01993R3199 — DA — 23.12.2018 — 012.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3199/93

af 22. november 1993

om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

(EUT L 288 af 23.11.1993, s. 12)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2546/95 af 30. oktober 1995

  L 260

45

31.10.1995

 M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2559/98 af 27. november 1998

  L 320

27

28.11.1998

 M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2205/2004 af 21. december 2004

  L 374

42

22.12.2004

 M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1309/2005 af 10. august 2005

  L 208

12

11.8.2005

 M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/2005 af 12. december 2005

  L 326

8

13.12.2005

 M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 67/2008 af 25. januar 2008

  L 23

13

26.1.2008

 M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 849/2008 af 28. august 2008

  L 231

11

29.8.2008

 M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 767/2011 af 2. august 2011

  L 200

14

3.8.2011

 M9

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 162/2013 af 21. februar 2013

  L 49

55

22.2.2013

 M10

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1867 af 20. oktober 2016

  L 286

32

21.10.2016

 M11

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017

  L 162

22

23.6.2017

 M12

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2236 af 5. december 2017

  L 320

6

6.12.2017

►M13

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1880 af 30. november 2018

  L 307

24

3.12.2018
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3199/93

af 22. november 1993

om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgiftArtikel 1

Denatureringsmidler, som agtes anvendt i den enkelte medlemsstat med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF er beskrevet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M13
BILAG

Liste over produkter med deres Chemical Abstracts Service (CAS)-registreringsnummer, som er godkendt til fuldstændig denaturering af alkohol.Acetone

CAS: 67-64-1

Denatoniumbenzoat

CAS: 3734-33-6

Ethanol

CAS: 64-17-5

Ethyl(tert-butyl)ether

CAS: 637-92-3

Fluorescein

CAS: 2321-07-5

Benzin (herunder blyfri benzin)

CAS: 86290-81-5

Isopropylalkohol

CAS: 67-63-0

Petroleum

CAS: 8008-20-6

Lampeolie

CAS: 64742-47-8 og 64742-48-9

Methanol

CAS: 67-56-1

Butanon (methylethylketon)

CAS: 78-93-3

Methylisobutylketon

CAS: 108-10-1

Methylenblåt (52015)

CAS: 61-73-4

Solventnaphtha

CAS: 92062-36-7

Terpentinolie

CAS: 8006-64-2

Rensebenzin

CAS: 92045-57-3

I dette bilag har udtrykket »absolut ethanol« samme betydning som »absolut alkohol«, der anvendes af Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi (IUPAC).

I alle medlemsstater kan den denaturerede alkohol tilsættes et farvestof for at give den en karakteristisk farve, hvilket gør den umiddelbart identificerbar.

I.    Den fælles denatureringsprocedure for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Finland:

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 1,0 liter isopropylalkohol

 1,0 liter methylethylketon

 1,0 gram denatoniumbenzoat.

II.    En øget koncentration af den fælles denatureringsprocedure for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i følgende medlemsstater:

Det Forenede Kongerige

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 3,0 liter isopropylalkohol

 3,0 liter methylethylketon

 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Kroatien

Pr. hektoliter absolut ethanol:

Mindst:

 1,0 liter isopropylalkohol

 1,0 liter methylethylketon

 1,0 gram denatoniumbenzoat.

Sverige

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 1,0 liter isopropylalkohol

 2,0 liter methylethylketon

 1,0 gram denatoniumbenzoat.

III.    Yderligere denatureringsprocedurer for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i visse medlemsstater:

Tjekkiet

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 0,4 liter solventnaphtha

 0,2 liter petroleum

 0,1 liter rensebenzin.

Grækenland

Det er alene alkohol af lav kvalitet (for- og efterløb fra destillationer) med en alkoholstyrke på mindst 93 og ikke over 96 volumenprocent, som kan være denatureret.

Pr. hektoliter vandig alkohol på 93 volumenprocent tilsættes følgende stoffer:

 2,0 liter methanol

 1,0 liter terpentinolie

 0,50 liter lampeolie

 0,40 gram methylenblåt.

Ved en temperatur på 20 °C bør slutproduktet i den uændrede form ligge på 93 volumenprocent.

Finland — godkendt indtil den 31. december 2018

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1. 2,0 liter methylethylketon

3,0 liter methylisobutylketon.

2. 2,0 liter acetone

3,0 liter methylisobutylketon.