1992L0029 — DA — 11.12.2008 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV 92/29/EØF

af 31. marts 1992

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

(EFT L 113, 30.4.1992, p.19)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1882/2003 af 29. september 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EF EØS-relevant tekst af 20. juni 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M3

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

RÅDETS DIREKTIV 92/29/EØF

af 31. marts 1992

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibeRÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), udarbejdet efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

I Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen ( 4 ) påtænkes der en indsats med henblik på at sikre lægelig bistand til søs;

sikkerheden og sundheden for arbejdstagere om bord på skibe, som er et arbejdssted, der indeholder et bredt spektrum af risici bl. a. som følge af dets eventuelle geografiske isolation, kræver særlig opmærksomhed;

på skibe bør der forefindes passende beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, der til stadighed holdes i forsvarlig stand og kontrolleres med regelmæssige mellemrum, for at arbejdstagerne kan få den nødvendige lægelige bistand til søs;

med henblik på at sikre en passende lægelig bistand til søs bør der tilskyndes til uddannelse og information af søfolk med hensyn til anvendelse af lægemidlerne og det medicinske udstyr;

anvendelse af midler til lægelig fjernrådgivning er en effektiv metode til at medvirke til beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) skib, ethvert offentligt- eller privatejet skib, der fører en medlemsstats flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som er beregnet til sejlads på havet eller fiskeri i flodmundinger, med undtagelse af:

 skibe, som sejler ad indre vandveje

 krigsskibe

 lystfartøjer, der anvendes i ikke-erhvervmæssigt øjemed, og som ikke er bemandet med en profssionel besætning

 bugserfartøjer, der sejler i havneområder.

Skibe inddeles i tre kategorier som anført i bilag I

b) arbejdstager, enhver person, der udøver erhvervmæssig virksomhed om bord på et skib, herunder praktikanter og lærlinge, men ikke lodser og landbaseret personel, der udfører arbejde om bord på et skib, som ligger ved kaj

c) reder, den registrerede ejer af et skib, medmindre dette skib totalbefragtes eller helt eller delvis forvaltes af en anden fysisk eller juridisk person end den registrerede ejer i henhold til en forvaltningsaftale; i så fald anses rederen for at være totalbefragteren eller den fysiske eller juridiske person, som varetager skibets forvaltning

d) beholdning af lægemidler og medicinisk udstyr, lægemidler, medicinsk udstyr og antidoter, hvorover en ikke-udtømmende liste findes i bilag II

e) antidot, et stof, der anvendes til forebyggelse eller behandling af den eller de direkte eller indirekte skadelige virkninger af et eller flere af de stoffer, som er anført i listen over farlige stoffer i bilag III.

Artikel 2

Lægemidler og medicinsk udstyr — Lokale til medicinsk behandling — Læge

Hver enkelt medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre,

1. 

a) at der på ethvert skib, der fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, til stadighed forefindes en beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr, som kvalitativt mindst svarer til bilag II, afsnit I og II, for den pågældende skibskategori

b) at de mængder lægemidler og medicinsk udstyr, der skal medtages, afpasses efter de særlige forhold, som kendetegner rejsen — bl. a. anløbssteder, bestemmelsessted, varighed — den eller de type(r) aktivitet(er), der skal udføres under rejsen, lastens art samt antallet af arbejdstagere

c) at beholdningen af lægemidler og medicinisk udstyr registreres i et kontroldokument, som mindst svarer til de generelle rammebestemmelser i bilag IV, afdeling A, B og C, afsnit II, punkt 1 og 2

2. 

a) at ethvert skib, der fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, i sine redningsflåder og -både medfører en vandtæt medicinkasse, hvis indhold mindst svarer til den beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr, der i bilag II, afsnit I og II, kræves for skibe i kategori C

b) at indholdet af disse medicinkasser ligeledes registreres i det i nr. 1, litra c), foreskrevne kontroldokument

3. at der på ethvert skib, der fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, på over 500 BRT, som har en besætning på 15 arbejdstagere eller derover, og som foretager en rejse af mere end tre dages varighed, forefindes et lokale, hvor der kan ydes medicinsk behandling under tilfredstillende materielle og hygiejniske forhold

4. at ethvert skib med en besætning på 100 arbejdstagere eller derover, som fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som foretager en rejse i international fart af mere end tre dages varighed, har en læge om bord, som er ansvarlig for at yde besætningen lægehjælp.

Artikel 3

Antidoter

Hver enkelt medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre,

1) at der om bord på alle skibe, der fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som transporterer et eller flere af de i bilag III anførte farlige stoffer, i beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr mindst forefindes de i bilag II, afsnit III, anførte antidoter

2) at der om bord på alle skibe af ro-ro-typen, der fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, i beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr mindst forefindes de i bilag II, afsnit III, anførte antidoter, da der på grund af driftsvilkårene ikke altid er mulighed for, at der i tilstrækkelig god tid i forvejen kan foreligge oplysninger om arten af de farlige stoffer, der transporteres.

Varer overfarten på en regelmæssigt besejlet rute under to timer, kan beholdningen af antidoter dog begrænses til at omfatte de former, der skal indgives i yderste nødstilfælde inden for en frist, der ikke overstiger den normale overfartstid;

3) at beholdningen af antidoter registreres i et kontroldokument, som mindst svarer til de generelle rammebestemmelser i bilag IV, afdeling A, B og C, afsnit II, punkt 3.

Artikel 4

Ansvar

Hver enkelt medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre,

1) 

a) at levering og supplering af beholdningen af lægemidler og medicinisk udstyr på ethvert skib, der fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, udelukkende sker på rederens ansvar og ikke medfører økonomiske byrder for arbejdstagerne

b) at kaptajnen har ansvaret for administrationen af denne beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr; kaptajnen kan overlade brug og vedligeholdelse af beholdningen til en eller flere navngivne arbejdstagere, der udpeges på grundlag af deres kvalifikationer, men ansvaret for beholdningen påhviler stadig kaptajnen

2) at beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr til stadighed holdes i forsvarlig stand og suppleres og/eller udskiftes hurtigst muligt, og under alle omstændigheder skal en sådan supplering eller udskiftning være højt prioriteret under den normale indtagelse af forsyninger

3) at de lægemidler, det medicinske udstyr og de antidoter, der kræves, men som ikke forefindes om bord, hurtigst muligt stilles til rådighed i en nødsituation, der konstateres af kaptajnen, efter at denne så vidt muligt har indhentet en lægeudtalelse.

Artikel 5

Underretning og uddannelse

Hver enkelt medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre,

1) at beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr er ledsaget af en eller flere brugervejledninger, herunder også brugervejledning i det mindste for de i bilag II, afsnit III, anførte antidoter

2) at alle, der gennemgår en erhvervsuddannelse på søfartsområdet, og som påregner at skulle arbejde om bord på et skib, har modtaget en grunduddannelse i, hvilke foranstaltninger for så vidt angår lægelig bistand og førstehjælp der skal træffes øjeblikkeligt i ulykkestilfælde eller livstruende nødsituationer

3) at kaptajnen og den eller de arbejdstagere, som han i medfør af artikel 4, nr. 1, litra b), måtte have overdraget brugen af skibets beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr, har gennemgået en særlig uddannelse, der jævnligt og mindst hvert femte år ajourføres, og som er tilrettelagt under hensyntagen til de forekommende risici og de forskellige skibskategoriers særlige behov og efter de i bilag V anførte generelle retningslinjer.

Artikel 6

Lægerådgivning via radio

1.  For at sikre en bedre førstehjælpsbehandling af arbejdstagerne træffer hver enkelt medlemsstat de nødvendige foranstaltninger til at sikre,

a) at der udpeges et eller flere centre, som gratis skal yde arbejdstagere lægelig rådgivning via radio

b) at læger i radiorådgivningscentret, som tilbyder deres tjenester som led i disse centres virksomhed, uddannes med henblik på de særlige forhold, der hersker på skibene.

2.  Radiorådgivningscentrene kan efter aftale med de pågældende arbejdstagere eventuelt ligge inde med personlige data af lægelig karakter for at sikre den bedst mulige rådgivning.

Disse datas fortrolige karakter skal sikres.

Artikel 7

Kontrol

1.  Hver enkelt medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en kompetent person eller myndighed ved en årlig kontrol af beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr om bord på ethvert skib, der fører dens flag sikrer sig,

 at beholdningen opfylder minimumsforskrifterne i dette direktiv

 at det i artikel 2, nr. 1, litra c), omtalte kontroldokument bekræfter, at beholdningen opfylder de pågældende minimumsforskrifter

 at opbevaringsforholdene for beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr er tilfredsstillende

 at eventuelle forældelsesdatoer overholdes.

2.  Kontrollen af beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr om bord på redningsflåderne foretages i forbindelse med den årlige vedligeholdelse af disse.

Denne kontrol kan undtagelsesvis udskydes i et tidsrum på højest fem måneder.

▼M3

Artikel 8

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg med henblik på den rent tekniske tilpasning af bilagene til dette direktiv som følge af den tekniske udvikling, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt ny viden.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i stk. 2. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i stk. 3 i anvendelse.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, de allerede har udstedt eller udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

▼M2 —————

▼M2

Artikel 9a

Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til samme direktivs artikel 17a, stk. 4.

▼B

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

SKIBSKATEGORIER

(artikel 1, litra a))

A.

Skib, der anvendes til sejlads eller fiskeri på havet, og som kan sejle på langfart.

B.

Skib, der anvendes til sejlads eller fiskeri på havet i en afstand af mindre end 150 sømil fra den nærmeste havn, som har det fornødne medicinske udstyr ( 5 ).

C.

Skib, der anvendes til sejlads i havne, samt både og andre mindre fartøjer, der anvendes til sejlads i umiddelbar nærhed af kysterne, eller som ikke er indrettet med andre faciliteter end et styrehus.
BILAG II

BEHOLDNING AF LÆGEMIDLER OG MEDICINSK UDSTYR (IKKE UDTØMMENDE LISTE)

(Artikel 1, litra d))

I.   LÆGEMIDLER 

Skibskategorier

 

A

B

C

1.  Midler mof hjerte-karsygdomme

a)Kredsløbsanaleptika — Sympatomimetika

×

×

 

b)Midler mod angina pectoris

×

×

×

c)Vanddrivende midler (diuretika)

×

×

 

d)Midler mod blødning (hæmostatika), herunder livmodersammentrækkende midler, hvis der er kvinder om bord

×

×

×

e)Blodtryksnedsættende midler (antihypertensiva)

×

 
 

2.  Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

a)Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

 
 
 

—  Midler mod mavesår, H2-histamin-receptorantagonister

×

 
 

—  Mucosaprotektive midler, antacida

×

×

 

b)Midler mod kvalme (antiemetika)

×

×

×

c)Blødgørende afføringsmidler (laksantia)

×

 
 

d)Midler mod diarré

×

×

×

e)Midler mod tarminfektioner (tarmantiseptika)

×

×

 

f)Hæmorroidemidler

×

×

 

3.  Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

a)Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

×

×

×

b)Stærke smertestillende midler

×

×

 

c)Spasmolytika

×

×

 

4.  Lægemidler mod lidelser i centralnervesystemet

a)Beroligende midler (anxiolytika)

×

×

 

b)Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)

×

×

 

c)Midler mod søsyge

×

×

×

d)Antiepileptika

×

 
 

5.  Midler mod allergi og anafylaksi

a)Antihistaminer med virkning H1-receptorer

×

×

 

b)Glukokortikoider til injektion

×

×

 

6.  Lægemidler mod lidelser i luftvejene

a)Astmamidler

×

×

 

b)Hostestillende midler (uden respirationsdepression)

×

×

 

c)Midler mod rinitis og sinusitis

×

×

 

7.  Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a)Antibiotika (mindst to familier)

×

×

 

b)Sulfonamider (med antibakteriel virkning)

×

×

 

c)Midler mod urinvejsinfektioner (urinvejsantiseptikum)

×

 
 

d)Midler mod parasitter

×

×

 

e)Midler mod infektioner i tarmkanal

×

×

 

f)Tetanusvaccine og -antistoffer

×

×

 

8.  Midler til væske — og kalorietilførsel samt plasmasubstitutter

×

×

 

9.  Lægemidler til udvortes brug

a)  Hudmidler

—  antiseptisk opløsning

×

×

×

—  antibiotisk salve

×

×

 

—  smertestillende, antiinflammatorisk salve

×

×

 

—  Antimykolika til dermatologisk brug

×

 
 

—  Middel til behandling af brandsår

×

×

×

b)  Øjenmidler

—  antibiotiske øjendråber

×

×

 

—  antibiotiske og antiinflammatoriske øjendråber

×

×

 

—  bedøvende øjendråber

×

×

 

—  øjendråber med tryknedsættende, kolinerg virkning

×

×

 

c)  Øremidler

—  antibiotisk opløsning

×

×

 

—  smertestillende, antiinflammatorisk opløsning

×

×

 

d)  Midler mod lidelser i mundhule og svælg

—  antibiotisk eller antiseptisk mundskyllevand

×

×

 

e)  Lokalbedøvende midler (lokalanæstetika)

—  lokalbedøvende middel, der virker ved frysning

×

 
 

—  lokalbedøvende middel til subcutan injektion

×

×

 

—  lokalbedøvende, antiseptisk blanding til brug ved tandbehandling

×

×

 

II.   MEDICINSK UDSTYR 

Skibskategorier

 

A

B

C

1.  Genoplivningsudstyr

—  manuelt betjent genoplivningsapparat

×

×

 

—  iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som gør det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder

×

× (1)

 

—  mekanisk betjent sug til at at skaffe frie luftveje

×

×

 

—  tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning

×

×

×

2.  Forbindinger og suturudstyr

—  engangs-agraftang eller nødvendigt suturudstyr og nåle

×

×

 

—  selvklæbende elastikbind

×

×

×

—  gazeforbindinger

×

 
 

—  tubegaze til fingerforbindinger

×

 
 

—  sterile gazekompresser

×

×

×

—  vandsugende vat

×

×

 

—  sterilt lagen til forbrændte

×

×

 

—  trekantet tørklæde

×

×

 

—  engangshandsker af polyætylen

×

×

×

—  hæfteplaster

×

×

×

—  sterile kompressionsforbindinger

×

×

×

—  klæbesutur eller zinkoxidforbindinger

×

×

×

—  ikke-absorberbar sutur med nål

×

 
 

—  imprægnerede kompresser

×

×

 

3.  Instrumenter

—  engangsskalpel

×

 
 

—  kasse af rustfrit stål til instrumenter

×

×

 

—  saks

×

×

 

—  kirurgisk pincet

×

×

 

—  arterieklemme

×

×

 

—  nåleholder

×

 
 

—  engangsbarbermaskine

×

 
 

4.  Udstyr til brug ved lægeundersøgelse og -tilsyn

—  tungespatel til engangsbrug

×

×

 

—  reaktionsstrimler til urinanalyse

×

 
 

—  temperaturskemaer

×

 
 

—  diagnosesedler til brug ved evakuering

×

×

 

—  stetoskop

×

×

 

—  aneroidt blodtryksmåler

×

×

 

—  almindeligt lægetermometer

×

×

 

—  hypotermitermometer

×

×

 

5.  Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

—  nødvendigt udstyr til blæredræning

×

 
 

—  nødvendigt udstyr til rektal infusion

×

 
 

—  infusionsrør til engangsbrug

×

 
 

—  pose til opsamling af urin

×

 
 

—  engangssprøjter og -kanyler

×

×

 

—  kateter

×

 
 

6.  Almindeligt lægeudstyr

—  bækken

×

 
 

—  varmedunk

×

 
 

—  uringlas

×

 
 

—  ispose

×

 
 

7.  Immobiliserings- og fikseringsudstyr

—  formbar fingerskinne

×

×

 

—  formbar underarms- og håndskinne

×

×

 

—  oppustelig frakturskinne

×

×

 

—  skinne til lår

×

×

 

—  halskrave til immobilisering af hals

×

×

 

—  båre med hejsespil eller vakuumformmadras til transport af tilskadekomne

×

 
 

8.  Desinfektionsudstyr — insektbekæmpelsesudstyr — værnemidler

—  kloreringsmiddel til vand

×

 
 

—  insektbekæmpelsesmiddel i væskeform

×

 
 

—  insektbekæmpelsesmiddel i pulverform

×

 
 

(1)   På de betingelser for anvendelse, som gælder ifølge national lovgivning og/eller praksis.

III.   ANTIDOTER

1.   Lægemidler

 almindelige

 mod hjerte-karsygdomme

 mod lidelser i mave-tarmkanalen

 mod lidelser i centralnervesystemet

 mod lidelser i luftvejene

 mod infektionssygdomme

 til udvortes brug

2.   Medicinsk udstyr

 til iltbehandling (herunder det nødvendige til udstyrets vedligeholdelse)

Bemærkning

Med henblik på den detaljerede anvendelse af afsnit III kan medlemsstaterne henholde sig til IMO's »Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods« (MFAG), der findes i IMO's »International Maritime Dangerous Goods Code« (konsolideret udgave fra 1990).

Ved en eventuel tilpasning af nærværende afsnit III i henhold til artikel 8 kan der bl.a. tages hensyn til ajourføringer af MFAG.
BILAG III

FARLIGE STOFFER

(Artikel 1, litra e), artikel 3, nr. 1)

Der skal tages hensyn til de stoffer, der er anført i dette bilag, uanset i hvilken tilstand de tages om bord, herunder også når der er tale om affald og lastrester.

 eksplosionsfarlige stoffer og genstande

 komprimerede gasser, flydende gasser eller gasser opløst under tryk

 brandfarlige væsker

 brandfarlige faste stoffer

 selvantændelige stoffer

 stoffer, der ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser

 brændstoffer

 organiske peroxyder

 toksiske stoffer

 infektiøse stoffer

 radioaktive stoffer

 ætsende stoffer

 diverse andre farlige stoffer, dvs. alle andre stoffer, der erfaringsmæssigt er, eller som eventuelt kan vise sig at være, så farlige, at de bør omfattes af bestemmelserne i artikel 3.

Bemærkning

Med henblik på den detaljerede anvendelse af dette bilag kan medlemsstaterne henholde sig til IMO's »International Maritime Dangerous Goods Code« (konsolideret udgave fra 1990).

Ved en eventuel tilpasning af dette bilag i henhold til artikel 8 kan der bl.a. tages hensyn til ajourføringer af IMO's »International Maritime Dangerous Goods Code«.
BILAG IV

GENERELLE RAMMEBESTEMMELSER FOR KONTROLLEN MED SKIBES BEHOLDNINGER AF LÆGEMIDLER OG MEDICINSK UDSTYR

(Artikel 2, nr. 1, litra c), artikel 3, nr. 3)

AFDELING A.   SKIBE I KATEGORI A

I.   Identifikation af skibet

Navn: …

Flag: …

Hjemstedshavn: …

II.   Beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr 

Foreskrevne mængder

Faktiske mængder, om bord

Bemærkninger

(især: eventuel forældelsesdato)

1.  LÆGEMIDLER

1.1.  Midler mod hjerte-karsygdomme

a)Kredsløbsanaleptika — sympatomimetika

0

0

0

b)Midler mod angina pectoris

0

0

0

c)Vanddrivende midler (diuretika)

0

0

0

d)Midler mod blødning (hæmostatika), herunder livmodersammentrækkende midler, hvis der er kvinder om bord

0

0

0

e)Blodtryksnedsættende midler (antihypertensiva)

0

0

0

1.2.  Midler mof lidelser i mave-tarm-kanalen

a)Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

 
 
 

—  midler mod mavesår, H2-histaminreceptorantagonister

0

0

0

—  mucosaprotektive midler, antacida

0

0

0

b)Midler mod kvalme (antiemetika)

0

0

0

c)Blødgørende afføringsmidler (laksantia)

0

0

0

d)Midler mod diarré

0

0

0

e)Midler mod tarminfektioner (tarmantiseptika)

0

0

0

f)Hæmorroidemidler

0

0

0

1.3.  Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

a)Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

0

0

0

b)Stærke smertesstillende midler

0

0

0

c)Spasmolytika

0

0

0

1.4.  Lægemidler mod lidelser i central-nervesystemet

a)Beroligende midler (anxiolytika)

0

0

0

b)Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)

0

0

0

c)Midler mod søsyge

0

0

0

d)Antiepileptika

0

0

0

1.5.  Midler mod allergi og anafylaksi

a)Antihistaminer med virkning H1-receptorer

0

0

0

b)Glukokortikoider til injektion

0

0

0

1.6.  Lægemidler mod lidelser i luftvejene

a)Astmamidler

0

0

0

b)Hostestillende midler (uden respirationsdepression)

0

0

0

c)Midler mod rinitis og sinusitis

0

0

0

1.7.  Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a)Antibiotika (mindst to familier)

0

0

0

b)Sulfonamider (med antibakteriel virkning)

0

0

0

c)Midler mod urinvejsinfektioner (urinvejsantiseptikum)

0

0

0

d)Midler mod parasitter

0

0

0

e)Midler mod infektioner i tarmkanal

0

0

0

f)Tetanusvaccine og -antistoffer

0

0

0

1.8.  Midler til væske- og kalorietilførsel samt plasmasubstitutter

0

0

0

1.9.  Lægemidler til udvortes brug

a)  Hudmidler

—  antiseptisk opløsning

0

0

0

—  antibiotisk salve

0

0

0

—  smertestillende, antiinflammatorisk salve

0

0

0

—  antimykolika til dermatologisk brug

0

0

0

—  middel til behandling af brandsår

0

0

0

b)  Øjenmidler

—  antibiotiske øjendråber

0

0

0

—  antibiotiske og antiinflammatoriske øjendråber

0

0

0

—  bedøvende øjendråber

0

0

0

—  øjendråber med tryknedsættende, kolinerg virkning

0

0

0

c)  Øremidler

—  antibiotisk opløsning

0

0

0

—  smertestillende, antiinflammatorisk opløsning

0

0

0

d)  Midler mod lidelser i mundhule og svælg

—  antibiotisk eller antiseptisk mundskyllevand

0

0

0

e)  Lokalbedøvende midler (lokalanæstetika)

—  lokalbedøvende middel, der virker ved frysning

0

0

0

—  lokalbedøvende middel til subcutan injektion

0

0

0

—  lokalbedøvende, antiseptisk blanding til brug ved tandbehandling

0

0

0

2.  MEDICINSK UDSTYR

2.1.  Genoplivningsudstyr

—  manuelt betjent genoplivningsapparat

0

0

0

—  iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som gør det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder

0

0

0

—  mekanisk betjent sug til at skaffe frie luftveje

0

0

0

—  tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning

0

0

0

2.2.  Forbindinger og suturudstyr

—  engangs-agraftang eller nødvendigt suturudstyr og nåle

0

0

0

—  selvklæbende elastikbind

0

0

0

—  gazeforbindinger

0

0

0

—  tubegaze til fingerforbindinger

0

0

0

—  sterile gazekompresser

0

0

0

—  vandsugende vat

0

0

0

—  sterilt lagen til forbrændte

0

0

0

—  trekantet tørklæde

0

0

0

—  engangshandsker af polyætylen

0

0

0

—  hæfteplaster

0

0

0

—  sterile kompressionsforbindinger

0

0

0

—  klæbesutur elle zinkoxidforbindinger

0

0

0

—  ikke-absorberbar sutur med nål

0

0

0

—  imprægnerede kompresser

0

0

0

2.3.  Instrumenter

—  engangsskalpel

0

0

0

—  kasse af rustfrit stål til instrumenter

0

0

0

—  saks

0

0

0

—  kirurgisk pincet

0

0

0

—  arterieklemme

0

0

0

—  nåleholder

0

0

0

—  engangsbarbermaskine

0

0

0

2.4.  Udstyr til brug ved lægeundersøgelse og -tilsyn

—  tungespatel til engangsbrug

0

0

0

—  reaktionsstrimler til urinanalyse

0

0

0

—  temperaturskemaer

0

0

0

—  diagnosesedler til brug ved evakuering

0

0

0

—  stetoskop

0

0

0

—  aneroidt blodtryksmåler

0

0

0

—  almindeligt lægetermometer

0

0

0

—  hypotermitermometer

0

0

0

2.5.  Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

—  nødvendigt udstyr til blæredræning

0

0

0

—  nødvendigt udstyr til rektal infusion

0

0

0

—  infusionsrør til engangsbrug

0

0

0

—  pose til opsamling af urin

0

0

0

—  engangssprøjter og -kanyler

0

0

0

—  kateter

0

0

0

2.6.  Almindeligt lægeudstyr

—  bækken

0

0

0

—  varmedunk

0

0

0

—  uringlas

0

0

0

—  ispose

0

0

0

2.7.  Immobiliserings- og fikseringsudstyr

—  formbar fingerskinne

0

0

0

—  formbar underarms- og håndskinne

0

0

0

—  oppustelig frakturskinne

0

0

0

—  skinne til lår

0

0

0

—  halskrave til immobilisering af hals

0

0

0

—  båre med hejsespil eller vakuumformmadras til transport af tilskadekomne

0

0

0

2.8.  Desinfektionsudstyr — insektbekæmpelsesudstyr — værnemidler

—  kloreringsmiddel til vand

0

0

0

—  insektbekæmpelsesmiddel i væskeform

0

0

0

—  insektbekæmpelsesmiddel i pulverform

0

0

0

3.  ANTIDOTER

3.1.Almindelige

0

0

0

3.2.Mod hjerte-karsygdomme

0

0

0

3.3.Mod lidelser i mave-tarmkanalen

0

0

0

3.4.Mod lidelser i centralnervesystemet

0

0

0

3.5.Mod lidelser i luftvejene

0

0

0

3.6.Mod infektionssygdomme

0

0

0

3.7.Til udvortes brug

0

0

0

3.8.Andre

0

0

0

3.9.Til iltbehandling

0

0

0

Sted og dato: …

Kaptajnens underskrift: …

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: …

AFDELING B.   SKIBE I KATEGORI B

I.   Identifikation af skibet

Navn: …

Flag: …

Hjemstedshavn: …

II.   Beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr 

Foreskrevne mængder

Faktiske mængder, om bord

Bemærkninger

(især: eventuel forældelsesdato)

1.  LÆGEMIDLER

1.1.  Midler mod hjerte-karsygdomme

a)Kredsløbsanaleptika — sympatomimetika

0

0

0

b)Midler mod angina pectoris

0

0

0

c)Vanddrivende midler (diuretika)

0

0

0

d)Midler mod blødning (hæmostatika) herunder livmodersammentrækkende midler, hvis der er kvinder om bord

0

0

0

1.2.  Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

a)Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

 
 
 

—  muscosaprotektive midler, antacida

0

0

0

b)Midler mod kvalme (antiemetika)

0

0

0

c)Midler mod diarré

0

0

0

d)Midler mod tarminfektioner (tarmantiseptika)

0

0

0

e)Hæmorroidemidler

0

0

0

1.3.  Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

a)Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

0

0

0

b)Stærke smertestillende midler

0

0

 

c)Spasmolytika

0

0

0

1.4.  Lægemidler mod lidelser i centralnervesystemet

a)Beroligende midler (anxiolytika)

0

0

0

b)Midler mod andre nervelidelser (neuroleptika)

0

0

0

c)Midler mod søsyge

0

0

0

1.5.  Midler mod allergi og anafylaksi

a)Antihistaminer med virkning H1-receptorer

0

0

0

b)Glukokortikoider til injektion

0

0

0

1.6.  Lægemidler mod lidelser i luftvejene

a)Astmamidler

0

0

0

b)Hostestillende midler (uden respirationsdepression)

0

0

0

c)Midler mod rinitis og sinusitis

0

0

0

1.7.  Midler mod infektionssygdomme (antiinfektiva)

a)Antibiotika (mindst to familier)

0

0

0

b)Sulfonamider (med antibakteriel virkning)

0

0

0

c)Midler mod parasitter

0

0

0

d)Midler mod infektioner i tarmkanal

0

0

0

e)Tetanusvaccine og -antistoffer

0

0

0

1.8.  Midler til væske- og kalorietilførsel samt plasmasubstitutter

0

0

0

1.9.  Lægemidler til udvortes brug

a)  Hudmidler

—  antiseptisk opløsning

0

0

0

—  antibiotisk salve

0

0

0

—  smertestillende, antiinflammatorisk salve

0

0

0

—  middel til behandling af brandsår

0

0

0

b)  Øjenmidler

—  antibiotiske øjendråber

0

0

0

—  antibiotiske og antiinflammatoriske øjendråber

0

0

0

—  bedøvende øjendråber

0

0

0

—  øjendråber med tryknedsættende, kolinerg virkning

0

0

0

c)  Øremidler

—  antibiotisk opløsning

0

0

0

—  smertestillende, antiinflammatorisk opløsning

0

0

0

d)  Midler mod lidelser i mundhule og svælg

—  antibiotisk eller antiseptisk mundskyllevand

0

0

0

e)  Lokalbedøvende midler (lokalanæstetika)

—  lokalbedøvende middel til subcutan injektion

0

0

0

—  lokalbedøvende, antiseptisk blanding til brug ved tandbehandling

0

0

0

2.  MEDICINSK UDSTYR

2.1.  Genoplivningsudstyr

—  manuelt betjent genoplivningsapparat

0

0

0

—  iltbehandlingsapparat med reduktionsventil, som gør det muligt at anvende den industrielle ilt om bord, eller iltbeholder

0

0

0

—  mekanisk betjent sug til at at skaffe frie luftveje

0

0

0

—  tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning

0

0

0

2.2.  Forbindinger og suturudstyr

—  engangs-agraftang eller nødvendigt suturudstyr og nåle

0

0

0

—  selvklæbende elastikbind

0

0

0

—  sterile gazekompresser

0

0

0

—  vandsugende vat

0

0

0

—  sterilt lagen til forbrændte

0

0

0

—  trekantet tørklæde

0

0

0

—  engangshandsker af polyætylen

0

0

0

—  hæfteplaster

0

0

0

—  sterile kompressionsforbindinger

0

0

0

—  klæbesutur eller zinkoxidforbindinger

0

0

0

—  imprægnerede kompresser

0

0

0

2.3.  Instrumenter

—  kasse af rustfrit stål til instrumenter

0

0

0

—  saks

0

0

0

—  kirurgisk pincet

0

0

0

—  arterieklemme

0

0

0

2.4.  Udstyr til brug ved lægeundersøgelse og -tilsyn

—  tungespatel til engangsbrug

0

0

0

—  diagnosesedler til brug ved evakuering

0

0

0

—  stetoskop

0

0

0

—  aneroidt blodtryksmåler

0

0

0

—  almindeligt lægetermometer

0

0

0

—  hypotermitermometer

0

0

0

2.5.  Udstyr til brug ved injektion, infusion, punktur og kateterisation

—  engangssprøjter og -kanyler

0

0

0

2.6.  Immobiliserings- og fikseringsudstyr

—  formbar fingerskinne

0

0

0

—  formbar underarms- og håndskinne

0

0

0

—  oppustelig frakturskinne

0

0

0

—  skinne til lår

0

0

0

—  halskrave til immobilisering af hals

0

0

0

3.  ANTIDOTER

3.1.Almindelige

0

0

0

3.2.Mod hjerte-karsygdomme

0

0

0

3.3.Mod lidelser i mave-tarmkanalen

0

0

0

3.4.Mod lidelser i centralnervesystemet

0

0

0

3.5.Mod lidelser i luftvejene

0

0

0

3.6.Mod infektionssygdomme

0

0

0

3.7.Til udvortes brug

0

0

0

3.8.Andre

0

0

0

3.9.Til iltbehandling

0

0

0

Sted og dato: …

Kaptajnens underskrift: …

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: …

AFDELING C,   SKIBE I KATEGORI C

I.   Identifikation af skibet

Navn: …

Flag: …

Hjemstedshavn: …

II.   Beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr 

Foreskrevne mængder

Faktiske mængder, om bord

Bemærkninger

(især: eventuel forældelsesdato)

1.  LÆGEMIDLER

1.1.  Midler mod hjerte-karsygdomme

a)Midler mod angina pectoris

0

0

0

b)Midler mod blødning (hæmostatika), herunder livmodersammentrækkende midler, hvis der er kvinder om bord

0

0

0

1.2.  Midler mod lidelser i mave-tarmkanalen

a)Midler mod kvalme (antiemetika)

0

0

0

b)Midler mod diarré

0

0

0

1.3.  Smertestillende og spasmeløsende midler (analgetika)

—  Smertestillende, feberstillende og antiinflammatoriske midler

0

0

0

1.4.  Lægemidler mod lidelser i centralnervesystemet

—  Midler mod søsyge

0

0

0

1.5.  Lægemidler til udvortes brug

—  hudmidler

 
 
 

—  antiseptisk opløsning

0

0

0

—  middel til behandling af brandsår

0

0

0

2.  MEDICINSK UDSTYR

2.1.  Genoplivningsudstyr

—  tungeholder til brug ved mund-til-mund genoplivning

0

0

0

2.2.  Forbindinger og suturudstyr

—  selvklæbende elastikbind

0

0

0

—  sterile gazekompresser

0

0

0

—  engangshandsker af polyætylen

0

0

0

—  hæfteplaster

0

0

0

—  sterile kompressionsforbindinger

0

0

0

—  klæbesutur eller zinkoxidforbindinger

0

0

0

3.  ANTIDOTER

3.1.Almindelige

0

0

0

3.2.Mod hjerte-karsygdomme

0

0

0

3.3.Mod lidelser i mave-tarmkanalen

0

0

0

3.4.Mod lidelser i centralnervesystemet

0

0

0

3.5.Mod lidelser i luftvejene

0

0

0

3.6.Mod infektionssygdomme

0

0

0

3.7.Til udvortes brug

0

0

0

3.8.Andre

0

0

0

3.9.Til iltbehandling

0

0

0

Sted og dato: …

Kaptajnens underskrift: …

Den kompetente persons eller myndigheds stempel: …
BILAG V

MEDICINSK UDDANNELSE AF KAPTAJNEN OG DE SPECIELT UDPEGEDE ARBEJDSTAGERE

(Artikel 5, nr. 3)

I.

1. Basisviden om fysiologi, sygdomstegn og sygdomsbehandling.

2. Viden om forebyggende sundhedsforanstaltninger, bl.a. inden for individuel og kollektiv hygiejne, og om eventuelle profylaktiske foranstaltninger.

3. Praktisk færdighed i de vigtigste former for sygdomsbehandling og fremgangsmåderne ved medicinsk begrundet evakuering.

For de personer, som har ansvaret for lægehjælp om bord på skibe i kategori A, skal den praktiske del af uddannelsen om muligt foregå på et hospital.

4. Godt kendskab til anvendelse af de forskellige faciliteter, der findes for lægerådgivning via radio.

II.

I denne uddannelse bør der tages hensyn til de programmer, som er fastat i nyere, alment anerkendte internationale bestemmelser.( 1 ) EFT nr. C 183 af 24. 7. 1990, s. 6, og

EFT nr. C 74 af 20. 3. 1991, s. 11.

( 2 ) EFT nr. C 48 af 25. 2. 1991, s. 154, og

EFT nr. C 326 af 16. 12. 1991, s. 72.

( 3 ) EFT nr. C 332 af 31. 12. 1990, s. 165.

( 4 ) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 3.

( 5 ) Kategori B udvides til at omfatte skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri på havet i en afstand af mindre end 175 sømil fra den nærmeste havn, som har det fornødne medicinske udstyr, og som hele tiden befinder sig inden for redningshelikopteres aktionsradius.

Til dette formål meddeler hver medlemsstat ajourførte oplysninger om zonerne og de betingelser, hvorunder redningshelikopterservicen systematisk sikres:

a) til de andre medlemsstater og Kommissionen og

b) til kaptajnerne på de skibe, der fører dens flag eller er registreret under dens fulde jurisdiktion, og som er eller kan tænkes at blive berørt af anvendelsen af første afsnit i denne fodnote, og dette på den mest hensigtsmæssige måde, navnlig via radiorådgivningscentre, redningskoordinationscentre eller kystradiostationer.