1989R2136 — DA — 31.12.2008 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2136/89

af 21. juni 1989

►M1  om fælles handelsnormer for sardinkonserves og varebetegnelser for sardinkonserves og sardintypekonserves ◄

(EFT L 212, 22.7.1989, p.79)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1181/2003 af 2. juli 2003

  L 165

17

3.7.2003

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1345/2008 af 23. december 2008

  L 348

76

24.12.2008
▼B

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2136/89

af 21. juni 1989

►M1  om fælles handelsnormer for sardinkonserves og varebetegnelser for sardinkonserves og sardintypekonserves ◄RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3796/81 af 29. december 1981 om den fælles markedsordning for fiskerivarer ( 1 ), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1495/89 ( 2 ), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge forordning (EØF) nr. 3796/81 kan der fastsættes fælles handelsnormer for fiskerivarer i Fællesskabet, bl.a. med henblik på at udelukke varer, der ikke opfylder kvalitetskravene, fra markedet og lette handelen under iagttagelse af loyal konkurrence;

fastsættelsen af sådanne normer for sardinkonserves kan forbedre rentabiliteten af sardinproduktionen i Fællesskabet og af markedet for denne samt lette afsætningen af varerne;

det er i den sammenhæng, bl.a. for at sikre gennemsigtigheden på markedet, nødvendigt at fastsætte, at de pågældende produkter skal være tilberedt udelukkende af fisk af arten »Sardina pilchardus Walbaum« og have et bestemt mindsteindhold af fisk;

for at sikre en tilfredsstillende handelsmæssig præsentation af varerne, bør der fastsættes bestemmelser for fiskens tilberedning forud for pakningen, for præsentationsmåderne ved markedsføringen, samt for de nedlægningsvæsker og tilsætningsstoffer, som må bruges; disse bestemmelser må dog ikke være af en sådan art, at de udelukker eventuelle nye produkter fra at komme på markedet;

for at forhindre, at der markedsføres produkter af mangelfuld kvalitet, bør der fastsættes visse kriterier, som sardinkonserves skal opfylde for at kunne afsættes til konsum i Fællesskabet;

Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler ( 3 ), senest ændret ved direktiv 86/197/EØF ( 4 ), og Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger ( 5 ), senest ændret ved direktiv 78/891/EØF ( 6 ), fastlægger de angivelser, som er nødvendige for korrekt oplysning og beskyttelse af forbrugerne for så vidt angår pakningernes indhold; for sardinkonserves bør der ved varernes salgsbetegnelse tages hensyn til den påtænkte tilberedning, hvor bl.a. forholdet mellem de ingredienser, færdigvaren består af, har betydning; såfremt nedlægningsvæsken er olie, bør det anføres, hvorledes denne olie skal betegnes;

det bør overlades til Kommissionen efter behov at vedtage tekniske gennemførelsesbestemmelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:▼M1

Artikel 1

I denne forordning fastlægges de normer, der gælder for markedsføring af sardinkonserves og varebetegnelserne for sardinkonserves og sardintypekonserves, der markedsføres i Fællesskabet.

▼M1

Artikel 1a

I denne forordning forstås ved:

1) »sardinkonserves«: produkter, der er fremstillet af fisk af arten Sardina pilchardus

2) »sardintypekonserves«: produkter, der er markedsført og præsenteret på samme måde som sardinkonserves og fremstillet af følgende fiskearter:

a)  Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus

b)  Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa

c)  Clupea harengus

d)  Sprattus sprattus

e)  Hyperlophus vittatus

f)  Nematalosa vlaminghi

g)  Etrumeus teres

h)  Ethmidium maculatum

i)  Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens

j)  Opisthonema oglinum

▼M2

k) Strangomera bentincki

▼B

Artikel 2

Kun varer, der opfylder nedenstående betingelser, kan markedsføres som sardinkonserves og bære den i artikel 7 anførte varebetegnelse:

▼M1

 de skal henhøre under KN-kode 1604 13 11, 1604 13 19 og ex160420 50

▼B

 de skal være tilberedt udelukkende af fisk af arten »Sardina pilchardus Walbaum«

 de skal være færdigpakket med en passende nedlægningsvæske i hermetisk lukkede beholdere

 de skal være steriliseret ved en passende behandling.

Artikel 3

I det omfang, det er nødvendigt for en tilfredsstillende handelsmæssig præsentation af varerne, skal sardinerne på passende vis være befriet for hoved, gæller, halefinne og alle andre indvolde end æg, mælke og nyrer samt, afhængigt af præsentationsmåden, rygsøjle og skind.

Artikel 4

Sardinkonserves kan markedsføres under en af følgende præsentationsmåder:

1. sardiner: basisprodukt, hvor hoved, gæller, halefinne og indvolde på passende vis er fjernet fra fisken. Hovedet skal være afskåret vinkelret på rygsøjlen nær gællerne

2. benfri sardiner: i forhold til det i nr. 1 nævnte basisprodukt er endvidere rygsøjlen fjernet

3. benfri sardiner uden skind: i forhold til det i nr. 1 nævnte basisprodukt er endvidere rygsøjlen og skindet fjernet

4. sardinfileter: muskelmasse udskåret parallelt med rygsøjlen i hele fiskens længde eller en del heraf efter fjernelse af rygsøjle og finner samt kanten af bugvæggen. Fileterne kan være med eller uden skind

5. sardinstykker: stykker af fisk, afskåret lige efter hovedet, mindst 3 cm lange, fremstillet af det i nr. 1 nævnte basisprodukt ved snit vinkelret på rygsøjlen

6. enhver anden præsentationsmåde, på betingelse af at den klart adskiller sig fra de i nr. 1 til 5 definerede præsentationsmåder.

Artikel 5

I den i artikel 7 omtalte varebetegnelse skelnes der mellem følgende nedlægningsvæsker, med eller uden tilsætning af yderligere indgredienser:

1. Olivenolie.

2. Anden raffineret vegetabilsk olie, herunder olie af olivenpresserester, eventuelt en blanding af flere sådanne olier.

3. Tomatsovs.

4. Egen saft (exudat fra fisken fremkommet ved kogningen), saltopløsning eller vand.

5. Marinader med eller uden indhold af vin.

6. Enhver anden nedlægningsvæske på betingelse af at den klart adskiller sig fra de andre nedlægningsvæsker, som er anført i nr. 1 til 5.

Disse nedlægningsvæsker kan blandes indbyrdes bortset fra olivenolie, som ikke må blandes med andre olier.

Artikel 6

1.  Varerne i beholderne, således som de fremtræder efter steriliseringen, skal mindst opfylde følgende kriterier:

a) Sardinerne eller sardindelene skal for så vidt angår de under nr. 1 til 5 i artikel 4 anførte præsentationsmåder

 være af nogenlunde ensartet størrelse og regelmæssigt fordelt i beholderen

 let kunne skilles fra hinanden

 være fri for væsentlige brud på bugvæggen

 være fri for brud på eller beskadigelser af kødet

 være fri for gulfarvning af kødet bortset fra svage spor

 have kød af normal konsistens. Det må under ingen omstændigheder være for fibrøst eller for blødt eller svampet

 have lyst eller lyserødt kød, der ikke må være rødligtfarvet omkring rygsøjlen bortset fra svage spor af rødfarvning.

b) Nedlægningsvæsken skal have en farve og konsistens, som er karakteristisk for denne væske og de benyttede ingredienser. Er nedlægningsvæsken olie, må denne ikke indeholde mere end 8 % vandigt exudat af nettovægten.

c) De skal bevare den karakteristiske lugt og smag for arten »Sardina pilchardus Walbaum« og for den pågældende nedlægningsvæske samt være fri for ubehagelig, specielt bitter, rusten eller harsk, lugt og smag.

d) De skal være fri for fremmedlegemer.

e) For varer med ben skal rygsøjlen let kunne løsnes fra kødet og smuldres.

f) Varer uden skind eller uden ben må ikke indeholde rester heraf i større omfang.

2.  Beholderen må ikke være rusten udvendig eller udvise beskadigelse, der går ud over den handelsmæssige præsentation.

Artikel 7

Med forbehold af direktiv 79/112/EØF og 76/211/EØF fastsættes varebetegnelsen på færdigpakninger af sardinkonserves på grundlag af forholdet mellem vægten af sardin i beholderen efter sterilisering og nettovægten udtrykt i gram.

a) Ved de i artikel 4, nr. 1 til 5, nævnte præsentationsmåder skal nævnte forhold mindst svare til følgende værdier:

 70 % for de i artikel 5, nr. 1, 2, 4 og 5, nævnte nedlægningsvæsker

 65 % for den i artikel 5, nr. 3, nævnte nedlægningsvæske

 50 % for de i artikel 5, nr. 6, omhandlede nedlægningsvæsker.

Når disse værdier er overholdt skal varebetegnelsen angives i overensstemmelse med sardinernes præsentationsmåde på grundlag af den relevante betegnelse i artikel 4. Nedlægningsvæskens betegnelse skal indgå i varebetegnelsen.

For så vidt angår produkter i olie angives nedlægningsvæsken ved

 »i olivenolie«, når sådan olie er anvendt

 eller

 »i vegetabilsk olie«, når der er benyttet andre vegetabilske raffinerede olier, herunder olie af olivenpresserester, eller blandinger heraf

 eller

 »i … olie« med angivelse af oliens art.

b) Ved de i artikel 4, nr. 6, nævnte præsentationsmåder skal nævnte forhold være mindst 35 %.

c) For andre tilberedninger end de under litra a) anførte skal varebetegnelsen angive tilberedningens særlige karakteristika.

Uanset artikel 2, andet led, og litra b) i nærværende artikel kan tilberedninger på basis af sardinkød, som indebærer, at muskelstrukturen forsvinder, indeholde kød fra andre fisk, som har undergået samme behandling, forudsat at andelen af sardin er mindst 25 %.

d) Den i denne artikel fastlagte varebetegnelse må kun anvendes for de i artikel 2 omhandlede varer.

▼M2

Artikel 7a

1.  Sardintypekonserves kan markedsføres i Fællesskabet under en varebetegnelse, der består af ordet »sardiner« sammenføjet med artens videnskabelige navn og det geografiske område, hvor arten blev fanget, jf. dog direktiv 2000/13/EF.

2.  Når varebetegnelsen, jf. stk. 1, er anført på en beholder med sardintypekonserves, skal den fremstå klart og tydeligt.

3.  Det videnskabelige navn skal altid indeholde det generiske og det specifikke latinske navn.

4.  Det geografiske område angives med ét af de navne, der er anført i bilagets første kolonne, under hensyntagen til den tilsvarende identifikation af området, der er anført i bilagets anden kolonne.

5.  En enkelt art kan kun markedsføres under én varebetegnelse.

▼B

Artikel 8

Kommissionen vedtager i fornødent omfang efter fremgangsmåden i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 3796/81 de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på anvendelsen af denne forordning, bl.a. det prøveudtagningsskema, hvorefter det vurderes, om de enkelte produktionspartier er i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 1990.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EFT nr. L 379 af 31. 12. 1981, s. 1.

( 2 ) EFT nr. L 148 af 1. 6. 1989, s. 1.

( 3 ) EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 1.

( 4 ) EFT nr. L 144 af 29. 5. 1986, s. 38.

( 5 ) EFT nr. L 46 af 21. 2. 1976, s. 1.

( 6 ) EFT nr. L 311 af 4. 11. 1978, s. 21.