7.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 240/23


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 5. september 2013

om standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren i henhold til artikel 18, stk. 2, i afgørelse 2011/278/EU

(EØS-relevant tekst)

(2013/447/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal fastsætte og offentliggøre standardkapacitetsudnyttelsesfaktorer, for at medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, og artikel 18, stk. 3, i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU (2) kan fastsætte aktivitetsniveauerne for nytilkomne anlæg i henhold til artikel 3, litra h), i direktiv 2003/87/EF.

(2)

For at kunne beregne mængden af gratis emissionskvoter, der skal tildeles nytilkomne anlæg, der er berettiget til en sådan tildeling i perioden 2013-2020, er det nødvendigt for medlemsstaterne at fastsætte disse anlægs aktivitetsniveau. I denne sammenhæng er standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren nødvendig for at fastsætte det produktrelaterede aktivitetsniveau for produkter, for hvilke der er fastsat et produktbenchmark i bilag I til afgørelse 2011/278/EU. For nytilkomne anlæg med undtagelse af de anlæg, der kommer til som følge af en væsentlig udvidelse, fastsættes aktivitetsniveauet ved at gange produktets indledende installerede produktionskapacitet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i afgørelse 2011/278/EU med standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren. For anlæg, hvis kapacitet er blevet væsentligt udvidet eller reduceret, skal medlemsstaterne anvende standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren for at fastsætte det produktrelaterede aktivitetsniveau for den pågældende delinstallations kapacitetsudvidelse eller kapacitetsindskrænkning.

(3)

Standardkapacitetsudnyttelsesfaktoren bør være 80-percentilen af den gennemsnitlige årlige kapacitetsudnyttelse for alle anlæg, der fremstiller det pågældende produkt. Som led i den overordnede indsamling af udgangsdata for etablerede anlæg, der blev gennemført for at fastsætte de nationale gennemførelsesforanstaltninger, indsamlede medlemsstaterne oplysninger om den gennemsnitlige årlige produktion af det pågældende produkt i perioden 2005-2008. Ved at dividere disse produktionstal med den indledende installerede kapacitet som omtalt i artikel 7, stk. 3, i afgørelse 2011/278/EU fastsatte medlemsstaterne på grundlag heraf kapacitetsudnyttelsesfaktorerne for de relevante anlæg på deres område. Medlemsstaterne forelagde disse oplysninger for Kommissionen som led i de nationale gennemførelsesforanstaltninger.

(4)

Efter at have modtaget de nationale gennemførelsesforanstaltninger fra medlemsstaterne og under hensyntagen til EØS-EFTA-landenes nationale gennemførelsesforanstaltninger fastsatte Kommissionen 80-percentilen af gennemsnittet af de årlige kapacitetsudnyttelsesfaktorer for anlæg, der fremstiller et produkt, for hvilket der findes et benchmark, idet den tog hensyn til behovet for at sikre neutrale konkurrencevilkår for industrielle aktiviteter, der udføres på anlæg, som drives af en enkelt operatør, og produktion på udliciterede anlæg. Beregningen er baseret på de oplysninger, Kommissionen havde til rådighed pr. 31. december 2012.

(5)

Standardkapacitetsudnyttelsesfaktorerne for hvert produkt er anført i bilaget til denne afgørelse. Disse faktorer gælder for årene 2013-2020 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne anvender de standardkapacitetsudnyttelsesfaktorer, der er anført i bilaget, til at fastsætte det produktrelaterede aktivitetsniveau for de anlæg, der henvises til i artikel 3, litra h), i direktiv 2003/87/EF i overensstemmelse med artikel 18 i afgørelse 2011/278/EU.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 130 af 17.5.2011, s. 1).


BILAG

Produktbenchmark anført i bilag I til afgørelse 2011/278/EU

Standardkapacitetsudnyttelsesfaktor

Koks

0,960

Sintret malm

0,886

Varmt metal

0,894

Pre-bake-anoder

0,928

Aluminium

0,964

Grå cementklinker

0,831

Hvide cementklinker

0,787

Kalk

0,813

Calcineret dolomit (»dolime«)

0,748

Sintret calcineret dolomit

0,784

Floatglas

0,946

Flasker, krukker og glas af farveløst glas

0,883

Flasker, krukker og glas af farvet glas

0,912

Produkter af endeløse glasfibre

0,892

Mursten (facadesten)

0,809

Belægningssten

0,731

Tagsten

0,836

Spraytørret pulver

0,802

Gips

0,801

Tørret sekundært gips

0,812

Kortfibret kraftpapirmasse

0,808

Langfibret kraftpapirmasse

0,823

Sulfitcellulose, termomekanisk træmasse og mekanisk træmasse

0,862

Genbrugspapirmasse

0,887

Avispapir

0,919

Finpapir, ikke coated

0,872

Finpapir, coated

0,883

Tissue

0,900

Dækkarton og fluting

0,889

Ikke-coated karton

0,863

Coated karton

0,868

Salpetersyre

0,876

Adipinsyre

0,849

Vinylchloridmonomer (VCM)

0,842

Phenol/acetone

0,870

S-PVC

0,873

E-PVC

0,834

Soda

0,926

Raffinaderiprodukter

0,902

Kulstofstål fra lysbueovne

0,798

Højtlegeret stål fra lysbueovne

0,802

Støbejern

0,772

Mineraluld

0,851

Gipsplader

0,843

Carbon black

0,865

Ammoniak

0,888

Dampkrakning

0,872

Aromater

0,902

Styren

0,879

Hydrogen

0,902

Syntesegas

0,902

Ethylenoxid/ethylenglycoler

0,840