheder, der opererer inden for prospektion og udvinding af olie i henhold til »Zakon o rudarstvu« (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakiet

 Enheder, der udvinder gas på grundlag af en tilladelse meddelt i henhold til lov nr. 656/2004 sml.

 Enheder, der foretager geologisk efterforskning eller udvinding af olieforekomster på grundlag af en minedriftstilladelse meddelt i henhold til lov nr. 51/1988 sml. med tilhørende gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 499/1991 sml., nr. 154/1995 sml., nr. 58/1998 sml., nr. 533/2004 sml. og i henhold til lov nr. 214/2002 sml.

Finland

Sverige

Enheder, der er tildelt koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af olie eller gas i henhold til »minerallagen (1991:45)«, eller som har tilladelse hertil i henhold til »lagen (1966:314) om kontinentalsockeln«

Det Forenede Kongerige

 En person, der driver virksomhed på grundlag af en bevilling, der er meddelt i henhold til eller har samme retsvirkning som en bevilling meddelt i henhold til »Petroleum Act 1998«

 En person, der er meddelt bevilling i henhold til »Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964«

c)    Efterforskning og udvinding af kul og andre faste brændsler

Belgien

Bulgarien

Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller anden fast brændsel i henhold til »Закона за подземните богатства« (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999) eller »Закона за концесиите« (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 »Балкан МК« — ЕООД

 »Въгледобив Бобов дол« – ЕООД

 »Въглища Перник« — ООД

 »Геология и геотехника« - ООД

 »Елшица-99« — АД

 »Енемона« – АД

 »Карбон Инвест« — ООД

 »Каусто-голд« — АД

 »Мес Ко ММ5« — ЕООД

 »Мина Балкан – 2000« — АД

 »Мина Бели брег« — АД

 »Мина Открит въгледобив« – АД

 »Мина Станянци« — АД

 »Мина Черно море — Бургас« — ЕАД

 »Мина Чукурово« — АД

 »Мининвест« – ООД

 »Мини Марица-изток« — ЕАД

 »Минно дружество Белоградчик« – АД

 »Рекоул« — АД

 »Руен Холдинг« — АД

 »Фундаментал« — ЕООД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område til efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel (i henhold til § 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer)

Eksempelvis:

 Czech Coal Services a.s

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

 Enheder, der efterforsker og udvinder kul eller anden fast brændsel i henhold til lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2007

Tyskland

 Foretagender, der er omhandlet i »Bundesberggesetz« af 13. august 1980, senest ændret den 9. december 2006

Estland

 AS Eesti Põlevkivi

Irland

 Bord na Mona plc., der er oprettet og opererer i henhold til »Turf Development Act 1946 to 1998«

Grækenland

 »Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού«, der efterforsker og udvinder kul eller andet fast brændsel i henhold til lov om råstoffer af 1973, som ændret ved lov af 27. april 1976

Spanien

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Andre enheder, der opererer i henhold til »Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas« med tilhørende gennemførelsesbestemmelser

Frankrig

 Enheder, der forestår efterforskningen og udvindingen af kul eller anden fast brændsel i medfør af »code minier« og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder især »décret« nr. 95–427 af 19. april 1995 og »décret« nr. 2006-648 af 2. juni 2006»relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain«

Italien

 Carbosulcis S.p.A.

Cypern

Letland

Litauen

 Enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006), og som udøver virksomhed i sektoren for efterforskning og udvinding af kul og anden fast brændsel i medfør af lov om undergrunden (den litauiske statstidende nr. 63-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxembourg

Ungarn

 Enheder, der efterforsker eller udvinder kul eller anden fast brændsel på grundlag af en autorisation eller koncession i henhold til »1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról«

Malta

Nederlandene

 Enheder, der er omhandlet i »Mijnbouwwet« (pr. 1. januar 2003)

Østrig

 Enheder, der i henhold til »Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999«, med senere ændringer har tilladelse til at foretage efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel

Polen

Enheder, der opererer inden for prospektion, efterforskning og udvinding af gas, olie og naturligt forekommende derivater heraf, brunkul, kul eller andre faste brændstoffer i henhold til »ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze«, bl.a.:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego »Konin« S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego »Sieniawa« S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego »Adamów« S.A w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy Koncern Węglowy S.A.

Portugal

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, i henhold til »decreto-lei« nr. 90/90 og nr. 87/90, begge af 16. marts 1990

Rumænien

 Compania Națională a Huilei — S.A. Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia — S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești

 Societatea Comercială Minieră »Banat-Anina« S.A.

 Compania Națională a Uraniului S.A. București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele.

Slovenien

Enheder der opererer inden for efterforskning og udvinding af kul i henhold til »Zakon o rudarstvu« (Uradni list RS, 56/99):Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovakiet

Enheder, der på grundlag af en minedriftstilladelse meddelt i henhold til lov nr. 51/1988 sml. med tilhørende gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 499/1991 sml., nr. 154/1995 sml., nr. 58/1998 sml., nr. 533/2004 sml. og i henhold til lov nr. 214/2002 sml., foretager geologisk efterforskning eller udvinder kulforekomster

Finland

Enheder, der er tildelt særlig koncession til efterforskning og udvinding af fast brændsel i henhold til »laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)«

Sverige

Enheder, der har fået tildelt koncession til at foretage efterforskning eller udvinding af kul eller anden fast brændsel i henhold til »minerallagen (1991:45)« eller »lagen om visse torvfyndigheter (1985:620)«, eller som har tilladelse hertil i henhold til »lagen (1966:314) om kontinentalsockeln«

Det Forenede Kongerige

 Alle virksomheder med bevilling (i henhold til »Coal Industry Act 1994«)

 Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 En person, der er meddelt en prospektionsbevilling, en kontrakt på minedrift eller tilladelse til minedrift som fastsat i »section« 57(1) i »Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969«

▼B

Bilag III B — Schweiz

a)   Transport eller distribution af gas eller varme

Organer, der beskæftiger sig med transport eller distribution af gas eller varme i medfør af en koncession i henhold til artikel 2 i »Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux«

Transport- eller distributionsorganer i medfør af en kantonal koncession.

F.eks.: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b)   Efterforskning og udvinding af olie eller gas

Organer, der beskæftiger sig med efterforskning og udvinding af olie eller gas i overensstemmelse med »Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie«

F.eks.: Seag AG.

c)   Efterforskning og udvinding af kul og andre faste brændsler

Ingen organer i Schweiz.

BILAG IV

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra f), samt stk. 5)

PRIVATE ORGANER, DER UDFØRER OFFENTLIGE TJENESTER, OG SOM ER OMFATTET AF AFTALEN

▼M1

Bilag IV A — Unionen

a)    Produktion, transport eller distribution af drikkevand

Belgien

 Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarien

 »Тузлушка гора« – ЕООД, Антоново

 »В И К – Батак« – ЕООД, Батак

 »В и К – Белово« – ЕООД, Белово

 »Водоснабдяване и канализация Берковица« – ЕООД, Берковица

 »Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Благоевград

 »В и К – Бебреш« – ЕООД, Ботевград

 »Инфрастрой« – ЕООД, Брацигово

 »Водоснабдяване« – ЕООД, Брезник

 »Водоснабдяване и канализация« – ЕАД, Бургас

 »Лукойл Нефтохим Бургас« АД, Бургас

 »Бързийска вода« – ЕООД, Бързия

 »Водоснабдяване и канализация« – ООД, Варна

 »ВиК« ООД, к.к. Златни пясъци

 »Водоснабдяване и канализация Йовковци« – ООД, Велико Търново

 »Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг« – ЕООД, Велинград

 »ВИК« — ЕООД, Видин

 »Водоснабдяване и канализация« – ООД, Враца

 »В И К« — ООД, Габрово

 »В И К« — ООД, Димитровград

 »Водоснабдяване и канализация« – ЕООД, Добрич

 »Водоснабдяване и канализация – Дупница« – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 »Водоснабдяване и канализация« – ООД, Исперих

 »Аспарухов вал« ЕООД, Кнежа

 »В И К — Кресна« — ЕООД, Кресна

 »Меден кладенец« — ЕООД, Кубрат

 »ВИК« — ООД, Кърджали

 »Водоснабдяване и канализация« – ООД, Кюстендил

 »Водоснабдяване и канализация« — ООД, Ловеч

 »В и К — Стримон« — ЕООД, Микрево

 »Водоснабдяване и канализация« — ООД, Монтана

 »Водоснабдяване и канализация — П« — ЕООД, Панагюрище

 »Водоснабдяване и канализация« — ООД, Перник

 »В И К« — ЕООД, Петрич

 »Водоснабдяване, канализация и строителство« — ЕООД, Пещера

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Плевен

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Пловдив

 »Водоснабдяване–Дунав« — ЕООД, Разград

 »ВКТВ« — ЕООД, Ракитово

 ЕТ »Ердуван Чакър«, Раковски

 »Водоснабдяване и канализация« — ООД, Русе

 »Екопроект-С« ООД, Русе

 »УВЕКС« — ЕООД, Сандански

 »ВиК-Паничище« ЕООД, Сапарева баня

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕАД, Свищов

 »Бяла« — ЕООД, Севлиево

 »Водоснабдяване и канализация« — ООД, Силистра

 »В и К« — ООД, Сливен

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Смолян

 »Софийска вода« — АД, София

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, София

 »Стамболово« — ЕООД, Стамболово

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Стара Загора

 »Водоснабдяване и канализация-С« — ЕООД, Стрелча

 »Водоснабдяване и канализация — Тетевен« — ЕООД, Тетевен

 »В и К – Стенето« – ЕООД, Троян

 »Водоснабдяване и канализация« — ООД, Търговище

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Хасково

 »Водоснабдяване и канализация« — ООД, Шумен

 »Водоснабдяване и канализация« — ЕООД, Ямбол.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for sektoren for vandforvaltning, som anført i § 4, stk. 1, litra d) og e), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter

Eksempelvis:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danmark

 Enheder, der varetager vandforsyning, som defineret i § 3, stk. 3, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007

Tyskland

 Enheder, der i henhold til delstaternes »Eigenbetriebsverordnungen« eller »-gesetze« sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen (»Kommunale Eigenbetriebe«)

 Enheder, der i henhold til »Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit« eller »Zusammenarbeit der Länder« sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen

 Enheder, der i henhold til »Gesetz über Wasser- und Bodenverbände« af 12. februar 1991, senest ændret den 15. maj 2002, sørger for vandproduktionen

 Offentligt ejede virksomheder, der i henhold til »Kommunalgesetze«, herunder navnlig »Gemeindeverordnungen der Länder« sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen

 Virksomheder i henhold til »Aktiengesetz« af 6. september 1965, senest ændret den 5. januar 2007, eller »GmbH-Gesetz« af 20. april 1892, senest ændret den 10. november 2006, eller som har retlig status af »Kommanditgesellschaft«, der i henhold til en særlig overenskomst med regionale eller lokale myndigheder sørger for vandproduktionen eller vandforsyningen

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Irland

Enheder, der står for produktion og forsyning af drikkevand i henhold til »Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964«

Grækenland

 »Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.« (»Ε.Υ.Δ.Α.Π.« eller »Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.«). Virksomhedens retlige status er omfattet af bestemmelserne i kodificeret lov 2190/1920, lov 2414/1996 og supplerende bestemmelser i lov 1068/80 og lov 2744/1999

 »Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.« (»Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε«) er omfattet af bestemmelserne i lov 2937/2001 (den græske statstidende 169 Α) og lov 2651/1998 (den græske statstidende 248 Α)

 »Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου« (»ΔΕΥΑΜΒ«), der drives i henhold til lov 890/1979

 »Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης«, (kommunale vandforsynings- og vandrensningsselskaber), der står for produktion og distribution af drikkevand i henhold til lov 1069/80 af 23. august 1980

 »Σύνδεσμοι Ύδρευσης« (kommunale vandforsyningsselskaber), der drives i henhold til præsidentdekret 410/1995 i overensstemmelse med »Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων«

 »Δήμοι και Κοινότητες« (Kommuner og lokalforvaltninger), der drives i henhold til præsidentdekret 410/1995 i overensstemmelse med »Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων«

Spanien

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Andre offentlige enheder under »Comunidades Autónomas« (selvstyrende regioner) og »Corporaciones locales« (lokalforvaltninger), og som står for drikkevandsforsyningen

 Andre private enheder, der af »Corporaciones locales« er indrømmet særlige rettigheder eller enerettigheder vedrørende drikkevandsforsyning

Frankrig

Regionale eller lokale myndigheder og offentlige lokale enheder, der står for produktion og distribution af drikkevand:

 Vandforsyningsenheder (f.eks. Régie des eaux de Grenoble, Régie des eaux de Megève, Régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, Régie des eaux de Venelles)

 Enheder, der står for transport, levering og produktion (f.eks. Syndicat des eaux d'Ile de France, Syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, Syndicat de l'eau du Var-est, Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin)

Italien

 Enheder, der forestår forvaltningen af de forskellige led i vandforsyningen i henhold til den kodificerede lovgivning om lokale myndigheders og provinsmyndigheders direkte overtagelse af kontrollen med offentlige tjenester, godkendt ved »regio decreto« nr. 2578 af 15. oktober 1925 og ved D.P.R. nr. 902 af 4. oktober 1986 og ved »decreto legislativo« nr. 267 af 18. august 2000, der indeholder teksten til den kodificerede lovgivning vedrørende de lokale myndigheders struktur, særlig artikel 112 og 116

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (»Decreto Legislativo« nr. 141 af 11. maj 1999)

 »Ente acquedotti siciliani«, oprettet ved »legge regionale« nr. 2/2 af 4. september 1979 og »Legge Regionale« nr. 81 af 9. august 1980, der blev likvideret ved »Legge Regionale« nr. 9 af 31. maj 2004 (art. 1)

 »Ente sardo acquedotti e fognature«, oprettet ved »legge« nr. 9 af 5. juli 1963, der blev til ESAF S.p.A. i 2003 — efterfølgende fusioneret med ABBANOA S.p.A. ESAF blev opløst 29.7.2005 og likvideret ved »Legge Regionale« nr. 7 af 21. april 2005 (art. 5, comma 1) — Legge finanziaria 2005

Cypern

 »Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας«, der står for vandforsyningen i kommuner og andre områder i henhold til »περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350«

Letland

 SIA »Rīgas ūdens« og andre offentlig- og privatretlige enheder, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand via forsyningsnettet, og som foretager indkøb i henhold til loven »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām«

Litauen

 Enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996 og nr. 4-102, 2006), og som står for produktion, transport og distribution af drikkevand i henhold til lov om drikkevand og spildevandsforvaltning (den litauiske statstidende nr. 82-3260, 2006)

Luxembourg

 De enheder under de lokale myndigheder, der forestår vandforsyningen

 Kommunale sammenslutninger, der sørger for vandproduktion eller -forsyning, og som er oprettet i medfør af lov af 23. februar 2001 om »la création des syndicats de communes« som ændret og suppleret ved lov af 23. december 1958 og ved lov af 29. juli 1981 og i medfør af lov af 31. juli 1962»ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch–sur–Sûre«

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est — SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre — SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est — SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud — SES

 Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes — DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre — SEC

Ungarn

 Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról«

Malta

 »Korporazzjoni għas-Servizzi ta« l-Ilma (Vandforsyningsselskabet)

 »Korporazzjoni għas-Servizzi ta« Desalinazzjoni (Afsaltningstjenesten)

Nederlandene

Enheder, der står for produktion eller distribution af drikkevand i henhold til »Waterleidingwet«

Østrig

Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, der sørger for produktion, transport og forsyning af drikkevand i henhold til de ni delstaters love om vandforsyning (»Wasserversorgungsgesetze«)

Polen

Vandforsynings- og vandrensningsselskaber i den betydning, der er fastsat i »ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków«, og som står for den offentlige vandforsyning eller vandrensning, bl.a.:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

 Tværkommunale systemer — Virksomheder, hvori staten eller andre offentlige enheder har aktiemajoriteten, og private virksomheder i henhold til »decreto-lei« nr. 379/93 af 5. november 1993, som ændret ved »decreto-lei« nr. 176/99 af 25. oktober 1999, »decreto-lei« nr. 439-A/99 af 29. oktober 1999 og »decreto-lei« nr. 103/2003 af 23. maj 2003. Direkte administration fra statens side er tilladt

 Kommunale systemer — Kommuner, sammenslutninger af kommuner, kommunale tjenester, virksomheder, hvori hele eller størstedelen af kapitalen er offentlig, eller private virksomheder i henhold til »lei« 53-F/2006, af 29. december 2006 og »decreto-lei« nr. 379/93 af 5. november 1993, som ændret ved »decreto-lei« nr. 176/99 af 25. oktober 1999, »decreto-lei« nr. 439-A/99 af 29. oktober 1999 og »decreto-lei« nr. 103/2003 af 23. maj 2003

Rumænien

Afdelinger under de lokale myndigheder og selskaber, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand; f.eks.:

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenien

Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af drikkevand og har koncession i henhold til »Zakon o varstvu okolja« (Uradni list RS, 32/93, 1/96) og beslutninger truffet af kommunalforvaltningerne:Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ — ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje d.o.o. ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno — stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava — Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod — Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO — IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik — Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje — Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale — Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava — Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola — Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran — Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakiet

 Enheder, der har tilladelse til at forestå offentlige vandforsyningssystemer i forbindelse med produktion, transport eller distribution af drikkevand til offentligheden og har en attest for faglig kompetence til drift af offentlige vandforsyningssystemer, udstedt i henhold til lov nr. 442/2002 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 525/2003 sml., nr. 364/2004 sml., nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml.

 Enheder, der med en tilladelse i henhold til lov nr. 135/1994 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 52/1982 sml., nr. 595/1990 sml., nr. 128/1991 sml., nr. 238/1993 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 533/2001 sml. driver vandværker i henhold til betingelserne i lov nr. 364/2004 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml., og som samtidig står for transport og distribution af drikkevand til offentligheden i henhold til lov nr. 442/2002 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 525/2003 sml., nr. 364/2004 sml., nr. 587/2004 sml. og nr. 230/2005 sml.

Eksempel herpå:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finland

 Vandværker i henhold til § 3 i »vesihuoltolaitokset/lagen om vattentjänster (119/2001)«

Sverige

Lokale myndigheder og kommunale vandværker, der sørger for produktion, transport eller forsyning af drikkevand i henhold til »lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster«

Det Forenede Kongerige

 En virksomhed der er udpeget som vandforsynings- eller -rensningsselskab i henhold til »Water Industry Act 1991«

 En vandforsynings- og vandrensningstjeneste oprettet i medfør af artikel 62 i »Local Government etc. Act 1994 (Scotland)«

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)    Produktion, transport eller distribution af elektricitet

Belgien

 Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres aktiviteter

 SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulgarien

Enheder med bevilling til produktion, transport og distribution af og levering til offentligheden af elektricitet i henhold til artikel 39, stk. 1, i »Закона за енергетиката« (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй - ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел - ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III - АД

 Енерго-про България - АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП »Златни пясъци« АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ - Варна ЕАД

 ТЕЦ »Марица 3« – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация - Пловдив - ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД.

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder, der leverer tjenesteydelser inden for elektricitet, som anført i § 4, stk. 1, litra c), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer

Eksempelvis:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

 Enheder, der varetager produktion af elektricitet på grundlag af en bevilling efter § 10 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006

 Enheder, der varetager transport af elektricitet på grundlag af en bevilling efter § 19 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006

 Energinet Danmark eller datterselskaber fuldt ejet af Energinet Danmark, i henhold til lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 1384 af 20. december 2004

Tyskland

Lokale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med energi, forestår driften af et energiforsyningsnet eller har råderet over et energiforsyningsnet i kraft af ejerskab, jf. § 3, nr. 18, i »Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)« af 24. april 1998, senest ændret den 9. december 2006

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Irland

 Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy (ESBIE — elektricitetsforsyning)

 Synergen Ltd. (electricitetsproduktion)

 Viridian Energy Supply Ltd. (elektricitetsforsyning)

 Huntstown Power Ltd. (electricitetsproduktion)

 Bord Gáis Éireann (elektricitetsforsyning)

 Elektricitetsleverandører og -producenter med bevilling i henhold til »Electricity Regulation Act 1999«

 EirGrid plc

Grækenland

 »Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.«, der er oprettet ved lov nr. 1468/1950 »περί ιδρύσεως της ΔΕΗ« og opererer i henhold til lov nr. 2773/1999 og præsidentdekret nr. 333/1999

Spanien

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Andre enheder, der står for produktion, transport og distribution af elektricitet, i henhold til »Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico« med tilhørende gennemførelsesbestemmelser

Frankrig

 Électricité de France, der er oprettet og drives i henhold til »loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946, med senere ændringer

 RTE, der forvalter elektricitetstransportnettet

 Enheder, der står for elforsyning, og som er nævnt i artikel 23 i »loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz« af 8. april 1946, med senere ændringer (distributionsvirksomheder med forskellig selskabsretlig status, forsyningsselskaber eller tilsvarende tjenester, der omfatter regionale eller lokale myndigheder) (f.eks.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Italien

 »Enel«-virksomheder, der har koncession til produktion, transmission og distribution af elektricitet i henhold til »decreto legislativo« nr. 79 af 16. marts 1999, med senere ændringer

 TERNA — Rete elettrica nazionale SpA

 Andre virksomheder med koncession i henhold til »decreto legislativo« nr. 79 af 16. marts 1999

Cypern

 »Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου«, der er oprettet ved »περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171«

 »Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς« oprettet i henhold til artikel 57 i »Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003«

 Andre personer, enheder eller virksomheder, som udøver en af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 2004/17/EF, og som udøver virksomheden på grundlag af en tilladelse, der er udstedt i henhold til artikel 34 i »περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}«

Letland

 AS »Latvenergo«

 AS »Augstsprieguma tīkls«

 AS »Sadales tīkls« og andre virksomheder, der står for produktion, transmission og distribution af elektricitet, og som foretager indkøb i henhold til loven »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām«

Litauen

 Den statslige virksomhed Ignalina Nuclear Power Plant

 Akcinė bendrovė »Lietuvos energija«

 Akcinė bendrovė »Lietuvos elektrinė«

 Akcinė bendrovė »Rytų skirstomieji tinklai«

 Akcinė bendrovė »VST«

 Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og varetager produktion, transport og distribution af elektricitet i henhold til lov om elektricitet (den litauiske statstidende nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) og lov om atomkraft (den litauiske statstidende nr. 119-2771, 1996)

Luxembourg

 Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), der står for produktion eller distribution af elektricitet i henhold til »convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg« af 11. november 1927, godkendt ved lov af 4. januar 1928

 Lokale myndigheder med ansvar for transport eller distribution af elektricitet

 Société électrique de l'Our (SEO)

 Det fælleskommunale konsortium SIDOR

Ungarn

Enheder, der står for produktion, transport eller distribution af elektricitet i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról«

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederlandene

Elforsyningsvirksomheder, der opererer på grundlag af en bevilling (vergunning) fra amtsmyndighederne ifølge »Provinciewet«

Eksempelvis:

 Essent

 Nuon

Østrig

Enheder, der forestår driften af et transmissions- eller forsyningsnet i henhold til »Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl No 143/1998«, med senere ændringer, eller i henhold til lovene i de ni delstater »Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze«

Polen

Energiselskaber i den betydning, der er fastsat i »ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne«, bl.a.:

 BOT Elektrownia »Opole« S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów »ELCHO« Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin — Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia »Kozienice« S.A.

 Elektrownia »Stalowa »Wola« S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o., Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

 Zakład Elektroenergetyczny »Elsen« Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugal

1)   Elproduktion

Enheder, der producerer elektricitet i henhold til:

 »Decreto-lei« nr. 29/2006 af 15. februar 2006»que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade«

 »Decreto-lei« nr. 172/2006 af 23. august 2006, »que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido«

 Enheder, der producerer elektricitet efter en særlig ordning i henhold til »decreto-lei« nr. 189/88 af 27. maj 1988, som ændret ved »Decretos-Lei« nr. 168/99 af 18. maj 1999, nr. 313/95 af 24. november 1995, nr. 538/99 af 13. december 1999, nr. 312/2001 og nr. 313/2001, begge af 10. december 2001, »decreto-lei« nr. 339-C/2001 af 29. december 2001, »decreto-lei« nr. 68/2002 af 25. marts 2002, »decreto-lei« nr. 33-A/2005 af 16. februar 2007, »decreto-lei« nr. 225/2007 af 31. maj 2007 og »decreto-lei« nr. 363/2007 af 2. november 2007

2)   Eltransport:

Enheder, der transporterer elektricitet i henhold til:

 »Decreto-lei« nr. 29/2006 af 15. februar 2006 og »decreto-lei« nr. 172/2006 af 23. august 2006

3)   Eldistribution:

 Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til »decreto-lei« nr. 29/2006 af 15. februar 2006 og »decreto-lei« nr. 172/2006 af 23. august 2006

 Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til »decreto-lei« nr. 184/95 af 27. juli 1995, som ændret ved »decreto-lei« nr. 56/97 af 14. marts 1997 og »decreto-lei« nr. 344-B/82 af 1. september 1982, som ændret ved »decreto-lei« nr. 297/86 af 19. september 1986, »decreto-lei« nr. 341/90 af 30. oktober 1990 og »decreto-lei« nr. 17/92 af 5. februar 1992

Rumænien

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

 Societatea Națională »Nuclearelectrica« S.A.

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

 S.C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica S.A., București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 »Electrica Distribuție Muntenia Nord« S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 »Electrica Furnizare Muntenia Nord« S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 »Electrica Distribuție Transilvania Sud« S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 »Electrica Furnizare Transilvania Sud« S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 »Electrica Distribuție Transilvania Nord« S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 »Electrica Furnizare Transilvania Nord« S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție.u

Slovenien

Enheder, der producerer, transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til »Energetski zakon« (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro — Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovakiet

Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, transport via transmissionsnettet, distribution og levering til offentligheden af elektricitet via distributionsnettet i henhold til lov nr. 656/2004 sml.

Eksempel herpå:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Offentlige eller andre enheder, som driver elektricitetstransmissions- eller elektricitetsdistributionssystemer på grundlag af en tilladelse i henhold til »sähkömarkkinalain/elmarknadslagen (386/1995)« og i henhold til »laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)«

Sverige

Enheder, der står for transport eller distribution af elektricitet i medfør af en koncession i henhold til »ellagen (1997:857)«

Det Forenede Kongerige

 En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 6 i »Electricity Act 1989«

 En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 10, stk. 1, i »Electricity Order 1992 (Northern Ireland)«

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Ireland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Ordregivere på området indenbys transport med tog, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel

Belgien

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Private virksomheder med særlige rettigheder eller enerettigheder

Bulgarien

 »Метрополитен« ЕАД, София

 »Столичен електротранспорт« ЕАД, София

 »Столичен автотранспорт« ЕАД, София

 »Бургасбус« ЕООД, Бургас

 »Градски транспорт« ЕАД, Варна

 »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Враца

 »Общински пътнически транспорт« ЕООД, Габрово

 »Автобусен транспорт« ЕООД, Добрич

 »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Добрич

 »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Пазарджик

 »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Перник

 »Автобусни превози« ЕАД, Плевен

 »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Плевен

 »Градски транспорт Пловдив« ЕАД, Пловдив

 »Градски транспорт« ЕООД, Русе

 »Пътнически превози« ЕАД, Сливен

 »Автобусни превози« ЕООД, Стара Загора

 »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Хасково

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder inden for bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus, som anført i § 4, stk. 1, litra f), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer

Eksempelvis:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danmark

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Enheder, der varetager busbefordring (almindelig rutekørsel) på grundlag af tilladelse i henhold til lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003

 Metroselskabet I/S

Tyskland

Enheder, der har tilladelse til at tilbyde offentlig befordring inden for persontransport over korte afstande i henhold til »Personenbeförderungsgesetz« af 21. marts 1961, senest ændret den 31. oktober 2006

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007,15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Irland

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Virksomheder, der varetager offentlig befordring på grundlag af regler i »Road Transport Act 1932«

Grækenland

 »Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.« (»Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.«) (Athen-Piræus Trolleybusser S.A), der er oprettet og drives i henhold til lovdekret nr. 768/1970 (Α'273), lov nr. 588/1977 (Α'148) og lov nr. 2669/1998 (Α'283)

 »Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς« (»Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.«) (Athen-Piræus Eldrevne Jernbane), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 352/1976 (Α' 147) og nr. 2669/1998 (Α'283)

 »Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.« (»Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.«) (Athens Bytransportselskab S.A), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 2175/1993 (Α'211) og nr. 2669/1998 (Α'283)

 »Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.« (»Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.«),) (Busselskab S.A.), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 2175/1993 (Α'211) og nr. 2669/1998 (Α'283)

 »Αττικό Μετρό Α.Ε.« (»Attiko Metro S.A«), der er oprettet og drives i henhold til lov nr. 1955/1991

 »Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης« (»Ο.Α.Σ.Θ.«), der er oprettet og drives i henhold til dekret nr. 3721/1957, lovdekret nr. 716/1970 og lov nr. 866/79 og nr. 2898/2001 (Α'71)

 »Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων« (»Κ.Τ.Ε.Λ.«), der drives i henhold til lov nr. 2963/2001 (Α'268)

 »Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω«, også betegnet henholdsvis »ΡΟΔΑ« og »ΔΕΑΣ ΚΩ«, der drives i henhold til lov nr. 2963/2001 (Α'268)

Spanien

Enheder, der tilbyder offentlig befordring i byer i henhold til »Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril«; »Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso«

Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring i henhold til overgangsbestemmelse nr. 3 i »Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres«

Eksempelvis:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport (AMB)

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, s.a.

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrig

 Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 7-II i »loi d'orientation des transports intérieurs« nr. 82-1153 af 30. december 1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 »Régie autonome des transports parisiens« og »Société nationale des chemins de fer français« samt andre enheder, der tilbyder befordring på grundlag af en tilladelse fra »Syndicat des transports d'Ile-de-France« i henhold til »Ordonnance« nr. 59-151 af 7. januar 1959 med senere ændringer og tilhørende gennemførelsesdekreter, for så vidt angår personbefordring i regionen Ile-de-France

 Réseau ferré de France, der er et statsejet selskab oprettet ved »loi« nr. 97-135 af 13. februar 1997

 Regionale eller lokale myndigheder eller grupper af regionale eller lokale myndigheder med beføjelser på transportområdet (f.eks. Communauté urbaine de Lyon)

Italien

Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring med jernbane, automatiske anlæg, sporvogn, trolleybus eller omnibus, og som forvalter de benyttede infrastrukturer på nationalt, regionalt eller lokalt plan

Eksempelvis:

 Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring på grundlag af en tilladelse i henhold til transportministeriets dekret nr. 316 af 1. december 2006»Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale«

 Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 1, stk. 4 eller 15, i »regio decreto« nr. 2578 af 15. oktober 1925 — »Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province«

 Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til »decreto legislativo« nr. 422 af 19. november 1997 — »Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale«, på de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 4, i »legge« nr. 59 af 15. marts 1997 — som ændret ved »decreto legislativo« nr. 400 af 20. september 1999, og i artikel 45 i »legge« nr. 166 af 1. august 2002

 Enheder, selskaber og virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 113 i den kodificerede lovgivning om lokalforvaltningernes struktur, godkendt ved »legge« nr. 267 af 18. august 2000, som ændret ved artikel 35 i »legge« nr. 448 af 28. december 2001

 Enheder, selskaber og virksomheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 242 eller 256 i »regio decreto« nr. 1447 af 9. maj 1912, der stadfæster den kodificerede lovgivning om »le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili«

 Enheder, selskaber og virksomheder og lokale myndigheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 4 i »legge« nr. 410 af 4. juni 1949 — »Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione«

 Enheder, selskaber og virksomheder, der opererer på grundlag af en koncession i henhold til artikel 14 i »legge« nr. 1221 af 2. august 1952 — »Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione«

Cypern

Letland

SIA »Rīgas satiksme« og andre offentlig- og privatretlige enheder, der tilbyder personbefordring med bus, trolleybus og/eller sporvogn i Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne og Ventspils

Litauen

 Akcinė bendrovė »Autrolis«

 Uždaroji akcinė bendrovė »Vilniaus autobusai«

 Uždaroji akcinė bendrovė »Kauno autobusai«

 Uždaroji akcinė bendrovė »Vilniaus troleibusai«

 Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og tilbyder befordring med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus i overensstemmelse med lov om vejtransport (den litauiske statstidende nr. 119-2772, 1996)

Luxembourg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE)

 Busselskaber, der drives i henhold til »règlement grand–ducal« af 27. september 2005»déterminant les conditions d'exécutions des dispositions de l'article 22 de la loi du 29 juin sur les transports publics«

Ungarn

Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring i nær- og fjerntrafik i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről«

Enheder, der driver landsdækkende banenet til offentlig personbefordring i henhold til artikel 162 og 163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről«

Malta

 Malta L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Maltas Transportvæsen)

Nederlandene

Virksomheder, der udfører offentlig transport ifølge kapitel II (Openbaar vervoer) i »Wet Personenvervoer«, f.eks.:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam).

Østrig

Enheder, der har tilladelse til at yde transporttjenester i henhold til »Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957«, med senere ændringer, eller i henhold til »Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr. 203/1999«, med senere ændringer

Polen

Enheder, der tilbyder befordring med bybane og opererer på grundlag af en koncession i henhold til »ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym«

Enheder, der tilbyder offentlig busbefordring og opererer på grundlag af en tilladelse i henhold til »ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym«, og enheder, der driver offentlige bytransporttjenester, herunder bl.a.:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.ο.ο., Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus — PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej »SOKOŁÓW« w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe »Transgór« Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w nowym Sączu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS nowa Sól Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

 Metropolitano de Lisboa, E.P., i henhold til »decreto-lei« nr. 439/78 af 30. december 1978

 Kommuner, kommunale tjenester og kommunale virksomheder i henhold til »lei« nr. 58/98 af 18. august 1998, der tilbyder befordring i henhold til »lei« nr. 159/99 af 14. september 1999

 Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til »lei« nr. 10/90 af 17. marts 1990

 Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til artikel 98 i »Regulamento de Transportes em Automóveis« (»decreto« nr. 37272 af 31. december 1948)

 Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til »lei« nr. 688/73 af 21. december 1973

 Enheder, der tilbyder offentlig befordring i henhold til »decreto-lei« nr. 38144 af 31. december 1950

 Metro do Porto, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 394-A/98 af 15. december 1998, ændret ved »decreto-lei« nr. 261/2001 af 26. september 2001

 Normetro, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 394-A/98 af 15. december 1998, ændret ved »decreto-lei« nr. 261/2001 af 26. september 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 24/95 af 8. februar 1995

 Metro do Mondego, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 10/2002 af 24. januar 2002

 Metro Transportes do Sul, S.A., i henhold til »decreto-lei« nr. 337/99 af 24. august 1999

 Lokale myndigheder og virksomheder oprettet af lokale myndigheder til varetagelse af offentlig befordring i henhold til »lei« nr. 159/99 af 14. september 1999

Rumænien

 S.C. de Transport cu Metroul București - »Metrorex« S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenien

Virksomheder, der tilbyder offentlig befordring i byer i henhold til »Zakon o prevozih v cestnem prometu« (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 og 65/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I — Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper — Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovakiet

 Transportvirksomheder, der har bevilling til offentlig personbefordring med sporvogn, trolleybus, specialbane eller kabelbane i henhold til artikel 23 i lov nr. 164/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 58/1997 sml., nr. 260/2001 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 114/2004 sml.

 Transportvirksomheder, der driver indenlandsk offentlig bustrafik på Slovakiets område eller på den relevante del af en anden stats område eller på en nærmere afgrænset del af Slovakiets område på grundlag af en tilladelse og en transportbevilling til en bestemt rute, udstedt i henhold til lov nr. 168/1996 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 386/1996 sml., nr. 58/1997 sml., nr. 340/2000 sml., nr. 416/2001 sml., nr. 506/2002 sml., nr. 534/2003 sml. og nr. 114/2004 sml.

Eksempel herpå:

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Enheder, der på grundlag af en tilladelse i henhold til »joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009)/kollektivtrafiklagen (869/2009)«, samt kommunale eller regionale trafikselskaber og offentlige virksomheder, der tilbyder offentligheden personbefordring med bus, sporvogn eller metro, eller som har ansvar for driften af net til levering af sådanne transportydelser

Sverige

Enheder, der driver indenbys tog- eller sporvognstrafik i medfør af »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik« og »lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet«

Offentlige eller private enheder, der driver trolleybus- eller bustrafik i medfør af »lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik« og »yrkestrafiklagen (1998:490)«

Det Forenede Kongerige

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Et datterselskab under »Transport for London« i henhold til »section 424(1) Greater London Authority Act 1999«

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 En person, der driver en lokal transportvirksomhed i London, som omhandlet i »section 179(1) of the Greater London Authority Act 1999« (en busforbindelse) i medfør af en overenskomst indgået af »Transport for London« i henhold til »section« 156(2) i denne lov eller i medfør af en overenskomst med et transportdatterselskab som omhandlet i »section« 169 i denne lov

 Northern Ireland Transport Holding Company

 En person, der er meddelt bevilling til at drive en vejtransporttjeneste i henhold til »section 4(1) of the Transport Act (Northern Ireland) 1967«, hvorefter den pågældende har tilladelse til at drive en fast trafikforbindelse, som omhandlet i bevillingen

d)    Ordregivere på området lufthavnsanlæg

Belgien

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgarien

Главна дирекция »Гражданска въздухоплавателна администрация«

ДП »Ръководство на въздушното движение«

Lufthavnsoperatører i civile lufthavne til offentlig brug fastsat af det bulgarske ministerråd i henhold til artikel 43, stk. 3 i »Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972)«:

 »Летище София« ЕАД

 »Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт« АД

 »Летище Пловдив« ЕАД

 »Летище Русе« ЕООД

 »Летище Горна Оряховица« ЕАД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område med henblik på tilvejebringelse og drift af lufthavnsfaciliteter (i henhold til § 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer)

Eksempelvis:

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Danmark

 Lufthavne, der drives på grundlag af tilladelse i henhold til § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007

Tyskland

 Lufthavne som omhandlet i § 38 »Absatz« 2, nr. 1. i »Luftverkehrs–Zulassungs–Ordnung« af 19. juni 1964, senest ændret den 5. januar 2007

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Irland

 Lufthavnene i Dublin, Cork og Shannon, der forvaltes af Aer Rianta — Irish Airports

 Lufthavne, der drives på grundlag af en tilladelse (public use licence) meddelt i medfør af »Irish Aviation Authority Act 1993« som ændret ved »Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998«, og hvorfra der foregår ruteflyvning med henblik på offentlig befordring af passagerer, post eller fragt

Grækenland

 »Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας« (»ΥΠΑ«), der drives i henhold til lovdekret nr. 714/70, som ændret ved lov nr. 1340/83. Virksomhedens organisation er fastlagt ved præsidentdekret nr. 56/89, med efterfølgende ændringer

 Virksomheden »Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών«, der er etableret i Sparta, og som drives i henhold til lovdekret nr. 2338/95 (»Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας »Διεθνής Αερολι- μένας Αθηνών Α.Ε.« έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις«)

 »Φορείς Διαχείρισης« i henhold til præsidentdekret nr. 158/02 (»Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης«) (den græske statstidende Α 137)

Spanien

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Frankrig

 Lufthavne, der drives af statsejede virksomheder i henhold til artikel L. 251-1, L.260-1 og L. 270-1 i »Code de l’aviation civile«

 Lufthavne, der drives i henhold til en statslig koncession i medfør af artikel R.223-2 i »Code de l’aviation civile«

 Lufthavne, der drives i medfør af en »arrêté préfectoral« om tilladelse til midlertidig brug

 Lufthavne, der er oprettet af en offentlig myndighed, og som er omfattet af en konvention som omhandlet i artikel L. 221-1 i »Code de l’aviation civile«

Lufthavne, hvor ejerskabet er overdraget til regionale eller lokale myndigheder eller en gruppe af sådanne myndigheder i henhold til »loi« nr. 2004-809 af 13. august 2004»relative aux libertés et responsabilités locales«, særlig artikel 28:

 Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

 Aérodrome d'Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Statsejede civile lufthavne, hvis drift er overdraget et handels- og industrikammer (artikel 7 i »loi« nr. 2005-357 af 21. april 2005»relative aux aéroports« og »décret« nr. 2007-444 af 23. februar 2007»relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat«):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Andre statsejede civile lufthavne, der i henhold til »décret« nr. 2005-1070 af 24. august 2005 med senere ændringer ikke kan overdrages regionale eller lokale myndigheder:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (»loi« nr. 2005-357 af 20. april 2005 og »décret« nr. 2005-828 af 20. juli 2005)

Italien

 »Decreto legislativo« nr. 497 af 25. november 1995, »relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo«, der trådte i kraft den 1. januar 1996, er blevet forlænget flere gange og efterfølgende ophøjet til lov, »legge« nr. 665 af 21. december 1996, hvorefter denne enhed er endeligt omdannet til et aktieselskab (S.p.A) med virkning fra 1. januar 2001

 Forvaltningsselskaber oprettet ved særlovgivning

 Koncessionerede virksomheder, der driver lufthavne i henhold til artikel 694 i »Codice della navigazione«, »regio decreto« nr. 327 af 30. marts 1942

 Lufthavnsselskaber, herunder forvaltningsselskaberne SEA (Milano) og ADR (Fiumicino)

Cypern

Letland

 Valsts akciju sabiedrība »Starptautiskā lidosta »Rīga« «

 SIA »Aviasabiedrība »Liepāja« «

 SIA »Ventspils lidosta«

 SIA »Daugavpils lidosta«

Litauen

 Det statslige foretagende Vilnius International Airport

 Det statslige foretagende Kaunas Airport

 Det statslige foretagende Palanga International Airport

 Det statslige foretagende »Oro navigacija«

 Det kommunale foretagende »Šiaulių oro uostas«

 Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og driver lufthavnsanlæg i overensstemmelse med luftfartsloven (den litauiske statstidende nr. 94-2918, 2000)

Luxembourg

 Aéroport de Luxembourg

Ungarn

 Lufthavne, der drives i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről«

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, der drives af Budapest Airport Rt. i henhold til »1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről« og 83/2006. (XII. 13.) »GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről«

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Nederlandene

Lufthavne, der drives ifølge artikel 18 ff. i »Luchtvaartwet«

Eksempelvis:

 Luchthaven Schiphol

Østrig

 Organer, der i henhold til »Luftfahrtgesetz, BGBl. nr. 253/1957« med senere ændringer har tilladelse til at drive lufthavne

Polen

 Det offentlige foretagende »Porty Lotnicze«, der opererer i henhold til »ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym »Porty Lotnicze« «

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków — Balice Sp. z o.o.

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin — Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów — Jasionka

 Porty Lotnicze »Mazury- Szczytno« Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra — Babimost

Portugal

 ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., oprettet ved »decreto-lei« nr. 404/98 af 18. december 1998

 NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., oprettet ved »decreto-lei« nr. 404/98 af 18. december 1998

 ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., oprettet ved »decreto-lei« nr. 453/91 af 11. december 1991

Rumænien

 Compania Națională »Aeroporturi București« S.A.

 Societatea Națională »Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța«

 Societatea Națională »Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia«-S.A.

 Regia Autonomă »Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenien

Offentlige civile lufthavne, der drives i henhold til »Zakon o letalstvu« (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje — Sicciole

Slovakiet

Enheder, der driver lufthavne på grundlag af en statslig koncession og enheder, der står for antennebaseret telekommunikation, i henhold til lov nr. 143/1998 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 57/2001 sml., nr. 37/2002 sml., nr. 136/2004 sml. og nr. 544/2004 sml.

Eksempel herpå:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad — Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finland

Lufthavne, som drives af Finavia Plc, eller af en kommunal eller en offentlig virksomhed i overensstemmelse med ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) og Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Sverige

 Lufthavne, der ejes og drives af det offentlige i henhold til »luftfartslagen (1957:297)«

 Privatejede og privatdrevne lufthavne med en driftsbevilling meddelt i henhold til denne lov, når bevillingen opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2004/17/EF

Det Forenede Kongerige

 En lokal myndighed, der udnytter et geografisk område med henblik på at stille lufthavne eller andre terminalanlæg til rådighed for lufttransportvirksomheder

 En lufthavnsoperatør, som omhandlet i »Airports Act 1986«, der forestår forvaltningen af en lufthavn under »economic regulation« i »Part« IV i denne lov

 Highland and Islands Airports Limited

 En lufthavnsoperatør, som omhandlet i »Airports (Northern Ireland) Order 1994«

 BAA Ltd.

e)    Ordregivere på området søhavne, flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler

Belgien

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l'Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgarien

 ДП »Пристанищна инфраструктура«

Enheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder driver havne eller dele af havne til offentlig transport af national betydning, og som figurerer i bilag nr. 1 til artikel 103a i »Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България« (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

 »Пристанище Варна« ЕАД

 »Порт Балчик« АД

 »БМ Порт« АД

 »Пристанище Бургас« ЕАД

 »Пристанищен комплекс — Русе« ЕАД

 »Пристанищен комплекс — Лом« ЕАД

 »Пристанище Видин« ЕООД

 »Драгажен флот – Истър« АД

 »Дунавски индустриален парк« АД

Enheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder driver havne eller dele af havne til offentlig transport af regional betydning, og som figurerer i bilag nr. 2 til artikel 103a i »Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България« (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000):

 »Фиш Порт« АД

 Кораборемонтен завод »Порт — Бургас« АД

 »Либърти металс груп« АД

 »Трансстрой — Бургас« АД

 »Одесос ПБМ« АД

 »Поддържане чистотата на морските води« АД

 »Поларис 8« ООД

 »Лесил« АД

 »Ромпетрол — България« АД

 »Булмаркет — ДМ« ООД

 »Свободна зона — Русе« ЕАД

 »Дунавски драгажен флот« — АД

 »Нарен« ООД

 »ТЕЦ Свилоза« АД

 НЕК ЕАД – клон »АЕЦ — Белене«

 »Нафтекс Петрол« ЕООД

 »Фериботен комплекс« АД

 »Дунавски драгажен флот Дуним« АД

 »ОМВ България« ЕООД

 СО МАТ АД — клон Видин

 »Свободна зона — Видин« ЕАД

 »Дунавски драгажен флот Видин«

 »Дунав турс« АД.

 »Меком« ООД

 »Дубъл Ве Ко« ЕООД

Tjekkiet

Alle ordregivende enheder i de sektorer, der udnytter et bestemt geografisk område med henblik på bygning og drift af søhavne og indlandshavne eller andre terminalanlæg for transportvirksomheder inden for luftfart, skibsfart og transport ad indre vandveje (i henhold til § 4, stk. 1, litra i), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter med senere ændringer)

Eksempelvis:

 České přístavy, a.s.

Danmark

 Havne som defineret i § 1 i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 326 af 28. maj 1999

Tyskland

 Søhavne, der helt eller delvis hører under de regionale eller lokale myndigheder (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Flod- og kanalhavne, der henhører under »Hafenordnung« i medfør af delstaternes »Wassergesetze«

Estland

Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i lov om offentlige indkøb (RT I 21.02.2007, 15, 76) og artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Irland

 Havne, der drives i henhold til »Harbours Acts 1946 to 2000«

 Havnen i Rosslare, der drives i henhold til »Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899«

Grækenland

 »Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Β. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Ε. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Η. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Κ. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Λ. Α.Ε.«), i henhold til lov nr. 2932/01

 »Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία« (»Ο.Λ.Ρ. Α.Ε«), i henhold til lov nr. 2932/01

 (Havnemyndighederne)

 Andre havne, »Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία« (kommunale havne og distriktshavne), der er omfattet af præsidentdekret nr. 649/1977, lov nr. 2987/02, præsidentdekret nr. 362/97 og lov nr. 2738/99

Spanien

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería — Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Andre havnemyndigheder i de selvstyrende regioner (»Comunidades Autónomas«) Andalusien, Asturien, Balearerne, De Kanariske Øer, Cantabrien, Catalonien, Galicien, Murcia, Baskerlandet og Valencia

Frankrig

 »Port autonome de Paris«, oprettet i medfør af »loi« nr. 68-917 »relative au port autonome de Paris« af 24. oktober 1968

 »Port autonome de Strasbourg« oprettet i henhold til »convention« af 20. maj 1923»entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port«, godkendt ved »loi« af 26. april 1924

Autonome havne, der har status af juridiske personer og drives i henhold til artikel L. 111–1 ff. i »code des ports maritimes«:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Statsejede havne, der ikke har status af juridiske personer, (»décret« nr. 2006-330 af 20. marts 2006»fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales«), og hvis drift varetages af de lokale handels- og industrikamre:

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyana)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Havne, der ikke har status af juridiske personer, og hvor ejerskabet er overdraget til de regionale eller lokale myndigheder, og hvis drift varetages af de lokale handels- og industrikamre (artikel 30 i »loi« nr. 2004-809 af 13. august 2004»relative aux libertés et responsabilités locales«, ændret ved »loi« nr. 2006-1771 af 30. december 2006):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 »Voies navigables de France«, der er et offentligt organ underlagt bestemmelserne i artikel 124 i »loi« nr. 90-1168 af 29. december 1990 med senere ændringer

Italien

 Statshavne (Porto statali) og andre havne, der forvaltes af »Capitanerie di Porto« i henhold til »Codice della navigazione«, »regio decreto« nr. 327 af 30. marts 1942

 Autonome havne (enti portuali) oprettet ved særlovgivning i henhold til artikel 19 i »Codice della navigazione«, »regio decreto« nr. 327 af 30. marts 1942

Cypern

»Η Αρχή Λιμένων Κύπρου« oprettet ved »περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973«

Letland

Myndigheder, der forvalter havne i henhold til loven »Likumu par ostām«:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Andre myndigheder, der er omfattet af reglerne om offentlige indkøb i loven »Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām«, og som forvalter havne i henhold til loven »Likums par ostām«

Litauen

 Det statslige foretagende »Klaipėda State Sea Port Administration«, der opererer i henhold til lov om »Klaipėda State Sea Port Administration« (den litauiske statstidende nr. 53-1245, 1996)

 Det statslige foretagende »Vidaus vandens kelių direkcija«, der opererer i henhold til loven om transport ad indre vandveje (den litauiske statstidende nr. 105-2393, 1996)

 Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (stk. 1 og 2) i lov om offentlige indkøb (den litauiske statstidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og opererer inden for drift af sø- eller indlandshavne og andre terminalanlæg i overensstemmelse med loven om transport ad indre vandveje

Luxembourg

 »Port de Mertert«, der drives i henhold til »Loi modifiéé du 31 mars 2000 concernant l'administration et l'exploitation du Port de Mertert«

Ungarn

 Havne, der drives i henhold til artikel 162-163 i »2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről« og »2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről«

Malta

 L-Awtorita' Marittima ta’ Malta (Maltas Havnemyndighed)

Nederlandene

Ordregivende enheder inden for området søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre terminalfaciliteter

Eksempelvis:

 Havenbedrijf Rotterdam

Østrig

 Flod- og kanalhavne, der helt eller delvis ejes af delstaterne (die Länder) og/eller kommunerne (die Gemeinden)

Polen

Enheder oprettet i henhold til »ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich«, bl.a.:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugal

 »APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.«, i henhold til »decreto-lei« nr. 335/98 af 3. november 1998

 »APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A.«, i henhold til »decreto-lei« nr. 336/98 af 3. november 1998

 »APS — Administração do Porto de Sines, S.A.«, i henhold til »decreto-lei« nr. 337/98 af 3. november 1998

 »APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A.«, i henhold til »decreto-lei« nr. 338/98 af 3. november 1998

 »APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A.«, i henhold til »decreto-lei« nr. 339/98 af 3. november 1998

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), i henhold til »decreto-lei« nr. 146/2007, af 27. april 2007

Rumænien

 Compania Națională »Administrația Porturilor Maritime« S.A. Constanța

 Compania Națională »Administrația Canalelor Navigabile S.A.«

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale »RADIONAV« S.A.

 Regia Autonomă »Administrația Fluvială a Dunării de Jos«

 Compania Națională »Administrația Porturilor Dunării Maritime«

 Compania Națională »Administrația Porturilor Dunării Fluviale« S.A.

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenien

Søhavne, der helt eller delvis ejes af staten og drives som offentlige foretagender i henhold til »Pomorski Zakonik« (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

Koper — Capodistria

5655170

Sirio d.o.o.

6000

Koper

Slovakiet

Enheder, der driver privatretlige indlandshavne for flodtransportvirksomheder på baggrund af en tilladelse fra staten eller de organer, der er oprettet af staten med henblik på drift af offentlige flodhavne i henhold til lov nr. 338/2000 sml. med gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 57/2001 sml. og nr. 580/2003 sml.

Finland

 Havne, der drives i henhold til »laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/Lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976)«, samt havne, som er anlagt på grundlag af en bevilling i henhold til afsnit 3 i »laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)«

 »Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal«

Sverige

Havne- og terminalanlæg i henhold til »lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn og förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal«

Det Forenede Kongerige

 En lokal myndighed, der udnytter et geografisk område med henblik på at stille sø– eller flodhavne- eller andre terminalanlæg til rådighed for transportvirksomheder, der opererer til vands

 En havnemyndighed som omhandlet i »section« 57 i »Harbours Act 1964«

 British Waterways Board

 En havnemyndighed som defineret i »section« 38(1) i »Harbours Act (Northern Ireland) 1970«

▼B

Bilag IV B — Schweiz

Fortegnelse over private organer i henhold til aftalens artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra f)

a)   Produktion, transport eller distribution af drikkevand

Organer, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand. Disse organer opererer i henhold til den kantonale eller lokale lovgivning eller ved individuelle aftaler under overholdelse af den nævnte lovgivning

F.eks.: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b)   Produktion, transport eller distribution af elektricitet

Organer, der står for transport og distribution af elektricitet, og som kan få ret til at foretage ekspropriation i henhold til »Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant«

Organer, der står for produktion af elektricitet i henhold til »Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques« og »Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique«

F.eks.: CKW, ATEL, EGL.

c)   Indenbys transport med tog, sporvogn, automatiske systemer, trolleybus, bus eller kabel

Organer, der driver sporvognstrafik i henhold til artikel 2, første afsnit, i »Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer«

Organer, der driver offentlig transport i henhold til artikel 4, første afsnit, i »Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus«

Organer, der i erhvervsøjemed udfører persontransport efter en fast køreplan i medfør af en koncession i henhold til artikel 4 i »Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route«, og som udfører rutekørsel i henhold til artikel 5, stk. 3, i »Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer«.

d)   Lufthavne

Organer, der driver lufthavne i medfør af en koncession i henhold til artikel 37, første. afsnit, i »Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne«

F.eks.: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

BILAG V

(som omhandlet i artikel 5 i denne aftale vedrørende klageprocedurerne)

1.

Klagerne forelægges en domstol eller et upartisk og uafhængigt undersøgelsesorgan, der ikke har nogen interesse i udfaldet af indgåelsen af aftalen, og hvis medlemmer ikke er underlagt udefra kommende indflydelse, og hvis afgørelser er retligt bindende. En eventuel klagefrist må ikke være på under ti dage, og den skal først begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor grundlaget for klagen er kendt eller med rimelighed burde være kendt.

Et undersøgelsesorgan, der ikke er en domstol, skal enten være underlagt retslig kontrol eller have procedurer, der fastsætter:

a) at deltagerne kan høres, inden der træffes en afgørelse, at de kan være repræsenteret eller ledsaget under møderne og har adgang til alle møder;

b) at der kan fremstilles vidner, og at dokumenter vedrørende den indkøbsforretning, der er genstand for klagen, og som er nødvendig for sagens behandling, forelægges for undersøgelsesorganet;

c) at møderne afholdes offentligt, og at afgørelserne træffes skriftligt med en erklæring, der redegør for grundlaget for afgørelserne.

2.

Parterne drager omsorg for, at klageprocedurerne omfatter i det mindste beføjelser til:

enten

a) hurtigst muligt at træffe interimsforanstaltninger til at bøde på den påståede overtrædelse eller forhindre yderligere skade for de pågældende interesser, herunder foranstaltninger til at suspendere eller sikre suspension af proceduren for tildeling af en kontrakt eller gennemførelse af en afgørelse truffet af det af aftalen omfattede organ, og

b) at underkende eller lade underkende ulovligt trufne afgørelser, herunder fjernelse af diskriminerende tekniske, økonomiske eller finansielle specifikationer i udbudsmeddelelser, meddelelser om udbudsplaner, meddelelser om et kvalifikationssystem eller anden dokumentation vedrørende den pågældende kontrakttildelingsprocedure. Dog kan det for klageproceduren ansvarlige organs beføjelser begrænses til at bevilge skadeserstatning til enhver, der har lidt skade ved en overtrædelse af aftalen, hvis den er indgået af et af de af aftalen omfattede organer

eller at øve et indirekte pres på de af aftalen omfattede organer med henblik på at foranledige dem til at bøde på overtrædelser eller hindre dem i at begå overtrædelser og at forhindre skade i at opstå.

3.

Klageprocedurerne skal også omfatte mulighed for tildeling af skadeserstatning til personer, der påføres skade af overtrædelsen. I tilfælde, hvor der kræves skadeserstatning med den begrundelse, at en afgørelse var truffet ulovligt, kan den pågældende part fastsætte, at den påklagede afgørelse først skal underkendes eller erklæres ulovlig.

BILAG VI

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 6 og 7)

TJENESTEYDELSER

Følgende tjenesteydelser, som er anført i sektorklassifikationen af tjenesteydelser i dokument MTN.GNS/W/120, er omfattet af denne aftale:Beskrivelse

CPC-reference-numre (den centrale produktnomen-latur)

Vedligeholdelses- og reparationstjenester

6112, 6122, 633, 886

Landtransport, herunder pansertransport og kurerservice, med undtagelse af postbefordring

712 (undtagen 71235) 7512, 87304

Lufttransport: person- og godstransport med undtagelse af postbefordring

73 (undtagen 7321)

Postbefordring ved landtransport (med undtagelse af jernbanetransport) og ad luftvejen

71235, 7321

Telekommunikation

752 (undtagen 7524, 7525, 7526)

Finansieringsvirksomhed:

a)  Forsikring

ex 81 812, 814

b)  Bank- og investeringsvirksomhed (1)

 

Databehandling og virksomhed i forbindelse hermed

84

Bogførings- og revisionsvirksomhed

862

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

864

Virksomhedsrådgivning og anden virksomhed i forbindelse hermed

865, 866 (2)

Arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed i forbindelse med nøglefærdige projekter, byplanlægning og landskabsarkitektvirksomhed, videnskabelig og teknisk rådgivningsvirksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder, tekniske undersøgelser og analyser

867

Reklamevirksomhed

871

Rengøring af bygninger og forvaltning af ejendomme

874, 82201-82206

Offentliggørelse og trykning mod vederlag eller på kontraktbasis

88442

Renovationsvæsen: kloakvæsen og tilsvarende virksomhed

94

(1)   Undtagen aftaler om finansielle tjenesteydelser vedrørende udstedelse, køb, slag og overdragelse af værdipapirer eller andre finansieringsinstrumenter samt centralbankernes tjenesteydelser.

(2)   Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.

De forpligtelser, parterne som led i denne aftale har indgået på området tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder, er begrænset til de indledende forpligtelser, som anført i de endelige tilbud fra EF og Schweiz i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

Denne aftale finder ikke anvendelse på:

1) indgåelse af aftaler om tjenesteydelser med et organ, som selv har beføjelser som ordregiver i henhold til denne aftale og bilag 1, 2 eller 3 i GPA på grundlag af en eksklusiv rettighed, som er tildelt det i medfør af offentliggjorte love eller administrative bestemmelser

2) aftaler om tjenesteydelser, som en ordregiver indgår med en tilknyttet virksomhed, eller som indgås af et konsortium bestående af flere ordregivere med henblik på at nå de i artikel 3 i denne aftale omhandlede mål med en af disse ordregivere eller en til en af disse ordregivere knyttet virksomhed, såfremt mindst 80 % af denne virksomheds gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser i løbet af de sidste tre år stammer fra tjenesteydelser til de virksomheder, som ordregiveren er knyttet til. Hvis de samme eller lignende tjenester ydes af mere end én virksomhed knyttet til ordregiveren, skal der tages hensyn til disse virksomheders samlede omsætning af tjenesteydelser

3) aftaler om tjenesteydelser, som uden hensyn til finansieringsmåden har til formål at erhverve eller leje grunde, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører retten til disse goder

4) aftaler om arbejdskraft

5) aftaler, der tager sigte på køb, udvikling, produktion eller koproduktion af radio- og tv-selskabers programdele samt aftaler om sendetiden.

BILAG VII

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 6)

BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Specifikation af de bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet af aftalen:

1.   Definition

En aftale om bygge- og anlægsarbejder er en aftale, som uden hensyn til midlerne tager sigte på udførelse af bygge- og anlægsarbejder som omhandlet i hovedafdeling 51 i den centrale produktnomenklatur (CPC).

2.   Liste over de pågældende tjenesteydelser i CPC, hovedgruppe 51Forberedende byggepladsarbejder

511

Arbejder i forbindelse med opførelse af bygninger

512

Bygge- og anlægsarbejder

513

Samling og opførelse af præfabrikerede byggeværker

514

Specialiserede bygge- og anlægsarbejder

515

Installationsvirksomhed

516

Færdiggørelse af bygninger

517

Øvrige tjenesteydelser

518

De forpligtelser, parterne som led i denne aftale har indgået på området tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder, er begrænset til de indledende forpligtelser, som anført i de endelige tilbud fra EF og Schweiz i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

BILAG VIII

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 7)

Schweiz

Denne aftale finder i Schweiz ikke anvendelse på:

a) Aftaler, som ordregiverne indgår med andre formål end at følge deres i artikel 3, stk. 2, og i bilag I-IV i denne aftale omhandlede mål eller for at følge deres mål uden for Schweiz

b) Aftaler indgået med henblik på videresalg eller leje til tredjemand, når ordregiveren ikke har særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller leje genstanden for aftalerne, og når andre organer frit kan købe eller leje den under samme vilkår som ordregiveren

c) Aftaler indgået om køb af vand

d) Aftaler indgået af en ordregiver, som ikke er en offentlig myndighed, og som forsyner offentlige net med drikkevand eller elektricitet, når det pågældende organs drikkevands- eller elproduktion sker, fordi forbruget er nødvendigt for at kunne udøve en virksomhed, der er forskellig fra den i artikel 3, stk. 2, litra f), nr. i) og ii), omhandlede, og når forsyningen af det offentlige net kun skyldes organets eget forbrug og gennemsnitligt i de sidste tre år, herunder indeværende år, ikke har oversteget 30 % af organets samlede drikkevands- eller energiforbrug

e) Aftaler indgået af en ordregiver, som ikke er en offentlig myndighed, og som forsyner offentlige net med gas eller varme, når det pågældende organs gas- eller varmeproduktion er det uundgåelige resultat af udøvelsen af en virksomhed, der er forskellig fra den i artikel 3, stk. 2, litra e), nr. i), omhandlede, og når forsyningen af det offentlige net kun sigter mod en økonomisk udnyttelse af denne produktion og gennemsnitligt i de sidste tre år, herunder indeværende år, ikke har oversteget 20 % af det pågældende organs omsætning

f) Aftaler indgået om energiforsyning eller leverance af brændsler til energiproduktion

g) Aftaler indgået af ordregivere, der driver offentlig bustrafik, når andre organer frit kan yde denne tjeneste, enten generelt eller på et særligt geografisk område, under samme betingelser som ordregiverne

h) Indkøb foretaget af ordregivere, der udfører en af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede aktiviteter, for så vidt som disse aftaler tager sigte på salg og leasing af produkter med henblik på refinansiering af aftalen om indkøb, som er indgået i henhold til reglerne i denne aftale

i) Aftaler indgået i medfør af en international aftale vedrørende parternes fælles udførelse eller drift af et opført værk

j) Aftaler indgået i medfør af en international organisations særlige procedure

k) Aftaler, som parterne har erklæret for fortrolige, eller når gennemførelsen af dem skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de hos de pågældende kontraherende parter gældende love og administrative bestemmelser, eller når det er nødvendigt for at beskytte dette lands væsentlige sikkerhedsinteresser.

BILAG IX

(som omhandlet i aftalens artikel 6, stk. 4)

Bilag IX A — Foranstaltninger notificeret af Det Europæiske Fællesskab

Bilag IX B — Foranstaltninger notificeret af Schweiz

De i artikel 6, stk. 4, i denne aftale omhandlede retsmidler, der er indført i kantonerne og kommunerne avedrørende indkøb under tærskelværdierne på grundlag af forbundsloven af 6. oktober 1995 om det indre marked.

BILAG X

(som omhandlet i aftalens artikel 6, stk. 2)

Eksempler på områder, hvor der kan forekomme en sådan forskelsbehandling:

Enhver retsforskrift, procedure eller praksis, hvorved der f.eks. fastsættes bestemmelser om afgifter, prisfordele, krav om lokalt indhold, krav om lokale investeringer eller produktionskrav, licensbetingelser, autorisation, finansierings- eller tilbudsrettigheder, som diskriminerer mod eller tilpligter en af parternes af denne aftale omfattede organer til at diskriminere mod den anden parts varer, tjenesteydelser, leverandører eller tjenesteydere i forbindelse med tildelingen af offentlige kontrakter.

SLUTAKTDe befuldmægtigede

for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

og

for DET SCHWEIZISKE FORBUND,

forsamlet i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems med henblik på undertegnelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb, har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:Fælles erklæring om procedurerne for kontraktindgåelse og klage

Fælles erklæring om tilsynsmyndighederne

Fælles erklæring om ajourføring af bilagene

Fælles erklæring om fremtidige tillægsforhandlinger.

De har ligeledes taget følgende erklæringer, der er knyttet til slutakten, til efterretning:

Erklæring fra Schweiz om princippet om gensidighed i forbindelse med adgang til kontrakter på distrikts- og kommuneplan for leverandører og tjenesteydere fra Fællesskabet

Erklæring om Schweiz' deltagelse i udvalg.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-une juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

om procedurerne for kontraktindgåelse og klage

Parterne er enige om, at de ved at pålægge dels de berørte schweiziske enheder at overholde reglerne i aftalen om offentlige indkøb, dels de berørte enheder i Fællesskabet og dets medlemsstater at overholde reglerne i direktiv 93/38/EØF, senest ændret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 af 1.4.1998, s. 1), samt direktiv 92/13/EG (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14), hver især opfylder betingelserne i artikel 4 og 5 i aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb.

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

om tilsynsmyndighederne

For Fællesskabets vedkommende kan den tilsynsmyndighed, der er nævnt i artikel 8 i denne aftale, være Europa-Kommissionen eller en uafhængig national myndighed i en medlemsstat, idet ingen af dem har enekompetence til at intervenere i medfør af aftalen. Europa-Kommissionen har allerede i medfør af EF-traktatens artikel 211 de beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2.

For Schweiz' vedkommende kan tilsynsmyndigheden være en forbundsmyndighed for hele det schweiziske område eller en kantonmyndighed for de områder, der henhører under dens kompetence.

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

om ajourføring af bilagene

De kontraherende parter forpligter sig til at ajourføre bilagene til aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb senest en måned efter aftalens ikrafttræden.

FÆLLES ERKLÆRING

om fremtidige tillægsforhandlinger

Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund erklærer, at de agter at indlede forhandlinger om indgåelse af aftaler på områder af fælles interesse, f.eks. vedrørende ajourføring af protokol 2 til frihandelsoverenskomsten af 1972, Schweiz' deltagelse i visse fællesskabsprogrammer vedrørende erhvervsuddannelse, ungdomsanliggender, medierne, statistikker og miljø. Der skal hurtigt efter afslutningen af de aktuelle bilaterale forhandlinger træffes forberedelser til sådanne forhandlinger.

ERKLÆRING FRA SCHWEIZ

om princippet om gensidighed i forbindelse med adgang til kontrakter på istrikts- og kommuneplan for leverandører og tjenesteydere fra Fællesskabet

Efter princippet om gensidighed og for at begrænse adgangen til kontrakter, der udbydes i Schweiz på distrikts- og kommuneplan, til leverandører og tjenesteydere fra Fællesskabet vil Schweiz indsætte et nyt afsnit efter første afsnit i den almindelige note nr. 1 i sine bilag til aftalen om offentlige indkøb med følgende indhold:

»hvad angår kontrakter, der indgås af de enheder, der er nævnt i nr. 3 i bilag 2, til leverandører af varer og tjenesteydelser fra Canada, Israel, Japan, Korea, Norge, Amerikas Forenede Stater, Hongkong (Kina), Singapore og Aruba«.

ERKLÆRING

om Schweiz' deltagelse i udvalg

Rådet har vedtaget, at repræsentanterne for Schweiz deltager som observatører i forbindelse med de punkter, der vedrører dem, i møderne i følgende udvalg og ekspertgrupper:

 forskningsprogramudvalgene, herunder Udvalget for Videnskabelig og Teknisk Forskning (CREST)

 Den administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

 Gruppen til Koordinering af den Gensidige Anerkendelse af Eksamensbeviser for Videregående Uddannelser

 de Rådgivende udvalg for luftruter og for anvendelse af konkurrencereglerne på lufttransportOmrådet.

De schweiziske repræsentanter er ikke til stede under afstemninger.

Hvad angår de andre udvalg, som beskæftiger sig med områder, der er omfattet af disse aftaler, og på hvilke Schweiz enten har overtaget Fællesskabets regelværk eller anvender det tilsvarende, vil Kommissionen høre de schweiziske eksperter efter fremgangsmåden i artikel 100 i EØS-aftalen.( 1 ) Undtagen investorer og virksomheder, som ikke direkte opererer på transportområdet.