02001L0081 — DA — 01.07.2018 — 006.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/81/EF

af 23. oktober 2001

om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer

(EUT L 309 af 27.11.2001, s. 22)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS DIREKTIV 2006/105/EF af 20. november 2006

  L 363

368

20.12.2006

 M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M3

RÅDETS DIREKTIV 2013/17/EU af 13. maj 2013

  L 158

193

10.6.2013

►M4

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2284 EØS-relevant tekst af 14. december 2016

  L 344

1

17.12.2016


Ændret ved:

 A1

AKT vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/81/EF

af 23. oktober 2001

om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stofferArtikel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er at begrænse emissionerne af forsurende og eutrofierende forureningsstoffer og ozonprækursorer for at forbedre beskyttelsen inden for Fællesskabet af miljøet og menneskers sundhed mod risikoen for negative virkninger fra forsuring, eutrofiering af jordbunden og ozon ved jordoverfladen, idet målsætningen på lang sigt er, at de kritiske niveauer og belastninger ikke overskrides, og at alle mennesker beskyttes effektivt mod de erkendte sundhedsfarer som følge af luftforurening, idet der indføres nationale emissionslofter med 2010 og 2020 som referencepunkter og gennemføres regelmæssige revisioner som fastsat i artikel 4 og 10.

▼M4 —————

▼B

Artikel 4

Nationale emissionslofter

1.  Medlemsstaterne begrænser senest ved udgangen af år 2010 deres årlige nationale emissioner af forureningsstofferne svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), flygtige organiske forbindelser (VOC) og ammoniak (NH3) til mængder, der ikke overstiger emissionslofterne i bilag I under hensyntagen til enhver ændring som følge af fællesskabsforanstaltninger vedtaget på baggrund af de i artikel 9 omhandlede rapporter.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at emissionslofterne i bilag I ikke overskrides efter 2010.

▼M4 —————

▼M3
BILAG INATIONALE EMISSIONSLOFTER FOR SO2, NOx, VOC OG NH3, DER SKAL NÅS INDEN 2010 (1)

Land

SO2

(kilotons)

NOx

(kilotons)

VOC

(kilotons)

NH3

(kilotons)

Belgien

99

176

139

74

Bulgarien (2)

836

247

175

108

Den Tjekkiske Republik

265

286

220

80

Danmark

55

127

85

69

Tyskland

520

1 051

995

550

Estland

100

60

49

29

Irland

42

65

55

116

Grækenland

523

344

261

73

Spanien

746

847

662

353

Frankrig

375

810

1 050

780

Kroatien (3)

70

87

90

30

Italien

475

990

1 159

419

Cypern

39

23

14

9

Letland

101

61

136

44

Litauen

145

110

92

84

Luxembourg

4

11

9

7

Ungarn

500

198

137

90

Μalta

9

8

12

3

Nederlandene

50

260

185

128

Østrig

39

103

159

66

Polen

1 397

879

800

468

Portugal

160

250

180

90

Rumænien (2)

918

437

523

210

Slovenien

27

45

40

20

Slovakiet

110

130

140

39

Finland

110

170

130

31

Sverige

67

148

241

57

Det Forenede Kongerige

585

1 167

1 200

297

EU 28

8 367

9 090

8 938

4 324

(1)   Disse nationale emissionslofter tager sigte på stort set at opfylde de foreløbige miljømålsætninger, der er omhandlet i artikel 5. Det forventes, at opfyldelsen af disse målsætninger vil resultere i en reduktion af eutrofieringen af jordbunden, således at det EU-areal, hvor depositionerne af næringsstofnitrogen overskrider de kritiske belastninger, vil blive mindsket med omkring 30 % i forhold til situationen i 1990.

(2)   Disse nationale emissionslofter er midlertidige og gælder med forbehold af den i artikel 10 i dette direktiv omhandlede revision, som skal være tilendebragt i 2008.

(3)   De nationale emissionslofter for Kroatien skal være opnået på tidspunktet for tiltrædelsen af Unionen.

▼M4 —————