15.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/26


Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 26. juni 2014 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mod Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal do Trabalho de Porto — Portugal)

(Sag C-264/12) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - procesreglementets artikel 53, stk. 2 - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - national lovgivning, der gennemfører lønnedskæringer for bestemte ansatte i den offentlige sektor - manglende gennemførelse af EU-retten - Domstolen åbenbart inkompetent))

2014/C 315/39

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal do Trabalho de Porto

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Sagsøgt: Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA

Konklusion

Det er åbenbart, at Den Europæiske Unions Domstol ikke har kompetence til at behandle den anmodning om præjudiciel afgørelse, der er indgivet af Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal) ved afgørelse af 22. maj 2012 (sag C-264/12).


(1)  EUT C 209 af 14.7.2012.