2000L0076 — DA — 07.01.2014 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/76/EF

af 4. december 2000

om forbrænding af affald

(EFT L 332, 28.12.2000, p.91)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010

L 334

17

17.12.2010