23.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/89


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/99/EU

af 21. oktober 2014

om ændring af direktiv 2009/126/EF om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer med henblik på den tekniske udvikling

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fastsættes i direktiv 2009/126/EF, at der foretages en teknisk tilpasning af artikel 4 og 5 til den tekniske udvikling, i det omfang, det er nødvendigt for at sikre overensstemmelse med eventuelle relevante standarder, der er udarbejdet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

(2)

Cen udgav den 25. september 2013 standard EN 16321-1:2013 og EN 16321-2:2013. Standard EN 16321-1:2013 fastlægger, hvilke prøvningsmetoder der skal anvendes til typegodkendelse af systemer til genvinding af benzindampe på benzintanke. Standard EN 16321-2:2013 fastlægger, hvilke prøvningsmetoder der skal anvendes til verifikation af sådanne genvindingssystemer på benzintanke.

(3)

Det er nødvendigt at foretage en teknisk tilpasning af artikel 4 og 5 i direktiv 2009/126/EF for at sikre overensstemmelse med disse standarder.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/126/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2009/126/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at benzindampgenvindingsgraden fra den dato, hvor fase II-systemer til benzindampgenvinding bliver obligatoriske i medfør af artikel 3, er lig med eller større end 85 % som attesteret af fabrikanten i henhold til standard EN 16321-1:2013.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at benzindampgenvindingsgraden i ibrugtagne fase II-systemer til benzindampgenvinding kontrolleres mindst én gang hvert år i overensstemmelse med EN 16321-2:2013.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 12. maj 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 13. maj 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 36.