2001R1619 — DA — 09.02.2004 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1619/2001

af 6. august 2001

om fastsættelse af handelsnormer for æbler og pærer samt om ændring af forordning (EØF) nr. 920/89

(EFT L 215, 9.8.2001, p.3)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 85/2004 af 15. januar 2004

L 13

3

20.1.2004