1999D0217 — DA — 29.03.2006 — 005.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. februar 1999

om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96

(meddelt under nummer K(1999) 399)

(EØS-relevant tekst)

(1999/217/EF)

(EFT L 084, 27.3.1999, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. juli 2000

  L 197

53

3.8.2000

►M2

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 23. januar 2002

  L 49

1

20.2.2002

►M3

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. april 2004

  L 113

28

20.4.2004

►M4

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. maj 2005

  L 128

73

21.5.2005

►M5

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. marts 2006

  L 91

48

29.3.2006
▼B

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. februar 1999

om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96

(meddelt under nummer K(1999) 399)

(EØS-relevant tekst)

(1999/217/EF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler ( 1 ), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

I medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2232/96 sender hver enkelt medlemsstat inden et år efter, at forordningen er trådt i kraft, Kommissionen en liste over de aromastoffer, den accepterer anvendt i eller på levnedsmidler, der markedsføres på dens område;

i medfør af artikel 3, stk. 2, i forordningen optages anmeldte aromastoffer, hvis lovlige brug i en medlemsstat skal anerkendes i de øvrige medlemsstater, på en liste, som godkendes efter fremgangsmåden i artikel 7 i forordningen;

det tages til efterretning, at nogle medlemsstater har begrænset eller forbudt brugen af nogle aromastoffer;

det tages til efterretning, at sådanne begrænsninger og forbud, der er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende afgørelse, fortsat kan anvendes, indtil der er foretaget en fuldstændig evaluering af det pågældende stof;

hvis en medlemsstat konstaterer, at et aromastof på listen kan bringe folkesundheden i fare, kan den fortsat bringe beskyttelsesproceduren i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2232/96 i anvendelse;

listen danner grundlag for det evalueringsprogram, som er omhandlet i artikel 4 i førnævnte forordning, og som skal fastlægges senest ti måneder efter godkendelsen af listen;

foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:Artikel 1

Listen over aromastoffer i bilaget vedtages hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

▼M2
Liste over aromastoffer, som medlemsstaterne har givet meddelelse om i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2232/96 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler

Listen over kemisk definerede aromastoffer er opdelt i to adskilte dele. Del A omfatter stofferne opstillet efter FL-nummer. Del B omfatter de stoffer, som medlemsstaterne har anmodet om fortrolig behandling af af hensyn til beskyttelse af producenternes intellektuelle ejendomsret.

I del A er CAS ( 2 )-, Einecs ( 3 )-, CoE ( 4 )- og FEMA ( 5 )-numre anført, når de findes.

Et nummer i kolonnen »Bemærkninger« henviser til følgende bemærkninger:

1) Stof, der benyttes på eller i levnedsmidler ikke blot af hensyn til sin aroma, men også til andre formål, og det kan derfor være omfattet af andre lovbestemmelser.

2) Stof, hvis brug i nogle medlemsstater er begrænset eller forbudt.

3) Stof, der skal prioriteres højt i evalueringsprogrammet, jf. forordning (EF) nr. 1565/2000.

4) Stof, som der skal forelægges supplerende oplysninger om.

5) Der kan forekomme inkonsekvens i forbindelse med navne, synonymer, systematiske navne samt CAS-, Einecs-, CoE- eller FEMA-numre.

▼M3

6) Stof, der ikke må anvendes i eller på levnedsmidler, medmindre det markedsføres lovligt i den/de pågældende medlemsstater.

▼M2

Der er specifikt opstået tvivl om, hvordan salte og andre derivater af et »generisk« stof skal behandles. Nogle stoffer er anmeldt med stor præcision. For andre stoffer mangler sådanne detaljerede oplysninger. For mange syrer og baser findes der ingen specifikke retningslinjer for, hvilke salte der er omfattet. Det antages foreløbig, men kun i forbindelse med denne liste, at ammonium-, natrium-, kalium- og calciumsalte samt chlorider, carbonater og sulfater er omfattet af det »generiske« stof, forudsat at disse forbindelser har aromaegenskaber. Den endelige accept afhænger imidlertid af resultaterne af evalueringen, hvor det i sådanne tilfælde nøje bør kontrolleres, at en sådan sammenlægning er korrekt.

DEL A

AROMASTOFFER

(opstillet efter FL-nummer)FL-nr.

Kemiske gruppe

CAS-nr.

Navn

FemA-nr.

CoE-nr.

EINECS-nr.

FL-nr.

Synonymer

Systematisk navn

Bemærkninger

01.001

31

138-86-3

limonen

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien; 1-methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexen; dipenten; carven; cinen; citren;

 

5

01.002

31

99-87-6

1-isopropyl-4-methylbenzen

2356

620

202-796-7

01.002

p-cymen; cymen; p-methyl-isopropylbenzen; 4-isopropyl-1-methylbenzen; cymol; 4-methyl-1-isopropylbenzen; 1-methyl-4-isopropylbenzen

 
 

01.003

31

127-91-3

pin-2(10)-en

2903

2114

204-872-5

01.003

beta-pinen

6,6-dimethyl-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan

 

01.004

31

80-56-8

pin-2(3)-en

2902

2113

201-291-9

01.004

alpha-pinen

2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-en

 

01.005

31

586-62-9

terpinolen

3046

2115

209-578-0

01.005

p-mentha-1,4(8)-dien; 1-methyl-4-isopropyliden-1-cyclohexen; 1,4(8)-terpadien;

p-mentha-1,4(8)-dien

 

01.006

31

99-83-2

alpha-phellandren

2856

2117

202-792-5

01.006

phellandren: 2-methyl-5-isopropyl-1,3-cyclohexadien; 4-isopropyl-1-methyl-1,5-cyclohexadien

p-mentha-1,5-dien

 

01.007

31

87-44-5

beta-caryophyllen

2252

2118

201-746-1

01.007

caryophyllen; 2-methylen-6,10,10-trimethylbicyclo-[7,2,0]-undec-5-en

4,11,11-trimethyl-8-methylen-bicyclo[7.2.0]undec-4(trans)-en

 

01.008

31

123-35-3

myrcen

2762

2197

204-622-5

01.008

7-methyl-3-methylen-1,6-octadien

7-methyl-3-methylenocta-1,6-dien

 

01.009

31

79-92-5

camphen

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-dimethyl-2-methylennorcamphen; 2,2-dimethyl-3-methylennorbornan

 
 

01.010

31

1195-32-0

1-isopropenyl-4-methylbenzen

3144

2260

214-795-9

01.010

4,alpha-dimethylstyren; p-isopropenyltoluen; 1-methyl-4-(isopropenyl)benzen 2-p-tolylpropen

 
 

01.011

31

644-08-6

4-methyl-1,1′-biphenyl

3186

2292

211-409-0

01.011

p-methyldiphenyl; p-methylphenylbenzen; phenyl-p-tolyl; p-phenyltoluen

 
 

01.013

31

92-52-4

biphenyl

3129

10978

202-163-5

01.013

diphenyl; phenylbenzen

 

4

01.014

31

90-12-0

1-methylnaphthalen

3193

11009

201-966-8

01.014

alpha-methylnaphthalen

 
 

01.015

31

100-42-5

vinylbenzen

3233

11022

202-851-5

01.015

styren; vinylbenzol; phenylethen; phenylethylen

 

2, 3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-bisabolatrien

3331

10979

207-805-8

01.016

gamma-bisabolen; 1-methyl-4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-cyclohexen

6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyliden)hept-5-en

 

01.017

31

4630-07-3

valencen

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-isopropenylnapthalen

1,2-dimethyl-9-isopropylen-bicyclo[4.4.0]dec-5-en

 

01.018

31

13877-91-3

beta-ocimen

3539

11015

237-641-2

01.018

trans-beta-ocimen; 1,3,6-octatrien, 3,7-dimethyl-

3,7-dimethylocta-1,3(trans),6-trien

 

01.019

31

99-86-5

alpha-terpinen

3558

11023

202-795-1

01.019

1-methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadien

p-mentha-1,3-dien

 

01.020

31

99-85-4

gamma-terpinen

3559

11025

202-794-6

01.020

1-methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadien

p-mentha-1,4-dien

 

01.021

31

29350-73-0

delta-cadinen

 

10982

249-580-9

01.021

alpha-, beta-, gamma-, epsilon-, delta-cadien

2,3,4,7,8,10-hexahydro-1,6-dimethyl-4-isopropylnapthalen

 

01.022

31

469-61-4

alpha-cedren

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-tetramethyl-tricyclo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-guaiadien

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-dimethyl-7-isopropenyl-delta-9,10-octahydroazulen; alpha-guaien

2,8-dimethyl-5-isopropenyl-bicyclo[5.3.0] dec-1(7)-en

 

01.024

31

5208-59-3

beta-bourbonen

 

11931

 

01.024

 

2-methyl-8-methylen-5-isopropyl-tricyclo[5.3.0.0(2.6)]decan

 

01.025

31

30640-46-1

2-methyl-1,3-cyclohexadien

 

11797

250-269-5

01.025

dihydrotoluen-(1,3)

 
 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-guaiadien

 
 

201-860-1

01.026

beta-guaien; (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-7-isopropyliden-1,4-dimethylazulen

2,8-dimethyl-5-isopropyliden-bicyclo[5.3.0] dec-1(7)-en

 

01.027

31

17627-44-0

bisabola-1,8,12-trien

 
 

241-610-9

01.027

alpha-bisabolen

6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)hepta-2,5-dien

 

01.028

31

495-61-4

beta-bisabolen

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466-78-9

delta-3-caren

3821

10983

236-719-3

01.029

3-caren; isodipren; d-3-caren; car-3-en; 4,7,7-trimethyl-3-norcaren; 3,7,7-trimethylbicyclo[4,1,0]hept-3-en

3,7,7-trimethyl-bicyclo-[4.1.0] hept-3-en

 

01.030

31

13744-15-5

beta-cubeben

 

10989

 

01.030

 

10-methyl-4-methylen-7-isopropyl-tricyclo[4.4.0.0(1.5)]decan

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalen

 
 

250-150-8

01.031

dehydroionen

 
 

01.032

31

7681-88-1

2,3-dihydrofarnesen

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590-73-8

2,2-dimethylhexan

 
 

209-689-4

01.033

 
 
 

01.034

31

589-43-5

2,4-dimethylhexan

 
 

209-649-6

01.034

 
 
 

01.035

31

673-84-7

2,6-dimethylocta-2,4,6-trien

 
 

211-614-5

01.035

 
 
 

01.036

31

101-81-5

diphenylmethan

 

11847

202-978-6

01.036

benzylbenzen; phenylbenzyl; 1,1′-methylenbis-benzen

 
 

01.037

31

112-41-4

dodec-1-en

 

10992

203-968-4

01.037

1-dodecen; dodecylen

 
 

01.038

31

112-40-3

dodecan

 
 

203-967-9

01.038

n-dodecan

 
 

01.039

31

20307-84-0

delta-elemen

 

10996

 

01.039

 

3-isopropenyl-1-isopropyl-4-methyl-4-vinylcyclohex-1-en

 

01.040

31

502-61-4

alpha-farnesen

3839

10998

207-948-6

01.040

1,3,6,10-dodecatetraen, 3,7,11-trimethyl (alpha-isomer)

3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraen

5

01.041

31

18794-84-8

beta-farnesen

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraen; 2,6,10-trimethyl-2,6,9,11-dodecatetren

7,11-dimethyl-3-methylen-1,6,10-dodecatrien

5

01.042

31

23986-74-5

germacra-1(10),4(14),5-trien

 
 
 

01.042

germacren D

3-isopropyl-6-methyl-10-methylencyclodeca-1,6-dien

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-humulatrien

 

11004

229-816-7

01.043

alpha-humulen; alpha-caryophyllen

1,5,5,8-tetramethylcycloundeca-3,7,10-trien

 

01.044

31

1135-66-6

isolongifolen

 
 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-en

 

01.045

31

5989-27-5

d-limonen

2633

491

227-813-5

01.045

 

p-mentha-1,8-dien

 

01.046

31

5989-54-8

l-limonen

2633

491

227-815-6

01.046

levo-limonen

 

5

01.047

31

475-20-7

longifolen

 
 

207-491-2

01.047

 

decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylen-1,4-methanoazulen

 

01.049

31

78-79-5

2-methylbuta-1,3-dien

 
 

201-143-3

01.049

isopren; 2-methyl-1,3-butadien; beta-methylbivinyl; isopentadien

 
 

01.050

31

589-34-4

3-methylhexan

 
 

209-643-3

01.050

 
 
 

01.051

31

91-57-6

2-methylnaphthalen

 

11010

202-078-3

01.051

beta-methylnaphtalener; beta-methylnaphthalen

 
 

01.052

31

10208-80-7

alpha-muurolen

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimethylen-5-isopropyl-bicyclo[4.4.0]decan

 

01.053

31

91-20-3

naphthalen

 

11014

202-049-5

01.053

naphthen; naftalin

 
 

01.054

31

629-62-9

pentadecan

 
 

211-098-1

01.054

n-pentadecan

 
 

01.055

31

555-10-2

beta-phellandren

 

11017

209-081-9

01.055

 

p-mentha-1(7),2-dien

 

01.056

31

512-61-8

alpha-santalen

 
 
 

01.056

 

1,7-dimethyl-7-(4-methyl-3-pentenyl)tricyclo[2.2.1.0 (2,6)] heptan

 

01.057

31

629-59-4

tetradecan

 
 

211-096-0

01.057

n-tetradecan

 
 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimethylnaphthalen

 
 

207-490-7

01.058

ionen; 1,1,6-trimethyltetralin;

 
 

01.059

31

3387-41-5

4(10)-thujen

 

11018

222-212-4

01.059

 

4-methylen-1-isopropyl-bicyclo[3.1.0]hexan

 

01.060

31

508-32-7

1,1,7-trimethyltricyclo[2.2.1.0.(2.6)]heptan

 
 

208-083-7

01.060

tricyclen

 
 

01.061

31

16356-11-9

undeca-1,3,5-trien

3795

 

240-416-1

01.061

 
 
 

01.062

31

98-83-9

(1-methylethenyl)benzen

 
 

202-792-5

01.062

2-phenylpropen; beta-phenylpropen; alpha-methylstyren; isopropylphenylethylen; methylstyren

 
 

01.064

31

3338-55-4

cis-3,7-dimethyl-1,3,6-octatrien

 
 

222-081-3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-methylethyl)-2-methyl-1,3-cyclohexadien

2856

2117

224-167-6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedren

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetramethyltricyclo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-en

 

01.067

31

 

8(14)-cedren

 
 
 

01.067

beta-cedren

2,2,4,8-tetramethyltricyclo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(14)-en

 

01.068

31

592-98-3

3-octen

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-undecatetraen

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-octen

 
 

203-893-7

 
 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-octen

 
 

203-894-2

 
 
 
 

01.072

31

544-76-3

Hexadecan

 
 

280-878-9

 
 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-octen

 
 
 
 
 
 
 

01.074

31

593-45-3

Octadecan

 
 

209-790-3

 
 
 
 

01.075

31

629-78-7

Heptadecan

 
 

211-108-4

 
 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-decadien

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

02.001

02

78-83-1

2-methylpropan-1-ol

2179

49

201-148-0

02.001

isobutanol; isopropylcarbinol

 
 

02.002

01

71-23-8

propan-1-ol

2928

50

200-746-9

02.002

propylalkohol

 
 

02.003

02

123-51-3

isopentanol

2057

51

204-633-5

02.003

isoamylalkohol; isopentylalkohol; 3-methyl-1-butanol; isobutylcarbinol

3-methylbutan-1-ol

 

02.004

01

71-36-3

butan-1-ol

2178

52

200-751-6

02.004

propylcarbinol; 3-hydroxybutan; butylalkohol

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111-27-3

hexan-1-ol

2567

53

203-852-3

02.005

alkohol C-6; n-hexylalkohol; caproylalkohol; amylcarbinol; n-hexanol

 
 

02.006

01

111-87-5

octan-1-ol

2800

54

203-917-6

02.006

alkohol C-8; n-octylalkohol; heptylcarbinol; caprylalkohol; primær octylalkohol

 
 

02.007

01

143-08-8

nonan-1-ol

2789

55

205-583-7

02.007

alkohol C-9; nonalol; octylcarbinol; n-nonylalkohol

 
 

02.008

01

112-53-8

dodecan-1-ol

2617

56

203-982-0

02.008

alkohol C-12; laurylalkohol; dodecylalkohol 1-dodecanol; undecylcarbinol

 
 

02.009

01

36653-82-4

hexadecan-1-ol

2554

57

253-149-0

02.009

cetylalkohol; alkohol C-16; n-hexadecylalkohol; palmitylalkohol

 
 

02.010

23

100-51-6

benzylalkohol

2137

58

202-859-9

02.010

alpha-hydroxytoluen; phenylcarbinol; phenylmethanol; phenylmethylalkohol

 

1

02.011

04

106-22-9

citronellol

2309

59

203-375-0

02.011

 

3,7-dimethyloct-6-en-1-ol

 

02.012

03

106-24-1

geraniol

2507

60

203-377-1

02.012

2,6-dimethyl-2,6-octadien-8-ol; trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol

3,7-dimethylocta-2(trans),6-dien-1-ol

 

02.013

06

78-70-6

linalool

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-dimethyl-octadien-2,7-ol-6; 2,6-dimethyl-2,7-octadien-6-ol; linalol

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol

 

02.014

06

98-55-5

alpha-terpinol

3045

62

202-680-6

02.014

alpha-terpineol; 1-methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen-8-ol; alpha-terpilenol

p-menth-1-en-8-ol

 

02.015

08

89-78-1

menthol

2665

63

201-939-0

02.015

2-isopropyl-5-methylcyclohexanol; hexahydrothymol; 5-methyl-2-isopropylhexahydrophenol; 5-methyl-2-isopropylcyclohexanol

cis(1,3)-trans(1,4)-menthan-3-ol

5

02.016

08

507-70-0

borneol

2157

64

208-080-0

02.016

camphol; d-camphanol; 2-camphanol; bornylalkohol

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.017

22

104-54-1

cinnamylalkohol

2294

65

203-212-3

02.017

cinnamylalkohol; gamma-phenylallylalkohol; 3-phenyl-2-propen-1-ol; 2-propen-1-ol,-3-phenyl

3-phenylprop-2-enol

 

02.018

06

7212-44-4

nerolidol

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol; dodecatrien

3,7,11-trimethyl-1,6(cis),10-dodecatrien-3-ol

5

02.019

15

60-12-8

2-phenylethan-1-ol

2858

68

200-456-2

02.019

phenethylalkohol; beta-phenethylalkohol; 1-phenyl-2-ethanol; 2-phenylethylalkohol; benzylcarbinol

 
 

02.020

03

2305-21-7

hex-2-en-1-ol

2562

69

218-972-1

02.020

2-hexenol; 3-propylallylalkool

 
 

02.021

01

111-70-6

heptan-1-ol

2548

70

203-897-9

02.021

heptylalkohol; alkohol C-7; hydroxyheptan; oenantalkohol; pri. heptylalkohol; hexylcarbinol

 
 

02.022

05

123-96-6

octan-2-ol

2801

71

204-667-0

02.022

sec-octylalkohol; methylhexylcarbinol: sec-caprylalkohol; hexylmethylcarbinol

 
 

02.023

05

3391-86-4

oct-1-en-3-ol

2805

72

222-226-0

02.023

amylvinylcarbinol; n-pentylvinylcarbinol

 
 

02.024

01

112-30-1

decan-1-ol

2365

73

203-956-9

02.024

alkohol C-10; n-decylalkohol: nonylcarbinol; decylalkohol

 
 

02.026

02

106-21-8

3,7-dimethyloctan-1-ol

2391

75

203-374-5

02.026

tetrahydrogeraniol; dihydrocitronellol

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

rhodinol

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alpha-citronellol; 2,6-dimethyl-1-octen-8-ol

3,7-dimethyloct-7-en-1-ol

 

02.028

06

78-69-3

3,7-dimethyloctan-3-ol

3060

77

201-133-9

02.028

tetrahydrolinalool; tetrahydrolinalol; 1-ethyl-1,5-dimethylhexanol

 
 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol

2478

78

225-004-1

02.029

farnesol; 2,6,10-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-12-ol

 
 

02.030

22

101-85-9

alpha-pentylcinnamylalkohol

2065

79

202-982-8

02.030

n-amylcinnamylalkohol; 2-amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol; 2-benzylidenheptanol

2-pentyl-3-phenylprop-2-enol

 

02.031

22

122-97-4

3-phenylpropan-1-ol

2885

80

204-587-6

02.031

benzylethylalkohol; hydrocinnamylalkohol; phenylpropylalkohol; dihydrocinnamylalkohol

 
 

02.033

21

93-54-9

1-phenylpropan-1-ol

2884

82

202-256-0

02.033

phenylethylcarbinol; 1-phenylpropylalkohol; alpha-ethyllbenzylalkohol; ethylphenylcarbinol

 
 

02.034

21

705-73-7

1-phenylpentan-2-ol

2953

83

211-887-0

02.034

alpha-propylphenethylalkohol; benzylpropylcarbinol; benzylbutylalkohol; n-propylbenzylcarbinol

 
 

02.035

06

100-86-7

2-methyl-1-phenylpropan-2-ol

2393

84

202-896-0

02.035

2-benzyl-2-propanol; 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanon; benzyldimethylcarbinol

 
 

02.036

21

2344-70-9

4-phenylbutan-2-ol

2879

85

219-055-9

02.036

phenylethylmethylcarbinol; methyl-2-phenylethylcarbinol

 
 

02.037

06

10415-87-9

3-methyl-1-phenylpentan-3-ol

2883

86

233-889-0

02.037

phenylethylmethylethylcarbinol; 3-methyl-1-phenyl-3-pentanol

 
 

02.038

08

1632-73-1

fenchylalkohol

2480

87

216-639-5

02.038

2-fenchanol; alpha-fenchol; 1,3,3-trimethyl-2-norbornanol; 1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.039

23

536-60-7

4-isopropylbenzylalkohol

2933

88

208-640-4

02.039

cuminol; p-cymen-7-ol; cuminylalkohol

 
 

02.040

01

71-41-0

pentan-1-ol

2056

514

200-752-1

02.040

amylalkohol; pentylalkohol; n-butylcarbinol

 
 

02.041

06

75-85-4

2-methylbutan-2-ol

 

515

200-908-9

02.041

t-amylalkohol

 
 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-methylphenyl)propan-2-ol

3242

530

214-817-7

02.042

p-cymen-8-ol; p-alpha-alpha-trimethylbenzylalkohol; 2-p-tolyl-2-propanol; 8-Hydroxy-p-cymen; dimethyl-p-tolylcarbinol

 
 

02.043

02

97-95-0

2-ethylbutan-1-ol

 

543

202-621-4

02.043

 
 
 

02.044

05

589-82-2

heptan-3-ol

3547

544

209-661-1

02.044

n-butylethylcarbinol; ethylbutylcarbinol

 
 

02.045

05

543-49-7

heptan-2-ol

3288

554

208-844-3

02.045

2-hydroxyheptan; amylmethylcarbinol; sec-heptylalkohol; methylamylcarbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107-74-4

3,7-dimethyloctan-1,7-diol

2586

559

203-517-1

02.047

hydroxycitronellol; 7-hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-ol; hydroxydihydrocitronellol

 
 

02.049

03

7786-44-9

nona-2,6-dien-1-ol

2780

589

232-097-2

02.049

nonadienol

 
 

02.050

03

20273-24-9

pent-2-en-1-ol

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521-91-2

5-phenylpentan-1-ol

3618

674

234-064-8

02.051

phenylamylalkohol

 
 

02.052

06

75-65-0

2-methylpropan-2-ol

 

698

200-889-7

02.052

1,1-dimethylethanol; tertbutanol; tert. butanol;

 
 

02.053

22

3360-41-6

4-phenylbutan-1-ol

 

699

222-128-8

02.053

 
 
 

02.054

06

80-53-5

p-menthan-1,8-diol

 

701

201-288-2

02.054

terpinhydrat; 4-hydroxy-alpha,alpha,4-trimethylcyclohexan methanol; dipentenglycol

 
 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-trimethylhexan-1-ol

3324

702

222-376-7

02.055

trimethylhexylalkohol; isononanol

 
 

02.056

04

928-96-1

hex-3(cis)-en-1-ol

2563

750

213-192-8

02.056

beta-gamma-hexenol; cis-3-hexenol; hex-3-en-1-ol

 

5

02.057

01

112-42-5

undecan-1-ol

3097

751

203-970-5

02.057

undecylalkohol; decylcarbinol; 1-hendecanol

 
 

02.058

03

106-25-2

nerol

2770

2018

203-378-7

02.058

nerolol; neraniol; cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol; cis-2,6-dimethyl-2,6-octadien-8-ol;

3,7-dimethyl-2(cis),6-octadien-1-ol

 

02.059

08

124-76-5

isoborneol

2158

2020

204-712-4

02.059

isocamphol; borneol(iso); (iso)-camphol; isobornylalkohol (exo)-2-camphanol; (exo)-2-bornanol; bornan-2-ol

1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.060

07

536-59-4

p-mentha-1,8-dien-7-ol

2664

2024

208-639-9

02.060

perilla-alkohol; perillylalkohol; 1-Hydroxymethyl-4-isopropenyl-1-cyclohexen; dihydrocuminalkohol

 
 

02.061

08

619-01-2

dihydrocarveol

2379

2025

210-575-1

02.061

8-menthen-2-ol; 6-methyl-3-isopropenylcyclohexanol

p-menth-8-en-2-ol

 

02.062

08

99-48-9

carveol

2247

2027

202-757-4

02.062

p-mentha-6,8-dien-2-ol; 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol

p-mentha-1,8-dien-2-ol

 

02.063

08

2216-52-6

d-neomenthol

2666

2028

218-691-4

02.063

2-propyl-iso-5-methylcyclohexanol; 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol

2-isopropyl-5-methylcyclohexanol [1S-(1alpha,2alpha,5beta)]-

 

02.064

21

98-85-1

1-phenylethan-1-ol

2685

2030

202-707-1

02.064

alpha-methylbenzylalkohol; methylphenylcarbinol; styrallylalkohol; 1-phenyl-1-hydroxyethan

 
 

02.065

21

7779-78-4

4-methyl-1-phenylpentan-2-ol

2208

2031

231-939-6

02.065

benzylisobutylcarbinol; alpha-isobutylphenethylalkohol; 2-methylpropylbenzylcarbinol; 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol

 
 

02.066

21

17488-65-2

4-phenylbut-3-en-2-ol

2880

2032

241-501-6

02.066

methylstyrylcarbinol; alpha-methylcinnamylalkohol

 
 

02.067

05

89-79-2

isopulegol

2962

2033

201-940-6

02.067

1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol; p-menth-8(9)-en-3-ol

p-menth-8-en-3-ol

 

02.068

03

107-18-6

prop-2-en-1-ol

 

2136

203-470-7

02.068

allylalkohol; 2-propen-1-ol; 1-Propenol-3; vinylcarbinol

 
 

02.070

08

108-93-0

cyclohexanol

 

2138

203-630-6

02.070

hexalin; hexahydrophenol; hydroxycyclohexan

 
 

02.071

08

499-69-4

p-menthan-2-ol

3562

2228

207-885-4

02.071

Hexahydrocarvacrol; 3-isopropyl-6-methylcyclohexanol; carvomenthol; 1-methyl-4-isopropyl-2-cyclohexanol

 

5

02.072

06

562-74-3

4-terpinenol

2248

2229

209-235-5

02.072

4-carvomenthenol; 1-methyl-4-isopropylcyclohex-1-en-4-ol; 1-p-menthen-4-ol; 1-methyl-4-isopropyl

p-menth-1-en-4-ol

 

02.073

22

1123-85-9

2-phenylpropan-1-ol

2732

2257

214-379-7

02.073

2-phenylpropylalkohol

 
 

02.074

04

6126-50-7

hex-4-en-1-ol

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675-34-8

neo-dihydrocarveol

 

2296

 

02.075

 

p-menth-8-en-2-ol

 

02.076

02

137-32-6

2-methylbutan-1-ol

 

2346

205-289-9

02.076

 
 
 

02.077

05

584-02-1

pentan-3-ol

 

2349

209-526-7

02.077

diethylcarbinol

 
 

02.078

01

64-17-5

ethanol

2419

11891

200-578-6

02.078

methylcarbinol; absolut alkohol; vandfri alkohol; dehydreret alkohol; ethylalkohol; ethylhydroxid

 

1

02.079

05

67-63-0

isopropanol

2929

 

200-661-7

02.079

isopropylalkohol; propan-2-ol; isopropanol; dimethylcarbinol; propanol(iso); sec-propylalkohol

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(p-tolyl)ethan-1-ol

3139

10197

208-637-8

02.080

p-alpha-dimethylbenzylalkohol; p-tolylmethylcarbinol; 1-p-tolyl-1-ethanol; 4-toluen;

1-(4-methylphenyl)ethan-1-ol

 

02.081

05

108-82-7

2,6-dimethylheptan-4-ol

3140

11719

203-619-6

02.081

di-isobutylcarbinol; diisobutylcarbinol

 
 

02.082

02

104-76-7

2-ethylhexan-1-ol

3151

11763

203-234-3

02.082

2-ethylhexylalkohol

 
 

02.083

08

491-04-3

p-menth-1-en-3-ol

3179

10248

207-725-3

02.083

piperitol

 
 

02.085

08

546-79-2

sabinen-hydrat

3239

10309

208-911-7

02.085

sabinen-hydrat; thujan-4-ol

1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-ol

 

02.086

05

1653-30-1

undecan-2-ol

3246

11826

216-722-6

02.086

sec-undecylalkohol; methylnonylcarbinol

 
 

02.087

05

628-99-9

nonan-2-ol

3315

11803

211-065-1

02.087

methyl-n-heptylcarbinol; sec-n-nonanol; methylheptylcarbinol

 
 

02.088

05

6032-29-7

pentan-2-ol

3316

11696

227-907-6

02.088

sec-amylalkohol; alpha-methylbutanol; methyl-n-propyl carbinol; propylmethylcarbinol

 
 

02.089

05

623-37-0

hexan-3-ol

3351

11775

210-790-0

02.089

ethylpropylcarbinol

 
 

02.090

03

31502-14-4

non-2(trans)-en-1-ol

3379

10292

250-662-1

02.090

 
 

5

02.091

07

515-00-4

myrtenol

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-Dimethyl-2-oxomethylbicyclo[1,3,3]-hept-2-en; 10-hydroxy-2-pinen; 2-pinen-10-ol

2-hydroxymethyl-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-en

 

02.092

08

57069-86-0

dehydrodihydroionol

3446

10195

 

02.092

alpha,2,6,6-tetramethyl-1,3-cyclohexadien-1-propanol

4-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)-butan-2-ol

 

02.093

04

35854-86-5

non-6-en-1-ol

3465

10294

252-764-1

02.093

cis-6-nonenol

 

5

02.094

04

20125-84-2

oct-3-en-1-ol

3467

10296

243-533-6

02.094

cis-3-octenol

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-ethylfenchol

3491

10208

242-243-7

02.095

2-ethyl-1,3,3-trimethyl-2-norbornanol

2-ethyl-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.096

06

586-82-3

1-terpinenol

3563

10252

209-585-9

02.096

4-isopropyl-1-methyl-3-cyclohexen-1-ol; 1-methyl-4-isopropyl-3-cyclohexen-1-ol; p-menthen-1-ol, p-3-methenol-1

p-menth-3-en-1-ol

 

02.097

06

138-87-4

beta-terpinol

3564

10254

205-342-6

02.097

1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-1-ol; 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexanol

p-menth-8(10)-en-1-ol

 

02.098

05

589-98-0

octan-3-ol

3581

11715

209-667-4

02.098

ethyl-n-amylcarbinol; amylethylcarbinol; d-n-octanol;

 
 

02.099

05

616-25-1

pent-1-en-3-ol

3584

11717

210-472-1

02.099

B-pentenol; vinylethylcarbinol; ethylvinylcarbinol

 
 

02.100

08

5947-36-4

pinocarveol

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-pinen-3-ol; 6,6-dimethyl-3-hydroxy-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan; 2(10)-pinenol-3

3-hydroxy-6,6-dimethyl-2-methylen-bicyclo[3.1.1]heptan

 

02.101

08

473-67-6

pin-2-en-4-ol

3594

10304

207-470-8

02.101

verbenol; 4-hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en; d-verbenol; 2-pinenol-4

4,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-on

 

02.102

05

76649-14-4

oct-3-en-2-ol

3602

 

278-508-9

02.102

trans-3-octen-2-ol

 
 

02.103

05

1565-81-7

decan-3-ol

3605

10194

 

02.103

heptylethylcarbinol; ethylheptylcarbinol

 
 

02.104

05

4798-44-1

hex-1-en-3-ol

3608

10220

225-355-0

02.104

1-vinylbutan-1-ol; vinylpropylcarbinol; propylvinylcarbinol

 
 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol

3624

 

246-815-7

02.105

alpha-ionol

 
 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,2,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol

3625

 

244-735-7

02.106

beta-ionol

 
 

02.107

08

3293-47-8

dihydro-beta-ionol

3627

 

221-957-2

02.107

ß-dihydroionol

4-(2,2,6-trimethylcyclohex-1-enyl)butan-2-ol

 

02.108

06

103-05-9

2-methyl-4-phenylbutan-2-ol

3629

10281

203-074-4

02.108

phenylethyldimethylcarbinol; 1,1-dimethyl-3-phenyl-1-propanol; dimethylphenylethylcarbinol

 
 

02.109

03

556-82-1

3-methylbut-2-en-1-ol

3647

11795

209-141-4

02.109

prenol

 
 

02.110

04

36806-46-9

2,6-dimethylhept-6-en-1-ol

3663

 

253-223-2

02.110

 
 
 

02.111

05

598-75-4

3-methylbutan-2-ol

3703

 

209-950-2

02.111

methylisopropylcarbinol; isopropylmethylcarbinol

 
 

02.112

03

41453-56-9

non-2(cis)-en-1-ol

3720

10292

255-376-0

02.112

z-2-nonen-1-ol

 

5

02.113

04

64275-73-6

oct-5(cis)-en-1-ol

3722

 

264-764-9

02.113

z-5-octen-1-ol

 
 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)ethan-1-ol

3741

 

217-600-5

02.114

alpha-campholenalkohol; 2-(2,3,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)ethanol

 
 

02.115

02

589-35-5

3-methylpentan-1-ol

3762

10275

209-644-9

02.115

2-ethyl-4-butanol

 
 

02.118

06

472-97-9

beta-caryophyllenalkohol

 

10188

207-458-2

02.118

caryolan-1-ol; Isocaryphyllen

4,4,8-trimethyl-tricyclo[6.3.1.0(2.5)]dodecan-1-ol

 

02.119

07

28231-03-0

cedrenol

 

10189

248-917-7

02.119

 

2,6,6-trimethyl-tricyclo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-yl methanol

 

02.120

06

77-53-2

cedrol

 

10190

201-035-6

02.120

cedertræolie-alkoholer; octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol; 8ßH-cedran-8-ol

2,6,6,8-tetramethyl-tricyclo[5.3.1.0(1.5)]undecan-8-ol

 

02.121

05

78-92-2

butan-2-ol

 

11735

201-158-5

02.121

2-hydroxybutan; butylenhydrat; methylethylcarbinol; sec-butylalkohol

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269-90-7

p-mentha-1,8(10)-dien-9-ol

 

10239

221-889-3

02.122

p-mentha-1,8-dien-10-ol

 
 

02.123

06

115-18-4

2-methylbut-3-en-2-ol

 

11794

204-068-4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569-60-4

6-methylhept-5-en-2-ol

 

10264

216-377-1

02.124

 
 
 

02.125

04

112-43-6

undec-10-en-1-ol

 

10319

203-971-0

02.125

undecen-1-ol; alkohol C-11; n-undecylenalkohol

 
 

02.126

01

112-72-1

tetradecan-1-ol

 

10314

204-000-3

02.126

myristylalkohol; alkohol C-14

 
 

02.128

23

105-13-5

p-anisylalkohol

2099

66

203-273-6

02.128

anisalkohol

4-methoxybenzylalkohol

 

02.129

06

515-69-5

bisabola-1,12-dien-8-ol

 

10178

208-205-9

02.129

alpha-bisabolol

6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)hept-5-en-2-ol

 

02.130

03

6117-91-5

but-2-en-1-ol

 

11737

228-086-7

02.130

 
 
 

02.131

05

598-32-3

but-3-en-2-ol

 
 

209-929-8

02.131

 
 
 

02.132

09

107-88-0

butan-1,3-diol

 
 

203-529-7

02.132

1,3-butylenglycol

 
 

02.133

10

513-85-9

butan-2,3-diol

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-butylenglycol; dimethylethylenglycol

 
 

02.134

07

4442-79-9

2-cyclohexylethan-1-ol

 
 

224-672-1

02.134

 
 
 

02.135

08

96-41-3

cyclopentanol

 

10193

202-504-8

02.135

cyclopentylalkohol

 
 

02.136

05

51100-54-0

dec-1-en-3-ol

3824

 

256-967-6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104-80-9

dec-2-en-1-ol

 

11750

244-784-4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019-22-2

dec-9-en-1-ol

 
 

235-878-6

02.138

omega-decenol; decylenalkohol

 
 

02.139

03

18409-21-7

deca-2,4-dien-1-ol

3911

11748

242-291-9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-dihydrolinalool

 
 
 

02.140

 

3,7-dimethyloct-6-en-3-ol

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethan-1-ol

3938

 

204-890-3

02.141

nopol; 6,6-dimethyl-2-norpinen-2-ethanol; 2-hydroxymethyl-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-en

 
 

02.142

05

464-07-3

3,3-dimethylbutan-2-ol

 
 

207-347-9

02.142

pinacolylalkohol; 3,3-dimethyl-2-butanol; tert-butylmethylcarbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479-58-8

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

 
 

242-362-4

02.144

dihydromyrcenol

 
 

02.145

05

29414-56-0

2,6-dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol

 
 

249-613-7

02.145

notrienol

 
 

02.146

06

29957-43-5

3,7-dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol

3830

10202

249-975-6

02.146

 
 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-dimethyloctan-3-ol

 
 

205-787-6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203-28-8

dodecan-2-ol

 

11760

233-500-4

02.148

 
 
 

02.149

06

639-99-6

elemol

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-methyl-3-isopropylen-4-vinylcyclohexyl)propan-2-ol

 

02.150

06

1113-21-9

geranyllinalool

 
 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol

 

02.151

03

33467-76-4

hept-2-en-1-ol

 

11773

251-534-8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606-47-0

hept-3-en-1-ol

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467-79-7

hepta-2,4-dien-1-ol

 
 

251-535-3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454-85-9

heptadecan-1-ol

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938-52-7

1-hepten-3-ol

 

10218

225-579-9

02.155

 
 
 

02.156

03

928-94-9

hex-2(cis)-en-1-ol

3924

69

213-190-7

02.156

2-hexenol

 

5

02.157

03

2305-21-7

hex-2(trans)-en-1-ol

2562

69

213-191-2

02.157

2-hexenol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544-12-7

hex-3-en-1-ol

2563

750

213-193-3

02.159

beta-gamma-hexenol; cis-3-hexenol

 

5

02.160

04

928-91-6

hex-4(cis)-en-1-ol

 
 

213-187-0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111-28-4

hexa-2,4-dien-1-ol

3922

 

203-853-9

02.162

sorbinalkohol; 1-hydroxy-2,4-hexadien

 
 

02.163

05

626-93-7

hexan-2-ol

 

11774

210-971-4

02.163

 
 
 

02.164

23

530-56-3

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol

 
 

208-485-2

02.164

 
 
 

02.165

23

623-05-2

4-hydroxybenzylalkohol

 
 

210-768-0

02.165

4-Hydroxybenzenmethanol

 
 

02.166

15

501-94-0

2-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-ol

 

10226

207-930-8

02.166

4-hydroxyphenethylalkohol; 4-hydroxy-benzenethanol

 
 

02.167

08

18675-35-9

isodihydrocarveol

 
 
 

02.167

 

iso-p-menth-8-en-2-ol

 

02.168

06

505-32-8

isophytol

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498-16-8

lavandulol

 
 
 

02.170

2-isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol

5-methyl-2-(1-methylenethyl)hex-4-en-1-ol

 

02.171

06

498-81-7

p-menthan-8-ol

 
 

207-871-8

02.171

dihydro-alpha-terpineol; p-menthan-8-ol; 4-(isopropyl)-1-methylcyclohexan-8-ol

 
 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol

 
 

226-463-0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675-87-0

2-methylbut-2-en-1-ol

 

10258

225-127-0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516-90-9

2-methylbut-3-en-1-ol

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763-32-6

3-methylbut-3-en-1-ol

 

10260

212-110-8

02.176

 
 
 

02.177

05

617-29-8

2-methylhexan-3-ol

 

10266

210-508-6

02.177

 
 
 

02.178

02

818-81-5

2-methyloctan-1-ol

 
 

212-457-5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626-89-1

4-methylpentan-1-ol

 

10278

210-969-3

02.180

Isohexanol

 
 

02.181

06

590-36-3

2-methylpentan-2-ol

 

10274

209-681-0

02.181

2-methyl-2-pentanol

 
 

02.182

05

565-60-6

3-methylpentan-2-ol

 

10276

209-281-6

02.182

 
 
 

02.183

05

108-11-2

4-methylpentan-2-ol

 

10279

203-551-7

02.183

methylamylalkohol; sec-hexylalkohol; methylisobutylcarbinol

 
 

02.184

06

77-74-7

3-methylpentan-3-ol

 

10277

201-053-4

02.184

 
 
 

02.185

06

543-39-5

myrcenol

 
 

208-843-8

02.185

 

7-methyl-3-methylenoct-1-en-7-ol

 

02.186

07

514-99-8

myrtanol

 
 

208-191-4

02.186

 

2-hydroxymethyl-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]heptan

 

02.187

05

21964-44-3

non-1-en-3-ol

 

10291

244-686-1

02.187

n-hexylvinylcarbinol;

 
 

02.188

03

62488-56-6

nona-2,4-dien-1-ol

3951

11802

263-571-7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649-25-7

nona-3,6-dien-1-ol

3885

10289

278-518-3

02.189

 
 

5

02.190

05

624-51-1

nonan-3-ol

 

10290

210-850-6

02.190

hexylethylcarbinol; 3-nonanol; ethyl- n-hexylcarbinol

 
 

02.191

06

5986-38-9

ocimenol

 
 

227-806-7

02.191

 

2,6-dimethylocta-5,7-dien-2-ol

 

02.192

03

22104-78-5

oct-2-en-1-ol

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798-61-2

oct-2-en-4-ol

3888

 

225-357-1

02.193

2-octen-4-ol

 

5

02.194

05

83861-74-9

octa-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664-96-9

octa-3,5-dien-1-ol

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112-92-5

octadecan-1-ol

 
 

204-017-6

02.196

stearylalkohol; octadecanol; octadecylalkohol; n-octadecanol

 
 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethylnaphthalen-2-ol

 

10173

255-256-8

02.197

ambrinol; 2,5,5-trimethyl-2-hydroxyoctalin

 
 

02.198

09

23433-05-8

octan-1,3-diol

 
 
 

02.198

1,3-octandiol

 
 

02.199

06

5986-55-0

patchoulol

 
 

227-807-2

02.199

patchoulialkohol

octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methanonapthalen-1(2H)-ol

5

02.201

04

821-09-0

pent-4-en-1-ol

 
 

212-473-2

02.201

4-penten-1-ol

 
 

02.202

01

629-76-5

pentadecan-1-ol

 
 

211-107-9

02.202

 
 
 

02.203

06

617-94-7

2-phenylpropan-2-ol

 

11704

210-539-5

02.203

dimethylphenylcarbinol; phenylisopropanol; phenyldimethylcarbinol benzenmethanol

 
 

02.204

03

150-86-7

phytol

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-ol

 

02.205

23

495-76-1

piperonylalkohol

 

10306

207-808-4

02.205

1,3-benzodioxol-5-methanol

3,4-methylendioxybenzylalkohol

 

02.206

06

515-03-7

sclareol

 

10311

208-194-0

02.206

labd-14-en-8,13-diol

4,6,10,10-tetramethyl-5-(3,3-dimethylpent-4-enyl)-bicyclo[4.4.0]decan-4-ol

 

02.207

08

21653-20-3

thujylalkohol

 
 

244-504-0

02.207

 

1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-ol

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-trimethylcyclohexan-1-ol

3962

 

204-122-7

02.209

homomenthol

 
 

02.210

03

37617-03-1

undec-2-en-1-ol

 
 

253-569-4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722-23-7

undeca-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498-00-0

vanillylalkohol

3737

690

207-852-4

02.213

 

4-hydroxy-3-methoxybenzylalkohol

 

02.214

08

89-88-3

vetiverol

 

10321

201-949-5

02.214

vetivenol; vetivol

2-hydroxymethyl-6-methyl-9-(1-methylen-ethyl)-bicyclo[5.3.0]decan og 2-hydroxymethylisoprop-5-enyl-tricyclo[6.2.1.0(3.7)]undecan

 

02.215

06

552-02-3

viridiflorol

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-tetramethyl-tricyclo[6.3.0.0(5.7)]undecan-2-ol

 

02.216

07

77-42-9

12-beta-santalen-14-ol

3006

74

201-027-2

02.216

beta-santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115-71-9

12-alpha-santalen-14-ol

3006

74

204-102-8

02.217

alpha-santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490-04-6

DL-menthol

2665

63

216-074-4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-dimethyl-2-heptanol

 
 

236-244-1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161-19-8

3-pentenol-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-menthoxy)propan-1,2-diol

3784

 

289-296-2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142-50-7

[S-(cis)]-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol

 

67

205-540-2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol

2309

59

231-415-7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000-41-7

terpineol

 
 

232-268-1

02.230

terpenalkohol

 

5

02.231

03

28069-72-9

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

2780

589

248-816-8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716-66-3

trans-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol

 
 

255-053-4

02.232

(E)-nerolidol

 
 

02.234

04

10340-23-5

3-nonen-1-ol

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700-21-1

geosmin

 

10216

243-239-8

02.237

decahydronaphtalen

2,6-dimethyl-bicyclo[4.4.0]decan-1-ol

 

02.238

08

 

2-cedren-15-ol

 
 
 

02.238

 

8-methoxy-2,2,4-trimethyltricyclo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-8(9)-en

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111-76-2

2-butoxyethan-1-ol

 

10182

203-905-0

02.242

ethylenglycolmonobutylether

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-Nonadien-1-ol

3884

 

278-518-3

 
 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-octen-1-ol

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

03.001

16

470-82-6

1,8-cineol

2465

182

207-431-5

03.001

eucalyptol; 1,8-oxido-p-menthan; 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan

1,8-epoxy-p-menthan

 

03.003

26

539-30-0

benzylethylether

2144

521

208-714-6

03.003

ethylbenzyl ether

 
 

03.004

26

103-50-4

dibenzylether

2371

11856

203-118-2

03.004

benzylether; benzyloxid

 
 

03.005

16

2679-87-0

2-butylethylether

3131

10911

220-234-9

03.005

ether, sec-butylethyl; ethyl-sec-butylether

 
 

03.006

26

3558-60-9

2-methoxyethylbenzen

3198

11812

222-619-7

03.006

methylphenethylether; phenethylmethylether; phenylethylmethylether

 
 

03.007

16

470-67-7

1,4-cineol

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-epoxy-p-menthan

 

03.008

16

57709-95-2

2-acetoxy-1,8-cineol

 
 
 

03.008

 

2-acetoxy-1,8-epoxy-p-menthan

 

03.010

26

588-67-0

benzylbutylether

2139

520

209-626-0

03.010

 
 
 

03.011

26

538-86-3

benzylmethylether

 

10910

208-705-7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852-64-1

benzyloctylether

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267-72-9

Ethylgeranylether

 
 

254-867-7

03.015

geranylethylether

1-ethoxy-3,7-dimethylocta-2(trans),6-dien

 

03.016

16

4747-07-3

Hexylmethylether

 
 

225-263-0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634-04-4

2-methoxy-2-methylpropan

 
 

216-653-1

03.018

methyl-tert-butylether; methyl(tert-butyl)ether

 
 

03.019

16

22094-00-4

prenylethylether

3777

 
 

03.019

ethyl-3-methylbut-2-enylether

1-ethoxy-3-methylbut-2-en

 

03.020

16

14576-08-0

alpha-terpinylmethylether

 
 

238-620-0

03.020

4-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexen

p-menth-1-en-8-ylmethylether

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

dDibutylether

 
 

205-575-3

 
 
 
 

▼M2

04.002

25

94-86-0

6-ethoxyprop-3-enylphenol

2922

170

202-370-0

04.002

1-ethoxy-2-hydroxy-4-propenylbenzen; 5-propenylguaethol; 3-propenyl-6-methoxyphenol; hydroxymethylanethol

 
 

04.003

18

97-53-0

eugenol

2467

171

202-589-1

04.003

4-allylguaiacol; 2-ethoxy-4-prop-2-enylphenol; 1-hydroxy-2-methoxy-4-allylbenzen; 1-hydroxy-2-methoxy-4-propenylbenzen

4-allyl-2-methoxyphenol

 

04.004

17

97-54-1

isoeugenol

2468

172

202-590-7

04.004

4-propenylguaiacol; 2-methoxy-4-propenylphenol; 1-hydroxy-2-methoxy-4-propen-1-ylbenzen

2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol

 

04.005

25

90-05-1

2-methoxyphenol

2532

173

201-964-7

04.005

guaiacol; o-methylcatechol; 1-hydroxy-2-methoxybenzen; o-methoxyphenol; 1-oxy-2-methoxybenzen

 
 

04.006

25

89-83-8

thymol

3066

174

201-944-8

04.006

1-methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzen; 3-Hydroxy-p-cymen

2-isopropyl-5-methylphenol

 

04.007

25

93-51-6

2-methoxy-4-methylphenol

2671

175

202-252-9

04.007

4-methylguaiacol; 1-hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzen; 3-methoxy-4-hydroxytoluen; creosol

 
 

04.008

25

2785-89-9

4-ethylguaiacol

2436

176

220-500-4

04.008

1-hydroxy-2-methoxy-4-ethylbenzen; 2-methoxy-2-ethylphenol; homocreosol

4-ethyl-2-methoxyphenol

 

04.009

25

7786-61-0

2-methoxy-4-vinylphenol

2675

177

232-101-2

04.009

vinylguaiacol; 4-hydroxy-3-methoxystyren; p-vinylcatechol-O-methylether; p-vinylguaiacol

 
 

04.010

30

4180-23-8

1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen

2086

183

224-052-0

04.010

trans-anethol; isoestragol; 1-methoxy-4-propenylbenzen; 1-propen, 1-(4-methoxyphenyl; 4-methoxy-1-propenylbenzen; aniscampher

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2-dimethoxy-4-prop-1-enylbenzen

2476

186

202-224-6

04.013

methyleugenol; 4-allylveratrol eugenylmethylether; methyleugenol; 1,2-dimethoxy-4-allylbenzen; 3,4-dimethoxyallylbenzen

 
 

04.014

26

578-58-5

1-methoxy-2-methylbenzen

2680

187

209-426-3

04.014

methylisoeugenol; 1,2-dimethoxy-4-propenylbenzen 4-propenylveratrol; 1,2-dimethoxy-4-propen

 
 

04.015

26

104-93-8

1-methoxy-4-methylbenzen

2681

188

203-253-7

04.015

o-methylanisol; o-cresylmethylether; 2-methoxytoluen; o-methoxytoluen; methyl-o-tolylether

 
 

04.016

26

151-10-0

1,3-dimethoxybenzen

2385

189

205-783-4

04.016

p-methylanisol; o-methyl-p-cresol; 4-methoxytoluen; methyl-p-tolylether; p-cresylmethylether; p-methoxytoluen

 
 

04.017

30

7784-67-0

1-ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzen

2472

190

232-072-6

04.017

m-dimethoxybenzen; resorcinoldimethylether; dimethylresorcinol

 
 

04.018

26

120-11-6

benzylisoeugenylether

3698

522

204-370-6

04.018

ethylisoeugenylether; 1-ethoxy-2-methoxy-4-benzen; 2-ethoxy-5-propenylanisol; ethyl soeugenol

Benzyl-2-methoxy-4-prop-1-enylphenylether

 

04.019

25

95-87-4

2,5-dimethylphenol

3595

537

202-461-5

04.019

benzylisoeugenol; isoeugenylbenzylether; benzyl-2-methoxy-4-propenylphenylether; 1-benzyloxy-2-methoxy-4-propenylbenzen

 
 

04.020

25

108-68-9

3,5-dimethylphenol

 

538

203-606-5

04.020

1-hydroxy-2,5-dimethylbenzen

 
 

04.021

25

620-17-7

3-ethylphenol

 

549

210-627-3

04.021

 
 
 

04.022

25

123-07-9

4-ethylphenol

3156

550

204-598-6

04.022

 
 
 

04.026

25

108-39-4

3-methylphenol

3530

617

203-577-9

04.026

4-hydroxyethylbenzen

 
 

04.027

25

95-48-7

2-methylphenol

3480

618

202-423-8

04.027

m-cresol; 1-hydroxy-3-methylbenzen; 1-methyl-3-hydroxybenzen; m-methylphenol

 
 

04.028

25

106-44-5

4-methylphenol

2337

619

203-398-6

04.028

o-cresol; 1-hydroxy-2-methylbenzen; 2-hydroxy-1-methylbenzen; o-cresylsyre; o-hydroxytoluen; o-methylphenol

 
 

04.029

25

120-80-9

benzen-1,2-diol

 

680

204-427-5

04.029

p-cresol; 4-hydroxytoluen; 1-methyl-4-hydroxybenzen; 1-hydroxy-4-methylbenzen; 4-Cresol; p-cresylsyre

 
 

04.031

25

499-75-2

carvacrol

2245

2055

207-889-6

04.031

catechol

5-isopropyl-2-methylphenol

 

04.032

26

100-66-3

anisol

2097

2056

202-876-1

04.032

2-p-cymenol; 2-hydroxy-p-cymenol; 2-cyclohexen-1-on, 6-methyl-3-(1-methylethyl)-; 2-hydroxy-p-cymen; 2-methyl-5-isopropylphenol

methoxybenzen

 

04.033

26

93-18-5

beta-naphthylethylether

2768

2058

202-226-7

04.033

methylphenylether; phenylmethylether

 
 

04.034

26

150-78-7

1,4-dimethoxybenzen

2386

2059

205-771-9

04.034

2-ethoxynaphthalen; ethyl-2-naphthylether; ethyl-beta-naphthylether; nerolin; nerolin II

 
 

04.035

26

101-84-8

diphenylether

3667

2201

202-981-2

04.035

p-dimethoxybenzen; hydroquinondimethylether; dimethylhydroquinon; 4-methoxyphenylmethylether

 
 

04.036

25

91-10-1

2,6-dimethoxyphenol

3137

2233

202-041-1

04.036

diphenyloxid; phenylether

 
 

04.037

25

622-62-8

4-ethoxyphenol

3695

2258

210-748-1

04.037

2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzen; pyrogalloldimethylether; syringol

 
 

04.038

26

4732-13-2

carvacrylethylether

2246

11840

225-238-4

04.038

hydroquinonmonoethylether; 1-ethoxy-4-hydroxybenzen; p-ethoxyphenol

2-ethoxy-4-isopropyl-1-methylbenzen

 

04.039

26

104-45-0

1-methoxy-4-propylbenzen

2930

11835

203-203-4

04.039

2-ethoxy-p-cymen; ethylcarvacrylether

 
 

04.040

30

6380-23-0

1,2-dimethoxy-4-vinylbenzen

3138

11228

228-962-9

04.040

p-propylanisol; dihydroanethol; p-n-propylanisol; 4-propylmethoxybenzen

 
 

04.041

25

108-95-2

phenol

3223

11811

203-632-7

04.041

3,4-dimethoxystyren

 
 

04.042

25

576-26-1

2,6-dimethylphenol

3249

11261

209-400-1

04.042

carbolsyre; hydroxybenzen; phenylsyre; oxybenzen; phenylhydroxid

 
 

04.043

26

1076-56-8

1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzen

3436

11245

214-063-9

04.043

2,6-xylenol; 2-hydroxy-1,3-dimethylbenzen

 
 

04.044

25

88-69-7

2-isopropylphenol

3461

11234

201-852-8

04.044

thymolmethylether; 3-methoxy-p-cymen; 3-methoxy-para-cymen; thymolmethylether

 
 

04.045

25

20920-83-6

2-(ethoxymethyl)phenol

3485

11905

 

04.045

phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-hydroxy-1-isopropylbenzen; o-cumenol; o-isopropylphenol

 
 

04.046

25

644-35-9

2-propylphenol

3522

11908

211-415-3

04.046

 
 
 

04.047

25

108-46-3

benzen-1,3-diol

3589

11250

203-585-2

04.047

1-(2-hydroxyphenyl)propan

 
 

04.048

25

95-65-8

3,4-dimethylphenol

3596

11262

202-439-5

04.048

resorcinol; 1,3-dihydroxybenzen; m-dihydroxybenzen

 
 

04.049

25

2785-87-7

2-methoxy-4-propylphenol

3598

 

220-499-0

04.049

3,4-xylenol; 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzen

 
 

04.050

25

645-56-7

4-propylphenol

3649

 

211-446-2

04.050

4-propyl-ortho-methoxyphenol; 4-propylguaiacol; 5-propyl-ortho-hydroxyanisol; dihydroeugenol

 
 

04.051

18

6627-88-9

allyl-2,6-dimethoxyphenol

3655

11214

229-600-2

04.051

 
 
 

04.052

25

14059-92-8

4-ethyl-2,6-dimethoxyphenol

3671

11231

 

04.052

phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)-; 4-allylsyringol; 4-methoxyeugenol

 
 

04.053

25

6638-05-7

4-methyl-2,6-dimethoxyphenol

3704

 

229-641-6

04.053

4-ethylsyringol

 
 

04.054

26

2173-57-1

isobutyl-beta-naphthylether

3719

11886

218-529-2

04.054

4-methylsyringol; 2,6-dimethoxy-p-cresol

2-methylpropyl-beta-naphthylether

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-dimethoxy-4-prop-1-enylphenol

3728

 
 

04.055

2-isobutoxynaphthalen

 
 

04.056

25

6766-82-1

2,6-dimethoxy-4-propylphenol

3729

 
 

04.056

4-propenylsyringol; 6-methoxyisoeugenol

 
 

04.057

25

2628-17-3

4-vinylphenol

3739

11257

220-103-6

04.057

4-propylsyringol

 
 

04.058

18

501-92-8

4-allylphenol

 

11218

207-929-2

04.058

4-ethylphenol; 4-hydroxystyren

 
 

04.059

26

6379-73-3

carvacrylmethylether

 

11224

228-959-2

04.059

p-allylphenol

4-isopropyl-2-methoxy-1-methylbenzen

 

04.060

26

494-99-5

1,2-dimethoxy-4-methylbenzen

 
 

207-796-0

04.060

5-Isopropyl-2-methylmethoxybenzen

 
 

04.061

25

28343-22-8

2,6-dimethoxy-4-vinylphenol

 

11229

 

04.061

homoveratrol; 3,4-dimethoxytoluen

 
 

04.062

26

91-16-7

1,2-dimethoxybenzen

3799

10320

202-045-3

04.062

 
 
 

04.063

26

6738-23-4

1,3-dimethyl-4-methoxybenzen

3828

 

229-794-9

04.063

veratrol; o-dimethoxybenzen

 
 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-dimethylethyl)phenol

3918

 

202-679-0

04.064

2,4-dimethyl-1-methoxybenzen

 
 

04.065

25

526-75-0

2,3-dimethylphenol

 

11258

208-395-3

04.065

4-tert-butylphenol 1-hydroxy-4-tert-butylbenzen

 
 

04.066

25

105-67-9

2,4-dimethylphenol

 

11259

203-321-6

04.066

2,3-xylenol; 1-hydroxy-2,3-dimethylbenzen

 
 

04.067

26

17600-72-5

1-ethoxy-2-methoxybenzen

 
 

241-571-8

04.067

2,4-xylenol; 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzen; 4,6-dimethylphenol

 
 

04.068

26

5076-72-2

1-ethoxy-4-methoxybenzen

 
 

225-786-4

04.068

ethylguaiacol

 
 

04.069

26

1515-95-3

1-ethyl-4-methoxybenzen

 
 
 

04.069

anisylethylether

 
 

04.070

25

90-00-6

2-ethylphenol

 

11232

201-958-4

04.070

4-ethylanisol

 
 

04.071

17

115422-59-8

isoeugenylbutylether

 

11857

 

04.071

1-ethyl-2-hydroxybenzen

1-butoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzen

 

04.072

25

618-45-1

3-isopropylphenol

 
 

210-551-0

04.072

 
 
 

04.073

25

99-89-8

4-isopropylphenol

 
 

202-798-8

04.073

 
 
 

04.074

26

93-04-9

2-methoxynaphthalen

 
 

202-213-6

04.074

 
 
 

04.075

26

2216-69-5

1-methoxynapthalen

 
 

218-696-1

04.075

yara-yara; beta-naphthylmethylether

 
 

04.076

25

150-19-6

3-methoxyphenol

 
 

205-754-6

04.076

 
 
 

04.077

25

150-76-5

4-methoxyphenol

 

11241

205-769-8

04.077

m-hydroxyanisol

 
 

04.078

25

88-60-8

5-methyl-2-(tert-butyl)phenol

 
 

201-842-3

04.078

p-hydroxyanisol; hydroquinonmonomethylether

5-methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol

 

04.079

26

1515-81-7

methyl-4-methoxybenzylether

 
 

216-161-7

04.079

6-tert-butyl-m-cresol

 
 

04.080

25

533-31-3

3,4-methylendioxyphenol

 
 

208-561-5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195-09-1

5-methylguaiacol

 

11243

214-791-7

04.081

 

2-methoxy-5-methylphenol

 

04.083

25

123-31-9

quinol

 

11249

204-617-8

04.083

1-hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzen

1,4-dihydroxybenzen

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-trimethoxybenzen

 
 

211-207-2

04.084

hydroquinon; 1,4-benzendiol; para-hydroxyphenol

 
 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-trimethylphenol

3963

 

219-330-3

04.085

 
 
 

04.088

30

104-46-1

1-methoxy-4-(1-propenyl)benzen

2086

183

203-205-5

04.088

3-hydropseudocumen

 

5

04.091

25

57726-26-8

ethyl-4-hydroxybenzylether

 
 

260-918-4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355-17-9

4-hydroxybenzylmethylether

 
 

226-334-9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654-98-6

butylvanillylether

3796

 
 

04.093

crotonaldehyd

butyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

 

04.094

25

13184-86-6

ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

3815

 

236-136-4

04.094

glyoxal

Ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-Trimethylphenol

 
 

208-419-2

 
 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-Methoxy-6-(2-propenyl)phenol

 
 

209-444-1

 
 
 

6

▼M2

05.001

01

75-07-0

acetaldehyd

2003

89

200-836-8

05.001

anethol; p-propylanisol; Isoestragol; p-propylphenylmethylether; p-propenylanisol

 
 

05.002

01

123-38-6

propanal

2923

90

204-623-0

05.002

ethanal

 
 

05.003

01

123-72-8

butanal

2219

91

204-646-6

05.003

propionaldehyd; propylaldehyd; methylacetaldehyd; propan-1-al; aldehyd C-3

 
 

05.004

02

78-84-2

2-methylpropanal

2220

92

201-149-6

05.004

n-butyraldehyd; butylaldehyd; n-butanal; butan-1-al; n-butylaldehyd

 
 

05.005

01

110-62-3

pentanal

3098

93

203-784-4

05.005

isobutanal; isobutyraldehyd; butyraldehyd(iso); isobutylaldehyd;

 
 

05.006

02

590-86-3

3-methylbutanal

2692

94

209-691-5

05.006

valeraldehyd; n-valeraldehyd; amylaldehyd; valeral; pentan-1-al; aldehyd c-5

 
 

05.007

02

97-96-1

2-ethylbutanal

2426

95

202-623-5

05.007

isovaleraldehyd; 3-methylbutylaldehyd; isoamylaldehyd; isovaleral

 
 

05.008

01

66-25-1

hexanal

2557

96

200-624-5

05.008

2-ethylbutyraldehyd; diethylacetaldehyd

 
 

05.009

01

124-13-0

octanal

2797

97

204-683-8

05.009

aldehyd C-6; hexaldehyd; capronaldehyd; n-hexanal; 1-hexanal

 
 

05.010

01

112-31-2

decanal

2362

98

203-957-4

05.010

aldehyd C-8; octylaldehyd; caprylaldehyd; n-octylaldehyd

 
 

05.011

01

112-54-9

dodecanal

2615

99

203-983-6

05.011

aldehyd C-10; decylaldehyd; caprinaldehyd; n-decylaldehyd; decanaldehyd

 
 

05.012

09

107-75-5

3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal

2583

100

203-518-7

05.012

aldehyd C-12; laurylaldehyd; n-dodecylaldehyd; laurinaldehyd; dodecan-1-al

 
 

05.013

23

100-52-7

benzaldehyd

2127

101

202-860-4

05.013

hydroxycitronellal; 7-hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-al; laurin; citronellalhydrat

 
 

05.014

22

104-55-2

cinnamaldehyd

2286

102

203-213-9

05.014

benzencarbonal; benzoealdehyd; benzencarboxaldehyd

3-phenylprop-2-enal

 

05.015

23

123-11-5

4-methoxybenzaldehyd

2670

103

204-602-6

05.015

kanelaldehyd; phenylacrolein; cinnamal; 3-phenylpropanal; 3-phenyl-2-propen-1-on; ß-phenylacrolein

 
 

05.016

23

120-57-0

piperonal

2911

104

204-409-7

05.016

p-anisaldehyd; aubepin; anisaldehyd

3,4-methylendioxybenzaldehyd

 

05.017

23

120-14-9

veratrumaldehyd

3109

106

204-373-2

05.017

heliotropin; piperonylaldehyd

3,4-dimethoxybenzaldehyd

 

05.018

23

121-33-5

vanillin

3107

107

204-465-2

05.018

O-methylvanillin; p-veratrumaldehyd; 3,4-dimethoxybenzencarbonal;

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd

 

05.019

23

121-32-4

ethylvanillin

2464

108

204-464-7

05.019

vanillealdehyd

3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd

 

05.020

03

5392-40-5

citral

2303

109

226-394-6

05.020

 

3,7-dimethylocta-2,6-dienal

 

05.021

04

106-23-0

citronellal

2307

110

203-376-6

05.021

geranial; 3,7-dimethyl-2,6-octadienal; neral

3,7-dimethyloct-6-enal

 

05.022

23

122-03-2

4-isopropylbenzaldehyd

2341

111

204-516-9

05.022

3,7-dimethyl-6-octenal; rhodinal

 
 

05.023

02

7779-07-9

2,6-dimethyloctanal

2390

112

215-328-1

05.023

cuminaldehyd; p-isopropylbenzaldehyd; cuminaldehyd; cuminal; cumaldehyde; p-propylisobenzaldehyd

 
 

05.024

02

7786-29-0

2-methyloctanal

2727

113

232-093-0

05.024

isodecylaldehyd; decylaldehyd(iso)

 
 

05.025

01

124-19-6

nonanal

2782

114

204-688-5

05.025

methylhexylacetaldehyd

 
 

05.026

23

529-20-4

o-tolualdehyd

3068

115

208-452-2

05.026

aldehyd C-9; pelargonaldehyd; nonanaldehyd

2-methylbenzaldehyd

5

05.027

23

1334-78-7

tolualdehyd

3068

115

215-615-1

05.027

 

2-,3- og 4-methylbenzaldehyd

 

05.028

23

620-23-5

m-tolualdehyd

3068

115

210-632-0

05.028

tolualdehyd (blandet 2,3,4)

3-methylbenzaldehyd

5

05.029

23

104-87-0

p-tolualdehyd

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-methylbenzaldehyd

5

05.030

15

122-78-1

phenylacetaldehyd

2874

116

204-574-5

05.030

 
 
 

05.031

01

111-71-7

heptanal

2540

117

203-898-4

05.031

alpha-tolualdehyd; hyacinthin; phenylacetaldehyd; benzylcarboxyaldehyd; 1-oxo-2-phenylethan

 
 

05.032

01

124-25-4

tetradecanal

2763

118

204-692-7

05.032

aldehyd C-7; n-heptaldehyd; heptylaldehyd; heptaldehyd; ønanthaldehyd; ønanthal

 
 

05.033

03

10031-88-6

2-ethylhept-2-enal

2438

120

 

05.033

myristaldehyd; aldehyd C-14; tetradecylaldehyd; tetradecan-1-ol

 
 

05.034

01

112-44-7

undecanal

3092

121

203-972-6

05.034

2-ethyl-3-butylacrolein

 
 

05.035

04

112-45-8

undec-10-enal

3095

122

203-973-1

05.035

undecanaldehyd; undecylaldehyd; hendecanal; n-undecylaldehyd; undecan-1-al

 
 

05.036

04

143-14-6

undec-9-enal

3094

123

205-586-3

05.036

undecylenaldehyd (blanding af isomere); undecenal; aldehyd C-11

 
 

05.037

03

4826-62-4

2-dodecenal

2402

124

225-402-5

05.037

undecylenaldehyd; hendecen-9-al; 9-undecylenaldehyd

 
 

05.038

22

93-53-8

2-phenylpropanal

2886

126

202-255-5

05.038

3-nonylacrolein; dodec-2-enal

 
 

05.039

22

7492-44-6

alpha-butylcinnamaldehyd

2191

127

231-320-0

05.039

2-phenylpropionaldehyd; hydratropaldehyd; alpha-methyltolualdehyd; alpha-methylphenylacetaldehyd; alpha-phenylpropionaldehyd

2-butyl-3-phenylprop-2-enal

 

05.040

22

122-40-7

alpha-pentylkanelaldehyd

2061

128

204-541-5

05.040

2-benzylidenhexanal; butylkanelaldehyd; alpha-butyl-beta-phenylacrolein

2-pentyl-3-phenylprop-2-enal

 

05.041

22

101-86-0

alpha-hexylcinnamaldehyd

2569

129

202-983-3

05.041

alpha-amylkanelaldehyd; alpha-amylcinnamaldehyd; alpha-amyl-beta-phenyl-acrolein; 2-benzylidenheptanal; alfa-pentylkanelaldehyd

2-benzylidenoctanal

 

05.042

15

104-09-6

p-tolylacetaldehyd

3071

130

203-173-2

05.042

2-benzylidenoctanal; alpha-n-hexyl kanelaldehyd; alpha-methyl-beta-ethylacrolein

4-methylphenylacetaldehyd

 

05.043

22

99-72-9

2-(p-tolyl)propionaldehyd

3078

131

202-782-0

05.043

 

2-(4-methylphenyl)propanal

 

05.044

15

4395-92-0

p-isopropylphenylacetaldehyd

2954

132

224-522-5

05.044

p-methyl-alpha-methylphenylacetaldehyd; p-methylhydratropaldehyde

 
 

05.045

22

103-95-7

3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyd

2743

133

203-161-7

05.045

cumylacetaldehyd; 2-(p-isopropylphenyl)acetaldehyd; cumylaldehyd; p-cumen-7-carboxaldehyd; p-propylphenylacetaldehyd

2-methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal

 

05.046

22

40654-82-8

2-methyl-4-phenylbutyraldehyd

2737

134

255-022-5

05.046

cyclamenaldehyd; p-isopropyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyd; alpha-ethyl-p-isopropylhydrocinnamaldehyd

 
 

05.047

23

123-08-0

4-hydroxybenzaldehyd

 

558

204-599-1

05.047

2-methyl-4-phenylbutanal

 
 

05.048

22

1504-74-1

2-methoxykanelaldehyd

3181

571

216-131-3

05.048

p-hydroxybenzaldehyd

3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal

 

05.049

02

96-17-3

2-methylbutyraldehyd

2691

575

202-485-6

05.049

beta-o-methoxyphenylacrolein; 3-o-methoxyphenyl-2-propenal

 
 

05.050

22

101-39-3

alpha-methylkanelaldehyd

2697

578

202-938-8

05.050

2-methylbutanal; methylethylacetaldehyd; alpha-methylbutyraldehyd; 2-methylbutanal-1

2-methyl-3-phenylprop-2-enal

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal

3182

584

265-737-4

05.051

2-methylkanelaldehyd; alpha-methylcinnamaldehyd; alpha-methylkanelal

 
 

05.052

22

41496-43-9

2-methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyd

2748

587

255-410-4

05.052

alpha-methyl-p-methoxykanelaldehyd; 3-(p-methoxyphenyl)-2-methyl-2-propenal

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan

 

594

204-639-8

05.053

2-methyl-3-(4-methylphenyl)propanal

 
 

05.054

22

1009-62-7

2,2-dimethyl-3-phenylpropionaldehyd

 

598

213-771-5

05.054

paraldehyd; paracetaldehyd

 
 

05.055

23

90-02-8

salicylaldehyd

3004

605

201-961-0

05.055

3-phenylpropyldimethylaldehyd

2-hydroxybenzaldehyd

 

05.056

23

10031-82-0

4-ethoxybenzaldehyd

2413

626

233-093-3

05.056

salicylaldehyd; o-hydroxybenzaldehyd

 
 

05.057

03

142-83-6

hexa-2(trans),4(trans)-dienal

3429

640

205-564-3

05.057

homoanisaldehyd

 

5

05.058

03

557-48-2

nona-2(trans),6(cis)-dienal

3377

659

209-178-6

05.058

2-propylenacrolein; sorbinaldehyd; hexa-2,4-dienal

 
 

05.059

04

2277-19-2

non-6(cis)-enal

3580

661

218-900-9

05.059

2,6-nonadienal; nona-2,6-dienal

 
 

05.060

03

2363-89-5

oct-2-enal

3215

663

219-115-4

05.060

cis-6-nonen-1-al; non-6-enal

 
 

05.061

04

63826-25-5

oct-6-enal

 

664

 

05.061

alpha-amylacrolein; 2-pentylacrolein

 
 

05.062

22

4411-89-6

2-phenylcrotonaldehyd

3224

670

224-567-0

05.062

 

2-phenylbut-2(trans)-enal

 

05.064

03

13552-96-0

trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

3638

685

236-936-3

05.064

2-phenyl-but-2-en-1-al.

 
 

05.066

23

120-25-2

4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyd

 

703

204-382-1

05.066

trideca-2,4,7-trienal

 
 

05.068

23

4748-78-1

4-ethylbenzaldehyd

3756

705

225-268-8

05.068

vanillinethylether

 
 

05.069

02

123-15-9

2-methylpentanal

3413

706

204-605-2

05.069

p-ethylbenzaldehyd

 
 

05.070

03

2463-63-0

2-heptenal

3165

730

219-563-0

05.070

2-methylvaleraldehyd

 

5

05.071

03

6750-03-4

nona-2,4-dienal

3212

732

229-810-4

05.071

3-butylacrolein; ß-butylacrolein; hept-2-enal; trans-hept-2-enal

 
 

05.072

03

18829-56-6

trans-2-nonenal

3213

733

242-609-6

05.072

 
 

5

05.073

03

6728-26-3

hex-2(trans)-enal

2560

748

229-778-1

05.073

3-hexyl-2-propenal; non-2-enal; 3 eller ß-hexylacrolein

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-dimethylhept-5-enal

2389

2006

203-427-2

05.074

ß-propylacrolein; trans-hex-2-enal

 
 

05.075

04

6789-80-6

hex-3(cis)-enal

2561

2008

229-854-4

05.075

melonal; 2,6-dimethyl-2-hepten-7-al

 
 

05.076

03

3913-71-1

dec-2-enal

2366

2009

223-472-1

05.076

cis-beta,gamma-hexylenaldehyd; hex-3-enal

 
 

05.077

02

110-41-8

2-methylundecanal

2749

2010

203-765-0

05.077

decen-2-al; decenaldehyd; 3-heptylacrolein; decylenaldehyd; 2-decen-1-al

 
 

05.078

03

7774-82-5

tridec-2-enal

3082

2011

231-883-2

05.078

methylnonylacetaldehyd; aldehyd C-12; MNA; 2-methylhendecanal; methylnonylacetaldehyd

 
 

05.079

09

7492-67-3

citronellyloxyacetaldehyd

2310

2012

231-324-2

05.079

3-decylacrolein

6,10-dimethyl-3-oxaundec-9-enal

 

05.080

22

104-53-0

3-phenylpropanal

2887

2013

203-211-8

05.080

citronelloxyacetaldehyd; 6,10-dimethyl-3-oxa-9-undecenal

 
 

05.081

03

2363-88-4

2,4-decadienal

3135

2120

219-114-9

05.081

3-phenylpropionaldehyd; hydrocinnamaldehyd; phenylpropylaldehyd; benzylacetaldehyd; beta-phenylpropionaldehyd

 

5

05.082

04

13553-09-8

dodeca-3,6-dienal

 

2121

 

05.082

hexa-2,4-dienal

 
 

05.084

03

4313-03-5

hepta-2,4-dienal

3164

729

224-328-0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728-31-0

hept-4-enal

3289

2124

229-779-7

05.085

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623-36-9

2-methylpent-2-enal

3194

2129

210-789-5

05.090

trans-hept-4-enal; 4-hepten-1-al; n-propyliden butyraldehyd

 
 

05.091

23

698-27-1

2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd

3697

2130

211-813-7

05.091

alpha-methyl-beta-ethylacrolein; 2,4-dimethylcrotonaldehyd

 
 

05.094

22

7775-00-0

3-(4-isopropylphenyl)propionaldehyd

2957

2261

231-885-3

05.094

4-methylsalicylaldehyd

 
 

05.095

03

497-03-0

2-methylcrotonaldehyd

3407

2281

207-833-0

05.095

cuminylacetaldehyd; p-isopropylhydrocinnamaldehyd; p-propylhydrokanelaldehyd

2-methylbut-2(trans)-enal

5

05.096

04

30390-50-2

4-decenal

3264

2297

244-514-5

05.096

 
 

5

05.097

22

2439-44-3

3-methyl-2-phenylbutyraldehyd

2738

135

219-461-6

05.097

decenaldehyd, dec-4-enal (cis)

 
 

05.098

07

29548-14-9

p-menth-1-en-9-al

3178

10347

249-688-6

05.098

3-methyl-2-phenylbutanal; alpha-isopropylphenylacetaldehyd

 
 

05.099

22

21834-92-4

5-methyl-2-phenylhex-2-enal

3199

10365

244-602-3

05.099

carvomenthenal

 
 

05.100

22

26643-91-4

4-methyl-2-phenylpent-2-enal

3200

10366

247-869-4

05.100

2-phenyl-5-methyl-2-hexenal

 
 

05.101

03

764-40-9

penta-2,4-dienal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764-39-6

pent-2-enal

3218

10375

212-120-2

05.102

 
 
 

05.103

22

939-21-9

3-phenylpent-4-enal

3318

10378

213-356-9

05.103

3-ethylacrolein

 
 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-carbaldehyd

3389

10383

204-133-7

05.104

beta-vinylhydrokanelaldehyd; 3-phenyl-3-vinylpropionaldehyd

 
 

05.105

03

25409-08-9

2-butylbut-2-enal

3392

10324

246-950-1

05.105

safranal; dehydro-ß-cyclocitral; 1,1,3-trimethyl-2-formylcyclohexa-2,4-dien

 
 

05.106

07

564-94-3

myrtenal

3395

10379

209-274-8

05.106

2-ethylidenhexanal

2-formyl-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-en

 

05.107

03

35158-25-9

2-isopropyl-5-methylhex-2-enal

3406

10361

252-406-4

05.107

pin-2-en-10-al

 
 

05.108

03

13162-46-4

undeca-2,4-dienal

3422

10385

 

05.108

2-isopropyl-5-methyl-2-hexenal

 

5

05.109

03

2463-77-6

2-undecenal

3423

11827

219-564-6

05.109

 
 
 

05.110

23

15764-16-6

2,4-dimethylbenzaldehyd

3427

 

239-856-7

05.110

2-undecen-1-al

 
 

05.111

03

56767-18-1

octa-2(trans),6(trans)-dienal

3466

10371

260-372-7

05.111

2,4-xylylaldehyd; 1-formyl-2,4-dimethylbenzen

 
 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-acetaldehyd

3474

10338

207-454-0

05.112

 
 
 

05.113

04

4634-89-3

hex-4-enal

3496

10337

225-058-6

05.113

beta-homocyclocitral

 

5

05.114

03

5362-56-1

4-methylpent-2-enal

3510

10364

226-348-5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401-36-3

2-phenylpent-4-enal

3519

10377

246-224-4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-trimethylhexanal

3524

10384

226-603-0

05.116

 
 
 

05.117

07

2111-75-3

p-mentha-1,8-dien-7-al

3557

11788

218-302-8

05.117

isononylaldehyd; tert-butylisopentanal

 
 

05.118

22

1963-36-6

4-methoxykanelaldehyd

3567

11919

217-807-0

05.118

perilla-aldehyd; 4-isopropenyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyd, perillaldehyd

3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal

 

05.119

07

4501-58-0

2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-ylacetaldehyd

3592

10325

224-815-8

05.119

3-4-methoxyphenyl-2-propenal

 
 

05.120

03

21662-13-5

dodeca-2,6-dienal

3637

 

244-515-0

05.120

alpha-campholenaldehyd; (2,3,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl-2)acetaldehyd

 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyd

3639

2133

207-081-3

05.121

 

1-cyclohexen-1-carboxaldehyd, 2,6,6-trimethyl-

5

05.122

22

1504-75-2

p-methylkanelaldehyd

3640

10352

 

05.122

 

3-(4-methylphenyl)prop-2-enal

 

05.123

07

55253-28-6

5-isopropenyl-2-methylcyclopentancarboxaldehyd

3645

 
 

05.123

3-p-tolylpropenal; 3-p-methylphenylpropanal

5-(1-methylen-ethyl)-2-methylcyclopentancarboxaldehyd

 

05.124

03

107-86-8

3-methylcrotonaldehyd

3646

10354

203-527-6

05.124

cis-2-methyl-cis-5-isopropenylcyclopentan-1-carboxaldehyd

3-methylbut-2(trans)-enal

 

05.125

03

21662-16-8

dodeca-2,4-dienal

3670

11758

244-517-1

05.125

3-methylbut-2-enal; senecialdehyd

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-methyloct-2-enal

3711

10363

256-386-8

05.126

E,E-2,4-dodecadienal

 

5

05.127

03

30361-28-5

octa-2(trans),4(trans)-dienal

3721

11805

250-147-1

05.127

 
 
 

05.128

04

41547-22-2

oct-5(cis)-enal

3749

 
 

05.128

E,E–2,4-octadienal

 
 

05.129

23

135-02-4

2-methoxybenzaldehyd

 

10350

205-171-7

05.129

(Z)-5-octenal

 
 

05.130

03

17909-77-2

alpha-sinensal

3141

10380

241-854-6

05.130

o-methoxybenzaldehyd; o-anisaldehyd

2,6-dimethyl-10-methylen-dodeca-2,6,11-trienal

5

05.133

07

 

p-mentha-1,3-dien-7-al

 

10344

 

05.133

2,6-dimethyl-10-methylen-2,6,11-dodecatrienal

 
 

05.134

22

 

2-methyl-3-tolylpropionaldehyd (blanding af o,m,p-)

2748

587

 

05.134

 

2-methyl-3-(2,3 eller 4-methylphenyl)propanal

5

05.135

03

123-73-9

but-2-enal

 

11736

204-647-1

05.135

2-methyl-3-tolylpropanal

 
 

05.137

04

21662-09-9

dec-4(cis)-enal

3264

2297

244-514-5

05.137

4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770-05-3

dec-9-enal

3912

 

254-624-5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152-84-5

deca-2(trans),4(trans)-dienal

3135

2120

246-668-9

05.140

 
 

5

05.141

03

51325-37-2

deca-2,4,7-trienal

 
 
 

05.141

2,4-decadienal; dodeca-2,4-dienal; heptenylacrolein

 
 

05.142

23

139-85-5

3,4-dihydroxybenzaldehyd

 

10328

205-377-7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134-05-5

2,5-dimethyl-2-vinylhex-4-enal

 
 

260-006-6

05.143

 
 
 

05.144

03

20407-84-5

dodec-2(trans)-enal

2402

124

 

05.144

neroli-aldehyd

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123-05-7

2-ethylhexanal

 

10331

204-596-5

05.147

 
 
 

05.148

03

19317-11-4

farnesal

 
 

242-957-9

05.148

2-ethylhexaldehyd; butylethylacetaldehyd; alpha-ethylcapronaldehyd

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-on

 

05.149

09

111-30-8

glutaraldehyd

 
 

203-856-5

05.149

 

pentan-1,5-dial

 

05.150

03

18829-55-5

hept-2(trans)-enal

3165

730

242-608-0

05.150

glutardialdehyd; 1,3-diformylpropan; 1,5-pentadial

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629-80-1

hexadecanal

 

10336

211-111-0

05.152

 
 
 

05.153

23

134-96-3

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd

 

10340

205-167-5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206-58-0

4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamaldehyd

 

10341

 

05.154

 

3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enal

 

05.155

22

458-36-6

4-hydroxy-3-methoxycinnamaldehyd

 

10342

207-278-4

05.155

sinapaldehyd

3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enal

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanal

 
 

279-524-9

05.156

 
 
 

05.157

07

1335-66-6

isocyclocitral

 
 

215-638-7

05.157

dihydroconiferaldehyd

1,3,5-trimethylcyclohex-3-en-1-carbaldehyd

 

05.158

23

591-31-1

3-methoxybenzaldehyd

 

10351

209-712-8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703-26-4

p-methoxyphenylacetaldehyd

 
 

227-191-5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009-56-4

2-methyldecanal

 
 

242-745-6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925-54-2

2-methylhexanal

 
 

213-118-4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119-16-0

4-methylpentanal

 

10369

214-273-0

05.166

 
 
 

05.167

02

75853-50-8

12-methyltetradecanal

 
 
 

05.167

4-methylvaleraldehyd

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853-49-5

12-methyltridecanal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106-26-3

neral

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-dimethyl-2(cis),6-octadienal

5

05.171

03

2463-53-8

non-2-enal

3213

733

219-562-5

05.171

 
 

5

05.172

03

17587-33-6

nona-2(trans),6(trans)-dienal

3766

 

241-557-1

05.172

beta-hexylacrolein; alpha-nonenylaldehyd; nonylenaldehyd

 
 

05.173

03

57018-53-8

nona-2,4,6-trienal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100-17-6

pent-4-enal

 
 

218-265-8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491-63-2

2-phenylpent-2-enal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107-02-8

prop-2-enal

 
 

203-453-4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726-47-2

pseudo-cyclocitral

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimethylcyclohex-3-encarbaldehyd

5

05.178

03

60066-88-8

beta-sinensal

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-dimethyl-10-methylen-dodeca-2,6,11-trienal

 

05.179

03

51534-36-2

tetradec-2-enal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432-24-6

2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-carboxaldehyd

3639

10326

207-080-8

05.182

 
 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal

 
 

265-747-9

05.183

beta-cyclocitral

 
 

05.184

03

53448-07-0

undec-2(trans)-enal

3423

11827

258-559-3

05.184

alpha-,2,2,6-tetramethylcyclohexenbutanal

 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-octadienal

3721

11805

250-147-1

05.186

 
 

5

05.188

03

141-27-5

trans-3,7-dimethylocta-2,6-dienal

2303

109

205-476-5

05.188

 
 

5

05.189

03

505-57-7

2-hexenal

2560

748

208-014-0

05.189

geranial

 

5

05.190

03

2548-87-0

trans-2-octenal

3215

663

219-833-8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913-81-3

trans-2-decenal

2366

2009

223-474-2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440-65-7

3-hexenal

3923

 

224-659-0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910-87-2

trans-2, trans-4-nonadienal

3212

732

227-629-5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069-41-2

trans-2-tridecenal

3082

2011

230-362-7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361-29-6

trans-2, trans-4-undecadienal

3422

10385

250-148-7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102-02-6

alpha-methylional

 
 

261-121-4

05.198

 

2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)but-3-enal

 

05.200

03

 

trans-2, trans-4, cis-7-decatrienal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090-41-5

9-octadecenal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

6-Decenal, cis

 
 
 
 
 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-Tetradecenal

 
 
 
 
 
 

6

05.209

04

147159-48-6

6-Decenal, trans

 
 
 
 
 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 
 

250-174-9

 
 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-methyloctanal

 
 
 
 
 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 
 
 
 
 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 
 
 
 
 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecena

 
 
 
 
 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-decadienal (c,c)

 
 
 
 
 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-decadienal (t,t)

 
 
 
 
 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-Decenal

 
 
 
 
 
 
 

05.218

04

56554-87-1

16-Octadecenal

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

06.001

01

105-57-7

1,1-diethoxyethan

2002

35

203-310-6

06.001

 
 
 

06.002

23

1319-88-6

5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan

2129

36

215-294-8

06.002

diethylacetal; acetaldehyd-diethylacetal; ethylidindiethylether; 1,1-diethoxyethan

 
 

06.003

23

1125-88-8

alpha-alpha-dimethoxytoluen

2128

37

214-413-0

06.003

benzaldehyd-glycerylacetal; 5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan; 2-phenyl-m-dioxan-5-ol; 4-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan benzalglycerin

 
 

06.004

03

7492-66-2

citraldiethylacetal

2304

38

231-323-7

06.004

benzaldehyd-dimethylacetal; 1,1-dimethoxy-2-phenylmethan

1,1-diethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-dien

 

06.005

03

7549-37-3

citraldimethylacetal

2305

39

231-434-0

06.005

3,7-dimethyl-2,6-octadienaldiethylacetal; 1,1-diethoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien

1,1-dimethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-dien

 

06.006

15

101-48-4

1,1-dimethoxy-2-phenylethan

2876

40

202-945-6

06.006

3,7-dimethyl-2,6-octadienaldimethyl acetal; 1,1-dimethoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien

 
 

06.007

15

29895-73-6

phenylacetaldehyd- glycerylacetal

2877

41

249-934-2

06.007

alpha-tolylaldehyd-dimethylacetal; phenylacetaldehyd-dimethylacetal

2-benzyl-4-hydroxy-1,3-dioxan og 2-benzyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan (blanding)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-dimethoxyoctan

2798

42

233-018-4

06.008

5-hydroxy-2-benzyl-1,3-dioxan; 5-hydroxymethyl-2-benzyl-1,3-dioxolan

 
 

06.009

01

7779-41-1

10,10-dimethoxydecan

2363

43

231-928-6

06.009

octanaldimethylacetal; C-8-dimethylacetal; caprylaldehyd-dimethylacetal; octaldehyd-dimethylacetal

 
 

06.010

02

7779-94-4

1,1-diethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol

2584

44

231-945-9

06.010

decanal-dimethylacetal; 1,1-dimethoxydecan; decylaldehyd-dimethylacetal

 
 

06.011

02

141-92-4

1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol

2585

45

205-510-9

06.011

hydroxycitronellaldiethylacetal ;1,1-diethoxy-3,7-dimethyl-7-octanol; 8,8-diethoxy-2,6-dimethyl-2-octanol; 7-hydroxy-1,1-diethoxy-3,7-dimethyloctan

 
 

06.012

23

1333-09-1

tolualdehyd-glycerylacetal

3067

46

 

06.012

hydroxycitronellaldimethylacetal; 8,8-dimethoxy-2,6-dimethyl-2-octanol; 1,1-dimethoxy-3,7-dimethyl-7-octanol

2-(2,3 og 4-methylphenyl)-5-hydroxy-1,3-dioxan og 2-(2,3 og 4-methylphenyl)-5-hydroxymethyl-1,3-dioxolan (blanding)

 

06.013

22

91-87-2

alpha-pentylkanelaldehyd- dimethylacetal

2062

47

202-104-3

06.013

2-(o-,m-,p-cresyl)-5-hydroxydioxan; 2-(methylphenyl)-1,3-dioxan-5-ol; 2-5-hydroxymethyldioxolan

1,1-dimethoxy-2-pentyl-3-phenylprop-2-en

 

06.014

22

5660-60-6

cinnamaldehyd-ethylenglycolacetal

2287

48

227-110-3

06.014

alpha-n-amyl-beta-phenylacroleindimethylacetal;1,1-dimethoxy-2-amyl-3-phenyl-2-propen

2-(2-phenylethylen)-1,3-dioxolan

 

06.015

01

534-15-6

1,1-dimethoxyethan

3426

510

208-589-8

06.015

2-styryl-m–dioxolan; 2-styryl-1,3-dioxolan; cinnamaldehyd-ethylenglycolacetal

 
 

06.016

15

7493-57-4

1-phenylethoxy-1-propoxyethan

2004

511

231-327-9

06.016

acetaldehyd-dimethylacetal; dimethylacetal; ethylidendimethylether

 
 

06.017

23

774-48-1

(diethoxymethyl)benzen

 

517

212-265-1

06.017

acetaldehyd-phenethylpropylacetal; [2-(1-propoxyethoxy)ethyl]benzen; propylphenethylacetal; benzen, 2-(1-propoxyethoxy)ethyl; Acetal R

 
 

06.019

23

7492-39-9

1-benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethan

2148

523

 

06.019

benzaldehyd-diethylacetal; 1,1-diethoxyphenylmethan; phenyldiethoxymethan; 1,1-diethoxytoluen

 
 

06.020

01

34764-02-8

1,1-diethoxydecan

 

531

252-202-5

06.020

acetaldehyd-benzylmethoxyethylacetal; acetaldehyd-benzyl-ß-methoxyethylacetal; 1-benzoyl-1-(2-methoxyethoxy)ethan

 
 

06.021

01

688-82-4

1,1-diethoxyheptan

 

553

211-707-0

06.021

decanal-diethylacetal; decan-1-al-diethylacetal; decylaldehyd- diethylacetal

 
 

06.023

01

3658-93-3

1,1-diethoxyhexan

 

557

222-911-4

06.023

heptanaldiethylacetal; oenanthaldiethylacetal

 
 

06.024

15

68345-22-2

1,1-di-isobutoxy-2-phenylethan

3384

595

269-851-5

06.024

hexanal-diethylacetal; hexylaldehyd-diethylacetal

1,1-di(2-methylpropoxy)-2-phenylethan

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-diethoxynona-2,6-dien

3378

660

266-874-2

06.025

phenylacetaldehyd-di-isobutylacetal

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-dimethyl-2-benzyl-1,3-dioxolan

2875

669

 

06.027

nonadienyldiethylacetal

 
 

06.028

01

10032-05-0

1,1-dimethoxyheptan

2541

2015

233-103-6

06.028

phenylacetaldehyd- 2,3-butylenglycolacetal

 
 

06.029

09

72854-42-3

heptanalglycerylacetal (blanding af 1,2 og 1,3 acetaler)

2542

2016

276-947-0

06.029

heptanaldimethylacetal; aldehyd C-7 dimethylacetal; heptaldehyd-dimethylacetal; ønanthal-dimethylacetal

 
 

06.030

22

90-87-9

1,1-dimethoxy-2-phenylpropan

2888

2017

202-022-8

06.030

2-hexyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan + 2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxan; 2-hexyl-4-hydroxy-1,3-dioxan

 
 

06.031

03

54306-00-2

1,1-diethoxyhex-2-en

 

2135

259-086-5

06.031

phenylpropanal-dimethylacetal; 2-phenylpropionaldehyd-dimethylacetal

 
 

06.032

23

2568-25-4

4-methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan

2130

2226

219-906-4

06.032

2-hexenaldiethylacetal

 
 

06.033

01

871-22-7

1,1-dibutoxyethan

 

2341

212-804-0

06.033

benzaldehyd-propylenglycolacetal; 4-methyl-2-phenyl-m-dioxolan; benzaldehydpropylenglycolacetal

 
 

06.034

01

105-82-8

1,1-dipropoxyethan

 

2342

203-335-2

06.034

acetaldehyd-dibutylacetal

 
 

06.035

03

10444-50-5

citralpropylenglycolacetal

 

2343

233-929-7

06.035

n-propylacetal; dipropylacetal; acetaldehyd-dipropylacetal

2-(2,6-dimethylhepta-1,5-dienyl)-4-methyl-1,3-dioxalan

 

06.036

15

64577-91-9

1-butoxy-1-(2-phenylethoxy)ethan

3125

10007

264-948-9

06.036

 
 
 

06.037

04

18492-65-4

1,1-diethoxyhept-4-en (cis og trans)

3349

10011

242-376-0

06.037

acetaldehyd-butylphenethylacetal; 2-butoxy-2-phenylethoxyethan

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-dimethoxybutan-2-on

3381

10029

226-605-1

06.038

4-heptenaldiethylacetal

 
 

06.039

30

67715-79-1

1,2-di((1′-ethoxy)-ethoxy)propan

3534

 

266-979-3

06.039

acetylacetaldehyd-dimethylacetal; 3-oxobutanaldimethylacetal

 
 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-tris([1′-ethoxy]-ethoxy)propan

3593

11930

 

06.040

4,6,9-trimethyl-3,5,8,10-tetraoxadodecan; 3,5,8,10-tetraoxadecan,4,6,9-trimethyl-

 
 

06.041

02

 

1-isobutoxy-1-ethoxy-2-methylpropan

 

10055

 

06.041

3,5,9,11-tetraoxatridecan,7-(1-ethoxyethoxy)-4,10-dimethyl-

1-ethoxy-2-methyl-1-(2-methylpropoxy)propan

 

06.042

02

 

1-isobutoxy-1-ethoxy-3-methylbutan

 

10057

 

06.042

isobutanalethylisobutylacetal; 2-methylpropanalethylisobutylacetal

1-ethoxy-3-methyl-1-(2-methylpropoxy)butan

 

06.043

01

 

1-isoamyloxy-1-ethoxypropan

 

10038

 

06.043

isovaleraldehyd-ethylisobutylacetal; 3-methylbutanalethylisobutylacetal

1-ethoxy-1-(2-methylpropoxy)ethan

 

06.044

01

 

1-isobutoxy-1-ethoxypropan

 

10058

 

06.044

propanalethyl-3-methylbutylacetal

1-ethoxy-1-(2-methylpropoxy)propan

 

06.045

02

 

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropan

 

10061

 

06.045

propanalethylisobutylacetal

2-methyl-1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)propan

 

06.046

02

 

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutan

 

10060

 

06.046

Isobutanalisobutylisoamylacetal; 2-methylpropanalisobutyl-3-methylbutylacetal

3-methyl-1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)butan

 

06.047

01

 

1-isopentyloxy-1-propoxyethan

 

10065

 

06.047

isovaleraldehyd-isoamylisobutylacetal; 3-methylbutanalisobutyl-3-methylbutylacetal

1-(3-methylbutoxy)-1-propoxyethan

 

06.048

01

 

1-isopentyloxy-1-propoxypropan

 

10066

 

06.048

acetaldehyd-3-methylbutylpropylacetal

1-(3-methylbutoxy)-1-propoxypropan

 

06.049

01

77249-20-8

1-butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethan

 
 
 

06.049

propanal-3-methylbutylpropylacetal

 
 

06.050

01

57006-87-8

1-butoxy-1-ethoxyethan

 

10003

 

06.050

acetaldehyd-butyl-2-methylbutylacetal

 
 

06.051

01

13535-43-8

1,1-di-(2-methylbutoxy)ethan

 
 
 

06.051

acetaldehyd-butylethylacetal

 
 

06.052

02

13262-24-3

1,1-di-isobutoxy-2-methylpropan

 

10025

 

06.052

acetaldehyd-di(2-methylbutyl)-acetal

1,1-di(2-methylpropoxy)-2-methylpropan

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-di-isobutoxyethan

 

10023

227-129-7

06.053

isobutanaldi-isobutylacetal; 2-methylpropanaldi-isobutylacetal

1,1-di(2-methylpropoxy)ethan

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-di-isobutoxypentan

 

10026

 

06.054

acetaldehyd-di-isobutylacetal

1,1-di(2-methylpropoxy)pentan

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-di-isopentyloxyethan

 

10028

235-839-3

06.055

valeraldehyd-di-isobutylacetal; pentanaldiisobutylacetal

1,1-di(3-methylbutoxy)ethan

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658-94-4

1,1-diethoxy-2-methylbutan

 

10013

 

06.057

acetaldehyd-di-isopropylacetal

 
 

06.058

02

1741-41-9

1,1-diethoxy-2-methylpropan

 

10015

217-107-5

06.058

2-methylbutanaldiethylacetal

 
 

06.059

02

3842-03-3

1,1-diethoxy-3-methylbutan

 

10014

223-335-6

06.059

isobutanaldiethylacetal; 2-methylpropanaldiethylacetal

 
 

06.060

03

10602-34-3

1,1-diethoxybut-2-en

 
 

234-224-7

06.060

isovaleraldehyd-diethylacetal; 3-methylbutanaldiethylacetal

 
 

06.061

01

3658-95-5

1,1-diethoxybutan

 

10009

222-913-5

06.061

2-butenaldiethylacetal

 
 

06.062

01

53405-98-4

1,1-diethoxydodecan

 
 

258-541-5

06.062

butanaldiethylacetal

 
 

06.063

04

73545-18-3

1,1-diethoxyhex-3-en

 
 

277-532-7

06.063

dodecanal-diethylacetal

 

5

06.064

01

462-95-3

diethoxymethan

 

10012

207-330-6

06.064

3-hexenaldiethylacetal

 
 

06.065

01

54815-13-3

1,1-diethoxynonan

 

10016

259-360-4

06.065

formaldehyd-diethylacetal

 
 

06.066

01

54889-48-4

1,1-diethoxyoctan

 
 

259-385-0

06.066

nonanaldiethylacetal

 
 

06.067

01

3658-79-5

1,1-diethoxypentan

 

10017

222-909-3

06.067

octanaldiethylacetal

 
 

06.068

03

3054-95-3

1,1-diethoxyprop-2-en

 

10020

221-276-0

06.068

valeraldehyd-diethylacetal; pentanaldiethylacetal

 
 

06.069

01

4744-08-5

1,1-diethoxypropan

 

10018

225-257-8

06.069

2-propenaldiethylacetal

 
 

06.070

01

53405-97-3

1,1-diethoxyundecan

 
 

258-539-4

06.070

propanal-diethylacetal

 
 

06.071

01

5405-58-3

1,1-dihexyloxyethan

 

10022

226-458-3

06.071

undecanal-diethylacetal

 
 

06.072

03

18318-83-7

1,1-dimethoxyhex-2(trans)-en

 
 

242-204-4

06.072

acetaldehyd-dihexylacetal

 
 

06.073

01

1599-47-9

1,1-dimethoxyhexan

 
 

216-488-5

06.073

trans-2-hexenaldimethylacetal

 
 

06.074

01

109-87-5

dimethoxymethan

 

10031

203-714-2

06.074

hexanal-dimethylacetal

 
 

06.075

01

26450-58-8

1,1-dimethoxypentan

 
 

247-716-1

06.075

formaldehyd-dimethylacetal; methylal

 
 

06.076

01

4744-10-9

1,1-dimethoxypropan

 
 

225-258-3

06.076

pentanal-dimethylacetal

 
 

06.077

01

3390-12-3

2,4-dimethyl-1,3-dioxolan

 
 

222-221-3

06.077

propanal-dimethylacetal

 
 

06.078

15

122-71-4

1,1-diphenethoxyethan

 
 

204-568-2

06.078

 
 
 

06.079

01

13602-09-0

1-ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethan

 

10040

 

06.079

acetaldehyd-diphenethylacetal

 
 

06.080

15

2556-10-7

1-ethoxy-1-(2-phenylethoxy)ethan

 

10049

219-868-9

06.080

acetaldehyd-ethyl 2-methylbutylacetal

 
 

06.081

04

28069-74-1

1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethan

3775

10034

248-817-3

06.081

acetaldehyd-ethyl-2-phenylethylacetal

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-ethoxy-1-hexyloxyethan

 

11948

259-184-8

06.082

ethyl-cis-3-hexenylacetal; acetaldehyd-ethyl-3-hexenylacetal

 
 

06.083

01

13442-90-5

1-ethoxy-1-isopentyloxyethan

 

10037

236-581-4

06.083

acetaldehyd-ethylhexylacetal; 1-(1-ethoxyethoxy)hexan

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)ethan

 

06.084

01

10471-14-4

1-ethoxy-1-methoxyethan

 

10039

233-959-0

06.084

acetaldehyd-ethyl-3-methylbutylacetal

 
 

06.085

01

59184-43-9

1-ethoxy-1-pentyloxyethan

 

10046

 

06.085

acetaldehyd-ethylmethylacetal

 
 

06.086

01

20680-10-8

1-ethoxy-1-propoxyethan

 

10050

243-963-4

06.086

acetaldehyd-ethylamylacetal; acetaldehyd-ethylpentylacetal

 
 

06.087

10

6290-17-1

ethyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-acetat

 
 

228-536-2

06.087

acetaldehyd-ethylpropylacetal

 
 

06.088

01

4359-46-0

2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolan

 
 

224-435-2

06.088

ethylacetoacetatpropylenglycolketal

 
 

06.089

01

6454-22-4

2-hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan

 
 

229-261-0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674-21-3

4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolan

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986-51-2

1-isobutoxy-1-ethoxyethan

 

10054

230-251-3

06.091

 

1-ethoxy-1-(2-methylpropoxy)ethan

 

06.092

01

75048-15-6

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethan

 

10059

278-063-0

06.092

acetaldehyd-ethylisobutylacetal

1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)ethan

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599-49-1

4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolan

3630

 

247-807-6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352-99-2

4-methyl-2-propyl-1,3-dioxolan

 
 

224-420-0

06.095

 
 
 

06.096

01

122-51-0

triethoxymethan

 

10903

204-550-4

06.096

 
 
 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-triethoxypropan

 

10075

232-193-4

06.097

triethylorthoformiat; ethylorthoformiat

 
 

06.098

05

1193-11-9

2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan

3441

11423

214-766-0

06.098

3-ethoxypropanaldiethylacetal

 
 

06.099

23

4359-31-3

vanillinbutylenglycolacetal

 
 
 

06.099

 

4-ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dioxolan

 

06.100

01

13002-08-9

►M3  1,1-dipentyloxyethan ◄

 

10032

235-838-8

06.100

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd- 2,3-butandiylacetal

 
 

06.102

09

1708-36-7

2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxan

 

2016

216-961-6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527-74-2

vanillinpropylenglycolacetal

3905

 
 

06.104

 
 
 

06.105

02

13285-51-3

3-methyl-1,1-di-isopentyloxybutan

 

10070

 

06.105

4-methyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dioxolan

3-methyl-1,1-di(3-methylbutoxy)butan

 

06.106

02

13112-63-5

2-methyl-1,1-di-isopentyloxypropan

 

10071

 

06.106

isovaleraldehyd-di-isoamylacetal; 3-methylbutanal-di-(3-methylbutyl)acetal

2-methyl-1,1-di(3-methylbutoxy)propan

 

06.107

01

13548-84-0

1-(2-methylbutoxy)-1-isopentyloxyethan

 

10068

 

06.107

 

1-(2-methylbutoxy)-1-(3-methylbutoxy)ethan

 

06.108

23

 

anisaldehyd-butan-2,3-diolacetal

 
 
 

06.108

methylbutylacetal

4,5-dimethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-dioxolan

 

06.109

04

 

1,1-diethoxy-3,7-dimethyloct-6-en

 
 
 

06.109

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-ethoxy-1-methoxypropan

 
 
 

06.111

hexanalethyl-3-methylbutylacetal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

heliotropinbutan-2,3-diolacetal

 
 
 

06.113

hexanalethylpropylacetal

4,5-dimethyl-2-(3,4-methylendioxyphenyl)-1,3-dioxolan

 

06.114

01

 

1-hexyloxy-1-isopentyloxyethan

 
 
 

06.114

piperonal-butan-2,3-diolacetal

1-hexoxy-1-(3-methylbutoxy)ethan

 

06.115

01

 

1-isopentyloxy-1-pentyloxyethan

 
 
 

06.115

acetaldehyd-hexylisoamylacetal; acetaldehyd-hexyl-3-methylbutylacetal

1-(3-methylbutoxy)-1-pentyloxyethan

 

06.120

08

 

DL-menthon-1,2-glycerolketal

3808

 
 

06.120

acetaldehyd-3-methylbutylpentylacetal

 
 

06.123

01

 

1-butoxy-1-isopentyloxyethan

 

10004

 

06.123

 

1-butoxy-1-(3-methylbutoxy)ethan

 

06.124

02

 

1,1-di-isobutoxy-3-methylbutan

 

10024

 

06.124

acetaldehyd-butylisoamylacetal

1,1-di(2-methylpropoxy)-3-methylbutan

 

06.125

01

 

1,1-di-isobutoxypropan

 

10027

 

06.125

isovaleraldehyd-di-isobutylacetal; 3-methylbutanaldiisobutylacetal

1,1-di(2-methylpropoxy)propan

 

06.127

01

 

1-ethoxy-1-isopentyloxypropan

 

10036

 

06.127

propanal-di-isobutylacetal

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)propan

 

06.128

01

 

1-ethoxy-1-pentyloxybutan

 

10045

 

06.128

butanal-ethylisoamylacetal; butanal-ethyl-3-methylbutylacetal

 
 

06.129

02

 

1-ethoxy-2-methyl-1-isopentyloxypropan

 

10043

 

06.129

butanal-ethylamylacetal; 2,3-butylenglycol; dimethylethylenglycol

1-ethoxy-2-methyl-1-(3-methylbutoxy)butan

 

06.130

02

 

1-ethoxy-2-methyl-1-propoxypropan

 

10044

 

06.130

isobutanal-ethylisoamylacetal; 2-methylpropanal-ethyl-3-methylbutylacetal

 
 

06.131

02

 

►M3  1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutan ◄

 

10042

 

06.131

isobutanal-ethylpropylacetal; 2-methylpropanal-ethylpropylacetal

1-ethoxy-3-methyl-1-(3-methylbutoxy)butan

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

Vanillinbutan-2,3-diolacetal (blanding af stereoisomerer)

4023

 
 
 

vanillinerythro- og threobutan-2,3-diolacetal

 

6

▼M2

07.001

09

78-98-8

2-oxopropanal

2969

105

201-164-8

07.001

isovaleraldehyd-ethylisoamylacetal; 3-methylbutanal-ethyl-3-methylbutylacetal

 
 

07.002

05

110-43-0

heptan-2-on

2544

136

203-767-1

07.002

pyruvaldehyd; 2-ketopropionaldehyd; acetylformaldehyd; methylglyoxal; propan-2-on-1-al

 
 

07.003

05

106-35-4

heptan-3-on

2545

137

203-388-1

07.003

methylamylketon; amylmethylketon

 
 

07.004

21

98-86-2

acetophenon

2009

138

202-708-7

07.004

ethylbutylketon; butylethylketon

 
 

07.005

21

122-48-5

vanillylacetone

3124

139

204-548-3

07.005

methylphenylketon; acetylbenzen; phenylmethylketon

4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127-41-3

alpha-ionon

2594

141

204-841-6

07.007

2-camphanon, 2-bornanon; 2-keto-1,7,7-trimethylnorcamphan; 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

 

07.008

08

14901-07-6

beta-ionon

2595

142

238-969-9

07.008

 

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-on

5

07.009

08

7779-30-8

methyl-alpha-ionon

2711

143

204-842-1

07.009

4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-1-enyl)but-3-en-2-on; ß-cyclocitrylidenacetone

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)pent-1-en-3-on

 

07.010

08

127-43-5

methyl-beta-ionon

2712

144

204-843-7

07.010

5-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-on; alpha-cyclocitrylidenmethylethylketon

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)pent-1-en-3-on

 

07.011

08

79-69-6

4-(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-on

2597

145

201-219-6

07.011

5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-on; ß-cyclocitrylidenbutanon; ß-methylionon

 
 

07.012

08

99-49-0

carvon

2249

146

202-759-5

07.012

alpha-iron; 6-methylionon; 4(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

p-mentha-1,8-dien-2-on

 

07.013

21

93-08-3

methyl-2-naphthylketon

2723

147

202-216-2

07.013

carvol; 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-on

 
 

07.014

12

118-71-8

maltol

2656

148

204-271-8

07.014

2-acetonaphthon; 2-ethylnaphthalen; beta-methylnaphthylketone; beta-acetonaphthon

3-hydroxy-2-methyl-4-pyron

 

07.015

05

110-93-0

6-methylhept-5-en-2-on

2707

149

203-816-7

07.015

Veltol (Pfizer); 4H-pyran-4-on, 3-hydroxy-2-methyl; 3-hydroxy-2-methyl-(1,4-pyran)

 
 

07.016

05

112-12-9

undecan-2-on

3093

150

203-937-5

07.016

methylheptenon; 2-methyl-2-hepten-6-on; 2-methylheptenon; methylhexenylketon

 
 

07.017

05

108-10-1

4-methylpentan-2-on

2731

151

203-550-1

07.017

methylnonylketon; 2-hendecanon; undecanon-2; 2-oxoundecan; nonylmethylketon

 
 

07.018

10

3848-24-6

hexan-2,3-dion

2558

152

223-350-8

07.018

methylisobutylketon; isobutylmethylketon; isopropylacetone; isohexanon; hexon

 
 

07.019

05

111-13-7

octan-2-on

2802

153

203-837-1

07.019

methylpropyldiketon; acetylbutyryl; acetyl-n-butyryl

 
 

07.020

05

821-55-6

nonan-2-on

2785

154

212-480-0

07.020

methylhexylketon; n-hexylmethylketon; hexylmethylketon

 
 

07.021

10

7493-59-6

undeca-2,3-dion

3090

155

231-330-5

07.021

methylheptylketon

 
 

07.022

21

122-00-9

4-methylacetophenon

2677

156

204-514-8

07.022

acetylnonanyl; acetylnonanoyl; acetylpelargonyl

 
 

07.023

21

89-74-7

2,4-dimethylacetophenon

2387

157

201-935-9

07.023

p-methylacetophenon; methyl-p-tolylketon; 1-acetyl-4-methylbenzen; 1-methyl-4-acetylbenzen

 
 

07.024

21

122-57-6

4-phenylbut-3-en-2-on

2881

158

204-555-1

07.024

acetyl-m-xylen; methyl-2,4-dimethylphenylketon

 
 

07.025

21

5349-62-2

4-methyl-1-phenylpentan-2-on

2740

159

226-316-0

07.025

benzylidenacetone; cinnamylmethylketon; methylstyrylketon; benzalacetone

 
 

07.026

21

7774-79-0

4-(p-tolyl)butan-2-on

3074

160

 

07.026

benzylisobutylketon; isobutylbenzylketon

4-(4-methylphenyl)butan-2-on

 

07.027

21

1901-26-4

3-methyl-4-phenylbut-3-en-2-on

2734

161

217-599-1

07.027

 
 
 

07.028

21

119-53-9

benzoin

2132

162

204-331-3

07.028

benzylidenmethylacetone; 1-methyl-1-benzylidenacetone; 3-benzyliden-2-butanon; alpha-methyl-alpha-benzalacetone

2-hydroxy-2-phenylacetophenon

 

07.029

21

104-20-1

4-(4-methoxyphenyl)butan-2-on

2672

163

203-184-2

07.029

benzoylphenylcarbinol; alpha-hydroxy-alpha-phenylacetophenon; 2-hydroxy-1,2-diphenylethan

 
 

07.030

21

104-27-8

1-(4-methoxyphenyl)pent-1-en-3-on

2673

164

203-190-5

07.030

anisylacetone; p-methoxyphenylbutanon; 2-butanon, 4-(4-methoxyphenyl)-; methyloxanon; p-methoxybenzylacetone

 
 

07.031

21

55418-52-5

piperonylacetone

2701

165

259-630-1

07.031

Ethon; alpha-methylanisalacetone; alpha-methylanisylidenacetone; p-methoxystyrylethylketon

4-(3,4-methylendioxyphenyl)butan-2-on

 

07.032

21

119-61-9

benzophenon

2134

166

204-337-6

07.032

2-butanon, 4-(1,3-benzodioxol-5-yl); heliotropylacetone

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

isojasmon

3552

167

202-417-5

07.033

benzoylbenzen; diphenylketon; diphenylmethanon; alpha-oxodiphenylmethan

2-hexyl-cyclopent-2-en-1-on og 2-hexylidencyclopentanon

5

07.034

08

17373-89-6

2-hexylidencyclopentan-1-on

2573

167

241-411-7

07.034

 
 

5

07.035

08

17369-60-7

tetramethylethylcyclohexenon (blanding af isomere)

3061

168

241-403-3

07.035

alpha-hexylidencyclopentanon

 

5

07.036

08

127-51-5

alpha-isomethylionon

2714

169

204-846-3

07.036

 

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)-3-methylpent-3-en-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100-06-1

4-methoxyacetophenon

2005

570

202-815-9

07.038

d-1,3,3-trimethyl-2-norbornanon; 3.3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-on

 
 

07.039

09

7786-52-9

octan-3-on-1-ol

2804

592

 

07.039

acetanisol; p-acetylanisol; p-acetylanisol

 
 

07.040

21

93-55-0

1-phenylpropan-1-on

3469

599

202-257-6

07.040

3-oxo-1-octanol; caproylethanoat; hexanoylethanoat; methylolmethylamylketon; 1-hydroxyoctan-3-on

 
 

07.041

08

79-89-0

beta-isomethylionon

 

650

201-231-1

07.041

propiophenon; phenylethylketon; propionylbenzen

3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-on

 

07.042

21

645-13-6

4-isopropylacetophenon

2927

651

211-433-1

07.042

isomethyl-beta-ionon

 
 

07.044

05

625-33-2

pent-3-en-2-on

3417

666

210-888-3

07.044

methyl-p-isopropylphenylketon; p-acetylcumen

 
 

07.045

08

2408-37-9

2,2,6-trimethylcyclohexanon

3473

686

219-309-9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080-12-2

vanillylidenacetone

3738

691

214-096-9

07.046

 

4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)but-3-en-2-on

 

07.047

12

4940-11-8

ethylmaltol

3487

692

225-582-5

07.047

methyl-3-methoxy-4-hydroxystyrylketon

2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron

 

07.048

05

2497-21-4

4-hexen-3-on

3352

718

219-681-2

07.048

veltol-plus; 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyron; 2-ethyl-3-ol-4H-pyran-4-on

 
 

07.049

21

103-13-9

1-(4-methoxyphenyl)-4-methylpent-1-en-3-on

3760

719

 

07.049

2-hexen-4-on; hex-2-en-4-on propylenethylketon

 
 

07.050

05

67-64-1

acetone

3326

737

200-662-2

07.050

methoxystyrylisopropylketon; isopropyl-4-methyloxystyrylketon

 

1

07.051

10

513-86-0

3-hydroxybutan-2-on

2008

749

208-174-1

07.051

propan-2-on; dimethylketon; 2-oxopropan; ß-ketopropan

 
 

07.052

10

431-03-8

di-acetyl

2370

752

207-069-8

07.052

acetoin; acetylmethylcarbinol; 2,3-butanolon; dimethylketol; 3-hydroxy-2-butanon; gamma-hydroxy-beta-oxobutan

butan-2,3-dion

 

07.053

05

78-93-3

butan-2-on

2170

753

201-159-0

07.053

dimethyldiketon; biacetyl; 2,3-dioxobutan; 2,3-butandion; dimethylglyoxal

 
 

07.054

05

107-87-9

pentan-2-on

2842

754

203-528-1

07.054

ethylmethylketon; methylethylketon

 
 

07.055

21

5471-51-2

4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-on

2588

755

226-806-4

07.055

ethylacetone; methylpropylketon; propylmethylketon

 
 

07.056

30

80-71-7

3-methylcyclopentan-1,2-dion

2700

758

201-303-2

07.056

p-hydroxybenzylacetone; oxyphenalon; 1-p-hydroxyphenyl-3-butanon; p-hydrobenzylacetone

 
 

07.057

30

21835-01-8

3-ethylcyclopentan-1,2-dion

3152

759

244-606-5

07.057

2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-en-1-on; methylcyclopentenolon; 3-methylcyclopentan-1,2-dion; 3-methyl-2-cyclopenten-2-ol-1-on

 
 

07.058

05

123-19-3

heptan-4-on

2546

2034

204-608-9

07.058

2-hydroxy-3-ethyl-2-cyclopenten-1-on; ethylcyclopentenolon; ethylcyclopentalon; 3-ethyl-2-cyclopenten-2-ol-1-on

 
 

07.059

08

10458-14-7

p-menthan-3-on

2667

2035

233-944-9

07.059

dipropylketon; butyron

 
 

07.060

10

600-14-6

pentan-2,3-dion

2841

2039

209-984-8

07.060

2-isopropyl-5-methylcyclohexanon; 4-isopropyl-1-methylcyclohexan-3-on

 
 

07.061

08

79-78-7

allyl-alpha-ionon

2033

2040

201-225-9

07.061

acetylpropionyl

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)-1,6-heptadien-3-on

 

07.062

05

106-68-3

octan-3-on

2803

2042

203-423-0

07.062

1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-1,6-heptadien-3-on; allylcyclocitrylidenacetone; alpha-allyliononS

 
 

07.063

10

7493-58-5

4-methylpentan-2,3-dion

2730

2043

231-328-4

07.063

ethylamylketon; amylethylketon

 
 

07.064

10

96-04-8

heptan-2,3-dion

2543

2044

202-472-5

07.064

acetylisobutyryl

 
 

07.065

10

496-77-5

5-hydroxyoctan-4-on

2587

2045

207-830-4

07.065

acetylpentanoyl; acetylvaleryl; valerylacetyl

 
 

07.067

08

29606-79-9

isopulegon

2964

2051

249-725-6

07.067

butyroin; 5-octanol-4-on

p-menth-8-en-3-on

5

07.069

05

4433-36-7

tetrahydro-pseudo-ionon

3059

2053

224-634-4

07.069

1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-on; 1-methyl-4-isopropenyl-3-cyclohexanon; 1-isopropyl-4-methyl-2-cyclohexanon

6,10-dimethylundec-9-en-2-on

 

07.070

21

7492-37-7

3-benzylheptan-4-on

2146

2140

231-317-4

07.070

6,10-dimethyl-9-undecen-2-on dihydrogeranylacetone

 
 

07.071

10

5455-24-3

octan-4,5-dion

 

2141

 

07.071

 
 
 

07.072

05

624-42-0

6-methylheptan-3-on

 

2143

210-844-3

07.072

dibutyryl

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494-06-9

3,4-dimethylcyclopentan-1,2-dion

3268

2234

236-810-8

07.075

iso-amylmethylketon

 
 

07.076

30

13494-07-0

3,5-dimethylcyclopentan-1,2-dion

3269

2235

236-811-3

07.076

2-hydroxy-3,4-dimethyl-2-cyclopenten-1-on

 
 

07.077

10

4437-51-8

hexan-3,4-dion

3168

2255

224-651-7

07.077

 
 
 

07.078

08

491-07-6

d,l-isomenthon

3460

2259

207-727-4

07.078

dipropionyl; 3,4-dioxohexan; diethyl-alpha,beta-diketon

cis-p-menthan-3-on

 

07.079

30

579-07-7

1-phenylpropan-1,2-dion

3226

2275

209-435-2

07.079

cis-1-methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanon; cis-para-menthan-3-on

 
 

07.080

30

3008-43-3

3-methylcyclohexan-1,2-dion

3305

2311

221-122-2

07.080

acetylbenzoyl; methylphenyldiketon; methylphenylglyoxal; phenylmethyldiketon

 
 

07.081

05

4312-99-6

oct-1-en-3-on

3515

2312

224-327-5

07.081

3-methyl-1,2-cyclohexandion; 2-methyl-3,4-cyclohexandion

 
 

07.082

05

4643-27-0

oct-2-en-4-on

3603

2313

225-071-7

07.082

vinylamylketon;amylvinylketon

 
 

07.083

08

23726-92-3

beta-damascon

3243

2340

245-843-7

07.083

butylpropenylketon; propenylbutylketon

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)but-2-en-1-on

5

07.084

05

96-22-0

pentan-3-on

 

2350

202-490-3

07.084

 
 
 

07.086

21

102-04-5

1,3-diphenylpropan-2-on

2397

11839

203-000-0

07.086

dimethylacetone; diethylketon; dimethylacetone; propion; methacetone

 
 

07.087

21

122-84-9

4-methoxyphenylacetone

2674

11836

204-578-7

07.087

dibenzylketon: alpha-alpha-diphenylketon; benzylketon

 
 

07.088

08

7784-98-7

methyl-delta-ionon

2713

11852

232-074-7

07.088

anisylmethylketon; 3-(4-methoxyphenyl)propan-2-on; 2-methoxyphenylacetone; anisketon

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-enyl)pent-1-en-3-on

 

07.089

08

4674-50-4

nootkaton

3166

11164

225-124-4

07.089

5-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-on

4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylen-ethyl)-2(3H)-naphthalenon

 

07.090

09

5077-67-8

1-hydroxybutan-2-on

3173

11102

225-790-6

07.090

5,6-dimethyl-8-isopropenylbicyclo[4.4.0]dec-1-en-3-on; 4,4a;5,6,7,8-hexahydro-6-isopropenyl-4,4a-dimethyl-2(3H)-naphthalen

 
 

07.091

08

79-76-5

gamma-ionon

3175

 

201-223-8

07.091

2-oxo-1-butanol; propionylcarbinol; ethylhydroxymethylketon; 1-butanol-2-on

4-(2,2-dimethyl-6-methylencyclohexyl)but-3-en-2-on

 

07.092

08

499-70-7

p-menthan-2-on

3176

11128

207-887-5

07.092

4-(2,2-dimethyl-6-methylencyclohexyl)-3-buten-2-on; 4-(2-methylen-6,6-dimethylcyclohexyl)-3-buten-2-on

 
 

07.093

10

13706-86-0

5-methylhexan-2,3-dion

3190

11148

237-241-8

07.093

carvomenthon; tetrahydromenthon; tetrahydrocarvon

 
 

07.094

08

488-10-8

3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-on

3196

11786

207-668-4

07.094

2-methyl-4,5-hexandion; acetylisovaleryl; isobutylmethyldiketon; Isobutylmethylglyoxal;

 

5

07.095

08

14765-30-1

2-(sec-butyl)cyclohexanon

3261

11044

238-830-2

07.095

cis-jasmon

2-(1-methylpropyl)cyclohexanon

 

07.096

05

589-38-8

hexan-3-on

3290

11097

209-645-4

07.096

2-but-2-ylcyclohexanon

 
 

07.097

10

59191-78-5

3-(hydroxymethyl)octan-2-on

3292

11113

261-652-1

07.097

ethylpropylketon

 
 

07.098

08

1193-18-6

3-methylcyclohex-2-en-1-on

3360

11134

214-769-7

07.098

 
 
 

07.099

05

1604-28-0

6-methylhepta-3,5-dien-2-on

3363

11143

216-507-7

07.099

1-methyl-1-cyclohexenon-3

 
 

07.100

05

3240-09-3

5-methylhex-5-en-2-on

3365

11150

221-807-6

07.100

2-methylhepta-2,4-dien-6-on; methylheptadienon

 
 

07.101

05

141-79-7

4-methylpent-3-en-2-on

3368

11853

205-502-5

07.101

2-methylallylacetone; 2-methyl-1-hexen-5-on; 2-methyl-allyl-acetone

 
 

07.102

05

1629-58-9

pent-1-en-3-on

3382

11179

216-624-3

07.102

mesityloxid; methylisobutylketon; isopropylidenacetone

 
 

07.103

05

593-08-8

tridecan-2-on

3388

11194

209-784-0

07.103

ethylvinylketon

 
 

07.104

05

4643-25-8

hept-2-en-4-on

3399

11093

225-070-1

07.104

methylundecylketon; hendecylmethylketon

 
 

07.105

05

1119-44-4

hept-3-en-2-on

3400

11094

214-278-8

07.105

 
 
 

07.106

05

5166-53-0

5-methylhex-3-en-2-on

3409

11149

225-950-5

07.106

methylpentenylketon; butylidenacetone; n-butylidenacetone

 
 

07.107

05

1669-44-9

oct-3-en-2-on

3416

11170

216-793-3

07.107

isobutylidenacetone

 
 

07.108

08

23696-85-7

beta-damascenon

3420

11197

245-833-2

07.108

 

1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)but-2-en-1-on

 

07.109

30

1125-21-9

2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dion

3421

11200

214-406-2

07.109

4-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)but-2-en-4-on

 
 

07.110

08

542-46-1

cycloheptadec-9-en-1-on

3425

11744

208-813-4

07.110

3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dion; 2-cyclohexendion-1,4, 3,5,5-trimethyl-;

 

5

07.111

08

541-91-3

3-methylcyclopentadecan-1-on

3434

11135

208-795-8

07.111

civeton

 
 

07.112

08

2758-18-1

3-methyl-2-cyclopenten-1-on

3435

11137

220-421-5

07.112

muscon; methylexalton

 
 

07.113

05

925-78-0

nonan-3-on

3440

11160

213-125-2

07.113

1-methyl-1-cyclopenten-3-on

 
 

07.114

05

762-29-8

6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-on

3442

11206

212-097-9

07.114

ethylhexylketon

 
 

07.115

08

20483-36-7

3,4-dehydrodihydro-beta-ionon

3447

11057

243-847-3

07.115

farnesylacetone; 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-on; 6,10,14-trimethyl-5,9,13-pentadecatrien-2-on

4-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)butan-2-on

 

07.116

08

43219-68-7

1-(1,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)ethan-1-on

3449

11062

256-150-4

07.116

dehydrodihydroionon; 4-(2,6,6-trimethylcyclohexadien-1-yl)-2-butanon

 
 

07.117

30

42348-12-9

3-ethyl-2-hydroxy-4-methylcyclopent-2-en-1-on

3453

11077

255-767-6

07.117

4-acetyl-1,4-dimethylcyclohex-1-en

 
 

07.118

30

53263-58-4

5-ethyl-2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-en-1-on

3454

11078

258-451-6

07.118

3-ethyl-4-methylcycloten; ethylcyclopentenolon; 3-ethyl-2-cyclopenten-2-ol-1-on;

 
 

07.119

30

10316-66-2

2-hydroxycyclohex-2-en-1-on

3458

11046

 

07.119

5-ethyl-3-methylcycloten

 
 

07.120

30

4883-60-7

2-hydroxy-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-on

3459

11198

 

07.120

cyclohexan-1,2-dion

 
 

07.121

05

10519-33-2

dec-3-en-2-on

3532

11751

234-059-0

07.121

3,5,5-trimethylcyclohexan-1,2-dion; 3,5,5-trimethyl-1,2-cyclohexandion

 
 

07.122

05

108-83-8

2,6-dimethylheptan-4-on

3537

11914

203-620-1

07.122

heptylidenacetone; ønanthylidenacetone; oenanthylidenacetone

 
 

07.123

05

3796-70-1

geranylacetone

3542

11088

223-269-8

07.123

diisobutylketon; isobutylketon; iso-nonanon; isovaleron

6,10-dimethyl-5(trans),9-undecadien-2-on

 

07.124

21

118-93-4

2-hydroxyacetophenon

3548

11784

204-288-0

07.124

alpha,beta-dihydropseudoionon

 
 

07.125

10

3142-66-3

3-hydroxypentan-2-on

3550

11115

 

07.125

ethanon, 1-(2-hydroxyphenyl)-; o-acetylphenol

 
 

07.126

08

78-59-1

3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-on

3553

11918

201-126-0

07.126

acetylethylbarbonol

 
 

07.127

08

491-09-8

p-mentha-1,4(8)-dien-3-on

3560

11189

207-729-5

07.127

isophoron; isoacetopheron

 
 

07.128

08

7764-50-3

dihydrocarvon

3565

11703

231-857-0

07.128

piperitenon; 4-isopropyliden-1-methyl-1-cyclohexen-3-on

p-menth-8(10)-en-2-on

 

07.129

08

3720-16-9

3-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-on

3577

 

223-069-0

07.129

cis-dihydrocarvon; cis-menthen-8(9)-on(2); 1-methyl-4-isopropenylcyclohexan-2-on

 
 

07.130

08

57378-68-4

delta-damascon

3622

 

260-709-8

07.130

1-methyl-5-n-propyl-1-cyclohexen-3-on

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-enyl)but-2-en-1-on

5

07.131

08

17283-81-7

dihydro-beta-ionone

3626

11060

241-318-1

07.131

 

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)butan-2-on

 

07.132

08

31499-72-6

dihydro-alpha-ionon

3628

11059

250-657-4

07.132

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)butan-2-on

4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)butan-2-on

 

07.133

21

13171-00-1

4-acetyl-6-t-butyl-1,1-dimethylindan

3653

 

236-114-4

07.133

 

acetyl-6-tert-butyl-2,3-dihydro-1,1-dimethylindan

 

07.134

08

43052-87-5

alpha-damascon

3659

11053

 

07.134

celestolid; 4-acetyl-1,1-dimethyl-6-tert-butylindan

1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-enyl)but-2-en-1-on

5

07.135

25

28631-86-9

2,4-dihydroxyacetophenon

3662

11884

 

07.135

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-4-on

 
 

07.136

08

34545-88-5

4,4a,5,6-tetrahydro-7-methylnapthalen-2(3H)-on

3715

 

252-079-8

07.136

1-ethanon

 
 

07.137

05

2345-28-0

pentadecan-2-on

3724

11808

219-064-8

07.137

 
 
 

07.138

05

63759-55-7

2-pentylbut-1-en-3-on

3725

 

264-448-0

07.138

methyltridecylketon

3-methylenoctan-2-on

 

07.139

05

81925-81-7

5-methylhept-2-en-4-on

3761

 
 

07.139

3-methylenoctan-2-on

 
 

07.140

08

1128-08-1

3-methyl-2-pentylcyclopent-2-en-1-on

3763

 

214-434-5

07.140

2-hepten-4-on, 5-methyl-

 
 

07.142

25

498-02-2

acetovanillon

 

11035

207-854-5

07.142

dihydrojasmon; 2-pentyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-on; 3-Methyl-2-(n-pentanyl)-2-cyclopenten-1-on

4-hydroxy-3-methoxyacetophenon

 

07.143

08

32388-55-9

acetylcedren

 
 

251-020-3

07.143

 

5-acetyl-2,2,4,8-tetramethyltricyclo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undec-4(5)-en

 

07.144

30

1670-46-8

2-acetylcyclopentan-1-on

 
 

216-797-5

07.144

methylcedrenylketon; 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on

 
 

07.145

05

78-94-4

but-3-en-2-on

 

11043

201-160-6

07.145

 
 
 

07.146

08

2244-16-8

d-carvon

2249

146

218-827-2

07.146

methylvinylketon

d-p-mentha-1,8-dien-2-on

5

07.147

08

6485-40-1

l-carvon

2249

146

229-352-5

07.147

 

l-p-mentha-1,8-dien-2-on

5

07.148

08

108-94-1

cyclohexanon

3909

11047

203-631-1

07.148

 
 
 

07.149

08

120-92-3

cyclopentanon

3910

11050

204-435-9

07.149

cyclohexylketon; hexanon; ketohexamethylen

 
 

07.150

05

693-54-9

decan-2-on

 

11055

211-752-6

07.150

ketocyclopentan; ketopentamethylen

 
 

07.151

05

928-80-3

decan-3-on

 

11056

213-183-9

07.151

 
 
 

07.152

10

51933-13-2

3,3-diethoxybutan-2-on

 
 
 

07.152

 
 
 

07.153

08

►M3  20489-53-6 ◄

1,10-dihydronootkaton

3776

 
 

07.153

 

1,2,6-trimethyl-9-isopropylen-bicyclo[4.4.0]decan-4-on

 

07.154

25

5650-43-1

1-(3,5-dimethoxy-4-hydroxyphenyl)propan-1-on

 

11106

 

07.154

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.156

05

2550-18-7

2,6-dimethyloct-6-en-3-on

 
 
 

07.156

 
 
 

07.157

05

1604-34-8

6,10-dimethylundecan-2-on

 

11068

216-509-8

07.157

 
 
 

07.158

05

6175-49-1

dodecan-2-on

 

11069

228-222-5

07.158

 
 
 

07.159

08

4695-62-9

d-fenchon

2479

551

225-160-0

07.159

 

1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on

5

07.160

05

2922-51-2

heptadecan-2-on

 

11089

 

07.160

d-1,3,3-trimethyl-2-norbornanon

 
 

07.161

05

1629-60-3

hex-1-en-3-on

 
 

216-625-9

07.161

methylpentadecylketon

 
 

07.162

05

109-49-9

hex-5-en-2-on

 
 

203-675-1

07.162

 
 
 

07.163

05

591-78-6

hexan-2-on

 

11776

209-731-1

07.163

 
 
 

07.164

21

2478-38-8

4-hydroxy-3,5-dimethoxyacetophenon

 

11105

219-610-5

07.164

 
 
 

07.165

10

123-42-2

4-hydroxy-4-methylpentan-2-on

 
 

204-626-7

07.165

acetosyringon

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.167

10

4984-85-4

4-hydroxyhexan-3-on

 

11108

225-637-3

07.167

 
 
 

07.168

30

490-03-9

2-hydroxypiperiton

 
 

207-704-9

07.168

 

2-hydroxy-menth-1-en-3-on

 

07.169

09

116-09-6

1-hydroxypropan-2-on

 

11101

204-124-8

07.169

 
 
 

07.170

32

23267-57-4

beta-iononepoxid

 

11202

245-542-0

07.170

hydroxyacetone; acetylcarbinol

4-(1,2-epoxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)but-3-en-2-on

 

07.171

08

18358-53-7

isopinocamphon

 

11125

242-228-5

07.171

 

2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1] cycloheptan-3-on

 

07.172

08

500-02-7

4-isopropylcyclohex-2-en-1-on

3939

11127

207-898-5

07.172

 
 
 

07.173

08

13215-88-8

megastigma-4,6,8-trien-3-on

 
 

236-187-2

07.173

4-isopropylcyclohex-2-enon

4-(2-butenyliden)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-on

 

07.174

08

67401-27-8

megastigma-5,8-dien-4-on

 
 

266-685-5

07.174

 

3-(2-butenyl)-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-on

 

07.175

08

89-81-6

p-menth-1-en-3-on

2910

2052

201-942-7

07.175

 
 
 

07.176

08

89-80-5

trans-menthon

2667

2035

201-941-1

07.176

piperiton; alpha-piperiton; 1-methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen-3-on

trans-p-menthan-3-on

5

07.177

05

33046-81-0

7-methyl-3-octenon-2

3868

 

251-361-8

07.177

 
 

5

07.178

05

563-80-4

3-methylbutan-2-on

 

11131

209-264-3

07.178

trans-7-methyl-3-octen-2-on

 
 

07.179

08

583-60-8

2-methylcyclohexanon

3946

 

209-513-6

07.179

3-methyl-1-butenol-2; methylisopropylketon

 
 

07.180

08

591-24-2

3-methylcyclohexanon

3947

 

209-710-7

07.180

methylanon

 
 

07.181

05

928-68-7

6-methylheptan-2-on

 

11146

213-179-7

07.181

 
 
 

07.182

05

541-85-5

5-methylheptan-3-on

 
 

208-793-7

07.182

 
 
 

07.184

10

113486-29-6

3-methylnona-2,4-dion

 
 
 

07.184

 
 
 

07.185

05

565-61-7

4-methylpentan-2-on

 

11157

209-282-1

07.185

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.187

05

32064-72-5

non-2-en-4-on

 

11162

250-909-3

07.187

 
 
 

07.188

05

14309-57-0

non-3-en-2-on

3955

11163

238-248-9

07.188

 
 
 

07.189

05

4485-09-0

nonan-4-on

 

11161

224-770-4

07.189

 
 
 

07.190

05

65213-86-7

octa-1,5-dien-3-on

 
 
 

07.190

 
 
 

▼M4 —————

▼M2

07.192

30

93-91-4

1-phenylbutan-1,3-dion

 

11181

202-286-4

07.192

acetylacetone

 
 

07.193

21

495-40-9

1-phenylbutan-1-on

 
 

207-799-7

07.193

benzoylacetone

 
 

07.194

21

2550-26-7

4-phenylbutan-2-on

 

11182

219-847-4

07.194

 
 
 

07.195

21

103-79-7

1-phenylpropan-2-on

 

11042

203-144-4

07.195

 
 
 

07.196

08

80-57-9

pin-2-en-4-on

 

11186

201-292-4

07.196

benzylmethylketon

4,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.198

05

141-10-6

pseudo-ionon

 

11191

205-457-1

07.198

 

6,10-dimethylundeca-3,5,9-trien-2-on

 

07.199

05

2345-27-9

tetradecan-2-on

 

11192

219-063-2

07.199

 
 
 

07.200

08

79-70-9

4-(2,5,6,6-tetramethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-on

 
 

201-220-1

07.200

 
 
 

07.201

05

60437-21-0

tridec-12-en-2-on

 
 
 

07.201

beta-iron

 
 

07.202

08

20013-73-4

2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-on

 
 

243-465-7

07.202

 
 
 

07.203

08

873-94-9

3,3,5-trimethylcyclohexan-1-on

 
 

212-855-9

07.203

 
 
 

07.204

05

546-49-6

3,3,6-trimethylhepta-1,5-dien-4-on

 
 

208-903-3

07.204

 
 
 

07.205

05

502-69-2

6,10,14-trimethylpentadecan-2-on

 

11205

207-950-7

07.205

 
 
 

07.206

21

56681-06-2

4-(2,3,6-trimethylphenyl)but-3-en-2-on

 
 
 

07.206

hexahydrofarnesylacetone

 
 

07.207

08

3603-99-4

cyclotetradecanon

 
 

222-758-3

07.207

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.210

05

24415-26-7

1-nonen-3-on

 
 
 

07.210

 
 
 

07.214

21

941-98-0

alpha-methylnaphtylketon

 
 

213-384-1

07.214

 
 
 

07.215

08

464-49-3

(1R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on

2230

140

207-335-2

07.215

naphtylmethylketon, 1-acetonaphton

 

5

07.216

05

689-67-8

6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-on

 
 

211-711-2

07.216

d-campher

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.219

08

6261-18-3

trans-3-methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-on

3196

11786

228-410-7

07.219

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

07.224

08

23726-91-2

trans-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-on

3243

2340

245-842-1

07.224

l-menthon

 

5

07.225

08

23726-94-5

cis-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-on

3659

11053

245-845-8

07.225

 
 

5

07.226

08

24720-09-0

trans-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-on

 
 

246-430-4

07.226

cis-alpha-damascon

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.231

08

 

alpha-damascenon

 
 
 

07.231

 

1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-dienyl)but-2-en-1-on

 

07.234

25

 

5-paradol

 
 
 

07.234

 

1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)nonan-3-on

 

07.236

05

22610-86-2

5-octen-2-on

 

11171

 

07.236

 
 
 

07.238

10

37160-77-3

3-hydroxy-2-octanon

 
 
 

07.238

 
 
 

▼M3

07.239

05

2278-53-7

[R-(E)]-5-Isopropyl-8-methylnona-6,8-dien-2-on

 
 

218-907-7

 
 
 

6

07.240

05

13019-20-0

2-Methylheptan-3-on

4000

 

235-877-0

 
 
 

6

07.241

05

1635-02-5

3,4-Dimethylhex-3-en-2-on

 
 

216-656-8

 
 
 

6

07.242

21

5355-63-5

3-Hydroxy-4-phenylbutan-2-on

 
 
 
 
 
 

6

07.243

21

99-93-4

4-Hydroxyacetophenon

 
 

202-802-8

 
 
 

6

07.244

05

20859-10-3

trans-6-Methyl-3-hepten-2-on

4001

 
 
 
 
 

6

07.245

08

71048-82-3

trans-delta-damascon

 
 

275-156-8

 

(1α(E),2β) – 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on

 

6

07.246

08

25304-14-7

Dimethylcyclohexylmethylketon

 
 

246-799-1

 
 
 

6

07.247

05

30086-02-3

Octadien-2-on/3,5- (E,E)

4008

 
 
 
 
 

6

07.248

10

585-25-1

Octan-2,3-dion

 
 

209-552-9

 
 
 

6

07.249

05

927-49-1

Undecan-6-on

4022

 

213-150-9

 
 
 

6

▼M4

07.251

21

577-16-2

Methylacetophenon