5.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 463/6


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. oktober 2022 — Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. mod Bank Handlowy w Warszawie S.A. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen)

(Sag C-64/21) (1)

(Præjudiciel forelæggelse - direktiv 86/653/EØF - artikel 7, stk. 1, litra b) - selvstændige handelsagenter - forretning afsluttet med en tredjemand, hvis kunder handelsagenten tidligere har skaffet - vederlag - spørgsmålet, om agentens ret til provision er af præceptiv eller deklaratorisk karakter)

(2022/C 463/07)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Sagsøgt: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Konklusion

Artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter

skal fortolkes således, at

den ret, som denne bestemmelse tillægger en uafhængig handelsagent til at modtage provision for en forretning, der er afsluttet i agenturkontraktperioden med en tredjemand, som agenten tidligere har skaffet som kunde for så vidt angår lignende forretninger, kan fraviges ved aftale.


(1)  EUT C 182 af 10.5.2021.