31999R1252

Rådets forordning (EF) nr. 1252/1999 af 17. maj 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse

EF-Tidende nr. L 160 af 26/06/1999 s. 0015 - 0017


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1252/1999

af 17. maj 1999

om ændring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 42 og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kvoterne for medlemsstaternes produktion af kartoffelstivelse i produktionsårene 1998/1999, 1999/2000 og 2000/2001 blev fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1868/94(2);

(2) udligningsbeløbet til producenter af kartofler bestemt til stivelsesfremstilling blev fastsat i artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(3); Rådet har besluttet at forhøje dette beløb for produktionsåret 2000/2001 og for de efterfølgende produktionsår på den betingelse, at de i forordning (EF) nr. 1868/94 fastsatte kvoter for de medlemsstater, som har en kvote på over 100000 tons, nedsættes med 2,81 % i produktionsåret 2000/2001 og med 5,74 % i produktionsåret 2001/2002, og at den nuværende kvote for medlemsstater, som har en kvote på under 100000 tons, nedsættes med 1,41 % i produktionsåret 2000/2001 og med 2,87 % i produktionsåret 2001/2002;

(3) de for produktionsåret 2000/2001 fastsatte kvoter bør ændres, og kvoterne for produktionsåret 2001/2002 bør fastsættes; producentmedlemsstaterne bør fordele deres kvoter for produktionsårene 2000/2001 og 2001/2002 mellem alle de virksomheder, der fremstiller kartoffelstivelse, på grundlag af kvoterne for produktionsåret 1999/2000; det bør gøres klart, at eventuelle overskridelser af delkvoterne for produktionsåret 1999/2000 vil medføre en tilsvarende nedsættelse af kvoten for produktionsåret 2000/2001, jf. artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1868/94;

(4) ved periodens udløb bør Kommissionen forelægge Rådet en beretning om kvotetildelingen, om fornødent ledsaget af relevante forslag, hvori der redegøres for eventuelle ændringer af udligningsbeløbet -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1868/94 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 ændres således:

a) I stk. 1 og 2 slettes henvisningerne til produktionsåret 2000/2001.

b) Følgende stykker tilføjes: "3.

>TABELPOSITION>

4. De enkelte medlemsstater fordeler den i stk. 3 omhandlede kvote mellem virksomheder, der fremstiller kartoffelstivelse, for produktionsårene 2000/2001 og 2001/2002 i forhold til hver virksomheds delkvoter for produktionsåret 1999/2000, inden en eventuel justering i henhold til artikel 6, stk. 2, finder anvendelse.

De delkvoter, der er fastlagt for hver virksomhed for produktionsåret 2000/2001, vil i givet fald blive nedsat med eventuelle overskridelser, der er forekommet i produktionsåret 1999/2000, jf. artikel 6, stk. 2."

2) Artikel 3 affattes således: "Artikel 3

1. Senest den 31. oktober 2001 og derefter med tre års mellemrum forelægger Kommissionen Rådet en beretning om kvotetildelingen i Fællesskabet, om fornødent ledsaget af relevante forslag. Beretningen redegør for eventuelle ændringer af udligningsbeløbet samt for udviklingen på markedet for kartoffelstivelse og på markedet for kornstivelse.

2. Senest den 31. december 2001 og derefter med tre års mellemrum fordeler Rådet i medfør af traktatens artikel 43 kvoten for de følgende tre produktionsår mellem medlemsstaterne på grundlag af den i stk. 1 nævnte beretning.

3. Senest den 31. januar 2002 og derefter med tre års mellemrum giver medlemsstaterne de berørte nærmere oplysninger om kvotetildelingerne for de følgende tre produktionsår."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 1999.

På Rådets vegne

K.-H. FUNKE

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 7. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) EFT L 197 af 30.7.1994, s. 4. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1284/98 (EFT L 178 af 23.6.1998, s. 3).

(3) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1253/1999 (se side 18 i denne EFT).