1994R2062 — DA — 04.08.2005 — 004.005


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2062/94

af 18. juli 1994

om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur

(EUT L 216 af 20.8.1994, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1643/95 af 29. juni 1995

  L 156

1

7.7.1995

►M2

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1654/2003 af 18. juni 2003

  L 245

38

29.9.2003

►M3

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1112/2005 af 24. juni 2005

  L 184

5

15.7.2005


Ændret ved:

 A1

AKT vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union

  L 236

33

23.9.2003
▼B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2062/94

af 18. juli 1994

om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagenturArtikel 1

Oprettelse af agenturet

Der oprettes et europæisk arbejdsmiljøagentur, i det følgende benævnt »agenturet«.

▼M3

Artikel 2

Formål

Agenturet har til formål at give fællesskabsinstanserne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og de berørte kredse alle relevante tekniske, videnskabelige og økonomiske informationer inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med traktaten og successive fællesskabsstrategier og -handlingsprogrammer til fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

▼B

Artikel 3

Opgaver

1.  Med henblik på at nå det i artikel 2 fastsatte mål har agenturet til opgave:

▼M3

a) at indsamle, analysere og formidle tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger i medlemsstaterne med henblik på at informere fællesskabsinstanserne, medlemsstaterne og de berørte kredse. Formålet med indsamlingen er at kortlægge risici og god praksis samt eksisterende programmer og prioriterede områder i de enkelte lande og at fremskaffe de nødvendige data til Fællesskabets programmer og prioriterede områder

b) at indsamle og analysere tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om forskning vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt andre forskningsaktiviteter omfattende aspekter vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og at formidle resultaterne af nævnte forskning og forskningsaktiviteter

▼B

c) at fremme og støtte samarbejde og udveksling af informationer og erfaringer mellem medlemsstaterne inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder information om uddannelsesprogrammer

d) at afholde konferencer og seminarer og udveksle eksperter fra medlemsstaterne inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

e) at skaffe fællesskabsinstanserne og medlemsstaterne de objektive oplysninger af teknisk, videnskabelig og økonomisk art, der er nødvendige for udformningen og gennemførelsen af en forsvarlig og effektiv politik til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder bl. a. at skaffe Kommissionen sådanne tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger, som den behøver for at kunne opstille, udarbejde og vurdere forskrifter og aktioner og foranstaltninger inden for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, navnlig hvad angår lovgivningens virkning for virksomheder, især de små og mellemstore virksomheder

f) i samarbejde med medlemsstaterne at oprette og samordne det i artikel 4 omhandlede net, under hensyn til de agenturer og organisationer på nationalt, fællesskabs- og internationalt plan, der leverer den type oplysninger og tjenesteydelser

g) at indsamle og stille oplysninger til rådighed om arbejdssikkerheds- og sundhedsspørgsmål fra og til tredjelande og internationale organisationer (WHO, ILO, PAHO, IMO mv.)

▼M3

h) at skaffe tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om metoder og hjælpemidler til at gennemføre forebyggende aktiviteter, kortlægge god praksis og fremme forebyggende foranstaltninger, idet der skal tages særligt hensyn til små og mellemstore virksomheders specifikke problemer. Med hensyn til god praksis bør agenturet navnlig fokusere på sådanne former for praksis, som udgør praktiske hjælpemidler til brug for vurdering af risici for sikkerheden og sundheden på arbejdspladse og finde frem til de foranstaltninger, der kan træffes for at imødegå disse risici

i) at bidrage til udvikling af fællesskabsstrategier og -handlingsprogrammer vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, uden at dette berører Kommissionens beføjelser

▼M3

j) at sikre, at de formidlede oplysninger er forståelige for de endelige brugere. For at nå dette mål arbejder agenturet tæt sammen med de nationale kontaktpunkter, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 2.

▼M3

2.  Agenturet skal arbejde tættest muligt sammen med de eksisterende institutioner, institutter, specialorganer og programmer, der findes på fællesskabsplan, for at undgå enhver form for overlapning. Agenturet skal navnlig indgå i et passende samarbejde med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, uden at dette berører dets egne mål.

▼B

Artikel 4

Net

▼M3

1.  Agenturet opretter et netværk, der omfatter:

 hoveddeltagerne i de nationale informationsnetværk, herunder de nationale arbejdsmarkedsorganisationer, jf. national lovgivning og/eller praksis

 de nationale kontaktpunkter

 alle fremtidige temacentre.

2.  Medlemsstaterne orienterer regelmæssigt agenturet om hoveddeltagerne i deres nationale arbejdsmiljøinformationsnetværk, herunder enhver institution, der efter deres opfattelse vil kunne bidrage til agenturets arbejde under hensyntagen til behovet for at sikre videst mulig dækning af deres område.

De ansvarlige nationale myndigheder eller en national institution, der er udpeget af dem som nationalt kontaktpunkt, koordinerer og/eller overfører de på nationalt plan indsamlede oplysninger til agenturet inden for rammerne af en aftale mellem hvert kontaktpunkt og agenturet på grundlag af agenturets vedtagne arbejdsprogram.

De nationale myndigheder tager hensyn til arbejdsmarkedets parters synspunkter på nationalt plan i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

▼B

3.  De nationale myndigheder underretter agenturet om relevante institutioner i deres land, som vil kunne samarbejde med agenturet om visse emner af særlig interesse, og som således vil kunne fungere som temacenter i nettet. Agenturet kan indgå aftaler med disse institutioner.

4.  Temacentre kan indgå i nettet med henblik på særlige opgaver.

De udpeges af den i artikel 8 nævnte bestyrelse for en given periode, der aftales med dem.

5.  Fastlæggelsen af emner, der er af særlig interesse, og tildelingen af særlige opgaver til temacentrene skal opføres i det årlige arbejdsprogram for agenturet.

6.  På baggrund af den indhøstede erfaring tager agenturet regelmæssigt nettets vigtigste elementer, jf. stk. 2, op til revision og foretager de ændringer heri, som bestyrelsen måtte have besluttet, i givet fald under hensyn til nye udpegninger foretaget af medlemsstaterne.

Artikel 5

Arrangementer

1.  For at lette driften af det net, der er omhandlet i artikel 4, kan agenturet indgå sådanne arrangementer, herunder ved kontrakter med de institutioner, som er udpeget af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, som er nødvendige for at de kan gennemføre de opgaver, som agenturet pålægger dem.

2.  Medlemsstaterne kan for så vidt angår de nationale institutioner eller organisationer på deres område bestemme, at sådanne aftaler med agenturet skal indgås med samtykke fra det nationale knudepunkt.

▼M2

Artikel 6

Aktindsigt

1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter ( 1 ) finder anvendelse på agenturets dokumenter.

2.  Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1654/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur ( 2 ).

3.  Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i artikel 195 og 230 i traktaten.

▼B

Artikel 7

Status som juridisk person

1.  Agenturet har status som juridisk person.

2.  Det har i alle medlemsstater den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer.

▼M3

Artikel 7A

Styrings- og forvaltningsstrukturer

Agenturets styrings- og forvaltningsstruktur består af:

a) en bestyrelse

b) et forretningsudvalg

c) en direktør.

▼M3

Artikel 8

Bestyrelsen

1.  Bestyrelsen består af:

a) et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b) et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c) et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d) tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

2.  De medlemmer, der er nævnt i litra a), b) og c) i stk. 1, udnævnes af Rådet blandt medlemmerne af og suppleanterne til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

De medlemmer, der er nævnt i stk. 1, litra a), udnævnes på forslag af medlemsstaterne.

De medlemmer, der er nævnt i stk. 1, litra b) og c), udnævnes på forslag af de respektive gruppers talsmænd i udvalget.

Forslagene fra de tre grupper i udvalget forelægges Rådet; forslagene sendes også til Kommissionen til orientering.

Rådet udnævner samtidig og på samme betingelser som for det ordinære medlem en suppleant, som kun deltager i bestyrelsesmøderne, hvis det ordinære medlem er fraværende.

Kommissionen udnævner selv de medlemmer og suppleanter, der skal repræsentere den, under hensyntagen til en ligelig repræsentation af mænd og kvinder.

Medlemsstaterne samt arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer skal ved opstillingen af deres kandidatlister tilstræbe en sammensætning af bestyrelsen, der sikrer retfærdig repræsentation af de berørte erhvervssektorer og ligelig repræsentation af mænd og kvinder. Opstillingen af disse lister skal finde sted inden tre måneder efter fornyelsen af medlemskabet af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, jf. bestemmelserne i artikel 3, stk. 3 og 4, og artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen ( 3 ).

Rådet offentliggør listen over bestyrelsens medlemmer i Den Europæiske Unions Tidende og på agenturets internetsted.

3.  Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er på tre år. Genudnævnelse kan finde sted.

Ekstraordinært forlænges mandatperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der udøver hvervet på forordningens ikrafttrædelsestidspunkt, indtil en ny bestyrelse er udnævnt i henhold til stk. 2 ovenfor.

Ved mandatets udløb, eller hvis et medlem træder tilbage, fortsætter bestyrelsesmedlemmerne med at udføre deres opgaver, indtil deres mandat fornyes, eller der er udnævnt en efterfølger.

4.  Repræsentanterne for regeringerne og arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer danner hver en gruppe i bestyrelsen. Hver gruppe udpeger en koordinator, der deltager i bestyrelsesmøderne. Koordinatorerne for arbejdstagernes og arbejdsgivernes grupper skal være repræsentanter for deres respektive organisationer på europæisk plan. Koordinatorer, der ikke er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i henhold til stk. 1, deltager i møderne uden stemmeret.

Bestyrelsen udpeger sin formand og tre næstformænd således, at der udpeges én fra hver af ovennævnte tre grupper og én blandt Kommissionens repræsentanter, for en etårsperiode. Genudnævnelse kan finde sted.

5.  Formanden indkalder bestyrelsen mindst én gang om året. Formanden indkalder til yderligere møder efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

6.  Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, og beslutninger træffes med absolut flertal. Dog kræver beslutninger i forbindelse med det årlige arbejdsprogram og beslutninger med budgetmæssige konsekvenser for de nationale kontaktpunkter også samtykke fra flertallet i gruppen af regeringsrepræsentanter.

Bestyrelsen indfører en skriftlig beslutningsprocedure, på hvilken første afsnit finder tilsvarende anvendelse.

7.  Efter udtalelse fra Kommissionen vedtager bestyrelsen selv sin forretningsorden, hvori de praktiske bestemmelser for dets arbejde fastlægges. Forretningsordenen sendes til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering. Rådet kan dog inden for tre måneder efter modtagelsen af forretningsordenen ændre disse regler med simpelt flertal.

8.  Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 11 medlemmer. Forretningsudvalget består af formanden og de tre næstformænd for bestyrelsen, en koordinator for hver gruppe, jf. stk. 4, første afsnit, samt endnu en repræsentant for hver gruppe og for Kommissionen. Hver gruppe kan udpege op til tre suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende.

9.  Uden at dette berører direktørens ansvar, jf. artikel 11, skal forretningsudvalget efter mandat fra bestyrelsen overvåge gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger og træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende behørig ledelse af agenturet mellem bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan ikke delegere de i artikel 10, 13, 14 og 15 omhandlede beføjelser til forretningsudvalget.

10.  Antallet af forretningsudvalgets årlige møder fastlægges af bestyrelsen. Forretningsudvalgets formand indkalder til yderligere møder efter anmodning fra dets medlemmer.

11.  Forretningsudvalget træffer sine beslutninger ved konsensus. Hvis der ikke kan opnås konsensus, henviser det sagen til bestyrelsen, som derefter træffer beslutning.

12.  Bestyrelsen orienteres fuldt ud og rettidigt om forretningsudvalgets aktiviteter og om de beslutninger, det træffer.

▼B

Artikel 9

Observatører

Bestyrelsen kan efter høring af Kommissionen indbyde repræsentanter for tredjelande, fællesskabsinstitutioner og -organer eller internationale organisationer som observatører.

▼M3

Formanden for bestyrelsen og direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene skal have mulighed for at deltage i bestyrelsens møder som observatører.

▼B

Artikel 10

Årligt arbejdsprogram — Årsberetning

▼M3

1.  Bestyrelsen fastlægger agenturets strategiske mål. Bestyrelsen vedtager navnlig budgettet, det fireårige rullende program og det årlige program på grundlag af et udkast udarbejdet af direktøren, jf. artikel 11, efter samråd med Kommissionens tjenestegrene og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

▼B

Arbejdsprogrammet kan tilpasses i løbet af året efter samme procedure.

Programmet er en del af et fireårigt løbende program, der vedtages efter nævnte procedure.

▼M3 —————

▼M2

2.  Bestyrelsen vedtager en årsberetning om agenturets virksomhed, som senest den 15. juni fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten og medlemsstaterne samt til Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen.

3.  Agenturet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

▼B

Artikel 11

Direktør

1.  Agenturet ledes af en direktør, som efter indstilling fra Kommissionen udnævnes af bestyrelsen for en femårig periode, der kan forlænges.

▼M3

2.  Direktøren er agenturets retlige repræsentant og er ansvarlig for:

a) korrekt udarbejdelse og gennemførelse af de beslutninger og programmer, som bestyrelsen og forretningsudvalget vedtager

b) agenturets forvaltning og daglige ledelse

c) udarbejdelse og offentliggørelse af den beretning, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2

d) varetagelse af de fastlagte opgaver

e) alle personaleanliggender

f) forberedelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets møder.

▼B

3.  Direktøren aflægger referat om sin virksomhed til bestyrelsen.

Artikel 12

Budget

1.  Der udarbejdes et overslag over alle agenturets indtægter og udgifter for hvert enkelt regnskabsår, der svarer til kalenderåret, og disse poster opføres på agenturets budget.

2.  Budgettets indtægter og udgifter skal balancere.

3.  Agenturets indtægter omfatter, bortset fra eventuelle andre indtægtskilder som f. eks. betaling for tjenesteydelser, et tilskud fra Fællesskabet, som opføres på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

4.  Agenturets udgifter omfatter bl. a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter, driftsudgifter og udgifter i forbindelse med kontrakter indgået med institutioner eller organer som led i gennemførelsen af arbejdsprogrammet.

▼M2

Artikel 13

Udkast til overslag — Vedtagelse af budgettet

1.  Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast fra direktøren et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender senest den 31. marts dette overslag sammen med en stillingsfortegnelse til Kommissionen.

2.  Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.  På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over budgettet, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

4.  Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af tilskud til agenturet.

Budgetmyndigheden fastsætter agenturets stillingsfortegnelse.

5.  Budgettet vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

6.  Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet.

Artikel 14

Budgettets gennemførelse

1.  Direktøren gennemfører agenturets budget.

2.  Agenturets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i den almindelige finansforordning.

3.  Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.  Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør, i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5.  Agenturets bestyrelse afgiver udtalelse om agenturets endelige årsregnskab.

6.  Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7.  Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.  Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.  Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

10.  Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N.

Artikel 15

Finansielle bestemmelser

Agenturets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget ( 4 ), såfremt dette er nødvendigt som følge af agenturets særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver sit samtykke.

▼B

Artikel 16

Tavshedspligt

Medlemmerne af bestyrelsen, direktøren og personalet samt enhver anden person, der deltager i agenturets virksomhed, er — selv efter at deres hverv er ophørt — forpligtet til ikke at give oplysninger om forhold, som ifølge deres natur er omfattet af tavshedspligt.

Artikel 17

Sprogordning

EF-institutionernes sprogordning gælder for agenturet.

Artikel 18

Oversættelse

Det oversættelsesarbejde, der er nødvendigt, for at agenturet kan fungere, varetages af EU-organernes Oversættelsescenter, så snart det træder i funktion.

Artikel 19

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 20

Personale

1.  Ordninger og forordninger gældende for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber finder ligeledes anvendelse på agenturets personale.

2.  I forhold til sit eget personale udøver agenturet de beføjelser, der tilkommer ansættelsesmyndigheden.

3.  Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen passende gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 21

Ansvar

1.  Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, som finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som agenturet har indgået.

2.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af agenturet eller dets ansatte under udøvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at afgøre alle tvister vedrørende sådan skadeserstatning.

3.  De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsættes i de bestemmelser, der gælder for agenturets personale.

Artikel 22

Prøvelse af lovligheden

Enhver udtrykkelig eller stiltiende disposition fra agenturet kan forelægges for Kommissionen af enhver medlemsstat, ethvert medlem af bestyrelsen eller enhver tredjeperson, som umiddelbart og individuelt berøres deraf, med henblik på prøvelse af denne handlings lovlighed.

Sagen skal forelægges for Kommissionen inden for en frist af femten dage fra den dag, da vedkommende får kendskab til den pågældende handling.

Kommissionen træffer afgørelse inden for en frist af en måned. Foreligger ingen afgørelse inden denne frists udløb, betragtes sagen som afvist.

Artikel 23

Revision

Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden skal Rådet på grundlag af en beretning fra Kommissionen, der i givet fald er ledsaget af et forslag, og efter høring af Europa-Parlamentet tage forordningen, herunder de nye opgaver, som det måtte vise sig nødvendigt at give agenturet, op til revision.

Artikel 24

Forordningens ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Erklæring fra Rådet og Kommissionen om hjemstedet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

I forbindelse med vedtagelsen af forordningen om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur noterer Rådet og Kommissionen sig,

 at repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet på stats- og regeringschefniveau den 29. oktober 1993, besluttede, at Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur får hjemsted i Spanien i en by, som den spanske regering vil udpege

 at den spanske regering har udpeget Bilbao til hjemsted for dette agentur( 1 ) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

( 2 ) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 38.

( 3 ) EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1.

( 4 ) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.