22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2174

af 19. oktober 2020

om ændring af bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Basel-konventionens partskonference besluttede på sit fjortende møde, der blev afholdt i maj 2019, ved beslutning BC-14/12 at tilføje et nyt nummer for farligt plastaffald (nr. A3210) i bilag VIII og to nye numre for ikkefarligt plastaffald i bilag II (nr. Y48) og i bilag IX (nr. B3011) til Basel-konventionen. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2021.

(2)

Det er hensigtsmæssigt, at Unionen, der er part i Basel-konventionen, ændrer de relevante bilag til forordning (EF) nr. 1013/2006 for at tage højde for ændringer i numrene for plastaffald i Basel-konventionens bilag.

(3)

OECD's miljøpolitiske udvalg vedtog ændringer til appendiks 4 i OECD-beslutningen (2) vedrørende farligt plastaffald og tydeliggørelser til appendiks 3 og 4 til OECD-beslutningen den 7. september 2020. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2021. Det er hensigtsmæssigt, at Unionen ændrer de relevante bilag til forordning (EF) nr. 1013/2006 for at tage højde for disse ændringer.

(4)

I nærværende forordning tages der hensyn til, at der ikke er opnået enighed i OECD om at indarbejde ændringerne i bilagene til Basel-konventionen om ikkefarligt plastaffald (nr. B3011 og Y48) i appendikserne til OECD-beslutningen.

(5)

For så vidt angår eksport af plastaffald fra Unionen til tredjelande og import af plastaffald til Unionen fra tredjelande, bør bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 ændres for at tage hensyn til ændringerne i Basel-konventionens bilag II, VIII og IX og ændringerne i appendiks 4 til OECD-beslutningen. Som følge heraf vil eksport fra Unionen og import til Unionen af plastaffald henhørende under nr. AC300 og nr. Y48 til og fra tredjelande for hvilke OECD-beslutningen (3) er gældende, fra den 1. januar 2021 være underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke. I overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra a) og b), samt bilag V til forordning (EF) nr. 1013/2006 er det forbudt at eksportere plastaffald henhørende under nr. A3210 og nr. Y48 til tredjelande, for hvilke OECD-beslutningen ikke er gældende.

(6)

I betragtning af, at Unionen har indgivet en meddelelse, der dækker overførsel af affald inden for Unionen, til Basel-konventionens sekretariat i henhold til konventionens artikel 11, er det ikke nødvendigt, at Unionen gennemfører ændringerne i bilagene til Basel-konventionen, som vedrører ikkefarligt plastaffald (nr. B3011 og nr. Y48) i EU-retten for så vidt angår overførsler mellem medlemsstater. For at sikre juridisk klarhed bør der imidlertid indarbejdes nye numre for overførsel af ikkefarligt plastaffald inden for Unionen i bilag III, IIIA og IV til forordning (EF) nr. 1013/2006, som tager hensyn til den terminologi, der anvendes for de nye numre B3011 og Y48 i Basel-konventionen, og som i det store og hele opretholder den nuværende kontrol med sådanne overførsler inden for Unionen.

(7)

En række tekniske retningslinjer og vejledninger for miljømæssigt forsvarlig håndtering af forskellige affaldsstrømme blev vedtaget af Basel-konventionens parter på de seneste partskonferencer. Disse tekniske retningslinjer og vejledninger indeholder nyttig vejledning og bør derfor tilføjes i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(8)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres.

(9)

Eftersom ændringerne i bilagene til Basel-konventionen og i appendikserne til OECD-beslutningen træder i kraft den 1. januar 2021, bør ændringerne af forordning (EF) nr. 1013/2006, der vedrører disse ændringer, også træde i kraft den 1. januar 2021 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag IC, III, IIIA, IV, V og VII ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  OECD-Rådets beslutning C(2001) 107/final om revision af beslutning C(92) 39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelsesoperationer.

(3)  OECD-Rådets beslutning C(2001) 107/final om revision af beslutning C(92) 39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald til nyttiggørelsesoperationer.


BILAG 1

I bilag IC, III, IIIA, IV, V og VII til forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

(1)

Bilag IC, punkt 25, litra e), andet afsnit, affattes således:

»Sådanne koder kan være anført i bilag IIIA, IIIB eller IV (EU48) og IVA til denne forordning. I så fald skal bilagsnummeret angives foran koderne. Hvad angår bilag IIIA, anvendes de relevante koder som anført i bilag IIIA i den relevante rækkefølge. Visse af Basel-listens numre, f.eks. B1100 og B3020, er begrænset til særlige affaldsstrømme som angivet i bilag IIIA.«

(2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF DE GENERELLE OPLYSNINGSKRAV I ARTIKEL 18 (»GRØN« LISTE)«

b)

Del I, litra a), affattes således:

»a)

Henvisninger til liste A i bilag IX til Baselkonventionen skal forstås som en henvisning til bilag IV til denne forordning«

c)

Del I, litra g), affattes således:

»g)

for affald, der overføres inden for Unionen, anvendes Basel-listens nummer B3011 ikke, i stedet anvendes:

EU3011

Plastaffald (se det tilsvarende nr. AC300 i del II i bilag IV, og det tilsvarende nr. EU48 i del I i bilag IV):

Følgende plastaffald, forudsat at det er næsten fri for forurening og andre typer affald (*):

Plastaffald, som næsten udelukkende (**) består af en ikkehalogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer:

Polyethylen (PE)

Polypropylen (PP)

Polystyren (PS)

Acrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Polyethylenterephthalat (PET)

Polycarbonat (PC)

Polyethere

Plastaffald, som næsten udelukkende (**) består af ét hærdeplastaffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser:

Ureaformaldehydharpikser

Phenolformaldehydharpikser

Melaminformaldehydharpikser

Epoxyharpikser

Alkydharpikser

Plastaffald, som næsten udelukkende (**) består af en af følgende fluorpolymerer (***):

Perfluorethylen/propylen (FEP)

Perfluoralkoxyalkaner:

Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Polytetrafluoroethylen (PTFE)

Polyvinylchlorid (PVC)

(*)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(***)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet«"

d)

I del II udgår:

»Plastaffald

GH013

391530 ex 390410-40

Vinylchlorid-polymerer«

(3)

I bilag IIIA foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3, litra d), e) og f), udgår.

b)

Følgende tilføjes som punkt 4:

»4.

Følgende blandinger af affald, der henhører under separate led eller underled under samme nummer, er kun medtaget i dette bilag med henblik på overførsler inden for Unionen:

a)

blandinger af affald, der henhører under nr. EU3011 og er opført under det led, som henviser til ikke-halogenerede polymerer

b)

blandinger af affald, der henhører under nr. EU3011 og er opført under det led, som henviser til hærdeplastaffald og kondensationsprodukter

c)

blandinger af affald, der henhører under nr. EU3011 og er opført under »perfluoralkoxylalkaner«.«

(4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»LISTE OVER AFFALD, DER ER OMFATTET AF PROCEDUREN MED FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ANMELDELSE OG SAMTYKKE (»ORANGE« LISTE)«

b)

I del I foretages følgende ændringer:

i)

Første og andet afsnit affattes således:

»Følgende affald underlægges proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke:

Affald, der er opført på listen i bilag II og VIII til Basel-konventionen (*).

(*)  Bilag VIII til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 1, liste A. Bilag II til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 3, liste A.«"

ii)

Litra a) affattes således:

»a)

Henvisninger til liste B i bilag VIII til Baselkonventionen skal forstås som en henvisning til bilag III til denne forordning«

iii)

Følgende tilføjes som litra e) og f):

»e)

Basel-listens nr. A3210 anvendes ikke, i stedet anvendes nr. AC300 i del II.

f)

for affald, der overføres inden for Unionen, anvendes Basel-listens nr. Y48 ikke, i stedet anvendes følgende nummer:

EU48:

Plastaffald, der ikke er omfattet af nr. AC300 i del II eller nr. EU3011 i del I i bilag III, samt blandinger af plastaffald, der ikke er omfattet af punkt 4 i bilag IIIA.«

c)

I del II indsættes følgende efter nr. AC270:

»AC300

Plastaffald, herunder blandinger af sådant affald, der indeholder eller er forurenet med bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at affaldet udviser et bilag III-kendetegn (se også det tilsvarende nr. EU3011 i del I i bilag III, og det tilsvarende nr. EU48 i del I)«

(5)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 foretages følgende ændringer:

i)

På liste A, afsnit A3, tilføjes følgende nummer:

»A3210

Plastaffald, herunder blandinger af sådant affald, der indeholder eller er forurenet med bilag I-bestanddele i et sådant omfang, at affaldet udviser et bilag III-kendetegn (se også det tilsvarende nr. B3011 på liste B i denne del, og nr. Y48 på liste A i del 3)«

ii)

På liste B, afsnit B3, foretages følgende ændringer:

Nr. B3010 udgår

Følgende nr. indsættes før nr. B3020:

»B3011

Plastaffald (se også det tilsvarende nr. A3210 på liste A i denne del, og nr. Y48 på liste A i del 3)

Plastaffald anført i det følgende, forudsat at det er beregnet til genanvendelse (*) på en miljømæssigt forsvarlig måde og næsten fri for forurening og andre typer affald (**):

Plastaffald, som næsten udelukkende (***) består af en ikkehalogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer:

Polyethylen (PE)

Polypropylen (PP)

Polystyren (PS)

Acrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Polyethylenterephthalat (PET)

Polycarbonat (PC)

Polyethere

Plastaffald, som næsten udelukkende (***) består af ét hærdeplastaffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser:

Ureaformaldehydharpikser

Phenolformaldehydharpikser

Melaminformaldehydharpikser

Epoxyharpikser

Alkydharpikser

Plastaffald, som næsten udelukkende (***) består af en af følgende fluorpolymerer (****):

Perfluorethylen/propylen (FEP)

Perfluoralkoxyalkaner:

Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Blandinger af plastaffald bestående af polyethylen (PE), polypropylen (PP) og/eller polyethylenterephthalat (PET), forudsat, at de er beregnet til separat genanvendelse (*****) af hvert materiale på en miljømæssigt forsvarlig måde og er næsten fri for forurening og andre typer affald (**).

b)

I del 3 affattes liste A således:

»Liste A (Bilag II til Basel-konventionen)

Y46

Indsamlet husholdningsaffald (*)

Y47

Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald

Y48

Plastaffald, herunder blandinger af sådant affald, med undtagelse af følgende:

Plastaffald, som er farligt affald (se nr. A3210 i bilag V, del 1, liste A)

Plastaffald anført i det følgende, forudsat at det er beregnet til genanvendelse (**) på en miljømæssigt forsvarlig måde og næsten fri for forurening og andre typer affald (***):

Plastaffald, som næsten udelukkende (****) består af en ikkehalogeneret polymer, herunder men ikke begrænset til følgende polymerer:

Polyethylen (PE)

Polypropylen (PP)

Polystyren (PS)

Acrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Polyethylenterephthalat (PET)

Polycarbonat (PC)

Polyethere

Plastaffald, som næsten udelukkende (****) består af ét hærdeplastaffald- eller kondensationsprodukt, herunder men ikke begrænset til følgende harpikser:

Ureaformaldehydharpikser

Phenolformaldehydharpikser

Melaminformaldehydharpikser

Epoxyharpikser

Alkydharpikser

Plastaffald, som næsten udelukkende (****) består af en af følgende fluorpolymerer (****):

Perfluorethylen/propylen (FEP)

Perfluoralkoxyalkaner:

Tetrafluorethylen/perfluorvinylether (PFA)

Tetrafluorethylen/perfluormethylvinylether (MFA)

Polyvinylfluorid (PVF)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Blandinger af plastaffald bestående af polyethylen (PE), polypropylen (PP) og/eller polyethylenterephthalat (PET), forudsat, at de er beregnet til separat genanvendelse (******) af hvert materiale på en miljømæssigt forsvarlig måde og er næsten fri for forurening og andre typer affald (***).

(*)  Medmindre det er behørigt klassificeret under et enkelt nummer i bilag III."

(**)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), eller, om nødvendigt, midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation."

(***)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

(****)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet."

(******)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), med forudgående sortering og om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.«"

(***)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt."

c)

I del 3, liste B, affattes overskriften således:

»Liste B (Affald fra Appendiks 4, Part II i OECD's beslutning  (*)

(*)  Affald betegnet med nr. AB130, AC250, AC260 og AC270 er slettet, da disse affaldsformer efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9, ophævet ved direktiv 2008/98/EF) klart er betegnet som ikkefarlige og derfor ikke underkastet eksportforbuddet i denne forordnings artikel 36. Affald henhørende under nr. AC300 er blevet slettet, da det pågældende affald er omfattet af nr. A3210 på liste A i del 1.«"

(6)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

Følgende indsættes i rubrik 10:

»vii)

Andet (angiv nærmere):«


(*)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(**)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(***)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet«

(*)  Bilag VIII til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 1, liste A. Bilag II til Basel-konventionen er anført i denne forordnings bilag V, del 3, liste A.«

(*)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B) eller om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.

(**)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(***)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(****)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet.

(*****)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), med forudgående sortering og om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.«

(*)  Medmindre det er behørigt klassificeret under et enkelt nummer i bilag III.

(**)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), eller, om nødvendigt, midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.

(***)  For så vidt angår »næsten fri for forurening og andre typer affald«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(****)  For så vidt angår »næsten udelukkende«, kan internationale og nationale specifikationer være et referencepunkt.

(****)  Affald produceret af forbrugere er ikke omfattet.

(******)  Genanvendelse/genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (R3 i bilag IV, afsnit B), med forudgående sortering og om nødvendigt midlertidig oplagring begrænset til én gang, forudsat at det følges af operation R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant officiel dokumentation.«

(*)  Affald betegnet med nr. AB130, AC250, AC260 og AC270 er slettet, da disse affaldsformer efter proceduren i artikel 18 i Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9, ophævet ved direktiv 2008/98/EF) klart er betegnet som ikkefarlige og derfor ikke underkastet eksportforbuddet i denne forordnings artikel 36. Affald henhørende under nr. AC300 er blevet slettet, da det pågældende affald er omfattet af nr. A3210 på liste A i del 1.««


BILAG II

»BILAG VIII

RETNINGSLINJER FOR MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKEL 49)

I.   Retningslinjer vedtaget inden for rammerne af Basel-konventionen:

1.

Technical guidelines on the environmentally sound management of biomedical and health care wastes (Y1; Y3) (1)

2.

Technical guidelines on the environmentally sound management of waste lead acid batteries (1)

3.

Technical guidelines on the environmentally sound management of the full and partial dismantling of ships (1)

4.

Technical guidelines on the environmentally sound recycling/reclamation of metals and metal compounds (R4) (2)

5.

General technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants (3)

6.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 1,1,1 trichloro 2,2 bis (4 chlorophenyl) ethane (DDT) (4)

7.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexabromocyclododecane (HBCD) (5)

8.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) (5)

9.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with pentachlorophenol and its salts and esters (PCP) (6)

10.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with the pesticides aldrin, alpha hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordecone, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, lindane, mirex, pentachlorobenzene, pentachlorophenol and its salts, perfluorooctane sulfonic acid, technical endosulfan and its related isomers or toxaphene or with hexachlorobenzene as an industrial chemical (POP Pesticides) (6)

11.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with polychlorinated biphenyls, polychlorinated terphenyls, polychlorinated naphthalenes or polybrominated biphenyls including hexabromobiphenyl (PCBs, PCTs, PCNs or PBBs, including HBB) (6)

12.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, or tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether or decabromodiphenyl ether (POP-BDEs) (3)

13.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with unintentionally produced polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, pentachlorobenzene, polychlorinated naphthalenes or hexachlorobutadiene (3)

14.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with hexachlorobutadiene (3)

15.

Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with short-chain chlorinated paraffins (3)

16.

Technical guidelines for the environmentally sound management of used and waste pneumatic tyres (7)

17.

Technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with mercury or mercury compounds (5)

18.

Technical guidelines for the environmentally sound co-processing of hazardous wastes in cement kilns (7)

19.

Guidance document on the environmentally sound management of used and end-of-life computing equipment (6)

20.

Guidance document on environmentally sound management of used and end-of-life mobile phones (7)

21.

Framework for the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes (8)

22.

Practical manuals for the promotion of the environmentally sound management of wastes (9)

II.   Retningslinjer vedtaget af OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (10)

III.   Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO):

Guidelines on ship recycling (11)

IV.   Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO):

Safety and health in shipbreaking guidelines for Asian countries and Turkey (12)

«

(1)  Vedtaget på 6. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, december 2002.

(2)  Vedtaget på 7. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, oktober 2004.

(3)  Vedtaget på 14. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2019.

(4)  Vedtaget på 8. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, december 2006.

(5)  Vedtaget på 12. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2015.

(6)  Vedtaget på 13. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2017.

(7)  Vedtaget på 10. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, oktober 2013.

(8)  Vedtaget på 11. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, oktober 2013.

(9)  Vedtaget på 13. og 14. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, maj 2017 og maj 2019.

(10)  Vedtaget af OECD's Miljøpolitikudvalg i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR (2001) 3/FINAL).

(11)  Resolution A.962 vedtaget af IMO's Forsamling på dens 23. ordinære samling, den 24. november til 5. december 2003.

(12)  Godkendt til offentliggørelse af ILO's Styrelsesråd på dets 289. møde den 11.-26. marts 2004.