26.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/62


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340

af 17. december 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (1), særlig artikel 11, stk. 5, og artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/1369 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2013 (2), (EU) 2019/2014 (3), (EU) 2019/2015 (4), (EU) 2019/2016 (5), (EU) 2019/2017 (6) og (EU) 2019/2018 (7) (herefter de »ændrede forordninger«) blev der fastsat bestemmelser om energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg.

(3)

For at undgå forvirring hos producenter og nationale markedsovervågningsmyndigheder om, hvilke værdier der skal medtages i den tekniske dokumentation og indlæses i produktdatabasen, og vedrørende verifikationstolerancer bør der tilføjes en definition af udtrykket »oplyste værdier«.

(4)

Der bør være tilstrækkelig teknisk dokumentation til, at markedsovervågningsmyndighederne kan kontrollere de offentliggjorte værdier på energimærket og i produktdatabladet. I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2017/1369 skal modellens oplyste værdier indlæses i produktdatabasen.

(5)

De relevante produktparametre bør måles eller beregnes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder. Disse metoder bør tage hensyn til de mest avancerede anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder, hvis det er muligt, harmoniserede standarder som vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (8).

(6)

Produkter, der indeholder lyskilder, hvorfra disse lyskilder ikke kan adskilles med henblik på kontrol, uden at en eller flere lyskilder beskadiges, bør prøves som lyskilder i forbindelse med vurdering og verifikation af overensstemmelsen.

(7)

Der er endnu ikke udarbejdet harmoniserede standarder for elektroniske skærme, og de eksisterende relevante standarder omfatter ikke alle nødvendige regulerede parametre, navnlig for så vidt angår højt dynamikområde og automatisk lysstyrkeregulering. Indtil de europæiske standardiseringsorganer for disse produktkategorier har vedtaget harmoniserede standarder, bør de foreløbige metoder som omhandlet i denne forordning eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, anvendes med henblik på at sikre sammenlignelighed af målinger og beregninger.

(8)

Vertikale køle/fryseapparater med statisk køl/frys med uigennemsigtige døre er professionelle køle/fryseapparater, der er defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 (9), og de bør derfor ikke være omfattet af delegeret forordning (EU) 2019/2018.

(9)

Terminologien og prøvningsmetoderne i forordning (EU) 2019/2018 er i overensstemmelse med terminologien og prøvningsmetoderne vedtaget i EN 16901, EN 16902, EN 50597 og EN ISO 23953-2 samt EN 16838.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er drøftet i konsultationsforummet og med medlemsstaternes eksperter i overensstemmelse med artikel 14 og 17 i forordning (EU) 2017/1369.

(11)

Delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2013

I delegeret forordning (EU) 2019/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra g), affattes således:

»g)

elektroniske skærme, der er komponenter eller delkomponenter som defineret i artikel 2, nr. 2), i direktiv 2009/125/EF«.

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 10) affattes således:

»10)

»HiNA«: høj netværksadgang som defineret i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 (*1)

(*1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand (EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45).«"

b)

Nr. 17) udgår.

3)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

4)

Bilag I, II, III, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2014

I delegeret forordning (EU) 2019/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

2)

Bilag I, IV, V, VI, VIII IX og X ændres som anført i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2015

I delegeret forordning (EU) 2019/2015 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 3), affattes således:

»3)

»omgivende produkt«: et produkt, der indeholder en eller flere lyskilder og/eller separate styreanordninger, herunder, men ikke begrænset til, lysarmaturer, der kan skilles ad for at muliggøre en separat kontrol af den/de indeholdte lyskilde(r), husholdningsapparater med lyskilde(r) og møbler (hylder, spejle, udstillingsskabe) med lyskilde(r)«.

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

b)

Stk. 1, litra i), affattes således:

»i)

der uanset artikel 11, stk. 13, litra b), i forordning (EU) 2017/1369, efter anmodning fra forhandlere og i overensstemmelse med artikel 4, litra e), leveres trykte energimærker til reskalering af produkter i form af en selvklæbende mærkat af samme størrelse som det allerede eksisterende energimærke.«.

c)

Følgende indsættes som stk. 1a:

»1a   Uanset artikel 11, stk. 13, litra a), i forordning (EU) 2017/1369, skal leverandøren, når en lyskilde bringes i omsætning, levere den sammen med det eksisterende energimærke indtil 31. august 2021 og med det reskalerede energimærke fra den 1. september 2021. Leverandøren kan vælge allerede at levere lyskilder, der er bragt i omsætning i perioden fra den 1. juli til den 31. august 2021, med det reskalerede mærke, hvis der ikke er bragt lyskilder af samme model eller ækvivalente modeller i omsætning inden den 1. juli 2021. I så fald må forhandleren ikke udbyde disse lyskilder til salg før 1. september 2021. Leverandøren underretter den pågældende forhandler om denne konsekvens så hurtigt som muligt, herunder når sådanne lyskilder indgår i leverandørens tilbud til forhandlerne.«.

3)

Artikel 4, litra e), affattes således:

»e)

uanset artikel 11, stk. 13, i forordning (EU) 2017/1369, erstattes eksisterende energimærker på lyskilder på salgssteder af de reskalerede energimærker på en sådan måde, at de eksisterende energimærker dækkes, herunder når de er trykt på eller fastgjort til emballagen, senest 18 måneder efter, at denne forordning er taget i anvendelse, og de reskalerede energimærker vises ikke før den dato.«.

4)

Artikel 10, sidste afsnit, affattes således:

»Den anvendes fra den 1. september 2021. Artikel 3, stk. 1, litra b), anvendes dog fra den 1. maj 2021, og artikel 3, stk. 2, litra a), anvendes fra den 1. marts 2022.«.

5)

Bilag I, III, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag III til denne forordning.

Artikel 4

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2016

I delegeret forordning (EU) 2019/2016 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 31), affattes således:

»31)

»transportabelt køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, som anvendes steder, hvor der ikke er adgang til tilslutninger til elnettet, og som bruger elektricitet med ekstra lav spænding (< 120V jævnstrøm) eller brændstof, eller begge dele, som energikilde til kølefunktionen, inklusive køle/fryseapparater, som udover at køre på elektricitet med ekstra lav spænding eller brændstof, eller begge dele, kan tilsluttes elnettet med en ekstern AC/DC-omformer, der købes separat. Et apparat, som bringes i omsætning med en medfølgende AC/DC-omformer, betragtes ikke som et transportabelt køle/fryseapparat«.

2)

Artikel 3, stk. 1, litra b, affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

3)

Artikel 11, sidste stykke, affattes således:

»Den finder anvendelse fra den 1. marts 2021. Artikel 10 anvendes imidlertid fra den 25. december 2019, artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), anvendes fra den 1. november 2020, og forpligtelsen til at oplyse energieffektivitetsklassen for lyskildeparametrene som omhandlet i bilag V, tabel 6, anvendes fra den 1. marts 2022.«.

4)

Bilag I, II, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag IV til denne forordning.

Artikel 5

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2017

I delegeret forordning (EU) 2019/2017 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

2)

Bilag I, II, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag V til denne forordning.

Artikel 6

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2018

I delegeret forordning (EU) 2019/2018 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra j), affattes således:

»j)

hjørne-, kurve-, og karruselkøle/fryseapparater«.

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 15) affattes således:

»15)

»hjørne-/kurvekøle/fryseapparater«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som anvendes til at opnå geometrisk kontinuitet mellem to lineære køle/fryseapparater, som danner en vinkel på hinanden, og/eller som danner en kurve. Et hjørne-/kurvekøle/fryseapparat har ikke en entydig længdeakse eller længde, da det kun består af en fyldningsform (kile eller lignende) og ikke er udformet til at fungere som en selvstændig køleenhed. Hjørne-/kurvekøle/fryseapparatets to yderpunkter er skråstillet i en vinkel på mellem 30 ° og 90 °«.

b)

Som nr. 25) tilføjes:

»25)

»karruselkøle/fryseapparat«: et rundt/cirkulært salgskøle/fryseapparat, der kan installeres som selvstændig enhed eller som en enhed, der forbinder to lineære salgskøle/fryseapparater. Karruselkøle/fryseapparat kan også udstyres med et drejesystem, der gør det muligt at præsentere fødevarer i en vinkel på 360°«.

c)

Som nr. 26) tilføjes:

»26)

»salgskøle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som er bestemt til salg og præsentation af fødevarer og andre artikler i detailhandel, f.eks. i supermarkeder. Flaskekølere, salgsautomater med kølefunktion, salgskølemontrer til gelato og iscremefrysere betragtes ikke som salgskøle/fryseapparater.«.

3)

Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen«.

4)

Artikel 9, sidste afsnit, affattes således:

»Den anvendes fra den 1. marts 2021, med undtagelse af forpligtelsen til at oplyse energieffektivitetsklassen for lyskildeparametrene som omhandlet i bilag V, tabel 10, del 5, der anvendes fra den 1. marts 2022.«.

5)

Bilag I, III, IV, V, VI og IX ændres som anført i bilag VI til denne forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 4, artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 5, anvendes fra den 1. maj 2021. Artikel 3, stk. 2, litra a), anvendes fra den 1. maj 2021. Artikel 3, stk. 2, litra c), anvendes fra den 1. juli 2021. Artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 3, stk. 3 og 5, anvendes fra den 1. september 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2013 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2014 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 og Kommissionens direktiv 96/60/EF (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 29).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af lyskilder og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 68).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2016 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 102).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2017 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 134).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2018 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (EUT L 315 af 5.12.2019, s. 155).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 af 5. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (EUT L 177 af 8.7.2015, s. 2).


BILAG I

Bilag I, II, III, IV V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2013 ændres som følger:

(1)

I bilag I tilføjes følgende som nr. 29) og 30):

»29)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.

30)

»garanti«: enhver forpligtelse, som forhandleren eller leverandøren har påtaget sig over for forbrugeren til:

a)

at refundere købesummen eller

b)

omlevere, reparere eller håndtere de elektroniske skærme, hvis de ikke svarer til de specifikationer, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer.«

(2)

I slutningen af bilag II, punkt B, indsættes følgende stykke:

»Den oplyste værdi for effekt i tændt tilstand (Pmeasured ) og visningsareal (A) som anført i tabel 5 i bilag VI anvendes til beregning af EEI.«

(3)

I bilag III indsættes følgende stykke i slutningen af del 2, litra f), punkt 10:

»Hvis den elektroniske skærm ikke understøtter HDR, skal energimærket ikke indeholde HDR-piktogrammet og bogstaverne for energieffektivitetsklasser. Skærmpiktogrammet, der angiver skærmstørrelse og opløsning, skal være lodret centreret i området under angivelse af energiforbruget.«

(4)

Bilag IV ændres således:

a)

Som andet afsnit indsættes følgende:

»I mangel af eksisterende relevante standarder og indtil offentliggørelsen af henvisningerne til de relevante harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende, finder de foreløbige testmetoder i bilag IIIa til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, anvendelse.«

b)

I slutningen af bilaget indsættes følgende tekst:

»Måling af standard dynamikområde, højt dynamikområde, skærmens luminans for automatisk lysstyrkeregulering, spidsværdi for hvid luminans og andre luminansmålinger skal foretages, jf. bilag III, tabel 3a i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021.«

(5)

Bilag V, tabel 4, affattes således:

 

»Parameter

Parameterværdi og præcision

Enhed

Bemærkninger

1.

Leverandørens navn eller varemærke  (2)  (3).

 

TEKST

 

 

Leverandørens adresse  (2)  (3)  (4).

 

 

Oplysninger fra leverandørens registrering i produktdatabasen.

2.

Modellens identifikationskode  (2)

 

TEKST

 

3.

Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)

X,X

W

Afrundet til første decimal for effektforbrug under 100 W og afrundet til første hele tal ved et effektforbrug fra og med 100 W

5.

Energieffektivitetsklasse (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] eller ikke relevant

 

Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning. »Ikke relevant« angives, hvis HDR ikke findes.

6.

Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR), hvis dette er implementeret

X,X

W

Afrundet til første decimal ved et effektforbrug under 100 W og afrundet til første hele tal ved et effektforbrug fra 100 W (Hvis »ikke relevant« angives værdien 0 (nul))

7.

Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant

X,X

W

 

8.

Effektforbrug i dvaletilstand, hvis relevant

X,X

W

 

9.

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant

X,X

W

 

10.

Elektronisk skærmkategori

[fjernsyn/monitor/informationsskærm/andre]

 

Der vælges en kategori

11.

Størrelsesforhold

X

:

Y

helt tal

F.eks. 16:9,21:9 etc.

12.

Skærmopløsning

X

×

Y

pixel

Horisontale og vertikale pixel

13.

Skærmdiagonal

X,X

cm

Afrundet til 1 decimal.

14.

Skærmdiagonal

X

tommer

Fakultativ, afrundet til nærmeste hele tal.

15.

Synligt skærmområde

X,X

dm2

Afrundet til 1 decimal

16.

Anvendt panelteknologi

TEKST

 

F.eks. LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.

17.

Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)

[JA/NEJ]

 

Skal være aktiveret som standard (hvis JA)

18.

Stemmegenkendelsessensor

[JA/NEJ]

 

 

19.

Tilstedeværelsessensor

[JA/NEJ]

 

Skal være aktiveret som standard (hvis JA)

20.

Opdateringsfrekvens (standard)

X

Hz

 

21.

Garanteret minimumsadgang til software- og firmwareopdateringer (fra datoen for afslutningen af markedsføringen  (2)  (3)

X

År

Som indeholdt i bilag II E, punkt 1, til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 (1)

22.

Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for slutningen af markedsføringen)  (2)  (3)

X

År

Som angivet i punkt 1 i bilag II E til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021

23.

Garanteret minimumsadgang til produktsupport  (2)  (3)

X

År

Som angivet i punkt 1 i bilag II E til Kommissionens forordning (EU) 2019/2021

 

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (2)  (3)

X

År

 

24.

Strømforsyningstype

Intern/ekstern/standardiseret ekstern

 

Der vælges en kategori

25.

Ekstern strømforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen)

i

 

TEKST

Beskrivelse

 

ii

Indgangsspænding

X

V

 

iii

Udgangsspænding

X,X

V

 

26.

Standardiseret ekstern strømforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet)

i

Understøttet standard (en eller flere)

TEKST

 

ii

Påkrævet udgangsspænding

X,X

V

 

iii

Påkrævet strømstyrke (minimum)

X,X

A

 

iv

Påkrævet frekvens

XX

Hz

 

(6)

Bilag VI ændres således:

a)

Punkt 1) og 5) affattes således:

»(1)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

(2)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

(3)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

(4)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 5. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

(5)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

(6)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i punkt 2)

(7)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.«

b)

Tabel 5 erstattes af følgende:

»Tabel 5

Modellens tekniske parametre og oplyste værdier

 

Parameter

Parameterværdi og præcision

Enhed

Oplyste værdi

Generelt

1.

Leverandørens navn eller varemærke

TEKST

 

 

2.

Modellens identifikationskode

TEKST

 

 

3.

Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A-G

 

4.

Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)

XXX,X

W

 

5.

Energieffektivitetsklasse for højt dynamikområde (HDR), hvis det gennemføres

[A/B/C/D/E/F/G] eller ikke relevant

A-G

 

6.

Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR)

XXX,X

W

 

7.

Effektforbrug i slukket tilstand

X,X

W

 

8.

Effektforbrug i dvaletilstand

X,X

W

 

9.

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand

X,X

W

 

10.

Elektronisk skærmkategori

[fjernsyn/monitor/informationsskærm/andre]

TEKST

 

11.

Størrelsesforhold

XX

:

XX

 

 

12.

Skærmopløsning (pixel)

X

×

X

 

 

13.

Skærmdiagonal

XXX,X

cm

 

14.

Skærmdiagonal

XX

tommer

 

15.

Synligt skærmområde

XXX,X

dm2

 

16.

Anvendt panelteknologi

TEKST

 

 

17.

Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)

[JA/NEJ]

 

 

18.

Stemmegenkendelsessensor

[JA/NEJ]

 

 

19.

Tilstedeværelsessensor

[JA/NEJ]

 

 

20.

Opdateringsfrekvens (normal konfiguration)

XXX

Hz

 

21.

Garanteret minimumsadgang til software- og firmwareopdateringer (fra datoen for slutningen af de er bragt i omsætning (som anført i bilag II E, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021):

XX

År

 

22.

Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for slutningen af de er bragt i omsætning, som anført i bilag II E, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021):

XX

År

 

23.

Garanteret minimumsadgang til produktsupport (fra datoen for slutningen af de er bragt i omsætning, som anført i bilag II E, punkt 1, i Kommissionens forordning (EU) 2019/2021):

XX

År

 

 

Mindstevarigheden af den generelle garanti, som leverandøren tilbyder:

XX

År

 

For tændt tilstand

24.

Spidsværdi for hvid luminans i den mest lysstærke konfiguration i tændt tilstand

XXXX

cd/m2

 

25.

Spidsværdi for hvid luminans i normalkonfigurationen

XXXX

cd/m2

 

26.

Spidsværdiforhold for hvid luminans (beregnet som

værdi af »Spidsværdi for hvid luminans i normalkonfigurationen« divideret med værdi af »Spidsværdi for hvid luminans i den mest lysstærke konfiguration i tændt tilstand« ganget med 100)

XX,X

%

 

For automatisk nedlukning (APD)

27.

Længde af tid i tændt tilstand, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

28.

For fjernsyn: længden af tid, efter den sidste brugerinteraktion, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

29.

For fjernsyn udstyret med tilstedeværelsessensor: længden af tid, hvor der ikke registreres tilstedeværelse, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

30.

For andre elektroniske skærme end fjernsyn og transmissionsskærme: længden af tid, hvor der ikke registreres input, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand.

XX:XX

mm:ss

 

For automatisk lysstyrkeregulering

Hvis tilgængelig og aktiveret som standard

31.

Reduktion i effektforbrug i % som følge af aktiveret ABC-funktion ved et omgivende lysniveau fra 100 lux til 12 lux.

XX,X

%

 

32.

Effektforbrug i tændt tilstand ved et omgivende lysniveau på 100 lux ved ABC-sensoren

XXX,X

W

 

33.

Effektforbrug i tændt tilstand ved et omgivende lysniveau på 12 lux ved ABC-sensoren

XXX,X

W

 

34.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 100 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

35.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 60 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

36.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 35 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

37.

Skærmluminans ved et omgivende lysniveau på 12 lux ved ABC-sensoren  (*1)

XXX

cd/m2

 

For strømforsyning

38.

Strømforsyningstype

Intern/ekstern

 

 

39.

Standardreferencer (hvis relevant)

 

TEKST

 

40.

Indgangsspænding

XXX,X

V

 

41.

Udgangsspænding

XXX,X

V

 

42.

Indgangsstrøm (maks.)

XXX,X

A

 

43.

Udgangsstrøm (min.)

XXX,X

A

 

c)

Punkt 6) omnummereres til punkt 9).

d)

Punkt 7) omnummereres til punkt 10).

e)

Punkt 8) omnummereres til punkt 11).

(7)

Bilag IX ændres således:

a)

Første afsnit affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »I forbindelse med kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Punkt 7 affattes således:

»7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender uden ophold alle relevante oplysninger til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, når der i henhold til punkt 3, punkt 6 eller andet afsnit i dette bilag er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene.«

d)

Tabel 6 erstattes af følgende:

»Tabel 6

Verifikationstolerancer

Parameter

Verifikationstolerancer

Effektforbrug (Pmeasured , Watt) i tændt tilstand

Den fundne værdi  (*3) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 %.

Effektforbrug (watt) i slukket tilstand, standbytilstand og netværksforbundet standbytilstand, alt efter omstændighederne.

Den fundne værdi  (*3) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 watt, hvis den oplyste værdi er lavere end eller lig med 1,00 watt, eller med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,00 watt.

Synligt skærmområde

Den fundne værdi  (*2) må ikke være mere end 1 % eller 0,1 dm2 mindre end den oplyste værdi.

Synlig skærmdiagonal i centimeter

Den fundne værdi  (*2) må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 1 cm.

Skærmopløsning i horisontale og vertikale pixel

Den fundne værdi  (*2) må ikke afvige fra den oplyste værdi.

Spidsværdi for hvid luminans

Den fundne værdi  (*3) må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Længde af tid i tændt tilstand, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.

For fjernsyn: længden af tid, efter den sidste brugerinteraktion, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.

For fjernsyn udstyret med tilstedeværelsessensor: længden af tid, hvor der ikke registreres tilstedeværelse, før fjernsynet automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.

For andre elektroniske skærme end fjernsyn og transmissionsskærme: længden af tid, hvor der ikke registreres input, før den elektroniske skærm automatisk skifter til standbytilstand, slukket tilstand eller anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand eller standbytilstand

Den fundne værdi  (*2) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 sekunder.


(1)  Kommissionens forordning (EU) 2019/2021 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 (se side 241 i denne EUT).

(2)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(3)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(4)  Leverandøren skal ikke indtaste disse data for hver model, hvis de automatisk leveres af databasen.«

(*1)  Værdierne for ABC-luminansrelaterede parametre er vejledende, og verifikationen er imod de gældende ABC-relaterede krav«.

(*2)  Hvis den fundne værdi for en enkelt enhed ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

(*3)  I tilfælde af, at yderligere tre enheder prøves som fastsat i punkt 4, er den fundne værdi den aritmetiske middelværdi af de værdier, der er fundet for disse tre yderligere enheder.«


BILAG II

Bilag I, IV, V, VI, VIII, IX og X til delegeret forordning (EU) 2019/2014 ændres som følger:

(1)

I bilag I indsættes følgende som nr. 33):

»33)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.«

(2)

Bilag IV ændres således:

a)

Følgende føjes til efter det første afsnit:

»Hvis en parameter er angivet i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i overensstemmelse med bilag VI, tabel 7, for husholdningsvaskemaskiner eller bilag VI, tabel 8, for husholdningsvaske/tørremaskiner, skal den oplyste værdi anvendes af leverandøren til beregningerne i dette bilag.«

b)

Del 1 affattes således:

»1.   HUSHOLDNINGSVASKE/TØRREMASKINERS NOMINELLE KAPACITET

Husholdningsvaske/tørremaskiners nominelle kapacitet er den nominelle kapacitet for »wash & dry«-cyklussen.

Hvis husholdningsvaske/tørremaskinen giver mulighed for at vælge en ubrudt cyklus, skal »wash & dry«-cyklussens nominelle kapacitet være den nominelle kapacitet for denne cyklus.

Hvis husholdningsvaske/tørremaskinen ikke giver mulighed for at vælge en ubrudt cyklus, skal »wash & dry«-cyklussens nominelle kapacitet være den laveste værdi af den nominelle vaskekapacitet for »eco 40-60«-programmet og den nominelle tørrekapacitet for den tørrecyklus, der gør tøjet skabstørt.«

c)

Del 3 og 4 affattes således:

»3.   VASKEEVNEINDEKS

Vaskeevneindekset for husholdningsvaskemaskiner og vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner (IW) og vaskeevneindekset for en fuld cyklus i husholdningsvaske/tørremaskiner (JW) beregnes under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de nyeste alment anerkendte metoder, afrundet til tre decimaler.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (IW), der angives i produktdatabladet, være den laveste værdi af vaskeevneindekset ved nominel vaskekapacitet, halv nominel vaskekapacitet og kvart nominel vaskekapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal det vaskeevneindeks (IW), der angives i produktdatabladet, være vaskeevneindekset ved nominel vaskekapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (JW), der angives i produktdatabladet, være den laveste værdi af vaskeevneindekset ved nominel kapacitet og halv nominel kapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal det vaskeevneindeks (JW), der angives i produktdatabladet, være vaskeevneindekset ved nominel kapacitet.

4.   SKYLLEEVNE

Skylleevneindekset for husholdningsvaskemaskiner og vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner (IR) og skylleevneindekset for en fuld cyklus i husholdningsvaske/tørremaskiner (JR) beregnes under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på detekteringen af markøren for lineært alkylbenzensulfonat (LAS), afrundet til en decimal.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (IR), der angives i produktdatabladet, være den højeste værdi af skylleevnen ved nominel vaskekapacitet, halv nominel vaskekapacitet og kvart nominel vaskekapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg og for vaskecyklussen i husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal der ikke angives nogen værdi for IR i produktdatabladet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mere end 3 kg, skal det vaskeevneindeks (JR), der angives i produktdatabladet, være den højeste værdi af skylleevnen ved nominel kapacitet og halv nominel kapacitet.

For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end eller lig med 3 kg, skal der ikke angives nogen værdi for JR i produktdatabladet.«

d)

I punkt 6, affattes punkt 2, første afsnit, således:

»For så vidt angår husholdningsvaske/tørremaskiner med en nominel kapacitet på mindre end lig med 3 kg er det vægtede vandforbrug ved »wash & dry«-cyklussen lig vandforbruget ved nominel kapacitet, afrundet til nærmeste hele tal.«.

e)

Punkt 7 affattes således:

»7.   RESTFUGTIGHED

Den vægtede restfugtighed efter vask (D) for en husholdningsvaskemaskine og vaskecyklussen i en husholdningsvaske/tørremaskine beregnes i procent som følger og afrundes til 1 decimal:

Image 1

hvor:

Dfull er restfugtigheden for »eco 40-60«-programmet med nominel vaskekapacitet beregnet i procent og afrundet til 2 decimaler

D1/2 er restfugtigheden for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet beregnet i procent og afrundet til 2 decimaler

D1/4 er restfugtigheden for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet beregnet i procent og afrundet til 2 decimaler

A, B og C er vægtningsfaktorer som omhandlet i punkt 2.1, litra c).«

f)

Punkt 9 affattes således:

»9.   ENERGIBESPARENDE TILSTAND

Hvor dette er påkrævet, måles effektforbruget i slukket tilstand (Po), standbytilstand (Psm) og ved eventuelt udskudt start (Pds), angives i W og afrundes til to decimaler.

Under måling af effektforbruget i laveffekttilstande skal følgende kontrolleres og registreres:

visning eller ikkevisning af oplysninger

aktivering eller ikkeaktivering af netværksforbindelsen.

Hvis en husholdningsvaskemaskine eller en husholdningsvaske/tørremaskine har en dampfunktion, skal denne afbrydes ved, at husholdningsvaskemaskinens eller husholdningsvaske/tørremaskinens dør åbnes, eller ved en anden passende form for afbrydelse, 15 minutter før effektforbruget måles.«

g)

Følgende tilføjes som punkt 11:

»11.   CENTRIFUGERINGSHASTIGHED

Centrifugeringshastigheden for en husholdningsvaskemaskine og vaskecyklussen for en husholdningsvaske/tørremaskine måles eller beregnes ved den højeste centrifugeringshastighed for »eco 40-60«-programmet under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de nyeste alment anerkendte metoder, afrundet til nærmeste hele tal.«

(3)

Bilag V ændres således:

a)

Tabel 5 erstattes af følgende:

»Tabel 5

Indhold af produktdatabladet — rækkefølge og format

Leverandørens navn eller varemærke  (1) ,  (3):

Leverandørens adresse  (1) ,  (3):

Modellens identifikationskode  (1):

Generelle produktparametre:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Nominel kapacitet  (2) (kg)

x,x

Dimensioner i cm  (1) ,  (3)

Højde

x

Bredde

x

Dybde

x

Energieffektivitetsindeks  (2) (EEIW)

x,x

Energieffektivitetsklasse  (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Vaskeevneindeks  (2)

x,xxx

Skylleevne (g/kg) (2)

x,x

Energiforbrug i kWh/cyklus baseret på »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.

x,xxx

Vandforbrug i liter/cyklus baseret på »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og vandets hårdhed.

x

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj  (2) (°C)

Nominel kapacitet

x

Vægtet restfugtighed  (2) (%)

x,x

Halv

x

Kvart

x

Centrifugeringshastighed  (2)(omdr./min)

Nominel kapacitet

x

Centrifugeringsevneklasse  (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Halv

x

Kvart

x

Programvarighed  (2)(t:min)

Nominel kapacitet

x:xx

Type

[til indbygning/fritstående]

Halv

x:xx

Kvart

x:xx

Emission af luftbåren støj i centrifugeringsfasen  (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Klassen af emissioner af luftbåren støj  (2) (centrifugeringsfasen)

[A/B/C/D] (4)

Slukket tilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Udskudt start (W) (hvis relevant)

x,xx

Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (1) ,  (3):

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen

[JA/NEJ]

Yderligere oplysninger  (1) ,  (3):

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 (1), forefindes:

b)

Tabel 6 erstattes af følgende:

»Tabel 6

Indhold af produktdatabladet — rækkefølge og format

Leverandørens navn eller varemærke  (5) ,  (8):

Leverandørens adresse  (5) ,  (8):

Modellens identifikationskode  (5):

Generelle produktparametre:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Nominel kapacitet (kg)

Nominel kapacitet  (7)

x,x

Dimensioner i cm  (5),  (8)

Højde

x

Nominel vaskekapacitet  (6)

x,x

Bredde

x

Dybde

x

Energieffektivitetsindeks

EEIW  (6)

x,x

Energieffektivitetsklasse

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Vaskeevneindeks

IW  (6)

x,xxx

Skylleevne (g/kg tørt tøj)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.

x,xxx

Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.

x,xxx

Vandforbrug i liter/cyklus for »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed

x

Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed

x

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet

Nominel vaskekapacitet

x

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus

Nominel kapacitet

x

Halv

x

Kvart

x

Halv

x

Centrifugeringshastighed (omdr./min) (6)

Nominel vaskekapacitet

x

Vægtet restfugtighed (%) (6)

x,x

Halv

x

Kvart

x

Varighed af »eco 40-60«-program (t:min)

Nominel vaskekapacitet

x:xx

Centrifugeringsevneklasse  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Halv

x:xx

Kvart

x:xx

Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).

x

»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)

Nominel kapacitet

x:xx

Halv

x:xx

Type

[til indbygning/fritstående]

Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.

[A/B/C/D] (9)

Slukket tilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Udskudt start (W) (hvis relevant)

x,xx

Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (5) ,  (8):

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen

[JA/NEJ]

Yderligere oplysninger  (5) ,  (8):

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes:

(4)

Bilag VI ændres således:

a)

Nr. 1 affattes således:

»1.

For husholdningsvaskemaskiner skal den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), omfatte følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

b)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

c)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

d)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 7. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

e)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

f)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i litra b)

g)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.

Tabel 7

Tekniske parametre for modellen og deres oplyste værdier for husholdningsvaskemaskiner

PARAMETER

OPLYST VÆRDI

ENHED

Nominel kapacitet for »eco 40-60«-programmet ved intervaller af 0,5 kg (c)

X,X

kg

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet(EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardenergiforbrug »eco 40-60«-programmet (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Energieffektivitetsindeks (EEIW)

X,X

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (W W,full)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (WW,½)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (WW,1/4)

X,X

L/cyklus

Vægtet vandforbrug (WW)

X

L/cyklus

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet(Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet(Iw)

X,XXX

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (IR)

X,X

g/kg

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (tw)

X:XX

t:min

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel kapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (T)

X

°C

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel kapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel kapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel kapacitet (S)

X

omdr./min

Vægtet restfugtighed (D)

X,X

%

Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)

X

i dB(A) re 1 pW

Effektforbrug i »slukket tilstand« (Po) (hvis relevant)

X,XX

W

Effektforbrug i »standbytilstand« (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?

Ja/nej

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)

X,XX

b)

Nr. 2 affattes således:

»2.

For husholdningsvaske/tørremaskiner skal den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), omfatte følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

b)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

c)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

d)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 8. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

e)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

f)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i litra b)

g)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, nr. 5), i forordning (EU) 2017/1369.

Tabel 8

Tekniske parametre for modellen og deres oplyste værdier for husholdningsvaske/tørremaskiner

PARAMETER

OPLYST VÆRDI

ENHED

Nominel kapacitet for vaskecyklussen ved intervaller af 0,5 kg (c)

X,X

kg

Nominel kapacitet for »wash & dry«-cyklussen ved intervaller af 0,5 kg (d)

X,X

kg

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (EW,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cyklus

Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardenergiforbrug for »eco 40-60«-programmet (SCEW)

X,XXX

kWh/cyklus

Vaskeevneindeks for vaskecyklussen (EEIW)

X,X

Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (EW,full)

X,XXX

kWh/cyklus

Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (EWD,½)

X,XXX

kWh/cyklus

Vægtet energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen (EWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Standardenergiforbrug for »wash & dry«-cyklussen (SCEWD)

X,XXX

kWh/cyklus

Vaskeevneindeks for »wash & dry«-cyklussen (EEIWD)

X,X

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (WW,full)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (WW,½)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (WW,1/4)

X,X

L/cyklus

Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen (WW)

X

L/cyklus

Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (WWD,full)

X,X

L/cyklus

Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (WWD,½)

X,X

L/cyklus

Vægtet vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen (WWD)

X

L/cyklus

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (Iw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (Jw)

X,XXX

Vaskeevneindeks for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (Jw)

X,XXX

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (IR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (JR)

X,X

g/kg

Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (JR)

X,X

g/kg

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (tw)

X:XX

t:min

Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (tw)

X:XX

t:min

Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (tWD)

X:XX

t:min

Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (tWD)

X:XX

t:min

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved nominel kapacitet (T)

X

°C

Temperatur opnået i mindst 5 minutter inden i tøjet i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved halv nominel kapacitet (T)

X

°C

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel vaskekapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel vaskekapacitet (S)

X

omdr./min

Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel vaskekapacitet (S)

X

omdr./min

Vægtet restfugtighed efter vask (D)

X,X

%

Slutfugtighed efter tørring

X,X

%

Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)

X

i dB(A) re 1 pW

Energiforbrug i »slukket tilstand« (Po) (hvis relevant)

X,XX

W

Energiforbrug i »standbytilstand« (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?

Ja/nej

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)

X,XX

W

Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)

X,XX

(5)

I bilag VIII affattes punkt 1 således:

»1.

Det energimærke, som leverandørerne skal stille til rådighed i henhold til artikel 3, stk. 1, litra g), vises på visningsmekanismen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag III. Mærket kan vises som et indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i dette bilags punkt 2. Såfremt der anvendes et indlejret billede, skal energimærket fremkomme, første gang der klikkes med musen på figuren, eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.«

(6)

Bilag IX ændres således:

a)

Første afsnit affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »Ved kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Nr. 7 affattes således:

»7.

Medlemsstaternes myndigheder fremsender uden ophold alle relevante oplysninger til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, når der i henhold til punkt 3, punkt 6 eller andet afsnit i dette bilag er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene.«

d)

Tabel 9 erstattes af følgende:

»Tabel 9

Verifikationstolerancer

Parameter

Verifikationstolerancer

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full og EWD,½ med mere end 10 %.

Vægtet energiforbrug (EW og EWD)

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis EW og EWD med mere end 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full og WWD,½ med mere end 10 %.

Vægtet vandforbrug (WW og WWD)

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis WW og WWD med mere end 10 %.

Vaskeevneindeks (IW og JW) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi for henholdsvis IW og Jw.

Skylleevne (IR og JR) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis IR og JR med mere end 1,0 g/kg.

Program- eller cyklusvarighed (tW og tWD) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) for programmets eller cyklussens varighed må ikke overstige den oplyste værdi for henholdsvis tW og tWD med mere end 5 % eller med mere end 10 minutter, alt efter hvilken der er mindst.

Maksimumstemperaturen inden i vasketøjet (T) i forbindelse med vaskecyklussen ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 5K mindre end den oplyste værdi for T eller overstige den oplyste værdi for T med mere end 5K.

Vægtet restfugtighed efter vask (D)

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi for D med mere end 10 %.

Slutfugtighed efter tørring ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige 3,0 %.

Centrifugeringshastighed (S) ved alle relevante belastninger

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi for S.

Effektforbrug i slukket tilstand (Po)

Den fundne værdi  (*1) for effektforbrug Po må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Effektforbrug i standbytilstand (Psm)

Den fundne værdi  (*1) for effektforbruget Psm må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,00 W, eller med mere end 0,10 W, hvis den oplyste værdi er lavere end eller lig med 1,00 W.

Effektforbrug ved udskudt start (Pds)

Den fundne værdi  (*1) for effektforbruget Pds må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,00 W, eller med mere end 0,10 W, hvis den oplyste værdi er lavere end eller lig med 1,00 W.

Emission af luftbåren støj

Den fundne værdi  (*1) må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB(A) re 1 pW.

(7)

I bilag X affattes punkt f) således:

»f)

restfugtigheden efter vask beregnes som det vægtede gennemsnit, i henhold til hver tromles nominelle kapacitet«.(1)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(2)  For »eco 40-60«-programmet.

(3)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(4)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.

(5)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(6)  For »eco 40-60«-programmet.

(7)  For »wash & dry«-cyklussen.

(8)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(9)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.«

(*1)  I tilfælde af, at tre yderligere enheder prøves som fastsat i nr. 4, er den fundne værdi den aritmetiske middelværdi af de værdier, der er fundet for disse tre yderligere enheder.«


BILAG III

Bilag I, III, IV, V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2015 ændres som følger:

(1)

I bilag I affattes punkt 42) således:

»42)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.«

(2)

Bilag III ændres således:

a)

Punkt 1, tredje afsnit, affattes således:

»Energimærket skal:

for mærker i standardformat være mindst 36 mm bredt og 75 mm højt

for mærker i lille format (med en bredde på mindre end 36 mm) være mindst 20 mm bredt og 54 mm højt«.

b)

Punkt 2.3, litra e), nr. 6), affattes således:

»6.

den rektangulære kant omkring mærket og de interne skillelinjer skal have en vægt på 0,5 pt, og farven skal være 100 % sort«.

(3)

Bilag IV ændres således:

a)

I punkt 1 affattes litra a) således:

»a)

i radiologi- og nuklearmedicinske anlæg som er omfattet af standarder for strålingssikkerhed i direktiv 2013/59/Euratom (1)

(1)  Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).«"

b)

I nummer 3 tilføjes følgende litra l):

»l)

Glødelyskilder med bladkontakt-, metalkabelsko-, kabel-, litzetråd-, metrisk gevind- eller stiftsokkelgrænseflade eller en ikkestandardiseret, individuelt tilpasset elektrisk grænseflade, hvor indkapslingen er fremstillet af kvartsglasrør, og som er konstrueret og udelukkende markedsført specifikt til industrielt eller erhvervsmæssigt elektrovarmeudstyr (f.eks. strækblæsestøbning i PET-industrien, 3D-tryk, fotovoltaiske og elektroniske fremstillingsprocesser, tørring eller hærdning af klæbemidler, trykfarver, maling eller overfladematerialer).«

c)

Følgende tilføjes som punkt 4:

»4.

Lyskilder, der specifikt er konstrueret og udelukkende markedsføres til produkter, der er omfattet af Kommissionens forordning (EU) 2019/2023, (EU) 2019/2022, (EU) nr. 932/2012 og (EU) 2019/2019, er undtaget fra kravene i punkt 1, litra e), nr. 7b), punkt 1, litra e), nr. 7c), og punkt 1, litra e), nr. 7d), i bilag VI til denne forordning.«

(4)

Bilag V ændres således:

a)

Tabel 3 erstattes af følgende:

»Tabel 3

Produktdatablad

Leverandørens navn eller varemærke  (1) ,  (5):

Leverandørens adresse  (1) ,  (5):

Modelidentifikation  (5):

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/anden FL/HPS/MH/anden HID/LED/OLED/blandet/anden]

Ikkeretningsbestemt eller retningsbestemt:

[NDLS/DLS]

Sokkeltype

(eller anden elektrisk grænseflade)

[fritekst]

 

 

Netspændings- eller ikkenetspændingslyskilde:

[MLS/NMLS]

Tilsluttet lyskilde (CLS):

[ja/nej]

Farveindstillelig lyskilde:

[ja/nej]

Kolbe:

[nej/ekstra/mat]

Højluminanslysskilde:

[ja/nej]

 

 

Blændingsafskærmning:

[ja/nej]

Dæmpbar:

[ja/kun med specifikke lysdæmpere/nej]

Produktparametre

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Generelle produktparametre:

Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1 000 timer), rundet op til nærmeste hele tal

x

Energieffektivitetsklasse

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Nyttelysstrøm (Φnytte), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90)

x i [kugle/bredkegle/smal kegle]

Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K

[x/x…x/x eller x (eller x…)]

Tændt tilstand-effekt (Pon), udtrykt i W

x,x

Standbyeffekt, (Psb), udtrykt i W og afrundet til anden decimal.

x,xx

Netværksstandbyeffekt, (Pnet), for tilsluttede lyskilder, udtrykt i W og afrundet til anden decimal

x,xx

Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles

[x/x…x]

Ydre dimensioner  (1) ,  (5)

uden separat styreanordning, lysstyringsdele og eventuelle ikkebelysningsdele (i mm)

Højde

x

Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning

[Grafisk element]

Bredde

x

Dybde

x

Angivelse af ækvivalent effekt  (3)

[ja/-]

Hvis ja, ækvivalent effekt (W)

x

 

 

Farvekoordinater (x og y)

0,xxx

0,xxx

Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:

Maksimal lysstyrke (cd)

x

Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges

[x/x…x]

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9-farvegengivelsesindeksværdi

x

Overlevelsesfaktor

x,xx

Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor

x,xx

 

 

Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos φ1)

x,xx

Farvekonsistens i MacAdam-ellipser

x

Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug.

[ja/-] (4)

Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)

x

Flimmer (Pst LM)

x,x

Stroboskopeffekt (SVM)

x,x

b)

Tabel 7 erstattes af følgende:

»Tabel 7

Ækvivalensangivelser for ikkeretningsbestemte lyskilder

Lyskildens lysstrøm Φ (lm)

Angivet ækvivalent glødelyskildeeffekt (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200«

(5)

Bilag VI ændres således:

a)

I punkt 1 affattes litra e) således

»e)

de oplyste værdier for følgende tekniske parametre. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX:

1)

nyttelysstrøm, (Φnytte), i lm

2)

farvegengivelsesindeks (CRI)

3)

tændt tilstand-effekt (Pon) i W

4)

spredningsvinkel i grader for retningsbestemte lyskilder (DLS)

4a)

maksimal lysstyrke i cd for retningsbestemte lyskilder (DLS)

5)

korreleret farvetemperatur (CCT) i K

6)

standbyeffekt, (Psb), i W, også når den er nul

7)

netværksstandbyeffekt (Pnet) i W for tilsluttede lyskilder (CLS)

7a)

R9-farvegengivelsesindeksværdi for LED- og OLED-lyskilder

7b)

overlevelsesfaktor for LED- og OLED-lyskilder

7c)

lysstrømsvedligeholdelsesfaktor for LED- og OLED-lyskilder

7d)

levetid L70B50 for LED- og OLED-lyskilder

8)

faseforskydningsfaktor (cos φ1) for LED- og OLED-netspændingslyskilder

9)

farvekonsistens i MacAdam-ellipsetrin for LED- og OLED-lyskilder

10)

gennemsnitlig luminans i cd/mm2 (kun for HLLS)

11)

flimmer (PstLM) for LED- og OLED-lyskilder

12)

stroboskopeffekt (SVM) for LED- og OLED-lyskilder

13)

spektral renhed, kun for farveindstillelige lyskilder (CTLS), for følgende farver og dominerende bølgelængde inden for det givne interval:

Farve

Dominerende bølgelængdeinterval

Blå

440 nm-490 nm

Grøn

520 nm-570 nm

Rød

610 nm-670 nm«

b)

Følgende tilføjes som punkt 2:

»2.

Elementerne i punkt 1 udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.«

(6)

Bilag IX ændres således:

a)

Første henvisning affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet, må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.

Hvis en model er designet således, at den kan detektere, at den udsættes for prøvning (f.eks. ved genkendelse af prøvningsbetingelser eller prøvningscyklusser), og reagere specifikt ved automatisk at ændre egenskaber under prøvningen med det formål at opnå et bedre niveau for en eller flere af de parametre, der er fastsat i denne forordning eller inkluderet i den tekniske dokumentation eller den dokumentation, der leveres med produktet, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde kravene.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »I forbindelse med kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Punkt 1, andet afsnit, affattes således:

»Medlemsstaternes myndigheder undersøger ti enheder af lyskildemodellen med henblik på at kontrollere, om de opfylder kravene i punkt 2, litra c). Verifikationstolerancerne er fastsat i tabel 9 i dette bilag.«

d)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2), litra a), b) eller c), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde forordningens krav.«

e)

Tabel 9 erstattes af følgende:

»Tabel 9

Verifikationstolerancer

Parameter

Stikprøvestørrelse

Verifikationstolerancer

Indlæser tændt tilstand-Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,20 W.

2W < Pon ≤ 5W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

5W < Pon ≤ 25W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

25W < Pon ≤ 100W

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

100W < Pon

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2,5 %.

Faseforskydningsfaktor [0-1]

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 0,1 enheder.

Nyttelysstrøm Φnytte [lm]

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 10 %.

Standbyeffekt, Psb, og netværksstandbyeffekt, Pnet [W]

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

CRI og R9 [0-100]

10

Den fundne værdi må ikke ligge mere end 2,0 enheder under den oplyste værdi.

Flimmer (Pst LM) og stroboskopeffekt (SVM)

10

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,1 eller med mere end 10 %, hvis den oplyste værdi er mere end 1,0

Farvekonsistens (MacAdam-ellipsetrin)

10

Det fundne antal trin må ikke overstige det oplyste antal trin. Centrum for MacAdam-ellipsen skal være det centrum, som leverandøren har oplyst, med en tolerance på 0,005 enheder.

Spredningsvinkel (i grader)

10

Den fundne værdi må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 25 %.

Samlet netspændingslysudbytte ηTM [lm/W]

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 5 %.

Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor (for LED og OLED)

10

Den fundne XLMF % for stikprøven må ikke være mindre end XLMF, MIN % i henhold til bilag V til Kommissionens forordning (EU) 2019/2020  (2).

Overlevelsesfaktor

(for LED og OLED)

10

Mindst 9 lyskilder i stikprøven skal være funktionsdygtige efter holdbarhedsprøvningen i henhold til bilag V i forordning (EU) 2019/2020.

Spektral renhed (%)

10

Den fundne værdi må ikke være mindre end den oplyste værdi minus 5 %.

Korreleret farvetemperatur[i K

10

Den fundne værdi må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 10 %.

Maksimal lysstyrke [cd]

10

Den fundne værdi må ikke afvige fra den oplyste værdi med mere end 25 %.

For lyskilder med lineær geometri som er skalerbare, men meget lange, f.eks. LED-bånd, skal markedsovervågningsmyndighederne kontrollere et stykke på 50 cm, eller, hvis lyskilden ikke er skalerbar i stykker af denne længde, et stykke med en længde, der ligger så tæt på 50 cm som muligt. Leverandøren af lyskilden skal oplyse, hvilken styreanordning der er egnet til denne længde.

Ved kontrollen af, om et produkt er en lyskilde, sammenligner markedsovervågningsmyndighederne de målte værdier for farvekoordinaterne (x og y), lysstrøm, lysstrømstæthed og farvegengivelsesindeks direkte med de grænseværdier, der er fastsat i definitionen af en lyskilde i artikel 2, uden at anvende nogen tolerance. Hvis nogen af de 10 enheder i stikprøven opfylder betingelserne for at være en lyskilde, anses produktmodellen for en lyskilde.

Lyskilder, der tillader slutbrugeren enten manuelt eller automatisk, direkte eller via fjernbetjening at styre det udsendte lys med hensyn til lysstyrke, farve, korreleret farvetemperatur, spektrum og/eller spredningsvinkel, skal kontrolleres ved hjælp af referencestyreindstillingerne.«


(1)  Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).««


(1)  Ændringer i disse oplysninger betragtes ikke som relevante for så vidt angår artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(2)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.

(3)  »-«: ikke relevant

»ja«: Det må kun angives, at en udskiftet lyskildetypes effekt er ækvivalent:

for retningsbestemte lyskilder, hvis lyskildetypen er opført i tabel 4, og lyslyskildens lysstrøm i en 90°-kegle (Φ 90°) ikke er mindre end den tilsvarende referencelysstrøm i tabel 4. Referencelysstrømmen ganges med korrektionsfaktoren i tabel 5. For LED-lyskilder skal referencelysstrømmen derudover også ganges med korrektionsfaktoren i tabel 6

for ikkeretningsbestemte lyskilder skal den angivne ækvivalente glødelyskildeeffekt (i watt, afrundet til nærmeste hele tal) være den, der ifølge tabel 7 svarer til lyskildens lysstrøm.

De mellemliggende værdier for både lysstrøm og den angivne ækvivalente lyskildeeffekt (i watt, afrundet til nærmeste hele tal) beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.

(4)  »-«: ikke relevant

»ja«: Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug. Denne påstand kan kun fremsættes, hvis:

lysstyrken i alle retninger rundt om rørets akse ikke afviger mere end 25 % fra den gennemsnitlige lysstyrke rundt om røret, og

LED-lyskildens lysstrøm ikke er mindre end lysstrømmen for lysstofrør med det angivne wattforbrug. Lysstofrørets lysstrøm fås ved at gange det angivne wattforbrug med den mindsteværdi for lysudbytte, der svarer til lysstofrøret i tabel 8, og

LED-lyskildens wattforbrug ikke er større end wattforbruget for det lysstofrør, som den angives at erstatte.

Den tekniske dokumentation skal angive data, som understøtter sådanne påstande.

(5)  Denne oplysning betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.«

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2019/2020 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012 (se side 209 i denne EUT).


BILAG IV

Bilag I, II, IV, V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2016 ændres som følger:

(1)

I bilag I indsættes følgende som nr. 42):

»42)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.«

(2)

I bilag II affattes Tabel 1 således:

»Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for køle/fryseapparater

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

K

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125«

(3)

I bilag IV, punkt 1 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende føjes til efter det første afsnit:

»Hvis en parameter er angivet i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i overensstemmelse med tabel 7 i bilag VI, skal den oplyste værdi anvendes af leverandøren til beregningerne i dette bilag.«

b)

Litra h) og i) affattes således:

»h)

Hvad angår et rums indfrysningskapacitet beregnes den som 24 gange dellastens vægt af det pågældende rum divideret med den frysetid, der skal bruges for at nedbringe dellastens temperatur fra + 25 til – 18 °C ved en omgivelsestemperatur på 25 °C angivet i kg/24h og afrundet til én decimal.

i)

Hvad angår 4-stjernerum skal frysetiden, der skal bruges for at nedbringe dellastens temperatur fra + 25 til – 18 °C ved en omgivelsestemperatur på 25 °C være så stor, at indfrysningskapaciteten opfylder kravet i bilag I, punkt 4.«

c)

Som litra k) indsættes:

»k)

Hvad angår dellasten for hvert 4-stjernerum er:

3,5 kg/100 l af volumen af det 4-stjernerum, der er vurderet, oprundet til nærmest 0,5 kg og

2 kg for et 4-stjernerum med en volumen for hvilket 3,5 kg/100 l medfører en værdi på mindre end 2 kg

hvis køle/fryseapparatet indeholder en kombination af 3- og 4-stjernerum, skal summen af dellasten forøges, således at summen af dellasten for alle 4-stjernerum er:

3,5 kg/100 l af den samlede volumen af alle 4- og 3-stjernerum, oprundet til nærmeste 0,5 kg og

2 kg for en samlet volumen af alle 4- og 3-stjernerum for hvilke 3,5 kg/100 l medfører en værdi på mindre end 2 kg«.

(4)

I bilag V affattes tabel 6 således:

»Tabel 6

Produktdatablad

Leverandørens navn eller varemærke  (2) ,  (4):

Leverandørens adresse  (2) ,  (4):

Modellens identifikationskode  (4):

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:

[ja/nej]

Designtype:

[til indbygning/fritstående]

Vinkøleskab:

[ja/nej]

Andre køle/fryseapparater:

[ja/nej]

Generelle produktparametre:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Udvendige dimensioner (i mm)  (2) ,  (4)

Højde

x

Samlet volumen (dm3 eller liter)

x

Bredde

x

Dybde

x

EEI

x

Energieffektivitetsklasse

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Emission af luftbåren støj (i dB(A) re 1 pW)

x

Klasse for emission af luftbåren støj

[A/B/C/D] (4)

Årligt energiforbrug (kWh/å)

x

Klimaklasse:

[udvidet tempereret/tempereret/subtropisk/tropisk]

Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til

xc

Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til

X  (3)

Vinterdriftsindstilling

[ja/nej]

 

Rumparametre:

Rumtype

Rumparametre og værdier

Rumvolumen (dm3 eller liter)

Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C)

Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV

Indfrysningskapacitet (kg/24 h)

Afrimningsmetode

(automatisk afrimning = A,

manuel afrimning = M)

Pantry

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

Rum til vinkøling

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

Svalerum

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

Rum til opbevaring af ferskvarer

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

Friskkøl

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

0-stjernerum eller isboks

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

1-stjernerum

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

2-stjernerum

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

3-stjernerum

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

4-stjernerum

[ja/nej]

x,x

x

x,x

[A/M]

2-stjerneafdeling

[ja/nej]

x,x

x

[A/M]

Rum med variabel temperatur

rumtyper

x,x

x

x,x (hvad angår 4-stjernerum) eller —

[A/M]

For 4-stjernerum

Hurtig indfrysning

[ja/nej]

For vinkøleskabe

Antal standardvinflasker

x

Lyskildeparametre  (1) ,  (2):

Lyskildetype

[Belysningsteknologi]

Energieffektivitetsklasse

[A/B/C/D/E/F/G]

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder  (2) ,  (4):

Yderligere oplysninger  (2) ,  (4):

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 (2), forefindes:

(5)

I bilag VI affattes punkt 1 således:

»1.

Den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), skal omfatte følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

b)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

c)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

d)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 7. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

e)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

f)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i litra b)

g)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.

Tabel 7

Tekniske parametre for modellen og deres oplyste værdier for køle/fryseapparater

Generel beskrivelse af køle/fryseapparatmodellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne:

Produktspecifikationer:

 

Generelle produktspecifikationer:

 

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Årligt energiforbrug (kWh/å)

x,xx

EEI (%)

x,x

Årligt standardenergiforbrug (kWh/a)

x,xx

Kombiparameter

x,xx

Temperaturstigningstid (h)

x,xx

Lastfaktor

x,x

Korrektionsfaktor for varmetab ved døre

x,xxx

Klimaklasse

[udvidet tempereret/tempereret/subtropisk/tropisk]

Type kondensationshæmmer

[manuel tænd-sluk/styret af omgivelserne/anden/ingen]

Emission af luftbåren støj (i dB(A) re 1 pW)

x

Yderligere produktspecifikationer for køle/fryseapparater, med undtagelse af støjsvage køle/fryseapparater:

Parameter

Værdi

 

Dagligt energiforbrug ved 32 °C (kWh/24h)

x,xxx

Yderligere produktspecifikationer for støjsvage køle/fryseapparater:

Parameter

Værdi

 

Dagligt energiforbrug ved 25 °C (kWh/24h)

x,xxx

Yderligere produktspecifikationer for vinkøleskabe:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Indre luftfugtighed (%)

[interval]

Antal flasker

X

Hvis køle/fryseapparatet har flere rum af samme type, gentages linjerne for disse rum. Hvis en bestemt rumtype ikke findes, angives værdierne for rumparametrene med en streg (»-«).

Rumspecifikationer:

 

Rumparametre og værdier

Rumtype

Måltemperatur (°C)

Rumvolumen (dm3 eller l)

Indfrysningskapacitet (kg/24 h)

Termodynamisk parameter (rc)

Nc

M c

Afrimningsfaktor (Ac )

Indbygningsfaktor (Bc )

Pantry

+ 17

x,x

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Rum til vinkøling

+ 12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Svalerum

+ 12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Rum til opbevaring af ferskvarer

+ 4

x,x

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Friskkøl

+ 2

x,x

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

Ingen stjerne og isboks

0

x,x

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

1-stjernerum

– 6

x,x

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

2-stjernerum

– 12

x,x

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

3-stjernerum

– 18

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

4-stjernerum

– 18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

2-stjerneafdeling

– 12

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Rum med variabel temperatur

X

x,x

x,x (hvad angår 4-stjernerum) eller —

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Summen af volumen for friskkølrum og rum til opbevaring af kølevarer

[l eller dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

Summen af volumen for rum til opbevaring af frostvarer [l eller dm3]

 

 

 

 

 

 

 

(6)

Bilag IX ændres således:

a)

Første afsnit affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »I forbindelse med kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Punkt 7) affattes således:

»7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender uden ophold alle relevante oplysninger til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, når der i henhold til punkt 3, punkt 6 eller andet afsnit i dette bilag er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene.«

d)

Tabel 8 erstattes af følgende:

»Tabel 8

Verifikationstolerancer for målte parametre

Parametre

Verifikationstolerancer

Samlet volumen og rumvolumen

Den fundne værdi må ikke være mere end 3 % eller 1 liter mindre — den største af de to værdier anvendes — end den oplyste værdi. (a)

Indfrysningskapacitet

Den fundne værdi  (a) må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

E32

Den fundne værdi  (a) må ikke være mere end 10 % større end den oplyste værdi.

Årligt energiforbrug

Den fundne værdi  (a) må ikke være mere end 10 % større end den oplyste værdi.

Vinkøleskabets indvendige luftfugtighed (%)

Den fundne værdi  (a) må ikke afvige fra det oplyste interval med mere end 10 %.

Emission af luftbåren støj

Den fundne værdi  (a) må ikke være mere end 2 dB(A) re 1 pW større end den oplyste værdi.

Temperaturstigningstid

Den fundne værdi  (a) må ikke være mere end 15 % mindre end den oplyste værdi.(1)  Som bestemt i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (1).

(2)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(3)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.

(4)  Denne oplysning betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(a)  I tilfælde af, at tre yderligere enheder prøves som fastsat i punkt 4, er den fundne værdi den aritmetiske middelværdi af de værdier, der er fundet for disse tre yderligere enheder.«


BILAG V

Bilag I, II, IV, V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2017 ændres som følger:

(1)

I bilag I indsættes følgende som nr. 24):

»24)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.«

(2)

I bilag II affattes tabel 1 således: »Energieffektivitetsklasser for husholdningsopvaskemaskiner«

(3)

Bilag IV ændres således:

a)

Følgende føjes til efter det første afsnit:

»Hvis en parameter er angivet i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i overensstemmelse med tabel 4 i bilag VI, skal den oplyste værdi anvendes af leverandøren til beregningerne i dette bilag.«

b)

Punkt 2, 3 og 4 affattes således:

»2.   OPVASKEEVNEINDEKS

Ved beregning af opvaskeevneindekset (IC) for en husholdningsopvaskemaskinemodel sammenlignes eco-programmets opvaskeevne med en referenceopvaskemaskines opvaskeevne.

IC beregnes som følger og afrundes til tre decimaler:

IC = exp (ln IC)

og

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

hvor:

CT,i er opvaskeevnen ved husholdningsopvaskemaskinens eco-program under prøvning for én prøvning (i), afrundet til tre decimaler

CR,i er opvaskeevnen ved referenceopvaskemaskinen under prøvning for én prøvning (i), afrundet til tre decimaler

n er antallet af prøvninger.

3.   TØRREEVNEINDEKS

Ved beregning af tørreevneindekset (ID) for en husholdningsopvaskemaskinemodel sammenlignes eco-programmets tørreevne med en referenceopvaskemaskines tørreevne.

ID beregnes som følger og afrundes til tre decimaler:

ID = exp (ln ID)

og

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

hvor:

ID,i er tørreevneindekset ved husholdningsopvaskemaskinens eco-program under prøvning for én prøvning (i)

n er antallet af kombinerede opvaske- og tørreprøvninger.

ID,i beregnes som følger og afrundes til tre decimaler:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

hvor:

DT,i er det gennemsnitlige tørreevneresultat for husholdningsopvaskemaskinens eco-program under prøvning for én prøvning (i), afrundet til tre decimaler

DR,t er referenceopvaskemaskinens måltørreresultat, afrundet til tre decimaler.

4.   LAVEFFEKTTILSTAND

Hvor dette er påkrævet, måles effektforbruget i slukket tilstand (Po), standbytilstand (Psm) og ved eventuelt udskudt start (Pds), angives i W og afrundes til to decimaler.

Under måling af effektforbruget i laveffekttilstande skal følgende kontrolleres og registreres:

visning eller ikkevisning af oplysninger

aktivering eller ikkeaktivering af netværksforbindelsen.«

(4)

I bilag V affattes tabel 3 således:

»Tabel 3

Indhold af produktdatabladet — rækkefølge og format

Leverandørens navn eller varemærke  (1) ,  (3):

Leverandørens adresse  (1) ,  (3):

Modellens identifikationskode  (1):

Generelle produktparametre:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Nominel kapacitet  (2) (ps)

x

Dimensioner i cm  (1) ,  (3)

Højde

x

Bredde

x

Dybde

x

EEI  (2)

x,x

Energieffektivitetsklasse  (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Opvaskeevneindeks  (2)

x,xxx

Tørreevneindeks  (2)

x,xxx

Energiforbrug i kWh [/cyklus], baseret på eco-programmet, hvor maskinen er tilsluttet koldt vand. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.

x,xxx

Vandforbrug i liter [/cyklus], baseret på eco-programmet. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og vandets hårdhed.

x,x

Programvarighed  (2)(t:min)

x:xx

Type

[til indbygning/fritstående]

Emission af luftbåren støj  (2) (dB(A) re 1 pW)

x

Klasse for emission af luftbåren støj  (2)

[A/B/C/D] (4)

Slukket tilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Udskudt start (W) (hvis relevant)

x,xx

Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)

x,xx

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (1) ,  (3):

Yderligere oplysninger  (1) ,  (3):

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 6, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2022 (1), forefindes:

(5)

I bilag VI affattes punkt 1 således:

»1.

Den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), skal omfatte følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

b)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

c)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

d)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 4. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

e)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

f)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i litra b)

g)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.

Tabel 4

Tekniske parametre for modellen og deres oplyste værdier for husholdningsopvaskemaskiner

PARAMETER

OPLYST VÆRDI

ENHED

Nominel kapacitet i kuverter

X

Eco-programmets energiforbrug (EPEC), afrundet til tre decimaler

X,XXX

kWh/cyklus

Standardprogrammets energiforbrug (SPEC), afrundet til tre decimaler

X,XXX

kWh/cyklus

Energieffektivitetsindeks (EEI)

X,X

Eco-programmets vandforbrug (EPWC), afrundet til tre decimaler

X,X

l/cyklus

Opvaskeevneindeks (IC)

X,XXX

Tørreevneindeks (ID)

X,XXX

Eco-programmets varighed (Tt), afrundet til nærmeste hele minut

X:XX

t:min

Effektforbrug i slukket tilstand (Po), afrundet til to decimaler (hvis relevant)

X,XX

W

Effektforbrug i standbytilstand (Psm), afrundet til to decimaler (hvis relevant)

X,XX

W

Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?

Ja/nej

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant), afrundet til to decimaler

X,XX

W

Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant), afrundet til to decimaler

X,XX

W

Emission af luftbåren støj

X

i dB(A) re 1 pW«

(6)

Bilag IX ændres således:

a)

Første afsnit affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »Ved kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Punkt 7) affattes således:

»7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender uden ophold alle relevante oplysninger til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, når der i henhold til punkt 3, punkt 6 eller andet afsnit i dette bilag er truffet afgørelse om, at modellen ikke opfylder kravene.«(1)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.

(2)  For eco-programmet.

(3)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(4)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.


BILAG VI

Bilag I, III, IV, V, VI og IX til delegeret forordning (EU) 2019/2018 ændres som følger:

(1)

I bilag I affattes punkt 18) således:

»(18)

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene.«

(2)

Bilag IV ændres således:

a)

Følgende føjes til efter det første afsnit:

»Hvis en parameter er angivet i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i overensstemmelse med tabel 11 i bilag VI, skal den oplyste værdi anvendes af leverandøren til beregningerne i dette bilag.«

b)

I tabel 4, afsnit (a), tilføjes følgende linjer:

»Vertikale og kombinerede salgskøle/fryseapparater

M0

≤ + 4

≥ – 1

ikke relevant

1,30.

Horisontale salgskøle/fryseapparater

M0

≤ + 4

≥ – 1

ikke relevant

1,13.«

c)

Første note i slutningen af tabel 4 affattes således:

»(*)

For salgsautomater med flere temperaturer skal TV være gennemsnittet af TV1 (den maksimale målte produkttemperatur i det varmeste rum) og TV2 (den maksimale målte produkttemperatur i det koldeste rum), afrundet til én decimal.«

d)

Tabel 10 i bilag V affattes således:

»Tabel 10

Produktdatablad

Leverandørens navn eller varemærke  (2) ,  (5):

Leverandørens adresse  (2) ,  (5):

Modellens identifikationskode  (5):

Anvendelse:

Præsentation og salg

Type køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg:

(Flaskekølere; iscremefrysere; salgskølemontrer til gelato; salgskøle/fryseapparater; salgsautomater med kølefunktion)

Kode for køle/fryseapparat-familie ifølge de harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder i overensstemmelse med bilag IV.

Eksempler: (HC1/…/HC8), (VC1/…/VC4)

Produktspecifikke parametre

(Flaskekølere: udfyld punkt 1, iscremefrysere: udfyld punkt 2, salgskølemontrer til gelato: udfyld punkt 3, salgskøle/fryseapparater: udfyld punkt 4, salgsautomater med kølefunktion: udfyld punkt 5. Indeholder køle/fryseapparatet, der anvendes til direkte salg, rum, som arbejder ved forskellige temperaturer, eller et rum, der kan indstilles til forskellige temperaturer, gentages rækkerne for hvert rum eller hver temperaturindstilling):

1.

Flaskekølere:

Bruttovolumen (dm3 eller L)

De omgivende forhold, som apparatet er egnet til (ifølge tabel 6)

Varmeste temperatur (°C)

Relativ luftfugtighed (%)

x

x

x

2.

Iscremefrysere med [gennemsigtigt/uigennemsigtigt låg]:

Nettovolumen (dm3 eller L)

De omgivende forhold, som apparatet er egnet til (ifølge tabel 8)

Temperaturinterval (°C)

Interval for relativ luftfugtighed (%)

min.

maks.

min.

maks.

x

x

x

x

x

3.

Salgskølemontre til gelato:

Samlet display-areal (m2)

Temperaturklasse (ifølge tabel 4 b))

x,xx

(G1/G2/G3/L1/L2/L3/S)

4.

[Integreret/Remote] [horisontalt/vertikalt (undtagen semivertikalt)/semivertikalt/kombineret] salgskøle/fryseapparat, roll-in: (ja/nej):

Samlet display-areal (m2)

Temperaturklasse (ifølge tabel 4 a))

x,xx

[køleskab: [M2/H1/H2/M1]/fryser: [L1/L2/L3]]

5.

Salgsautomater med kølefunktion, (dåse- og flaskekølere med lukket front, hvor produkterne opbevares stablet; køle/fryseapparater med glasfront til (dåser og flasker, konfekture- og snacks eller udelukkende bestemt til letfordærvelige fødevarer)/flere temperaturer til (angiv typen af fødevarer, som det er bestemt til)/kombinerede maskiner bestående af forskellige kategorier af maskiner i samme kabinet og drevet af én køler til (angiv typen af fødevarer, som det er bestemt til)):

Volumen (dm3 eller L)

Temperaturklasse (ifølge tabel 4 c))

x

kategori (1/2/3/4/6)

Generelle produktparametre:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Årligt energiforbrug (kWh/a)  (4)

x,xx

Anbefalede temperatur(er) af hensyn til en optimal opbevaring af fødevarer (°C) (Disse indstillinger må ikke være i modstrid med temperaturbetingelserne i bilag IV, tabel 4, 5 eller 6, alt efter hvad der er relevant)

x

EEI

x,x

Energieffektivitetsklasse

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Lyskildeparametre  (1) ,  (2):

Lyskildetype

[Belysningsteknologi]

Energieffektivitetsklasse

[A/B/C/D/E/F/G]

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder  (2) ,  (5):

Yderligere oplysninger  (2) ,  (5):

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 3, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2024 (2), forefindes:

(3)

I bilag VI affattes punkt 1 således

»1.

Den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), skal omfatte følgende elementer:

a)

en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

b)

referencer på de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller andre anvendte målestandarder

c)

specifikke forholdsregler, der skal træffes, når modellen samles, installeres, vedligeholdes eller afprøves

d)

værdierne for de tekniske parametre som anført i tabel 11. Disse oplysninger betragtes som de oplyste værdier med henblik på kontrolproceduren i bilag IX

e)

detaljerne i og resultaterne af de beregninger, der er foretaget, jf. bilag IV

f)

prøvningsbetingelserne, hvis disse ikke er beskrevet tilstrækkeligt i litra b)

g)

eventuelle ækvivalente modeller, herunder modelidentifikatorer

Disse elementer udgør også de obligatoriske specifikke dele af den tekniske dokumentation, som leverandøren skal indlæse i databasen, i henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1369.

Tabel 11

Tekniske parametre for modellen og deres oplyste værdier for køle/fryseapparater med en direkte salgsfunktion

En generel beskrivelse af modellen af køle/fryseapparatet, der anvendes til direkte salg, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne:

Produktspecifikationer

Generelle produktspecifikationer:

Parameter

Værdi

Parameter

Værdi

Årligt energiforbrug (kWh/å)

x,xx

Årligt standardenergiforbrug (kWh/a)

x,xx

Dagligt energiforbrug (kWh/24h)

x,xxx

Parametre for omgivelserne

[Sæt 1/Sæt 2]

M

x,x

N

x,xxx

Temperaturkoefficient (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Måltemperatur (Tc) (°C)*

x,x

Klimaklassefaktor (CC) (*)

x,xx

 

 

Yderligere oplysninger:

Referencer til de harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, der er anvendt:

Hvis det er relevant, navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift:

En liste med ækvivalente modeller, inklusive modelidentifikation:

(*) Kun for flaskekølere og iscremefrysere

Supplerende produktspecifikationer for flaskekølere:

Parameter

Værdi

Bruttovolumen (dm3 eller L)

x

De omgivende forhold, som apparatet er egnet til (ifølge tabel 6)

Varmeste temperatur (°C)

x

Relativ luftfugtighed (%)

x

Supplerende produktspecifikationer for iscremefrysere med [gennemsigtigt/uigennemsigtigt låg]:

Parameter

Værdi

Nettovolumen (dm3 eller L)

x

De omgivende forhold, som apparatet er egnet til (ifølge tabel 8)

Temperaturinterval (°C)

Minimum

x

Maksimum

x

Interval for relativ luftfugtighed (%)

Minimum

x

Maksimum

x

Supplerende produktspecifikationer for salgskølemontre til gelato:

Parameter

Værdi

Samlet display-areal (m2)

x,xx

Temperaturklasse

XY

Supplerende produktspecifikationer for salgskøle/fryseapparat:

Parameter

Værdi

Samlet display-areal (m2)

x,xx

Temperaturklasse

XY

Supplerende produktspecifikationer for salgsautomater med kølefunktion:

Parameter

Værdi

Temperaturklasse

XY

Volumen (dm3 eller L)

(4)

Bilag IX ændres således:

a)

Første afsnit affattes således:

»De i dette bilag anførte verifikationstolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de oplyste værdier, og de må ikke benyttes af leverandøren som tilladt tolerance ved fastlæggelsen af værdierne i den tekniske dokumentation eller til fortolkning af disse på nogen måde, der tager sigte på at opnå overensstemmelse, eller på nogen vis give indtryk af bedre præstationer. De værdier og klasser, der fremgår af mærket eller i produktdatabladet må ikke være gunstigere for leverandøren end de oplyste værdier i den tekniske dokumentation.«

b)

I tredje afsnit erstattes ordene »I forbindelse med kontrol af« med »Som led i kontrollen af«.

c)

Punkt 7 affattes således:

»7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender uden ophold alle relevante oplysninger til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen, når der i henhold til punkt 3, punkt 6 eller andet afsnit i dette bilag er truffet beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene.«.(1)  Som bestemt i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (1).

(2)  Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.

(3)  Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse disse oplysninger.

(4)  Rummer køle/fryseapparatet, der anvendes til direkte salg, forskellige rum, der arbejder ved forskellige temperaturer, angives det årlige energiforbrug for den integrerede enhed. Hvis særskilte kølesystemer leverer køling til særskilte rum i samme enhed, angives om muligt ligeledes det energiforbrug, der er forbundet med hvert enkelt delsystem.

(5)  Dette punkt betragtes ikke som relevant med henblik på artikel 2, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1369.