14.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 302/8


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. juli 2015 — A mod B (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien)

(Sag C-184/14) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område - kompetence vedrørende underholdspligt - forordning (EF) nr. 4/2009 - artikel 3, litra c) og d) - anmodning om underhold til mindreårige børn, der fremsættes samtidig med en sag om separation mellem forældrene, og som er indgivet i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor børnene har deres sædvanlige bopæl))

(2015/C 302/10)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Error! Reference source not found.

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A

Sagsøgt: B

Konklusion

Artikel 3, litra c) og d), i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt skal fortolkes således, at når en sag om separation eller brud på det ægteskabelige bånd mellem et mindreårigt barns forældre indbringes for en domstol i en medlemsstat, og en sag om forældreansvar vedrørende dette barn indbringes for en domstol i en anden medlemsstat, er en anmodning om underholdspligt vedrørende det samme barn kun accessorisk i forhold til sagen vedrørende forældreansvar som omhandlet i forordningens artikel 3, litra d).


(1)  EUT C 194 af 24.6.2014.