1991L0271 — DA — 01.01.2014 — 004.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV

af 21. maj 1991

om rensning af byspildevand

(91/271/EØF)

(EFT L 135, 30.5.1991, p.40)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

Kommissionens direktiv 98/15/EF EØS-relevant tekst af 27. februar 1998

  L 67

29

7.3.1998

►M2

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M3

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

Rådets direktiv 2013/64/EU af 17. december 2013

  L 353

8

28.12.2013
▼B

RÅDETS DIREKTIV

af 21. maj 1991

om rensning af byspildevand

(91/271/EØF)RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen blev ved Rådets resolution af 28. juni 1988 om beskyttelse af Nordsøen og andre farvande i Fællesskabet ( 4 ) opfordret til at fremsætte forslag til foranstaltninger på fællesskabsplan til rensning af byspildevand;

forurening på grund af utilstrækkelig spildevandsrensning i en medlemsstat påvirker ofte andre medlemsstaters vandområder; handling på fællesskabsplan er således nødvendig i overensstemmelse med artikel 130 R;

for at forebygge negative påvirkninger af miljøet som følge af udledning af utilstrækkeligt renset byspildevand er der et generelt behov for sekundær rensning af byspildevand;

i følsomme områder må der kræves mere vidtgående rensning, og i nogle mindre følsomme områder vil primær rensning kunne betragtes som tilstrækkelig;

tilledning af industrispildevand til kloaknet samt udledning af spildevand og bortskaffelse af slam fra rensningsanlæg for byspildevand bør være underlagt generelle regler eller bestemmelser og/eller særlige godkendelser;

for udledning fra visse industrisektorer af biologisk nedbrydeligt industrispildevand, der ikke tilledes rensningsanlæg for byspildevand, før det udledes til vandrecipienter, bør der gælde relevante krav;

der bør tilskyndes til genanvendelse af slam fra spildevandsrensning; bortskaffelse af slam til overfladevand bør gradvis afvikles;

der er behov for overvågning af rensningsanlæg, vandrecipienter og bortskaffelsen af slam for at sikre, at miljøet beskyttes mod negativ påvirkning fra spildevandsudledning;

det er vigtigt at sikre, at oplysninger om udledning af byspildevand og slam offentliggøres i form af periodiske rapporter;

medlemsstaterne bør udarbejde og forelægge Kommissionen nationale programmer for gennemførelsen af dette direktiv;

der bør nedsættes et udvalg, der kan bistå Kommissionen med gennemførelsen af dette direktiv og dets tilpasning til den tekniske udvikling —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Dette direktiv vedrører opsamling, rensning og udledning af byspildevand samt rensning og udledning af spildevand fra visse industrisektorer.

Formålet med direktivet er at beskytte miljøet mod negative påvirkninger fra ovennævnte spildevandsudledninger.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

1) »Byspildevand« husspildevand eller en blanding af husspildevand og industrispildevand og/eller regnvand fra befæstede arealer.

2) »Husspildevand« spildevand fra boligområder og serviceerhverv, som hovedsagelig stammer fra det menneskelige stofskifte og fra husholdninger.

3) »Industrispildevand« alt spildevand, der udledes fra ejendomme, som anvendes til handels- eller industriformål, bortset fra husspildevand og regnvand fra befæstede arealer.

4) »Byområde« et område, hvor befolkningen og/eller de økonomiske aktiviteter er tilstrækkelig koncentreret til, at byspildevand kan opsamles og ledes til et rensningsanlæg for byspildevand eller et endeligt udledningssted.

5) »Kloaknet« et system af rørledninger, der opsamler og transporterer byspildevand.

6) »1 PE (personækvivalent)« den mængde organisk stof, der kan nedbrydes biologisk med et fem-døgns biokemisk iltforbrug (BOD5) på 60 g ilt pr. dag.

7) »Primær rensning« mekanisk og/eller kemisk rensning af byspildevand, der består i sedimentation af suspenderet stof eller i andre processer, hvor det tilledte spildevands BOD5 reduceres med mindst 20 % før udledning, og den samlede mængde suspenderet stof i det tilledte spildevand nedbringes med mindst 50 %.

8) »Sekundær rensning« rensning af byspildevand ved en proces, som almindeligvis består af biologisk rensning efterfulgt af en sekundær sedimentation, eller ved en anden proces, som indebærer overholdelse af kravene i tabel 1 i bilag I.

9) »Passende rensning« rensning af byspildevand ved en sådan proces og/eller et sådant bortskaffelsessystem, at vandrecipienten efter udledningen af spildevandet kan opfylde de relevante kvalitetsmålsætninger og de relevante bestemmelser i dette og andre EF-direktiver.

10) »Slam« restproduktet, både behandlet og ubehandlet, fra rensning af byspildevand i rensningsanlæg.

11) »Eutrofiering« vands berigelse med næringssalte, især kvælstof- og/eller phosphorforbindelser, der medfører øget algevækst og udvikling af højere former for planteliv, som igen resulterer i en uønsket forstyrrelse af balancen mellem organismerne i vandet og af vandets kvalitet.

12) »Flodmunding« overgangsområdet mellem ferskvand og kystnære vandområder ved en flods udmunding. Medlemsstaterne fastsætter de ydre grænser (søværts) for flodmundinger med henblik på dette direktiv som led i gennemførelsesprogrammet efter bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 og 2.

13) »Kystnære vandområder« vandområder uden for lavvandslinjen eller uden for en flodmundings ydre grænse.

Artikel 3

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at alle byområder bliver forsynet med kloaknet til opsamling af byspildevand

 senest den 31. december 2000 for byområder med over 15 000 personækvivalenter (PE), og

 senest den 31. december 2005 for byområder med mellem 2 000 og 15 000 PE.

For så vidt angår byspildevand, som udledes til vandrecipienter, der betragtes som »følsomme områder« som defineret i artikel 5, skal medlemsstaterne sikre, at der etableres kloaknet senest den 31. december 1998 for byområder med over 10 000 PE.

Hvor det ikke er velbegrundet at etablere et kloaknet, enten fordi det ikke vil gavne miljøet, eller fordi det vil medføre urimelige udgifter, anvendes der individuelle systemer eller andre egnede systemer, som sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau.

▼M4

1a)  Uanset stk. 1, første og andet afsnit, sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, (i det følgende benævnt »Mayotte«), at alle byområder bliver forsynet med kloaknet til opsamling af byspildevand:

 senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

 senest den 31. december 2027 for byområder med over 2 000 PE.

▼M3

2.  De i stk. 1 omhandlede kloaknet skal opfylde kravene i bilag I, litra A. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

Artikel 4

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning efter følgende plan:

 senest den 31. december 2000 for så vidt angår samtlige udledninger fra byområder med over 15 000 PE;

 senest den 31. december 2005 for så vidt angår samtlige udledninger fra byområder med mellem 10 000 og 15 000 PE;

 senest den 31. december 2005 for så vidt angår udledninger til ferskvand og flodmundinger fra byområder med mellem 2 000 og 10 000 PE.

▼M4

1a)  Uanset stk. 1 sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte, at byspildevand, der tilledes kloaknet, før udledningen underkastes sekundær rensning eller en tilsvarende rensning:

 senest den 31. december 2020 for byområder med over 15 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 5, stk. 2a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte

 senest den 31. december 2027 for byområder med over 2 000 PE.

▼B

2.  Udledninger af byspildevand til vandrecipienter i højtliggende bjergområder (over 1 500 m over havoverfladen), hvor det på grund af lave temperaturer er vanskeligt at foretage en effektiv biologisk rensning, kan renses mindre vidtgående end foreskrevet i stk. 1, når det af indgående undersøgelser fremgår, at udledningerne ikke vil påvirke miljøet negativt.

▼M3

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand skal opfylde de relevante krav i bilag I, litra B. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

4.  Mængden udtrykt i PE skal beregnes på grundlag af den maksimale gennemsnitlige ugentlige mængde, der tilledes rensningsanlægget i løbet af året, bortset fra, hvad der skyldes usædvanlige omstændigheder som f.eks. kraftige regnskyl.

Artikel 5

1.  Medlemsstaterne skal med henblik på anvendelsen af stk. 2 senest den 31. december 1993 kortlægge følsomme områder efter de kriterier, som er fastlagt i bilag II.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at byspildevand, der tilledes kloaknet, senest den 31. december 1998 renses mere vidtgående end beskrevet i artikel 4, før det udledes til følsomme områder, for så vidt angår alle udledninger fra byområder med over 10 000 PE.

▼M4

2a)  Uanset stk. 2 sikrer Frankrig, for så vidt angår Mayotte, at byspildevand, der tilledes kloaknet, renses mere vidtgående end beskrevet i artikel 4, før det udledes til følsomme områder

 senest den 31. december 2020 for byområder med over 10 000 PE, hvilket sammen med de i artikel 4, stk. 1a, omhandlede byområder vil dække mindst 70 % af den mængde, der genereres på Mayotte.

▼M3

3.  De i stk. 2 omhandlede udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand skal opfylde de relevante krav i bilag I, litra B. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

4.  Som alternativ behøver de krav til de enkelte anlæg, der er fastsat i stk. 2 og 3, ikke anvendes i følsomme områder, hvor det kan dokumenteres, at den procentvise nedbringelse af forurenende stoffer i den samlede mængde spildevand, der udledes til rensningsanlæg i det pågældende område, er mindst 75 % for total phosphor og mindst 75 % for total kvælstof.

5.  Stk. 2, 3 og 4 gælder for udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand, der ligger i følsomme områders relevante afstrømningsområder, og som bidrager til forureningen af disse områder.

I tilfælde, hvor ovennævnte afstrømningsområder helt eller delvis ligger i en anden medlemsstat, anvendes artikel 9.

6.  Medlemsstaterne skal sikre, at kortlægningen af følsomme områder revideres mindst hvert fjerde år.

7.  Medlemsstaterne skal sikre, at de områder, der kortlægges som følsomme efter en revision i henhold til stk. 6, opfylder ovennævnte krav inden syv år.

8.  En medlemsstat behøver ikke at kortlægge følsomme områder i forbindelse med dette direktiv, hvis den foretager den rensning, der er fastsat i stk. 2, 3 og 4, i hele sit område.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterne kan med henblik på anvendelsen af stk. 2 senest den 31. december 1993 kortlægge mindre følsomme områder efter de kriterier, som er fastlagt i bilag II.

2.  Udledninger af byspildevand fra byområder med mellem 10 000 og 150 000 PE til kystnære vandområder og fra byområder med mellem 2 000 og 10 000 PE til flodmundinger i områder som omhandlet i stk. 1 kan renses mindre vidtgående end foreskrevet i artikel 4, såfremt

 udledningerne mindst underkastes en primær rensning som defineret i artikel 2, nr. 7, i overensstemmelse med kontrolprocedurerne i bilag I, litra D;

 det af omfattende undersøgelser fremgår, at udledningerne ikke vil påvirke miljøet negativt.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle relevante oplysninger om ovennævnte undersøgelser.

3.  Dersom Kommissionen finder, at betingelserne i stk. 2 ikke er opfyldt, forelægger den Rådet passende forslag.

4.  Medlemsstaterne skal sikre, at kortlægningen af mindre følsomme områder revideres mindst hvert fjerde år.

5.  Medlemsstaterne skal sikre, at områder, der ikke længere kortlægges som mindre følsomme, opfylder de relevante krav i artikel 4 og 5 inden syv år.

Artikel 7

Medlemsstaterne skal sikre, at byspildevand, der tilledes kloaknet, senest den 31. december 2005 før udledningen underkastes passende rensning som defineret i artikel 2, nr. 9, i følgende tilfælde:

 ved udledninger til ferskvand og flodmundinger fra byområder med under 2 000 PE;

 ved udledninger til kystnære vandområder fra byområder med under 10 000 PE.

▼M4

Som undtagelse fra stk. 1, for så vidt angår Mayotte, er den i det pågældende stykke fastsatte frist den 31. december 2027.

▼B

Artikel 8

1.  Medlemsstaterne kan i undtagelsestilfælde, der skyldes tekniske problemer, for geografisk afgrænsede befolkningsgrupper forelægge Kommissionen en særlig anmodning om en længere frist til at opfylde kravene i artikel 4.

2.  I anmodningen, der skal være behørigt begrundet, skal der gøres rede for de tekniske vanskeligheder, der er tale om, og den skal indeholde forslag til en handlingsplan med en passende tidsplan for gennemførelse af målsætningerne i dette direktiv. Tidsplanen skal indgå i gennemførelsesprogrammet i henhold til artikel 17.

3.  Kun tekniske grunde kan godtages, og den i stk. 1 nævnte frist kan ikke forlænges ud over den 31. december 2005.

▼M3

4.  Kommissionen undersøger anmodningen og træffer passende foranstaltninger efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

▼B

5.  Under særlige omstændigheder, når det kan påvises, at en mere vidtgående rensning ikke vil gavne miljøet, kan udledninger til mindre følsomme områder af spildevand fra byområder med over 150 000 PE underkastes en rensning som den, der er foreskrevet i artikel 6 for spildevand fra byområder med mellem 10 000 og 150 000 PE.

▼M3

Under sådanne omstændigheder skal medlemsstaterne på forhånd forelægge relevant dokumentation for Kommissionen. Kommissionen undersøger sagen og træffer passende foranstaltninger efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

▼B

Artikel 9

Hvis et vandområde, der hører ind under en medlemsstats jurisdiktion, påvirkes negativt af udledninger af byspildevand fra en anden medlemsstat, kan den medlemsstat, hvis vandområde påvirkes negativt, meddele den anden medlemsstat og Kommissionen dette.

De berørte medlemsstater skal, hvor det er hensigtsmæssigt sammen med Kommissionen, iværksætte den nødvendige samordning med henblik på at identificere de pågældende udledninger, og iværksætte de foranstaltninger, der skal træffes ved kilden for at beskytte de påvirkede vandområder, med henblik på at sikre, at dette direktivs bestemmelser overholdes.

Artikel 10

Medlemsstaterne skal sikre, at de rensningsanlæg for byspildevand, der bygges for at efterkomme kravene i artikel 4, 5, 6 og 7, projekteres, opføres, drives og vedligeholdes således, at de har tilstrækkelig funktionsduelighed under alle normale lokale vejrforhold. Ved projekteringen af anlæggene skal der tages hensyn til sæsonbestemte svingninger i spildevandsmængden.

Artikel 11

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at den ansvarlige myndighed eller det relevante organ senest den 31. december 1993 på forhånd fastsætter bestemmelser om og/eller giver særlige godkendelser til tilledning af industrispildevand til kloaknet og rensningsanlæg for byspildevand.

▼M3

2.  Bestemmelserne og/eller de særlige godkendelser skal opfylde kravene i bilag I, litra C. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

3.  Bestemmelserne og de særlige godkendelser skal med jævne mellemrum tages op til fornyet overvejelse og om nødvendigt tilpasses.

Artikel 12

1.  Renset spildevand skal genanvendes, når dette er hensigtsmæssigt. Vandet skal bortskaffes således, at miljøet udsættes for mindst mulig negativ påvirkning.

2.  De ansvarlige myndigheder eller relevante organer skal sikre, at bortskaffelse af spildevand fra rensningsanlæg for byspildevand foregår i henhold til forudgående bestemmelser og/eller særlige godkendelser.

▼M3

3.  Forudgående bestemmelser om og/eller særlige godkendelser til udledning fra rensningsanlæg for byspildevand i henhold til stk. 2, i byområder med mellem 2 000 og 10 000 PE for så vidt angår udledning til ferskvand og flodmundinger, og i byområder med 10 000 PE eller mere for alle udledninger, skal indeholde sådanne betingelser, at de relevante krav i bilag I, litra B, opfyldes. Kommissionen kan ændre disse krav. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3.

▼B

4.  Bestemmelserne og/eller tilladelserne skal med jævne mellemrum tages op til fornyet overvejelse og om nødvendigt tilpasses.

Artikel 13

1.  Medlemsstaterne skal sikre, at biologisk nedbrydeligt industrispildevand fra virksomheder, der falder ind under de i bilag III anførte industrisektorer, når det ikke ledes til rensningsanlæg for byspildevand før udledning til vandrecipienten, senest den 31. december 2000 før udledning opfylder de krav, der er opstillet i forudgående bestemmelser og/eller særlige godkendelser fra den ansvarlige myndighed eller det relevante organ, for så vidt angår samtlige udledninger fra virksomheder med 4 000 PE eller mere.

2.  Senest den 31. december 1993 skal de ansvarlige myndigheder eller relevante organer i medlemsstaterne fastsætte krav, der er afpasset efter arten af den pågældende industri, til udledningen af denne form for spildevand.

3.  Kommissionen foretager en sammenligning af medlemsstaternes krav senest den 31. december 1994. Den offentliggør resultaterne i en rapport og fremsætter om nødvendigt passende forslag.

Artikel 14

1.  Slam fra rensningsanlæg skal genanvendes, når dette er hensigtsmæssigt. Slammet skal bortskaffes således, at miljøet udsættes for mindst mulig negativ påvirkning.

2.  De kompetente myndigheder eller relevante organer skal sikre, at bortskaffelse af slam fra rensningsanlæg for byspildevand senest den 31. december 1998 undergives generelle regler, registrering eller godkendelse.

3.  Medlemsstaterne skal sikre, at der senest den 31. december 1998 er sket en gradvis afvikling af bortskaffelsen af slam til overfladevand ved dumpning fra skibe, ved udledning gennem rørledninger eller på anden måde.

4.  Indtil den i stk. 3 omhandlede bortskaffelse er ophørt, skal medlemsstaterne sikre, at der udstedes tilladelser til bortskaffelsen for den samlede mængde giftige persistente eller bioakkumulerbare stoffer i slam, der bortskaffes til overfladevand, og at der sker en gradvis nedbringelse af mængden.

Artikel 15

1.  De ansvarlige myndigheder eller relevante organer skal overvåge

 udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand for i overensstemmelse med kontrolprocedurerne i bilag I, litra D, at sikre, at kravene i bilag I, litra B, overholdes;

 mængden og sammensætningen af det slam, der bortskaffes til overfladevand.

2.  De ansvarlige myndigheder eller relevante organer skal føre kontrol med vandrecipienter, der modtager udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand og direkte udledninger efter artikel 13, i tilfælde, hvor det kan forventes, at recipientmiljøet vil blive påvirket i væsentlig grad.

3.  Ved udledning, som er undergivet bestemmelserne i artikel 6, og ved bortskaffelse af slam til overfladevand skal medlemsstaterne føre kontrol og foretage eventuelle andre relevante undersøgelser for at kontrollere, at udledningen eller bortskaffelsen ikke påvirker miljøet negativt.

4.  Medlemsstaten skal opbevare de oplysninger, som de ansvarlige myndigheder eller relevante organer har indsamlet i henhold til stk. 1, 2 og 3, og stille dem til rådighed for Kommissionen inden seks måneder efter at være blevet anmodet herom.

▼M3

5.  Kommissionen kan udforme retningslinjerne for den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede kontrol efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2.

▼B

Artikel 16

Uden at det berører gennemførelsen af bestemmelserne i Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger ( 5 ), skal medlemsstaterne sikre, at de relevante myndigheder eller organer hvert andet år offentliggør en situationsrapport om bortskaffelsen af byspildevand og slam i deres område. Medlemsstaterne skal sende Kommissionen disse rapporter, så snart de er offentliggjort.

Artikel 17

1.  Medlemsstaterne skal senest den 31. december 1993 udarbejde et program for gennemførelsen af dette direktiv.

▼M4

Uanset første afsnit skal Frankrig, for så vidt angår Mayotte, senest den 30. juni 2014 udarbejde et program for gennemførelsen af dette direktiv.

▼B

2.  Medlemsstaterne skal senest den 30. juni 1994 give Kommissionen oplysninger om dette program.

▼M4

Uanset første afsnit skal Frankrig, for så vidt angår Mayotte, senest den 31. december 2014 give Kommissionen oplysninger om dette program.

▼B

3.  Medlemsstaterne skal, om nødvendigt, senest den 30. juni hvert andet år sende Kommissionen en ajourføring af de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

▼M3

4.  Kommissionen fastsætter efter forskriftsproceduren i artikel 18, stk. 2, hvilke metoder og formkrav der skal anvendes ved underretning om de nationale programmer. Ændringer af disse metoder og formkrav vedtages efter samme procedure.

▼B

5.  Kommissionen skal hvert andet år gennemgå og vurdere de oplysninger, den modtager i henhold til stk. 2 og 3, og offentliggøre en rapport herom.

▼M2

Artikel 18

1.  Kommissionen bistås af et udvalg.

▼M3

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

▼B

Artikel 19

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

2.  Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

KRAV GÆLDENDE FOR BYSPILDEVAND

A.    Kloaknet ( 6 )

Ved anlæggelsen af kloaknet skal der tages hensyn til kravene til spildevandsrensning.

Kloaknet skal projekteres, etableres og vedligeholdes i overensstemmelse med den mest avancerede tekniske viden — dog uden at det medfører urimelige udgifter — navnlig med hensyn til:

 mængden af byspildevand og dets beskaffenhed;

 forebyggelse af lækager;

 begrænsning af forureningen af vandrecipienter som følge af overløb efter voldsomt uvejr.

B.    Udledning fra rensningsanlæg for byspildevand til vandrecipienter (6) 

1. Rensningsanlæg skal projekteres eller ændres således, at der kan udtages repræsentative prøver af det tilledte spildevand og af det rensede spildevand, før det udledes til vandrecipienten.

2. Udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand, der skal renses i henhold til direktivets artikel 4 og 5, skal opfylde de i tabel 1 anførte krav.

3. Udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand til følsomme områder, som er udsat for eutrofiering, som kortlagt i henhold til bilag II, litra A, underlitra a), skal herudover opfylde de i tabel 2 i dette bilag anførte krav.

4. Der skal stilles strengere krav end de i tabel 1 og/eller 2 anførte, hvis det er nødvendigt for at sikre, at kravene i andre relevante direktiver til vandrecipienterne kan opfyldes.

5. Udledningsstederne for byspildevand skal i videst muligt omfang vælges således, at vandrecipienten påvirkes mindst muligt.

C.    Industrispildevand

Industrispildevand, der tilledes kloaknet og rensningsanlæg for byspildevand, skal forinden underkastes fornøden forrensning med henblik på:

 at beskytte helbredet hos det personale, der arbejder ved kloaknettet og på rensningsanlæggene

 at sikre, at kloaknettet, rensningsanlæggene og det dertil knyttede materiel ikke beskadiges

 at sikre, at rensningsanlæggets drift og behandlingen af slammet ikke hindres

 at sikre, at udledninger fra rensningsanlæggene ikke påvirker miljøet negativt eller bevirker, at kravene i andre EF-direktiver til vandrecipienten ikke kan opfyldes

 at sikre, at slam kan bortskaffes på en forsvarlig og miljømæssigt acceptabel måde.

D.    Referencemetoder til brug ved kontrol med og evaluering af resultater

1.

Medlemsstaterne skal sikre, at der anvendes en kontrolmetode, som mindst svarer til de nedenfor beskrevne krav.

Alternative metoder til de i nr. 2, 3 og 4 nævnte kan anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der opnås tilsvarende resultater.

Medlemsstaterne skal give Kommissionen alle relevante oplysninger om den anvendte metode. Hvis Kommissionen mener, at betingelserne i nr. 2, 3 og 4 ikke er opfyldt, forelægger den et passende forslag for Rådet.

2.

Der indsamles flowproportionale eller tidsproportionale 24-timers prøver på samme veldefinerede sted ved rensningsanlæggets udløb og om nødvendigt ved indløbet for at kontrollere, at det udledte spildevand opfylder de i dette direktiv fastlagte krav.

Der skal gøres brug af afprøvet international laboratoriepraksis for at begrænse forringelsen af prøverne mest muligt i tidsrummet fra indsamlingen til gennemførelsen af analysen.

3.

Det antal prøver, der mindst skal tages pr. år, fastsættes i forhold til rensningsanlæggets størrelse, og prøverne tages med regelmæssige mellemrum i årets løb efter følgende regler:2 000 til 9 999 PE:

12 prøver i løbet af det første år; derefter

4 prøver om året, hvis det kan dokumenteres, at spildevandet i løbet af det første år opfylder bestemmelserne i dette direktiv; hvis en af de 4 prøver ikke opfylder kravene, skal der tages 12 prøver i det efterfølgende år.

10 000 til 49 999 PE:

12 prøver

50 000 PE og derover:

24 prøver.

4.

Renset spildevand skal anses for at overholde de relevante parametre, hvis spildevandsprøverne viser, at vandet for hver relevant parameter isoleret betragtet er i overensstemmelse med den relevante grænseværdi efter følgende retningslinjer:

a) For de parametre, der er anført i tabel 1 og i artikel 2, nr. 7, er det største tilladte antal prøver, der ikke opfylder kravene i tabel 1 og i artikel 2, nr. 7, udtrykt i koncentration og/eller i procentvis nedbringelse, angivet i tabel 3.

b) For de parametre i tabel 1, der er udtrykt i koncentration, må prøver, der ikke opfylder kravene, under normale driftsvilkår ikke afvige fra grænseværdierne med mere end 100 %. For så vidt angår grænseværdierne for koncentrationer i forbindelse med suspenderet stof kan afvigelser på indtil 150 % accepteres.

c) For de parametre, der er anført i tabel 2, skal det årlige gennemsnit for prøverne for hver enkelt parameter være i overensstemmelse med de relevante grænseværdier.

5.

Ekstreme værdier for den pågældende vandkvalitet tages ikke i betragtning, når de skyldes usædvanlige omstændigheder som f.eks. kraftige regnskyl.Tabel 1:  Krav gældende for udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand i henhold til direktivets artikel 4 og 5. Koncentrationen eller den procentvise nedbringelse skal anvendes.

Parametre

Koncentration

Mindste procentvise nedbringelse (1)

Referencemålemetode

Biokemisk iltforbrug (BOD5 ved 20 °C) uden nitrifikation (2)

25 mg/l O2

70 til 90

40 i relation til artikel 4, stk. 2

Homogeniseret, ufiltreret, udekanteret prøve. Måling af opløst ilt før og efter fem døgns inkubation ved 20 °C ± 1 °C i fuldstændigt mørke. Tilsætning af en nitrifikationsinhibitor

Kemisk iltforbrug (COD)

125 mg/l O2

75

Homogeniseret, ufiltreret, udekanteret prøve. Kaliumdikromatmetode

Suspenderet stof

35 mg/l (3)

35 i relation til artikel 4, stk. 2 (over 10 000 PE)

60 i relation til artikel 4, stk. 2 (mellem 2 000 og 10 000 PE)

90 (3)

90 i relation til artikel 4, stk. 2 (over 10 000 PE)

70 i relation til artikel 4, stk. 2 (mellem 2 000 og 10 000 PE)

— Filtrering af en repræsentativ prøve gennem en 0,45 μm filtermembran. Tørring ved 105 °C og vejning.

— Centrifugering af en repræsentativ prøve (i mindst 5 minutter med gennemsnitsacceleration på 2 800 til 3 200 g), tørring ved 105 °C og vejning.

(1)   Nedbringelse i forhold til mængden i det tilledte spildevand.

(2)   Denne parameter kan erstattes af en anden parameter: total organisk kulstof i vandet (TOC) eller totalt iltforbrug (TOD), hvis der kan fastslås en sammenhæng mellem BOD5 og erstatningsparameteren.

(3)   Dette krav er fakultativt.

Analyser af udledninger efter behandling i laguner skal udføres på grundlag af filtrerede prøver; koncentrationen af suspenderet stof i prøver af ufiltreret vand må dog ikke overstige 150 mg/l.

▼M1

Tabel 2:

Krav gældende for udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand til følsomme områder, som er udsat for eutrofiering, som kortlagt i henhold til bilag II, litra A, underlitra a). Den ene eller begge parametre anvendes afhængigt af de lokale forhold. Koncentrationen eller den procentvise nedbringelse skal anvendes.Parameter

Koncentration

Mindste procentvise nedbringelse (1)

Referencemålemetode

Total phosphor

2 mg/l (10 000-100 000 PE)

80

Molekylabsorptionsspektrofotometri

1 mg/l (over 100 000 PE)

Total kvælstof (2)

15 mg/l (10 000-100 000 PE) (3)

70-80

Molekylabsorptionsspektrofotometri

10 mg/l (over 100 000 PE) (3)

(1)   Nedbringelse i forhold til mængden i det tilledte spildevand.

(2)   Total kvælstof betyder: summen af mængden af Kjeldahl-kvælstof (organisk kvælstof og ammoniak-kvælstof), nitrat-kvælstof og nitrit-kvælstof.

(3)   Disse værdier er årlige gennemsnit i medfør af bilag I, litra D, nr. 4, underlitra c). Kravene med hensyn til kvælstof kan imidlertid kontrolleres på grundlag af daggennemsnit, hvis det, i overensstemmelse med bilag I, litra D, nr. 1, kan dokumenteres, at der opnås et tilsvarende beskyttelsesniveau. I så fald må det daglige gennemsnit ikke overstige 20 mg/l totalkvælstof for samtlige prøver, når spildevandstemperaturen i den biologiske reaktion er på eller over 12 °C. Temperaturkravet kan erstattes med en begrænsning af driftstiden, under hensyntagen til de regionale vejrforhold.

▼BTabel 3

Serier af prøver taget i et givet år

Største tilladte antal prøver, der ikke opfylder kravene

4-7

1

8-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25
BILAG II

KRITERIER FOR KORTLÆGGELSE AF FØLSOMME OG MINDRE FØLSOMME OMRÅDER

A.   Følsomme områder

Et vandmiljø skal kortlægges som følsomt område, hvis det falder ind under en af følgende grupper:

a) Naturlige ferskvandssøer, andre ferskvandsområder, flodmundinger og kystnære vandområder, der er eutrofierede, eller som i nær fremtid kan blive eutrofierede, hvis der ikke træffes beskyttende foranstaltninger.

Følgende faktorer kan tages i betragtning, når det overvejes, hvilke næringssalte der skal reduceres ved yderligere rensning:

i) Søer og vandløb, der løber ud i søer/reservoirer/lukkede bugter med ringe vandudskiftning, hvorved der kan ske en akkumulering. I disse områder bør phosphor fjernes, medmindre det kan påvises, at dette ikke vil have nogen indflydelse på eutrofieringsgraden. Ved udledninger fra store byområder kan det også overvejes at fjerne kvælstof.

ii) Flodmundinger, bugter og andre kystnære vandområder, som har ringe vandudskiftning, eller hvortil der udledes store mængder næringssalte. Udledninger fra små bysamfund er normalt af mindre betydning i disse områder, men for store byområders vedkommende bør phosphor og/eller kvælstof fjernes, medmindre det kan påvises, at dette ikke vil have nogen indflydelse på eutrofieringsgraden.

b) Fersk overfladevand beregnet til indvinding af drikkevand, som ville indeholde en højere nitratkoncentration end den, der er fastsat i de relevante bestemmelser i Rådets direktiv 75/440/EØF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne ( 7 ), hvis der ikke træffes foranstaltninger.

c) Områder, hvor der kræves yderligere rensning end den i artikel 4 foreskrevne for at opfylde Rådets direktiver.

B.   Mindre følsomme områder

Et hav eller havområde kan kortlægges som mindre følsomt område, hvis udledningen af spildevand ikke påvirker miljøet negativt på grund af områdets morfologi, hydrologi eller særlige hydrauliske forhold.

Medlemsstaterne skal, når de kortlægger mindre følsomme områder, tage hensyn til risikoen for, at udledt spildevand kan blive ført til tilgrænsende områder, hvor det kan påvirke miljøet negativt. Medlemsstaterne skal anerkende forekomsten af følsomme områder uden for deres nationale jurisdiktion.

Følgende faktorer skal tages i betragtning ved kortlæggelse af mindre følsomme områder:

Åbne bugter, flodmundinger og andre kystnære vandområder med god vandudskiftning, som ikke er udsat for eutrofiering eller iltsvind, eller som ikke forventes at blive eutrofierede eller udvikle iltsvind på grund af udledning af byspildevand.
BILAG III

INDUSTRISEKTORER

1. Forarbejdning af mælk

2. Fremstilling af frugt- og grønsagsprodukter

3. Fremstilling og aftapning på flasker af alkoholfrie drikkevarer

4. Forarbejdning af kartofler

5. Kødindustrien

6. Bryggerier

7. Fremstilling af alkohol og alkoholholdige drikkevarer

8. Fremstilling af foder på basis af planteprodukter

9. Fremstilling af gelatine og lim af huder, skind og ben

10. Malterier

11. Fiskeforarbejdning.( 1 ) EFT nr. C 1 af 4.1.1990, s. 20, og

EFT nr. C 287 af 15.11.1990, s. 11.

( 2 ) EFT nr. C 260 af 15.10.1990, s. 185.

( 3 ) EFT nr. C 168 af 10.7.1990, s. 36.

( 4 ) EFT nr. C 209 af 9.8.1988, s. 3.

( 5 ) EFT nr. L 158 af 23.6.1990, s. 56.

( 6 ) Eftersom det i praksis er umuligt at etablere kloaknet og rensningsanlæg på en sådan måde, at alt spildevand kan renses under forhold som f.eks. usædvanlige, kraftige regnskyl, skal medlemsstaterne træffe afgørelse om foranstaltninger til begrænsning af forureningen som følge af overløb efter voldsomt uvejr. Sådanne foranstaltninger kunne baseres på fortyndingshastighed, rensningskapacitet i forhold til tørtvejrsafstrømningen eller kunne fastsætte et bestemt acceptabelt antal overløb pr. år.

( 7 ) EFT nr. L 194 af 25.7.1975, s. 34, som ændret ved direktiv 79/869/EØF (EFT nr. L 271 af 29.10.1979, s. 44).