5.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 42/25


Rettens kendelse af 27. november 2017 — HeidelbergCement mod Kommissionen

(Sag T-902/17) (1)

((Annullationssøgsmål - konkurrence - fusioner - markedet for grå cement i Kroatien - afgørelse om at indlede den nærmere undersøgelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 139/2004 - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål - forberedende akt - afvisning))

(2018/C 042/37)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Tyskland) (ved advokaterne U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler og H. Weiß)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved A. Dawes, H. Leupold og T. Vecchi, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand støttet på artikel 263 TEUF om annullation af Kommissionens afgørelse C(2016) 6591 final af 10. oktober 2016 om at indlede den nærmere undersøgelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 med henblik at efterprøve om HeidelbergCements og Schwenk Zement KG’s erhvervelse af kontrollen med Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. og Cemex Hrvatska d.d. gennem Duna-Dráva Cement Kft er forenelig med det indre marked.

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

HeidelbergCement AG bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 53 af 20.2.2017.