1991L0674 — DA — 05.09.2006 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV

af 19. december 1991

om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

(91/674/EØF)

(EFT L 374, 31.12.1991, p.7)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/51/EF EØS-relevant tekst af 18. juni 2003

  L 178

16

17.7.2003

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/46/EF EØS-relevant tekst af 14. juni 2006

  L 224

1

16.8.2006NB: I denne konsoliderede udgave forekommer henvisninger til den europæiske regningsenhed og/eller ecuen. Begge skal fra den 1. januar 1999 forstås som henvisninger til euroen — Rådets forordning (EØF) nr. 3308/80 (EFT L 345 af 20.12.1980, s. 1) og Rådets forordning (EF) nr. 1103/97 (EFT L 162 af 19.6.1997, s. 1).
▼B

RÅDETS DIREKTIV

af 19. december 1991

om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

(91/674/EØF)RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 54,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), skal de garantier, som i medlemsstaterne kræves af de i artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber for at beskytte såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, samordnes i det nødvendige omfang med det formål at gøre dem ensartede;

Rådets direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), årsregnskaberne for visse selskabsformer ( 4 ), senest ændret ved direktiv 90/605/EØF ( 5 ), finder — indtil en senere samordning har fundet sted — ikke obligatorisk anvendelse på forskningsselskaber; på grund af forsikringsselskabers store betydning i Fællesskabet kan en sådan samordning ikke udskydes længere, efter at direktiv 78/660/EØF er blevet gennemført;

i henhold til Rådets direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af Traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber ( 6 ), senest ændret ved direktiv 90/605/EØF, gælder de for forsikringsselskaber fastsatte undtagelser kun indtil udløbet af den frist, der er fastsat for gennemførelsen af nærværende direktiv; nærværende direktiv bør derfor også indeholde særlige bestemmelser for forsikringsselskaber vedrørende konsoliderede regnskaber;

da forsikringsselskaber driver virksomhed hen over grænserne, er en sådan samordning også af denne grund presserende; for kreditorer, debitorer, selskabsdeltagere, forsikringstagere og disses rådgivere samt for offentligheden i almindelighed er en større indbyrdes sammenlignelighed af disse selskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber af væsentlig betydning;

i medlemsstaterne konkurrerer forsikringsselskaber af forskellig retlig form med hinanden; forsikringsselskaber, der driver direkte forsikringsvirksomhed, driver sædvanligvis også genforsikringsvirksomhed og konkurrerer således med de specialiserede genforsikringsselskaber; samordningen bør derfor ikke begrænses til de selskabsformer, der er nævnt i direktiv 78/660/EØF, men der bør i stedet vælges et anvendelsesområde svarende til det, der er fastsat i Rådets direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring ( 7 ), senest ændret ved direktiv 90/618/EØF ( 8 ), og til det, der er fastsat i Rådets direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed ( 9 ), senest ændret ved direktiv 90/619/EØF ( 10 ), men også omfattende visse virksomheder, der er udelukket fra disse direktivers anvendelsesområde, samt genforsikringsselskaber;

selv om det på grund af de særlige forhold, der gør sig gældende for forsikringsselskaber, synes hensigtsmæssigt at foreslå et særskilt direktiv for sådanne selskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, betyder dette dog ikke, at det er nødvendigt at fastsætte et sæt regler, der er forskellige fra dem, der gælder i henhold til direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF; noget sådant vil nemlig hverken være hensigtsmæssigt eller foreneligt med grundprincipperne for samordningen af selskabslovgivningen, da forsikringsselskaber på grund af deres centrale placering i Fællesskabets økonomi ikke kan holdes uden for de regler, der tager sigte på alle virksomheder; der er derfor kun taget hensyn til forsikringsselskabernes særlige forhold derved, at dette direktiv kun vedrører afvigelserne fra bestemmelserne i direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF;

opstilling og indhold af forsikringsselskabers balancer er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; dette direktiv må derfor foreskrive samme opstilling og samme benævnelse af poster for samtlige EF-forsikringsselskabers balancer;

tilvejebringelse af sammelignelige årsregnskaber og konsoliderede regnskaber forudsætter, at en række principielle spørgsmål vedrørende posteringen af visse transaktioner i balancen løses;

for at øge sammenligneligheden er det desuden påkrævet, at indholdet af de forskellige balanceposter fastlægges nøje;

det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem forsikrers og genforsikrers forpligtelser ved at lade genforsikringens andel af de forsikringsmæssige hensættelser opføre som et aktiv;

opstillingen af resultatopgørelsen skal fastlægges, og visse poster heri skal defineres;

i betragtning af forsikringssektorens særlige karakter kan det være hensigtsmæssigt, at der i resultatopgørelsen tages hensyn til ikke-realiserede gevinster eller tab;

sammenligneligheden af tallene i balancen og resultatopgørelsen afhænger desuden i høj grad af den værdi, hvortil aktiver og passiver ansættes i balancen; for at kunne vurdere forsikringsselskabernes økonomiske stilling korrekt er det nødvendigt at angive både investeringsaktivernes nutidsværdi og deres værdi beregnet på grundlag af anskaffelses- eller kostprisprincippet; imidlertid er formålet med forpligtelsen til at anføre investeringsaktivernes nutidsværdi i det mindste i noterne til regnskaberne udelukkende at sikre sammenlignelighed og gennemsigtighed og har ikke til formål at ændre den skattemæssige behandling af forsikringsselskaberne;

der kan med henblik på beregningen af livsforsikringshensættelserne anvendes aktuarmetoder, der normalt anvendes på markedet eller er godkendt af forsikringstilsynsmyndighederne; denne beregning kan på de betingelser, der i givet fald er fastsat i den nationale ret, foretages af enhver aktuar eller ekspert under overholdelse af de aktuarprincipper, der er anerkendt inden for rammerne af den nuværende og kommende samordning af de grundlæggende regler for betryggende og finansielt tilsyn med direkte livsforsikringsvirksomhed;

af forsigtighedshensyn og af hensyn til gennemsigtigheden skal der ved beregningen af erstatningshensættelserne dels indføres forbud mod enhver implicit diskontering eller nedsættelse, dels fastsættes præcise betingelser for anvendelse af eksplicit diskontering eller nedsættelse;

på grund af forsikringsselskabernes særlige karakter skal der foretages visse ændringer af noterne til årsregnskaberne og til de konsoliderede regnskaber;

ud fra ønsket om, at alle de forsikringsselskaber, der er omfattet af direktiv 73/239/EØF og 79/267/EØF, skal være omfattet, ligesom visse andre selskaber også, er der ikke — som det er tilfældet i direktiv 78/660/EØF — fastsat undtagelser for små og mellemstore forsikringsselskaber; men en række mindre, gensidige selskaber, som er undtaget fra ovennævnte direktiv 73/239/EØF og 79/267/EØF, bør ikke være omfattet;

den mulighed, som medlemsstaterne i henhold til direktiv 83/349/EØF har for at undtage modervirksomheder fra konsolideringspligten, hvis de virksomheder, der skal konsolideres, ikke sammenlagt overstiger en vis størrelse, gælder af samme grund ikke for forsikringsselskaber;

det er nødvendigt med særlige bestemmelser for assurandørsammenslutningen Lloyd's af hensyn til denne sammenslutnings særlige karakter;

bestemmelserne i nærværende direktiv bør endvidere anvendes på konsoliderede regnskaber, som udarbejdes af en modervirksomhed, der er et holdingselskab, og hvis datterselskaber udelukkende eller hovedsagelig driver forsikringsvirksomhed;

undersøgelsen af de problemer, som opstår i forbindelse med dette direktiv, navnlig vedrørende dets anvendelse, forudsætter, at der etableres et samarbejde mellem medlemsstaternes repræsentanter og Kommissionen i et kontaktudvalg; for at undgå for mange sådanne udvalg er det ønskeligt, at samarbejdet finder sted inden for rammerne af det udvalg, der er nedsat ved artikel 52 i direktiv 78/660/EØF; når problemer i forbindelse med forsikringsselskaber skal drøftes, må udvalget dog sammensættes specielt med henblik herpå;

på grund af emnets komplicerede karakter er det nødvendigt, at der indrømmes de forsikringsselskaber, der er omfattet af dette direktiv, en passende frist til at gennemføre direktivets bestemmelser; denne frist bør forlænges for at gøre det muligt at foretage de nødvendige tilpasninger dels for assurandørsammenslutningen Lloyd's, dels for de selskaber, der på datoen for direktivets gennemførelse opfører deres investeringsaktiver til anskaffelsesværdien;

det vil være hensigtsmæssigt, om visse bestemmelser i dette direktiv tages op til fornyet overvejelse efter fem års anvendelse i lyset af, at målet er større gennemsigtighed og en mere vidtgående harmonisering —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:AFDELING 1

Indledende bestemmelser og anvendelsesområde

Artikel 1

▼M1

1.   ►M2  Artikel 2 og 3, artikel 4, stk. 1 og stk. 3-6, artikel 6, 7, 13 og 14, artikel 15, stk. 3 og 4, artikel 16-21, artikel 29-35, artikel 37-41, artikel 42, artikel 42a-42f, artikel 43, stk. 1, nr. 1-7b og nr. 9-14, artikel 45, stk. 1, artikel 46, stk. 1 og 2, artikel 46a, artikel 48-50, artikel 50a, 50b og 50c, artikel 51, stk. 1, artikel 51a, artikel 56-59, artikel 60a, 61 og 61a i direktiv 78/660/EØF gælder for de institutioner, der er anført i artikel 2 i nærværende direktiv, medmindre andet følger af nærværende direktiv. ◄ Artikel 46, 47, 48, 51 og 53 i dette direktiv gælder ikke for de aktiver og passiver, der værdiansættes i overensstemmelse med afdeling 7a i direktiv 78/660/EØF.

2.  Når der i direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF henvises til artikel 9, 10 og 10a (balance) eller til artikel 22 til 26 (resultatopgørelse) i direktiv 78/660/EØF, opfattes dette alt efter tilfældet som henvisninger til artikel 6 (balance) eller artikel 34 (resultatopgørelse) i nærværende direktiv.

▼B

3.  Henvisningerne i direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF til artikel 31 til 42 i direktiv 78/660/EØF skal forstås som henvisninger til de pågældende artikler under hensyn til bestemmelserne i artikel 45 til 62 nærværende direktiv.

4.  Når de i nærværende artikel nævnte bestemmelser i direktiv 78/660/EØF vedrører balanceposter, der ikke findes tilsvarende i nærværende direktiv, skal de betragtes som henvisninger til de poster i nærværende direktivs artikel 6, hvorunder tilsvarende aktiver og passiver skal opføres.

Artikel 2

1.  De samordningsforanstaltninger, der er foreskrevet i dette direktiv, finder anvendelse på selskaber som omhandlet i artikel 58, stk. 2, i Traktaten, nemlig følgende:

a) selskaber af den art, der er omhandlet i artikel 1 i direktiv 73/239/EØF, med undtagelse af de gensidige forsikringsselskaber, som er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiv 73/239/EØF i henhold til direktivets artikel 3, men omfattende de virksomheder, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 4, litra a), b), c) og e), medmindre deres aktiviteter ikke udelukkende eller hovedsagelig består i udøvelse af forsikringsvirksomhed, eller

b) selskaber af den art, der er omhandlet i artikel 1 i direktiv 79/267/EØF med undtagelse af de virksomheder og gensidige forsikringsselskaber, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 2, stk. 2 og 3, og artikel 3, eller

c) selskaber, der driver genforsikringsvirksomhed.

Sådanne selskaber benævnes i dette direktiv forsikringsselskaber.

2.  Kollektive pensionsmidler, som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c) og d), i direktiv 79/267/EØF, som forsikringsselskabet forvalter i eget navn, men for fremmed regning, skal opføres på balancen, såfremt selskabet er indehaver af de tilsvarende aktiver. De samlede beløb for sådanne aktiver og forpligtelser skal angives særskilt eller i noterne opdelt efter de forskellige aktiv- eller passivposter. Medlemsstaterne kan dog tillade, at disse midler oplyses uden for balancen, såfremt der findes en særordning, hvorefter de kan holdes uden for bomassen i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs, likvidation eller lignende.

Aktiver, der er erhvervet i fremmed navn og for fremmed regning, må ikke opføres på balancen.

Artikel 3

Dette direktivs bestemmelser vedrørende livsforsikring finder med de fornødne ændringer anvendelse på forsikringsselskaber, som kun driver sygeforsikringsvirksomhed, når denne virksomhed udelukkende eller hovedsagelig foregår efter livsforsikringstekniske principper.

Medlemsstaterne kan anvende stk. 1 på sygesikringsvirksomhed, der drives af blandede selskaber efter livsforsikringstekniske principper, når denne virksomhed er af et vist omfang.

▼M1

Artikel 4

1.  Dette direktiv finder anvendelse på assurandørsammenslutningen Lloyd's. I dette direktiv anses både Lloyd's og Lloyd's syndikater som forsikringsselskaber.

2.  Uanset artikel 65, stk. 1, udarbejder Lloyd's aggregerede regnskaber i stedet for de konsoliderede regnskaber, der kræves i direktiv 83/349/EØF. Aggregerede regnskaber udarbejdes ved kumulation af alle syndikatsregnskaber.

▼BAFDELING 2

Almindelige bestemmelser om balance og resultatopgørelse

Artikel 5

Sammendragning af poster på de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, litra a) eller b), i direktiv 78/660/EØF, er for forsikringsselskabers vedkommende begrænset til:

 de poster i balancen, der er betegnet med et arabertal, bortset fra de poster, der vedrører forsikringsmæssige hensættelser, og

 de poster i resultatopgørelsen, der er betegnet med et eller flere små bogstaver, bortset fra post I 1 og I 4 samt II 1, II 5 og II 6.

Sammendragning er kun tilladt i henhold til bestemmelser herom, der er fastsat af medlemsstaterne.AFDELING 3

Opstilling af balancen

Artikel 6

Medlemsstaterne skal foreskrive anvendelse af følgende skema for opstilling af balancen:

Aktiver

A.   Tegnet, ikke indbetalt kapital

heraf krævet indbetalt

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at den tegnede kapital, som er krævet indbetalt, skal opføres på passivsiden. I så fald skal den del af kapitalen, som er krævet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt, opføres som et aktiv enten under post A eller under post E IV)

B.   Immaterielle aktiver

at den under aktivpost B og C I i artikel 9 i direktiv 78/660/EØF nævnte art med særskilt angivelse af:

 etableringsomkostninger som defineret i den nationale lovgivning, for så vidt denne tillader, at de opføres som et aktiv (medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at sådanne omkostninger skal angives i noterne)

 goodwill, dersom den er erhvervet mod vederlag (medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at en sådan goodwill skal angives i noterne)

C.   Investeringsaktiver

I. Grunde og bygninger:

med særskilt angivelse af grunde og bygninger, som forsikringsselskabet selv benytter (medmindre dette i henhold til den nationale lovgivning skal angives i noterne)

II. Investeringer i tilknyttede virksomheder samt kapitalinteresser:

1. Andele i tilknyttede virksomheder

2. Værdipapirer udstedt af tilknyttede virksomheder samt tilgodehavender hos disse

3. Kapitalinteresser

4. Værdipapirer udstedt af virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse, samt tilgodehavender hos disse

III. Andre finansielle investeringsaktiver:

1. Aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast og andele i investeringsforeninger

2. Fastforrentede obligationer og andre værdipapirer med fast afkast

3. Andele i kollektive investeringer

4. Pantesikrede udlån

5. Andre udlån

6. Indlån i kreditinstitutter

7. Øvrige

IV. Genforsikringsdepoter

D.   Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen

E.   Tilgodehavender

(som underposter under post I, II og III skal særskilt angives tilgodehavender hos:

 tilknyttede virksomheder

 virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse)

I. Tilgodehavender i forbindelse med direkte forretninger hos:

1) forsikringstagere

2) forsikringsmæglere

II. Tilgodehavender i forbindelse med genforsikringsforretninger

III. Andre tilgodehavender

IV. Tegnet kapital, som er krævet indbetalt, men som endnu ikke er indbetalt

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at den kapital, som er krævet indbetalt, men endnu ikke er indbetalt, skal opføres som et aktiv under post A)

F.   Andre aktiver

I. Materielle aktiver og varebeholdninger af den under aktivpost C II og D I i artikel 9 i direktiv 78/660/EØF anførte art, bortset fra grunde og bygninger, bygninger under opførelse og acontobetalinger for grunde og bygninger

II. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

III. Egne aktier (med angivelse af deres pålydende værdi eller, i mangel af pålydende værdi, bogførte pariværdi), såfremt den nationale lovgivning tillader, at de opføres i balancen

IV. Andet

G.   Periodeafgrænsningsposter

I. Påløbne renter samt optjent leje

II. Forudbetalte erhvervelsesomkostninger (med sondring mellem de omkostninger, der kan henføres til henholdsvis skadesforsikrings- og livsforsikringsvirksomhed)

III. Andre periodeafgrænsningsposter

H.   Regnskabsårets tab

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at de skal opføres under post A VI på passivsiden)

PassiverA.  Egenkapital

I.  Tegnet kapital eller tilsvarende midler

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at den kapital, som er krævet indbetalt, skal opføres under denne post. I så fald skal den tegnede kapital og den indbetalte kapital angives særskilt)

II.  Overkurs ved emission

III.  Opskrivningshenlæggelser

IV.  Reserver

V.  Overførsel fra tidligere år

VI.  Regnskabsårets resultat

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at det skal opføres under post H på aktivsiden eller under post I på passivsiden)

B.  Efterstående forpligtelser

 
 

C.  Forsikringsmæssige hensættelser

 
 

1.Præmiehensættelser:

 
 

a)bruttobeløb

 

b)genforsikringsbeløb (-)

 
 
 

2.Livsforsikringshensættelser:

 
 

a)bruttobeløb

 

b)genforsikringsbeløb (-)

 
 
 

3.Erstatningshensættelser:

 
 

a)bruttobeløb

 

b)genforsikringsbeløb (-)

 
 
 

4.Hensættelser til bonus og præmierabatter (der ikke er medregnet under post C 2):

 
 

a)bruttobeløb

 

b)genforsikringsbeløb (-)

 
 
 

5.Udjævningshensættelser

 
 

6.Andre forsikringsmæssige hensættelser:

 
 

a)bruttobeløb

 

b)genforsikringsbeløb (-)

 
 
 

D.  Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne:

 
 

a)bruttobeløb

 

b)genforsikringsbeløb (-)

 
 
 

E.    ►M1  Andre hensættelser ◄

1. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

2. Hensættelser til skatter

3. Andre hensættelser

F.   Depoter modtaget fra genforsikringsselskaber

G.   Gæld

(som underposter angives særskilt gæld til:

 tilknyttede virksomheder

 virksomheder, i hvilke forsikringsselskabet besidder en kapitalinteresse)

I. Gæld i forbindelse med direkte forsikring

II. Gæld i forbindelse med genforsikring

III. Obligationslån med særskilt angivelse af konvertible lån

IV. Gæld til kreditinstitutter

V. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til socialsikring

H.   Periodeafgrænsningsposter

I.   Regnskabsårets overskud

(medmindre den nationale lovgivning foreskriver, at det skal opføres under passivpost A VI)

Artikel 7

Artikel 14 i direktiv 78/660/EØF finder ikke anvendelse på forpligtelser, der er knyttet til udøvelse af forsikringsvirksomhed.AFDELING 4

Særlige bestemmelser for visse poster i balancen

Artikel 8

Artikel 15, stk. 3, i direktiv 78/660/EØF finder udelukkende anvendelse på de i artikel 6 i nærværende direktiv nævnte aktivposter B, C I og C II. Ændringerne i disse poster angives på grundlag af den værdi, der er opført på balancen ved regnskabsårets begyndelse.

Artikel 9

Aktiver: post C III 2

Fastforrentede obligationer og andre værdipapirer med fast afkast

1.  Under denne post opføres fastforrentede, omsættelige obligationer og andre værdipapirer med fast afkast, som er udstedt af kreditinstitutter, andre virksomheder eller det offentlige, dersom de ikke kan henføres under post C II 2 og C II 4.

2.  Som fastforrentede obligationer og andre værdipapirer med fast afkast betragtes også værdipapirer med variabel rente, såfremt den variable rente er knyttet til en bestemt referencesats, f.eks. interbankrenten eller euromarkedsrenten.

Artikel 10

Aktiver: post C III 3

Kapitalandele i kollektive investeringer

Under denne post opføres selskabets kapitalandele i investeringer, som flere selskaber eller pensionsfonde har foretaget i fællesskab, og som forvaltes af et af disse selskaber eller af en af disse pensionsfonde.

Artikel 11

Aktiver: post C III 4 og 5

Pantesikrede udlån samt andre udlån

Lån til forsikringstagere, hvor policen udgør den vigtigste sikkerhed, skal opføres under posten »andre udlån«, og lånenes størrelse skal angives i noterne. Lån, der er sikret ved pant, skal opføres som sådant, uanset om en forsikringspolice også tjener som sikkerhed. Hvis størrelsen af »andre udlån«, for hvilke policen ikke tjener som sikkerhed, er betydelig, skal der i noterne foretages en opdeling af dem.

Artikel 12

Aktiver: post C III 6

Indlån i kreditinstitutter

Under denne post opføres indlån på opsigelse. Indlån på anfordring opføres under post F II, hvad enten indlånet er rentebærende eller ej.

Artikel 13

Aktiver: post C III 7

Øvrige

Under denne post opføres investeringsaktiver, der ikke henhører under post C III 1 til 6. Når de er af betydelig størrelse, skal de forklares i noterne.

Artikel 14

Aktiver: post C IV

Genforsikringsdepoter

I balancen for selskaber, der driver indirekte forsikringsvirksomhed, opføres under denne post de tilgodehavender hos de afgivende selskaber, der svarer til den sikkerhed, som er deponeret hos disse selskaber eller hos trejdemand, eller som disse selskaber har tilbageholdt.

Disse tilgodehavender må ikke sammenlægges med andre tilgodehavender, som det gensforsikrende selskab måtte have hos det afgivende forsikringsselskab, eller modregnes i selskabets gæld til det afgivende forsikringsselskab.

Værdipapirer, der er deponeret hos et afgivende selskab eller hos tredjemand, og som er genforsikringsselskabets ejendom, skal af sidstnævnte selskab opføres som investeringsaktiver under de relevante poster.

Artikel 15

Aktiver: post D

Investeringsaktiver erhvervet til fordel for livsforsikringstagere, der bærer investeringsrisikoen

Under denne post opføres for så vidt angår livsforsikring dels de investeringsaktiver, hvis værdi er bestemmende for værdien eller afkastet af de policer, der er knyttet til en investeringsfond, dels de investeringsaktiver, der tjener til dækning af forpligtelser, hvis størrelse bestemmes på grundlag af et indeks. Under denne post opføres endvidere investeringsaktiver, der er erhvervet til fordel for medlemmer af en tontinesammenslutning, og som skal fordeles blandt disse medlemmer.

Artikel 16

Aktiver: post F IV

Andet

Under denne post opføres aktiver, der ikke henhører under aktivpost F I, II og III. Når de er af betydelig størrelse, skal de forklares i noterne.

Artikel 17

Aktiver: post G I

Påløbne renter samt optjent leje

Under denne post opføres renter og leje, som er optjent indtil balancetidspunktet, men som endnu ikke er betalt.

Artikel 18

Aktiver: post G II

Forudbetalte erhvervelsesomkostninger

1.  Omkostninger i forbindelse med erhvervelse af forsikringsaftaler skal aktiveres i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 78/660/EØF, forudsat at medlemsstaterne ikke forbyder en sådan aktivering.

2.  Medlemsstaterne kan dog inden for skadesforsikring tillade, at erhvervelses-omkostninger fradrages i præmiehensættelserne, og inden for livsforsikring tillade, at de fradrages i livsforsikringshensættelserne efter en aktuarmæssig metode. Når denne metode benyttes, skal de beløb, der fradrages i hensættelserne, angives i noterne.

Artikel 19

Passiver: post A I

Tegnet kapital eller tilsvarende midler

Under denne post opføres, uanset deres faktiske benævnelse, alle beløb, som henset til forsikringsselskabets retlige form og i henhold til den nationale lovgivning i den pågældende medlemsstat betragtes som selskabskapital, tegnet af selskabsdeltagere eller af andre personer.

Artikel 20

Passiver: post A IV

Reserver

Under denne post opføres alle de former for reserver, der i artikel 9 i direktiv 78/660/EØF er opført under passivpost A IV. Medlemsstaterne kan, såfremt dette er nødvendigt, foreskrive andre former for reserver for forsikringsselskaber, der er organiseret i en retlig form, der ikke er omfattet af direktiv 78/660/EØF.

Reserverne opføres særskilt på forsikringsselskabets balance som underposter til passivpost A IV, bortset fra de under passivpost A III opførte opskrivningshenlæggelser.

Artikel 21

Passiver: post B

Efterstående forpligtelser

Dersom der ved en kontrakt er indgået aftale om, at gæld — hvad enten der er udstedt værdipapirer eller ej — i tilfælde af likvidation eller konkurs først skal tilbagebetales, efter at samtlige andre kreditorer er blevet fyldestgjort, skal den pågældende gæld opføres under denne post.

Artikel 22

Hvis en medlemsstat tillader, at et selskabs balance omfatter midler, hvis fordeling enten til forsikringstagerne eller til aktionærerne endnu ikke er fastlagt ved regnskabsårets afslutning, skal disse midler opføres som et passiv på balancen under en post Ba »Fond for ufordelte midler«.

Ændringer i denne post skal svare til en post II 12a i resultatopgørelsen »Overførsler til eller fra fonden for ufordelte midler«.

Artikel 23

Passiver: post C

Forsikringsmæssige hensættelser

Artikel 20 i direktiv 78/660/EØF finder anvendelse på forsikringsmæssige hensættelser med forbehold af artikel 24 til 30 i nærværende direktiv.

Artikel 24

Passiver: post C 1b, 2b, 3b, 4b og 6b samt D b

Genforsikringsbeløb

1.  Under disse poster opføres de faktiske eller anslåede beløb, som i henhold til indgåede genforsikringskontrakter fradrages i de forsikringsmæssige hensættelsers bruttobeløb.

2.  For så vidt angår præmiehensættelser beregnes genforsikringsbeløbene efter de metoder, der er omhandlet i artikel 57, eller efter genforsikringskontraktens bestemmelser.

3.  Medlemsstaterne kan foreskrive eller tillade, at genforsikringsbeløbene opføres under aktiverne. Når der gøres brug af denne mulighed, opføres disse beløb under en aktivpost Da »Genforsikringens andel af de forsikringsmæssige hensættelser« med følgende underposter:

1) Præmiehensættelser

2) Livsforsikringshensættelser

3) Erstatningshensættelser

4) Hensættelser til bonus og præmierabatter (medmindre de opføres under underpost 2)

5) Andre forsikringsmæssige hensættelser

6) Forsikringsmæssige hensættelser fra livsforsikringspolicer, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen.

Som undtagelse fra artikel 5 kan der ikke ske sammendragning af disse underposter.

Artikel 25

Passiver: post C 1

Præmiehensættelser

Under denne post opføres det beløb, der repræsenterer den del af tegnede bruttopræmier, som vedrører et eller flere senere regnskabsår. Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne, for så vidt angår livsforsikring, tillade eller kræve, at disse hensættelser opføres under post C 2.

Hvis der i henhold til artikel 26 under post C 1 tillige opføres hensættelser for ikke afløbne risici, benævnes posten »præmiehensættelser og hensættelser for ikke afløbne risici«. Hvis hensættelser for ikke afløbne risici tegner sig for et betydeligt beløb, skal dette beløb angives særskilt i balancen eller i noterne.

Artikel 26

Passiver: post C 6

Andre forsikringsmæssige hensættelser

Under denne post opføres bl.a. hensættelser til ikke afløbne risici, dvs. beløb som ud over præmiehensættelserne er hensat til dækning af tab, der skal bæres af forsikringsselskabet efter regnskabsårets afslutning, med henblik på dækning af alle sådanne erstatningskrav og omkostninger i forbindelse med løbende forsikringsaftaler, der overstiger præmiehensættelserne og fremtidige præmier vedrørende de pågældende aftaler. Dog kan hensættelserne for ikke afløbne risici, hvis den nationale lovgivning tillader dette, sammenlægges med præmiehensættelserne som defineret i artikel 25 og indgå i beløbet under post C 1.

Hvis ikke afløbne risici tegner sig for et betydeligt beløb, skal dette beløb angives særskilt i balancen eller i noterne.

Når der ikke gøres brug af muligheden i artikel 3, stk. 2, omfatter denne post også hensættelser for stigende alder.

Artikel 27

Passiver: post C 2

Livsforsikringshensættelser

Under denne post opføres den aktuarmæssigt beregnede værdi af forsikringsselskabets forpligtelser, herunder også allerede udloddet bonus, med fradrag af den aktuarmæssigt beregnede værdi af fremtidige præmier.

Artikel 28

Passiver: post C 3

Erstatningshensættelser

Under denne post opføres de samlede anslåede udgifter, som forsikringsselskabet forventes at skulle afholde i forbindelse med afviklingen af erstatningskrav i forbindelse med skader, der er indtruffet inden regnskabsårets afslutning, hvad enten kravet er anmeldt eller ej, og med fradrag af de beløb, der allerede måtte være udbetalt til dækning af sådanne krav.

Artikel 29

Passiver: post C 4

Hensættelser til bonus og præmierabatter

Under denne post opføres beløb, der er tiltænkt forsikringstagere eller de i aftalerne begunstigede i form af bonus eller præmierabatter, jf. artikel 39, forudsat at sådanne beløb ikke er blevet krediteret de sikrede eller opført under en passivpost Ba (»Fond for ufordelte midler«), som omhandlet i artikel 22, stk. 1, eller under post C 2.

Artikel 30

Passiver: post C 5

Udjævningshensættelser

1.  Under denne post opføres de beløb, der ifølge love eller administrative bestemmelser er hensat med henblik på at udjævne udsving i erstatningernes størrelse og antal i de kommende år eller med henblik på at imødegå særlige risici.

2.  Oprettes der reserver som omhandlet i artikel 20 med samme formål, uden at der findes sådanne love eller administrative bestemmelser, skal det oplyses i noterne.

Artikel 31

Passiver: post D

Forsikringsmæssige hensættelser vedrørende livsforsikring, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstagerne

Under denne post opføres de forsikringsmæssige hensættelser, der er foretaget med henblik på at dække forpligtelser, som er knyttet til investeringer i forbindelse med livsforsikringspolicer, hvis værdi eller afkast bestemmes af investeringsaktiver, hvor forsikringstageren bærer risikoen, eller på grundlag af et indeks.

De supplerende forsikringsmæssige hensættelser, der i givet fald er foretaget med henblik på at dække dødelighedsrisici, driftsomkostninger eller andre risici (såsom garanterede ydelser ved udløb eller garanterede tilbagekøbsværdier), opføres under post C 2.

Under post D opføres ligeledes de forsikringsmæssige hensættelser, der repræsenterer forpligtelser over for medlemmer af en tontine.

Artikel 32

Passiver: post F

Depoter modtaget fra genforsikringsselskaber

I det afgivende forsikringsselskabs balance opføres under denne post det beløb, der er deponeret af eller tilbageholdt fra andre forsikringsselskaber i henhold til genforsikringskontrakter. Disse beløb må ikke sammenlægges med anden gæld til eller andre tilgodehavender hos de pågældende andre selskaber.

Dersom det afgivende forsikringsselskab i depot har modtaget værdipapirer, hvortil ejendromsretten er overgået til det afgivende selskab, skal det afgivende forsikringsselskabs gæld i henhold til depotet opføres under denne post.AFDELING 5

Opstilling af resultatopgørelsen

Artikel 33

1.  Medlemsstaterne skal foreskrive anvendelse af den i artikel 34 anførte opstilling af resultatopgørelsen.

2.  Det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed skal udarbejdes for de klasser af direkte forsikring, der er omfattet af direktiv 73/239/EØF, og for de hertil svarende klasser af genforsikringsvirksomhed.

3.  Det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed skal udarbejdes for de klasser af direkte forsikring, som er omfattet af direktiv 79/267/EØF, og for de hertil svarende klasser af genforsikringsvirksomhed.

4.  Medlemsstaterne kan tillade eller foreskrive, at selskaber, der udelukkende driver genforsikring, anvender det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed for deres samlede forretninger. Dette gælder også for selskaber, som ud over genforsikring kun driver direkte forsikring inden for skadesforsikring.

Artikel 34

ResultatopgørelsenI.  Det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed

1.Præmieindtægter, efter fradrag af genforsikringsandelen:

 
 
 

a)bruttopræmier

 
 

b)afgivne genforsikringspræmier (-)

 

c)ændring i bruttopræmiehensættelser og i bruttohensættelser for ikke afløbne risici, såfremt disse i henhold til den nationale lovgivning kan opføres under passivpost C 1 (+ eller -)

 
 

d)ændring i præmiehensættelser, genforsikringsandelen (+ eller -)

2.Allokeret investeringsafkast overført fra det ikke-tekniske regnskab (post III 6)

 
 

3.Andre tekniske indtægter, efter fradrag af genforsikringsandelen

 
 

4.Erstatningsudgifter, efter fradrag af genforsikringsandelen

 
 
 

a)udbetalte erstatninger

 
 
 

aa)brutto

 
 

bb)genforsikringsandel (-)

 

b)ændring i erstatningshensættelser

 
 
 

aa)brutto

 
 

bb)genforsikringsandel (-)

5.Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af genforsikringsandelen, medmindre den opføres under en anden post (+ eller -)

 
 

6.Bonus og præmierabatter, efter fradrag af genforsikringsandelen

 
 

7.Forsikringsmæssige driftsomkostninger (netto):

 
 
 

a)erhvervelsesomkostninger

 

 

b)ændringer i posten »forudbetalte erhvervelsesomkostninger« (+ eller -)

 

 

c)administrationsomkostninger

 

 

d)provisioner modtaget fra genforsikringsselskaber og gevinstandele (-)

 

8.Andre forsikringsmæssige omkostninger, efter fradrag af genforsikringsandelen

 
 

9.Ændring i udjævningshensættelserne (+ eller -)

 
 

10.Subtotal (resultatet af det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed (post III 1))

 
 

II.  Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed

1.Præmieindtægter, efter fradrag af genforsikringsandelen:

 
 
 

a)bruttopræmier

 

 

b)afgivne genforsikringspræmier (-)

 

 

c)ændring i præmiehensættelserne, efter fradrag af genforsikringsandelen (+ eller -)

 

2.Indtægter fra investeringsaktiver

 
 
 

a)indtægter af kapitalinteresser,med særskilt angivelse af indtægter fra tilknyttede virksomheder …

 

 

b)indtægter af andre investeringsaktiver,med særskilt angivelse af indtægter fra tilknyttede virksomheder …

 
 
 

aa)indtægter af grunde og bygninger

 
 

bb)indtægter af andre investeringsaktiver

 

c)tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver

 

 

d)gevinster ved realisation af investeringsaktiver

 

3.Ikke-realiserede gevinster af investeringsaktiver

 
 

4.Andre forsikringsmæssige indtægter, efter fradrag af genforsikringsandelen

 
 

5.Erstatningsudgifter, efter fradrag af genforsikringsandelen:

 
 
 

a)udbetalte erstatninger

 
 
 

aa)brutto

 
 

bb)genforsikringsandel (-)

 

b)ændring af erstatningshensættelserne

 
 
 

aa)brutto

 
 

bb)genforsikringsandel

6.Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af genforsikringsandelen, medmindre den opføres under en anden post (+ eller -):

 
 
 

a)livsforsikringshensættelser

 
 
 

aa)brutto

 
 

bb)genforsikringsandel (-)

 

b)andre forsikringsmæssige hensættelser, efter fradrag af genforsikringsandelen

 

7.Bonus og præmierabatter, efter fradrag af genforsikringsandelen

 
 

8.Forsikringsmæssige driftsomkostninger (netto):

 
 
 

a)erhvervelsesomkostninger

 

 

b)ændringer i posten »forudbetalte erhvervelsesomkostninger« (+ eller -)

 

 

c)administrationsomkostninger

 

 

d)genforsikringsprovisioner og gevinstandele (-)

 

9.Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver:

 
 
 

a)administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter

 

 

b)værdireguleringer af investeringsaktiver

 

 

c)tab ved realisation af investeringsaktiver

 

10.Ikke-realiserede tab på investeringsaktiver

 
 

11.Andre forsikringsmæssige udgifter, efter fradrag af genforsikringsandelen

 
 

12.Allokeret investeringsafkast overført til det ikke-tekniske regnskab (-) (post III 4)

 
 

13.Subtotal (resultatet af det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed ) (post III 2)

 
 

III.  Det ikke-tekniske regnskab

1.Resultatet af det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed (post I 10)

 
 

2.Resultatet af det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed (post II 13)

 
 

3.Indtægter af investeringsaktiver:

 
 
 

a)indtægter af kapitalinteresser,med særskilt angivelse af indtægter fra tilknyttede virksomheder …

 

 

b)indtægter af andre investeringsaktiver,med særskilt angivelse af indtægter fra tilknyttede virksomheder …

 
 
 

aa)indtægter af grunde og bygninger

 
 

bb)indtægter af andre investeringsaktiver

 

c)tilbageførsel af værdiregulering af investeringsaktiver

 

 

d)gevinster ved realisation af investeringsaktiver

 

4.Allokeret investeringsafkast overført fra det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed (post II 12)

 
 

5.Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver:

 
 
 

a)administrationsomkostninger i tilknytning til investeringsaktiver, herunder renteudgifter

 

 

b)værdireguleringer af investeringsaktiver

 

 

c)tab ved realisation af investeringsaktiver

 

6.Allokeret investeringsafkast overført til det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed (post I 2)

 
 

7.Andre indtægter

 
 

8.Andre udgifter, herunder værdireguleringer

 
 

9.Skat på resultatet af ordinær virksomhed

 
 

10.Resultatet af ordinær virksomhed efter fradrag af skat

 
 

11.Ekstraordinære indtægter

 
 

12.Ekstraordinære udgifter

 
 

13.Ekstraordinært resultat

 
 

14.Skat på det ekstraordinære resultat

 
 

15.Anden skat, der ikke er opført under posterne ovenfor

 
 

16.Regnskabsårets resultat

 
 AFDELING 6

Særlige bestemmelser for visse poster i resultatopgørelsen

Artikel 35

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed: post I 1 a)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 1 a)

Bruttopræmier

Bruttopræmier omfatter alle beløb, der i regnskabsåret er forfaldet til betaling for forsikringsaftaler, uafhængigt af om disse beløb helt eller delvis vedrører et senere regnskabsår, herunder bl.a.:

i) endnu ikke uddebiterede præmier i de tilfælde, hvor præmien først kan beregnes ved årets udgang

ii) 

 engangspræmier, inklusive livrenteindskud, og

 inden for livsforsikring tillige engangspræmier i form af bonus og præmierabatter, såfremt disse i henhold til forsikringsaftalen betragtes som præmiebeløb indbetalt af forsikringstageren, og forudsat at den nationale lovgivning foreskriver eller tillader, at disse beløb opføres under præmierne

iii) tillæg til præmier ved halvårlige, kvartalsvise eller månedlige indbetalinger samt accessoriske ydelser fra forsikringstagere til dækning af udgifter, som selskabet har afholdt

iv) ved coassurancevirksomhed, forsikringsselskabets andel af de samlede præmier

v) genforsikringspræmier fra afgivende forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, herunder tilførsler til forsikringsbestanden

efter fradrag af:

 overførsler fra forsikringsbestanden til afgivende forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, og

 ristorno.

Ovennævnte beløb omfatter ikke skatter eller afgifter, der opkræves sammen med præmierne.

Artikel 36

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 1 b)

Teknisk regnskab for livforsikringsvirksomhed:

post II 1 b)

Afgivne genforsikringspræmier

Under posten »Afgivne genforsikringspræmier« opføres alle beløb, der er betalt eller skal betales for genforsikringskontrakter, som forsikringsselskabet har indgået. Tilførsler til forsikringsbestanden ved indgåelse eller ændring af kontrakter vedrørende afgiven genforsikring lægges til; overførsler fra forsikringsbestanden trækkes fra.

Artikel 37

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 1 c) og d)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 1 c)

Ændring i præmiehensættelser, efter fradrag af genforsikringsandelen

Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne, for så vidt angår livsforsikringsvirksomhed, kræve eller tillade, at en ændring i præmiehensættelser medtages under posten »Ændring i livsforsikringshensættelser«.

Artikel 38

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 4

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 5

Erstatningsudgifter efter fradrag af genforsikringsandelen

1.  Erstatningsudgifter omfatter beløb, der er betalt i regnskabsåret, med tillæg af erstatningshensættelserne og med fradrag af erstatningshensættelserne fra det foregående regnskabsår.

Beløbet skal bl.a. omfatte livrenter, tilbagekøb af forsikringer, overførsel af erstatningshensættelser til og fra afgivende selskaber og genforsikringsselskaber, eksterne og interne skadesbehandlingsomkostninger samt udgifter til skader, der er indtruffet, men ikke anmeldt, som omhandlet i artikel 60, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a).

Beløb, der indkommer som følge af regres m.v. som omhandlet i artikel 60, stk. 1, litra d), skal fratrækkes.

2.  Hvis der er betydelig forskel mellem:

 erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse og

 de erstatningsbeløb, der i regnskabsåret er betalt for skader indtruffet i tidligere år, tillagt erstatningshensættelserne for sådanne skader ved regnskabsårets afslutning

skal karakteren og størrelsen af denne forskel angives nærmere i noterne.

Artikel 39

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 6

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 7

Bonus og præmierabatter, med fradrag af genforsikringsandelen

Til bonus henregnes alle beløb, der kan henføres til regnskabsåret, og som er betalt eller skal betales til forsikringstagerne og andre forsikrede eller er hensat til fordel for dem, herunder beløb, der medgår til at øge de forsikringsmæssige hensættelser, eller beløb, der afsættes med henblik på at nedsætte fremtidige præmier, forudsat at disse beløb repræsenterer en andel i det overskud, der hidrører fra forsikringsvirksomheden som helhed eller en del heraf, efter fradrag af de beløb, der er hensat i tidligere år, og som ikke længere er nødvendige.

Til præmierabatter henføres de beløb, der er afsat med henblik på en delvis tilbagebetaling af præmier i anledning af de med de enkelte forsikringskontrakter gjorte erfaringer.

Dersom de beløb, der er udgiftsført til bonus og præmierabatter, er betydelige, skal de angives hver for sig i noterne.

Artikel 40

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 7 a)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 8 a)

Erhvervelsesomkostninger

Erhvervelsesomkostninger omfatter de omkostninger, der er forbundet med indgåelse af forsikringsaftaler. De omfatter såvel de direkte henførbare omkostninger såsom provisioner og omkostninger i forbindelse med policeudstedelse og optagelse af forsikringerne i forsikringsbestanden som de indirekte omkostninger såsom annonceomkostninger eller administrationsomkostninger i forbindelse med behandling af forsikringsbegæringer og policeudstedelse.

Medlemsstaterne kan bestemme, at provision for fornyelse opføres under post I 7 b) eller II 8 b).

Artikel 41

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 7 c)

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 8 c)

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter bl.a. omkostninger i forbindelse med præmieinkassering, administration af bestanden, forvalting af bonus og præmierabatter samt af modtaget og afgivet genforsikring. De omfatter især personaleudgifter og afskrivninger på inventar og forretningsudstyr, såfremt disse ikke kan opføres under erhvervelsesomkostninger, under erstatninger eller under udgifter i tilknytning til investeringsaktiver.

Artikel 42

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 2 og 9

Ikke-teknisk regnskab: post III 3 og 5

Indtægter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver

1.  Alle indtægter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, der er knyttet til skadesforsikringsvirksomhed, opføres i det ikke-tekniske regnskab.

2.  Dersom der er tale om et forsikringsselskab, der kun driver livsforsikringsvirksomhed, skal indtægter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opføres i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed.

3.  Dersom der er tale om et forsikringsselskab, der driver såvel livsforsikringsvirksomhed som skadesforsikringsvirksomhed, skal indtægter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opføres i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed, såfremt disse indtægter og udgifter kan henføres direkte til udøvelsen af livsforsikringsvirksomheden.

4.  Medlemsstaterne kan foreskrive eller tillade, at indtægter og udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opføres efter investeringernes oprindelse eller anvendelse, idet der i så fald oprettes nye poster i det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed i analogi med de tilsvarende poster i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed.

Artikel 43

Teknisk regnskab for skadesforsikringsvirksomhed:

post I 2

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed:

post II 12

Ikke-teknisk regnskab: post III 4 og 6

Allokeret investeringsafkast

1.  Dersom en del af investeringsafkastet overføres til det tekniske regnskab for skadesforsikringsvirksomhed, fradrages det overførte beløb i det ikke-tekniske regnskab under post III 6, og beløbet tillægges under post I 2.

2.  Dersom en del af investeringsafkastet, som er opført i det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed, overføres til det ikke-tekniske regnskab, fradrages det overførte beløb under post II 12, og beløbet tillægges under post III 4.

3.  Medlemsstaterne kan fastsætte metoder samt beløbsmæssige grænser for overførsler af investeringsafkast fra en del af resultatopgørelsen til en anden. Under alle omstændigheder skal begrundelsen for overførslerne og grundlaget, de er foretaget på, oplyses i noterne; det kan efter omstændighederne være tilstrækkeligt at henvise til den retsakt, der kommer i betragtning.

Artikel 44

Teknisk regnskab for livsforsikringsvirksomhed: post II 3 og 10

Ikke-realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver

1.  Medlemsstaterne kan i forbindelse med livsforsikringsvirksomhed tillade, at ændringen af forskellen mellem:

 værdiansættelse af investeringsaktiverne til nutidsværdien eller efter en af de metoder, der er nævnt i artikel 33, stk. 1, i direktiv 78/660/EØF, og

 værdiansættelse til anskaffelsesprisen

helt eller delvis opføres under post II 3 og 10 i resultatopgørelsen.

Medlemsstaterne kræver under alle omstændigheder, at de beløb, der er omhandlet i første afsnit, opføres under de nævnte poster, når de vedrører investeringsaktiverne under aktivpost D.

2.  De medlemsstater, som kræver eller tillader, at investeringsaktiver under aktivpost C værdiansættes til nutidsværdien, kan inden for skadesforsikring tillade, at ændringen af forskellen mellem værdiansættelse af investeringsaktiverne til nutidsværdien og til anskaffelsesprisen helt eller delvis opføres under henholdsvis en post III 3a og en post III 5a i resultatopgørelsen.AFDELING 7

Værdiansættelsesregler

Artikel 45

Artikel 32 i direktiv 78/660/EØF, hvorefter værdiansættelsen af posterne i årsregnskabet skal ske på grundlag af anskaffelses- eller kostprisen, finder i forbindelse med værdiansættelse af investeringsaktiver anvendelse med forbehold af artikel 46 til 49 i nærværende direktiv.

Artikel 46

1.  Medlemsstaterne kan kræve eller tillade, at investeringsaktiver, der er opført under aktivpost C, værdiansættes til nutidsværdien, opgjort i overensstemmelse med artikel 48 og 49.

2.  De investeringsaktiver, der er opført under aktivpost D, skal værdiansættes til deres nutidsværdi.

3.  Opføres investeringsaktiverne til deres anskaffelsespris, skal deres nutidsværdi angives i noterne.

Imidlertid kan de medlemsstater, hvor investeringsaktiverne på tidspunktet for meddelelsen af dette direktiv opføres til deres anskaffelsespris, give forsikringsselskaberne mulighed for i noterne første gang at angive nutidsværdien af deres investeringsaktiver, der er opført under aktivpost C 1, senest fem år efter den i artikel 70, stk. 1, omhandlede dato og nutidsværdien af deres øvrige investeringsaktiver senest tre år efter samme dato.

4.  Opføres investeringsaktiverne til deres nutidsværdi, skal deres anskaffelsespris angives i noterne.

5.  Samme værdiansættelsesmetode skal anvendes på investeringsaktiver, der opføres henholdsvis under samme arabertalspost og under aktivpost C 1. ►M1  Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra dette krav. ◄

▼M1

6.  Den eller de metoder, der anvendes ved værdiansættelsen af investeringsaktiver under hver enkelt post, skal anføres i noterne sammen med de beløb, der er bestemt ved hjælp af denne eller disse metoder.

▼M1

Artikel 46a

1.  Når aktiver og passiver værdiansættes i overensstemmelse med afdeling 7a i direktiv 78/660/EØF, finder stk. 2-6 i nærværende artikel anvendelse.

2.  Investeringer, der opføres som aktiver under D, værdiansættes til dagsværdi.

3.  Når investeringer opføres med deres anskaffelsespris, anføres deres dagsværdi i noterne til regnskabet.

4.  Når investeringer opføres til dagsværdi, anføres deres anskaffelsespris i noterne til regnskabet.

5.  Den samme værdiansættelsesmetode finder anvendelse på alle investeringer, der er indeholdt i enhver post, der angives med arabertal eller opføres som aktiver under C(I). Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra dette krav.

6.  Den eller de metoder, der anvendes på hver investeringspost, anføres i noterne til regnskabet sammen med de således fastsatte beløb.

▼B

Artikel 47

Dersom investeringsaktiverne værdiansættes til nutidsværdien, finder artikel 33, stk. 2 og 3, i direktiv 78/660/EØF anvendelse, med forbehold af artikel 31 og 44 i nærværende direktiv.

Artikel 48

1.  For så vidt angår andre investeringsaktiver end grunde og bygninger forstås ved nutidsværdien markedsværdien, jf. dog stk. 5.

2.  Dersom værdipapirer noteres på en offentlig fondsbørs, forstås ved markedsværdien værdien på balancedagen eller, hvis balancedagen ikke er en børsdag, på den sidste børsdag forud for dette tidspunkt.

3.  Dersom der findes et marked for andre investeringsaktiver end de i stk. 2 nævnte, forstås ved markedsværdien den gennemsnitspris, hvortil sådanne investeringsaktiver er blevet omsat på balancedagen eller, hvis balancedagen ikke er en handelsdag, den sidste dag med handel forud for dette tidspunkt.

4.  Dersom de i stk. 2 eller 3 nævnte investeringsaktiver på det tidspunkt, hvor årsregnskabet udarbejdes, er blevet solgt, eller der er planer om at sælge dem inden for kort tid, skal markedsværdien nedsættes med de med salget forbundne eller anslåede omkostninger.

5.  Medmindre den indre værdis metode finder anvendelse i henhold til artikel 59 i direktiv 78/660/EØF, skal alle andre investeringsaktiver værdiansættes på grundlag af en forsigtig vurdering af den sandsynlige salgsværdi.

6.  I alle tilfælde skal den anvendte værdiansættelsesmetode samt begrundelsen herfor oplyses udførligt i noterne.

Artikel 49

1.  Ved grunde og bygningers nutidsværdi forstås markedsværdien på det tidspunkt, hvor værdiansættelsen finder sted, eventuelt nedsat i overensstemmelse med stk. 4 og 5.

2.  Ved markedsværdi forstås den pris, hvortil grunde og bygninger på værdiansættelsestidspunktet kunne sælges ved privat aftale mellem en salgsinteresseret ejer og en uafhængig køber, idet det forudsættes, at ejendommen er udbudt til offentligt salg, at handelen kan finde sted under normale markedsvilkår, og at der under hensyn til ejendommens karakter er normal tid til salgsforhandlingerne.

3.  Markedsværdien fastlægges ved en særskilt vurdering af de enkelte grunde og bygninger, der foretages mindst hvert femte år efter metoder, der er almindeligt anerkendt eller godkendt af forsikringstilsynsmyndighederne. Artikel 35, stk. 1, litra b), i direktiv 78/669/EØF finder ikke anvendelse.

4.  Hvis en grund eller bygning er faldet i værdi siden sidste vurdering i henhold til stk. 3, skal der foretages en rimelig værdiregulering. Den herved fremkomne lavere værdi må ikke opskrives i senere balancer, medmindre en sådan opskrivning skyldes, at der efter reglerne i stk. 2 og 3 er fastlagt en ny markedsværdi for aktivet.

5.  Dersom grunde og bygninger på det tidspunkt, hvor årsregnskabet udarbejdes, er blevet solgt, eller der er planer om at sælge dem inden for kort tid, skal den værdi, der er fastsat i henhold til stk. 2 og 4, nedsættes med de med salget forbundne eller anslåede omkostninger.

6.  Er det ikke muligt at fastlægge en grunds eller bygnings markedsværdi, forstås ved nutidsværdien den værdi, der opnås på grundlag af anskaffelses- eller kostprisprincippet.

7.  Den metode, der er anvendt ved fastsættelsen af grundes og bygningers nutidsværdi, samt opdelingen på regnskabsår efter tidspunktet for vurderingen oplyses i noterne.

Artikel 50

Når artikel 33 i direktiv 78/660/EØF anvendes på forsikringsselskaber, sker det på følgende måde:

a) stk. 1, litra a), anvendes på de aktiver, der er opført under aktivpost F 1 i nærværende direktivs artikel 6

b) stk. 1, litra c) anvendes på de aktiver, der er opført under aktivpost C I til IV, F I (med undtagelse af varebeholdninger) og F III i nærværende direktivs artikel 6.

Artikel 51

Artikel 35 i direktiv 78/660/EØF anvendes på forsikringsselskaber på følgende måde:

a) artiklen anvendes på de aktiver, der er opført under aktivpost B og C, og på de materielle aktiver, der er opført under aktivpost F I i nærværende direktivs artikel 6

b) stk. 1, litra c), under litra aa), anvendes på de aktiver, der er opført under aktivpost C II, III og IV og F III i nærværende direktivs artikel 6.

Medlemsstaterne kan foreskrive, at der foretages værdireguleringer af værdipapirer, der opføres som investeringsaktiver, således at de ansættes til en anden lavere værdi, som tillægges dem på balancetidspunktet.

Artikel 52

Artikel 38 i direktiv 78/660/EØF anvendes på de aktiver, der er opført under aktivpost F I i nærværende direktivs artikel 6.

Artikel 53

Artikel 39 i direktiv 78/660/EØF anvendes på de aktiver, der er opført under aktivpost E I, II og III og F II i nærværende direktivs artikel 6.

Artikel 54

Ved skadesforsikringsvirksomhed skal størrelsen af forudbetalte erhvervelses-omkostninger, der aktiveres, fastlægges på et grundlag, der er foreneligt med det, der anvendes ved beregningen af præmiehensættelserne.

Ved livsforsikringsvirksomhed kan beregningen af størrelsen af de erhvervelses-omkostninger, der skal fordeles over flere senere regnskabsår, finde sted på grundlag af de aktuarmæssige beregningsmetoder, der er omhandlet i artikel 59.

Artikel 55

1.  

a) Såfremt fastforrentede obligationer og andre værdipapirer med fast afkast, der er opført under aktivpost C II og III, ikke er vurderet til markedsværdien, skal de opføres i balancen til anskaffelsesprisen. Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive, at disse værdipapirer opføres i balancen til indløsningsværdien.

b) Dersom de i litra a) nævnte værdipapirers anskaffelsespris overstiger indløsningsværdien, skal forskelsbeløbet udgiftsføres i resultatopgørelsen. Medlemsstaterne kan dog tillade eller foreskrive, at forskelsbeløbet afskrives ratevis, således at det er fuldstændigt afskrevet senest på det tidspunkt, hvor værdipapirerne skal indløses. Forskelsbeløbet skal angives særskilt i balancen eller noterne.

c) Hvis de i litra a) nævnte værdipapirers anskaffelsespris er mindre end indløsningsværdien, kan medlemsstaterne tillade eller foreskrive, at forskelsbeløbet indtægtsføres fordelt over hele det tidsrum, der er tilbage indtil forfaldstidspunktet. Forskelsbeløbet skal angives særskilt i balancen eller noterne.

2.  Dersom fastforrentede obligationer eller andre værdipapirer med fast afkast, der ikke værdiansættes til markedsværdien, sælges inden udløbstidspunktet, og provenuet af salget anvendes til erhvervelse af andre obligationer eller værdipapirer med fast afkast, kan medlemsstaterne tillade, at forskellen mellem provenuet af salget og bogføringsværdien fordeles på en ensartet måde over de oprindelige værdipapirers resterende løbetid.

Artikel 56

Forsikringsmæssige hensættelser

De forsikringsmæssige hensættelser skal til enhver tid være tilstrækkelige til, at forsikringsselskabet ud fra, hvad der med rimelighed kan forudses, kan opfylde samtlige forpligtelser i henhold til forsikringsaftalerne.

Artikel 57

Præmiehensættelser

1.  Præmiehensættelserne skal principielt beregnes særskilt for hver enkelt forsikringsaftale. Medlemsstaterne kan dog tillade, at der anvendes statistiske metoder, især metoder baseret på brøkdele eller faste procentsatser, hvis der er grund til at antage, at disse vil føre til stort set samme resultater som dem, der opnås ved beregningen på grundlag af de enkelte forsikringsaftaler.

2.  Inden for forsikringsklasser, hvor risikoens tidsmæssige fordeling gør pro rata temporis-metoden uegnet, skal der anvendes beregningsmetoder, der tager hensyn til, hvorledes risikoen udvikler sig over tiden.

Artikel 58

Hensættelser for ikke-afløbne risici

De i artikel 26 omhandlede hensættelser for ikke-afløbne risici skal beregnes på grundlag af de erstatninger og omkostninger, der må forventes at skulle afholdes efter regnskabsårets afslutning, og som vedrører forsikringsaftaler, der er indgået før dette tidspunkt, dersom det forventede beløb for disse erstatninger og omkostninger overstiger præmiehensættelserne og de fremtidige præmier vedrørende de pågældende aftaler.

Artikel 59

Livsforsikringshensættelser

1.  Livsforsikringshensættelserne skal principielt beregnes særskilt for hver enkelt forsikringsaftale. Medlemsstaterne kan dog tillade, at der anvendes statistiske eller matematiske metoder, hvis der er grund til at antage, at disse vil føre til stort set samme resultater som dem, der opnås ved beregning på grundlag af de enkelte forsikringsaftaler. De vigtigste forudsætninger for beregningerne skal oplyses i noterne.

2.  Beregningen foretages hvert år på grundlag af anerkendte aktuarmæssige metoder af en aktuar eller en anden ekspert på dette område.

Artikel 60

Erstatningshensættelser

1.  Skadesforsikringsvirksomhed

a) Erstatningshensættelserne skal principielt beregnes særskilt for hver enkelt skade svarende til de forventede fremtidige udgifter. Statistiske metoder kan anvendes, dersom de resulterer i tilstrækkeligt store hensættelser henset til risicienes art; medlemsstaterne kan dog foreskrive, at anvendelsen af sådanne metoder skal godkendes på forhånd.

b) Hensættelserne opgøres under hensyntagen til skader, der er indtruffet forud for, men ikke anmeldt på balancetidspunktet; beregningen foretages under hensyntagen til erfaringerne fra tidligere år med hensyn til antallet af og beløbsstørrelsen for skader, der anmeldes efter balanceafslutningen.

c) Ved beregningen af erstatningshensættelserne skal der tages hensyn til alle omkostninger i forbindelse med skadesbehandlingen uanset deres oprindelse.

d) De beløb, som forsikringsselskabet kan geninddrive ved regres eller ved at indtræde i ejendomsretten til den forsikrede genstand, fratrækkes i erstatningshensættelserne og beregnes med forsigtighed. Er disse beløb betydelige, skal de angives i noterne.

e) Uanset litra d) kan medlemsstaterne foreskrive eller tillade, at provenuet opføres på aktivsiden.

f) Dersom en skadeserstatning skal udbetales i form af løbende ydelser, skal hensættelserne beregnes efter anerkendte aktuarmetoder.

g) En implicit diskontering eller nedsættelse af erstatningshensættelserne er ikke tilladt, hvad enten det sker ved at værdiansætte hensættelserne til en nutidsværdi, som er lavere end de forventede erstatningsbeløb, der senere skal udbetales, eller det sker på anden måde.

Medlemsstaterne kan tillade, at der foretages en eksplicit diskontering eller nedsættelse under hensyntagen til investeringsafkast. Denne diskontering eller nedsættelse kan kun foretages på følgende betingelser:

i) det forventede gennemsnitlige tidspunkt for udbetaling af erstatningsbeløbene ligger mindst fire år efter datoen for regnskabets opstilling

ii) diskonteringen eller nedsættelsen foretages på et anerkendt, forsigtigt grundlag, og den kompetente myndighed skal på forhånd underrettes om enhver ændring af metoden

iii) selskabet tager ved beregningen af de samlede omkostninger i forbindelse med skadesbehandlingen hensyn til alle faktorer, som kan medføre øgede omkostninger

iv) virksomheden råder over tilstrækkelige data til at opstille en pålidelig model for afviklingen af erstatningsudbetalingerne

v) den ved tilbageføringen anvendte rentesats kan ikke overstige et forsigtigt skøn over afkastet af de aktiver, der er investeret til dækning af erstatningshensættelserne i det tidsrum, der er nødvendigt for udbetaling af erstatningsbeløbene; desuden kan den ikke overstige den laveste af følgende to satser for:

 afkastet af nævnte aktiver i de seneste fem år

 afkastet af nævnte aktiver i året forud for opstillingen af balancen.

Såfremt selskabet foretager en diskontering eller nedsættelse, skal det i noterne oplyse de samlede beløb for hensættelserne inden diskontering eller nedsættelse, de erstatningskategorier, der omfattes af diskontering eller nedsættelse, samt for hver erstatningskategori de anvendte metoder og navnlig de valgte satser for de under nr. iii) og v) i forrige afsnit omhandlede skøn samt de kriterier, der ligger til grund for beregningen af den tid, der ventes at gå, inden erstatningsbeløbene udbetales.

2.  Livsforsikringsvirksomhed

a) Erstatningshensættelsernes størrelse skal svare til det beløb, selskabet skylder de begunstigede, med tillæg af omkostninger i forbindelse med udbetaling af beløbene. Hensættelserne skal indbefatte beløb til dækning af erstattningskrav i forbindelse med begivenheder, der er indtruffet, men ikke anmeldt.

b) Medlemsstaterne kan foreskrive, at de beløb, der er nævnt i litra a), skal opføres under passivpost C 2.

Artikel 61

1.  Indtil en senere samordning finder sted, kan medlemsstaterne foreskrive eller tillade, at følgende metoder anvendes, hvis der på det tidspunkt, hvor årsregnskabet udarbejdes, på grund af forsikringsklassens eller forsikringsvirksomhedens art ikke foreligger så fyldestgørende oplysninger om præmier og/eller erstatninger, der skal ind- eller udbetales for tegningsåret, at det er muligt at foretage korrekte skøn.

Metode 1

Den del af de bogførte præmier, der overstiger erstatninger, der er udbetalt, og andre udgifter, der er afholdt, i forbindelse med forsikringsaftaler, som begynder at løbe i tegningsåret, udgør en forsikringsmæssig hensættelse, der i balancen skal opføres under passivpost C 3. Denne hensættelse kan også beregnes på grundlag af en bestemt procentdel af de bogførte præmier, dersom en sådan metode er hensigtsmæssig af hensyn til den forsikrede risikos art. Den forsikringsmæssige hensættelse skal forhøjes, så snart der er behov for det, således at den er tilstrækkelig til opfyldelse af aktuelle og fremtidige forpligtelser. Den forsikringsmæssige hensættelse, som oprettes i overensstemmelse med denne metode, erstattes, så snart der er indsamlet tilstrækkelige oplysninger, eller senest ved udgangen af det tredje år efter tegningsåret, med en erstatningshensættelse, der beregnes på sædvanlig måde.

Metode 2

De beløb, der opføres i det samlede tekniske regnskab eller under visse poster heri, vedrører et år, der helt eller delvis ligger forud for regnskabsåret. Dette år må ikke ligge mere end tolv måneder forud for regnskabsåret. De forsikringsmæssige hensættelser, der fremgår af årsregnskabet, skal om fornødent forhøjes for at sikre, at de er tilstrækkelige til opfyldelse af aktuelle og fremtidige forpligtelser.

2.  Dersom en af de i stk. 1 nævnte metoder lægges til grund, skal metoden anvendes systematisk i de følgende regnskabsår, medmindre omstændighederne tilsiger andet. Anvendelse af en af disse metoder skal begrundes i noterne; hvis den anvendte metode ændres, skal det i noterne oplyses, hvilke konsekvenser dette får for aktiverne og passiverne, den økonomiske stilling og resultatet. Dersom metode 1 anvendes, skal det tidsrum, der forløber, indtil der på sædvanligt grundlag oprettes en erstatningshensættelse, angives i noterne. Dersom metode 2 anvendes, skal det i noterne angives, hvor langt et tidsrum det år, som tallene vedrører, ligger forud for regnskabsåret, og omfanget af de pågældende transaktioner skal oplyses.

3.  I denne artikel forstås ved tegningsåret det regnskabsår, i hvilket forsikringsaftalerne inden for den pågældende forsikringsklasse eller forsikringsart begynder at løbe.

Artikel 62

Indtil en senere samordning finder sted, skal de medlemsstater, der kræver oprettelse af udjævningshensættelser, foreskrive, hvilke værdiansættelsesregler der finder anvendelse på sådanne hensættelser.AFDELING 8

Indholdet af noterne

Artikel 63

I stedet for de i artikel 43, stk. 1, nr. 8, i direktiv 78/660/EØF fastsatte oplysninger skal forsikringsselskaber give følgende oplysninger:

I. Hvad angår skadesforsikringsvirksomhed skal i noterne oplyses:

1) bruttopræmier

2) bruttopræmieindtægter

3) bruttoerstatningsudgifter

4) bruttodriftsomkostninger

5) genforsikringsresultat.

Disse beløb opføres særskilt for henholdsvis direkte forsikring og indirekte forsikring, når den indirekte forsikring udgør 10 % eller mere af de samlede bruttopræmier, og endvidere for direkte forsikring, fordelt på følgende klasser:

 ulykkes- og sygeforsikring

 motorkøretøjer, ansvarsforsikring

 motorkøretøjer, andre forsikringer

 sø-, luftfart- og transportforsikring

 brandforsikring og anden grundejerforsikring

 ansvarsforsikring

 kreditforsikring

 retshjælpsforsikring

 turistassistanceforsikring

 andet.

Opdelingen i forsikringsklasser inden for direkte forsikring er ikke nødvendig, når bruttopræmierne inden for direkte forsikring for den pågældende klasse ikke overstiger 10 mio. ECU. Selskaberne skal imidlertid under alle omstændigheder angive beløbene for de tre klasser, der er af størst betydning for deres virksomhed.

II. Hvad angår livsforsikringsvirksomhed skal i noterne oplyses:

1) Bruttopræmierne, opført særskilt for henholdsvis direkte og indirekte forsikring, når den indirekte forsikring udgør 10 % eller mere af de samlede bruttopræmier, og endvidere for direkte forsikring, fordelt på følgende kategorier:

a) 

i) individuelle præmier

ii) præmier for gruppeforsikringer

b) 

i) periodiske præmier

ii) engangspræmier

c) 

i) præmier for forsikringer uden bonusordning

ii) præmier for forsikringer med bonusordning

iii) præmier for forsikringer, når investeringsrisikoen bæres af forsikringstageren.

Sådan særskilt angivelse af hver af indtægtskategorierne a), b) og c) er ikke nødvendig, hvis den pågældende indtægtskategori tegner sig for mindre end 10 % af de samlede bruttopræmier fra direkte forsikringsvirksomhed.

2) Genforsikringsresultat.

III. I tilfælde, der er omfattet af artikel 33, stk. 4, skal i noterne oplyses bruttopræmierne, fordelt på livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed.

IV. I alle tilfælde skal i noterne oplyses de samlede præmieindtægter (brutto) ved direkte forsikringsvirksomhed fra forsikringer, der af forsikringsselskabet er indgået:

 i den medlemsstat, hvor det har sit hjemsted

 i de øvrige medlemsstater

 i andre lande

dog således, at angivelsen af de tilsvarende indtægter ikke er nødvendig, dersom de tegner sig for mindre end 5 % af de samlede præmieindtægter (brutto).

Artikel 64

Forsikringsselskaber skal i noterne oplyse den samlede provision for regnskabsårets direkte forsikringsvirksomhed. Denne pligt omfatter provision af enhver art, herunder erhvervelses-, fornyelses- og inkassoprovision samt provision for kundepleje.AFDELING 9

Bestemmelser vedrørende konsoliderede regnskaber

Artikel 65

1.  Forsikringsselskaber skal udarbejde et konsolideret regnskab og en konsolideret beretning i overensstemmelse med direktiv 83/349/EØF, medmindre andet er fastsat i denne afdeling.

2.  Såfremt en medlemsstat ikke gør brug af artikel 5 i direktiv 83/349/EØF, anvendes stk. 1 ligeledes på modervirksomheder, som udelukkende eller hovedsagelig har til formål at besidde kapitalinteresser i dattervirksomheder samt at administrere og erhverve afkast af disse kapitalinteresser, såfremt de pågældende dattervirksomheder udelukkende eller hovedsagelig driver forsikringsvirksomhed.

Artikel 66

Direktiv 83/349/EØF anvendes på følgende måde:

1) Artikel 4, 6 og 40 finder ikke anvendelse.

2) De i artikel 9, stk. 2, første og andet led, nævnte oplysninger, nemlig:

 summen af anlægsaktiverne, og

 nettoomsætningen

erstattes med en oplysning om bruttopræmier, jf. artikel 35 i nærværende direktiv.

3) En medlemsstat kan også anvende artikel 12 i direktiv 83/349/EØF på to eller flere forsikringsselskaber, som ikke har den i artikel 1, stk. 1 og 2, anførte forbindelse til hinanden, men som dog står under en fælles ledelse, uden at dette kan konstateres ved en kontrakt eller vedtægtsmæssige bestemmelser. Den fælles ledelse kan også bestå i omfattende og varige genforsikringsforbindelser.

4) Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra artikel 26, stk. 1, litra c), i direktiv 83/349/EØF, dersom en transaktion er indgået på normale markedsvilkår, og der herved skabes rettigheder for forsikringstagerne. Disse undtagelser skal oplyses i noterne til det konsoliderede regnskab, og dersom de har en væsentlig indvirkning på alle de i konsolideringen medtagne virksomheders aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, skal dette nævnes.

5) Artikel 27, stk. 3, i direktiv 83/349/EØF finder anvendelse, når balancetidspunktet for en virksomhed, der indgår i konsolideringen, ikke ligger mere end seks måneder forud for det konsoliderede regnskabs afslutning.

6) Artikel 29 i direktiv 83/349/EØF finder ikke anvendelse på passiver, hvis værdiansættelse, som er foretaget af virksomheder, der indgår i konsolideringen, er baseret på anvendelse af forsikringsspecifikke forskrifter, og ej heller på aktiver, hvis værdiændringer bl.a. kan påvirke rettigheder for forsikringstagerne eller begrunde sådanne rettigheder. Gøres der brug af denne undtagelse, skal dette oplyses i noterne til det konsoliderede regnskab.

Artikel 67

Medlemsstaterne kan, udelukkende for konsoliderede regnskaber, kræve eller tillade, at alle indtægter og alle udgifter i tilknytning til investeringsaktiver opføres i det ikke-tekniske regnskab, selv om indtægterne og udgifterne vedrører livsforsikringsvirksomhed.

Desuden kan medlemsstaterne i sådanne tilfælde kræve eller tillade, at en del af investeringsafkastet overføres til det tekniske regnskab for livsforsikringsvirksomhed.AFDELING 10

Offentlighed

Artikel 68

1.  Det behørigt godkendte årsregnskab og årsberetningen såvel som beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabsrevisionen, skal offentliggøres som foreskrevet i den nationale lovgivning i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EØF ( 11 ).

Det kan dog i national lovgivning tillades, at årsberetningen ikke offentliggøres som nævnt i første afsnit. I så fald skal årsberetningen stilles til rådighed for offentligheden på selskabets hjemsted i den pågældende medlemsstat. Der skal efter anmodning kunne rekvireres et eksemplar af beretningen i dens helhed eller uddrag heraf. Prisen for et sådant eksemplar må ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

2.  Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på det behørigt godkendte konsoliderede regnskab og den konsoliderede beretning, såvel som på beretningen fra den person, der er ansvarlig for regnskabsrevisionen.

3.  Når et forsikringsselskab, som har udarbejdet et årsregnskab eller et konsolideret regnskab, er organiseret i en anden form end de i artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/660/EØF nævnte, og selskabet ikke efter national lovgivning i analogi med artikel 3 i direktiv 68/151/EØF har pligt til at offentliggøre de i stk. 1 og 2 i nærværende artikel nævnte dokumenter, skal selskabet i det mindste stille dokumenterne til rådighed for offentligheden på sit hjemsted. Der skal efter anmodning kunne rekvireres et eksemplar af dokumenterne. Prisen for et sådant eksemplar må ikke overstige de administrative omkostninger i forbindelse hermed.

4.  Medlemsstaterne fastsætter passende sanktioner for det tilfælde, at den i denne artikel foreskrevne offentliggørelse ikke finder sted.AFDELING 11

Afsluttende bestemmelser

Artikel 69

Det ved artikel 52 i direktiv 78/660/EØF nedsatte kontaktudvalg, som sammensættes til dette formål, har ligeledes til opgave:

a) at lette en harmoniseret gennemførelse af dette direktiv gennem regelmæssige samråd, navnlig vedrørende de konkrete problemer i forbindelse med dets gennemførelse, uden at det berører anvendelsen af Traktatens artikel 169 og 170

b) om nødvendigt at rådgive Kommissionen med hensyn til tilføjelser eller ændringer i nærværende direktiv.

Artikel 70

1.  Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme kravene i dette direktiv inden den 1. januar 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative betemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at bestemmelserne i stk. 1 første gang finder anvendelse på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for regnskabsår, som begynder den 1. januar 1995 eller i løbet af kalenderåret 1995.

3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 71

Rådet vil på forslag af Kommissionen fem år efter den i artikel 70, stk. 2, anførte dato gennemgå og eventuelt ændre de artikler i dette direktiv, der giver medlemsstaterne valgmuligheder, på grundlag af erfaringerne fra anvendelsen af dette direktiv og under særligt hensyn til, at målet er at skabe større gennemsigtighed og en mere vidtgående samordning af forskrifterne i dette direktiv.

Artikel 72

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M1 —————( 1 ) EFT nr. C 131 af 18. 4. 1987, s. 1.

( 2 ) EFT nr. C 96 af 17. 4. 1989, s. 93, og EFT nr. C 326 af 16. 12. 1991.

( 3 ) EFT nr. C 319 af 30. 11. 1987, s. 13.

( 4 ) EFT nr. L 222 af 14. 8. 1978, s. 11.

( 5 ) EFT nr. L 317 af 16. 11. 1990, s. 60.

( 6 ) EFT nr. L 193 af 18. 7. 1983, s. 1.

( 7 ) EFT nr. L 228 af 16. 8. 1973, s. 3.

( 8 ) EFT nr. L 330 af 29. 11. 1990, s. 44.

( 9 ) EFT nr. L 63 af 13. 3. 1979, s. 1.

( 10 ) EFT nr. L 330 af 29. 11. 1990, s. 50.

( 11 ) EFT nr. L 65 af 14. 3. 1968, s. 8.