24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/105


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium)

( Den Europæiske Unions Tidende L 134 af 21. maj 2011 )

Side 3, artikel 2, andet afsnit:

I stedet for:

»Den anvendes fra den 10. januar 2012.«

læses:

»Den anvendes fra den 10. dcember 2011.«

Side 4, bilaget, punkt 1, stk. 1, tredje afsnit i den ændrede tabel:

I stedet for:

»Andet afsnit finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. januar 2012.«

læses:

»Andet afsnit finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011.«

Side 5, bilaget, punkt 2, stk. 11 i den ændrede tabel:

I stedet for:

»11.

Stk. 10 finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. januar 2012, eller smykker, der er mere end 50 år gamle den 10. januar 2012.«

læses:

»11.

Stk. 10 finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011, eller smykker, der er mere end 50 år gamle den 10. december 2011.«