2000R2007 — DA — 04.01.2010 — 007.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2007/2000

af 18. september 2000

om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces samt om ændring af forordning (EF) nr. 2820/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1763/1999 og forordning (EF) nr. 6/2000

(EFT L 240, 23.9.2000, p.1)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 af 30. november 2009

L 328

1

15.12.2009