01995L0018 — DA — 17.06.2015 — 004.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS DIREKTIV 95/18/EF

af 19. juni 1995

om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

(EUT L 143, 27.6.1995, p.70)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012

L 343

32

14.12.2012

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:01995L0018-20040430