1999R0659 — DA — 14.10.2015 — 004.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 659/1999

af 22. marts 1999

om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om den Europæiske unions funktionsmåde

(EUT L 083, 27.3.1999, p.1)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015

L 248

9

24.9.2015