1993L0103 — DA — 27.06.2007 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV 93/103/EF

af 23. november 1993

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

(EFT L 307, 13.12.1993, p.1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EF EØS-relevant tekst af 20. juni 2007

  L 165

21

27.6.2007
▼B

RÅDETS DIREKTIV 93/103/EF

af 23. november 1993

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), udarbejdet efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ),

og ud fra følgende betragtninger:

Rådet har sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen ( 4 ) taget til efterretning, at Kommissionen agter at forelægge det en række minimumsforskrifter vedrørende tilrettelæggelse af arbejdstagernes sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejdspladsen;

i forbindelse med de forskellige fællesskabsforanstaltninger inden for fiskerisektoren bør der vedtages foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet;

for at sikre de berørte arbejdstageres sikkerhed og sundhed er det bydende nødvendigt, at minimumsforskrifter, der kan sikre et højere niveau for sikkerhed og sundhed om bord på fiskerfartøjer, overholdes;

arbejds- og levevilkårene om bord på fiskerfartøjer er af en særlig beskaffenhed og særligt vanskelige, og derfor er antallet af dødsulykker i forbindelse med arbejde inden for havfiskeriet meget stort;

den 15. april 1988 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori det anerkender betydningen af forebyggelse, for så vidt angår sikkerhed om bord på fiskerfartøjer;

af hensyn til arbejdstagernes sikkerhed og sundhed må der lægges vægt på lokalisering af fiskerfartøjer i nødsituationer, navnlig ved hjælp af nye teknologier;

dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ( 5 ); bestemmelserne i nævnte direktiv finder derfor i fuld udstrækning anvendelse på arbejdet om bord på fiskerfartøjer, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv;

de særdirektiver, der allerede er vedtaget inden for området sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, finder anvendelse på havfiskeri, medmindre andet angives; derfor er det efter omstændighederne nødvendigt at præcisere de særlige forhold, der er kendetegnende for dette arbejde, med henblik på den bedst mulige anvendelse af disse særdirektiver;

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe ( 6 ) finder i fuld udstrækning anvendelse på havfiskeriområdet;

dette direktiv udgør et konkret element i forbindelse med gennemførelsen af den sociale dimension i det indre marked —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Formål

1.  Ved dette direktiv, som er trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/39l/EØF, fastsættes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på de i artikel 2 definerede fartøjer.

2.  Bestemmelserne i direktiv 89/39l/EØF finder i fuld udstrækning anvendelse på det i stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)  fiskerfartøj: ethvert fartøj, som sejler under en medlemsstats flag, eller som er registreret under en medlemsstats fulde jurisdiktion, og som anvendes i kommercielt øjemed enten til fangst eller til fangst og forarbejdning af fisk eller andre levende ressourcer fra havet

b)  nyt fiskerfartøj: ethvert fiskerfartøj, som har en længde mellem perpendikulærerne på mindst 15 m, og for hvilket der på eller efter den dato, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, første afsnit:

i) er indgået en bygningskontrakt eller en kontrakt om en større ombygning, eller

ii) for hvilket bygningskontrakten eller kontrakten om en større ombygning er indgået inden den dato, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, første afsnit, og som leveres mindst tre år efter nævnte dato, eller for hvilket

iii) hvis der ikke er indgået en bygningskontrakt:

 kølen er lagt, eller

 en konstruktion, som kan identificeres med et bestemt fartøj, er påbegyndt, eller

 bygningen er påbegyndt, og der er anvendt mindst 50 tons eller 1 % af den anslåede vægt af alle konstruktionsmaterialer, hvis sidstnævnte værdi er mindre

c)  eksisterende fiskerfartøj: ethvert fiskerfartøj, som har en længde mellem perpendikulærerne på mindst 18 m, og som ikke er et nyt fiskerfartøj

d)  fartøj: ethvert nyt eller eksisterende fiskerfartøj

e)  arbejdstager: enhver person, der udøver erhvervsmæssig virksomhed om bord på et fartøj, herunder praktikanter og lærlinge, men ikke landbaseret personel, der udfører arbejde om bord på et fartøj, som ligger ved kaj, eller havnelodser

f)  skibsreder: den registrerede ejer af et fartøj, medmindre fartøjet er blevet totalbefragtet eller helt eller delvis drives af en fysisk eller juridisk person, som er en anden end den registrerede ejer, i henhold til en indgået aftale; i så fald anses skibsrederen for at være henholdsvis totalbefragteren eller den fysiske eller juridiske person, som sørger for driften af skibet

g)  skibsfører: den arbejdstager, som i overensstemmelse med national lovgivning øg/eller praksis har kommandoen over fartøjet eller ansvaret for det.

Artikel 3

Generelle bestemmelser

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på:

a) at skibsrederne sikrer sig, at deres fartøjer anvendes, uden at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed bringes i fare, navnlig under forudseelige meteorologiske forhold, uden at dette dog anfægter skibsførerens ansvar

b) at der ved anvendelsen af artikel 8, stk. 4, i direktiv 89/39l/EØF tages hensyn til den fare, som de øvrige arbejdstagere måtte udsættes for

c) at de begivenheder, der indtræffer, mens fartøjet er på havet, og som har eller kan få betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed om bord, beskrives detaljeret i en rapport, som sendes til den dertil udpegede kompetente søfartsmyndighed, og at de omhyggeligt og detaljeret indføres i logbogen, hvis det efter gældende nationale love og administrative bestemmelser kræves, at en sådan føres på den pågældende type fartøj, og ellers i et dokument, der kræves til dette formål.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fartøjerne, for så vidt angår overholdelsen af dette direktiv, underkastes regelmæssig kontrol af de myndigheder, der har fået pålagt denne opgave.

Visse former for kontrol med overholdelsen af dette direktiv kan gennemføres på havet.

Artikel 4

Nye fiskerfartøjer

Nye fiskerfartøjer skal senest på den dato, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, første afsnit, opfylde minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i bilag I.

Artikel 5

Eksisterende fiskerfartøjer

Eksisterende fiskerfartøjer skal senest syv år efter den dato, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, første afsnit, opfylde minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i bilag II.

Artikel 6

Større reparationer, ombygninger og ændringer

Større reparationer, ombygninger og ændringer af fartøjer, der foretages på den dato, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, første afsnit, eller senere, skal være i overensstemmelse med de dertil svarende minimumsforskrifter i bilag I.

Artikel 7

Udrustning og vedligeholdelse

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at skibsrederen for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, med forbehold af skibsførerens ansvar:

a) sørger for, at fartøjerne, installationerne og anordningerne, herunder navnlig de, der er nævnt i bilag I og II, vedligeholdes teknisk, og for, at konstatere fejl og mangler, som kan bringe arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i fare, rettes og udbedres så hurtigt som muligt

b) træffer foranstaltninger til at sikre regelmæssig rengøring af fartøjerne og af samtlige installationer og anordninger for at sikre forsvarlige hygiejniske forhold

c) sørger for, at der om bord på fartøjet findes tilstrækkeligt, hensigtsmæssigt rednings- og overlevelsesudstyr, som er i god, funktionsdygtig stand

d) tager hensyn til minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i forbindelse med rednings- og overlevelsesudstyr i bilag III

e) medmindre andet følger af bestemmelserne i Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) ( 7 ), tager hensyn til specifikationerne vedrørende personlige værnemidler i bilag IV til nærværende direktiv.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at skibsrederen for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed stiller de midler til rådighed for skibsføreren, som han har behov for, hvis han skal opfylde de krav, direktivet pålægger ham.

Artikel 8

Underretning af arbejdstagerne

1.  Medmindre andet følger af artikel 10 i direktiv 89/391/EØF underrettes arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter om alle de foranstaltninger, der skal træffes vedrørende sikkerhed og sundhed om bord på fartøjer.

2.  Disse oplysninger skal være forståelige for de pågældende arbejdstagere.

Artikel 9

Oplæring af arbejdstagerne

1.  Medmindre andet følger af artikel 12 i direktiv 92/ 391/EØF, skal arbejdstagerne have en tilstrækkelig oplæring, navnlig i form af præcise og forståelige instrukser inden for sikkerhed og sundhed om bord på fartøjer og specielt vedrørende forebyggelse af ulykker.

2.  Den i stk. 1 nævnte oplæring skal navnlig vedrøre brandslukning, anvendelse af rednings- og overlevelsesudstyr og, for de berørte arbejdstagere, anvendelse af fangstredskaber og spilanlæg samt de forskellige former for signalgivning, navnlig armsignaler.

Oplæringen ajourføres, når en ændring af aktiviteterne om bord gør det nødvendigt.

Artikel 10

Indgående oplæring af personer, der i givet fald kan få kommandoen over et fartøj

Medmindre andet følger af artikel 5, stk. 3, i direktiv 92/29/EØF, skal alle personer, der i givet fald kan få kommandoen over et fartøj, have en indgående oplæring inden for:

a) forebyggelse af sygdomme og arbejdsulykker om bord og forholdsregler ved ulykker

b) fartøjets stabilitet og opretholdelse af denne under alle forudsigelige lastningsforhold og under fiskeri

c) navigation og radiokommunikation, herunder fremgangsmåder i forbindelse dermed.

Artikel 11

Høring af arbejdstagerne og disses deltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter høres og deltager i overensstemmelse med artikel 11 i Rådets direktiv 89/391/EØF, for så vidt angår de spørgsmål, der er omfattet af nærværende direktiv og dets bilag.

Artikel 12

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilagene som følge af:

 vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende visse aspekter inden for sikkerhed og sundhed om bord på fartøjer

 og/eller

 den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser eller specifikationer samt ind vundne erfaringer inden for sikkerhed og sundhed om bord på fartøjer

vedtages efter fremgangsmåden i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelser

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. november 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

▼M1 —————

▼B

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED NYE FISKERFARTØJER

(Artikel 4 og 6 og artikel 7, stk. 1, litra a))

Indledende bemærkning

Forpligtelserne i dette bilag gælder, nar forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstændighederne eller en mulig risiko gør det nødvendigt om bord på et nyt fiskerfartøj.

1.   Sødygtighed og stabilitet

1.1. Fartøjet skal holdes i sødygtig stand og være udstyret på passende måde svarende til formålet og anvendelsen.

1.2. Oplysninger om fartøjets stabilitetsforhold skal forefindes om bord og være tilgængelige for vagtmandskabet.

1.3. Under de for fartøjet fastsatte driftsforhold skal det i ubeskadiget tilstand have og opretholde tilstrækkelig stabilitet.

Skibsføreren skal træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger til, at fartøjet kan opretholde tilstrækkelig stabilitet.

Anvisningerne vedrørende fartøjets stabilitet skal overholdes strengt.

2.   Mekaniske og elektriske installationer

2.1. De elektriske installationer skal udformes og udføres på en sådan måde, at de ikke indebærer nogen fare, og således:

 at besætning og fartøj beskyttes mod elektriske faremomenter

 at alle anlæg, der er nødvendige for at opretholde normale drifts- og opholdsforhold om bord på fartøjet, kan fungere korrekt uden benyttelse af en elektrisk nødenergikilde

 at driften af elektriske anlæg, der er af væsentlig betydning for sikkerheden, opretholdes under forskellige nødsituationer.

2.2. Fartøjet skal være forsynet med en elektrisk nødenergikilde.

Nødenergikilden skal være anbragt uden for maskinrummet, medmindre der er tale om et åbent fartøj, og skal i alle tilfælde være således indrettet, at der i tilfælde af brand eller anden afbrydelse af den elektriske hovedenergikilde sikres samtidig drift i mindst tre timer af:

 det interne kommunikationssystem, branddetektorerne og de signaler, der kræves i en nødsituation

 navigationslys og nødbelysning

 radiokommunikationssystemet

 den elektriske brandpumpe, hvis en sådan findes.

Hvis den elektriske nødenergikilde er et akkumulatorbatteri, skal dette, nar hovedenergikilden svigter, automatisk tilsluttes nødstrømtavlen og skal uafbrudt i tre timer forsyne de i andet afsnit, første, andet og tredje led, nævnte installationer med strøm.

Hovedstrømtavlen og nødstrømtavlen skal så vidt muligt installeres således, at de ikke samtidig kan blive udsat for vand eller ild.

2.3. Strømtavler skal være afmærket tydeligt; sikringskasser og sikringsholdere skal jævnligt efterses for at sikre, at det er de rigtige sikringer, der anvendes.

2.4. Rum, der anvendes til opbevaring af elektriske batterier, skal have tilstrækkelig ventilation.

2.5. Elektronisk navigationsudstyr skal kontrolleres hyppigt og vedligeholdes godt.

2.6. Alt løftegrej skal jævnligt afprøves og undersøges.

2.7. Alle dele i spilanlæg, løftegrej og andet lignende udstyr skal holdes i god, funktionsdygtig stand.

2.8. Hvis der findes køleanlæg og trykluftsystemer om bord, skal de vedligeholdes godt og jævnligt undersøges.

2.9. Madlavnings- og husholdningsapparater, som anvender tunge gasser, må kun anvendes i godt ventilerede rum, og farlig ophobning af gas skal omhyggeligt undgås.

Trykbeholdere indeholdende brændbare og andre farlige gasser skal være forsynet med tydelig angivelse af, hvad de indeholder, og skal opbevares på åbent dæk.

Alle ventiler, trykregulatorer og rørledninger fra trykbeholderne skal beskyttes mod enhver form for beskadigelse.

3.   Radiokommunikationsanlæg

Det skal når som helst være muligt gennem radiokommunikationsanlægget at komme i forbindelse med mindst én kyst- eller landstation under hensyntagen til de normale betingelser for udbredelse af radiosignaler.

4.   Flugtveje og nødudgange

4.1. Der skal til enhver tid være uhindret og let adgang til veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og nødudgange, og disse skal så direkte som muligt føre ud til åbent dæk eller til et sikkerhedsområde og derfra til redningsudstyr, således at arbejdstagerne hurtigt og så sikkert som muligt kan forlade deres arbejdspladser og apteringen.

4.2. Antal, fordeling og dimensioner af veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og nødudgange, skal afpasses efter arbejdsstedets og apteringens anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det største antal personer, der kan være til stede.

Udgange, der kan anvendes som nødudgange, og som er lukkede, skal i nødstilfælde kunne åbnes straks og uden besvær af enhver arbejdstager eller af redningsmandskab.

4.3. Nødudgangsdørenes og andre nødudganges vind- og vandtæthed skal tilpasses deres placering og deres specifikke funktion.

Nødudgangsdøre og andre nødudgange skal brandsikres i samme grad som skotter

4.4. Flugtveje og nødudgange skal afmærkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 92/58/EØF ( 8 ).

En sådan afmærkning skal anbringes på hensigtsmæssige steder og være bestandig.

4.5. I tilfælde af strømafbrydelse skal flugtveje, evakueringsmidler og nødudgange, hvor der er behov for belysning, være forsynet med tilstrækkelig nødbelysning.

5.   Branddetektion og -bekæmpelse

5.1. Afhængigt af fartøjets dimensioner og anvendelse, forhåndenværende udstyr, forhåndenværende stoffers fysiske og kemiske egenskaber og det største antal personer, der kan være til stede, skal aptering, lukkede arbejdssteder, herunder maskinrum og om nødvendigt lastrum, være forsynet med egnet brandslukningsmateriel og om nødvendigt med branddetektorer og alarmsystemer.

5.2. Brandslukningsmateriellet skal befinde sig på et bestemt sted, holdes i god stand og være klar til straks at blive brugt.

Arbejdstagerne skal vide, hvor brandslukningsmateriellet befinder sig, hvordan det virker, og hvordan det skal bruges.

Inden hver afsejling skal det kontrolleres, at der er ildslukkere og andet transportabelt brandslukningsudstyr om bord på fartøjet.

5.3. Manuelt betjent brandslukningsmateriel skal være lettilgængeligt og let at betjene og skal afmærkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 92/58/EØF.

En sådan afmærkning skal anbringes på hensigtsmæssige steder og være bestandig.

5.4. Branddetektions- og brandalarmsystemerne skal afprøves jævnligt og holdes i god stand.

5.5. Der skal jævnligt afholdes brandslukningsøvelser.

6.   Ventilation af lukkede arbejdssteder

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsættes for, være forsynet med frisk luft i tilstrækkelig mængde.

Benyttes der et mekanisk ventilationsanlæg, skal det holdes i god stand.

7.   Temperaturen i lokalerne

7.1. I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdslokalerne være passende for den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder, den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsættes for, og de vejrforhold, der hersker eller kan forventes at herske i det område, hvor fartøjet driver fiskeri.

7.2. Temperaturen i apteringen, de sanitære rum, messer og lokaler beregnet til førstehjælp, hvis sådanne lokaler findes, skal svare til disse lokalers specifikke formål.

8.   Naturlig og kunstig belysning på arbejdsstedet

8.1. Arbejdsstederne skal så vidt muligt have tilstrækkelig naturlig belysning og skal være udstyret med en kunstig belysning, der er passende for forholdene i forbindelse med fiskeri, uden at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller andre fartøjers navigation udsættes for fare.

8.2. Belysningsinstallationer i arbejdslokaler, på trapper, ved lejdere og i gange skal være anbragt således, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne og ikke er til hinder for navigering af fartøjet.

8.3. Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er særlig udsat for risiko i tilfælde af, at den kunstige belysning svigter, skal være forsynet med en tilstrækkelig kraftig nødbelysning.

8.4. Nødbelysningen skal holdes i funktionsdygtig stand og jævnligt afprøves.

9.   Gulve, vægge og lofter

9.1. De steder, arbejdstagerne har adgang til, skal være skridsikre eller forsynet med anordninger, der hindrer fald, og skal så vidt muligt holdes fri for forhindringer.

9.2. Arbejdssteder, hvor der er installeret arbejdspladser, skal være tilstrækkelig lyd-, varme- og kuldeisolerede under hensyn til opgavernes art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.

9.3. I lokalerne skal gulvenes, væggenes og lofternes overflade være af en sådan beskaffenhed, at der ved rengøring og rensning kan opnås forsvarlige hygiejniske forhold.

10.   Døre

10.1. Dørene skal altid kunne åbnes indefra uden særligt værktøj.

Når arbejdsstederne er i brug, skal dørene kunne åbnes fra begge sider.

10.2. Døre og især skydedøre, når disse ikke kan undgås, skal fungere så sikkert for arbejdstagerne som muligt, navnlig i dårligt vejr og høj sø.

11.   Adgangsveje — farlige områder

11.1. Gange, trunke, den ydre del af dækshuse og generelt alle adgangsveje skal være forsynet med gelændere, håndlister eller stræktove eller andre sikkerhedsanordninger til brug for arbejdstagerne i forbindelse med aktiviteterne om bord.

11.2. Hvis der er risiko for, at arbejdstageren kan falde gennem dæksluger eller fra det ene dæk til det andet, skal der overalt, hvor det er muligt, være en hensigtsmæssig beskyttelse.

Opnås denne beskyttelse ved hjælp af et gelænder, skal dette være mindst 1 m højt.

11.3. Adgangsveje, som skal indrettes over dækket med henblik på anvendelse og vedligeholdelse af installationer, skal udformes således, at arbejdstagernes sikkerhed sikres.

For at forhindre fald skal der være gelændere eller lignende beskyttelsesforanstaltninger af passende højde.

11.4. Skanseklædninger eller andre anordninger, som skal sikre personer mod at falde over bord, skal holdes godt vedlige.

Skanseklædningerne skal være forsynet med lænseporte eller lignende anordninger til hurtig afledning af vand.

11.5. På hæktrawlere med rampe skal rampen i den øverste ende være udstyret med en port eller en anden sikkerhedsanordning af samme højde som den tilstødende skanseklædning eller andre anordninger for at beskytte arbejdstagerne mod risikoen for at falde ned på rampen

Porten eller enhver anden anordning skal let kunne åbnes og lukkes, om muligt ved fjernstyring, og må kun være åben ved udsætning og ophaling af trawlet.

12.   Indretning af arbejdspladser

12.1. Arbejdsområder skal holdes ryddelige og skal så vidt muligt beskyttes mod søen og forsynes med passende beskyttelse for at forhindre arbejdstagerne i at falde på fartøjet eller falde over bord.

Områder, hvor fisken håndteres, skal være tilstrækkelig rummelige, både hvad angår højde og areal.

12.2. Når kontrollen med motorerne foregår fra maskinrummet, skal det ske i et særskilt lokale, der er lyd- og varmeisoleret i forhold til maskinrummet, og hvortil adgangen ikke må være via dette.

Kommandobroen betragtes som et lokale, der opfylder kravene i første afsnit.

12.3. Betjeningsanordningerne til spilanlæg skal være anbragt på et område, som et tilstrækkelig stort til, at operatørerne kan arbejde uhindret.

Spilanlæg skal desuden være forsynet med passende sikkerhedsanordninger med henblik på nødstilfælde, herunder nødstopanordninger.

12.4. Den, der betjener spilanlæg, skal have et passende udsyn over dem og over arbejdstagerne, medens de arbejder.

Hvis spilanlæg betjenes fra broen, skal den, der betjener dem, ligeledes have et klart udsyn over arbejdstagerne, medens de arbejder, enten direkte eller via en dertil egnet anordning.

12.5. Der skal benyttes et pålideligt kommunikationssystem mellem broen og arbejdsdækket.

12.6. Der skal altid holdes skarpt udkig, og besætningen skal advares om overhængende fare for høje søer under fiskeriet eller andet arbejde på dækket.

12.7. Det skal ved hjælp af beskyttelsesanordninger så vidt muligt undgås, at der findes ubeskyttede trosser, slæbeliner og bevægeligt udstyr.

12.8. Der skal installeres anordninger til stabilisering af indhalet last, især på trawlere:

 anordninger til fastholdelse af trawlskovlene

 anordninger til stabilisering af fangstposens svingninger efter indhaling.

13.   Aptering

13.1. Anbringelse, konstruktion, lyd-, varme- og kuldeisolering samt indretning af arbejdstagernes aptering og vagtrum, hvis sådanne findes, samt adgangsforholdene hertil skal give god beskyttelse mod vejr og sø, vibrationer, støj og uddunstninger fra andre rum, som kunne genere arbejdstagerne i deres hvileperioder.

Nar fartøjets konstruktion samt dets størrelse og/eller opgaver tillader det, skal arbejdstagernes aptering placeres således, at bevægelses- og accelerationspåvirkninger dæmpes mest muligt.

Der skal så vidt muligt træffes passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksrøg.

13.2, Arbejdstagernes aptering skal have en ventilation, der sikrer, at der konstant tilføres frisk luft, og at kondensvand undgås.

Apteringen skal være udstyret med hensigtsmæssig belysning bestående af:

 passende, normal, almen belysning

 dæmpet, almen belysning for at undgå at forstyrre arbejdstagere, der hviler sig, samt

 individuel belysning i hver køje.

13,3. Kabyssen og messen, hvis sådanne findes, skal være af passende størrelse, være godt oplyst og ventileret og være lette at renholde.

Der skal være køleskab eller andre muligheder for opbevaring af proviant ved lav temperatur.

14.   Sanitære forhold

14.1. På fartøjer med aptering skal der være hensigtsmæssigt udstyrede og installerede brusebade med rindende varmt og koldt vand, håndvaske og toiletter, og de respektive rum skal have en forsvarlig ventilation.

14.2. Hver arbejdstager skal råde over et sted til sit tøj.

15.   Førstehjælp

Der skal på alle fartøjer findes materiel til førstehjælp, der opfylder kravene i bilag II til direktiv 92/29/EØF.

16.   Faldrebstrappe og landgangsbro

Der skal være en faldrebstrappe, en landgangsbro eller anden lignende anordning, som giver forsvarlig og sikker adgang til fartøjet.

17.   Støj

Der skal træffes alle relevante tekniske foranstaltninger, for at støjniveauet på arbejdsstederne og i apteringen begrænses mest muligt under hensyntagen til fartøjets størrelse.
BILAG II

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED EKSISTERENDE FISKERFARTØJER

(Artikel 5 og artikel 7, stk. 1, litra a))

Indledende bemærkning

Forpligtelserne i dette bilag gælder, i det omfang det eksisterende fiskerfartøjs konstruktion gør det muligt, når forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstændighederne eller en mulig risiko gør det nødvendigt om bord på et eksisterende fiskerfartøj.

1.   Sødygtighed og stabilitet

1.1. Fartøjet skal holdes i sødygtig stand og være udstyret på passende måde svarende til formålet og anvendelsen.

1.2. Oplysninger om fartøjets stabilitetsforhold skal, hvis de foreligger, forefindes om bord og være tilgængelige for vagtmandskabet.

1.3. Under de for fartøjet fastsatte driftsforhold skal det i ubeskadiget tilstand have og opretholde tilstrækkelig stabilitet.

Skibsføreren skal træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger til, at fartøjet kan opretholde tilstrækkelig stabilitet.

Anvisningerne vedrørende fartøjets stabilitet skal overholdes strengt.

2.   Mekaniske og elektriske installationer

2.1. De elektriske installationer skal udformes og udføres på en sådan måde, at de ikke indebærer nogen fare, og således:

 at besætning og fartøj beskyttes mod elektriske faremomenter

 at alle anlæg, der er nødvendige for at opretholde normale drifts- og opholdsforhold om bord på fartøjet, kan fungere korrekt uden benyttelse af en elektrisk nødenergikilde

 at driften af elektriske anlæg, dér er af væsentlig betydning for sikkerheden, opretholdes under forskellige nødsituationer.

2.2. Fartøjet skal være forsynet med en elektrisk nødenergikilde.

Nødenergikilde skal være anbragt uden for maskinrummet, medmindre der er tale om et åbent fartøj, og skal i alle tilfælde være således indrettet, at der i tilfælde af brand eller anden afbrydelse af den elektriske hovedenergikilde sikres samtidig drift i mindst tre timer af:

 det interne kommunikationssystem, branddetektorerne og de signaler, der kræves i en nødsituation

 navigationslys og nødbelysning

 radiokommunikationssystemet

 den elektriske brandpumpe, hvis en sådan findes.

Hvis den elektriske nødenergikilde er et akkumulatorbatteri, skal dette, når hovedenergikilden svigter, automatisk tilsluttes nødstrømtavlen og skal uafbrudt i tre timer forsyne de i andet afsnit, første, andet og tredje led, nævnte installationer med strøm.

Hovedstrømtavlen og nødstrømtavlen skal så vidt muligt installeres således, at de ikke samtidig kan blive udsat for vand eller ild.

2.3. Strømtavler skal være afmærket tydeligt; sikringskasser og sikringsholdere skal jævnligt efterses for at sikre, at det er de rigtige sikringer, der anvendes.

2.4. Rum, der anvendes til opbevaring af elektriske batterier, skal have tilstrækkelig ventilation.

2.5. Elektronisk navigationsudstyr skal kontrolleres hyppigt og vedligeholdes godt.

2.6. Alt løftegrej skal jævnligt afprøves og undersøges.

2.7. Alle dele i spilanlæg, løftegrej og andet lignende udstyr skal holdes i god, funktionsdygtig stand.

2.8. Hvis der findes køleanlæg og trykluftsystemer om bord, skal de vedligeholdes godt og jævnligt undersøges.

2.9. Madlavnings- og husholdningsapparater, som anvender tunge gasser, må kun anvendes i godt ventilerede rum, og farlig ophobning af gas skal omhyggeligt undgås.

Trykbeholdere indeholdende brændbare og andre farlige gasser skal være forsynet med tydelig angivelse af, hvad de indeholder, og skal opbevares på åbent dæk.

Alle ventiler, trykregulatorer og rørledninger fra trykbeholderne skal beskyttes mod enhver form for beskadigelse.

3.   Radiokommunikationsanlæg

Det skal når som helst være muligt gennem radiokommunikationsanlægget at komme i forbindelse med mindst én kyst- eller landstation under hensyntagen til de normale betingelser for udbredelse af radiosignaler.

4.   Flugtveje og nødudgange

4.1. Der skal til enhver tid være uhindret og let adgang til veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og nødudgange, og disse skal så direkte som muligt føre ud til åbent dæk eller til et sikkerhedsområde og derfra til redningsudstyr, således at arbejdstagerne hurtigt og så sikkert som muligt kan forlade deres arbejdspladser og apteringen.

4.2. Antal, fordeling og dimensioner af veje og udgange, der kan anvendes som flugtveje og nødudgange, skal afpasses efter arbejdsstedets og apteringens anvendelse, udstyr og dimensioner samt efter det største antal personer, der kan være til stede.

Udgange, der kan anvendes som nødudgange, og som er lukkede, skal i nødstilfælde kunne åbnes straks og uden besvær af enhver arbejdstager eller af redningsmandskab.

4.3. Flugtevje og nødudgange skal afmærkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 92/58/EØF.

En sådan afmærkning skal anbringes på hensigtsmæssige steder og være bestandig.

4.4. I tilfælde af strømafbrydelse skal flugtveje, evakueringsmidler og nødudgange, hvor der er behov for belysning, være forsynet med tilstrækkelig nødbelysning.

5.   Branddetektion og -bekæmpelse

5.1. Afhængigt af fartøjets dimensioner og anvendelse, forhåndenværende udstyr, forhåndenværende stoffers fysiske og kemiske karakteristika og det største antal personer, der kan være til stede, skal aptering, lukkede arbejdssteder, herunder maskinrum og om nødvendigt lastrum, være forsynet med egnet brandslukningsmateriel og om nødvendigt med branddetektorer og alarmsystemer.

5.2. Brandslukningsmateriellet skal befinde sig på et bestemt sted, holdes i god stand og være klar til straks at blive brugt.

Arbejdstagerne skal vide, hvor brandslukningsmateriellet befinder sig, hvordan det virker, og hvordan det skal bruges.

Inden hver afsejling skal det kontrolleres, at der er ildslukkere og andet transportabelt brandslukningsudstyr om bord på fartøjet.

5.3. Manuelt betjent brandslukningsmateriel skal være lettilgængeligt og let at betjene og skal afmærkes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 92/58/EØF.

En sådan afmærkning skal anbringes på hensigtsmæssige steder og være bestandig.

5.4. Branddetektions- og brandalarmsystemerne skal afprøves, jævnligt og holdes i god stand.

5.5. Der skal jævnligt afholdes brandslukningsøvelser.

6.   Ventilation af lukkede arbejdssteder

Lukkede arbejdssteder skal under hensyntagen til arbejdsmetoderne og den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsættes for, være forsynet med frisk luft i tilstrækkelig mængde.

Benyttes der et mekanisk ventilationsanlæg, skal det holdes i god stand.

7.   Temperaturen i lokalerne

7.1. I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdslokalerne være passende for den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder, den fysiske belastning, som arbejdstagerne udsættes for, og de vejrforhold, der hersker eller kan forventes at herske i det område, hvor fartøjet driver fiskeri.

7.2. Temperaturen i apteringen, de sanitære rum, messer og lokaler beregnet til førstehjælp, hvis sådanne lokaler findes, skal svare til disse lokalers specifikke formål.

8.   Naturlig og kunstig belysning på arbejdsstedet

8.1. Arbejdsstederne skal så vidt muligt have tilstrækkelig naturlig belysning og skal være udstyret med en kunstig belysning, der er passende for forholdene i forbindelse med fiskeri, uden at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller andre fartøjers navigation udsættes for fare.

8.2. Belysningsinstallationer i arbejdslokaler, på trapper, ved lejdere og i gange skal være anbragt således, at den valgte belysningsform ikke frembyder nogen ulykkesrisiko for arbejdstagerne og ikke er til hinder for navigering af fartøjet.

8.3. Arbejdssteder, hvor arbejdstagerne er særligt udsat for risiko i tilfælde af, at den kunstige belysning svigter, skal være forsynet med en tilstrækkelig kraftig nødbelysning.

8.4. Nødbelysningen skal holdes i funktionsdygtig stand og jævnligt afprøves.

9.   Gulve, vægge og lofter

9.1. De steder, arbejdstagerne har adgang til, skal være skridsikre eller forsynet med anordninger, der hindrer fald, og skal så vidt muligt holdes fri for forhindringer.

9.2. Arbejdssteder, hvor der er installeret arbejdspladser, skal være tilstrækkelig lyd-, varme- og kuldeisolerede under hensyn til opgavernes art og arbejdstagernes fysiske aktivitet.

9.3. I lokalerne skal gulvenes, væggenes og lofternes overflade være af en sådan beskaffenhed, at der ved rengøring og rensning kan opnås forsvarlige hygiejniske forhold.

10.   Døre

10.1. Dørene skal altid kunne åbnes indefra uden særligt værktøj.

Når arbejdsstederne er i brug, skal dørene kunne åbnes fra begge sider.

10.2. Døre og især skydedøre, når disse ikke kan undgås, skal fungere så sikkert for arbejdstagerne som muligt, navnlig i dårligt vejr og høj sø.

11.   Adgangsveje — farlige områder

11.1. Gange, trunke, den ydre del af dækshuse og generelt alle adgangsveje skal være forsynet med gelændere, håndlister eller stræktove eller andre sikkerhedsanordninger til brug for arbejdstagerne i forbindelse med aktiviteterne om bord.

11.2. Hvis der er risiko for, at arbejdstageren kan falde gennem dæksluger eller fra det ene dæk til det andet, skal der overalt, hvor det er muligt, være en hensigtsmæssig beskyttelse.

11.3. Adgangsveje, som skal indrettes over dækket med henblik på anvendelse og vedligeholdelse af installationer, skal udformes således, at arbejdstagernes sikkerhed sikres.

For at forhindre fald skal der være gelændere eller lignende beskyttelsesforanstaltninger af passende højde.

11.4. Skanseklædninger eller andre anordninger, som skal sikre personer mod at falde over bord, skal holdes godt vedlige.

Skanseklædningerne skal være forsynet med lænseporte eller lignende anordninger til hurtig afledning af vand.

11.5. På hæktrawlere med rampe skal rampen i den øverste ende være udstyret med en port eller en anden sikkerhedsanordning af samme højde som den tilstødende skanseklædning eller andre anordninger for at beskytte arbejdstagerne mod risikoen for at falde ned på rampen.

Porten eller enhver anden anordning skal let kunne åbnes og lukkes og må kun være åben ved udsætning og ophaling af trawlet.

12.   Indretning af arbejdspladser

12.1. Arbejdsområder skal holdes ryddelige og skal så vidt muligt beskyttes mod søen og forsynes med passende beskyttelse for at forhindre arbejdstagerne i at falde på fartøjet eller falde over bord.

Områder, hvor fisken håndteres, skal være tilstrækkelig rummelige, både hvad angår højde og areal.

12.2. Når kontrollen med motorerne foregår fra maskinrummet, skal det ske i et særskilt lokale, der er lyd- og varmeisoleret i forhold til maskinrummet, og hvortil adgangen ikke må være via dette.

Kommandobroen betragtes som et lokale, der opfylder kravene i første afsnit.

12.3. Betjeningsanordningerne til spilanlæg skal være anbragt på et område, som et tilstrækkelig stort til, at operatørerne kan arbejde uhindret.

Spilanlæg skal desuden være forsynet med passende sikkerhedsanordninger med henblik på nødstilfælde, herunder nødstopanordninger.

12.4. Den, der betjener spilanlæg, skal have et passende udsyn over dem og over arbejdstagerne, medens de arbejder.

Hvis spilanlæg betjenes fra broen, skal den, der betjener dem, ligeledes have et klart udsyn over arbejdstagerne, medens de arbejder, enten direkte eller via en dertil egnet anordning.

12.5. Der skal benyttes et pålideligt kommunikationssystem mellem broen og arbejdsdækket.

12.6. Der skal altid holdes skarpt udkig, og besætningen skal advares om overhængende fare for høje søer under fiskeriet eller andet arbejde på dækket.

12.7. Det skal ved hjælp af beskyttelsesanordninger så vidt muligt undgås, at der findes ubeskyttede trosser, slæbeliner og bevægeligt udstyr.

12.8. Der skal installeres anordninger til stabilisering af indhalet last, især på trawlere:

 anordninger til fastholdelse af trawlskovlene

 anordninger til stabilisering af fangstposens svingninger efter indhaling.

13.   Aptering

13.1. Arbejdstagernes aptering, hvis en sådam findes, skal være indrettet således, at støj, vibrationer, bevægelses- og accelerationspavirkninger samt uddunstninger fra andre rum begrænses mest muligt.

Apteringen skal være udstyret med hensigtsmæssig belysning.

13.2. Kabyssen og messen, hvis sådanne findes, skal være af passende størrelse, være godt oplyst og ventileret og være lette at renholde.

Der skal være køleskab eller andre muligheder for opbevaring af proviant ved lav temperatur.

14.   Sanitære forhold

På fartøjer med aptering skal der installeres toiletter, håndvaske og om muligt et brusebad, og de respektive rum skal have en forsvarlig ventilation.

15.   Førstehjælp

Der skal på alle fartøjer findes materiel til førstehjælp, der opfylder kravene i bilag II til direktiv 92/29/EØF.

16.   Faldrebstrappe og landgangsbro

Der skal være en faldrebstrappe, en landgangsbro eller anden lignende anordning, som giver forsvarlig og sikker adgang til fartøjet.
BILAG III

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED REDNINGS- OG OVERLEVELSESUDSTYR

(Artikel 7, stk. 1, litra d))

Indledende bemærkninger

Forpligtelserne i dette bilag gælder, når forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstændighederne eller en mulig risiko gør det nødvendigt om bord på et fartøj,

1. Fartøjerne skal under hensyn til antallet af personer om bord og det område, hvor de sejler, medbringe hensigtsmæssigt rednings- og overlevelsesudstyr, herunder udstyr til at redde arbejdstagerne op af vandet og radioredningsudstyr, navnlig en nødpejlesender til lokalisering af ulykker, som er udstyret med en anordning til hydrostatisk udkastning.

2. Alt rednings- og overlevelsesudstyr skal være anbragt på et dertil indrettet sted, holdes i god, funktionsdygtig stand og være klar til omgående brug.

Arbejdstagerne skal efterse det inden afsejlingen og under sejladsen.

3. Rednings- og overlevelsesudstyr skal jævnligt efterses.

4. Alle arbejdstagere skal modtage hensigtsmæssig oplæring og instruktion i forebyggelse af ulykker.

5. Hvis fartøjet har en længde på over 45 m, eller hvis mandskabet består af mindst fem arbejdstagere, skal der om bord forefindes en mønstrings- og brandrulle med klare instrukser, som hver arbejdstager skal følge i ulykkestilfælde.

6. Mønstring af arbejdstagerne med henblik på redningsøvelser skal ske en gang om måneden i havn og/eller til søs.

Formålet med disse øvelser er at sikre, at arbejdstagerne er i stand til at udføre de opgaver, de har fået tildelt i forbindelse med brug og betjening af hele rednings- og overlevelsesudstyret, og at de er trænet i at bruge det.

Hvis der findes transportabelt radioudstyr om bord, skal arbejdstagerne undervises i at montere og betjene det.
BILAG IV

MINIMUMSFORSKRIFTER FOR SIKKERHED OG SUNDHED I FORBINDELSE MED PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

(Artikel 7, stk. 1, litra e))

Indledende bemærkninger

Forpligtelserne i dette bilag gælder, når forholdene i forbindelse med arbejdsstedet eller arbejdets art, omstændighederne eller en mulig risiko gør det nødvendigt om bord på et fartøj.

1. Arbejdstagerne skal udstyres med personlige værnemidler, såfremt det ikke ved hjælp af kollektive eller tekniske værnemidler er muligt at udelukke eller i tilstrækkelig grad begrænse risiciene for deres sikkerhed og sundhed.

2. Personlige værnemidler, der bæres i form af dragter eller over arbejdstøjet, skal være i stærke farver, som står i kontrast til omgivelserne på havet, og være klart synlige.( 1 ) EFT nr. C 337 af 31.12.1991, s. 21; EFT nr. C 311 af 27.11.1992, s. 21.

( 2 ) EFT nr. C 241 af 21. 9. 1992, s. 106; afgørelse af 27. oktober 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

( 3 ) EFT nr. C 169 af 6. 7. 1992, s. 46

( 4 ) EFT nr. C 28 af 3.2.1988, s. 1.

( 5 ) EFT nr. L 183 af 29.6.1989, s. 1.

( 6 ) EFT nr. L 113 af 30.4.1992, s. 19.

( 7 ) EFT nr. L 393 af 30.12.1989, s. 18.

( 8 ) EFT nr. L 245 af 26.8.1992, s. 23.