01978A1024(01) — DA — 17.03.1981 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

Oversættelse ( 1 )

KONVENTIONEN OM DET FREMTIDIGE MULTILATERALE SAMARBEJDE VEDRØRENDE FISKERIET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV

(EUT L 378 af 30.12.1978, s. 30)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 654/81 af 10. marts 1981

  L 69

1

14.3.1981


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 193, 16.7.1981, s.  37  (3179/1978)
▼B

Oversættelse ( 2 )

KONVENTIONEN OM DET FREMTIDIGE MULTILATERALE SAMARBEJDE VEDRØRENDE FISKERIET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAVDE KONTRAHERENDE PARTER —

som har konstateret, dels at kyststaterne i det nordvestlige Atlanterhav i overensstemmelse med folkerettens grundsætninger herom har udvidet deres jurisdiktion over de biologiske ressourcer i de tilstødende farvande til grænser, som højst ligger 200 sømil fra de basislinjer, fra hvilke søterritoriets udstrækning måles, dels at kyststaterne inden for disse områder udøver deres højhedsret med henblik på at udforske, udnytte, bevare og disponere over disse ressourcer;

som tager arbejdet på De forenede Nationers tredje havretskonference vedrørende fiskeriet i betragtning;

som ønsker at fremme bevarelsen og den bedst mulige udnyttelse af fiskeressourcerne i det nordvestlige Atlanterhav inden for rammer, der passer til ordningen med kyststaternes udvidede jurisdiktion over fiskeriet, og som derfor ønsker at fremme det internationale samarbejde og internationale konsultationer vedrørende de omtalte ressourcer —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:Artikel I

1.  Det område, for hvilket denne konvention gælder, i det følgende benævnt »konventionsområdet«, omfatter dels de farvande i det nordvestlige Atlanterhav, der ligger nord for 35o00' nordlig bredde og vest for en linje, det forløber ret nord fra 35o00' nordlig bredde og 42o00' vestlig bredde til 59o00' nordlig bredde, derfra ret vest til 44o00' vestlig bredde og derfra ret nord til Grønlands kyst, dels farvandene i St. Lawrencebugten, Davisstrædet og Baffinbugten syd for 78o10' nordlig bredde.

2.  Det område, der i denne konvention er benævnt »det regulerede område«, er den del af konventionsområdet, som ligger uden for de områder, hvor kyststaterne udøver deres jurisdiktion over fiskeriet.

3.  Ved kyststat forstås i denne konvention en kontraherende part, der har jurisdiktion over fiskeriet i farvande, der ligger inden for konventionsområdet.

4.  Denne konvention gælder for alle fiskeressourcer inden for konventionsområdet, dog med følgende undtagelser: laks, tun og sværdfisk, de bestande af hvalarter, der hører under Den internationale Hvalkommission eller en anden myndighed, der måtte træde i stedet for Hvalkommissionen, samt standdyr på kontinentalsoklen, dvs. organismer, som på det tidspunkt, de er fangstklare, enten er ubevægelige på eller under havbunden eller ude af stand til at bevæge sig uden vedvarende fysisk kontakt med havbunden eller undergrunden.

5.  Ingen af bestemmelserne i denne konvention kan anses at påvirke eller være til skade for nogen af de kontraherende parters standpunkter eller krav, være sig med hensyn til nationale vande eller søterritoriet eller med hensyn til grænserne for eller omfanget af nogen af parternes jurisdiktion over fiskeriet; heller ikke kan de anses at påvirke eller være til skade for nogen af de kontraherende parters opfattelse eller standpunkter vedrørende havretten.

Artikel II

1.  De kontraherende parter er enige om at nedsætte og opretholde en international organisation, der får til opgave ved konsultationer og samarbejde at medvirke til, at fiskeressourcerne i konventionsområdet udnyttes bedst muligt, forvaltes rationelt og bliver bevaret. Denne organisation, hvis navn er »Organisationen for fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav«, i det folgende benævnt »organisationen«, udøver de opgaver, som er omhandlet i denne konvention.

2.  Organisationen omfatter:

a) 

et almindeligt råd,

b) 

et videnskabeligt råd,

c) 

en fiskerikommission, og

d) 

et sekretariat.

3.  Organisationen har status som juridisk person og besidder i forhold til andre internationale organisationer og på de kontraherende parters områder den rets og handleevne, der er nødvendig, for at den kan udføre sine opgaver og opfylde sit formål. De immuniteter og privilegier, der på en kontraherende parts område tilkommer organisationens repræsentanter, fastlægges ved aftale mellem organisationen og den pågældende kontraherende part.

4.  Organisationen har sæde i Dartmouth, Nova Scotia, Canada, eller på et andet sted, som fastsættes af Det almindelige Råd.

Artikel III

Det almindelige Råd har til opgave:

a) 

at føre tilsyn med og koordinere organisationens strukturelle, administrative, finansielle og øvrige interne anliggender, herunder det indbyrdes forhold mellem de organer, den omfatter;

b) 

at koordinere organisationens ydre anliggender;

c) 

at gennemgå og fastlægge fiskerikommissionens sammensætning i overensstemmelse med artikel XIII, og

d) 

at udøve de øvrige beføjelser, som er tillagt det ved denne konvention.

Artikel IV

1.  Enhver af de kontraherende parter er medlem af Det almindelige Råd og udpeger højst tre repræsentanter i Rådet; disse kan ved ethvert af Rådets møder være ledsaget af stedfortrædere, sagkyndige og rådgivere.

2.  Det almindelige Råd vælger en formand og en næstformand; de vælges begge for to år og kan genvælges, de kan dog ikke fungere i hvervet i en længere sammenhængende periode end fire år. Formanden skal være repræsentant for en kontraherende part, som er medlem af fiskerikommissionen; formanden og næstformanden må ikke repræsentere samme kontraherende part.

3.  Formanden er organisationens præsident og dens øverste repræsentant.

4.  Formanden for Det almindelige Råd indkalder hvert år organisationen til et ordinært møde på et sted, der bestemmes af Det almindelige Råd, og som normalt skal være beliggende i Nordamerika.

5.  På anmodning, der fremsættes af en kontraherende part med tilslutning fra en anden kontraherende part, kan formanden til den tid og på det sted, han træffer bestemmelse om, indkalde til andre møder end det årlige møde.

6.  Det almindelige Råd kan med henblik på at opfylde sine forpligtelser og udføre sine opgaver nedsætte sådanne udvalg og underudvalg, som det finder ønskeligt.

Artikel V

1.  Under drøftelserne i Det almindelige Råd tilkommer der hver af de kontraherende parter én stemme.

2.  Medmindre andet er bestemt, træffer Det almindelige Råd sine afgørelser med et flertal af de stemmer, som for eller imod et anliggende afgives af alle de kontraherende parter, som er til stede; det forudsættes, at ingen afstemning kan finde sted, medmindre det beslutningsdygtige antal, dvs. to tredjedele af de kontraherende parter, er til stede.

3.  Det almindelige Råd vedtager bestemmelser om mødernes forløb og om varetagelsen af sine opgaver; det kan om fornødent ændre disse bestemmelser.

4.  Det almindelige Råd forelægger de kontraherende parter en årsberetning, der omhandler organisationens virksomhed.

Artikel VI

1.  Det videnskabelige Råd har til opgave:

a) 

at oprette et forum for konsultationer og for samarbejde mellem de kontraherende parter med henblik på gennemgang, vurdering og udveksling af videnskabelige oplysninger og synspunkter om fiskeriet i konventionsområdet, herunder om miljømæssige og økologiske faktorer, der påvirker dette fiskeri; ligeledes skal Rådet tilskynde til samarbejde mellem de kontraherende parter for så vidt angår videnskabelig forskning med det formål at afhjælpe mangler i kundskaberne på dette område;

b) 

at samle og opbevare statistikker og optegnelser og udgive eller udsende rapporter, oplysninger og andet materiale om fiskeriet i konventionsområdet, herunder om miljømæssige og økologiske faktorer, som påvirker fiskeriet:

c) 

at yde videnskabelig vejledning til kyststaterne, når de i henhold til artikel VII fremsætter anmodning derom;

d) 

enten i henhold til artikel VIII eller af egen drift at yde fiskerikommissionen videnskabelig vejledning i det omfang, det er nødvendigt for at dække kommissionens behov.

2.  Det videnskabelige Råd kan, når det er hensigtsmæssigt, udføre sine opgaver i samarbejde med andre offentlige eller private organisationer med tilsvarende formål.

3.  De kontraherende parter meddeler Det videnskabelige Råd alle de statistiske eller videnskabelige oplysninger, som Rådet i henhold til denne artikel fremsætter anmodning om.

Artikel VII

1.  Efter anmodning fra en kyststat skal Det videnskabelige Råd undersøge og aflægge beretning om ethvert spørgsmål, som angår det videnskabelige grundlag for forvaltningen og bevarelsen af fiskeressourcerne i de farvande inden for konventionsområdet, hvor den pågældende kyststat udøver jurisdiktion over fiskeriet.

2.  I samråd med Det videnskabelige Råd udarbejder kyststaten et oplæg med henblik på behandlingen af de spørgsmål, der i henhold til stk. 1 bliver forelagt rådet. Foruden alle øvrige oplysninger, der skønnes hensigtsmæssige, skal oplægget omfatte følgende materiale, for så vidt det efter forholdene kommer i betragtning:

a) 

en fremstilling af den pågældende sag, herunder en beskrivelse af de fiskeriforhold og af det område, som ønskes undersøgt;

b) 

i tilfælde, hvor der ønskes videnskabelige vurderinger eller prognoser: en beskrivelse af alle vedkommende faktorer eller antagelser som må indgå i overvejelserne; samt

c) 

i påkommende tilfælde: en redegørelse for de mål, som kyststaten forfølger, samt en tilkendegivelse af, om der ønskes et specifikt råd eller en række valgmuligheder.

Artikel VIII

Det videnskabelige Råd undersøger og aflægger beretning om ethvert spørgsmål, der af fiskerikommissionen henvises til rådet, og som angår det regulerede område; rådet tager herved hensyn til det oplæg, som fiskerikommissionen har udarbejdet om det pågældende spørgsmål.

Artikel IX

1.  Enhver af de kontraherende parter er medlem af Det videnskabelige Råd og udpeger sine egne repræsentanter i dette råd; disse kan ved ethvert af rådets møder være ledsaget af stedfortrædere, sagkyndige og rådgivere.

2.  Det videnskabelige Råd vælger en formand og en næstformand; de vælges begge for to år og kan genvælges, de kan dog ikke fungere i hvervet i en længere sammenhængende periode end fire år; formanden og næstformanden må ikke repræsentere samme kontraherende part.

3.  På anmodning, der fremsættes enten af en kyststat eller af en kontraherende part med tilslutning fra en anden kontraherende part, kan formanden til den tid og på det sted, han træffer bestemmelse om, indkalde til andre møder i Det videnskabelige Råd end det årlige møde, der er omhandlet i artikel IV.

4.  Det videnskabelige Råd kan med henblik på at opfylde sine forpligtelser og udføre sine opgaver nedsætte sådanne udvalg og underudvalg, som det finder ønskeligt.

Aritkel X

1.  Videnskabelig rådgivning, som i henhold til denne konvention ydes at Det videnskabelige Råd, udarbejdes på grundlag af samstemmighed. Kan samstemmighed ikke opnås, skal rådet i sin udtalelse anføre samtlige de synspunkter, der er fremkommet i den foreliggende sag.

2.  Beslutninger angående valg til de ledende hverv og om vedtagelse eller ændring af forretningsordenen samt orn andre spørgsmål, der angår tilrettelæggelsen af arbejdet, træffes af Det videnskabelige Råd med et flertal af de stemmer, som for eller imod et anliggende afgives af alle de kontraherende parter, som er til stede; med henblik herpå tilkommer der hver kontraherende part én stemme. Ingen afstemning kan dog finde sted, medmindre det beslutningsdygtige antal, dvs. to tredjedele af de kontraherende parter, er til stede.

3.  Det videnskabelige Råd vedtager bestemmelser om mødernes forløb og om varetagelsen af rådets opgaver; det kan om fornødent ændre disse bestemmelser.

Artikel XI

1.  Fiskerikommissionen, i det følgende benævnt »kommissionen«, har i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel ansvaret for forvaltningen og bevarelsen af fiskeressourcerne i der regulerede område.

2.  Kommissionen kan vedtage forslag om, at de kontraherende parter i fællesskab foretager en aktion for at opnå den bedst mulige udnyttelse af fiskeressourcerne i det regulerede område. Under sin behandling af sådanne forslag skal kommissionen tage hensyn til enhvei sagen vedkommende oplysning eller udtalelse, som den modtager fra Det videnskabelige Råd.

3.  I forbindelse med kommissionens udøvelse af sine opgaver i henhold til stk. 2 skal den tilstræbe, at der bliver overensstemmelse mellem:

a) 

ethvert forslag, som angår en fiskebestand eller en gruppe af fiskebestande, der forekommer både i det regulerede område og i et område, hvor en kyststat udøver jurisdiktion over fiskeriet, eller forslag, der som følge af arternes indbyrdes afhængighed kan få betydning for en fiskebestand eller en gruppe af fiskebestande, som helt eller delvis forekommer i et område, hvor en kyststat udøver jurisdiktion over fiskeriet, og

b) 

enhver foranstaltning eller beslutning, som af kyststaten træffes med henblik på forvaltningen og bevarelsen af den pågældende fiskebestand eller gruppe af fiskebestande, og som vedrører fiskeriet i det område, hvor kyststaten udøver jurisdiktion over fiskeriet.

Som følge heraf arbejder vedkommende kyststat og kommissionen for, at sådanne forslag, foranstaltninger og beslutninger bliver samordnet. Alle kyststaterne skal holde kommissionen underrettet om foranstaltninger og beslutninger, de træffer i henhold til denne artikel.

4.  Ved forslag, der vedtages af kommissionen med henblik på fordelingen af fangstkvoter i det regulerede område, skal der tages hensyn til interesserne hos de medlemmer af kommissionen, hvis skibe traditionelt har drevet fiskeri i det regulerede område; ved fordeling af fangstkvoter ved Grand Bay og Flemish Cap skal kommissionens medlemmer i særlig grad tage hensyn til den kontraherende part, hvis kystsamfund væsentligst er afhængige af fiskeriet efter bestande, der forekommer ved de nævnte fiskebanker, og som har udfoldet store bestræbelser for ved internationale foranstaltninger at sikre bevarelsen af sådanne bestande, således navnlig ved at sørge for tilsyn med og inspektion af det internationale fiskeri på bankerne på grundlag af en international ordning om gensidig inspektion.

5.  Kommissionen kan også vedtage forslag om internationale tilsyns- og bevogtningsforanstaltninger i det regulerede område for at sikre, at denne konvention og foranstaltninger, der vedtages i henhold til denne, bliver gennemført i området.

6.  Alle forslag, der vedtages af kommissionen, skal af sekretariatschefen fremsendes til de kontraherende parter; under hensyn til bestemmelserne i artikel XII, stk. 1, skal fremsendelsesdatoen udtrykkeligt angives.

7.  Med forbehold af artikel XII bliver ethvert forslag, som i henhold til denne artikel vedtages af kommissionen, i forhold til alle kontraherende parter en retligt bindende foranstaltning, som træder i kraft på den dag, der fastsættes af kommissionen;

8.  Ethvert spørgsmål om det videnskabelige grundlag for forvaltningen og bevarelsen af fiskeressourcerne i det regulerede område kan af kommissionen henvises til det videnskabelige réd; kommissionen udarbejder et detaljeret oplæg med henblik på sagens behandling.

9.  Kommissionen kan henlede enkelte eller alle kommissionsmedlemmers opmærksomhed på ethvert spørgsmål, der angår formålet og hensigten med konventionen i det regulerede område.

Artikel XII

1.  Hvis et medlem af kommissionen over for sekretariatschefen fremsætter indsigelse mod et forslag inden 60 dage efter den fremsendelsesdato, der udtrykkeligt angives i sekretariatschefens meddelelse om forslaget, bliver forslaget først retligt bindende efter 40 dage fra den fremsendelsesdato, der særskilt er angivet i meddelelsen til de kontraherende parter om den pågældende indsigelse. Dernæst kan ethvert andet medlem af kommissionen på tilsvarende måde fremsætte indsigelse enten inden udløbet af tillægsfri- sten på de 40 dage eller inden 30 dage fra den fremsendelsesdato, der udtrykkeligt angives i meddelelserne til de kontraherende parter om enhver indsigelse, der fremsættes inden udløbet af den nævnte tillægsfrist på 40 dage, idet i øvrigt den seneste udløbsdato lægges til grund. Forslaget bliver herefter retligt bindende for alle kontraherende parter borset fra parter, som har gjort indsigelse inden udløbet af den eller de forlængede frister for fremsættelse af indsigelser. Er der imidlertid ved udløbet af den eller de forlængde frister fremkommet og opretholdt indsigelser fra et flertal af kommissionens medlemmer, bliver forslaget ikke retligt bindende, medmindre enkelte eller alle medlemmer af kommissionen alligevel aftaler at lade forslaget blive bindende for dem på en dato, de fastsætter.

2.  Et medlem af kommissionen, som har gjort indsigelse mod et forslag, kan til enhver tid frafalde sin indsigelse; med forbehold af indsigelsesproceduren efter denne artikel bliver det vedtagne forslag da straks bindende for det pågældende medlem.

3.  Når der er forløbet et år fra den dag, en foranstaltning er trådt i kraft, kan et medlem af kommissionen til enhver tid give sekretariatschefen meddelelse om, at det ikke ønsker at være forpligtet af foranstaltningen; såfremt meddelelsen ikke trækkes tilbage, ophører foranstaltningen med at være bindende for det pågældende medlem, når der er forløbet et år fra den dag, sekretariatschefen modtog meddelelsen. Når en foranstaltning i overensstemmelse med dette stykke er ophørt med at være bindende for et medlem af kommissionen, ophører foranstaltningen til enhver tid med at være bindende for ethvert andet medlem af kommissionen fra den dag, sekretariatschefen fra det pågældende medlem modtager meddelelse om, at det ikke ønsker at forblive bundet.

4.  Sekretariatschefen giver straks hver af de kontraherende parter meddelelse om:

a) 

modtagelsen af hver enkelt indsigelse og tilbagekaldelse af indsigelse, som omhandlet i stk. 1 og 2;

b) 

den dag på hvilken en foranstaltning bliver bindende i henhold til stk. 1, og

c) 

modtagelsen af hver enkelt af de meddelelser, som er omhandlet i stk. 3.

Artikel XIII

1.  Det almindelige Råd gennemgår og fastlægger på sit årlige møde sammensætningen af kommissionen; denne består af:

a) 

enhver kontraherende part, som deltager i fiskeriet i det regulerede område, og

b) 

enhver kontraherende part, som har givet Det almindelige Råd fyldestgørende bevis for, at parten i det år, hvor det ovennævnte årlige møde finder sted, eller i det følgende kalenderår agter at deltage i fiskeriet i det regulerede område.

2.  Hvert medlem af kommissionen udnævner til denne højst tre repræsentanter; disse kan ved hvert af rådets møder være ledsaget af stedfortrædere, sagkyndige og rådgivere.

3.  Kontraherende parter, der ikke er medlemmer af kommissionen, kan som observatører deltage i kommissionens møder.

4.  Kommissionen vælger en formand og en næstformand; de vælges begge for to år og kan genvælges; de kan dog ikke fungere i hvervet i en længere sammenhængende periode end fire år. Formanden og næstformanden må ikke repræsentere samme medlem af kommissionen.

5.  På anmodning af et medlem af kommissionen kan formanden til den tid og på det sted, han træffer bestemmelse om, indkalde til andre møder end det årlige møde, der er omhandlet i artikel IV.

6.  Kommissionen kan med henblik på at opfylde sine forpligtelser og udføre sine opgaver nedsætte sådanne udvalg og underudvalg, som den finder ønskeligt.

Artikel XIV

1.  Under kommissionens forhandlinger tilkommer der hvert medlem af kommissionen én stemme.

2.  Kommissionen træffer sine afgørelser med et flertal af de stemmer, som for eller imod et anliggende afgives af alle de medlemmer af kommissionen, som er til stede; det forudsættes, at ingen afstemning kan findet sted, medmindre det beslut- ningdsygtige antal, dvs. to tredjedele af kommissionens medlemmer, er til stede.

3.  Kommissionen vedtager bestemmelser om mødernes forløb og om varetagelsen af sine opgaver; den kan om fornødent ændre disse bestemmelser.

Artikel XV

1.  Sekretariatet varetager de løbende forretninger for organisationen, således at denne kan opfylde sine forpligtelser og udføre sine opgaver.

2.  Sekretariatschefen er sekretariatets ledende administrative embedsmand; han udnævnes af Det almindelige Råd i overensstemmelse med de fremgangsmåder og de vilkår, der fastlægges af dette.

3.  Sekretariatets personale udnævnes af sekretariatschefen i overensstemmelse med regler og fremgangsmåder, der fastsættes af Det almindelige Råd.

4.  Med Det almindelige Råd som tilsynsmyndighed tilkommer der sekretariatschefen fuld myndighed over sekretariatsspersonalet; han varetager de øvrige opgaver, som pålægges ham af Det almindelige Råd.

Artikel XVI

1.  Hver kontraherende part afholder udgifterne for sin egen delegation i forbindelse med møder, til hvilke der indkaldes i henhold til denne konvention.

2.  Det almindelige Råd vedtager organisationens årlige budget.

3.  Det almindelige Råd fastsætter i henhold til nedenstående retningslinjer de beløb, hvormed de kontraherende parter skal bidrage til det årlige budget:

a) 

10 % af budgettet fordeles på kyststaterne i forhold til deres nominelle fangster i konventionsområdet i løbet at det år, der udløber to år før regnskabsårets begyndelse;

b) 

30 % af budgettet fordeles ligeligt på alle kontraherende parter; og

c) 

60 % af budgettet fordeles på alle kontraherende parter i forhold til deres nominelle fangster i konventionsområdet i løbet af det år, der udløber to år før regnskabsårets begyndelse.

Ved nominelle fangster som ovenfor anført forstås indrapporterede fangster af arter, der er opført i bilag I, der udgør en integrerende del af denne konvention.

4.  Sekretariatschefen giver hver kontraherende part meddelelse om det bidrag, den pågældende part skal yde i henhold til stk. 3; den kontraherende part indbetaler snarest derefter sit bidrag til organisationen.

5.  Medmindre Det almindelige Råd træffer anden bestemmelse, betales bidragene i valutaen i det land, hvor organisationen har sit sæde.

6.  Med forbehold af stk. 11 vedtager Det almindelige Råd på sit første møde budgettet for den tilbageværende del af det første finansår, i hvilket organisationen fungerer; sekretariatschefen tilsender de kontraherende parter eksemplarer af budgettet og vedlægger en meddelelse om deres respektive bidrag.

7.  For så vidt angår følgende finansår, skal sekretariatschefen senest 60 dage inden det årlige møde i organisationen, på hvilket budgettet skal drøftes, tilsende hver af de kontraherende parter et udkast til det årlige budget samt en oversigt over bidragene.

8.  En kontraherende part, der i løbet af et regnskabsår tiltræder denne konvention, yder for det pågældende år et delbidrag, som i overensstemmelse med denne artikel beregnes i forhold til de tilbageværende fulde måneder i regnskabsåret.

9.  Medmindre Det almindelige råd træffer anden bestemmelse, mister en kontraherende part, som i to på hinanden følgende år ikke har betalt sine bidrag, retten til at afgive stemme og fremsætte indsigelser i henhold til denne konvention, indtil vedkommende part har opfyldt sine forpligtelser.

10.  Organisationens regnskaber revideres hvert år af udefra kommende revisorer, som udpeges af Det almindelige Råd.

11.  Såfremt konventionen træder i kraft den 1. januar 1979, træder bestemmelserne i bilag II, der udgør en integrerende del af denne konvention, i stedet for bestemmelserne i stk. 6.

Artikel XVII

De kontraherende parter er enige om at træffe sådanne foranstaltninger, herunder anvendelse af sanktioner for overtrædelser, som er nødvendige for effektivt af gennemføre konventionens bestemmelser og for at iværksætte de foranstaltninger, som i henhold til artikel XI, stk. 7, er bindende, og i henhold til artikel XXIII er trådt i kraft. Alle kontraherende parter indsender hvert år til kommissionen en redegørelse med angivelse af de foranstaltninger, som parterne har truffet med henblik herpå.

Artikel XVIII

De kontraherende parter er enige om, at de i det regulerede område vil opretholde og gennemføre en sådan ordning for fælles international håndhævelse, som er gældende i henhold til artikel XXIII eller er ændret ved foranstaltninger, som omhandlet i artikel XI, stk. 5. Denne ordning skal omfatte bestemmelser om, at de kontraherende parter på grundlag af gensidighed har ret til at borde og inspicere fartøjer, og om at flagstaten foretager retsforfølgning og fastsætter sanktioner på grundlag af bevisligheder, der fremkommer i forbindelse med bordingen og inspektionen. En rapport om iværksat retsforfølgning og om pålagte sanktioner optages i den årlige redegørelse, der er nævnt i artikel XVII.

Artikel XIX

De kontraherende parter vedtager, at de vil henlede opmærksomheden hos alle stater, der ikke er part i konventionen, på ethvert spørgsmål, som angår fiskeri, som i det regulerede område udøves af de pågældende staters egne borgere eller fartøjer, og som synes ar indvirke negativt på bestræbelserne for at realisere målene ifølge denne konvention. De kontraherende parter vedtager endvidere, at de, når det findes hensigtsmæssigt, vil drøfte hvilke foranstaltninger, der bør træffes for at fjerne sådanne negative virkninger.

Artikel XX

1.  Konventionsområdet opdeles i videnskabelige og statistiske underområder, afsnit og underafsnit, hvis grænser er fastsat i bilag III til denne konvention.

2.  På anmodning af Det videnskabelige Råd kan Det almindelige Råd med et flertal på to tredjedele af stemmerne fra samtlige kontraherende parter ændre grænserne for de i bilag III anførte videnskabelige og statistiske underområder, afsnit og underafsnit: det forudsættes, ar hver af de kyststater, som har jurisdiktion over nogen del af det pågældende område, er indforstået hermed.

3.  På anmodning af fiskerikommissionen og efter høring ar Der videnskabelige Råd kan Det almindelige Råd, hvis det af administrative grunde findes nødvendigt, med et flertal på to tredjedele af stemmerne fra samtlige kontraherende parter opdele det regulerede område i passende, regulerede afsnit og underafsnit, der igen kan ændres efter samme fremgangsmåde. Grænserne for sådanne afsnit og underafsnit skal fastlægges i bilag III.

4.  Bilag III til denne konvention udgør en integrerende del af konventionen enten i sin nuværende udformning, eller som den fra tid ril anden bliver ændrer i henhold til denne artikel.

Artikel XXI

1.  Enhver kontraherende part kan fremsætte forslag til ændring af denne konvention; ændringerne overvejes og behandles af Det almindelige Råd på det årlige mode eller på et ekstraordinært møde. Ethvert ændringsforslag sendes til sekretariatschefen senest 90 dage for det møde, på hvilket forslaget påtænkes behandlet, og sekretariatschefen sender straks ændringsforslaget ril alle kontraherende parter.

2.  Ændringsforslag ril konventionen vedtages af Det almindelige Råd med et flertal på tre fjerdedele af stemmerne fra samtlige kontraherende parter, og ordlyden af det vedtagne forslag meddeles de kontraherende parter af depositarregeringen.

3.  En ændring får virkning i forhold til alle kontraherende parter 120 dage efter den fremsendelses- dato, der udtrykkeligt angives i depositarregeringens meddelelse om, at den fra tre fjederdele af samtlige kontraherende parter har modtaget skriftlig meddelelse om godkendelse; denne virkning indtræder dog ikke, såfremt en anden kontraherende part over for depositarregeringen gør indsigelse mod ændringsforslaget inden 90 dage efter den fremsendelsesdato, der udtrykkeligt angives i depositarregeringens meddelelse om modtagelsen af meddelelser om sådan godkendelse; i sådanne tilfælde får ændringen ingen virkning for nogen af de kontraherende parter. En kontraherende part, som har gjort indsigelse mod et ændringsforslag, kan til enhver tid frafalde sin indsigelse. Hvis alle indsigelser mod er ændringsforslag frafaldes, får ændringsforslaget virkning i forhold til alle kontraherende parter 120 dage efter den fremsendelsesdato, der udtrykkeligt angives i depositarregeringens meddelelse om sin modtagelse af den sidste frafaldserklæring.

4.  En part, som bliver kontraherende part i denne konvention, efter at et ændringsforslag er blevet vedtaget i overensstemmelse med stk. 2, anses at have godkendt det pågældende ændringsforslag.

5.  Depositarregeringen giver straks alle kontraherende parter meddelelse dels om sin modtagelse af godkendelse af ændringsforslag, af indsigelser eller af frafald af indsigelser, dels om ændringsforslags ikrafttrædelse.

Artikel XXII

1.  De parter, der var repræsenteret ved den diplomatiske konference om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, som blev holdt i Ottawa fra den 11.-21. oktober 1977 kan indtil 31. december 1978 i Ottawa undertegne denne konvention. Efter dette tidspunkt er konventionen åben for tiltrædelse.

2.  Denne konvention skal ratificeres, anerkendes eller godkendes af signatarstaterne; ratifikations-, anerkendelses· eller godkendelsesdokumenterne deponeres hos den canadiske regering, som i denne kon- veniton benævnes »depositarregeringen«.

3.  Denne konvention træder i kraft den første dag i januar, når mindst seks signatarstater, herunder mindst en, som har jurisdiktion over fiskeriet i farvande, der hører til konventionsområdet, har deponeret deres ratifikations-, anerkendelses- eller godken- delsesdokumenter.

4.  Enhver part, som ikke har undertegnet denne konvention, kan tiltræde den ved en skriftlig meddelelse til depositarregeringen. Tiltrædelseserklæringer, der af depositarregeringen modtages før konventionens ikrafttrædelsesdato, får virkning sidstnævnte dag. Tiltrædelseserklæringer, som af depositarregeringen modtages efter konventionens ikrafttrædelsesdato, får virkning fra den dag, de modtages af depositarregeringen.

5.  Depositarregeringen giver samtlige signatarstater meddelelse om ratifikations-, billigelse- og godken- delseserklæringer, samt om alle tiltrædelsesdokumenter, den modtager.

6.  Depositarregeringen sammenkalder organisationen til et stiftende møde, der afholdes senest seks måneder, efter at konventionen er trådt i kraft, og underretter senest en måned før den dag, mødet skal afholdes, alle kontraherende parter om den foreløbige dagsorden.

Artikel XXIII

Ved denne konventions ikrafttræden vil ethvert forslag, som var blevet indsendt eller allerede var gældende i henhold til artikel VIII i den internationale konventionen af 1949 om fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (ICNAF-konventionen), med forbehold af ICNAF-konventionens bestemmelser, for så vidt angår det regulerede område, blive en retligt bindende foranstaltning i forhold til de kontraherende parter; denne virkning indtræder straks, såfremt forslaget allerede havde fået virkning i henhold til ICNAF-konventionen, og ellers på det tidspunkt, hvor forslaget får virkning i henhold til den nævnte konvention. Med forbehold af artikel VII, stk. 3, forbliver alle sådanne foranstaltninger retligt bindende i forhold til hver af de kontraherende parter, indtil foranstaltningen ophører eller afløses af en foranstaltning, der i henhold til artikel XI i denne konvention bliver retligt bindende; det forudsættes, at en sådan afløsning ikke kan få virkning, før denne konvention har været gældende i et år.

Artikel XXIV

1.  Enhver kontraherende part kan pr. 31. december i et givet år udtræde af konventionen ved senest 30. juni samme år at give meddelelse herom til depositarregeringen; denne fremsender genparter af meddelelsen til de øvrige kontraherende parter.

2.  Enhver anden kontraherende part kan herefter udtræde af konventionen pr. 31. december samme år ved at give meddelelse herom til depositarregeringen inden for en måned, efter at parten har modtaget en genpart af den udtrædelsesmeddelelse, der er afgivet i overensstemmelse med stykke 1.

Artikel XXV

1.  Konventionens originale tekst deponeres hos den canadiske regering, som fremsender bekræftede genparter deraf til alle signatarstater og til tiltrædende parter.

2.  Depositarregeringen lader denne konvention registrere i De forenede Nationers sekretariat.

Til bekræftelse heraf har undertegnede behorigt befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i Ottawa, den 24. oktober 1978 i ét eksemplar på engelsk og fransk, hvilke tekster har samme gyldighed.

BILAG I TIL KONVENTIONEN

Liste over arter, for hvilke der fastsættes nominelle fangster, til brug ved beregningen af det årlige budget i henhold til artikel XVITorsk ...

Gadus morhua

Kuller ...

Melanogrammus eaglefinus

Rødfisk ...

Sebastes marinus

Kulmule ...

Merluccius bilinearis

Skægbrosmer ...

Urophycis chuss

Sej ...

Pollachius virens

Håising ...

Hippoglossoides platessoides

Skærising ...

Glyptocephalus cynoglossus

Ising ...

Limanda ferruginea

Hellefisk ...

Reinhardtius hippoglossoides

Skolæst ...

Macrourus rupestris

Sild ...

Clupea harengus

Makrel ...

Scomber scombrus

Butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Guldlaks ...

Argentina silus

Lodde ...

Mallotus villosus

Tiarmet blæksprutte (langfinnet) ...

Loligo pealei

Tiarmet blæksprutte (kortfinnet) ...

Illex illecebrosus

Rejer ...

Pandalus-arter

BILAG II TIL KONVENTIONEN

Finansielle overgangsbestemmelser

1. En kontraherende part, der også i hele 1979 er kontraherende part i den internationale konvention om fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, bidrager ikke til organisationens udgifter i nævnte år. Andre kontraherende parter, som har deponeret deres ratifikations-, billigelseseller godkendelsesdokumenter, eller som har tiltrådt konventionen inden den 31. december 1979, skal bidrage med det i vedlagte tillæg anførte beløb. Bidraget fra kontraherende parter, der ikke er anført i tillægget, fastsættes af Det almindelige Råd.

2. De kontraherende parter indbetaler de bidrag, der skyldes i medfør af stk. 1, enten snarest muligt efter 1. januar 1979 eller efter deres tiltrædelse af konventionen; herved lægges den seneste dato til grund.

Tillæg til Bilag II til konventionenKontraherende part

Bidrag 1979

(in $)

Bulgarien

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Danmark (Færøerne)

6 473

Den tyske demokratiske Republik

19 266

Det europæiske økonomiske Fællesskab

74 254

Island

12 293

Japan

16 697

Norge

21 107

Polen

29 316

Portugal

22 716

Rumænien

15 472

Spanien

26 224

USA

29 947

USSR

72 133

BILAG III TIL KONVENTIONEN

Videnskabelige og statistiske underområder, afsnit og underafsnit

De i artikel XX i denne konvention omhandlede videnskabelige og statistiske underområder, afsnit og underafsnit er følgende:

▼M1

1. a) 

Underområde 0

Den del af konventionsområdet, der mod syd er afgrænset af en linje, som forløber ret øst fra et ,punkt på 61o 00' nordlig bredde og 65o 00' vestlig længde til et punkt på 61o 00' nordlig bredde og 59o 00' vestlig længde og derfra i sydøstlig retning langs en kompaslinje til et punkt på 60o 12' nordlig bredde og 57o 13' vestlig længde; derefter mod øst afgrænset af en række geodætiske linjer, der forbinder følgende punkter:Punkt nr.

Bredde

Længde

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

og derfra ret nord til 78o 10 nordlig bredde; mod vest afgrænset af en linje, der begynder på 61o00' nordlig bredde og 65o 00' vestlig længde og forløber i nordvestlig retning langs en kompaslinje til Baffin Islands kyst ved East Bluff (61o 55' nordlig bredde og 66o 20' vestlig længde) og derfra i nordlig retning langs Baffin Islands, Bylot Islands, Devon Islands og Ellesmere Islands kyster, idet den følger den 80. vestlige længdegrad i farvandet mellem disse øer til 78o 10' nordlig bredde; mod nord afgrænset af den breddegrad, der forløber på 78o 10' nordlig bredde

▼B

1. b) 

Underområde 0 består af to afsnit:Afsnit 0-A

—  Den del af underområdet, der ligger nord for 66o15' nordlig bredde.

Afsnit 0-B

—  Den del af underområdet, der ligger syd for 66o15' nordlig bredde.

▼M1

2. α) 

Underområde 1

Den del af konventionsområdet, der ligger øst for underområde 0 og nord og øst for en kompaslinje, der forbinder et punkt beliggende på 60o 12' nordlig bredde og 57o 13' vestlig længde med et punkt på 52o 15' nordlig bredde og 42o 00' vestlig længde.

▼B

2. b) 

Underområde 1 består af seks afsnit:Afsnit 1-A

—  Den del af underområdet, der ligger nord for 68o50' nordlig bredde (Christianshåb).

Afsnit 1-B

—  Den del af underområdet, der ligger mellem 66o15' nordlig bredde (5 sømil nord for Umanarsugssuak) og 68o50' nordlig bredde (Christianshåb).

Afsnit 1-C

—  Den del af underområdet, der ligger mellem 64o15' nordlig bredde (4 sømil nord for Godthåb) og 66o15' nordlig bredde (5 sømil nord for Umanarsugssuak).

Afsnit 1D

—  Den del af underområdet, der ligger mellem 62o30' nordlig bredde (Frederikshåb Isblink) og 64o15' nordlig bredde (4 sømil nord for Godthåb).

Afsnit 1E

—  Den del af underområdet, der ligger mellem 60o45' nordlig bredde (Cape Desolation) og 62o30' nordlig bredde (Frederikshåb Isblink).

Afsnit 1F

—  Den del af underområdet, der ligger syd for 60o45' nordlig bredde (Cape Desolation).

3. α) 

Underområde 2

Den del af konventionsområdet, der ligger øst for 64o30' vestlig længde i Hudson Strædet, syd for underområde 0, syd og vest for underområde 1 og nord for 52o15' nordlig bredde.

3. b) 

Underområde 2 består af tre afsnit:Afsnit 2G

—  Den del af underområdet, der ligger nord for 57o40' nordlig bredde (Cape Mugford).

Afsnit 2H

—  Den del af underområdet, der ligger mellem 55o20' nordlig bredde (Hopedale) og 57o40' nordlig bredde (Cape Mugford).

Afsnit 2J

—  Den del af underområdet, der ligger syd for 55o20' nordlig bredde (Hopedale).

4. α) 

Underområde 3

Den del af konventionsområdet, der ligger syd for 52o15' nordlig bredde, og øst for en linje, der forløber ret nord fra Cape Bauld på Newfoundlands nordkyst til 52o15' nordlig bredde; nord for 39o00' nordlig bredde; og øst og nord for en kompaslinje, der begynder på 39o00' nordlig bredde og 50o00' vestlig længde og forløber i nordvestlig retning gennem et punkt på 43o30' nordlig bredde og 55o00' vestlig længde i retning af et punkt på 47o50' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, indtil det skærer en ret linje, der forbinder Cape Ray på Newfoundlands kyst med Cape North på Cape Breton Island; derfra i nordøstlig retning langs med ovennævnte linje til Cape Ray.

4. b) 

Underområde 3 består af 6 afsnit:Afsnit 3K

—  Den del af underområdet, der ligger nord for 49o15' nordlig bredde (Cape Freels, Newfoundland).

Afsnit 3L

—  Den del af underområdet, der ligger mellem Newfoundlands kyst fra Cape Freels til Cape St. Mary og en linje, der drages således: Den begynder ved Cape Freels, derfra ret øst til 46o30', vestlig længde, derfra ret syd til 46o00' nordlig bredde, derfra ret vest til 54o30' vestlig længde, derfra langs en kompaslinje til Cape St. Mary, Newfoundland.

Afsnit 3M

—  Den del af underområdet, der ligger syd for 49o15' nordlig bredde og øst for 46o30' vestlig længde.

Afsnit 3N

—  Den del af underområdet, der ligger syd for 46o00' nordlig bredde og mellem 46o30' vestlig længde og 51o00' vestlig længde.

Afsnit 3-O

—  Den del af underområdet, der ligger syd for 46o00' nordlig bredde og mellem 51o00' vestlig længde og 54o30' vestlig længde.

Afsnit 3P

—  Den del af underområdet, der ligger syd for Newfoundlands kyst og vest for en linje, der forløber fra Cape St. Mary, Newfoundland, til et punkt på 46o00 nordlig bredde og 54o30' vestlig længde, derfra ret syd til grænsen af underområdet.

Afsnit 3P opdeles i 2 underafsnit:3Pn

—  Det nordvestlige underafsnit — Den del af afsnit 3P, der ligger nord vest for en linje, der forløber fra Burgeo Island, Newfoundland, i næsten sydvestlig retning til et punkt på 46o50' nordlig bredde og 58o50' vestlig længde.

3Ps

—  Det sydøstlige underafsnit — Den del af afsnit 3P, der ligger sydøst for den linje, der er fastlagt for underafsnit 3Pn.

5. α) 

Underområde 4

Den del af konventionsområdet, der ligger nord for 39o00" nordlig bredde, vest for underområde 3 og øst for en linje, der drages således: Den begynder ved endepunktet for den internationale grænse mellem Amerikas forenede Stater og Canada i Grand Manan Channel, i et punkt på 44o46' 35, 346" nordlig bredde og 66o54' 11, 253" vestlig længde; derfra ret syd til 43o50' nordlig bredde; derfra ret vest til 67o40' vestlig længde; derfra ret syd til 42o20' nordlig bredde; derfra ret øst tilet punkt på 66o00' vestlig længde; derfra langs en kompas- linje i sydøstlig retning til et punkt på 42o00' nordlig bredde og 65o40' vestlig længde; og derfra ret syd til 39o00' nordlig bredde.

5. b) 

Underområde 4 opdeles i seks afsnit:Afsnit 4R

—  Den del af underområdet, der ligger mellem Newfoundlands kyst fra Cape Bauld til Cape Ray og en linje, der drages således: Den begynder ved Cape Bauld, derfra ret nord til 52o15' nordlig bredde, derfra ret vest til Labradors kyst, derfra langs Labradors kyst til endepunktet for grænsen Labrador-Quebec, derfra langs en kompaslinje i sydvestlig retning til er punkt på 49o25' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, derfra ret syd til et punkt på 47o50' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i sydøstligretning til det punkt, hvor grænsen for underområde 3 skærer den rette linje, der forbinder Cape North, Nova Scotia med Cape Ray, Newfoundland, og derfra til Cape Ray, Newfoundland.

Afsnit 4S

—  Den del af underområdet, der ligger mellem Quebec-provinsens sydkyst fra endepunktet for grænsen mellem Labrador og Quebec til Pte. des Monts og en linie, der drages således: Den begynder ved Pte. des Monts og forløber derfra ret øst til et punkt på 49o25' nordlig bredde og 64o40' vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i øst-sydøstlig retning til et punkt på 47o50' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, derfra ret nord til et punkt på 49o25' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i nordøstlig retning til endepunktet for grænsen mellem Labrador og Quebec.

Afsnit 4T

—  Den del af underområdet, der ligger mellem Nova Scotias, New Brunswicks og Quebecs kyster, fra Cape North til Pte. des Monts og en linje, der drages således: Den begynder ved Pte. des Monts, derfra ret øst ril et punkt på 49o25' nordlig bredde og 64o40' vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i sydøstlig retning til et punkt på 47o50' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i sydlig retning til Cape North, Nova Scotia.

Afsnit 4V

—  Den del af underområdet, der ligger mellem Nova Scotias kyst mellem Cape North og Fourchu og en linje, der drages således: den begynder ved Fourchu, derfra langs en kompaslinje i østlig retning til et punkt på 45o40' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, derfra ret syd langs med den tresindstyvende vestlige længdegrad til 44o10' nordlig bredde, derfra ret øst til 59o00' vestlig længde, derfra ret syd til 39o00' nordlig bredde, derfra ret øst til et punkt, hvor grænsen mellem underområde 3 og 4 støder op til 39o00' nordlig bredde, derfra langs grænsen mellem underområde 3 og 4 og en linje, der fortsætter i nordvestlig retning til et punkt på 47o50' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, og derfra langs en kompaslinje i sydlig retning til Cape North, Nova Scotia;

Afsnit 4 V opdeles i to underafsnit:4 Vn

—  Det nordlige underafsnit — Den del af afsnit 4V, der ligger nord for 45 o40' nordlig bredde.

4 Vs

—  Det sydlige underafsnit — Den del af afsnit 4V, der ligger syd for 45o40' nordlig bredde.Afsnit 4 W

—  Den del af underområdet, der ligger mellem Nova Scotias kyst mellem Halifax og Fourchu og en linje, der drages således: Den begynder ved Fourchu, derfra langs en kompaslinje i østlig retning til et punkt på 45o40' nordlig bredde og 60o00' vestlig længde, derfra ret syd langs 60o00' vestlig længde til 44o10' nordlig bredde, derfra ret øst til 59o00' vestlig længde, derfra ret syd til 39o00' nordlig bredde, derfra ret vest til 63o20' vestlig længde, derfra ret nord til et punkt på 44o20' nordlig bredde, derfra langs en kompaslinje i nordvestlig retning til Halifax, Nova Scotia.

Afsnit 4X

—  Den del af underområdet, der ligger mellem den vestlige grænse for underafsnit 4 og New Brunswicks og Nova Scotias kyst fra endepunktet for grænsen mellem New Brunswick og Maine til Halifax, og en linje, der drages således: den begynder ved Halifax, derfra langs en kompaslinje i sydøstlig retning til et punkt på 44o20' nordlig bredde og 63 o20' vestlig længde', derfra ret syd til 39o00' nordlig bredde og derfra ret vest til 65o40' vestlig længde.

6. α) 

Underområde 5

Den del af konventionsområdet, der ligger vest for den vestlige grænse for underområde 4, nord for 39o00' nordlig bredde og øst for 71o40' vestlig længde.

6. b) 

Underområde 5 består af to afsnit:Afsnit 5Y

—  Den del af underområdet, der ligger mellem Maines, New Hampshires og Massachusetts' kyster fra grænsen mellem Maine og New Brunswick til 70o00' vestlig længde på Cape Cod (ved ca. 42o00' nordlig bredde) og en linje, der drages således: den begynder i et punkt på Cape Cod ved 70o00' vestlig længde (ved ca. 42o nordlig bredde) derfra ret nord til 42o20' nordlig bredde, derfra ret øst til 67o40' vestlig længde ved grænsen for underområde 4 og 5, og derfra langs denne grænse til grænsen for Canada og De forenede Stater.

Afsnit 5Z

—  Den del af underområdet, der ligger syd og øst for afsnit 5Y.

Afsnit 5Z opdeles i to dele, en østlig del og en vestlig del:5Ze

—  Østlig del — Den del af afsnit 5Z, der ligger øst for 70o00' vestlig længde.

5Zw

—  Vestlig del — Den del af afsnit 5Z, der ligger vest for 70o00' vestlig længde.

7. α) 

Underområde 6

Den del af konventionsområdet, der afgrænses af en linje, der begynder i et punkt på Rhode Islands kyst på 7Io40' vestlig længde og derfra forløber ret syd til 39o00' nordlig bredde, derfra ret øst til 42o00' vestlig længde, derfra ret syd til 35o00' nordlig bredde, derfra ret vest til Nordamerikas kyst, derfra nord langs med Nordamerikas kyst til et punkt på Rhode Island på 71o40' vestlig længde.

7. b) 

Underområde 6 består af otte afsnit:Afsnit 6A

—  Den del af underområdet, der ligger nord for 39o00' nordlig bredde og vest for underområde 5.

Afsnit 6B

—  Den del af underområdet, der ligger vest for 70o00' vestlig længde, syd for 39o00' nordlig bredde og nord og vest for en linje, der forløber mod vest langs med den syvogtredivte nordlige breddegrad til 76o00' vestlig længde og derfra ret syd til Cape Henry, Virginia.

Afsnit 6C

—  Den del af underområdet, der ligger vest for 70o00' vestlig længde og syd for 35o00' nordlig bredde.

Afsnit 6D

—  Den del af underområdet, der ligger øst for afsnit 6B og 6C og vest for 65 o00' vestlig længde.

Afsnit 6E

—  Den del af underområdet, der ligger øst for afsnit 6D og vest for 60o00' vestlig længde.

Afsnit 6F

—  Den del af underområdet, der ligger øst for afsnit 6E og vest for 55o00' vestlig længde.

Afsnit 6G

—  Den del af underområdet, der ligger øst for afsnit 6F og vest for 50o00' vestlig længde.

Afsnit 6H

—  Den del af underområdet, der ligger øst for afsnit 6G og vest for 42o00' vestlig længde.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.( ) Den danske udgave af konventionen er udarbejdet af Generalsekretariatet for Rådet for De europæiske Fællesskaber, idet konventionen kun er udfærdiget og undertegnet på fransk og engelsk.

( ) Den danske udgave af konventionen er udarbejdet af Generalsekretariatet for Rådet for De europæiske Fællesskaber, idet konventionen kun er udfærdiget og undertegnet på fransk og engelsk.