2.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 71/6


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/372

af 2. marts 2021

om ændring af afgørelse (FUSP) 2020/1999 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1999 af 7. december 2020 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne (1), særlig artikel 5, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 7. december 2020 afgørelse (FUSP) 2020/1999.

(2)

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udsendte den 18. januar 2021 en erklæring på Unionens vegne, der fordømte tilbageholdelsen af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj efter hans tilbagevenden til Moskva den 17. januar 2021 og opfordrede til omgående løsladelse af ham.

(3)

Den 22. februar 2021 blev Rådet for Udenrigsanliggender enigt om at gå videre med arbejdet med fremtidige restriktive foranstaltninger som reaktion på alvorlige krænkelser af menneskerettighederne.

(4)

I den forbindelse og i betragtning af fortsættelsen og alvoren af krænkelserne af menneskerettighederne i Rusland, bør fire personer opføres på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilaget til afgørelse (FUSP) 2020/1999.

(5)

Afgørelse (FUSP) 2020/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2020/1999 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2021.

På Rådets vegne

A. P. ZACARIAS

Formand


(1)  EUT L 410 I af 7.12.2020, s. 13.


BILAG

Følgende tilføjes til listen over fysiske personer under A. (»Fysiske personer«) i bilaget til afgørelse (FUSP) 2020/1999:

 

Navne (Translitteration af russisk skrivemåde)

Navne (russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Stilling(er): direktør for Ruslands føderale fængselsvæsen (FSIN)

Fødselsdato: den 27.1.1964

Fødested: Tatarsk, Novosibirskregionen/Oblast, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexander Kalashnikov har været direktør for det russiske føderale fængselsvæsen siden den 8. oktober 2019. I denne stilling fører han tilsyn med alle FSIN's aktiviteter. I sin egenskab af direktør for FSIN er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser.

I Aleksej Navalnyjs tilfælde forlangte FSIN, mens Aleksej Navalnyj var ved at komme sig i Tyskland (september 2020 — januar 2021) efter at være blevet forgiftet med en giftig nervegas af gruppen Novitjok, den 28. december 2020, at han straks skulle møde personligt hos en tilsynsværge eller imødese en fængselsdom for at overtræde vilkårene i en betinget dom for svig. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt i 2018, at denne dom var vilkårlig og uretfærdig. Den 17. januar 2021 tilbageholdt FSIN-medarbejdere på ordre fra Alexander Kalashnikov Aleksej Navalnyj efter hans ankomst i Moskvas lufthavn. Aleksej Navalnyjs anholdelse er baseret på en afgørelse fra Khimki byret, som for sit vedkommende blev udstedt på FSIN's anmodning. FSIN havde allerede i slutningen af december 2020 anmodet om, at retten skulle erstatte Aleksej Navalnyjs betingede dom med en fængselsdom. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol pålagde den 17. februar 2021 Ruslands regering at løslade Aleksej Navalnyj.

2. marts 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Stilling(er): formand for Den Russiske Føderations undersøgelseskomité

Fødselsdato: den 27.8.1953

Fødested: Pskov, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Alexander Bastrykin har været formand for Den Russiske Føderations undersøgelseskomité (»komitéen«) siden januar 2011 (og fungerende formand fra oktober til december 2010). I dette hverv fører han tilsyn med alle komitéens aktiviteter. Officielt ledes komitéen af den russiske præsident. I sin egenskab af formand for komitéen er Alexander Bastrykin ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser.

Alexander Bastrykin er ansvarlig for komitéens udbredte og systematiske undertrykkelseskampagner mod den russiske opposition, som har oppositionens medlemmer som mål og efterforsker disse. Den 29. december 2020 iværksatte komitéen en efterforskning af oppositionslederen, Aleksej Navalnyj og sigtede ham for omfattende svig. Aleksej Navalnyj m.fl. offentliggjorde artikler om Alexander Bastrykins ejerskab af det tjekkiske ejendomsselskab LAW Bohemia i årene efter 2000.

2. marts 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Stilling(er): Den Russiske Føderations rigsadvokat

Fødselsdato: den 24.12.1975

Fødested: Arkhangelsk, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Igor Krasnov har været Den Russiske Føderations rigsadvokat siden den 22. januar 2020 og er tidligere næstformand for Den Russiske Føderations undersøgelseskomité. I sin stilling som rigsadvokat fører han tilsyn med anklagemyndigheden i Den Russiske Føderation, den særlige anklagemyndighed og den militære anklagemyndighed. I sin egenskab af rigsadvokat er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder vilkårlige tilbageholdelser af demonstranter, og for udbredt og systematisk undertrykkelse af forsamlings- og foreningsfriheden og menings- og ytringsfriheden.

Forud for protesterne den 23. januar 2021 advarede Rigsadvokaturen om, at deltagerne ville blive holdt ansvarlige. Endvidere forlangte Rigsadvokaturen, at forbundstjenesten for tilsyn på området kommunikation, informationsteknologi og massekommunikation (Roskomnadzor) begrænser adgangen til oppositionens websteder og sociale netværkskonti, der indeholdt oplysninger om planlagte samlinger for Aleksej Navalnyjs tilhængere. Den 29. januar 2021 forlangte Rigsadvokaturen igen, at Roskomnadzor begrænser adgangen til oppositionens websteder og sociale netværkskonti, denne gang forud for pro-Navalnyj protesterne den 30. og 31. januar 2021. Der blev fremsendt advarsler til internetselskaber (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Rigsadvokaturen bekendtgjorde også, at de, der deltog i demonstrationerne, ville blive retsforfulgt.

Rigsadvokaturen støttede anmodningen fra det russiske føderale fængselsvæsen (FSIN) om at ændre Aleksej Navalnyjs betingede dom i en sag om påstået svig til en fængselsdom. Selv om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2018 fandt, at hans dom i denne sag var vilkårlig og uretfærdig, blev Aleksej Navalnyj arresteret ved sin ankomst i Moskvas lufthavn den 17. januar 2021.

2. marts 2021

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Stilling(er): direktør for Den Russiske Føderations forbundstjeneste for den nationale garde (Rosgvardia)

Fødselsdato: den 27.1.1954

Fødested: Sasovo, Russiske SFSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Viktor Zolotov har været direktør for Den Russiske Føderations forbundstjeneste for den nationale garde (Rosgvardia) siden den 5. april 2016 og dermed øverstkommanderende for Den Russiske Føderations nationale garde samt øverstbefalende for OMON – den særlige mobile enhed, der indgår i Rosgvardia. I denne stilling fører han tilsyn med alle Rosgvardias og OMON-styrkernes aktiviteter. I egenskab af direktør for Rosgvardia er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland, herunder vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og udbredte og systematiske krænkelser af forsamlings- og foreningsfriheden, navnlig ved voldelig undertrykkelse af protester og demonstrationer.

Rosgvardia blev engageret til at slå pro-Navalnyj demonstrationerne ned den 23. januar 2021, og der var meldinger om, at mange officerer i OMON og den nationale garde brugte brutalitet og vold mod demonstranterne. Snesevis af journalister var mål for sikkerhedsstyrkernes aggression, herunder Meduzas korrespondent, Kristina Safronova, som blev slået af en OMON-officer, og Novaya Gazetas journalist, Yelizaveta Kirpanova, som blev slået i hovedet med en knippel, som efterlod hende blødende. Sikkerhedsstyrkerne tilbageholdt vilkårligt over 300 mindreårige.

2. marts 2021«