1978L0549 — DA — 01.11.2014 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS DIREKTIV

af 12. juni 1978

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende hjulafskærmning på biler

(78/549/EØF)

(EFT L 168, 26.6.1978, p.45)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009

L 200

1

31.7.2009