1993R3199 — DA — 01.07.2013 — 009.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3199/93

af 22. november 1993

om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

(EFT L 288, 23.11.1993, p.12)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2546/95 af 30. oktober 1995

  L 260

45

31.10.1995

 M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2559/98 af 27. november 1998

  L 320

27

28.11.1998

 M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2205/2004 af 21. december 2004

  L 374

42

22.12.2004

 M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1309/2005 af 10. august 2005

  L 208

12

11.8.2005

 M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/2005 af 12. december 2005

  L 326

8

13.12.2005

 M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 67/2008 af 25. januar 2008

  L 23

13

26.1.2008

 M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 849/2008 af 28. august 2008

  L 231

11

29.8.2008

 M8

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 767/2011 af 2. august 2011

  L 200

14

3.8.2011

►M9

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 162/2013 af 21. februar 2013

  L 49

55

22.2.2013
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3199/93

af 22. november 1993

om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgiftKOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer ( 1 ), særlig artikel 27, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 91/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed ( 2 ), ændret ved direktiv 92/108/EØF ( 3 ), særlig artikel 24,

under henvisning til udtalelse fra Punktafgiftsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol, der er blevet fuldstændig denatureret i overensstemmelse med en medlemsstat forskifter, når sådanne forskrifter er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i nævnte artikel;

der er blevet rejst indsigelse mod de anmeldte forskrifter;

derfor må der i overensstemmelse med stk. 4 i nævnte artikel træffes en afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 24 i direktiv 92/12/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Denatureringsmidler, som agtes anvendt i den enkelte medlemsstat med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF er beskrevet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M9
BILAG

Liste over godkendte produkter med deres Chemical Abstracts Service (CAS) registreringsnummer, når et sådant findes, og godkendte blandinger til fuldstændig denaturering af alkohol.

Acetone

CAS: 67-64-1

CI reactive red 24

CAS: 70210-20-7

CI reactive red 24:1

CAS:72829-25-5

Råpyridin CAS: foreligger ikke

Krystalviolet (C.I. nr. 42555) CAS: 548-62-9

Denatoniumbenzoat

CAS: 3734-33-6

Ethanol

CAS: 64-17-5

Ethylacetat

CAS: 141-78-6

Ethylsec-amylketon

CAS: 541-85-5

Ethyl(tert-butyl)ether

CAS: 637-92-3

Fluorescein

CAS: 2321-07-5

Formaldehyd

CAS: 50-00-0

Fuselolie

CAS: 8013-75-0

Benzin (herunder blyfri benzin)

CAS: 86290-81-5

Isopropylalkohol (IPA)

CAS: 67-63-0

Petroleum

CAS: 8008-20-6

Lampeolie

CAS: 64742-47-8 til 64742-48-9

Methanol

CAS: 67-56-1

Methylethylketon (butanon) (MEK)

CAS: 78-93-3

Methylisobutylketon

CAS: 108-10-1

Methylisopropylketon

CAS: 563-80-4

Methylviolet

CAS: 8004-87-3

Methylenblåt

CAS: 61-73-4

Mineralsk nafta

CAS: foreligger ikke

Solventnafta

CAS: 8030-30-6

Pyridin (eller pyridinbaser)

CAS: 110-86-1

Terpentinolie

CAS: 8006-64-2

Rensebenzin

CAS: 92045-57-3

tert-butylalkohol

CAS: 75-65-0

Thiophen

CAS: 110-02-1

Thymol blå

CAS: 76-61-9

Trænafta

Foreligger ikke

Der findes synonymer for de godkendte produkter på forskellige europæiske sprog i databasen ECICS (den europæiske toldfortegnelse over kemiske stoffer).

Udtrykket »absolut ethanol« anvendes i hele bilaget i overensstemmelse med den terminologi, der anvendes af Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi (IUPAC).

I.    Denatureringsprocedure, der anvendes i alle medlemsstater

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 3 liter isopropylalkohol (IPA)

 3 liter methylethylketon (MEK)

 1 gram denatoniumbenzoat

Til anvendelse på det indre marked har medlemsstaterne lov at tilsætte et farvestof for at give produktet en karakteristisk farve, hvilket gør det umiddelbart identificerbart.

II.    Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater

Tjekkiet

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1. 

 0,4 liter solventnafta

 0,2 liter petroleum

 0,1 liter rensebenzin.

2. 

 3 liter ethyl(tert-butyl)ether

 1 liter isopropylalkohol

 1 liter blyfri benzin

 10 milligram fluorescein.

Tyskland

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1 liter ketonblanding, bestående af:

 95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

 2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon (3-methyl-2-butanon)

 1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon (5-methyl-3-heptanon)

samt et gram denatoniumbenzoat.

Estland

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 3 liter acetone

 2 gram denatoniumbenzoat.

Irland

En base fremstilles ved blanding af følgende:

 90 volumenprocent ethanol

 9,5 volumenprocent trænafta

 0,5 volumenprocent råpyridin.

Til hver 10 hl af basen tilsættes:

 3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie)

 1,5 gram methylviolet.

Bemærk venligst: Basens komponenter af trænafta og råpyridin kan erstattes med 10 volumenprocent methanol.

Grækenland

Det er alene alkohol af lav kvalitet (for- og efterløb fra destillationer) med en alkoholstyrke på mindst 93 og ikke over 96 volumenprocent, som kan være denatureret.

Pr. hektoliter vandig alkohol på 93 volumenprocent tilsættes følgende stoffer:

 2 liter methanol

 1 liter terpentinolie

 0,50 liter lampeolie

 0,40 gram methylenblåt.

Ved en temperatur på 20 °C bør slutproduktet i den uændrede form ligge på 93 volumenprocent.

Italien

Pr. hektoliter absolut ethanol tilsættes følgende:

 125 gram thiophen

 0,8 gram denatoniumbenzoat

 3 gram CI Reaktive Red 24 (rødt farvestof) i en 25-vægtprocentopløsning

 2 liter methylethylketon (MEK).

Den ethylalkohol, der denatureres, skal have et ethylalkoholindhold på mindst 83 volumenprocent og en styrke på mindst 90 volumenprocent målt med EF-alkoholmeter.

For at sikre, at alle komponenter er helt opløselige, fremstilles denatureringsmidlet i ethylalkohol under 96 volumenprocent målt med EF-alkoholmeter.

Formålet med CI Reactive Red 24 er at give produktet en karakteristisk rød farve, hvilket gør det muligt umiddelbart at fastlægge produktets formål.

Letland

1. Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

a) mindst:

 9 liter isopropylalkohol

 1 liter acetone

 0,4 gram methylenblåt, thymolblåt eller krystalviolet

b) mindst:

 3 liter methylisobutylketon

 2 liter methylethylketon (MEK)

c) mindst:

 3 liter acetone

 2 gram denatoniumbenzoat

d) mindst 10 liter ethylacetat.

2. Pr. hektoliter vandfri ethylalkohol (med et vandindhold på 0,5 % vand eller derunder):

mindst 5 liter og højst 7 liter benzin.

Litauen

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 3 liter acetone

 2 gram denatoniumbenzoat.

Ungarn

Alkoholholdige produkter skal i forhold til deres indhold af ren alkohol mindst indeholde en af følgende:

a) 2 vægtprocent methylethylketon (MEK), 3 vægtprocent isobutylmethylketon og 0,001 vægtprocent denatoniumbenzoat

b) 1 vægtprocent methylethylketon (MEK) og 0,001 vægtprocent denatoniumbenzoat.

c) 2 vægtprocent isopropylalkohol, 1 vægtprocent tert-butylalkohol og 0,001 vægtprocent denatoniumbenzoat.

Malta

En base fremstilles ved blanding af følgende:

 90 volumenprocent ethanol

 9,5 volumenprocent trænafta

 0,5 volumenprocent råpyridin.

Til hver 10 hl af basen tilsættes:

 3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie)

 1,5 gram methylviolet.

Nederlandene

Pr. hektoliter absolut ethanol:

5 liter af en blanding bestående af:

 60 volumenprocent methanol

 20 volumenprocent acetone

 11 volumenprocent fuselolie (et koncentrat af biprodukter fra alkoholdestillation)

 8 volumenprocent vand

 0,5 volumenprocent methylethylketon (MEK)

 0,5 volumenprocent formalin (en 37 vægtprocent vandig formaldehydopløsning).

Østrig

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1 liter ketonblanding, bestående af:

 95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

 2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon

 1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon

samt et gram denatoniumbenzoat.

Polen

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1. 0,75 liter ketonblanding, bestående af:

 95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

 2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon

 1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon

samt 0,25 liter pyridinbase.

2. 1 liter ketonblanding, bestående af:

 95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

 2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon

 1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon

samt et gram denatoniumbenzoat.

Rumænien

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 2 liter methylethylketon (MEK)

 1 gram denatoniumbenzoat

 0,2 gram methylenblåt.

Slovenien

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 1 580 gram isopropylalkohol

 790 gram tert-butylalkohol

 0,79 gram denatoniumbenzoat.

Slovakiet

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1. 

3 liter methylisobutylketon

2 liter methylethylketon (MEK)

1 gram denatoniumbenzoat

0,2 gram methylenblåt.

2. 

1,5 liter rensebenzin

1,5 liter petroleum

2 gram denatoniumbenzoat.

Finland

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1. 

2 liter methylethylketon (MEK)

3 liter methylisobutylketon.

2. 

2 liter acetone

3 liter methylisobutylketon.

Sverige

Pr. hektoliter absolut ethanol:

 3 liter methylisobutylketon

 2 liter methylethylketon (MEK).

Det Forenede Kongerige

En base fremstilles ved blanding af følgende:

 90 volumenprocent ethanol

 9,5 volumenprocent trænafta

 0,5 volumenprocent råpyridin.

Til hver 10 hl af basen tilsættes:

 3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie)

 1,5 gram methylviolet (C.I. nr. 42555).( 1 ) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 21.

( 2 ) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1.

( 3 ) EFT nr. L 390 af 31. 12. 1992, s. 124.