30.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/10


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/1126

af 30. juli 2020

om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/1693 om restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 20. september 2016 afgørelse (FUSP) 2016/1693 (1) om restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem.

(2)

I betragtning af den fortsatte trussel fra ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, bør én person tilføjes på listen over personer, grupper, virksomheder og enheder i bilaget til afgørelse (FUSP) 2016/1693.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2016/1693 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2016/1693 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1693 af 20. september 2016 om restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og om ophævelse af fælles holdning 2002/402/FUSP (EUT L 255 af 21.9.2016, s. 25).


BILAG

Følgende tilføjes på listen i bilaget til afgørelse (FUSP) 2016/1693:

»6.

Bryan D'ANCONA; fødselsdato: 26. januar 1997; fødested: Nice (Frankrig); nationalitet: fransk.«