2001R2580 — DA — 22.12.2012 — 008.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2580/2001

af 27. december 2001

om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme

(EFT L 344, 28.12.2001, p.70)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2003 af 28. april 2003

  L 106

22

29.4.2003

►M2

Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/2005 af 27. juli 2005

  L 197

16

28.7.2005

►M3

Kommissionens forordning (EF) nr. 1957/2005 af 29. november 2005

  L 314

16

30.11.2005

►M4

Kommissionens forordning (EF) nr. 1461/2006 af 29. september 2006

  L 272

11

3.10.2006

►M5

Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M6

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1250/2012 af 20. december 2012

  L 352

40

21.12.2012


Ændret ved:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2580/2001

af 27. december 2001

om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorismeRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme ( 1 ), som blev vedtaget af Rådet den 27. december 2001,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære møde den 21. september 2001, at terrorisme er en sand udfordring for verden og Europa, og at bekæmpelse af terrorisme fremover skal være et højt prioriteret mål for Den Europæiske Union.

(2)

Det Europæiske Råd erklærede, at en indsats mod finansiering af terrorisme er et afgørende aspekt af bekæmpelsen af terrorisme, og det opfordrede Rådet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at modvirke enhver form for finansiering af terrorisme.

(3)

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd besluttede i sin resolution 1373(2001) af 28. september 2001, at alle stater skulle gennemføre en indefrysning af midler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer over for personer, som begår eller søger at begå terrorhandlinger eller medvirker i eller fremmer begåelsen af sådanne handlinger.

(4)

Sikkerhedsrådet besluttede endvidere, at der skulle træffes foranstaltninger for at forbyde, at midler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for sådanne personer, og for at forbyde, at finansielle eller andre relaterede tjenesteydelser leveres til gavn for sådanne personer.

(5)

Det er nødvendigt, at Fællesskabet træffer foranstaltninger for at gennemføre FUSP-aspekterne af fælles holdning 2001/931/FUSP.

(6)

Denne forordning er en foranstaltning, som er nødvendig på fællesskabsplan, og som supplerer de administrative og retslige procedurer vedrørende terroristorganisationer i Den Europæiske Union og tredjelande.

(7)

I denne forordning forstås ved Fællesskabets område de af medlemsstaternes områder, på hvilke traktaten finder anvendelse, på de betingelser der er fastlagt i traktaten.

(8)

For at beskytte Fællesskabets interesser kan der gøres visse undtagelser.

(9)

For så vidt angår proceduren for udarbejdelse og ændring af den i denne forordnings artikel 2, stk. 3, omhandlede liste bør Rådet selv udøve de tilsvarende gennemførelsesbeføjelser under hensyntagen til de særlige midler, som medlemmerne råder over til dette formål.

(10)

Omgåelse af denne forordning bør forhindres ved hjælp af et passende informationssystem og om nødvendigt afhjælpende foranstaltninger, herunder yderligere EF-lovgivning.

(11)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør om nødvendigt have beføjelse til at sikre, at forordningens bestemmelser overholdes

(12)

Medlemsstaterne bør fastlægge regler om sanktioner mod overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(13)

Kommissionen og medlemsstaterne informerer hinanden om, hvilke foranstaltninger der træf fes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger vedrørende denne forordning, som de råder over.

(14)

Den i denne forordnings artikel 2, stk. 3, omhandlede liste kan indeholde personer eller enheder, som enten har forbindelse til tredjelande eller på anden måde er direkte omfattet af FUSP-aspekterne af fælles holdning 2001/931/FUSP. Traktaten indeholder kun de i artikel 308 omhandlede beføjelser til vedtagelse af bestemmelser herom inden for rammerne af denne forordning.

(15)

De Europæiske Fællesskaber har allerede gennemført De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner 1267(1999) og 1333(2000) ved at vedtage forordning (EF) nr. 467/2001 ( 3 ), hvorved der skete en indefrysning af visse personers og gruppers midler, og disse personer og grupper er derfor ikke omfattet af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:

1) »Pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fast ejendom, og uanset erhvervelsesmåde, og retsdokumenter eller -instrumenter i enhver form, herunder elektronisk eller digital form, som dokumenterer en ret til eller en interesse i sådanne aktiver, herunder, men ikke udelukkende, bankkreditter, rejsechecks, bankchecks, postanvisninger, aktier, værdipapirer, obligationer, tratter og remburser.

2) »Indefrysning af pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer«: hindring af enhver bevægelse, overførsel, ændring og brug af eller omgang med midler på en hvilken som helst måde, der vil føre til enhver ændring med hensyn til omfang, beløb, placering, ejer forhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning.

3) »Finansielle tjenesteydelser«: enhver tjenesteydelse af finansiel karakter, herunder al forsikring og alle forsikringsrelaterede tjenesteydelser samt alle bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (undtagen forsikring), som anført nedenfor:

Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser

i) Direkte forsikring (herunder medforsikring):

A) liv

B) andet

ii) Genforsikring og retrocession

iii) Forsikringsformidling såsom mæglervirksomhed og agentur

iv) Støttetjenester for forsikring såsom tjenester i forbindelse med rådgivning, forsikringsstatistik, risikovurdering og skadesgodtgørelse.

Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

v) Modtagelse af indskud og andre tilbagebetalelige midler

vi) Långivning af alle typer, herunder forbrugslån, realkredit, factoring og finansiering af handelsmæssige transaktioner

vii) Finansiel leasing

viii) Alle betalings- og pengeoverførselstjenester, herunder kredit- og betalingskort, rejsechecks og bankchecks

ix) Garantier og forpligtelser

x) Ved handel for egen eller kunders regning på børsen, markedet for unoterede værdipapirer eller på anden måde, følgende:

A) pengemarkedspapirer (herunder checks, pengesedler, indskudsbeviser);

B) udenlandsk valuta

C) afledte produkter, herunder, men ikke udelukkende, futures og options

D) valutakurs- og renteinstrumenter, herunder produkter såsom swaps og aftaler om fremtidig rentesikring

E) overdragelige værdipapirer

F) andre omsætningspapirer og finansielle aktiver, herunder umøntet ædelmetal.

xi) Deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, herunder tegningsgaranti og salg som agent (såvel offentligt som privat) og tilvejebringelse af tjenesteydelser i forbindelse med sådanne udstedelser

xii) Låneformidling

xiii) Forvaltning af aktiver såsom likviditetsstyring eller investeringspleje, forvaltning af pensionsfonde samt tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring, indskud og forvaltning af aktiver

xiv) Afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver, herunder værdipapirer, afledte produkter og andre omsætningspapirer

xv) Tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger samt finansiel databehandling og relateret programmel fra leverandører af andre finansielle tjenesteydelser

xvi) Rådgivnings- og formidlingsmæssige samt andre supplerende finansielle tjenesteydelser for alle de aktiviteter, der er anført fra nr. v) til xv), herunder kreditoplysning og analyse, investerings- og porteføljeundersøgelse og rådgivning samt rådgivning om opkøb og selskabsomstrukturering og -strategi.

4) Med henblik på denne forordning er definitionen af »terrorhandling« den definition, der er indeholdt i artikel 1, stk. 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP.

5) »At eje juridiske personer, grupper eller enheder«: at være i besiddelse af 50 % eller derover af ejendomsretten til juridiske personer, grupper eller enheder, eller at have en majoritetsinteresse i sådanne foretagender.

6) At kontrollere juridiske personer, grupper eller enheder:

a) at have ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i sådanne juridiske personers, gruppers eller enheders administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer

b) alene i kraft af udøvelsen af sine stemmerettigheder at have udnævnt flertallet af de medlemmer i juridiske personers, gruppers eller enheders administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, som har fungeret i indeværende og det foregående regnskabsår

c) i medfør af en aftale med andre aktionærer i eller medlemmer af juridiske personer, grupper eller enheder selv at kontrollere flertallet af aktionærernes eller medlemmernes stemmerettigheder i de pågældende juridiske personer, grupper eller enheder

d) at have ret til at udøve en dominerende indflydelse over juridiske personer, grupper eller enheder, i medfør af en aftale med de pågældende juridiske personer, grupper eller enheder eller i medfør af en bestemmelse i deres vedtægter, når det efter den lovgivning, som de juridiske personer, grupper eller enheder henhører under, er tilladt, at de underkastes sådanne aftaler eller vedtægtsbestemmelser

e) at have beføjelse til at udøve retten til at udøve en dominerende indflydelse, jf. litra d), uden at besidde denne ret

f) at have ret til at benytte alle eller nogle af de juridiske personers, gruppers eller enheders aktiver

g) at forvalte juridiske personer, grupper eller enheder under fælles ledelse, for hvilke der offentliggøres konsoliderede regnskaber

h) at hæfte solidarisk for juridiske personers, gruppers eller enheders finansielle forpligtelser eller garantere herfor.

Artikel 2

1.  Med forbehold af artikel 5 og 6

a) indefryses alle midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er opført på den i stk. 3, omhandlede liste.

b) må der hverken direkte eller indirekte stilles pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for eller til gavn for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er opført på den i stk. 3, omhandlede liste.

2.  Det er forbudt at levere finansielle tjenesteydelser til eller til gavn for de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som er opført på den i stk. 3, omhandlede liste, jf. dog artikel 5 og 6.

3.  Rådet udarbejder, reviderer og ændrer med enstemmighed den liste over personer, grupper og enheder, som denne forordning finder anvendelse på, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1, stk. 4, 5 og 6, i fællesholdning 2001/931/FUSP. Listen omfatter:

i) fysiske personer, som begår eller søger at begå eller at deltage i eller fremme enhver form for terrorhandling

ii) juridiske personer, grupper eller enheder, som begår eller søger at begå eller at deltage i eller fremme enhver form for terrorhandling

iii) juridiske personer, grupper eller enheder, som ejes eller kontrolleres af en eller flere af de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der henvises til under nr. i) og ii); eller

iv) fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, som handler på vegne af eller under ledelse af en eller flere af de fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der henvises til under nr. i) og ii).

Artikel 3

1.  Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2, er forbudt.

2.  Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilaget, og til Kommissionen.

Artikel 4

1.  Uden at dette berører de gældende regler om indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284, skal banker, andre finansielle institutioner, forsikrings selskaber og andre organer og personer:

 straks forelægge alle oplysninger, der vil kunne lette overholdelsen af denne forordning, f.eks. om konti og beløb, der er indefrosset i overensstemmelse med artikel 2, og transaktioner, der udføres i medfør af artikel 5 og 6,

 

 for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilaget, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og

 gennem disse kompetente myndigheder, for Kommissionen

 samarbejde med de kompetente myndigheder, der er anført i bilaget, om efterprøvning af disse oplysninger.

2.  Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev givet eller modtaget.

3.  Alle oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater og for Rådet.

Artikel 5

1.  Artikel 2, stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på tilføring af forfaldne renter på indefrosne konti til disse konti. Sådanne renter skal også indefryses.

2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilaget, kan give særlige tilladelser på betingelser, de skønner hensigtsmæssige for at forebygge finansiering af terrorhandlinger, til

1) anvendelse af midler i forbindelse med essentielle menneskelige behov, som skal opfyldes i Fællesskabet for en fysisk person, som er opført på den i artikel 2, stk. 3, omhandlede liste, eller dennes familiemedlemmer, herunder navnlig betaling for fødevarer, lægemidler, husleje eller renter og afdrag vedrørende familiens hjem samt gebyrer og vederlag for lægebehandling af et af denne families medlemmer;

2) betalinger fra indefrosne konti i forbindelse med:

a) betaling af skatter, obligatoriske forsikringspræmier samt betaling for tjenester fra offentlige forsyningsvirksomheder såsom gas, vand, elektricitet og telekommunikation, som skal betales i Fællesskabet

b) betaling af skyldige gebyrer til et finansieringsinstitut i Fællesskabet for opretholdelse af konti

3) betalinger til en person, gruppe eller enhed, som er opført på den i artikel 2, stk. 3, omhandlede liste, som forfalder i forbindelse med kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for denne forordnings ikrafttræden og på betingelse af, at disse betalinger sker til en indefrossen konto i Fællesskabet.

3.  Anmodninger om tilladelser fremsættes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område midlerne, de andre finansielle aktiver eller andre økonomiske ressourcer er indefrosset.

Artikel 6

1.  Uanset artikel 2 og med henblik på at beskytte Fællesskabets interesser, herunder EU-borgernes og i EU bosiddende personers interesse, kan en medlemsstats kompetente myndigheder give særlige tilladelser til:

 at frigive pengemidler, andre finansielle aktiver eller andre økonomiske ressourcer

 at stille pengemidler, andre finansielle aktiver eller andre økonomiske ressourcer til rådighed for personer, grupper eller enheder, som er opført på den i artikel 2, stk. 3, omhandlede liste; eller

 yde finansielle tjenester til sådanne personer, grupper eller enheder

1.  efter høring af de andre medlemsstater, Rådet og Kommissionen i henhold til stk. 2.

2.  En kompetent myndighed, der modtager en anmodning som omhandlet i stk. 1, underretter de andre medlemsstaters kompetente myndigheder, Rådet og Kommissionen, jf. listen i bilaget, om dens begrundelse for enten at afslå anmodningen eller give en særlig tilladelse, samtidig med at den informerer dem om de betingelser, som den finder nødvendige for at forhindre finansiering af terrorhandlinger.

En kompetent myndighed, der agter at give en bestemt tilladelse, tager behørigt hensyn til kommentarer, som andre medlemsstater, Rådet og Kommissionen har fremsat inden for to uger.

Artikel 7

Kommissionen bemyndiges til på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne at ændre bilaget.

Artikel 8

Medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen underretter hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger vedrørende denne forordning, som de råder over, navnlig oplysninger modtaget i henhold til artikel 3 og 4 og oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og nationale domstoles domme.

Artikel 9

Hver enkelt medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 10

Denne forordning finder anvendelse:

1) på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

2) om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion

3) på enhver person andetsteds, der er statsborger i en medlemsstat

4) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

5) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer inden for Fællesskabet.

Artikel 11

1.  Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2.  Kommissionen forelægger senest et år efter denne forordnings ikrafttræden en rapport om virkningerne af denne forordning og fremsætter om fornødent forslag for at ændre den.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

LISTE OVER KOMPETENDE MYNDIGHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, 4 OG 5

BELGIEN

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

▼M5

BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tlf. (359-2) 985 91

Fax (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

▼M4

Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz.

▼B

DANMARK

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

TYSKLAND

▼M3

  vedrørende pengemidler og finansielle tjenesteydelser:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tlf. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

  vedrørende økonomiske ressourcer:

 

 for anmeldelser i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, og artikel 4:

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

D-10115 Berlin

Tlf. (49-1888) 615-9

Fax (49-1888) 615-5358

E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

 for meddelelse af fritagelser i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 1:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tlf. (49-6196) 908-0

Fax (49-6196) 908-800

▼A1

ESTLAND

▼M4

Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501

▼B

GRÆKENLAND

▼M4

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10

▼B

SPANIEN

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANKRIG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero dell'Economia e delle Finanze…

▼A1

CYPERN

Udenrigsministeriet

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tlf.: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

Afdelingen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tlf.: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

Koordinerende organ for bekæmpelse af terrorisme

1 Apellis Street 1

1403 Nicosia

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tlf.: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tlf.: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITAUEN

▼M2

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tlf. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

UNGARN

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tlf.: +36-1-327 2100

Fax: +36-1- 318 2570

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tlf.: +356-21-24 28 53

Fax: +356-21-25 15 20

▼B

NEDERLANDENE

▼M2

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tlf. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84

▼B

ØSTRIG

  Artikel 3

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax ( 431) 313 45-85 290

  Artikel 4

 

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax ( 431) 404 20-73 99

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax ( 431) 313 45-85 290

  Artikel 5

 

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax ( 431) 404 20-73 99

▼A1

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tlf.: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351 21) 394 60 72

Fax: (351 21) 394 60 73

▼M5

RUMÆNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tlf. (40) 21 319 2183

Fax (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tlf. (40) 21 319 9743

Fax (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tlf. (40) 21 231 0262

Fax (40) 21 312 0513

▼A1

SLOVENIEN

▼M6

  Artikel 4

 

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Tlf.: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si

  Artikel 5 og 6

 

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tlf.: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

▼A1

SLOVAKIET

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5 Bratislava

Tlf.: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra,

Pribinova 2,

812 72 Bratislava,

Tlf.: +421 2 5292 3659

Fax: +421 2 5296 7746

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SVERIGE

▼M2

  Artikel 3

 

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tlf. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

  Artikel 4 og 6

 

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tlf. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

  Artikel 5

 

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tlf. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

▼B

DET FORENEDE KONGERIGE

▼M1

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tlf. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tlf. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

▼M6

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

Kontor EEAS 02/309

1049 Bruxelles (Belgien)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Se side 93 i denne Tidende.

( 2 ) Udtalelse afgivet d. 13. december 2001 (endnu ikke offentliggjort i EF-Tidende).

( 3 ) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.