32000E0456

Rådets fælles aktion af 20. juli 2000 om et bidrag fra Den Europæiske Union til styrkelse af de georgiske myndigheders muligheder for at støtte og beskytte OSCE's observatørmission på grænsen mellem Republikken Georgien og Republikken Tjetjenien i Den Russiske Føderation

EF-Tidende nr. L 183 af 22/07/2000 s. 0003 - 0003


Rådets fælles aktion

af 20. juli 2000

om et bidrag fra Den Europæiske Union til styrkelse af de georgiske myndigheders muligheder for at støtte og beskytte OSCE's observatørmission på grænsen mellem Republikken Georgien og Republikken Tjetjenien i Den Russiske Føderation

(2000/456/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd i Helsingfors udtrykte dyb bekymring over den trussel, som den fortsatte konflikt i Tjetjenien udgør mod stabiliteten i Kaukasus-området, og for, at kampene i Tjetjenien vil kunne brede sig til Georgien og få indvirkning på landets territoriale integritet.

(2) Den 10. april 2000 anmodede Georgiens præsident Eduard Sjevardnadse om bistand fra Den Europæiske Union for at bidrage til Georgiens indsats for at beskytte sine grænser og grænseområder og for at forbedre beskyttelsen mod terroristtrusler, særlig mod OSCE's observatørmission på Georgiens grænse til Republikken Tjetjenien i Den Russiske Føderation.

(3) OSCE's observatørmission bidrager til stabiliteten i regionen ved at fremskaffe detaljerede oplysninger om trafik og hændelser i nærheden af grænsen med henblik på at mindske eventuelle spændinger.

(4) General Sir Garry Johnson foretog som repræsentant for formandskabet for Den Europæiske Union en vurdering af situationen på stedet fra den 17.-22. juni 2000 og konkluderede, at der er et klart behov for udstyr, hvis de georgiske grænsevagter skal kunne udføre deres opgaver effektivt, navnlig beskytte OSCE's observatørmission.

(5) Det er nødvendigt at gennemføre denne fælles aktion hurtigt.

(6) Kommissionen har indvilliget i at påtage sig visse opgaver, som er nødvendige for gennemførelsen af denne fælles aktion -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1. Den Europæiske Union yder bistand for at styrke de georgiske myndigheders muligheder for ved hjælp af deres grænsevagter at støtte og beskytte OSCE's observatørmission på grænsen mellem Georgien og Republikken Tjetjenien i Den Russiske Føderation.

2. Den Europæiske Union vil med henblik herpå inden den 15. september 2000 yde Georgiens regering støtte i form af udstyr, der transporteres til Shatili-grænseposten inden den 30. september 2000.

Artikel 2

1. Rådet overdrager til Kommissionen at gennemføre denne fælles aktion med henblik på at opfylde det mål, der er fastsat i artikel 1, stk. 2.

2. Kommissionen overvåger og evaluerer den faktiske levering af udstyret til de georgiske grænsevagter, brugeren af dette udstyr og den tilfredsstillende gennemførelse af denne fælles aktion.

3. Kommissionen aflægger rapport til Rådet med referat til formandskabet, der bistås af Rådets generalsekretær, den højtstående FUSP-repræsentant.

4. Kommissionen samarbejder under udførelsen af sine opgaver i relevant omfang med medlemsstaternes lokale missioner.

Artikel 3

1. Det finansielle referencegrundlag for den støtte, der er nævnt i artikel 1, er på 1 mio. EUR.

2. De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med Fællesskabets procedurer og regler for budgetspørgsmål.

Artikel 4

1. Denne fælles aktion træder i kraft på datoen for dens vedtagelse. Den udløber den 31. december 2000.

2. Denne fælles aktion tages op til fornyet overvejelse senest den 30. september 2000 med henblik på at sikre, at tidsplanen i artikel 1, stk. 2, overholdes.

Artikel 5

Denne fælles aktion offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2000.

På Rådets vegne

F. Parly

Formand