1996D0409 — DA — 01.07.2013 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

af 25. juni 1996

om indførelse af et nødpas

(96/409/FUSP)

(EFT L 168, 6.7.1996, p.4)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET den 30. november 2006

  L 363

422

20.12.2006

►M2

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2013 af 13. maj 2013

  L 158

1

10.6.2013


Ændret ved:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EFT L 126, 28.4.2004, s. 2  (2003/)
▼B

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

af 25. juni 1996

om indførelse af et nødpas

(96/409/FUSP)REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

i erkendelse af, at indførelse af et fælles nødpas, som medlemsstaterne kan udstede til unionsborgere på steder, hvor disse borgeres hjemstat ikke har nogen permanent diplomatisk eller konsulær repræsentation, eller under andre omstændigheder, som fastlagt i de i bilag II anførte regler, er i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 8 C i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab;

i betragtning af, at indførelsen af dette fælles nødpas kan være en værdifuld hjælp for unionsborgere, der befinder sig i en nødsituation;

i den overbevisning, at indførelsen af et sådant pas vil være et konkret eksempel på de praktiske fordele, der er forbundet med at være unionsborger —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:Artikel 1

Der indføres et nødpas, som udfærdiges efter den fælles model i bilag I, der udgør en integrerende del af denne afgørelse.

Reglerne for udstedelse af og sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med dette nødpas er anført i bilag II og III og udgør en integrerende del af denne afgørelse. Reglerne kan ændres ved enstemmig aftale mellem medlemsstaterne, idet ændringerne får virkning en måned, efter at de er vedtaget, medmindre en medlemsstat anmoder om, at sagen tages op på ministerplan.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning, når samtlige medlemsstater har meddelt Generalsekretariatet for Rådet, at de procedurer for anvendelse af denne afgørelse, der er krævet i henhold til deres respektive retsordener, er afsluttet.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Tidende.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I  PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS —I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1  — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3)  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7)  

►(7)  

►(7)  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(4)   ►(4) C1  

►(4) M1  

►(4) M2  
BILAG II

REGLER FOR UDSTEDELSE AF NØDPAS

1.

Et fælles nødpas, jf. modellen i bilag I, er et rejsedokument, der kan udstedes med henblik på en enkeltrejse til den medlemsstat, hvor ansøgeren er statsborger, til det land, hvor han har fast bopæl, eller undtagelsesvis til et andet bestemmelsessted. Det kan udstedes til enhver statsborger i medlemsstaterne efter bemyndigelse fra den stat, hvor den pågældende er statsborger.

2.

Nødpas kan, når følgende betingelser er opfyldt, udstedes

a) til en statsborger fra en af EU's medlemsstater, hvis pas eller anden rejselegitimation er bortkommet, stjålet eller tilintetgjort eller er midlertidigt utilgængelig

b) på et sted, hvor den pågældendes hjemstat ikke har en tilgængelig diplomatisk eller konsulær repræsentation, der er i stand til at udstede rejselegitimation, og heller ikke er repræsenteret på anden måde, og

c) efter at tilladelse er indhentet fra myndighederne i den pågældendes hjemstat.

3.

Personer, der ansøger om nødpas, skal udfylde en ansøgningsblanket, der sammen med fotokopi af tilgængelig dokumentation vedrørende identitet og nationalitet, som er bekræftet af den diplomatiske repræsentation, fremsendes til en hertil udpeget myndighed, der henhører under ansøgerens hjemstat. Denne myndighed behøver ikke nødvendigvis være den nærmeste, hvis en anden myndighed i området er mere hensigtsmæssig. Den udstedende repræsentation afkræver ansøgeren det gebyr, som den normalt pålægger i forbindelse med udstedelse af nødpas, og den oppebærer gebyret. Ansøgere med utilstrækkelige midler til at dække andre lokale udgifter forsynes eventuelt med midler eller på anden måde i overensstemmelse med hjemstatens instrukser på ansøgningstidspunktet.

4.

Nødpasset udstedes med en gyldighedstid på ikke meget mere end det tidsrum, der mindst kræves for at gennemføre den pågældende rejse. Ved beregningen af denne periode tages der hensyn til nødvendige overnatninger eller eventuelle skift under transporten.

5.

En fotokopi af alle udstedte dokumenter arkiveres på den udstedende repræsentation, og en anden fotokopi sendes til myndigheden i ansøgerens hjemstat.

6.

Hver enkelt medlemsstat kan udvide disse regler til også at gælde andre personer, der har tilknytning til denne stat, og som den er villig til at give indrejsetilladelse.
BILAG III

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED NØDPAS

Nødpassene skal fremstilles og udstedes i overensstemmelse med følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1.   Formatåbent:

18 × 13 cm

sammenfoldet:

9 × 13 cm.

2.   Papir

Nødpas skal trykkes på sikkerhedspapir uden optiske blegemidler (ca. 90 g/m2), med et linjevandmærke af standardtype, som dokumentproducenten har fået retsbeskyttet, med to usynlige fibre (blå og gul, SSI/05), der er fluorescerende i ultraviolet lys, samt reagenter mod kemisk udviskning.

3.   Nummereringssystem

Hver medlemsstat skal forsyne dokumenterne med centraliseret nummerering og skal påføre den udstedende medlemsstats kendingsbogstaver som angivet nedenfor:

▼M2Belgien

=

B

[OOOOO]

Bulgarien

=

BG

[OOOOO]

Tjekkiet

=

CZ

[OOOOO]

Damark

=

DK

[OOOOO]

Tyskland

=

D

[OOOOO]

Estland

=

EE

[OOOOO]

Grækenland

=

GR

[OOOOO]

Spanien

=

E

[OOOOO]

Frankrig

=

F

[OOOOO]

Kroatien

=

HR

[OOOOO]

Irland

=

IRL

[OOOOO]

Italien

=

I

[OOOOO]

Cypern

=

CY

[OOOOO]

Letland

=

LV

[OOOOO]

Litauen

=

LT

[OOOOO]

Luxembourg

=

L

[OOOOO]

Ungarn

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nederlandene

=

NL

[OOOOO]

Østrig

=

A

[OOOOO]

Polen

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumænien

=

RO

[OOOOO]

Slovenien

=

SI

[OOOOO]

Slovakiet

=

SK

[OOOOO]

Finland

=

FIN

[OOOOO]

Sverige

=

S

[OOOOO]

Det Forenede Kongerige

=

UK

[OOOOO]

▼B

Nummeret trykkes med højtryk på dokumentets side 1 og 4 med OCR-B-typer i sort, der er grønt fluorescerende i UV-lys.

4.   Anbringelse af fotografiet af pasindehaveren

Fotografiet af pasindehaveren skal anbringes på dokumentet på en sådan måde, at det ikke med lethed kan fjernes. Fotografiet skal være folieret i henhold til national praksis, idet medlemsstaterne skal træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at der anvendes passende sikringsteknikker.

5.   Anførelse af personlige data vedrørende pasindehaveren

Der skal benyttes en bestemt fremgangsmåde ved anførelse i passet af personlige oplysninger vedrørende pasindehaveren. Disse data skal anføres i hånden eller på maskine og skal folieres.

6.   Den udstedende myndigheds stempel

Ved udstedelse af passet skal den udstedende myndigheds stempel anbringes delvis på dokumentet og delvis på fotografiet af pasindehaveren.

7.   Supplerende sikringsteknikker

Nødpassene skal have en guillochesikret baggrund med indirekte højtryk i fire farver på de sider, hvor der skal anføres data, idet der i passende omfang anvendes iriserende tryk.

Der anvendes følgende trykteknikker:—  DYBTRYK, forside med tekst på side 1, latent billede og mikrotryk med refleksblå trykfarve

—  OFFSET, forside og bagside med to farver og IRIS

—  side 1:

tekst med refleksblå trykfarve

—  side 2:

antiscanner-baggrund, i lys refleksblå

—  side 3:

guillochebaggrund med IRIS-effekt i to farver, grøn og violet, sidstnævnte med gul fluorescering i UV-lys.

Den anvendte trykfarve må ikke kunne kopieres, og ethvert forsøg på at lave en farvekopi skal resultere i klart erkendelige farveafvigelser. Desuden skal mindst én farve forsynes med fluorescerende agenser. Trykfarven skal også indeholde reagenter mod kemisk udviskning.

8.   Tryk

Der anvendes guillochebaggrundsflerfarvetryk med integrerede mikrotyper ved hjælp af udstyr, der specielt er beregnet til fremstilling af dette dokument.

9.   Opbevaring af fortryk af nødpas

For at mindske risikoen for forfalskning eller efterligning mest muligt skal alle medlemsstater sørge for tyverisikret opbevaring af fortryk af nødpas.