1991D0037 — DA — 25.04.1992 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 1990

om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Den Hellenske Republik til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter og om ændring af nogle beslutninger om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter

(Kun den tyske og den græske udgave er autentisk)

(91/37/EØF)

(EFT L 018, 24.1.1991, p.19)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

Kommissionens beslutning af 3. april 1992

  L 108

55

25.4.1992
▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 1990

om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Den Hellenske Republik til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter og om ændring af nogle beslutninger om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter

(Kun den tyske og den græske udgave er autentisk)

(91/37/EØF)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/457/EØF af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter ( 1 ), senest ændret ved direktiv 90/654/EØF ( 2 ), særlig artikel 15, stk. 2 og 3,

under henvisning til Kommissionens beslutning 75/576/EØF ( 3 ), særlig artikel 2 og de tilsvarende bestemmelser i Kommissionens beslutning 79/92/EØF ( 4 ), 82/949/EØF ( 5 ), 84/23/EØF ( 6 ), 85/59/EØF ( 7 ), 85/624/EØF ( 8 ), 87/110/EØF ( 9 ), 87/118/EØF ( 10 ), 88/94/EØF ( 11 ), 89/77/EØF ( 12 ) og 89/589/EØF ( 13 ) om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til bl.a. at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter,

under henvisning til anmodning fra Forbundsrepublikken Tyskland og Den Hellenske Republik, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 15, stk. 1, i direktiv 70/457/EØF er frø og plantemateriale af sorter af landbrugsplantearter, der er blevet officielt godkendt i 1988 i mindst én medlemsstat, og som opfylder betingelserne i nævnte direktiv, fra den 31. december 1990 ikke længere underkastet handelsrestriktioner i Fællesskabet med hensyn til sorten;

efter artikel 15, stk. 2, i direktiv 70/457/EØF kan en medlemsstat imidlertid efter anmodning bemyndiges til i de i artikel 15, stk. 3, i samme direktiv omhandlede tilfælde at forbyde handel med frø og plantemateriale af visse sorter;

den tyske anmodning vedrører majssorter med en FAO-klassificering efter tidlighed på over 350; det er almindeligt bekendt, at majssorter med en FAO-klassificering efter tidlighed på over 350 i øjeblikket ikke er egnet til dyrkning i Forbundsrepublikken Tyskland (artikel 15, stk. 3, litra c), andet tilfælde, i direktiv 70/457/EØF); Forbundsrepublikken Tysklands anmodning bør derfor imødekommes fuldt ud med hensyn til disse sorter;

Grækenlands anmodning vedrører tidlige sojabønnesorter; det er ligeledes almindeligt bekendt, at tidlige sojabønnesorter i øjeblikket ikke er egnet til dyrkning i Grækenland (artikel 15, stk. 3, litra c), andet tilfælde, i direktiv 70/457/EØF); Grækenlands anmodning bør derfor imødekommes fuldt ud med hensyn til disse sorter;

systemet for bemyndigelser i henhold til artikel 15, stk. 2, i nævnte direktiv må revideres med henblik på gennemførelsen af det indre marked; denne revision vil berøre alle tidligere givne bemyndigelser med virkning senest fra den 31. december 1992;

Kommissionen bemyndigede ved ovennævnte beslutninger Tyskland til bl.a. at forbyde markedsføring af frø af visse havresorter af vintertypen og visse majssorter med en FAO-klassificering efter tidlighed på over 350, som var opført på den på de pågældende tidspunkter fælles sortsliste over landbrugsplantearter;

erfaringen har vist, at det ikke længere kan fastholdes, at dyrkningsværdien og brugen af visse havresorter af vintertypen i Tyskland er ringere end for andre sammenlignelige sorters vedkommende;

på baggrund af den nuværende videnskabelige og tekniske viden kan visse majssorter, der tidligere blev anset for at komme ind under en FAO-klassificering for tidlighed højere end ovennævnte FAO-klassificering for tidlighed, ikke længere anses for at gøre dette;

forudsætningerne for sådanne bemyndigelser til Tyskland med hensyn til de nævnte havresorter af vintertypen og majssorter, er således ikke længere til stede;

sådanne bemyndigelser med hensyn til de nævnte sorter bør derfor tilbagekaldes;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale Henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:▼M1 —————

▼B

Artikel 2

Den Hellenske Republik bemyndiges til på sit område at forbyde handel med frø af nedenstående sorter, der er opført på den fælles sortsliste over landbrugsplantearter for 1991:

OLIE- OG SPINDPLANTER

Glycine max. (L.) Merrill — sojabønner

Cervin

Kalmit

Leopard

Major

Mogador

.

Artikel 3

De i artikel 1 og 2 omhandlede bemyndigelser vil blive tilbagekaldt, hvis det konstateres, at forudsætningerne for bemyndigelserne ikke længere er til stede.

Artikel 4

Forbundsrepublikken Tyskland og Den Hellenske Republik giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om, fra hvilken dato og på hvilken måde de anvender den i henholdsvis artikel 1 og 2 omhandlede bemyndigelse.

Artikel 5

De bemyndigelser, der er givet Forbundsrepublikken Tyskland ved nedennævnte beslutninger, tilbagekaldes herved med hensyn til de forskellige sorter på følgende liste:

KORN

1. 


Avena Sativa L. — havre

Beslutning

Sort

75/576/EØF

Angelica

Argentina

Astra

Ava

Avoine d'hiver du Prieur

Crin Noir

Noire de Moyencourt

Peniarth

Rogart 8

79/92/EØF

Pennal

82/949/EØF

Fringante

Kalott

Rosette

85/59/EØF

Bulwark

Lidia

Oyster

85/624/EØF

Mutine

Tanagra

87/110/EØF

Vintero

87/118/EØF

AC 1

Blancanieves

Blenda

Cartuja

Nina

PA 101

PA 102

PA 105

Prevision

Roja de Argelia

Saia 6

88/94/EØF

Image

Lustre

89/77/EØF

Kynon

89/589/EØF

Aintree

Cigale

Craig

Sonar

2. 


Zea mays L. — majs

Beslutning

Sort

82/949/EØF

Fany

84/23/EØF

Cantaleso

Eva

85/59/EØF

Arta

85/624/EØF

Senechal

88/94/EØF

Anjou 39

Aquilan

LG 2350

89/77/EØF

Jaguar

Mikado

Nobel

89/589/EØF

Axios

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland og Den Hellenske Republik.( 1 ) EFT nr. L 225 af 12. 10. 1970, s. 1.

( 2 ) EFT nr. L 353 af 17. 12. 1990, s. 48.

( 3 ) EFT nr. L 253 af 30. 9. 1975, s. 36.

( 4 ) EFT nr. L 22 af 31. 1. 1979, s. 14.

( 5 ) EFT nr. L 383 af 31. 12. 1982, s. 27.

( 6 ) EFT nr. L 20 af 25. 1. 1984, s. 19.

( 7 ) EFT nr. L 23 af 26. 1. 1985, s. 44.

( 8 ) EFT nr. L 379 af 31. 12. 1985, s. 20.

( 9 ) EFT nr. L 48 af 17. 2. 1987, s. 27.

( 10 ) EFT nr. L 49 af 18. 2. 1987, s. 35.

( 11 ) EFT nr. L 56 af 2. 3. 1988, s. 40.

( 12 ) EFT nr. L 30 af 1. 2. 1989, s. 72.

( 13 ) EFT nr. L 331 af 16. 11. 1989, s. 46.