1999D0469 — DA — 02.08.2001 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. juni 1999

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår byggevarer til beton, mørtel og injektionsmørtel

(meddelt under nummer K(1999) 1480)

(EØS-relevant tekst)

(1999/469/EF)

(EFT L 184, 17.7.1999, p.27)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

Kommissionens beslutning af 8. januar 2001

  L 209

33

2.8.2001
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. juni 1999

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår byggevarer til beton, mørtel og injektionsmørtel

(meddelt under nummer K(1999) 1480)

(EØS-relevant tekst)

(1999/469/EF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer ( 1 ), ændret ved direktiv 93/68/EØF ( 2 ), særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i forbindelse med attestering af en byggevares overensstemmelse vælge mellem de to procedurer i artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF og i alle tilfælde vælge »den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn«; det skal således for en given vare eller varetype afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for attestering af overensstemmelse, eller om det er nødvendigt at inddrage et autoriseret certificeringsorgan af grunde, der vedrører kriterierne i artikel 13, stk. 4;

(2)

i henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer; begrebet varer eller varetyper bør derfor defineres på samme måde som i mandaterne og i de tekniske specifikationer;

(3)

de to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF; det må derfor for hver vare eller varetype gøres klart ved henvisning til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis;

(4)

den procedure, der er anført i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2 ii), første variant, uden løbende overvågning, samt anden og tredje variant, medens proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b), svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2 i), og bilag III, punkt 2 ii), første variant med løbende overvågning;

(5)

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:Artikel 1

For byggevarer og byggevaregrupper, der er anført i bilag I, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter fabrikanten er eneansvarlig for en produktionskontrolordning i fabrikken, som sikrer, at varerne er i overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

Artikel 2

For byggevarer, der er anført i bilag II, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter der som supplement til produktionskontrolordningen i fabrikken, som gennemføres af fabrikanten, inddrages et autoriseret certificeringsorgan i bedømmelsen og overvågningen af produktionskontrollen eller af selve varen.

Artikel 3

I standardiseringsmandater anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag III.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

Fibre

Til andre anvendelser end dem, der er anført i bilag II.

Byggevarer til beskyttelse og reparation af beton

Til anvendelser med lave deevnekrav i bygninger og anlæg, hvor en enventuelt påkrævet klasse med hensyn til reaktion ved brand ikke er ►M1  A1 ( 3 ), A2 ( 4 ), B ( 5 ), C ( 6 ) ◄ .
BILAG II

Fibre

Til anvendelse i beton, mørtel og injektionsmørtel i bærende konstruktioner.

Byggevarer til beskyttelse og reparation af beton

Til andre anvendelser i bygninger og anlæg end dem, der er anført i bilag I.

Tilsætningsmidler

Tilsætningsstoffer (type I)

Tilsætningsstoffer (type II)

Til anvendelse i beton, mørtel og injektionsmørtel.
BILAG III

Bemærk:

For byggevarer, der har mere end en af de forudsatte anvendelser, der er anført for de følgende byggevaregrupper, er det autoriserede organs opgaver, som de afledes af de relevante systemer for attestering af overensstemmelse, kumulative.

BYGGEVAREGRUPPE:

BYGGEVARER TIL BETON, MØRTEL OG INJEKTIONSMØRTEL (1/2)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/CENELEC) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:Byggevare

Forudsat anvendelse

Niveau(er) eller klasse(r)

System(er) for attestering af overensstemmelse

Tilsætningsmidler

i beton, mørtel og injektionsmørtel

2+

Tilsætningsstoffer (type I)

i beton, mørtel og injektionsmørtel

2+

Tilsætningsstoffer (type II)

i beton, mørtel og injektionsmørtel

1+

Fibre

bærende anvendelser i beton, mørtel og injektionsmørtel

1

andre anvendelser i beton, mørtel og injektionsmørtel

3

Byggevarer til beskyttelse og reparation af beton

anvendelser med lave ydeevnekrav i bygninger og anlæg

4

andre anvendelser i bygninger og anlæg

2+

System 1+: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 i), med auditprøvning af stikprøver udtaget på fabrikken.

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 i), uden auditprøvning af stikprøver.

System 2+: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), første variant, inklusive certificering af fabrikkens produktionskontrol, hvor et autoriseret organ både gennemfører en indledende inspektion af fabrikken og fabrikkens produktionskontrol og foretager løbende tilsyn, bedømmelse og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), anden variant.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), tredje variant.

Systemet bør specificeres således, at det ogå kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab [se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne]. I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

BYGGEVARER TIL BETON, MØRTEL OG INJEKTIONSMØRTEL (2/2)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/CENELEC) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:Byggevare

Forudsat anvendelse

Niveau(er) eller klasse(r)

(reaktion ved brand)

System(er) for attestering af overensstemmelse

Byggevare til beskyttelse og reparation af beton

anvendelser, der er undergivet forskrifter om reaktion ved brand

►M1  A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)  ◄

1

►M1  A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

3

►M1  (A1 til E) (3), F ◄

4

(1)    ►M1  Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale). ◄

(2)    ►M1  Byggevarer/-materialer, der ikke er omfattet af fodnote 1. ◄

(3)    ►M1  Byggevarer/-materialer, som ikke skal testes for reaktion ved brand (f.eks. byggevarer/-materialer i klasse A1 i henhold til Kommissionens beslutning 96/603/EF) ◄ .

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt i), uden auditprøvning af stikprøver.

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 2.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, punkt ii), variant 3.

Systemet bør specificeres således, at det ogå kan anvendes, når det ikke et nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab [se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne]. I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.( 1 ) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

( 2 ) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

( 3 ) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).

( 4 ) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).

( 5 ) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).

( 6 ) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).